Przegląd interpretacji


Prezes bez wynagrodzenia a przychód spółki

  • MF – Minister Finansów
  • US – urząd skarbowy
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Kp – Kodeks pracy
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

W ramach stosunków łączących spółkę kapitałową ze wspólnikami takiej spółki szczególną rolę odgrywają świadczenia wynikające z umowy spółki, m.in. obowiązek wniesienia wkładu na kapitał zakładowy, wnoszenia dopłat uchwalonych przez zgromadzenie wspólników, pełnienie funkcji w organach spółki. W takim przypadku nie można mówić o powstaniu przychodu z nieodpłatnych świadczeń, ponieważ wspólnikowi przysługują określone prawa majątkowe, takie jak możliwość osiągnięcia przychodu z odpłatnego zbycia udziałów lub z umorzenia udziałów, prawo do dywidendy czy do otrzymania majątku spółki w razie jej likwidacji. Pomimo więc braku wynagrodzenia członek zarządu uzyskuje lub może uzyskać korzyści ekonomiczne będące ekwiwalentem wynagrodzenia za świadczone w spółce usługi.

Pełnienie funkcji prezesa zarządu bez wynagrodzenia przez wyłącznego udziałowca spółki nie stanowi dla niej nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop.

Interpretacja KIS z 1.10.2019 (0114-KDIP2-1.4010.363.2019.1.KS).

Utracona zaliczka – czy jest kosztem

Zaliczka wpłacona podwykonawcy przez wnioskodawcę była kwotą wpłacaną na poczet przyszłych zobowiązań, stanowiącą jedynie część ceny należnego świadczenia. Ponieważ zaliczka nie ma charakteru definitywnego, jej zapłata nie daje podstawy do uznania takiego wydatku za koszt uzyskania przychodów. Brak definitywnego charakteru zaliczki nie pozwala bowiem na jednoznaczną ocenę, czy świadczenie, którego dotyczy, będzie powiązane z uzyskaniem (zachowaniem lub zabezpieczeniem) przychodów. Wartość zapłaconej zaliczki może być zaliczona do kosztów podatkowych dopiero po wykonaniu bądź spełnieniu należnego świadczenia oraz wykazaniu związku pomiędzy poczynionym wydatkiem a przychodem podatkowym, a także pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania wykonania takiego świadczenia.

Wnioskodawca sam wskazał, że na mocy porozumienia zwolnił podwykonawcę z obowiązku zwrotu części zaliczki w celu zachowania płynności finansowej spółki, odzyskując w ten sposób pozostałą kwotę. Tym samym zaliczka w odpowiedniej części stała się dla niego stratą. Nie można na Skarb Państwa przerzucać ryzyka gospodarczego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Strata powstała w wyniku utraty części zaliczki zapłaconej na poczet robót, w związku z niewykonaniem umowy, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, ponieważ została wprost wymieniona w katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 56 updop.

Interpretacja KIS z 1.10.2019 (0111-KDIB1-1.4010.321.2019.1.BSA).

Sprzedaż pawilonu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych

Wnioskodawca w 2000 kupił od osoby fizycznej pawilon wolnostojący (bar) wzniesiony na gruncie gminy. Pawilon nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych ani amortyzowany, była w nim prowadzona działalność gospodarcza, a do kosztów uzyskania przychodów zaliczano opłaty za energię, telefon, wodę i ścieki oraz inne, dotyczące bieżących kosztów utrzymania pawilonu.

Przychód z jego sprzedaży stanowi dla wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a updof odpłatne zbycie wykorzystywanego w działalności gospodarczej składnika majątku, mimo że nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wnip, skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej.

Interpretacja KIS z 18.10.2019 (0112-KDIL3-1.4011.215.2019.4.IM).

Szczepienia pracowników przeciwko grypie

Jeżeli pracodawca ponosi inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, wartość tego rodzaju świadczeń, otrzymanych przez pracownika, nie stanowi jego przychodu w rozumieniu updof. Nie ulega zatem wątpliwości, że w zakresie, w jakim przepisy dotyczące bhp, wynikające z Kp oraz rozporządzeń wydanych na jego podstawie, wymieniają wprost koszty, do których ponoszenia zobligowany jest pracodawca, po stronie pracowników nie powstaje przychód z tytułu ponoszenia tych kosztów. Pracodawca ponosi je bowiem we własnym interesie.

Pokrywanie przez szpital pracownikom kosztów szczepień nie powoduje zatem u nich powstania przychodu w rozumieniu updof, gdyż zgodnie z art. 207 § 2 i 21 Kp pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bhp w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Interpretacja KIS z 21.10.2019 (0113-KDIPT2-3.4011.484.2019.1.GG).

Podatek liniowy a świadczenie usług na rzecz pracodawcy

Równoczesne świadczenie usług na podstawie umowy wykonywanej w ramach działalności gospodarczej i zawarcie umowy o pracę z tym samym podmiotem, w przypadku gdy zakresy przedmiotowe obu umów (zakres obowiązków i podejmowanych na podstawie tych dwóch umów działań) nie są takie same, pozwala na dalsze stosowanie przyjętej formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, tj. podatku liniowego 19%.

Interpretacja KIS z 24.10.2019 (0112-KDIL3-3.4011.329.2019.1.MC).

PIT od odszkodowania za likwidację nagrody jubileuszowej

Odszkodowania z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych zostaną wypłacone pracownikom na podstawie porozumienia zawartego między wnioskodawcą a organizacjami związkowymi. Nie można zatem uznać, że działanie pracodawcy będzie nosić znamiona działania bezprawnego, które mogłoby skutkować obowiązkiem wypłaty odszkodowania.

Skoro świadczenie to nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, to nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 updof. W całości stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający PIT.

Na spółce jako płatniku ciążyć będzie obowiązek poboru i przekazania do US należnej zaliczki na PIT.

Interpretacja KIS z 23.10.2019 (0113-KDIPT3.4011.403.2019.1.PPK).

Zaprzestanie ewidencjonowania sprzedaży na rzecz pracowników

Spółka co miesiąc wystawia faktury na pracowników z tytułu korzystania z samochodów czy opłat za karty dostępu do usług medycznych. Sprzedaje im również używane środki trwałe: komputery lub telefony oraz sporadycznie towary magazynowe. Płatności za te faktury odbywają się przez potrącenie należnej kwoty z wynagrodzenia pracownika.

Spółka może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży w kasie fiskalnej na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do rozporządzenia MF z 28.12.2018 w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jeżeli do tej pory prowadziła taką ewidencję, to może zaprzestać do 31.12.2021.

Interpretacja KIS z 17.10.2019 (0114-KDIP1-3.4012.447.2019.1.JG).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Jednolity Plik Kontrolny

Zmiany w strukturach JPK_VAT i JPK_FA – jak wpłyną na organizację pracy działu księgowości i innych działów przedsiębiorstwa

Agnieszka Baklarz
Aby sprostać rosnącym wymaganiom ustawodawcy w zakresie dostarczania danych o transakcjach podlegających VAT, przedsiębiorstwa muszą zapewnić przepływ stosownych informacji do działu księgowości (bądź do obsługującego je biura rachunkowego). Wiążą się z tym zmiany w oprogramowaniu, a także konieczność przeszkolenia pracowników i wdrożenia odpowiednich procedur.

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z dużym natężeniem zmian w obowiązkach informacyjnych, związanych z plikami JPK. Od 1.11.2019 r. obowiązuje nowa struktura pliku JPK_FA, która wymaga m.in. podawania nowych danych dotyczących faktur zaliczkowych.


VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. II)

Mateusz Kaczmarek
W związku ze zmianą regulacji unijnych od 1.01.2020 r. zajdą zmiany w opodatkowaniu VAT transakcji transgranicznych na terenie UE. Modyfikacji ulegną m.in. zasady dokumentowania przemieszczenia towarów w ramach WDT, które zostaną ujednolicone w ramach całej UE na mocy rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy 112[1].

W pierwszej części artykułu była mowa o tym, jakie transakcje stanowią WNT i WDT, a także o ustalaniu miejsca ich świadczenia (opodatkowania) – w tym o wynikających z dyrektywy nowych regułach dla transakcji łańcuchowych. W tej części przyjrzymy się zarówno zasadom rozliczania VAT od ww. dostaw i nabyć (szczególnie warunkom stosowania zerowej stawki do WDT), jak i opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (WTT).


e-sprawozdanie finansowe

E-sprawozdawczość i zamknięcie ksiąg – okiem praktyka

Andrzej Netter
Zmiana formy rocznego sprawozdania finansowego (rsf) na elektroniczną oraz tegoroczne zmiany przepisów powodują, że planując zamknięcie ksiąg za 2019 r., należy uwzględnić nowe czynności, związane ze sporządzeniem e-sprawozdawczości.

Od 1.09.2019 r. obowiązują nowe struktury logiczne rsf (wersja 1-2). Zmiany dotyczą wszystkich struktur z wyjątkiem schemy dla jednostek sporządzających rsf zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.


Inwestycje

Nieruchomości inwestycyjne – wyodrębnienie, ujęcie i prezentacja według ustawy o rachunkowości

Po prawie dwudziestu latach doświadczeń warto się zastanowić, jak jednostki, sporządzając sprawozdanie finansowe, rozumieją istotę nieruchomości inwestycyjnych i stosują wymogi uor dotyczące ich kwalifikacji i ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawniania danych. W artykule odniesiono się do wybranych problemów, jakie rodzi ujmowanie i wycena nieruchomości, które mogą być uznane za nieruchomości inwestycyjne.

Od 2002 r. w dziale A bilansu, w ramach grupy IV „Inwestycje długoterminowe”, wyodrębniono poz. 1 „Nieruchomości”. Kolejna nowelizacja uor umożliwiła amortyzację tych obiektów, a więc usankcjonowała ich wycenę w cenie nabycia; następna zaś zmiana – która weszła w życie od 2009 r. – wprowadziła możliwość ich wyceny w wartości rynkowej bądź inaczej ustalonej wartości godziwej.


VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. I)

Mateusz Kaczmarek
Od 1.01.2020 r. w związku ze zmianą regulacji unijnych[1] zajdą zmiany w zasadach opodatkowania VAT transakcji transgranicznych dokonywanych na terenie UE[2]. Opiszemy je na naszych łamach, gdy już zostaną uchwalone krajowe przepisy w tym zakresie[3], a na razie przypominamy reguły obowiązujące do końca 2019 r., które – w większości – pozostaną aktualne również w roku przyszłym.

Artykuł zawiera omówienie (wraz z przykładami) przepisów regulujących opodatkowanie VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zajmiemy się wyłącznie transakcjami podlegającymi opodatkowaniu, dokonywanymi pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Pominiemy specyfikę magazynu konsygnacyjnego, tzw. sprzedaży wysyłkowej oraz obrotu nowymi środkami transportu, towarami akcyzowymi i bonami, a także dostaw związanych z importem, dostaw towarów na pokładach środków transportu, towarów przeznaczonych dla niektórych sił zbrojnych, dla placówek i personelu dyplomatycznego, dostaw dotyczących statków i samolotów oraz dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.


Zawód księgowego

Nie bójmy się robotów

Stanisław Hońko
Czy informacje prasowe przepowiadające schyłek profesji związanych z rachunkowością są oparte na wiarygodnych przesłankach? Czym są roboty księgowe i jakie funkcje wykonują obecnie? Czy automatyzacja rachunkowości spowoduje drastyczne zmniejszenie zatrudnienia? Artykuł daje odpowiedzi na te pytania, dowodząc, że przewidywania agonii zawodu księgowego są przedwczesne.

Co pewien czas pojawiają się pogłoski, że roboty zabiorą pracę księgowym. Roboty są nieomylne, nie chodzą na zwolnienia lekarskie, pracują non stop i nigdy nie są w złym humorze. Mają wiele cech, które pozwalają skutecznie konkurować na rynku pracy. Księgowych nie trzeba przekonywać, że te doniesienia nie są niczym więcej niż medialną sensacją, której życie jest krótkie.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

  • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

  • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....