Przegląd interpretacji


Prezes bez wynagrodzenia a przychód spółki

  • MF – Minister Finansów
  • US – urząd skarbowy
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Kp – Kodeks pracy
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

W ramach stosunków łączących spółkę kapitałową ze wspólnikami takiej spółki szczególną rolę odgrywają świadczenia wynikające z umowy spółki, m.in. obowiązek wniesienia wkładu na kapitał zakładowy, wnoszenia dopłat uchwalonych przez zgromadzenie wspólników, pełnienie funkcji w organach spółki. W takim przypadku nie można mówić o powstaniu przychodu z nieodpłatnych świadczeń, ponieważ wspólnikowi przysługują określone prawa majątkowe, takie jak możliwość osiągnięcia przychodu z odpłatnego zbycia udziałów lub z umorzenia udziałów, prawo do dywidendy czy do otrzymania majątku spółki w razie jej likwidacji. Pomimo więc braku wynagrodzenia członek zarządu uzyskuje lub może uzyskać korzyści ekonomiczne będące ekwiwalentem wynagrodzenia za świadczone w spółce usługi.

Pełnienie funkcji prezesa zarządu bez wynagrodzenia przez wyłącznego udziałowca spółki nie stanowi dla niej nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop.

Interpretacja KIS z 1.10.2019 (0114-KDIP2-1.4010.363.2019.1.KS).

Utracona zaliczka – czy jest kosztem

Zaliczka wpłacona podwykonawcy przez wnioskodawcę była kwotą wpłacaną na poczet przyszłych zobowiązań, stanowiącą jedynie część ceny należnego świadczenia. Ponieważ zaliczka nie ma charakteru definitywnego, jej zapłata nie daje podstawy do uznania takiego wydatku za koszt uzyskania przychodów. Brak definitywnego charakteru zaliczki nie pozwala bowiem na jednoznaczną ocenę, czy świadczenie, którego dotyczy, będzie powiązane z uzyskaniem (zachowaniem lub zabezpieczeniem) przychodów. Wartość zapłaconej zaliczki może być zaliczona do kosztów podatkowych dopiero po wykonaniu bądź spełnieniu należnego świadczenia oraz wykazaniu związku pomiędzy poczynionym wydatkiem a przychodem podatkowym, a także pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania wykonania takiego świadczenia.

Wnioskodawca sam wskazał, że na mocy porozumienia zwolnił podwykonawcę z obowiązku zwrotu części zaliczki w celu zachowania płynności finansowej spółki, odzyskując w ten sposób pozostałą kwotę. Tym samym zaliczka w odpowiedniej części stała się dla niego stratą. Nie można na Skarb Państwa przerzucać ryzyka gospodarczego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Strata powstała w wyniku utraty części zaliczki zapłaconej na poczet robót, w związku z niewykonaniem umowy, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, ponieważ została wprost wymieniona w katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 56 updop.

Interpretacja KIS z 1.10.2019 (0111-KDIB1-1.4010.321.2019.1.BSA).

Sprzedaż pawilonu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych

Wnioskodawca w 2000 kupił od osoby fizycznej pawilon wolnostojący (bar) wzniesiony na gruncie gminy. Pawilon nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych ani amortyzowany, była w nim prowadzona działalność gospodarcza, a do kosztów uzyskania przychodów zaliczano opłaty za energię, telefon, wodę i ścieki oraz inne, dotyczące bieżących kosztów utrzymania pawilonu.

Przychód z jego sprzedaży stanowi dla wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a updof odpłatne zbycie wykorzystywanego w działalności gospodarczej składnika majątku, mimo że nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wnip, skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej.

Interpretacja KIS z 18.10.2019 (0112-KDIL3-1.4011.215.2019.4.IM).

Szczepienia pracowników przeciwko grypie

Jeżeli pracodawca ponosi inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, wartość tego rodzaju świadczeń, otrzymanych przez pracownika, nie stanowi jego przychodu w rozumieniu updof. Nie ulega zatem wątpliwości, że w zakresie, w jakim przepisy dotyczące bhp, wynikające z Kp oraz rozporządzeń wydanych na jego podstawie, wymieniają wprost koszty, do których ponoszenia zobligowany jest pracodawca, po stronie pracowników nie powstaje przychód z tytułu ponoszenia tych kosztów. Pracodawca ponosi je bowiem we własnym interesie.

Pokrywanie przez szpital pracownikom kosztów szczepień nie powoduje zatem u nich powstania przychodu w rozumieniu updof, gdyż zgodnie z art. 207 § 2 i 21 Kp pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bhp w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

Interpretacja KIS z 21.10.2019 (0113-KDIPT2-3.4011.484.2019.1.GG).

Podatek liniowy a świadczenie usług na rzecz pracodawcy

Równoczesne świadczenie usług na podstawie umowy wykonywanej w ramach działalności gospodarczej i zawarcie umowy o pracę z tym samym podmiotem, w przypadku gdy zakresy przedmiotowe obu umów (zakres obowiązków i podejmowanych na podstawie tych dwóch umów działań) nie są takie same, pozwala na dalsze stosowanie przyjętej formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, tj. podatku liniowego 19%.

Interpretacja KIS z 24.10.2019 (0112-KDIL3-3.4011.329.2019.1.MC).

PIT od odszkodowania za likwidację nagrody jubileuszowej

Odszkodowania z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych zostaną wypłacone pracownikom na podstawie porozumienia zawartego między wnioskodawcą a organizacjami związkowymi. Nie można zatem uznać, że działanie pracodawcy będzie nosić znamiona działania bezprawnego, które mogłoby skutkować obowiązkiem wypłaty odszkodowania.

Skoro świadczenie to nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, to nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 updof. W całości stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający PIT.

Na spółce jako płatniku ciążyć będzie obowiązek poboru i przekazania do US należnej zaliczki na PIT.

Interpretacja KIS z 23.10.2019 (0113-KDIPT3.4011.403.2019.1.PPK).

Zaprzestanie ewidencjonowania sprzedaży na rzecz pracowników

Spółka co miesiąc wystawia faktury na pracowników z tytułu korzystania z samochodów czy opłat za karty dostępu do usług medycznych. Sprzedaje im również używane środki trwałe: komputery lub telefony oraz sporadycznie towary magazynowe. Płatności za te faktury odbywają się przez potrącenie należnej kwoty z wynagrodzenia pracownika.

Spółka może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży w kasie fiskalnej na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do rozporządzenia MF z 28.12.2018 w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jeżeli do tej pory prowadziła taką ewidencję, to może zaprzestać do 31.12.2021.

Interpretacja KIS z 17.10.2019 (0114-KDIP1-3.4012.447.2019.1.JG).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Anna Koleśnik
Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).


Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Krzysztof Hałub
Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....