Przegląd interpretacji


Aport do spółki osobowej nie generuje przychodu

Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) przez wnioskodawcę do spółki komandytowej, w której będzie wspólnikiem, nie spowoduje u niego powstania przychodu podatkowego. Bez znaczenia jest, jakie składniki majątku są przedmiotem aportu. Każdy bowiem aport (niezależnie od jego przedmiotu) do spółki niebędącej osobą prawną nie generuje u wnoszącego przychodu.

Interpretacja KIS z 9.06.2020 (0111-KDIB1-1.4010.86.2020.4.DK).

Zwrot kary umownej

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Op – Ordynacja podatkowa
  • US – Urząd Skarbowy
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Niewątpliwie potrącenie przez zamawiającego, z wynagrodzenia należnego wnioskodawcy, kwoty naliczonej mu kary umownej za niewykonanie kontraktu w terminie, stanowi o poniesieniu tego wydatku przez wnioskodawcę, niezależnie od tego, czy do potrącenia doszło zasadnie, czy niezasadnie. Z uwagi na brzmienie przepisów updop kwoty tego potrącenia wnioskodawca nie uznał za koszt podatkowy. W wyniku zawartej ugody sądowej została mu zwrócona m.in. kwota 1 436 249,88 zł stanowiąca uprzednio zapłaconą karę umowną.

Jeżeli jest to zwrot wydatków na zapłatę kary umownej, która nie stanowiła (bo nie mogła) kosztów podatkowych, to zastosowanie ma wyłączenie z przychodów podatkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a updop.

Interpretacja KIS z 3.06.2020 (0111-KDIB1-1.4010.92.2020.2.BK).

Zapłata w formie nettingu a wyłączenie z kosztów

Uregulowanie zobowiązania poprzez dokonanie potrąceń wzajemnych wierzytelności w formie nettingu między spółką a spółkami z grupy (w tym podmiotami, które będą miały status aktywnych podatników VAT) nie mieści się w dyspozycji art. 15d ust. 1 updop w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2020 i w związku z tym wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów tych wydatków, które zostały uregulowane nie przelewem na rachunek widniejący w wykazie podatników VAT, a za pomocą nettingu, tj. poprzez wzajemne potrącenia oraz zapłatę lub otrzymanie finalnego salda.

Interpretacja KIS z 8.06.2020 (0111-KDIB1-1.4010.87.2020.3.NL).

Przedwczesne złożenie ZAW-NR

Z literalnego brzmienia art. 15d ust. 4 updop wynika, że wyłączenia z kosztów nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności zapłacił należność przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na tzw. białej liście i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Op, do naczelnika US w terminie 3 dni (w czasie pandemii termin wynosi 14 dni – przyp. red.) od dnia zlecenia przelewu. Innymi słowy podatnik powinien najpierw złożyć zlecenie przelewu, a następnie w celu uniknięcia sankcji określonych w art. 15d ust. 1 pkt 2 updop złożyć odpowiednie zawiadomienie. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że dla uniknięcia tych sankcji podatnik może złożyć zawiadomienie przed dniem zlecenia płatności na rachunek spoza białej listy.

Interpretacji KIS z 1.06.2020 (0111-KDIB2-1.4010.66.2020.3.MK).

Wydatki na paliwo a ulga IP Box

Wnioskodawca poniósł na działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej wydatki w postaci zakupu literatury specjalistycznej, koszty związane z usługami przetwarzania w chmurze, a także z dojazdem do klienta (paliwo, przejazdy autostradą, usługi hotelowe i diety krajowe) oraz opłatami za internet.

Przy zachowaniu właściwej proporcji wydatki te mogą stanowić koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ujmowane przy kalkulacji wskaźnika nexus.

Interpretacja KIS z 8.06.2020 (0111-KDIB1-2.4011.71.2020.1.BG).

Ulga dla młodych a nagroda w sprzedaży premiowej

Otrzymana przez wnioskodawczynię od podmiotów trzecich (niebędących jej pracodawcą) nagroda pieniężna (prowizja) nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 updof. Mimo współpracy pracodawcy z organizatorami akcji przychód uzyskany przez pracownika w ramach akcji promocyjnej jest przychodem z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 updof.

Pracownik punktu sprzedaży, sprzedając produkty podmiotu organizującego akcję działa na jego korzyść, a nie na korzyść pracodawcy. Tym samym nie istnieje związek prawny ani faktyczny pomiędzy uzyskanym przez niego przychodem z tytułu udziału w akcji a stosunkiem pracy łączącym go z pracodawcą. Nie ma więc zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof (obejmujące przychody pracowników do 26. roku życia).

Interpretacja KIS z 1.06.2020 (0112-KDIL2-1.4011.346.2020.2.KF).

Korekta odliczenia VAT od zaliczki, gdy nie doszło do dostawy

Skoro w związku z wcześniej podjętymi czynnościami, zmierzającymi do realizacji dostawy towarów podlegającej VAT, wnioskodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami odliczył VAT z faktury dokumentującej wpłaconą zaliczkę, jest obowiązany do jego korekty w przypadku odstąpienia kontrahenta od umowy. Brak faktury korygującej (w związku z wykreśleniem kontrahenta z rejestru podatników VAT) i okoliczność, że zaliczka nie została zwrócona, nie zwalnia z obowiązku korekty VAT naliczonego.

Skoro po zerwaniu umowy taka faktura nie została wystawiona, korekta odliczenia powinna nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym do zerwania doszło, czyli w momencie zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (zgodnie z art. 91 ust. 7d ustawy o VAT).

Interpretacja KIS z 1.06.2020 (0111-KDIB3-1.4012.121.2020.2.KO).

Sprzedaż darowanych maszyn rolniczych a VAT marża

W odniesieniu do używanych maszyn, tj. kombajnu, przyczepy rolniczej, pługu, agregatu siewno-uprawowego, nabytych przez wnioskodawcę od rodziców w darowiźnie, nie będą spełnione przesłanki pozwalające na zastosowanie procedury opodatkowania marży. Jak wynika z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, marża będąca podstawą opodatkowania stanowi różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

Wnioskodawca otrzymał ww. maszyny w drodze darowizny, zatem nie wystąpiła kwota nabycia. Tym samym, określając kwotę marży, nie będzie mógł wyliczyć różnicy między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę VAT.

Interpretacja KIS z 10.06.2020 (0114-KDIP1-3.4012.84.2020.4.KP).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Anna Koleśnik
Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).


Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Krzysztof Hałub
Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....