Przegląd interpretacji


Kompensata a nowe wyłączenie z kosztów podatkowych

  • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • US – urząd skarbowy
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Od 1.01.2020, w myśl art. 15d ust. 1 pkt 2 updop, w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług potwierdzonych fakturą i wykonanych przez czynnych podatników VAT, aby móc zaliczyć płatność (przekraczającą 15 tys. zł) do kosztów uzyskania przychodów, niezbędne jest jej dokonanie na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.

Zarówno przepisy Pp, jak i updop posługują się pojęciem „płatności”. W przypadku kompensaty nie mamy natomiast do czynienia z płatnością. Dochodzi co prawda do uregulowania w całości lub w części zobowiązania (wygaśnięcia zobowiązania), jednak czynność ta nie może być utożsamiana z płatnością. Przyjęcie, że przepisy odnoszą się do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań, mogłoby oznaczać zastosowanie wykładni rozszerzającej, która nie tylko nie ma należytego umocowania w brzmieniu przepisu, ale także jest niemożliwa do zastosowania w praktyce.

Uregulowanie w drodze kompensaty zobowiązania wynikającego z transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł nie będzie zatem powodować obowiązku zastosowania art. 15d updop.

Interpretacja KIS z 21.11.2019 (0111-KDIB1-2.4010.380.2019.1.MS).

Płatność dla zagranicznego kontrahenta na rachunek spoza „białej listy”

Podatnik zamierza kupować towary i usługi od sprzedawców spoza Polski (podatników VAT w innych krajach UE albo spoza UE). Płatności za ww. zakupy będzie dokonywał na rachunki w bankach mających siedzibę poza Polską bądź w Polsce. Nie będą one zgłoszone do wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT. Zagraniczni kontrahenci nie będą zarejestrowani w Polsce jako czynni podatnicy VAT.

Od 1.01.2020 jednym z warunków zastosowania wyłączenia z kosztów, o którym mowa w art. 15d ust. 1 pkt 2 updop, jest dokonanie płatności za dostawę towaru lub świadczenie usług przez sprzedawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Gdy zatem dostawa towarów (lub świadczenie usług) zostaną wykonane przez dostawcę/usługodawcę niezarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, przepis ten nie znajdzie zastosowania, a w konsekwencji płatność przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na tzw. białej liście podatników VAT może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Interpretacja KIS z 7.11.2019 (0111-KDIB2-3.4010.271.2019.2.AZE).

Skutki otrzymania faktury z błędną adnotacją o MPP

Od 1.01.2020, gdy otrzymana przez wnioskodawcę od kontrahenta faktura, dokumentująca nabycie towarów lub usług innych niż wykazane w zał. nr 15 do ustawy o VAT, będzie oznaczona klauzulą „mechanizm podzielonej płatności”, dla możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych poniesionych wydatków udokumentowanych tą fakturą (po spełnieniu pozostałych warunków uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów, wynikających z updop) nie będzie konieczna jej zapłata w mechanizmie podzielonej płatności.

Interpretacja KIS z 15.11.2019 (0111-KDIB1-1.4010.387.2019.1.SG).

Wpłata na zfśs z kapitału zapasowego

Oprócz odpisów i zwiększeń na zfśs, które mają dla pracodawcy charakter kosztowy (obciążają jego koszty działalności), środki funduszu zwiększa się (obligatoryjnie) o przysporzenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o zfśs, np. darowizny, odsetki od środków funduszu, wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej. Środki zfśs mogą być dodatkowo zwiększone dobrowolnie z zysku netto do podziału (art. 7 ust. 4 ustawy o zfśs).

Zwiększenia środków zfśs, o których mowa w art. 7 ustawy o zfśs, w tym także na podstawie ust. 4 (zwiększenia z zysku netto), mają charakter przychodowy, a nie kosztowy. Tym samym jako niewymienione w art. 6 ust. 1 ww. ustawy nie obciążają kosztów działalności pracodawcy.

W związku z tym, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b updop, również wpłaty na zfśs dokonane ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzące z wypracowanego zysku netto, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja KIS z 8.11.2019 (0111-KDIB2-1.4010.365.2019.2.AR).

Usługi wspólnika na rzecz spółki jawnej

Gdy jeden ze wspólników spółki jawnej świadczy usługi dla tej spółki jako odrębny podmiot, prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek, to tranakcje zawierane z ww. spółką następują na podstawie stosunku prawnego łączącego dwa odrębne podmioty gospodarcze. Przepisy updof nie przewidują ograniczenia w zakresie zawierania umów między odrębnymi podmiotami gospodarczymi.

Sam fakt, że wspólnikiem spółki jawnej jest ta sama osoba, która świadczy usługi na rzecz spółki, nie stanowi przeszkody do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wspólników wydatków na nabycie usług od wspólnika, świadczonych przez niego w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.

Interpretacja KIS z 8.11.2019 (0115-KDIT2-3.4011.378.2019.2.MJ).

Ulga dla młodych pracowników z Ukrainy

Od wynagrodzeń wypłacanych przez wnioskodawcę obywatelom Ukrainy zatrudnionym na umowy zlecenia, którzy złożyli oświadczenia o posiadaniu ośrodka interesów życiowych w rozumieniu art. 3 ust. 1a pkt 1 updof (niezależnie od długości ich pobytu w Polsce), wnioskodawca (płatnik) ma obowiązek poboru zaliczek na PIT na zasadach ogólnych (art. 41 ust. 1 updof). Jednak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 updof wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł (35 636,67 zł w 2019).

Tym samym wnioskodawca może nie pobierać PIT od przychodów (do ww. wysokości) osiągniętych przez ww. pracowników z Ukrainy. Pracownicy ci nie muszą jednocześnie przebywać w Polsce powyżej 183 dni w roku kalendarzowym.

Interpretacja KIS z 19.11.2019 (0112-KDIL3-3.4011.389.2019.1.MM).

Utrata prawa do 9% stawki CIT po otrzymaniu dotacji

Spółka prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową. Realizuje m.in. projekty unijne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowanie, które otrzymuje na podstawie umowy, stanowi dochód wolny od CIT. Wartość otrzymanych dotacji w 2019 przekroczy 7 mln zł. Przychody ze sprzedaży w ramach działalności komercyjnej firmy nie przekroczyły w 2018 i nie przekroczą w 2019 kwoty 1,2 mln euro.

Z art. 19 ust. 1 pkt 2 updop, regulującego możliwość zastosowania 9% stawki CIT, wynika warunek nieprzekroczenia przez podatnika wskazanej w przepisie wartości przychodów osiągniętych w roku podatkowym (1,2 mln euro). Po jej przekroczeniu podatnik traci prawo do 9% stawki. Przepis ten odnosi się do wszystkich przychodów, także z zysków kapitałowych czy przychodów, których uzyskanie skutkuje osiągnięciem dochodu zwolnionego z opodatkowania, w tym dotacji wskazanych we wniosku.

Interpretacja KIS z 15.11.2019 (0111-KDIB1-2.4010.403.2019.1.BD).

Ewidencja na potrzeby ulgi IP Box

Chcąc opodatkować dochody z kwalifikowanych IP stawką 5%, trzeba prowadzić wyodrębnioną ewidencję dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów. Obowiązek bieżącego i prawidłowego wyodrębniania przychodów i kosztów dotyczących kwalifikowanego IP dotyczy też podatników prowadzących pkpir.

Najprostszym rozwiązaniem jest wówczas stworzenie arkusza kalkulacyjnego zawierającego comiesięczne zestawienie dokumentów, potwierdzających wydatki dotyczące kwalifikowanego IP. Zestawienie takie obejmuje wydatki od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej, która zmierza do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP do końca danego miesiąca kalendarzowego. Sporządzane jest przez narastające ujęcie wydatków w odniesieniu do poszczególnych zadań. Należy je sporządzać na podstawie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Rzetelne dokumentowanie wszystkich operacji finansowych dotyczących IP Box nie może polegać na zaewidencjonowaniu i wyodrębnieniu ich na koniec okresu rozliczeniowego. Stworzenie w przyszłości odrębnej ewidencji tylko po to, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisu, nawet jeśli na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, przekreśla uprawnienie do preferencyjnej stawki PIT.

Interpretacja KIS z 18.10.2019 (0115-KDIT2-1.4011.312.2019.2.KK).

Po potwierdzeniu prawidłowości stanowiska zawartego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ws. ulgi IP Box, wnioskodawca zamierza zaprowadzić odrębną ewidencję, o której mowa w art. 30cb updof. Wobec nieprowadzenia odrębnej ewidencji od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP (ewidencja ma dopiero zostać przez wnioskodawcę zaprowadzona) nie została spełniona jedna z przesłanek uprawniających do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów.

Interpretacja KIS z 18.11.2019 (0115-KDIT3.4011.354.2019.1.PSZ).

Brak obowiązku zgłaszania rachunków wirtualnych

Wnioskodawca generuje dla poszczególnych klientów tzw. wirtualne numery rachunków bankowych (rachunek wirtualny), na które dany klient dokonuje płatności. Rachunek wirtualny nie umożliwia dokonywania za jego pośrednictwem rozliczeń bankowych, w tym przelewów. Wnioskodawca po 31.08.2019 oraz po 1.01.2020 ma zamiar nadal wskazywać klientom wirtualne rachunki, w wyniku czego ich wpłaty będą dokonywane na rozliczeniowy rachunek bankowy wnioskodawcy.

Tzw. rachunki wirtualne nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego. Wnioskodawca nie ma zatem obowiązku zgłaszania ich naczelnikowi właściwego US, a tym samym nie będą one uwidaczniane w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy o VAT przez Szefa KAS.

Interpretacja KIS z 15.11.2019 (0111-KDIB3-2.4018.16.2019.1.MD).

Korekta pustej faktury

Spółka słusznie nie ujęła w swoich rozliczeniach faktur dokumentujących dostawę towarów finalnie jej niedostarczonych. Nie doszło bowiem do czynności uprawniającej spółkę do odliczenia VAT, gdyż wystawione na jej rzecz faktury nie dokumentowały rzeczywistej dostawy (art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT).

Wobec nieujęcia faktury pierwotnej w deklaracji VAT i nieodliczenia podatku z niej wynikającego spółka nie ma też obowiązku rozliczenia faktury korygującej dotyczącej tej transakcji, gdyż nie wystąpiła sytuacja, w której należałoby skorygować odliczony podatek.

Interpretacja KIS z 17.10.2019 (0114-KDIP1-1.4012.467.2019.1.KBR).

Termin na obowiązkową wymianę kas

Wnioskodawca świadczy usługi wyżywienia w stacjonarnych placówkach gastronomicznych i w myśl art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od 1.07.2020 przy użyciu kasy on-line.

Wnioskodawca ma obowiązek rozpocząć ewidencję w kasach on-line w ustawowym terminie. Do tego terminu musi wymienić dotychczas stosowane kasy rejestrujące na kasy on-line, a nie – jak twierdzi – od tego momentu liczony jest 6-miesięczny termin na wymianę kas na kasy on-line.

Okres 6 mies., wskazany w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT oraz w § 2 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.04.2019 w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydanych za zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, nie dotyczy podatników zobowiązanych do wymiany kas starego typu na kasy on-line, gdyż byłoby to sprzeczne z obowiązkiem wynikającym z art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, z którego wynika, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług związanych z wyżywieniem, wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, mogą ewidencjonować sprzedaż na kasach starego typu jedynie do 30.06.2020.

Skoro wnioskodawca ma obowiązek rozpoczęcia ewidencji za pomocą kas on-line od 1.07.2020, to musi wymienić wszystkie kasy starego typu na kasy on-line do tego terminu.

Interpretacja KIS z 13.11.2019 (0115-KDIT1-1.4012.602.2019.1.AW).

Zakup kasy on-line do nowego punktu a prawo do ulgi

Przyznanie ulgi podatnikom zobowiązanym do wymiany kas stanowi wyjątek od zasady, a każdy wyjątek należy traktować bardzo ściśle i wąsko. Ustawodawca przyznał prawo do odliczenia podatnikom, którzy już raz skorzystali z ulgi przy nabyciu pierwotnych kas, jak również nie mają obowiązku zwrotu ew. wcześniejszej ulgi – gdy wymiana dotyczy kasy, która przestanie być użytkowana w terminie, który co do zasady obligowałby do zwrotu wcześniejszej ulgi.

Ulga dla podatników wskazanych w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT (podatnicy zobowiązani do wymiany kas na kasy on-line) będzie zatem należna tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z obowiązkiem użytkowania kas on-line przez dane grupy podatników.

Podatnik zobligowany do wymiany kas, który dokona zakupu kas on-line do nowych punktów sprzedaży (zakup nie jest związany z wymianą kasy w danym punkcie), nie będzie mógł skorzystać z ulgi w odniesieniu do tych kas.

Interpretacja KIS z 13.11.2019 (0115-KDIT1-1.4012.602.2019.1.AW).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Procedury

Jeden mikrorachunek, ale nie na całe życie

Anna Koleśnik
Numer indywidualnego rachunku podatkowego służącego do wpłaty CIT, PIT i VAT może ulegać zmianie w zależności od aktualnej sytuacji życiowej osoby fizycznej. Przez pewien okres może być ona zobowiązana do używania numeru wygenerowanego z użyciem swojego NIP, a w innym czasie – z użyciem PESEL.

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie Redakcji.

Nie wszystkie podatki

Indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek) służy od 1.01.2020 jedynie do wpłat podatków PIT, CIT i VAT, a także odsetek za zwłokę powstałych od zaległości z tytułu tych podatków i kosztów upomnienia.

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 30.12.2019 wskazało, że pozostałe podatki (np. akcyzę, PCC) należy wpłacać – jak dotychczas – na rachunki podatkowe US. Dotychczasowy sposób zapłaty pozostaje aktualny także w przypadku karty podatkowej, VAT w imporcie oraz VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14).

Również wpłaty za mandaty karne nadal trzeba regulować na rachunek wskazany na bloczku

mandatowym.


CIT

Tylko 3 miesiące na sporządzenie dokumentacji cen transferowych na starych zasadach

Krzysztof Hałub
Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się w 2018, a zakończył po 30.09.2019 i którzy zdecydowali się na sporządzanie dokumentacji podatkowej według przepisów obowiązujących do końca 2018, muszą sporządzić ją w ciągu 3, a nie 9 mies.

Przypomnijmy, że 1.01.2019 weszły w życie nowe regulacje updop dotyczące cen transferowych, przewidujące m.in. 9-miesięczny termin na dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych. Podatnikom dano jednak możliwość wyboru ich stosowania również do rozliczeń za rok podatkowy rozpoczęty przed tą datą. Ci, którzy z niej nie skorzystali, powinni za ten rok sporządzać dokumentację cen transferowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach 2017–2018.


„Mały ZUS plus” dopiero od lutego 2020

Krzysztof Tandecki
Rozszerzona wersja „małego ZUS” wchodzi w życie od 1.02.2020, a więc o miesiąc później niż zakładano. Aby zapłacić niższe składki za styczeń, przedsiębiorcy (osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych) powinni skorzystać z dotychczasowej ulgi, zgłaszając się w ZUS najpóźniej 8.01.2020.

Konieczność złożenia zgłoszenia dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy nie mieli prawa do „małego ZUS” w 2019, a nabyli je od stycznia 2020. W przypadku osób, które korzystały z „małego ZUS” w 2019, wystarczające będzie złożenie raportu miesięcznego lub deklaracji rozliczeniowej za styczeń 2020 w terminie do 10.02.2020 lub do 17.02.2020.


Z działalności SKwP

Czas nowych wyzwań

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Jerzy Koniecki, pisze o priorytetowych zadaniach władz Stowarzyszenia obecnej kadencji.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! Mija pół roku od zakończenia XXII Krajowego Zjazdu Delegatów SKwP. Nadszedł czas, aby nowo wybrane władze Stowarzyszenia, pracujące nad wizją sposobu realizacji celów nakreślonych w uchwale programowej Zjazdu, podzieliły się z Państwem swoimi przemyśleniami i uzyskały aprobatę środowiska księgowych.


Prawo spółek handlowych

Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki kapitałowej

Anna Gruszczyńska
Od 1.03.2020 r. obok spółki z o.o. i spółki akcyjnej pojawi się prosta spółka akcyjna. Artykuł przedstawia charakterystykę i specyfikę rachunkowości tej nowej spółki kapitałowej na tle dokonanych w związku z tym zmian w ustawie o rachunkowości.

Prosta spółka akcyjna (PSA) została wprowadzona do polskiego prawa ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ta zmiana jest uważana za rewolucyjną.


CIT/PIT

Jak zweryfikować zasadność wykazania kosztów podatkowych z uwagi na ryzyko płatności na rachunek spoza „białej listy”

Agnieszka Baklarz
Po zmianie od 1.01.2020 r. przepisów ustaw o podatku dochodowym i wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów płatności przelewem na rachunki bankowe niezgłoszone do wykazu podatników VAT nasuwa się pytanie, jak w praktyce dział księgowości przedsiębiorstwa może sprawdzić (najlepiej automatycznie), czy koszty związane z daną zapłatą stanowią koszty uzyskania przychodów.

Od 1.01.2020 r. nie jest kosztem uzyskania przychodów koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 Prawa przedsiębiorców (a więc transakcji między przedsiębiorcami, o wartości przekraczającej 15 tys. zł brutto) została dokonana przelewem na rachunek (bankowy lub w skok) inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT (czyli na tzw. białej liście) – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako czynny podatnik.


Zatory płatnicze

Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych i przeciwdziałanie opóźnionym płatnościom

Paweł Ziółkowski
1.01.2020 r. weszły w życie istotne dla przedsiębiorców zmiany dotyczące postępowania w przypadku nieterminowej zapłaty za zakupione towary bądź usługi.

Zmiany zaczynają się już na poziomie nazwy regulującego te kwestie aktu prawnego – ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zmieniła nazwę na ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej upno).


CIT

Tylko 3 miesiące na sporządzenie dokumentacji cen transferowych na starych zasadach

Krzysztof Hałub
Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się w 2018, a zakończył po 30.09.2019 i którzy zdecydowali się na sporządzanie dokumentacji podatkowej według przepisów obowiązujących do końca 2018, muszą sporządzić ją w ciągu 3, a nie 9 mies.

Przypomnijmy, że 1.01.2019 weszły w życie nowe regulacje updop dotyczące cen transferowych, przewidujące m.in. 9-miesięczny termin na dopełnienie obowiązków dokumentacyjnych. Podatnikom dano jednak możliwość wyboru ich stosowania również do rozliczeń za rok podatkowy rozpoczęty przed tą datą. Ci, którzy z niej nie skorzystali, powinni za ten rok sporządzać dokumentację cen transferowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach 2017–2018.


Raport

Rok funkcjonowania e-sprawozdawczości finansowej w opinii księgowych

Księgowi skutecznie stawili czoła wyzwaniu, jakim było sporządzenie pierwszego e-sprawozdania finansowego i opatrzenie go podpisem elektronicznym. Trudności pojawiały się głównie poza działami księgowości i biurami rachunkowymi, na etapie podpisywania sprawozdania przez członków zarządu oraz składania do KRS.

Takie wnioski wynikają z raportu przedstawionego przez Oddział Wielkopolski w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zostały sformułowane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 914 uczestników badania ankietowego, w tym 898 respondentów aktywnie uczestniczących w procesie e-sprawozdawczości.


Jednolity Plik Kontrolny

Zmiany w strukturach JPK_VAT i JPK_FA – jak wpłyną na organizację pracy działu księgowości i innych działów przedsiębiorstwa

Agnieszka Baklarz
Aby sprostać rosnącym wymaganiom ustawodawcy w zakresie dostarczania danych o transakcjach podlegających VAT, przedsiębiorstwa muszą zapewnić przepływ stosownych informacji do działu księgowości (bądź do obsługującego je biura rachunkowego). Wiążą się z tym zmiany w oprogramowaniu, a także konieczność przeszkolenia pracowników i wdrożenia odpowiednich procedur.

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z dużym natężeniem zmian w obowiązkach informacyjnych, związanych z plikami JPK. Od 1.11.2019 r. obowiązuje nowa struktura pliku JPK_FA, która wymaga m.in. podawania nowych danych dotyczących faktur zaliczkowych.


VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. II)

Mateusz Kaczmarek
W związku ze zmianą regulacji unijnych od 1.01.2020 r. zajdą zmiany w opodatkowaniu VAT transakcji transgranicznych na terenie UE. Modyfikacji ulegną m.in. zasady dokumentowania przemieszczenia towarów w ramach WDT, które zostaną ujednolicone w ramach całej UE na mocy rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy 112[1].

W pierwszej części artykułu była mowa o tym, jakie transakcje stanowią WNT i WDT, a także o ustalaniu miejsca ich świadczenia (opodatkowania) – w tym o wynikających z dyrektywy nowych regułach dla transakcji łańcuchowych. W tej części przyjrzymy się zarówno zasadom rozliczania VAT od ww. dostaw i nabyć (szczególnie warunkom stosowania zerowej stawki do WDT), jak i opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (WTT).


e-sprawozdanie finansowe

E-sprawozdawczość i zamknięcie ksiąg – okiem praktyka

Andrzej Netter
Zmiana formy rocznego sprawozdania finansowego (rsf) na elektroniczną oraz tegoroczne zmiany przepisów powodują, że planując zamknięcie ksiąg za 2019 r., należy uwzględnić nowe czynności, związane ze sporządzeniem e-sprawozdawczości.

Od 1.09.2019 r. obowiązują nowe struktury logiczne rsf (wersja 1-2). Zmiany dotyczą wszystkich struktur z wyjątkiem schemy dla jednostek sporządzających rsf zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.


Inwestycje

Nieruchomości inwestycyjne – wyodrębnienie, ujęcie i prezentacja według ustawy o rachunkowości

Katarzyna Trzpioła
Po prawie dwudziestu latach doświadczeń warto się zastanowić, jak jednostki, sporządzając sprawozdanie finansowe, rozumieją istotę nieruchomości inwestycyjnych i stosują wymogi uor dotyczące ich kwalifikacji i ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawniania danych. W artykule odniesiono się do wybranych problemów, jakie rodzi ujmowanie i wycena nieruchomości, które mogą być uznane za nieruchomości inwestycyjne.

Od 2002 r. w dziale A bilansu, w ramach grupy IV „Inwestycje długoterminowe”, wyodrębniono poz. 1 „Nieruchomości”. Kolejna nowelizacja uor umożliwiła amortyzację tych obiektów, a więc usankcjonowała ich wycenę w cenie nabycia; następna zaś zmiana – która weszła w życie od 2009 r. – wprowadziła możliwość ich wyceny w wartości rynkowej bądź inaczej ustalonej wartości godziwej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....