Przegląd interpretacji


Kompensata a nowe wyłączenie z kosztów podatkowych

  • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • US – urząd skarbowy
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
  • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Od 1.01.2020, w myśl art. 15d ust. 1 pkt 2 updop, w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług potwierdzonych fakturą i wykonanych przez czynnych podatników VAT, aby móc zaliczyć płatność (przekraczającą 15 tys. zł) do kosztów uzyskania przychodów, niezbędne jest jej dokonanie na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.

Zarówno przepisy Pp, jak i updop posługują się pojęciem „płatności”. W przypadku kompensaty nie mamy natomiast do czynienia z płatnością. Dochodzi co prawda do uregulowania w całości lub w części zobowiązania (wygaśnięcia zobowiązania), jednak czynność ta nie może być utożsamiana z płatnością. Przyjęcie, że przepisy odnoszą się do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań, mogłoby oznaczać zastosowanie wykładni rozszerzającej, która nie tylko nie ma należytego umocowania w brzmieniu przepisu, ale także jest niemożliwa do zastosowania w praktyce.

Uregulowanie w drodze kompensaty zobowiązania wynikającego z transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł nie będzie zatem powodować obowiązku zastosowania art. 15d updop.

Interpretacja KIS z 21.11.2019 (0111-KDIB1-2.4010.380.2019.1.MS).

Płatność dla zagranicznego kontrahenta na rachunek spoza „białej listy”

Podatnik zamierza kupować towary i usługi od sprzedawców spoza Polski (podatników VAT w innych krajach UE albo spoza UE). Płatności za ww. zakupy będzie dokonywał na rachunki w bankach mających siedzibę poza Polską bądź w Polsce. Nie będą one zgłoszone do wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT. Zagraniczni kontrahenci nie będą zarejestrowani w Polsce jako czynni podatnicy VAT.

Od 1.01.2020 jednym z warunków zastosowania wyłączenia z kosztów, o którym mowa w art. 15d ust. 1 pkt 2 updop, jest dokonanie płatności za dostawę towaru lub świadczenie usług przez sprzedawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Gdy zatem dostawa towarów (lub świadczenie usług) zostaną wykonane przez dostawcę/usługodawcę niezarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, przepis ten nie znajdzie zastosowania, a w konsekwencji płatność przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na tzw. białej liście podatników VAT może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Interpretacja KIS z 7.11.2019 (0111-KDIB2-3.4010.271.2019.2.AZE).

Skutki otrzymania faktury z błędną adnotacją o MPP

Od 1.01.2020, gdy otrzymana przez wnioskodawcę od kontrahenta faktura, dokumentująca nabycie towarów lub usług innych niż wykazane w zał. nr 15 do ustawy o VAT, będzie oznaczona klauzulą „mechanizm podzielonej płatności”, dla możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych poniesionych wydatków udokumentowanych tą fakturą (po spełnieniu pozostałych warunków uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów, wynikających z updop) nie będzie konieczna jej zapłata w mechanizmie podzielonej płatności.

Interpretacja KIS z 15.11.2019 (0111-KDIB1-1.4010.387.2019.1.SG).

Wpłata na zfśs z kapitału zapasowego

Oprócz odpisów i zwiększeń na zfśs, które mają dla pracodawcy charakter kosztowy (obciążają jego koszty działalności), środki funduszu zwiększa się (obligatoryjnie) o przysporzenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o zfśs, np. darowizny, odsetki od środków funduszu, wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej. Środki zfśs mogą być dodatkowo zwiększone dobrowolnie z zysku netto do podziału (art. 7 ust. 4 ustawy o zfśs).

Zwiększenia środków zfśs, o których mowa w art. 7 ustawy o zfśs, w tym także na podstawie ust. 4 (zwiększenia z zysku netto), mają charakter przychodowy, a nie kosztowy. Tym samym jako niewymienione w art. 6 ust. 1 ww. ustawy nie obciążają kosztów działalności pracodawcy.

W związku z tym, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b updop, również wpłaty na zfśs dokonane ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzące z wypracowanego zysku netto, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja KIS z 8.11.2019 (0111-KDIB2-1.4010.365.2019.2.AR).

Usługi wspólnika na rzecz spółki jawnej

Gdy jeden ze wspólników spółki jawnej świadczy usługi dla tej spółki jako odrębny podmiot, prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek, to tranakcje zawierane z ww. spółką następują na podstawie stosunku prawnego łączącego dwa odrębne podmioty gospodarcze. Przepisy updof nie przewidują ograniczenia w zakresie zawierania umów między odrębnymi podmiotami gospodarczymi.

Sam fakt, że wspólnikiem spółki jawnej jest ta sama osoba, która świadczy usługi na rzecz spółki, nie stanowi przeszkody do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wspólników wydatków na nabycie usług od wspólnika, świadczonych przez niego w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.

Interpretacja KIS z 8.11.2019 (0115-KDIT2-3.4011.378.2019.2.MJ).

Ulga dla młodych pracowników z Ukrainy

Od wynagrodzeń wypłacanych przez wnioskodawcę obywatelom Ukrainy zatrudnionym na umowy zlecenia, którzy złożyli oświadczenia o posiadaniu ośrodka interesów życiowych w rozumieniu art. 3 ust. 1a pkt 1 updof (niezależnie od długości ich pobytu w Polsce), wnioskodawca (płatnik) ma obowiązek poboru zaliczek na PIT na zasadach ogólnych (art. 41 ust. 1 updof). Jednak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 updof wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł (35 636,67 zł w 2019).

Tym samym wnioskodawca może nie pobierać PIT od przychodów (do ww. wysokości) osiągniętych przez ww. pracowników z Ukrainy. Pracownicy ci nie muszą jednocześnie przebywać w Polsce powyżej 183 dni w roku kalendarzowym.

Interpretacja KIS z 19.11.2019 (0112-KDIL3-3.4011.389.2019.1.MM).

Utrata prawa do 9% stawki CIT po otrzymaniu dotacji

Spółka prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową. Realizuje m.in. projekty unijne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowanie, które otrzymuje na podstawie umowy, stanowi dochód wolny od CIT. Wartość otrzymanych dotacji w 2019 przekroczy 7 mln zł. Przychody ze sprzedaży w ramach działalności komercyjnej firmy nie przekroczyły w 2018 i nie przekroczą w 2019 kwoty 1,2 mln euro.

Z art. 19 ust. 1 pkt 2 updop, regulującego możliwość zastosowania 9% stawki CIT, wynika warunek nieprzekroczenia przez podatnika wskazanej w przepisie wartości przychodów osiągniętych w roku podatkowym (1,2 mln euro). Po jej przekroczeniu podatnik traci prawo do 9% stawki. Przepis ten odnosi się do wszystkich przychodów, także z zysków kapitałowych czy przychodów, których uzyskanie skutkuje osiągnięciem dochodu zwolnionego z opodatkowania, w tym dotacji wskazanych we wniosku.

Interpretacja KIS z 15.11.2019 (0111-KDIB1-2.4010.403.2019.1.BD).

Ewidencja na potrzeby ulgi IP Box

Chcąc opodatkować dochody z kwalifikowanych IP stawką 5%, trzeba prowadzić wyodrębnioną ewidencję dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów. Obowiązek bieżącego i prawidłowego wyodrębniania przychodów i kosztów dotyczących kwalifikowanego IP dotyczy też podatników prowadzących pkpir.

Najprostszym rozwiązaniem jest wówczas stworzenie arkusza kalkulacyjnego zawierającego comiesięczne zestawienie dokumentów, potwierdzających wydatki dotyczące kwalifikowanego IP. Zestawienie takie obejmuje wydatki od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej, która zmierza do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP do końca danego miesiąca kalendarzowego. Sporządzane jest przez narastające ujęcie wydatków w odniesieniu do poszczególnych zadań. Należy je sporządzać na podstawie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Rzetelne dokumentowanie wszystkich operacji finansowych dotyczących IP Box nie może polegać na zaewidencjonowaniu i wyodrębnieniu ich na koniec okresu rozliczeniowego. Stworzenie w przyszłości odrębnej ewidencji tylko po to, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisu, nawet jeśli na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, przekreśla uprawnienie do preferencyjnej stawki PIT.

Interpretacja KIS z 18.10.2019 (0115-KDIT2-1.4011.312.2019.2.KK).

Po potwierdzeniu prawidłowości stanowiska zawartego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ws. ulgi IP Box, wnioskodawca zamierza zaprowadzić odrębną ewidencję, o której mowa w art. 30cb updof. Wobec nieprowadzenia odrębnej ewidencji od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP (ewidencja ma dopiero zostać przez wnioskodawcę zaprowadzona) nie została spełniona jedna z przesłanek uprawniających do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów.

Interpretacja KIS z 18.11.2019 (0115-KDIT3.4011.354.2019.1.PSZ).

Brak obowiązku zgłaszania rachunków wirtualnych

Wnioskodawca generuje dla poszczególnych klientów tzw. wirtualne numery rachunków bankowych (rachunek wirtualny), na które dany klient dokonuje płatności. Rachunek wirtualny nie umożliwia dokonywania za jego pośrednictwem rozliczeń bankowych, w tym przelewów. Wnioskodawca po 31.08.2019 oraz po 1.01.2020 ma zamiar nadal wskazywać klientom wirtualne rachunki, w wyniku czego ich wpłaty będą dokonywane na rozliczeniowy rachunek bankowy wnioskodawcy.

Tzw. rachunki wirtualne nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego. Wnioskodawca nie ma zatem obowiązku zgłaszania ich naczelnikowi właściwego US, a tym samym nie będą one uwidaczniane w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy o VAT przez Szefa KAS.

Interpretacja KIS z 15.11.2019 (0111-KDIB3-2.4018.16.2019.1.MD).

Korekta pustej faktury

Spółka słusznie nie ujęła w swoich rozliczeniach faktur dokumentujących dostawę towarów finalnie jej niedostarczonych. Nie doszło bowiem do czynności uprawniającej spółkę do odliczenia VAT, gdyż wystawione na jej rzecz faktury nie dokumentowały rzeczywistej dostawy (art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT).

Wobec nieujęcia faktury pierwotnej w deklaracji VAT i nieodliczenia podatku z niej wynikającego spółka nie ma też obowiązku rozliczenia faktury korygującej dotyczącej tej transakcji, gdyż nie wystąpiła sytuacja, w której należałoby skorygować odliczony podatek.

Interpretacja KIS z 17.10.2019 (0114-KDIP1-1.4012.467.2019.1.KBR).

Termin na obowiązkową wymianę kas

Wnioskodawca świadczy usługi wyżywienia w stacjonarnych placówkach gastronomicznych i w myśl art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od 1.07.2020 przy użyciu kasy on-line.

Wnioskodawca ma obowiązek rozpocząć ewidencję w kasach on-line w ustawowym terminie. Do tego terminu musi wymienić dotychczas stosowane kasy rejestrujące na kasy on-line, a nie – jak twierdzi – od tego momentu liczony jest 6-miesięczny termin na wymianę kas na kasy on-line.

Okres 6 mies., wskazany w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT oraz w § 2 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.04.2019 w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydanych za zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, nie dotyczy podatników zobowiązanych do wymiany kas starego typu na kasy on-line, gdyż byłoby to sprzeczne z obowiązkiem wynikającym z art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, z którego wynika, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług związanych z wyżywieniem, wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, mogą ewidencjonować sprzedaż na kasach starego typu jedynie do 30.06.2020.

Skoro wnioskodawca ma obowiązek rozpoczęcia ewidencji za pomocą kas on-line od 1.07.2020, to musi wymienić wszystkie kasy starego typu na kasy on-line do tego terminu.

Interpretacja KIS z 13.11.2019 (0115-KDIT1-1.4012.602.2019.1.AW).

Zakup kasy on-line do nowego punktu a prawo do ulgi

Przyznanie ulgi podatnikom zobowiązanym do wymiany kas stanowi wyjątek od zasady, a każdy wyjątek należy traktować bardzo ściśle i wąsko. Ustawodawca przyznał prawo do odliczenia podatnikom, którzy już raz skorzystali z ulgi przy nabyciu pierwotnych kas, jak również nie mają obowiązku zwrotu ew. wcześniejszej ulgi – gdy wymiana dotyczy kasy, która przestanie być użytkowana w terminie, który co do zasady obligowałby do zwrotu wcześniejszej ulgi.

Ulga dla podatników wskazanych w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT (podatnicy zobowiązani do wymiany kas na kasy on-line) będzie zatem należna tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z obowiązkiem użytkowania kas on-line przez dane grupy podatników.

Podatnik zobligowany do wymiany kas, który dokona zakupu kas on-line do nowych punktów sprzedaży (zakup nie jest związany z wymianą kasy w danym punkcie), nie będzie mógł skorzystać z ulgi w odniesieniu do tych kas.

Interpretacja KIS z 13.11.2019 (0115-KDIT1-1.4012.602.2019.1.AW).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Anna Koleśnik
Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).


Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Krzysztof Hałub
Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....