Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Przegląd orzeczeń i interpretacji - listopad 2020

Kredyt kupiecki a VAT

Odsetki za odroczenie terminu płatności należne na moment następujący po dostawie towarów nie stanowią elementu podstawy opodatkowania z tytułu samej dostawy, lecz odrębną od dostawy usługę finansową. Są formą kredytu kupieckiego i korzystają ze zwolnienia z VAT. Wynagrodzenie za dostawę towaru lub wyko>nanie usługi w części dotyczącej odsetek jest więc zwolnione z VAT.

Wyrok NSA z 6.10.2020 (I FSK 66/18).

Bez VAT od zaliczki na poczet nieskonkretyzowanych dostaw

Przedpłata, zaliczka, zadatek bądź rata podlegają VAT, jedynie gdy stanowią część ceny (należności, zapłaty) za mające nastąpić w przyszłości skonkretyzowane dostawy towarów. VAT należny od ww. rodzajów wpłat wystąpi, tylko gdy umowa lub w inne dokumenty (np. zamówienie) wyraźnie wskazują, jakich przyszłych dostaw towarów wpłata ma dotyczyć, co umożliwi wystawienie faktury dokumentującej zaliczkę, ustalenie podstawy opodatkowania i stawki podatkowej.

W momencie otrzymania przez spółkę wpłat nie są znane wszystkie okoliczności mające znaczenie dla zaistnienia i opodatkowania zdarzenia podatkowego. Przede wszystkim nie jest określona ostateczna ilość sprzedawanych towarów, bo umowa z kontrahentem określa te wielkości z dopuszczeniem określonych tolerancji (+/−). Nie jest również znana ostateczna cena sprzedaży (poza sposobem jej kalkulacji) ani terminy poszczególnych dostaw.

Stąd otrzymane przez spółkę wpłaty nie podlegają VAT na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, gdyż nie są wniesione na ściśle i jednoznacznie wskazane przyszłe dostawy, określone co do ilości, ceny i terminów dostaw.

Interpretacja KIS z 2.11.2020 (0111-KDIB3-3.4012.475.2020.1.PJ).

Wyodrębnienie na fakturze kosztów transportu

Skoro występuje jedno świadczenie (dostawa towarów, do której wartości są wliczone koszty transportu), to z faktury musi jednoznacznie wynikać, że przedmiotem transakcji jest dostawa towaru, a nie dostawa towaru i świadczenie innej usługi.

Na fakturze (w części przeznaczonej na nazwę/rodzaj towaru lub usługi) powinna więc widnieć tylko jedna pozycja, tj. dostawa towarów. W pozycji tej powinna być zsumowana wartość świadczenia głównego (dostawy towarów oraz świadczenia pomocniczego – transportu). A zatem koszty transportu towarów nie mogą być ujmowane jako osobne pozycje na fakturze.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w części informacyjnej faktury albo w dowolnym załączniku do niej umieścić dodatkowe informacje skierowane do kontrahenta, np. wyszczególnić elementy składowe danego świadczenia wraz z informacją o ich wartościach. Możliwość zamieszczania na fakturze takich dodatkowych informacji nie oznacza jednak uprawnienia do ujmowania kosztów dodatkowych w osobnej pozycji faktury.

Gdy na jednej fakturze widnieją pozycje opodatkowane różnymi stawkami, to koszty transportu należy doliczyć proporcjonalnie do wartości poszczególnych towarów i zastosować taką samą stawkę VAT, jak do towarów, z którymi są związane.

Interpretacja KIS z 2.11.2020 (0113-KDIPT1-1.4012.672.2020.1.RG).

VAT od sprzedaży budynku posadowionego na cudzym gruncie

Wnioskodawca poniósł nakłady na wybudowanie obiektów, które w całości lub w części zostały posadowione na działce należącej do spółdzielni mieszkaniowej. Obiekty te pozostają więc własnością spółdzielni w części, w jakiej budynki znajdują się na ww. działce.

Nakłady poniesione na wybudowanie tych obiektów nie stanowią towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy (tj. nie są rzeczą lub jej częścią). Odpłatna czynność zbycia nakładów, jako sprzedaż za wynagrodzeniem ulepszeń dokonanych na cudzej rzeczy, stanowi odpłatne świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym podlega VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, według stawki 23%.

Interpretacja KIS z 23.10.2020 (0113-KDIPT 1-3.4012.578.2020.1.OS).

Moment opodatkowania wadium VAT

Wadium staje się częścią zapłaty w momencie wygrania przetargu, tj. gdy znany jest nabywca. Jeżeli zatem wadium pieniężne oferenta, którego ofertę przyjęto, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia, na co nabywca, poprzez przystąpienie do przetargu, wyraża zgodę, to niewątpliwie w tym momencie następuje zapłata części ceny za dostawę towaru lub świadczenie usługi, będących przedmiotem przetargu i powstaje obowiązek podatkowy w VAT.

Interpretacja KIS z 15.10.2020 (0114-KDIP4-2.4012.385.2020.1.MC).

Korekta cen transferowych

W art. 15 ust. 4k pkt 2 updop zawarto zastrzeżenie, że do korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e updop nie stosuje się przepisów ogólnych dotyczących korekt (tj. w przypadku korekty kosztów uzyskania przychodów – art. 15 ust. 4i–4k updop). Korekty cen transferowych należy ujmować wstecz, tzn. poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, którego ta korekta dotyczy, a nie w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca.

Interpretacja KIS z 26.10.2020 (0114-KDIP2-2.4010.126.2020.4.RK).

Zwolnienie z dokumentowania cen transferowych

Warunek dotyczący zwolnienia z przygotowania dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11n pkt 1 lit. c updop, uznaje się za spełniony, gdy żaden z podmiotów powiązanych, będących stroną transakcji kontrolowanej, nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tę transakcję.

Brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych należy ustalić w oparciu o stratę ze źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą temu obowiązkowi. Jeżeli transakcja dotyczy określonego źródła przychodów, to należy zbadać, czy podatnik poniósł stratę tylko z tego źródła. Jednocześnie wystąpienie straty z innego źródła przychodów jest w tej sytuacji bez znaczenia.

Interpretacja KIS z 23.10.2020 (0111-KDIB2-1.4010.326.2020.1.BKD).

Obniżona stawka CIT u komplementariusza

Wartość przychodów braną pod uwagę w celu ustalenia prawa do obniżonej stawki CIT należy wiązać z osobą prawną, która jest podatnikiem podatku dochodowego (spółka z o.o.) – chodzi zarówno o przychody osiągnięte przez nią samą, jak i o przychody z uczestnictwa w spółce osobowej. Zatem limit 1,2 mln euro należy odnieść do sumy przychodów z obu źródeł.

Skoro wnioskodawca będący spółką z o.o., komplementariuszem w spółce komandytowej, ma w 2020 status „małego podatnika” i jego przychody z działalności spółki z o.o. i z udziału w spółce komandytowej w tym roku podatkowym nie przekroczą równowartości 1,2 mln euro, to uzyskane w 2020 dochody, inne niż z zysków kapitałowych, mogą być opodatkowane preferencyjną 9% stawką CIT.

Interpretacja KIS z 29.10.2020 (0111-KDIB1-1.4010.361.2020.1.MF).

Wydatki na rozbiórkę jako koszty wytworzenia

Na wartość początkową środka trwałego składają się wszystkie koszty poniesione w związku z budową środków trwałych, a zatem mogą to być koszty wyburzenia likwidowanych środków trwałych bądź innych składników majątku, jeżeli czynność ta pozostaje w związku z prowadzoną inwestycją. Koszty te stanowią bowiem prace wstępne, przygotowujące miejsce pod nową inwestycję.

Wydatki na rozbiórkę kotła będą więc kosztami uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od nowo wytworzonego środka trwałego.

Interpretacja KIS z 30.10.2020 (0111-KDIB1-1.4010.360.2020.1.MMU).

Jaki PIT od dzierżawy znaku towarowego

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać jedynie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze.

Czynsz, który wnioskodawczyni otrzymuje na podstawie umowy dzierżawy, stanowi przychód z tytułu udzielania prawa do używania znaku towarowego, tj. z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 updof. Nie jest możliwe zakwalifikowanie go do przychodów z najmu i dzierżawy, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof. Nie ma więc podstaw do opodatkowania go ryczałtem według stawki 8,5%. Dochód z praw majątkowych podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

Interpretacja KIS z 30.10.2020 (0115-KDIT3.4011.491.2020.2.JG).