Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Przegląd interpretacji - wrzesień 2020

Wstępna opłata leasingowa jako koszt pośredni

Nie ulega wątpliwości, że opłata wstępna warunkująca zawarcie lub uruchomienie umowy leasingu, jako związana w sposób ogólny z działalnością gospodarczą prowadzoną przez wnioskodawcę, stanowi pośredni koszt uzyskania przychodów.

Koszty pośrednie potrąca się, co do zasady, w roku poniesienia. Jeżeli jednak dotyczą one okresu dłuższego niż rok, rozlicza się je proporcjonalnie (art. 15 ust. 4d updop). O tym jednak, czy w istocie dany wydatek z uwagi na swój charakter nie może zostać przyporządkowany do długości okresu, którego dotyczy, decydować będą przepisy prawa podatkowego, a nie sposób jego księgowania na potrzeby prawa bilansowego. Uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, należy stwierdzić, że art. 15 ust. 4e updop odnosi się do pojęcia kosztu, zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 updop, a więc kosztu w znaczeniu ustawy podatkowej.Opłata wstępna dotyczy nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa skorzystania z niego. Opłatę wnosi leasingobiorca (korzystający), zanim jeszcze leasing zostanie uruchomiony.

Jeżeli w umowie leasingu nie określono, że opłata wstępna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, to należy ją uznać za koszt jednorazowy, w momencie poniesienia. Nie ma wówczas podstaw, by traktować ją jako koszt, który dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy. Wobec powyższego wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jej poniesienia.

Interpretacja KIS z 29.07.2020 (0111-KDWB.4010.10.2020.1.APA).

Skutki odroczenia terminu płatności rat leasingowych

Spowodowana COVID-19 zmiana umowy leasingu zawartej w 2018, która nie wpłynie na wysokość możliwych do zaliczenia do kosztów podatkowych rat leasingowych, a jedynie na ich przesunięcie w czasie, nie powoduje konieczności stosowania do takiej umowy nowych regulacji podatkowych, obowiązujących od 1.01.2019.

Natomiast zmiana wartości rat miesięcznych jest istotną zmianą umowy i wpływa na wysokość rozliczanych kosztów uzyskania przychodów, nawet w przypadku gdy wartość wykupu samochodu osobowego oraz jego pierwotna wartość pozostają bez zmian. Zmieniając wysokość rat leasingowych, leasingobiorca zwiększy lub zmniejszy wysokość kosztów podatkowych w danym okresie.

Interpretacja KIS z 11.08.2020 (0111-KDIB1-1.4010.255.2020.2.BK).

Wydatki na remont – ujęcie w kosztach

Spółka, wprowadzając do ksiąg rachunkowych faktury za wykonaną usługą remontową, ujmuje je w całości jako koszty podatkowe pośrednio związane z uzyskanymi przychodami w rozliczeniu rocznym CIT-8.

Jeżeli podatnik poniósł dany wydatek (koszt), który został ujęty w księgach rachunkowych i zgodnie z updop można go uznać za koszt pośredni, ta data ujęcia w księgach rachunkowych tego wydatku będzie momentem poniesienia kosztu podatkowego. W takim przypadku rozliczenie kosztów remontu, dla celów rachunkowych, poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe przez okres 8 lat nie ma znaczenia dla celów podatkowych. Rozliczenie kosztów remontu powinno następować, na podstawie odpowiednio udokumentowanych wydatków, w dacie poniesienia kosztu, tj. w dniu, w którym ujęto koszt na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo w dniu, w którym ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku) w księgach rachunkowych.

Interpretacja KIS z 7.08.2020 (0111-KDIB1-3.4010.248.2020.1.PC).

Koszty solidarnej odpowiedzialności inwestora

Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy, wyrażona w art. 6471 Kc, nie może stanowić bezpośrednio o możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków, które inwestor jest zobowiązany na podstawie tego przepisu ponieść na rzecz podwykonawcy.

W sytuacji gdy inwestor zawiera umowę z generalnym wykonawcą, a dopiero ten zawiera umowę z podwykonawcą (nawet za przyzwoleniem inwestora), dowodem mogącym stanowić podstawę do uwzględnienia poniesionego wydatku w kosztach podatnika może być faktura wystawiona przez kontrahenta wskazanego w umowie.

Uregulowanie należności podwykonawcom nie stanowi dla inwestora kosztów uzyskania przychodów. Wypłacane przez niego należności są związane z wykonaniem robót budowlanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy podwykonawcami a generalnym wykonawcą. Inwestora z podwykonawcami nie wiązała umowa.

Interpretacja KIS z 12.08.2020 (0111-KDIB1-3.4010.209.2020.2.IZ).

Zakup części zamiennych w celu realizacji kontraktu

Koszty zakupu przez spółkę części pod konkretny kontrakt są kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami z tego kontraktu, które powinny być potrącane w okresach rozliczeniowych, w których powstaje przychód z tego kontraktu. Przykładowo gdy wynagrodzenie z danego kontraktu rozliczane jest przez spółkę w miesięcznych okresach rozliczeniowych, a kontrakt został zawarty na 12 mies., koszty zakupu początkowego magazynu części zakupionych pod ten kontrakt powinny być rozliczane współmiernie do przychodów w miesięcznych okresach rozliczeniowych kolejno przez 12 mies. Gdy przychód z danego kontraktu rozliczany jest z góry w całości, analogicznie w tym samym okresie w całości należy rozliczyć koszty zakupu części na magazyn danego kontraktu.

Gdyby części zakupione pod dany kontrakt nie zostały zużyte do tego kontraktu, tylko wykorzystane do innych kontraktów, to zważywszy na fakt, że są nabywane z intencją wykorzystania przy pierwszym kontrakcie i przy pierwszym kontrakcie zostaną rozliczone w całości jako koszty bezpośrednie, wspólnicy spółki nie będą uprawnieni do ponownego odliczenia kosztów tych części przy innym kontrakcie.

Interpretacja KIS z 30.07.2020 (0111-KDIB1-1.4010.203.2020.4.MF).

Różnice kursowe od dywidendy

Dywidenda nie jest kosztem podatkowym, a w konsekwencji różnice kursowe powstałe w związku z jej wypłatą nie mają wpływu na dochód do opodatkowania. Natomiast mogą powstać różnice kursowe od własnych środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych. Różnice te są rozpoznawalne, jeżeli wystąpi różnica pomiędzy wartością środków pieniężnych w dacie wpływu waluty obcej na konto a wartością tych środków w dniu ich wypływu (art. 15a ust. 2 pkt 3, art. 15a ust. 3 pkt 3 updop).

Wypłata udziałowcowi dywidendy w walucie obcej może więc skutkować powstaniem różnic kursowych, o których mowa, stanowiących odpowiednio przychody podatkowe (jako dodatnie różnice kursowe) albo koszty uzyskania przychodów (jako ujemne różnice kursowe) spółki.

Interpretacja KIS z 12.08.2020 (0111-KDIB1-1.4010.240.2020.1.ŚS).

Nieodpłatne przeniesienie przez powiernika udziałów na powierzającego

Przeniesienie własności udziałów w spółce przez powiernika na rzecz powierzającego w wykonaniu zobowiązania powiernika wynikającego z umowy powierniczej należy uznać za neutralne podatkowo dla powierzającego z punktu widzenia PIT, ponieważ w ramach tego przeniesienia własności następuje de facto otrzymanie przez powierzającego swoich własnych aktywów, a powiernik nie otrzymuje z tego tytułu żadnej dodatkowej gratyfikacji. Przeniesienie z powiernika na powierzającego własności udziałów jest immanentną cechą łączącego ich stosunku prawnego, a nie niezależnym samoistnym świadczeniem, które skutkowałoby po stronie powierzającego przysporzeniem majątkowym objętym PIT.

Interpretacja KIS z 6.08.2020 (0115-KDIT3.4011.299.2020.3.AWO).

Dojazdy z pracy do domu taksówką finansowaną przez pracodawcę

Pracownik skorzysta z przejazdów taksówkami i samochodem służbowym celem dojazdów z miejsca zatrudnienia do miejsca zamieszkania w związku z brakiem możliwości skorzystania z komunikacji publicznej albo ograniczeniami w dostępie do takiej komunikacji (w godzinach nocnych). Ponadto miesięczny koszt z tytułu zorganizowania przez pracodawcę transportu opiewa na wartość ryczałtową wynikającą z umowy zawartej z dostawcą usług transportowych.

Wynikające z konieczności wykonywania czynności służbowych sfinansowanie przez wnioskodawcę pracownikom kosztów transportu taksówkami i samochodami służbowymi w związku z pracą, nie generuje po ich stronie przychodu do opodatkowania. Wydatki ponoszone będą bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie, pracownicy nie otrzymują od wnioskodawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. Świadczenia otrzymane od pracodawcy pozostają w związku z pracą w godzinach pracy, jak i poza godzinami pracy. W konsekwencji wnioskodawca nie będzie zobowiązany z tego tytułu do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na PIT.

Interpretacja KIS z 20.07.2020 (0114-KDIP3-2.4011.339.2020.1.JK3).

Zagraniczna sprzedaż wysyłkowa poza kasą rejestrującą

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 23 ustawy o VAT, tj. sprzedaż towarów do innego kraju UE, w każdym przypadku musi być potwierdzona fakturą. Przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej z założenia dotyczą sprzedaży, która nie jest objęta żadną ewidencją. Natomiast w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, skoro ustawodawca zobowiązał sprzedawców do wystawienia faktur do każdej sprzedaży bez względu na to, kto jest nabywcą (tj. podatnik podatku od wartości dodanej niemający obowiązku rozliczenia WNT czy też inny podmiot niebędący tym podatnikiem), ewidencja sprzedaży jest prowadzona.

Zatem sprzedaż wysyłkowa dokonywana przez wnioskodawcę z terytorium Polski na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w innym kraju UE nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Interpretacja KIS z 30.07.2020 (0114-KDIP1-3.4012.288.2020.2.ISK).