Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Przegląd interpretacji - październik 2020

Odstąpienie gminy od pobierania czynszu najmu a VAT

Art. 15zzzg ust. 2 specustawy daje – wymienionym w nim podmiotom – możliwość odstąpienia dochodzenia od najemców/dzierżawców (których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą stosowny wniosek) należności pieniężnych z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, w okolicznościach wskazanych w tym przepisie.

Odstąpienie od dochodzenia należności nie oznacza, że świadczenie między jednostką samorządu terytorialnego a najemcą staje się nieodpłatne. Odpłatność z tytułu najmu/dzierżawy w postaci czynszu nadal istnieje – umowa najmu/dzierżawy w tym zakresie nie ulega zmianie, a jednostka samorządu terytorialnego jedynie odstępuje (rezygnuje) od dochodzenia należnej jej płatności. Nadal mamy zatem do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług podlegającym VAT. Usługi te powinny być udokumentowane fakturą stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Interpretacja KIS z 1.09.2020 (0111-KDIB3-1.4012.336.2020.4.MP).

Zbycie przedsiębiorstwa spółki na rzecz wspólnika

Dwóch wspólników spółki jawnej zamierza podjąć jednomyślną uchwałę o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania jej likwidacji oraz zawrzeć porozumienie co do sposobu rozliczenia się wspólników. Jeden z nich przejmie i poprowadzi w całości przedsiębiorstwo spółki w ramach dotychczas prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a drugi zostanie spłacony w pieniądzu.

Otrzymanie przez wspólnika pieniężnych i niepieniężnych składników majątku nie będzie skutkować na moment rozwiązania spółki powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Interpretacja KIS z 3.09.2020 (0113-KDWPT.4011.81.2020.3.ASZ).

Spłata wierzytelności przez ubezpieczyciela – czy powstaje przychód

Wnioskodawczyni – w celu zabezpieczenia należności handlowych – zawarła z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia kredytu kupieckiego. W 2019 za sprzedane towary wystawiła faktury sprzedaży. Kwotę należności wynikającą z faktur w wartości netto zaliczyła do przychodów należnych. 

W momencie wypłaty odszkodowania pokrywającego wierzytelność należności objęte tym odszkodowaniem wygasają. Taki sposób spełnienia świadczenia można uznać za częściową spłatę zobowiązania. Wypłata odszkodowania – w celu zaspokojenia wierzytelności wnioskodawczyni – powinna więc być traktowana jako zapłata należności.

Z tego względu, jeżeli kwotę należności wynikającą z danej transakcji wnioskodawczyni zaliczyła do przychodów należnych, to uregulowanie przez ubezpieczyciela określonej części tej należności (tytułem odszkodowania) – co do zasady – nie skutkuje koniecznością wykazania przychodu. Przychód będzie powstawać wyłącznie w przypadku, gdy otrzymane odszkodowanie przekroczy wartość należności zaliczonej uprzednio do przychodów należnych – część odszkodowania stanowiąca nadwyżkę nad wartością netto wierzytelności (której dotyczy) stanowi przychód w rozumieniu updof.

Interpretacja KIS z 22.09.2020 (0115-KDIT3.4011.428.2020.1.AWO).

Kiedy zapłata po terminie oznacza utratę prawa do ryczałtu

W przypadku osiągania przychodów z najmu prywatnego za równoznaczne z wyborem opodatkowania w formie ryczałtu na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu – złożenie zeznania.

Art. 9 ust. 4 ustawy o ryczałcie – w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019 – nie uzależnia skuteczności wyboru ryczałtu od terminowej wpłaty tego podatku (tj. do 20. następnego miesiąca, za który ryczałt ma być opłacony), o ile wpłata następuje w roku podatkowym, na który wybierana jest forma opodatkowania.

Pierwszy przychód z najmu został osiągnięty w maju 2019, natomiast wpłata ryczałtu nastąpiła w marcu 2020 wraz ze złożeniem zeznania PIT-28 za 2019. Z przepisu wynika, że jedynie w sytuacji, gdy pierwszy przychód podatnik osiągnął w grudniu, wybór ryczałtu następuje poprzez złożenie zeznania. Dlatego dokonanie wpłaty na poczet ryczałtu w następnym roku podatkowym nie może zostać uznane za skuteczny wybór tej formy opodatkowania. Przychody z najmu za 2019 powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych.

Interpretacja KIS z 18.08.2020 (0113-KDIPT2-1.4011.483.2020.3.MM).

Strata z tytułu likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym

Spółka co prawda podniosła stratę w wysokości niezamortyzowanej części środków trwałych (inwestycji w obcych środkach trwałych), które zwróciła wynajmującemu, nie uzyskując w zamian zwrotu poniesionych nakładów, ale – zgodnie z umową najmu – nie miała obowiązku usunięcia poczynionych inwestycji i przywrócenia ich do stanu sprzed zawarcia umowy, co stanowiło dla niej rozwiązanie korzystne ekonomicznie (brak konieczności ponoszenia kosztów likwidacji) oraz racjonalne gospodarczo (przywrócenie stanu pierwotnego wiązałoby się z destrukcją zmodernizowanych obiektów i narażało spółkę na dodatkowe świadczenia odszkodowawcze).

Rezygnacja z dotychczas wynajmowanych nieruchomości podyktowana była gospodarczymi i ekonomicznymi względami mającymi na celu dalszy rozwój gospodarczy (wzrost przychodów) spółki z wykorzystaniem własnych składników majątkowych. Strata odpowiadająca wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne może zatem stanowić koszt uzyskania przychodów.

Interpretacja KIS z 22.09.2020 (0115-KDIT3.4011.522.2020.2.AD).

Limitowane koszty używania samochodu do celów mieszanych

Z objaśnień podatkowych MF z 9.04.2020 wynika, że do wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego objętych limitowaniem w związku z wykorzystywaniem samochodu do celów mieszanych zalicza się np. wydatki na: nabycie paliw silnikowych, serwis samochodu, wymianę opon, myjnię, naprawy i części zamienne, wymianę płynu hamulcowego oraz płynu do spryskiwaczy, opłaty za przejazd autostradą, badania diagnostyczne, abonament radiowy wyłącznie za radio wykorzystywane w samochodzie, czynsz najmu/dzierżawy garażu/miejsca postojowego/parkingu, remont powypadkowy samochodu.

Z tak sformułowanego objaśnienia wynika, że zawarty w nim katalog wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodu osobowego do celów mieszanych nie ma charakteru wyczerpującego. Również opłaty za przeprawy promowe wiążą się nierozerwalnie z używaniem samochodu (zostały poniesione w celu przetransportowania samochodu promem). Są to więc wydatki dotyczące eksploatacji samochodu osobowego, objęte limitem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 51 updop. 

Interpretacja KIS z 4.09.2020 (0111-KDIB1-1.4010.174.1.2020.NL).

Zapłacone za pracownika zaległe składki ZUS nie są kosztem

Wnioskodawca, po przeprowadzonej kontroli ZUS, opłaca zaległe składki społeczne i zdrowotne w części finansowanej przez pracowników, aby zrealizować swoje obowiązki jako płatnik składek. Uiszczenie składek jest zatem konsekwencją błędnej kwalifikacji zawartych umów, a nie celowym działaniem nakierowanym na osiąganie przychodów. Ciążył na nim wyłącznie obowiązek ich pobrania z należności pracowników, a nie obowiązek sfinansowania z własnych środków. Trudno zatem uznać, że przyjęcie na siebie ciężaru finansowania tych składek – będące wynikiem wcześniejszych nieprawidłowości związanych z klasyfikacją zawartych umów – służy uzyskiwaniu przez wnioskodawcę jakichkolwiek przysporzeń, w tym mających charakter przychodów. Koszty te nie służą również zachowaniu ani zabezpieczeniu źródeł przychodów. Wnioskodawca nie ma zatem prawnej możliwości ujęcia w kosztach podatkowych składek zapłaconych do ZUS w części, która zgodnie z odrębnymi przepisami obciąża pracownika.

Interpretacja KIS z 9.09.2020 (0111-KDIB1-3.4010.281.2020.2.MBD).

Zwrot kosztów zakupu biletów lotniczych po odwołaniu urlopu

Pracodawca – w związku ze swoimi szczególnymi potrzebami – odwołał pracownikowi zgodę na urlop, zwracając mu koszty zakupu biletów lotniczych (pracownika i osoby towarzyszącej). Zwrot wydatków dotyczących zaplanowanego wypoczynku, wskutek przesunięcia urlopu w związku z odwołaniem zgody przez pracodawcę, ma de facto charakter odszkodowawczy.

Jeżeli odszkodowanie jest przewidziane w sytuacji odwołania z urlopu, to tym bardziej dotyczy zaplanowanego urlopu i poniesionych w związku z tym konkretnych wydatków. Zwrot przez pracodawcę wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych nie mieści się zatem w otwartym katalogu przychodów, o którym mowa w art. 12 updof. Na pracodawcy nie ciąży więc obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na PIT.

Interpretacja KIS z 31.08.2020 (0115-KDIT2.4011.454.2020.2.KC).

Ubezpieczenie z OC biura rachunkowego – zwolnienie z PIT

Skoro świadczenia zostały wypłacone z ubezpieczenia OC biura rachunkowego, to zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 updof – kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych bądź osobowych objęte są dys‑

pozycją tego przepisu. Zwolnienie dotyczy jednak wyłącznie kwoty głównej świadczenia bez odsetek. Nie można utożsamiać odsetek za zwłokę ze świadczeniem otrzymanym z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Nie można przyjąć, że odsetki są odszkodowaniem sensu stricto i objęte są zwolnieniem od PIT.

Zwolnienie przysługuje tylko wówczas, gdy przepis ustawy konkretnie odnosi się do odsetek. Stąd otrzymana przez wnioskodawczynię z ubezpieczenia OC biura rachunkowego kwota:

  • tytułem zwrotu utraconego umorzenia składek ZUS za marzec–maj 2020 – korzysta ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 4 updof,
  • odsetek od niezapłaconych w terminie ww. składek – stanowi opodatkowany przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 updof.

Interpretacja KIS z 21.09.2020 (0115-KDIT3.4011.485.2020.2.AD).

Zakup okularów korekcyjnych bez związku z przychodem

Wnioskodawczyni w ramach własnej działalności gospodarczej wykonuje zawód radcy prawnego. W związku z pogorszeniem wzroku kupiła okulary korekcyjne do pracy przy komputerze. Okulary będą wykorzystywane tylko do wykonywania obowiązków radcy prawnego (ma ona drugą parę, którą wykorzystuje do potrzeb prywatnych). Wskazała, że dzięki okularom ma możliwość zapoznania się z aktami spraw, orzecznictwem, przepisami prawa. To z kolei może przełożyć się na wzrost ilości i jakości świadczonych usług i uzyskanego przychodu.

Stwierdzić należy, że wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia wnioskodawczyni. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą są wydatkami o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku czy też jej pogłębiania się osoba fizyczna jest zmuszona do zakupu okularów korekcyjnych, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy nie. Bezpośrednim celem ponoszenia tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z działalności.

Interpretacja KIS z 24.09.2020 (0113-KDIPT2-1.4011.574.2020.2.MGR).

Białorusin na telepracy

W związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikowi mającemu miejsce zamieszkania na Białorusi (będącemu rezydentem podatkowym Białorusi) i wykonującemu tam na rzecz spółki, która ma siedzibę w Polsce, telepracę na podstawie umowy o pracę, spółka nie jest zobowiązana do potrącania i odprowadzania do właściwego US w Polsce zaliczek na PIT. Dochody te nie podlegają bowiem opodatkowaniu w Polsce. Spółka nie ma też obowiązku sporządzania i przekazywania informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11) ani informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R).

Interpretacja KIS z 24.09.2020 (0114-KDIP3-2.4011.490.2020.1.JM).