Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki biur rachunkowych

Mateusz Kaczmarek Doradca podatkowy prowadzący kancelarię Interpretacje, postępowania, analizy, doradztwo.
W artykule omówiono zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli biur rachunkowych i faktu, że ich oferta może wykraczać poza usługi księgowe.

Obowiązki w tym zakresie wynikają z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej upft) i ciążą na tzw. instytucjach obowiązanych (dalej IO).

Pojęcie to obejmuje m.in. podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, a także przedsiębiorców świadczących usługi polegające na zakładaniu spółek, zarządzaniu spółkami jako członek zarządu lub za pomocą podobnej funkcji, zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług (biura wirtualne).

Przeważa pogląd, że IO nie są te biura rachunkowe, które nie prowadzą tzw. pełnej księgowości, a jedynie księgowość uproszczoną, rejestry VAT czy inne ewidencje, bo księgami rachunkowymi są wyłącznie księgi rachunkowe w rozumieniu uor.

Według mnie takie podejście wydaje się sprzeczne z celem, jaki przyświecał prawodawcy. Trudno uznać, że osoby fizyczne czy spółki cywilne i jawne osób fizycznych o przychodach poniżej 2 mln euro[6] są wyłączone z potencjalnych podejrzeń o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

  • uor – ustawa o rachunkowości
  • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

Ponadto, kwalifikując podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe do IO, ustawodawca nie odwołał się do uor („w rozumieniu przepisów uor”), podczas gdy tak właśnie postąpił w innych sytuacjach, co można interpretować jako nieograniczanie zakresu tego pojęcia do zakresu nadanego mu w uor.

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych

Każda IO musi wyznaczyć kadrę kierowniczą wyższego szczebla do wzięcia odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków nałożonych przez upft. Podmioty mające zarząd albo podobny organ zarządzający wyznaczają jednego z członków zarządu. W innych sytuacjach wyznaczoną osobą może być dyrektor lub pracownik.

W każdym przypadku musi to być człowiek posiadający wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, związanego z działalnością danej IO, oraz podejmujący decyzje mające wpływ na to ryzyko.

[9] Art. 6–9 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 9 upft.

[10] Art. 52 upft.

IO wyznacza ponadto pracownika na kierowniczym stanowisku, odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności IO oraz jej pracowników i innych osób, wykonujących czynności na rzecz tej IO, z przepisami upft, w tym do przekazywania wymaganych przez upft zawiadomień. W przypadku podmiotów jednoosobowych ww. zadania wykonuje osoba prowadząca działalność.

Pierwszy obowiązek IO ma zatem charakter kadrowy. Ktoś ze ścisłego kierownictwa, podejmujący w niej decyzje w obszarze, którego dotyczy problematyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, musi formalnie wziąć na siebie odpowiedzialność za to, że firma będzie prawidłowo wykonywać postanowienia upft w dotyczącym jej zakresie. Co za tym idzie, osoba ta musi zdobyć odpowiednie kompetencje. Następnie, ktoś na kierowniczym stanowisku powinien zostać wyznaczony do nadzoru nad faktyczną zgodnością działań firmy z upft. Z oczywistych względów również musi posiąść odpowiednią wiedzę. IO ma przy tym zapewnić udział tych osób (oraz innych wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków[10]. Nie przewidziano możliwości samodzielnego zdobycia kompetencji albo uznania już posiadanych za wystarczające.

Wyświetlono 8% treści artykułu

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Biuro Rachunkowe”
Biuro rachunkowe

Prowadzenie ksiąg to nie doradztwo

Czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg nie obejmują doradzania, jaką formę opodatkowania wybrać, ani nawet informowania klienta o przekroczeniu limitu uprawniającego np. do ryczałtu ewidencjonowanego. Zadaniem biura rachunkowego jest natomiast zaprowadzić właściwe księgi i ewidencje, gdy taki obowiązek wynika z przepisu.

To główne wnioski z zarządzenia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 12.10.2020 (XI GC 362/20). Orzeczenie nie jest prawomocne.

Pozew złożony w tej sprawie przeciwko właścicielowi biura rachunkowego (o zapłatę ponad 68 tys. zł plus odsetki) wynikał z dwóch roszczeń.

Umowa o świadczenie usług doradczych nie może być wypowiedziana znienacka

Klient, który wypowie umowę bez ważnego powodu i z naruszeniem umówionego terminu, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Szkoda odpowiada wysokości wynagrodzenia utraconego przez drugą stronę.

Tak orzekł SA w Lublinie w wyroku z 24.09.2019 (I ACa 558/18).

Chodziło o spółkę doradztwa podatkowego, która zobowiązała się do reprezentowania powiatu w postępowaniu o zwrot nadpłaty VAT za lata 2006–2015. Miało to związek z powiatową inwestycją dotyczącą rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego.

Księgowy może ostrzec klienta przed praniem brudnych pieniędzy

Od 30.11.2019 zaszła zmiana w obowiązkach biur rachunkowych związanych ze zwalczaniem prania brudnych pieniędzy.

Tego dnia weszła w życie ustawa z 16.10.2019 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU poz. 2088). Jest ona efektem postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego przez Komisję Europejską, a dotyczącego regulacji zawartych w przepisach nowelizowanej ustawy (z 1.03.2018, DzU z 2019 poz. 1115, dalej uppp), będącej wdrożeniem przepisów dyrektywy 2015/849. Część tych regulacji wzbudziła wątpliwości KE.

Biuro rachunkowe nie może odmówić wydania dokumentacji klienta

Za odmowę wydania organom podatkowym dokumentacji klienta grozi biuru rachunkowemu kara porządkowa, nawet jeśli klient nie zapłacił za wykonane usługi.
Biuro rachunkowe

Standardowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie chroni przed błędną poradą prawną

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje czynności zastrzeżonych dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów – przypomniał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w wyroku z 10.04.2019 (VIII Ga 277/18).
Biuro rachunkowe

Zarzuty niezadowolonego klienta nie mogą być ogólnikowe ani gołosłowne

Biuro rachunkowe nie zapłaci za wynagrodzenie swego następcy, który na nowo wprowadził dokumenty księgowe i złożył skorygowane deklaracje, jeżeli nie wiadomo, jakiego okresu one dotyczyły i z czego ta korekta wynikała.
Biuro rachunkowe

Promocja biura rachunkowego na stronie internetowej

Właściwie zbudowana strona WWW to podstawowa przestrzeń prezentacji oferty biura rachunkowego.

Właściciele biur rachunkowych i zarządzający nimi stają przed wyzwaniem, jak prowadzić działania marketingowe, aby pozyskać nowych klientów. W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości ponad 120 stron internetowych biur rachunkowych działających w Polsce. Na tej podstawie autorzy wyselekcjonowali przykłady najlepszych praktyk i wskazali, na które elementy oferty warto zwrócić uwagę potencjalnego klienta, zamieszczając informacje na stronie WWW.

Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentów księgowych w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec klienta

Organ egzekucyjny może żądać dokumentów księgowych od doradcy będącego pełnomocnikiem podatnika w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak żądane informacje muszą być niezbędne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
Biuro rachunkowe

Informowanie Szefa KAS o schematach podatkowych – obowiązki biura rachunkowego

Czy biura rachunkowe muszą zgłaszać – w ramach nowej procedury informowania o schematach podatkowych – że klient wybiera ryczałt albo podatek liniowy lub że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?
Czy trzeba zawiadamiać o korzystaniu z ulgi na badania i rozwój lub z nowej ulgi patentowej IP Box? Co z pozostałymi ulgami, z których korzystają klienci biura, jak np. ulga prorodzinna, rehabilitacyjna? Czy biuro również musi o nich informować?

Zasadniczo biuro rachunkowe nie ma takiego obowiązku. Preferencje, o których mowa w pytaniu, dotyczą bowiem rozwiązań krajowych, a w tym wypadku mają znaczenie limity wskazane w art. 86a § 4 Op. Są one stosunkowo wysokie.

Nowe przepisy o informowaniu o schematach podatkowych (DzU z 2018 poz. 2193) weszły w życie 1.01.2019 i są zawarte w art. 86a–86o Op. MF 31.01.2019 wydał do nich urzędowe objaśnienia, na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Op. Zastosowanie się do nich powoduje objęcie ochroną przewidzianą w art. 14k–14m Op (objaśnienia mogą być w przyszłości uzupełniane o nowe zagadnienia i komentarze).

Usługi księgowe są usługami ciągłymi

Nie można samodzielnie decydować o momencie powstania przychodu ani pomijać żadnych wpłat klientów.

Tak orzekł NSA w wyroku z 3.10.2018 (II FSK 3070/16).

Od właściciela biura rachunkowego wymaga się szczególnej staranności i profesjonalizmu przy rozliczeniach podatkowych, w tym własnych. Orzeczenie NSA, podobnie jak i sądu I instancji wskazuje, że i w tej branży zdarzają się uchybienia.

Biuro rachunkowe

Brak winy zwalnia właściciela biura z odpowiedzialności

Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za brak zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, jeżeli klient swoimi działaniami dąży do zachowania dotychczasowego statusu ubezpieczeniowego – wynika z wyroku SO w Olsztynie z 7.11.2018 (IX Ca 724/18).
Biuro rachunkowe

Kara za przywłaszczenie mienia klienta i podrabianie jego dokumentów

Pobranie od klienta kwot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy i VAT i nieodprowadzenie ich na konto US to przywłaszczenie, a podpisywanie się za niego jego imieniem i nazwiskiem na deklaracjach podatkowych to podrabianie dokumentów. Oba czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat.
Biuro rachunkowe

Umowa o świadczenie usług księgowych zawarta z przyszłym przedsiębiorcą

Jeżeli klient biura rachunkowego ma dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, to podpisana z nim umowa jest umową z konsumentem. To zaś oznacza większe rygory związane z ochroną praw konsumenckich.

Księgowa działalność nieewidencjonowana

Jestem księgową i pracuję na etacie. Chcę rozpocząć po godzinach własną działalność – biuro rachunkowe.
Czy w początkowej fazie działalność taka może być prowadzone w ramach działalności nieewidencjonowanej? Czy PKD 69.20Z wyklucza prowadzenie działalności nieewidencjonowanej?

Czy i w jakim zakresie księgowy może korzystać z praw autorskich

Wzrost limitu kosztów autorskich od 1.01.2018 spowodował zwiększone zainteresowanie możliwością ich naliczania. Sprawdźmy zatem, jakie są możliwości zastosowania kosztów autorskich w biurze rachunkowym.

Obowiązki biur rachunkowych związane z RODO

Biura rachunkowe znajdują się w specyficznej sytuacji, jeżeli chodzi o obowiązki wynikające z RODO. Po pierwsze działają – podobnie jak większość przedsiębiorców – jako administratorzy danych osobowych (w stosunku do danych własnych pracowników oraz klientów lub osób reprezentujących klientów). Po drugie działają jako tzw. procesorzy, czyli podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 28 RODO w odniesieniu do danych przekazywanych przez klientów. Dotyczy to np. sytuacji, w których firma będąca klientem biura rachunkowego przekazuje mu dane swoich pracowników lub klientów.
Temat miesiąca

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – zadania biura rachunkowego

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza zmiany w procedurze postępowania tzw. instytucji obowiązanych, istotne m.in. dla biur rachunkowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Chodzi o ustawę z 1.03.2018 (DzU poz. 723, dalej upft) zastępującą akt prawny o tym samym tytule z 16.11.2000. Większość jej przepisów obowiązuje od 13.07.2018. Na mocy regulacji przejściowych instytucje obowiązane (IO), w tym niektóre biura rachunkowe, doradcy i biegli, będą mieć 3 mies. na zapoznanie się z nowymi zasadami i wdrożenie stosownych reguł.

Biuro rachunkowe

Zakup sprzętu AGD i RTV przez biuro rachunkowe

Wyposażenie biura rachunkowego to nie tylko komputery i regały na segregatory w miejscu pracy. Konieczne jest również wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Wydatki z tym związane stanowią co do zasady koszty uzyskania przychodów.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....