Proporcjonalny urlop w kolejnej pracy na okres próbny

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Osoba przyjmowana do pracy w spółce podjęła pierwszą pracę bezpośrednio po ukończeniu technikum (w grudniu 2016), która trwała 4 miesiące. Teraz spółka (jako nowy pracodawca) zatrudnia ją na okres próbny od 1.08.2017 do 30.09.2017.
Jak obliczyć wymiar urlopu i jak go udzielić? W spółce nie ma zakładowej organizacji związkowej i nie jest tworzony plan urlopów.

Opisany pracownik 1.01.2017 nabył prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni roboczych w roku kalendarzowym, pod warunkiem że został zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. W następnym zakładzie pracy należy mu się urlop wypoczynkowy proporcjonalny do długości zatrudnienia próbnego w 2017, czyli do 2 miesięcy.

  • Kp – Kodeks pracy
  • SN – Sąd Najwyższy

W roku kalendarzowym, w którym pracownik podjął pierwszą pracę, uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 rocznej puli (art. 153 § 1 Kp). Po zakończeniu miesiąca pierwszej pracy ma zatem uprawnienie do 1,67 (1/12 × 20 dni) lub 2,17 dnia (1/12 × 26 dni) urlopu wypoczynkowego. Z braku odpowiednich przepisów tego „cząstkowego” urlopu wypoczynkowego nie zaokrągla się „w górę”.

Jeśli pierwszą pracę podjęto w trakcie miesiąca kalendarzowego, to licząc terminy na potrzeby nabywania uprawnień pracowniczych, nie stosuje się Kpc. Mijają one zatem w dniu poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu (wyrok SN z 17.11.2004, II PK 64/04). Gdy pierwszą pracę zatrudniony rozpoczyna po 1 grudnia (jak w tym przypadku), nie nabywa uprawnienia do urlopu cząstkowego, ponieważ w roku kalendarzowym podjęcia pierwszej pracy nie przepracuje pełnego miesiąca.

Prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym, jeżeli 1 stycznia pozostaje w zatrudnieniu i nie przebywa na urlopie bezpłatnym ani wychowawczym (art. 153 § 2 Kp).

Pracownik nabył 1 stycznia prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego za 2017. Jednak w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, przysługuje mu urlop wypoczynkowy:

  • u dotychczasowego pracodawcy – proporcjonalny do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania zatrudnienia, chyba że przed zakończeniem stosunku pracy wykorzystał już urlop w należnym mu bądź wyższym wymiarze,
  • u kolejnego pracodawcy – proporcjonalny do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego albo do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym w razie zatrudnienia trwającego krócej niż do końca danego roku (art. 1551 § 1 pkt a i b Kp).

Kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada w tej sytuacji 1/12 rocznego wymiaru wypoczynku właściwego dla pracownika i stosowanego do jego wymiaru czasu pracy. Gdy w wyniku stosowania proporcji uzyska się niepełny dzień urlopu wypoczynkowego, trzeba zaokrąglić go „w górę” do pełnego dnia (art. 1553 Kp). Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy przyjmuje się za pełny miesiąc, a jeśli zmiana zakładu pracy nastąpiła w trakcie tego samego miesiąca – zaokrąglenia dokonuje dotychczasowy pracodawca (art. 1552a Kp).

Zatrudnionemu, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego odebrał urlop wypoczynkowy w wymiarze wyższym niż proporcjonalny, u kolejnego pracodawcy przysługuje urlop odpowiednio niższy. Łączny wymiar urlopu kalendarzowego nie może być:

  • niższy od wynikającego z okresów przepracowanych w danym roku kalendarzowym u pracodawców,
  • wyższy do rocznych wymiarów urlopowych (art. 1551 § 2 w zw. z art. 1553 Kp).

Reasumując: zakładając, że w poprzednim miejscu pracy pracownik nie dostał wyższego wymiaru urlopu niż powinien, u kolejnego pracodawcy (w spółce) nabywa on prawo do urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego do 2 miesięcy (okres zatrudnienia próbnego od 1.08.2017 do 30 09.2017), a więc w wysokości 4 dni roboczych (2/12 × 20 dni = 3,33 dnia, tj. w zaokrągleniu 4 dni).

Pracodawca uwzględnia urlop wypoczynkowy w planie urlopów, biorąc pod uwagę wnioski zainteresowanych i potrzeby firmy. Jeżeli nie działa u niego zakładowa organizacja związkowa, ma prawo odstąpić od ustalania planu urlopów. Termin urlopu określa wówczas po porozumieniu z pracownikiem, biorąc pod uwagę powyższe kryteria. Przy planowaniu nie uwzględnia się 4 dni urlopu na żądanie (art. 163 Kp).

Wyznaczenie w ten sposób konkretnego terminu odbioru urlopu wypoczynkowego nie oznacza, że automatycznie w te dni zatrudniony może nie pojawić się w pracy. Musi on jeszcze złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, a pracodawca go zaakceptować przed rozpoczęciem urlopu (zob. np. wyrok SN z 5.09.1979, I PRN 82/79).

Więcej na temat: „Prawo Pracy”
Dokumentacja pracownicza

Nowy wzór świadectwa pracy

Renata Majewska
Treść świadectwa pracy została dostosowana do zmienionych przepisów Kp, dotyczących m.in. trybu wydawania i sprostowania tego dokumentu.

Obowiązujące od 7.09.2019 rozporządzenie MRPiPS z 30.08.2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (DzU poz. 1709) wprowadza nowy pomocniczy wzór tego dokumentu.

Z treści rozporządzenia MPiPS z 30.12.2016 w sprawie świadectwa pracy (DzU z 2018 poz. 1289) usunięto (bądź zmieniono) ponadto kilka przepisów sprzecznych z nowymi regulacjami Kp.


Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń egzekucyjnych w ostatnim kwartale 2019

Renata Majewska
Od października wzrosły minima pozostawiane pracownikom-dłużnikom, którzy nie podlegają uldze „zerowy PIT”.

Kwota wolna to minimalna suma, jaką pracodawca musi wysłać na rachunek bankowy lub wypłacić „do ręki” pracownikowi, z którego wynagrodzenia dokonuje obowiązkowych bądź dobrowolnych potrąceń (egzekucyjnych albo pozaegzekucyjnych). Jest to odpowiedni odsetek minimalnej płacy netto:

  • dla obligatoryjnych potrąceń świadczeń niealimentacyjnych – 100%, dla zaliczek pieniężnych – 75% i dla kar pieniężnych – 90%,
  • dla dobrowolnych potrąceń na rzecz pracodawcy – 100%, a na rzecz osób trzecich – 80%.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Jakie dokumenty są potrzebne zatrudniającemu do pobrania składki związkowej

Jadwiga Sztabińska
Związek zawodowy przysłał wniosek o potrącanie składki członkowskiej za osobę zatrudnioną na zlecenie. Nie mamy jednak zgody tej osoby na dokonywanie potrąceń.
Czy zawsze jest ona konieczna?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Terminy zapisywania do PPK osób zatrudnionych w podmiocie 250+

Renata Majewska
Spółka 31.12.2018 r. zatrudniała ponad 250 osób. Od 1.07.2019 r. została zatem objęta ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Umowę o zarządzanie PPK planuje podpisać na początku października 2019 r., a umowę o prowadzenie PPK – pod koniec tego miesiąca. Wiem, że osoby zatrudnione 1.07.2019 r. przystępują do PPK najpóźniej 12.11.2019 r.
Od kiedy uczestnikami programu stają się przyjmowani do pracy po 1.07.2019 r.?

Nowości w Kodeksie pracy

Pracownik łatwiej udowodni dyskryminację i uzyska świadectwo pracy

Magdalena Januszewska
7.09.2019 weszło w życie kilka zmian Kp, m.in. dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu, ochrony zatrudnienia i sprostowania świadectwa pracy.

Wskaźniki i świadczenia

Od 1.09.2019 zmalały refundacje

Renata Majewska
Pracodawcy otrzymają niższe dopłaty za szkolenie pracowników podczas kryzysu oraz zatrudnienie bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Prawo pracy

Czy świadczenie urlopowe przysługuje także przy zaległym urlopie

Jadwiga Sztabińska
Nasza firma wypłaca świadczenia urlopowe. W regulaminie nie ma zapisów o tym, czy w 14 dniach urlopowych, których wykorzystanie jest konieczne do uzyskania świadczenia, muszą być tylko dni z bieżącego urlopu, czy mogą być też z zaległego.
Czy w takim razie świadczenie trzeba wypłacić, jeśli pracownik realizuje wyłącznie urlop zaległy?

Regularnie wypłacana premia uznaniowa zwiększa odprawę emerytalną

Renata Majewska
Pracownica od 22.02.2017 do 19.09.2017 przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 20.09.2017 do 5.10.2017 na zaległym urlopie wypoczynkowym. Następnie 6.10.2017 rozwiązała umowę o pracę z własnej inicjatywy, z powodu przejścia na emeryturę. Przysługiwały jej wówczas płaca zasadnicza w stałej stawce miesięcznej 2500 zł brutto oraz miesięczne premie uznaniowe. Poprzednia księgowa obliczyła jej odprawę emerytalną tylko w kwocie 2500 zł brutto, pomijając premie. Nie cofnęła się do wcześniejszych miesięcy poprzedzających ustanie zatrudnienia, kiedy zatrudniona uzyskiwała premie (w grudniu 2016, styczniu i lutym 2017 łącznie 700 zł). Podczas kontroli inspektor pracy podważył takie postępowanie. Ocenił premie jako regularne, zwyczajowo wypłacane wszystkim pracownikom i zakwalifikował jako roszczeniowe, nakazując przyjmować je do podstawy urlopowej jako składnik zmienny.
Czy należy wypłacić różnicę po takim czasie? Co z odsetkami?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odwołany urlop a wypłata dofinansowania do „wczasów pod gruszą”

Renata Majewska
Firma, zatrudniająca ponad 100 osób, prowadzi zfśs. Regulamin socjalny przewiduje wypłatę dofinansowania do „wczasów pod gruszą”. Mogą się o nie starać pracownicy, którzy złożą wniosek o urlop wypoczynkowy obejmujący co najmniej 10 kolejnych dni kalendarzowych. Zgodnie z tym regulaminem „gruszowe” wypłacamy w ciągu 14 dni po powrocie uprawnionego do pracy i przedstawieniu przez niego jakiegokolwiek rachunku potwierdzającego koszty takich wakacji, w kwocie od 800 do 1500 zł brutto na rodzinę – w zależności od progu dochodowego. Jeden z zatrudnionych zgłosił podanie o urlop odpowiedniej długości (od 12.08.2019 do 25.08.2019 r.), ale potem został z niego przez pracodawcę odwołany – od 19.08.2019 r. – z ważnych powodów.
Czy należy mu się to świadczenie?

Stanowisko UODO

Pracodawcy nadal nie mogą badać pracowników alkomatem

Jadwiga Sztabińska
Wykluczone jest samodzielne sprawdzanie przez pracodawcę stanu trzeźwości zatrudnionych. Niedopuszczalne są też kontrole wyrywkowe. I to mimo zmiany przepisów Kp.

Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. III) – zawartość akt osobowych i dokumentacji indywidualnej

Renata Majewska
Dokumenty zebrane podczas rekrutacji i trwania zatrudnienia pracodawca gromadzi częściowo w aktach osobowych (tzw. teczkach personalnych), a częściowo w tzw. dokumentacji indywidualnej przechowywanej poza aktami osobowymi.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akt osobowych i dokumentacji indywidualnej) regulują art. 221, 221a i 221b Kp oraz wydane na jego podstawie nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369, dalej rdp).


Prawo pracy

Mimo kontynuacji zatrudnienia trzeba założyć nową teczkę personalną

Renata Majewska
Jeśli po 31.12.2018 zakończy się umowa o pracę zawarta przed tą datą i od następnego dnia strony nawiążą kolejny stosunek pracy, pracodawca musi założyć nowe akta osobowe – wynika z interpretacji MRPiPS z 9.05.2019.

Prawo pracy

Prawo do świadczenia urlopowego weryfikowane na ostatni dzień przed wypoczynkiem

Renata Majewska
Przedsiębiorstwo zatrudniające 45 osób wypłaca świadczenia urlopowe. Jeden z zatrudnionych na pełnym etacie wziął urlop wypoczynkowy od 17.06.2019 do 30.06.2019. Świadczenie urlopowe dostał w piątek 14.06.2019. Dopiero pod koniec czerwca 2019 dowiedzieliśmy się o obniżeniu mu wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu, począwszy od 1.07.2019.
Czy można domagać się od niego zwrotu połowy świadczenia, skoro jest ono proporcjonalne do wymiaru czasu pracy? A może istotne jest, że pracownik przeszedł na 1/2 etatu już po zakończeniu wypoczynku? Jeśli nie odda połowy świadczenia, to czy należy od niej odprowadzić składki społeczne i zdrowotne?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę bez PIT

Marcin Szymankiewicz
Pracownica – zatrudniona w firmie od 1.09.2008 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony – wróciła 1.10.2018 r. do pracy po zwolnieniu lekarskim i otrzymała 3-miesięczne wypowiedzenie z powodu redukcji etatu. Koniec okresu wypowiedzenia upłynął 31.01.2019 r. Dowiedziała się jednak, że na jej miejsce została zatrudniona inna osoba, która przejęła jej obowiązki, zatem redukcji etatu nie było. Złożyła więc pozew o wypłatę odszkodowania w wysokości trzech miesięcznych pensji z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.
Sąd uznał rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem i zasądził na jej rzecz odszkodowanie w żądanej wysokości. Nie odwołaliśmy się od wyroku i wypłaciliśmy odszkodowanie, nie potrącając zaliczki na PIT.
Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Sąd uznał rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem i zasądził na jej rzecz odszkodowanie w żądanej wysokości. Nie odwołaliśmy się od wyroku i wypłaciliśmy odszkodowanie, nie potrącając zaliczki na PIT.

Czy postąpiliśmy prawidłowo?


Zmiany w Kodeksie pracy od 7.09.2019 r.

Jadwiga Sztabińska
Za wydanie świadectwa pracy po terminie pracodawca zapłaci grzywnę od 1 tys. do 30 tys. zł. Jeśli dopuści się mobbingu, pracownik może zażądać odszkodowania nie tylko po ustaniu zatrudnienia, lecz także w jego trakcie.

To tylko dwie z kilku nowości, które wejdą w życie 7.09.2019 r., a wynikają z ustawy z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....