Proporcjonalne zmniejszenie składek ZUS przedsiębiorcy za okres choroby

Andrzej Radzisław radca prawny

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą jest chora przez część miesiąca i ZUS przyzna jej zasiłek chorobowy za czas choroby, to składki społeczne za ten miesiąc należą się tylko za okres zdolności do pracy – podlegają więc proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Problem dotyczy osób opłacających składki społeczne od podstawy wyższej niż minimalna. Najczęściej są to kobiety, które zdecydowały się na opłacanie wyższych składek, mając na uwadze, że w przyszłości będą pobierały zasiłek chorobowy, a następnie macierzyński naliczony od tej wyższej podstawy. ZUS nie zgadza się na ich proporcjonalne zmniejszenie w drodze korekty dokumentów rozliczeniowych.

Chodzi jedynie o składki za ten miesiąc, w którym niezdolność do pracy trwała tylko przez część miesiąca (osoby pobierające zasiłek chorobowy za cały miesiąc nie płacą składek społecznych).

Wbrew pozorom łatwo ten problem rozwiązać. Przyjrzyjmy się jednak najpierw ogólnym zasadom podlegania przez przedsiębiorców ubezpieczeniu chorobowemu.

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem

W myśl usus osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Takim ubezpieczeniem może być objęta tylko osoba, w przypadku której ubezpieczenia emerytalne i rentowe są obowiązkowe.

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym składa się przez zaznaczenie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na ZUS ZUA.

Objęcie ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym taki wniosek został zgłoszony. Nie można więc we wniosku wskazać okresu wstecznego. Objęcie zaś dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku następuje tylko wtedy, kiedy zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dokonano w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym nie można złożyć wniosku o objęcie ubezpieczeniem chorobowym w sposób dorozumiany. Już w wyroku z 8.08.2001 (II UKN 518/00) SN stwierdził, że ponowne objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym wymaga złożenia ponownego wniosku przez zainteresowanego. To stanowisko SN potwierdził w wyroku z 9.03.2012 (I UK 339/11).

Nie podziela go ZUS, który uznaje, że zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego może nastąpić również na podstawie tzw. dorozumianego wniosku.

Z takim mamy do czynienia, gdy osoba prowadząca działalność opłaci składki za dany miesiąc po terminie, a za kolejne miesiące, nie dokonując zgłoszenia na ZUS ZUA, będzie opłacać składki w terminie i w pełnej wysokości. ZUS uznaje wówczas, że podlega ona dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od pierwszego dnia miesiąca, za który składki opłaciła w terminie i w pełnej wysokości.

Podstawa wymiaru i wysokość składki chorobowej

Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy wymiaru, którą stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawa wymiaru składki chorobowej nie może być przy tym wyższa niż 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w 2017 jest to 10 657,50 zł).

Podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowych osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w 2017 jest to 2557,80 zł). Nie dotyczy to sytuacji, gdy składki te są opłacane od preferencyjnej podstawy wymiaru – w pierwszych 24 miesiącach kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Wówczas podstawą ich wymiaru jest zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2017 jest to 600 zł).

Proporcjonalne pomniejszenie składek

Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku (zob. art. 18 ust. 10 usus).

W składanych za siebie dokumentach rozliczeniowych przedsiębiorca deklaruje za dany miesiąc wysokość podstawy wymiaru składek społecznych. W razie zadeklarowania kwoty wyższej od minimalnej ZUS uznaje, że nie jest możliwe jej późniejsze zmniejszenie drogą złożenia korygujących dokumentów rozliczeniowych. Także w przypadku, gdy podstawę wymiaru wyższą niż minimalna zadeklaruje przedsiębiorca pobierający zasiłek za czas choroby.

Zdaniem ZUS podstawa wymiaru składek społecznych może być proporcjonalnie zmniejszona tylko wówczas, gdy chorujący przedsiębiorca zadeklarował najniższą kwotę tej podstawy, jaka go obowiązuje. Gdy zadeklarował kwotę wyższą, korekta jest niedopuszczalna.

Przedsiębiorca chorował od 16 do 30 września 2017. Opłacił za ten miesiąc składki społeczne od podstawy 6000 zł. Nie może – po przyznaniu mu zasiłku przez ZUS – złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych i pomniejszyć proporcjonalnie tej podstawy.

Pomniejszenie byłoby dopuszczalne, gdyby składki zostały opłacone od kwoty 2557,80 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia) lub – jeśli przedsiębiorca spełnia warunki do opłacania składek od preferencyjnej podstawy wymiaru – od kwoty 600 zł (30% minimalnego wynagrodzenia).

Jeżeli po przyznaniu mu zasiłku przedsiębiorca złoży korektę deklaracji ZUS DRA i jako podstawę wymiaru wskaże kwotę proporcjonalnie zmniejszoną, a więc 3000 zł [6000 zł : 30 (liczba dni września) × 15 (liczba dni, w których przedsiębiorca był zdolny do pracy)], to ZUS wyda decyzję stwierdzającą, że podstawa wymiaru składek za ten miesiąc wynosi 6000 zł i korekta jest niedopuszczalna.

Co wynika z orzecznictwa

Czy od takiej decyzji ZUS można skutecznie się odwołać, tzn. czy sąd może przyznać rację przedsiębiorcy? Niestety, orzecznictwo nie jest jednolite. Nawet w ramach tej samej apelacji zapadają różne rozstrzygnięcia.

W wyroku z 17.02.2017 (III AUa 1441/15) SA w Warszawie uznał, że możliwość proporcjonalnego zmniejszenia podstawy wymiaru składek mają tylko osoby deklarujące najniższą podstawę wymiaru. Podobnie orzekł SA w Gdańsku w wyroku z 7.06.2016 (AUa 130/16).

Natomiast za możliwością pomniejszenia podstawy wymiaru wyższej niż minimalna opowiedział się SA w Lublinie w wyroku z 22.06.2017 (III AUa 1375/16). Sąd wskazał, że skoro prawo do proporcjonalnego pomniejszenia podstawy wymiaru składek ustawodawca przyznał osobom deklarującym minimalną podstawę wymiaru składek, to tym bardziej takiego prawa nie można pozbawiać ubezpieczonych, którzy zadeklarowali wyższą od minimalnej podstawę wymiaru składek.

Podobne stanowisko zostało przedstawione w wyrokach SA w: Gdańsku z 14.02.2017 (III AUa 1603/16), Białymstoku z 11.05.2016 (III AUa 1293/15), Łodzi z 28.04.2015 (III AUa 1040/14).

Nasza rada

Należy pamiętać, że podstawa wymiaru składek społecznych z miesiąca, w którym powstała niezdolność do pracy, nie jest uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. To, że składki za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, zostaną opłacone od wyższej kwoty niż minimalna, nie przełoży się więc na zwiększenie zasiłku. A skoro tak, nie ma sensu płacić za ten miesiąc składek od wyższej podstawy.

Nie ma żadnych przeszkód, by od minimalnej podstawy opłacała składki osoba, która za wcześniejsze miesiące obliczała je od podstawy wyższej niż minimalna. Wystarczy złożyć ZUS DRA za miesiąc choroby (składa się ją do 10. dnia miesiąca następnego) i zadeklarować w niej minimalną podstawę wymiaru składek społecznych.

Podsumowując: najlepszym rozwiązaniem będzie opłacenie za ten miesiąc składek od minimalnej podstawy wymiaru, a następnie, gdy ZUS przyzna zasiłek – proporcjonalne pomniejszenie tej podstawy.

Uwaga: składka zdrowotna jest zawsze płacona w pełnej wysokości – nie ulega ona proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Teoretycznie możliwe jest również samodzielne pomniejszenie proporcjonalne podstawy wymiaru składek społecznych za miesiąc choroby (z uwagi na przewidywane przyznanie przez ZUS zasiłku chorobowego) i opłacenie składek od razu od niższej kwoty. Wadą takiego rozwiązania jest możliwość popełnienia pomyłki.

Należy pamiętać, że dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. Jeżeli zaś za część miesiąca został pobrany zasiłek, nieopłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w terminie i w pełnej wysokości powoduje jego ustanie od dnia następnego po dniu, za który zasiłek ten przysługuje.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wskutek nieopłacenia w terminie należnej składki ustaje z mocy ustawy. Stąd przedsiębiorca, który chce zachować ciągłość podlegania temu ubezpieczeniu, powinien zwrócić szczególną uwagę na terminowość opłacania składek społecznych (w tym chorobowej) w pełnej wysokości.

Nabycie prawa do zasiłku chorobowego

Prawo do zasiłku chorobowego przedsiębiorca nabywa – co do zasady – po upływie 90 dni podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Do tego okresu wliczane są poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu, jeżeli przerwa między nimi nie była dłuższa niż 30 dni.

Gdy w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, jednak przed upływem 90 dni, przedsiębiorca zachoruje, nie nabędzie prawa do zasiłku chorobowego i będzie zobowiązany do opłacenia za ten okres składek społecznych oraz zdrowotnej.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „ZUS - działalność”
ZUS przedsiębiorcy

Odpowiedzialność za składki po śmierci płatnika

Magdalena Januszewska
Na długi składkowe nie pomoże zniesienie wspólności majątkowej, jeśli owdowiały małżonek przyjmie spadek.

Przedsiębiorczy były policjant-rencista nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

Magdalena Januszewska
Były policjant ma ustalone prawo do renty inwalidzkiej z systemu zaopatrzenia. Jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą.
Czy w związku z tym ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne?

Koronawirus

ZUS odroczy składki bez dodatkowych opłat

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie składek albo rozłożenie ich na raty bez naliczania opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to tylko składek należnych od stycznia 2020.

Innym rodzajem pomocy jest umorzenie składek, ale nie wszyscy spełniają warunki do tej ulgi.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) uprawnia płatników składek, którzy z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa mają problem z uregulowaniem składek, do ubiegania się o ich odroczenie albo rozłożenie na raty na korzystnych zasadach. ZUS nie będzie bowiem naliczał przy umowach o te ulgi opłaty prolongacyjnej. To opłata doliczana zamiast odsetek w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania z ZUS umowy o odroczenie lub układu ratalnego.


Koronawirus

ZUS odroczy składki przedsiębiorcom, którzy stracili wskutek epidemii

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie płatności składek albo o zawieszenie układów ratalnych. Na razie tylko za 3 mies.

Tak wynika z zarządzenia Prezesa ZUS z 17.03.2020. Na jego podstawie odroczeniem terminu płatności mogą być objęte składki za okres od lutego do kwietnia 2020. Nie ma znaczenia, że termin na uregulowanie składek za luty 2020 już minął (odpowiednio 10. lub 16. marca), a odroczenie może co do zasady dotyczyć tylko składek bieżących bądź przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. W obecnej, wyjątkowej sytuacji ZUS pominie ten warunek.


ZUS przedsiębiorcy

Kiedy składki z kontraktu menedżerskiego, a kiedy z tytułu prowadzenia firmy

Krzysztof Tandecki
Z członkiem zarządu spółka zawarła umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski). Prowadzi on działalność gospodarczą zgłoszoną w CEIDG w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
Czy to oznacza, że spółka musi opłacać za niego tylko składkę zdrowotną, a ubezpieczenia społeczne będą obowiązkowe z działalności?

Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy w ramach działalności menedżer osiąga wyłącznie przychód z tytułu świadczenia usług zarządzania, czy również inne przychody.

Dla menedżera, który ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i jednocześnie zawarł kontrakt menedżerski na zarządzanie, przychód uzyskiwany z tej umowy jest traktowany jak przychód z działalności wykonywanej osobiście, odrębny od przychodów z działalności gospodarczej. Tym samym umowa o zarządzanie jest traktowana jak odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych, a nie jak umowa wykonywana w ramach działalności pozarolniczej.


Ubezpieczenia

Nowości w formularzach ZUS w 2020

Renata Majewska
Zmiany druków wynikają z konieczności dostosowania do nowych przepisów nakładających na płatników składek dodatkowe formalności. Nastąpią od 1 lutego, 1 marca i 1 czerwca.

Wprowadzają je dwie nowelizacje rozporządzenia MPRiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów:


Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Nowa wysokość składek ZUS przedsiębiorców w 2020

Począwszy od lutego (za styczeń) przedsiębiorcy płacą składki do ZUS – za siebie i osoby współpracujące – w nowej wysokości. Podstawa ich wymiaru znacznie w tym roku wzrosła, za sprawą wzrostu przeciętnej i najniższej pensji.

Dla zobowiązanych do deklarowania kwoty nie niższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia minimalna podstawa wymiaru wynosi obecnie 3136,20 zł (dotychczas 2859 zł). Dla korzystających z preferencyjnej podstawy wymiaru (przez 24 mies. od rozpoczęcia działalności lub od wyczerpania okresu zwolnienia z obowiązku opłacania składek w ramach tzw. ulgi na start) minimalna podstawa (wynosząca 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę) to 780 zł (dotychczas 675 zł). Wzrost podstawy przekłada się na wzrost składek społecznych (odpowiednio o prawie 88 zł – przy składkach „zwykłych” i ponad 33 zł – przy preferencyjnych).

Za styczeń 2020 prowadzący działalność na mniejszą skalę mogą opłacić składki od ustalonej indywidualnie podstawy wymiaru – tzw. mały ZUS.


„Mały ZUS” po urodzeniu dziecka

Magdalena Januszewska
Aby skorzystać z „małego ZUS”, trzeba złożyć wniosek z właściwym kodem w 7-dniowym terminie. Po urlopie macierzyńskim może być już na to za późno.

Pani X z tytułu działalności gospodarczej od 13.03.2017 obowiązkowo podlegała ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Jako początkujący przedsiębiorca opłacała preferencyjne składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, obliczane od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (kod ubezpieczenia 05 70 00 – składki na zasadach preferencyjnych).


Składki ZUS

Małżonek zatrudniony na etacie jako zastępca notarialny jest osobą współpracującą

Magdalena Januszewska
Nawet jeśli przepisy narzucają zatrudnienie na umowę o pracę, nie wyklucza to ubezpieczenia społecznego członka rodziny jako osoby współpracującej przy działalności gospodarczej.

Tak wynika z decyzji ZUS z 19.07.2019 (WPI/200000/43/670/2019). O interpretację wystąpił pan X, który jest notariuszem i prowadzi kancelarię notarialną. Chce zatrudnić w niej żonę jako zastępcę notarialnego. X prowadzi z żoną wspólne gospodarstwo domowe (wspólność majątkowa małżeńska). Uznał, że z uwagi na specyfikę zawodu i szczególne przepisy prawa żona powinna zostać zatrudniona na umowę o pracę, a to oznacza, że nie znalazłby zastosowania art. 8 ust. 11 usus, czyli nie doszłoby do współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej.


Ubezpieczenia społeczne

Warunki korzystania z „małego ZUS plus” od lutego 2020

Krzysztof Tandecki
Ze zmodyfikowanej wersji „małego ZUS” może skorzystać przedsiębiorca (także prowadzący działalność w formie spółki cywilnej), któremu działalność przyniosła w 2019 nie więcej niż 120 tys. zł przychodu. Składkę będzie naliczał od podstawy równej połowie ubiegłorocznego przeciętnego dochodu.

Tzw. mały ZUS plus to przyjaźniejsza wersja wprowadzonej od 1.01.2019 ulgi nazywanej mały ZUS. Prawie dwukrotnie zwiększono limit przychodu, który decyduje o możliwości skorzystania z tej ulgi. Prawo do małego ZUS w styczniu 2020 miał przedsiębiorca, który z działalności osiągnął w 2019 przychód w wysokości do 67 500 zł. Od lutego 2020 limit przychodu za 2019 wynosi zaś 120 000 zł.


Procedury

Przelew składek do ZUS z rachunku VAT

Krzysztof Tandecki
Od 1.11.2019 składki ZUS można opłacać z rachunku VAT. Należy to robić tradycyjnym przelewem na indywidualny rachunek składkowy w ZUS (NRS).

Tylko minimalna płaca zwalnia ze składek z działalności gospodarczej

Krzysztof Hałub
Osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie opłaca z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, bo równocześ- nie pracuje na etacie. Od stycznia 2020 pracodawca chce jej jednak zmniejszyć wymiar czasu pracy, zamiast podnieść wynagrodzenie do nowej stawki minimalnej (2600 zł).
Skoro osoba ta uzyska więcej niż minimalne wynagrodzenie proporcjonalne do etatu, to czy wpłynie to na obowiązek opłacania składek w ZUS?

Obniżone składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców – wzrost podstawy wymiaru od 1.01.2020

Renata Majewska
W nowym roku preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wynosząca 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, osiągnie pułap 780 zł (w 2019 było to 675 zł).

ZUS przedsiębiorcy

Niezawinione opóźnienie w zapłacie nie może skutkować utratą ulgi abolicyjnej

Magdalena Januszewska
Układ ratalny to umowa cywilnoprawna. Jeśli zatem przedsiębiorca narusza wskazany w nim termin zapłaty, należy to oceniać w kategoriach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Może on zatem podnosić, że nie jest winny opóźnienia.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Nie podlegają oskładkowaniu kwoty wypłacane z tytułu rozwiązanej umowy zlecenia z osobą, która prowadziła w tym zakresie działalność gospodarczą – decyzja ZUS z 10.05.2019 r. (WPI/200000/43/1508/2017).

Radca prawny prowadzący działalność gospodarczą (zleceniobiorca) w latach 2011–2015 świadczył na rzecz spółdzielni (zleceniodawcy) obsługę prawną na umowę zlecenie. W okresie trwania umowy otrzymywał stałe wynagrodzenie miesięczne płatne na podstawie faktury VAT. Niezależnie od tego był uprawniony do otrzymywania kwoty zastępstwa procesowego brutto – zasądzonego przez sąd lub inne organy orzekające prawomocnym wyrokiem albo przyznanego ugodą – płatnego po wyegzekwowaniu tej kwoty. W 2017 r. przestał wykonywać działalność gospodarczą i przeszedł na emeryturę.


ZUS przedsiębiorcy

Wciąż można pozbyć się starego długu wobec ZUS

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorca, który otrzyma decyzję z naliczoną kwotą nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne za okres od 1.01.1999 do 28.02.2009, nadal może wnioskować o ich umorzenie na podstawie ustawy abolicyjnej.

Taką możliwość mają również spadkobiercy i osoby trzecie odpowiadające za dług przedsiębiorcy. Czas na złożenie wniosku to 12 mies. od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Ustawa z 9.11.2012 o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (DzU poz. 1551), nazywana ustawą abolicyjną, obowiązuje od 15.01.2013. Pozwoliła wielu przedsiębiorcom, a także ich spadkobiercom pozbyć się długu z tytułu nieopłaconych składek za okres od stycznia 1999 do końca lutego 2009.


Ulga „na start” a grunty rolne

Magdalena Januszewska
Posiadanie ziemi rolnej nie wyklucza zwolnienia z oskładkowania przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

Przystąpienie do spółki z byłym pracodawcą nie pozbawia prawa do ulgowych składek

Magdalena Januszewska
Były pracownik spółki cywilnej, a obecnie jej wspólnik, może korzystać z preferencji składkowych.

Strażak-biznesmen zwolniony od składek ZUS

Magdalena Januszewska
Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej prowadzący działalność gospodarczą nie musi od niej odprowadzać składek społecznych.

ZUS przedsiębiorcy

Abolicja długu wobec ZUS a prawo do świadczenia wypadkowego

Magdalena Januszewska
Płatnik, który ma zadłużenie składkowe, ale korzysta z abolicji lub zawarł układ ratalny, może pobierać zasiłek chorobowy – jednak dopiero, gdy zwróci dług.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....