Procedury i metody badania sprawozdań finansowych oraz ich skuteczność

Michał Folcik dr nauk ekonomicznych, biegły rewident, Certified Internal Auditor, Certified Information System Auditor

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.
Dla realizacji tego celu biegły rewident przeprowadza badanie sprawozdania finansowego polegające na stosowaniu odpowiednich procedur i metod badania. Artykuł przedstawia próbę weryfikacji skuteczności wybranych metod badania wyrywkowego.

Koncepcja przeprowadzania badania sprawozdania finansowego

[1] W artykule nawiązuje się do MSRF nie zaś do Krajowych Standardów Rewizji Finansowej (KSRF), gdyż:
– KSRF opierają się na MSRF, są zatem z nimi zgodne, tyle tylko, że są mniej szczegółowe; stąd zawarte w KSRF nr 1 zalecenie korzystania z MSRF w razie luk w polskich standardach lub wątpliwości,
– przewidziane jest zastąpienie w krajach UE, w tym w Polsce, krajowych standardów – MSRF.

[2] Stosownie do MSRF 200 punkt 12b: wystarczalność dowodów badania jest miarą ilości dowodów badania, na którą wpływa dokonana przez biegłego rewidenta ocena ryzyka istotnego zniekształcenia oraz jakość tych dowodów; odpowiedniość dowodów badania jest miarą jakości, to jest ich przydatności i wiarygodności dla wyciągnięcia wniosków, na których opiera się opinia biegłego rewidenta.

Wiadomo, że przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego metodą pełną jest w praktyce niemożliwe. Wymagałoby to bowiem znacznego zwiększenia czasu i kosztów badania oraz czasu obsługi badających jednostkę, na co prawdopodobnie żaden ze zleceniodawców nie byłby skłonny przystać. Wynika stąd konieczność stosowania badań wyrywkowych. Taki sposób badania podwyższa jednak ryzyko, że biegły rewident nie wykryje w jego toku istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego i wyda o nim niewłaściwą opinię. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF)[1], wyznaczające sposób postępowania biegłego rewidenta podczas badania, nie zdefiniowały określenia „istotnego zniekształcenia”.

W rozdziale „Definicje” w MSRF 200 „Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z MSRF” objaśniono jedynie pojęcie „zniekształcenia” jako różnicę między kwotą, klasyfikacją, prezentacją lub ujawnieniem wymaganym dla danej pozycji w celu zachowania zgodności z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej. Wyjaśnienie cechy „zniekształcenia”, jaką jest istotność, pojawia się w punkcie 6 MSRF 200, gdzie wskazano, że: Zasadniczo zniekształcenia, w tym pominięcia, są uznawane za istotne, jeżeli pojedynczo lub łącznie można je zasadnie uznać za wpływające na decyzje gospodarcze użytkowników podejmowane na podstawie sprawozdań finansowych. W jaki sposób biegły rewident miałby tę istotność praktycznie rozpoznać i ocenić – MSRF 200 nie precyzuje. Pomocą mają być wskazówki zawarte w MSRF 320 Istotność przy planowaniu i przeprowadzaniu badania.

  • MSRF – Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (w ich skład wchodzą MSB, MSUA i MSUP)

Biegły rewident realizując określone w MSRF cele – wyrażenie miarodajnej opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym – planuje przeprowadzenie badania, określając czas i zakres badania oraz rodzaje czynności rewizyjnych. Osiągnięcie celów następuje dzięki uzyskaniu tzw. wystarczającej pewności, że sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia, niezależnie od tego, czy powstało ono na skutek pominięcia, błędu czy oszustwa. Wystarczająca pewność w rozumieniu MSRF 200 oznacza wysoki, ale nie absolutny poziom pewności. Warunkiem osiągnięcia tego poziomu pewności jest zgromadzenie w toku badania wystarczających i odpowiednich dowodów badania[2].

Wyświetlono 8% treści artykułu

Słowniki angielsko polski polsko angielski
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....