Problemy z wysyłką ZUS ZWUA za zleceniobiorcę przez PUE ZUS

Mariusz Sobkowiak certyfikowany specjalista ds. rachunkowości, księgowy w organizacji pozarządowej

Czy wyrejestrowując z ubezpieczeń zleceniobiorcę zatrudnionego do 31.12.2018, muszę wypełniać blok V formularza ZUS ZWUA? Jeśli tak, to w jaki sposób? Z informacji na stronie ZUS wynika, że nie, jednak pole 01 wypełnia się automatycznie i w dodatku nie można wysłać tak wypełnionego dokumentu, gdyż pojawia się komunikat o błędzie.

Od 1.01.2019 do formularza ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń) dodano nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego. ZUS na swojej stronie internetowej informuje, że blok ten jest wypełniany tylko w razie wyrejestrowania osób zatrudnionych na umowę o pracę, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy zawartego na podstawie umowy cywilnoprawnej nie jest wymagane wypełnienie bloku V dokumentu ZUS ZWUA.

Kody wygaśnięcia/trybu rozwiązania stosunku pracy/służbowego wprowadzane w bloku V nie mają zastosowania do umów cywilnoprawnych. Jednak podczas wypełniania formularza za pomocą platformy Portal Usług Elektronicznych ZUS, przy korzystaniu z kreatora dokumentów, pole 01 w bloku V wypełnia się automatycznie i nie można usunąć jego zawartości w kreatorze.

Pozostawiając automatycznie wypełnione pierwsze pole w bloku V formularza, w przypadku wyrejestrowywania osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną, druku nie można wysłać, bo pojawia się błąd krytyczny z informacją „błędnie wypełniony blok rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego (blok V pole 2)”.

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS informuje, że sprawa została przekazana do analizy przez Centrum Wsparcia Informatyki (...). Aktualnie, żeby wysłać dokument ZWUA z kodem 041100 po zapisaniu dokumentu w „Dokumentach roboczych” należy wybrać przycisk „Edytuj” i bezpośrednio w druku usunąć wszystkie dane z bloku V.

Nadmieńmy, że ręcznie można edytować dokument tylko za pomocą przeglądarki Internet Explorer, gdyż edycja wymaga działania wtyczki Adobe Flash Player, a wspomniana przeglądarka to jedyna wspierająca obecnie technologię flash (umożliwiająca uruchomienie jej bez zmiany zaawansowanych ustawień).

Więcej dokumentach ZUS:
Dokumenty ZUS

Zmiany w drukach ubezpieczeniowych od 1.01.2019

Renata Majewska
Od nowego roku płatnikom składek przybyło obowiązków informacyjnych wobec ZUS. Będą składać więcej formularzy za zatrudniane osoby.

Jest to efekt obowiązujących od 1.01.2019:

  • ustawy z 10.01.2018 o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (DzU poz. 357),
  • rozporządzenia MRPiPS z 20.12.2018 w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DzU poz. 2495, dalej rozporządzenie).

Dokumenty ZUS

Korekta nienależnie opłaconej składki zdrowotnej z umowy o dzieło

Andrzej Radzisław
Podczas audytu wewnętrznego w spółce stwierdzono, że w 2016 osoba, z którą była zawarta umowa o dzieło, została zgłoszona do ubezpieczeń jako zleceniobiorca i była za nią opłacana składka zdrowotna. Zgłoszenie zostało przekazane do ZUS dzień przed wypłaceniem jej należnego wynagrodzenia, a wyrejestrowanie nastąpiło z dniem następnym.
Czy w takim przypadku spółka powinna złożyć korektę? Jak rozliczyć to podatkowo? Osoba ta już się przecież rozliczyła z podatku za 2016.

Dokumenty ZUS

Późniejsze zgłoszenie zleceniobiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Andrzej Radzisław
Od 1.01.2018 zleceniobiorca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych bez ubezpieczenia chorobowego. Od 1.03.2018 wyraził chęć podlegania także ubezpieczeniu chorobowemu. Rachunek za luty złożył z opóźnieniem i wynagrodzenie za ten miesiąc zostało mu wypłacone 22 marca, natomiast wynagrodzenie za marzec – na początku kwietnia.
Za marzec złożyliśmy za niego raport ZUS RCA z kodem 30 00 xx i od wypłaconego wynagrodzenia naliczyliśmy składki społeczne (bez chorobowej) oraz zdrowotną, złożyliśmy także ZUS RCA z kodem 04 11 xx z zerową podstawą wymiaru i kwotą składek.
Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Dokumenty ZUS

Zatrudnienie emeryta – obowiązki wobec ZUS

Ewa Markiewicz
Firma chce zatrudnić emeryta, który pobiera świadczenie emerytalne ze Stanów Zjednoczonych.
Czy zawierając z nim umowę zlecenia lub o dzieło, trzeba zgłaszać go do ZUS?

Zgodnie z zasadą swobody umów firma, zatrudniając emeryta, może zawrzeć z nim umowę zlecenia bądź o dzieło. Należy jednak pamiętać, że choć strony mogą uzgodnić rodzaj zatrudnienia wg swego uznania, to jednak treść lub cel umowy nie powinny sprzeciwiać się właściwości nawiązanego stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

O charakterze prawnym umowy decyduje więc nie tyle sama jej nazwa, co przede wszystkim treść, a także warunki i okoliczności towarzyszące jej wykonywaniu.


Dokumenty ZUS

Zgłoszenie do ZUS zatrudnionego rolnika, który ma ubezpieczenie w KRUS

Andrzej Radzisław
Spółka zamierza zatrudnić rolnika, który jest właścicielem gospodarstwa rolnego ubezpieczonym w KRUS. Nie jest emerytem ani rencistą. Jak postąpić w przypadku zawarcia z nim umowy o pracę bądź zlecenia, tzn. jakie składki należy za niego odprowadzić i z jakim kodem zgłosić do ubezpieczeń?

Pracodawca, który zatrudnia pracownika na etat, pełni w stosunku do niego obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne i jest zobowiązany zgłosić zatrudnionego do obowiązkowych ubezpieczeń. Pracownik zawsze podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. To, że jest rolnikiem, nie ma żadnego znaczenia (zob. art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 4 usus).


Dokumenty ZUS

Przekwalifikowanie zlecenia na umowę o pracę – korekta dokumentów złożonych do ZUS

Andrzej Radzisław
Spółka przez 2 lata (2014–2015) zatrudniała zleceniobiorcę, który ze zlecenia został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Po zakończeniu umowy osoba ta poprosiła o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W związku z odmową wystąpiła z takim roszczeniem do sądu. W sierpniu 2017 zapadł wyrok zasądzający na jej rzecz ekwiwalent. Sąd stwierdził, że zatrudnienie miało cechy stosunku pracy, a nie umowy zlecenia. Po analizie spółka uznała, że nie będzie składać apelacji od wyroku.
Czy powinna złożyć do ZUS korektę dokumentów, czy też nie jest ona potrzebna, bo za zleceniobiorcę były opłacane wszystkie składki (takie jak należne za pracownika).

Dokumenty ZUS

Oskładkowanie dwóch umów zlecenia z jednym zleceniobiorcą

Andrzej Radzisław
Z osobą, która zawarła z nami umowę zlecenia, ma zostać zawarta kolejna taka umowa. W jej ramach osoba ta będzie wykonywała obowiązki pracownicy, która urodziła dziecko i przez rok nie będzie pracowała.
Do jakich ubezpieczeń należy ją zgłosić z drugiej umowy? Czy składki społeczne powinny być opłacane od obu umów, jeżeli z pierwszej wynagrodzenie wynosi 2500 zł miesięcznie? Czy ZUS może drugą umowę zakwestionować i zażądać składek? Jakie dokumenty złożyć do ZUS?

Dokumenty ZUS

Wynagrodzenie wykazane w ZUS RCA wyższe niż za poprzedni miesiąc – błędy weryfikacji

Joanna Lewczuk
Pracownik zatrudniony od 22.05.2017 w raporcie ZUS RCA za maj ma wykazaną podstawę wymiaru składek 415,45 zł. Za czerwiec, za cały miesiąc, podstawa wynosi 2000 zł. Weryfikacja raportu czerwcowego wykazała kilka błędów (m.in. „Dla danego ubezpieczonego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykazana w dokumencie różni się od podstawy wymiaru wykazanej w ostatnim komplecie dokumentów za poprzedni miesiąc. Sprawdź, czy wpisana podstawa jest poprawna”).
Dlaczego te błędy się pojawiły? Co mogliśmy zrobić źle?

Dokumenty ZUS

Wyrównanie wynagrodzenia – skutki w zakresie ZUS i PIT

Andrzej Radzisław
Pracownik od stycznia 2017 otrzymał podwyżkę 100 zł. Przez pomyłkę wynagrodzenie za styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj zostało mu wypłacone bez podwyżki. W czerwcu otrzymał wyrównanie.
Czy powinniśmy przekazać korektę dokumentów za okres od stycznia do maja? Czy w takim przypadku ZUS uzna, że zaniżyliśmy składki, a US, że zaniżyliśmy podatek?

Dokumenty ZUS

Zerowy raport ZUS RCA za osobę na zasiłku macierzyńskim, która nie pobierała świadczenia

Andrzej Radzisław
Zarówno wynagrodzenia, jak i zasiłki wypłacamy pracownikom do 10. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku osób pobierających zasiłek macierzyński nie składaliśmy raportu RCA z kodem 12 40 00, gdy w danym miesiącu przebywały one na urlopie macierzyńskim, jednak zasiłek nie został im wypłacony. Przykładowo gdy kobieta urodziła dziecko 20 marca, ale w marcu zasiłek nie był jej wypłacany, za marzec nie był również składany raport RCA z kodem 12 40 00.
Czy raport zerowy jest konieczny? Czy musimy złożyć korektę?

Dokumenty ZUS

Dwie kartoteki ubezpieczonego o statusie „Potwierdzona w ZUS”

Joanna Lewczuk
Po pierwszym pobraniu danych z ZUS w „Rejestrze ubezpieczonych” dla jednego z pracowników istnieją 2 kartoteki o statusie „Potwierdzony”. Wcześniej ubezpieczony miał jedną kartotekę, druga pojawiła się po aktualizacji danych. Mimo wielu prób nie mogę ich połączyć, przez co nie da się wysłać dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Cały czas wyświetla się błąd krytyczny.
Jak poradzić sobie z tym problemem?

Dokumenty ZUS

Pobieranie danych z ZUS – dane do uwierzytelnienia

Joanna Lewczuk
Gdy pobieram elektronicznie dane z ZUS, w oknie, w którym podpisuję oświadczenie, muszę czasem wpisać kwotę wykazaną w jakiejś deklaracji rozliczeniowej, a czasem nie ma takiej potrzeby.
Od czego to zależy?

Dokumenty ZUS

Kod tytułu ubezpieczenia w raporcie ZUS RCA po ustaniu zatrudnienia

Joanna Lewczuk
Po aktualizacji danych płatnika (w ramach Interaktywnego Płatnika Plus) mam problem z wysłaniem dokumentów rozliczeniowych za styczeń 2017. Wszystko zrobiłam jak miesiąc wcześniej. Wówczas nie było żadnych problemów, teraz w raporcie ZUS RCA wyświetla się błąd krytyczny – „Dla ubezpieczonego brak zgłoszenia z podanym kodem tytułu ubezpieczenia”. Sprawdziliśmy na ZUS ZUA i na pewno kod tytułu ubezpieczenia jest poprawny, tzn. 01 10 0 0. Pracownik ten został wyrejestrowany od 18.12.2016. W styczniu miał wypłacone wynagrodzenie za grudzień 2016.
Co może być przyczyną błędu? Co należy zrobić, aby wysłać dokumenty do ZUS?

Dokumenty ZUS

Nieudana korekta składki na FP w deklaracji rozliczeniowej

Joanna Lewczuk
Zrobiłam korektę deklaracji rozliczeniowej za październik 2014. Korekta dotyczy jedynie składki na FP. Weryfikacja zestawu, który składa się tylko z ZUS DRA korygującej, zgłasza błąd „Brak raportu za ubezpieczonego zgłoszonego przez płatnika” i program wyświetla kilka nazwisk, w tym nazwiska pracowników, którzy już nie pracują w firmie.
Co może być przyczyną wystąpienia tego błędu? Przecież nie koryguję danych ubezpieczonych, tylko składkę na FP w deklaracji rozliczeniowej.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....