Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Magdalena Januszewska radca prawny

Utrata zaufania do księgowej

Brak nadzoru nad wykonywaniem inwentaryzacji może być przyczyną rozwiązania umowy – wyrok SN z 18.07.2018 r. (III PK 57/17).

Szkoła wypowiedziała pani X umowę o pracę z powodu utraty zaufania, spowodowanej m.in. przenoszeniem na zewnątrz spraw szkoły, niezasadnym angażowaniem osób trzecich w jej sprawy, brakiem właściwej realizacji zadań głównego księgowego, w tym dotyczącej inwentaryzacji. Pani X domagała się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia do pracy.

Z uzasadnienia: Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu stosunku pracy zostało uzasadnione utratą zaufania wobec pracownika. Poza podaniem przyczyny wymieniono okoliczności, które w ocenie pracodawcy stanowiły podstawę utraty zaufania. W świetle art. 30 § 4 Kp mamy więc do czynienia z jedną przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy.

W wypowiedzeniu pracodawca wskazał 3 okoliczności utraty zaufania. W toku postępowania sądowego nie wykazał on, by faktycznie dochodziło do przenoszenia spraw na zewnątrz i niezasadnego angażowania osób trzecich w sprawy szkoły. Ostatnią okolicznością był „brak właściwej realizacji zadań głównego księgowego, w tym dotyczących inwentaryzacji i niedoprowadzenia do jej rozliczenia oraz zakończenia, oraz brak działań w zakresie kontroli systemu inwentaryzacyjnego i prawidłowości gospodarowania składnikami majątkowymi”. Przyczyna wypowiedzenia została więc wskazana dostatecznie dokładnie.

Utrata zaufania może wynikać zarówno z zawinionego, jak i niezawinionego naruszenia obowiązków istotnych na danym stanowisku pracy. Może także wynikać z każdego zachowania obiektywnie nieprawidłowego, budzącego wątpliwości co do jego rzetelności. Nie każdy przypadek utraty zaufania do pracownika można uznać za uzasadniający wypowiedzenie mu umowy o pracę. Utrata zaufania do pracownika uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli w konkretnych okolicznościach nie można wymagać od pracodawcy, by nadal darzył pracownika zaufaniem.

Utrata zaufania do pracownika może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli znajduje oparcie w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej oraz nie jest wynikiem arbitralnych ocen lub subiektywnych uprzedzeń. Przesłanki takie są spełnione w przypadku:

pracownika, któremu powierzono mienie z obowiązkiem wyliczenia się i który przez niewłaściwe wykonywanie swoich powinności powodował powstawanie w nim strat, naruszenia przepisów finansowych przez pracownika zatrudnionego na stanowisku głównego księgowego, niemożności porozumienia się i współpracy przełożonego z pracownikiem, wynikającej z ich odmiennej wizji prowadzenia zakładu pracy, wyrażającej się dezaprobatą pracownika dla zmian organizacyjnych i przejawiającej się w sposobie wykonywania obowiązków pracowniczych.

Wyświetlono 13% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....