Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Magdalena Januszewska radca prawny

Regulamin pracy i angaż to odrębne akty

Lepiej nie zawężać w umowie o pracę przyczyn jej wypowiedzenia – wyrok SN z 21.06.2017 r. (II PK 197/16).

Pan X w 2014 r. zawarł terminową umowę o pracę do 6.01.2015 r. Zapisano w niej zarówno, że może być rozwiązana za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia, jak i przypadki, gdy może zostać rozwiązana wcześniej: na mocy porozumienia stron, porozumienia stron na wniosek pracownika w związku z ciężkim wypadkiem losowym, z przyczyn niezależnych od pracodawcy – w przypadku nieotrzymania zezwolenia na pracę bądź zezwolenia pobytowego dla pracownika i jego przedłużenia, ograniczenia zakresu robót na budowie, a także bez wypowiedzenia z przyczyn określonych w art. 52 Kp i wymienionych szczegółowo w treści umowy.

Pracodawca wypowiedział umowę o pracę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia upływającego 5.07.2014 r. Pan X dochodził odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy, gdyż nie wskazano w nim żadnej z przyczyn wymienionych w umowie.

Sądy obu instancji uznały, że w umowie o pracę strony ograniczyły możliwość jej wcześniejszego rozwiązania do sytuacji w niej wskazanych. Wypowiedzenie – wobec braku którejkolwiek z tych okoliczności – narusza więc przepisy i uzasadnia roszczenie odszkodowawcze.

Pracodawca bronił się, że regulamin pracy doprecyzowywał umowę o pracę w taki sposób, że katalog przyczyn w umowie o pracę miał otwarty, przykładowy charakter.

Z uzasadnienia:

Treść umowy jest jednoznaczna. Wymienia w sposób enumeratywny 3 przyczyny uzasadniające wypowiedzenie łączącej strony umowy o pracę. Postanowienia regulaminu pracy są składnikami samodzielnego aktu, nie wchodzą więc w skład umowy o pracę. W art. 104 § 1 Kp przyjęto, że regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników.

Tak ogólne określenie przedmiotu regulaminu pracy umożliwia więc wprowadzenie do niego, oprócz obligatoryjnych, także elementów dodatkowych, które mają zapewnić prawidłowe relacje wewnątrzzakładowe. Aby jednak postanowienia regulaminu miały charakter normatywny, muszą się mieścić w ustawowo określonym zakresie przedmiotowym.

Regulamin pracy nie może ingerować w przepisy rangi ustawowej, regulujące przesłanki rozwiązywania umów o pracę. Czym innym jest powszechnie akceptowana w doktrynie i orzecznictwie możliwość określenia (doprecyzowania) w regulaminie pracy obowiązków, których naruszenie uzasadnia wypowiedzenie umowy, lub mających charakter ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Postanowienia regulaminu pracy nie mogły więc w decydujący sposób wpłynąć na interpretację postanowień umowy o pracę.

Nieterminowa wypłata jako przyczyna odejścia z pracy

Niezapłacenie niewielkiej części należnego podwładnemu wynagrodzenia jest naruszeniem obowiązków pracodawcy, ale niekoniecznie ciężkim – wyrok SN z 21.06.2017 r. (II PK 198/16).

W firmie prowadzono ewidencję czasu pracy, jednak bez notowania godzin. Dodatkowo nieoficjalnie ewidencjonowano nadgodziny. Pracownicy nieregularnie zwracali się o zapłatę za nie lub prosili o udzielenie czasu wolnego. Wypłaty pieniężne przekazywano w kopertach i nie ewidencjonowano ich na listach płac. Jako że część prac była wykonywana podczas delegacji, pracodawca podejrzewał sztuczne generowanie nadgodzin. Zadecydował więc, że pracownicy przede wszystkim mają odbierać wolne, a jeśli się to nie uda – wynagrodzenie za nadgodziny miało być płatne co kwartał wraz z wypłatą.

W marcu 2014 r. pan X otrzymał wypłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin za I kwartał 2014 r., natomiast do końca czerwca 2014 r. nie wypłacono mu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w II kwartale. Chodziło o kwotę ok. 150 zł. Nie odebrał też wolnego. Pracował w nadgodzinach 2-krotnie – raz w sobotę i raz podczas delegacji 2–24.06.2014 r.

Wyświetlono 16% treści artykułu

Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Rozliczanie VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych (cz. I)

Mateusz Kaczmarek
Od 1.01.2020 r. w związku ze zmianą regulacji unijnych[1] zajdą zmiany w zasadach opodatkowania VAT transakcji transgranicznych dokonywanych na terenie UE[2]. Opiszemy je na naszych łamach, gdy już zostaną uchwalone krajowe przepisy w tym zakresie[3], a na razie przypominamy reguły obowiązujące do końca 2019 r., które – w większości – pozostaną aktualne również w roku przyszłym.

Artykuł zawiera omówienie (wraz z przykładami) przepisów regulujących opodatkowanie VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zajmiemy się wyłącznie transakcjami podlegającymi opodatkowaniu, dokonywanymi pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Pominiemy specyfikę magazynu konsygnacyjnego, tzw. sprzedaży wysyłkowej oraz obrotu nowymi środkami transportu, towarami akcyzowymi i bonami, a także dostaw związanych z importem, dostaw towarów na pokładach środków transportu, towarów przeznaczonych dla niektórych sił zbrojnych, dla placówek i personelu dyplomatycznego, dostaw dotyczących statków i samolotów oraz dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.


Zawód księgowego

Nie bójmy się robotów

Stanisław Hońko
Czy informacje prasowe przepowiadające schyłek profesji związanych z rachunkowością są oparte na wiarygodnych przesłankach? Czym są roboty księgowe i jakie funkcje wykonują obecnie? Czy automatyzacja rachunkowości spowoduje drastyczne zmniejszenie zatrudnienia? Artykuł daje odpowiedzi na te pytania, dowodząc, że przewidywania agonii zawodu księgowego są przedwczesne.

Co pewien czas pojawiają się pogłoski, że roboty zabiorą pracę księgowym. Roboty są nieomylne, nie chodzą na zwolnienia lekarskie, pracują non stop i nigdy nie są w złym humorze. Mają wiele cech, które pozwalają skutecznie konkurować na rynku pracy. Księgowych nie trzeba przekonywać, że te doniesienia nie są niczym więcej niż medialną sensacją, której życie jest krótkie.


Sprawozdanie finansowe

Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej

Artur Hołda Anna Staszel
Celem artykułu jest podjęcie dyskusji nt. zawartości informacyjnej sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uor.

Do jednostek małych zalicza się – począwszy od 1.01.2019 r. – jednostki, które w roku obrotowym i poprzedzającym nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości:

  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 25,5 mln zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 51 mln zł,
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób.

Audytor

Wybór pozycji do badania (cz. I)

Waldemar Lachowski
W artykule przedstawiono przesłanki ustalania liczby i wyboru pozycji do badania jako źródła dowodów rewizyjnych (celowość, zakres, poziom pewności wyników, powiązanie z modelem ryzyka i istotnością) ze szczególnym uwzględnieniem próbkowania.

Biegły rewident, badając sprawozdanie finansowe (sf), może stosować różne techniki i narzędzia. Część z nich ma zastosowanie do badania całych zbiorów danych, a część – do wybranej ze zbioru, bardziej lub mniej reprezentatywnej, próbki jednostek (pozycji) wchodzących w jego skład.


Audytor

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym

Maciej Chorostkowski
Opracowanie przedstawia nową – zawartą w znowelizowanej uobr – koncepcję nadzoru publicznego nad usługami audytorskimi i jej wpływ na rolę nowego organu nadzoru (PANA), PIBR, biegłych rewidentów i firmy audytorskie.

Po ponad półrocznym procesie legislacyjnym 5.09.2019 r. weszła w życie ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Wynikające z niej zmiany w zdecydowanej większości obowiązują jednak dopiero od 1.01.2020 r.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

  • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

  • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
  • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....