Prawo do świadczenia urlopowego weryfikowane na ostatni dzień przed wypoczynkiem

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Przedsiębiorstwo zatrudniające 45 osób wypłaca świadczenia urlopowe. Jeden z zatrudnionych na pełnym etacie wziął urlop wypoczynkowy od 17.06.2019 do 30.06.2019. Świadczenie urlopowe dostał w piątek 14.06.2019. Dopiero pod koniec czerwca 2019 dowiedzieliśmy się o obniżeniu mu wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu, począwszy od 1.07.2019.
Czy można domagać się od niego zwrotu połowy świadczenia, skoro jest ono proporcjonalne do wymiaru czasu pracy? A może istotne jest, że pracownik przeszedł na 1/2 etatu już po zakończeniu wypoczynku? Jeśli nie odda połowy świadczenia, to czy należy od niej odprowadzić składki społeczne i zdrowotne?

Pracodawca nie ma prawa żądać zwrotu połowy wypłaconego świadczenia urlopowego, ponieważ prawo do niego i wysokość zostały ustalone prawidłowo.

  • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • ustawa o zfśs – ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Generalnie pracodawcy spoza sfery budżetowej, zatrudniający 1 stycznia danego roku poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, wypłacają świadczenia urlopowe albo tworzą zfśs. Jeśli w tej dacie angażują przynajmniej 20 pracowników i mniej niż 50 w przeliczeniu na pełne etaty, mają obowiązek założenia zfśs na wniosek zakładowej organizacji związkowej (dalej zoz). Gdy zoz nie zgłosiła takiego wniosku lub nie działa u danego pracodawcy, ma on wybór między wypłatą świadczenia a utworzeniem zfśs (art. 3 ust. 1c i 3 ustawy o zfśs).

Pracodawca może również zrezygnować z powinności socjalnych, zmieniając prawo zakładowe albo informując o tym pracowników w ogłoszeniu (art. 3 ust. 3a i 3b, art. 4 ustawy o zfśs). Pracodawca, o którym mowa w pytaniu, nie skorzystał z tego uprawnienia, decydując się na wypłatę świadczeń urlopowych. Ma więc obowiązek wypłacać je raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym urlop wypoczynkowy spełniający kryterium długości, co eksperci interpretują jako ostatni dzień roboczy dla danego pracownika przed rozpoczęciem wypoczynku. Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekraczać wysokości ustawowych odpisów socjalnych za: zatrudnionych w normalnych warunkach (1229,30 zł w 2019), wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (1639,07 zł w 2019) i młodocianych (w 2019 są to kwoty: 163,91 zł w I roku nauki, 196,69 zł w II roku i 229,47 zł w III roku). Zatrudnieni w normalnych warunkach oraz wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dostają świadczenie w kwocie proporcjonalnej do ich wymiaru czasu pracy. Tak ustalone świadczenia urlopowe nie podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (art. 3 ust. 4–6 ustawy o zfśs).

Jednak moim zdaniem w sytuacji opisanej w pytaniu nie należy pomniejszać świadczenia urlopowego z tytułu późniejszego obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika (już po powrocie z urlopu). Prawo do świadczenia urlopowego i jego wysokość zostały bowiem ustalone poprawnie: zatrudniony złożył wniosek o urlop obejmujący 14 dni kalendarzowych, w całości przypadający w 2019, oraz otrzymał świadczenie w pełnej kwocie (1229,30 zł) brutto ostatniego dnia pracy przed urlopem (14.06.2019).

Uprawnienie do świadczenia urlopowego weryfikuje się na ostatni dzień roboczy dla uprawnionego pracownika, przypadający przed rozpoczęciem urlopu. A skoro 14.06.2019 pracownik był zatrudniony na pełny etat, przysługuje mu pełne świadczenie. Co więcej, uważam, że pracodawca nie ma prawa żądać zwrotu odpowiedniej części wypłaconego wcześniej świadczenia, z uwagi na to, że doszło następnie do zmniejszenia rozmiaru zatrudnienia pracownika. Po pierwsze dlatego, że ustawa o zfśs tego nie przewiduje, a po drugie nie wymaga bezwzględnie, aby zatrudniony wykorzystał 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego, lecz by z niego korzystał.

Reasumując: pracodawca prawidłowo wypłacił świadczenie urlopowe w kwocie 1229,30 zł brutto. Późniejsza (po zakończeniu urlopu) redukcja wymiaru czasu pracy pracownika nie uprawnia go do żądania zwrotu połowy świadczenia urlopowego. Nie powoduje również obowiązku zapłacenia od tej kwoty składek społecznych i zdrowotnych.

Więcej na temat: „Prawo Pracy”
Stanowisko UODO

Pracodawcy nadal nie mogą badać pracowników alkomatem

Jadwiga Sztabińska
Wykluczone jest samodzielne sprawdzanie przez pracodawcę stanu trzeźwości zatrudnionych. Niedopuszczalne są też kontrole wyrywkowe. I to mimo zmiany przepisów Kp.

Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. III) – zawartość akt osobowych i dokumentacji indywidualnej

Renata Majewska
Dokumenty zebrane podczas rekrutacji i trwania zatrudnienia pracodawca gromadzi częściowo w aktach osobowych (tzw. teczkach personalnych), a częściowo w tzw. dokumentacji indywidualnej przechowywanej poza aktami osobowymi.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akt osobowych i dokumentacji indywidualnej) regulują art. 221, 221a i 221b Kp oraz wydane na jego podstawie nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369, dalej rdp).


Prawo pracy

Mimo kontynuacji zatrudnienia trzeba założyć nową teczkę personalną

Renata Majewska
Jeśli po 31.12.2018 zakończy się umowa o pracę zawarta przed tą datą i od następnego dnia strony nawiążą kolejny stosunek pracy, pracodawca musi założyć nowe akta osobowe – wynika z interpretacji MRPiPS z 9.05.2019.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę bez PIT

Marcin Szymankiewicz
Pracownica – zatrudniona w firmie od 1.09.2008 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony – wróciła 1.10.2018 r. do pracy po zwolnieniu lekarskim i otrzymała 3-miesięczne wypowiedzenie z powodu redukcji etatu. Koniec okresu wypowiedzenia upłynął 31.01.2019 r. Dowiedziała się jednak, że na jej miejsce została zatrudniona inna osoba, która przejęła jej obowiązki, zatem redukcji etatu nie było. Złożyła więc pozew o wypłatę odszkodowania w wysokości trzech miesięcznych pensji z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.
Sąd uznał rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem i zasądził na jej rzecz odszkodowanie w żądanej wysokości. Nie odwołaliśmy się od wyroku i wypłaciliśmy odszkodowanie, nie potrącając zaliczki na PIT.
Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Sąd uznał rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem i zasądził na jej rzecz odszkodowanie w żądanej wysokości. Nie odwołaliśmy się od wyroku i wypłaciliśmy odszkodowanie, nie potrącając zaliczki na PIT.

Czy postąpiliśmy prawidłowo?


Zmiany w Kodeksie pracy od 7.09.2019 r.

Jadwiga Sztabińska
Za wydanie świadectwa pracy po terminie pracodawca zapłaci grzywnę od 1 tys. do 30 tys. zł. Jeśli dopuści się mobbingu, pracownik może zażądać odszkodowania nie tylko po ustaniu zatrudnienia, lecz także w jego trakcie.

To tylko dwie z kilku nowości, które wejdą w życie 7.09.2019 r., a wynikają z ustawy z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

Magdalena Januszewska

Nie trzeba najpierw stosować kar porządkowych, aby dyscyplinarnie zwolnić pracownika. Pracodawca nie powinien jednak ignorować niekompetencji zatrudnionego, bo potem trudno będzie uzasadnić rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie – wyrok SN z 21.03.2019 r. (II PK 315/17).


Obowiązki bhp

Pracodawca może przekazać bon na posiłek zamiast gorącego dania czy prowiantu

Renata Majewska
Od 9.07.2019 przedsiębiorcy mają więcej swobody w zapewnieniu posiłków profilaktycznych zatrudnionym w szczególnych warunkach.

Prawo pracy

Świadectwo pracy bez imion rodziców

Renata Majewska
Od 29.06.2019 obowiązuje nowy pomocniczy wzór tego najważniejszego dokumentu prawa pracy.

Zmiany w prawie pracy

Mniej biurokracji w obowiązkach bhp

Renata Majewska
Z końcem czerwca 2019 zrezygnowano z obowiązkowych pieczątek pracodawcy na dokumentach bhp i zmniejszyła się liczba podawanych tam danych osobowych pracowników.

Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. II ) – o co można pytać kandydata do pracy

Renata Majewska
Od 4.05.2019 osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie wolno pytać o imiona rodziców, a o wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – jedynie jeśli są wymagane na oferowanym stanowisku.

Prawo pracy

Trudno uniknąć wstępnego szkolenia bhp przy zmianie miejsca pracy

Renata Majewska
Osoba zatrudniona na stanowisku biurowym odeszła z pracy na mocy porozumienia stron. U dotychczasowego pracodawcy przeszła wstępne szkolenie bhp i okresowe, a kolejne wyznaczono na czerwiec 2023.
Czy w nowym miejscu pracy znowu musi odbyć stanowiskowe szkolenie bhp? Dawny pracodawca nie ma nic wspólnego z nowym (nie dochodzi do przejęcia zakładu pracy).

Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy po zmianie wielkości etatu i ustaniu zatrudnienia w trakcie roku

Jadwiga Sztabińska
Pracownik jest uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W styczniu i lutym był zatrudniony na cały etat, od 1 marca – na 4/5 etatu, a od 1 czerwca – na 1/2. Jego umowa o pracę zakończy się 31.07.2019.
Ile należy mu się urlopu do tego dnia?

Prawo pracy

Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy – zmiany od 4.05.2019

Renata Majewska
Zmodyfikowano zakres informacji, jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o posadę i już zatrudnionej. Jasno określono też, w jaki sposób pozyskiwać dane w celu weryfikacji uprawnień do świadczeń socjalnych.

Temat miesiąca

Dokumentacja pracownicza (cz. I) – nowe zasady

Renata Majewska
Od 1.01.2019 pracodawcy prowadzą i przechowują dokumentację personalną według nowych reguł. Muszą przy tym uwzględniać aktualne – obowiązujące od 4.05.2019 – przepisy o ochronie danych osobowych.

Zasadnicze zmiany w tym zakresie od 1.01.2019 wprowadziło nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej (DzU poz. 2369, dalej rdp).

Obecnie reguluje ono kwestie gromadzenia w trakcie stosunku pracy i przechowywania po ustaniu zatrudnienia dwóch członów dokumentacji pracowniczej – akt osobowych oraz tzw. dokumentacji ze stosunku pracy (indywidualnej).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....