Pracownicy - Świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze

Pokrycie kosztów udziału w rozmowie kwalifikacyjnej – czy powstaje przychód

Edyta Głębicka
2020-10-05
Czy zwrot kosztów dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną i noclegu przez przedsiębiorcę przeprowadzającego rekrutację stanowi dla kandydatów do pracy przychód podlegający PIT?
Świadczenia pracownicze

Czy przysługuje ryczałt za używanie prywatnego auta przy wykonywaniu pracy zdalnej

Jadwiga Sztabińska
2020-10-05
Jeśli pracując zdalnie z powodu pandemii COVID-19, pracownik w ogóle nie wykorzystuje swojego samochodu do celów służbowych, pracodawca nie musi mu wypłacać ryczałtu.
Świadczenia pracownicze

Podatki i składki, gdy pracownik jedzie własnym autem

Magdalena Januszewska
2020-09-08
W regulaminie wynagradzania spółki wprowadzono postanowienie, że zwrot kosztów używania do służbowych jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie zawartej z pracownikiem pisemnej umowy cywilnoprawnej o używanie pojazdu do celów służbowych. Takie umowy są zawierane i określają dodatkowe warunki zwrotu. Stawki wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Pracownicy rozliczają się ryczałtowo, a pracodawca wskazuje limity miesięczne dla każdego pracownika, w zależności od tego, do jakich celów służbowych używany jest prywatny samochód pracownika.
Czy tak określoną „kilometrówkę” należy wliczyć do dochodu pracownika i opodatkować oraz oskładkować?
Świadczenia pracownicze

Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie rady nadzorczej – jednak bez PIT

Anna Koleśnik
2020-07-02
Spółka zwraca członkom rady nadzorczej (niebędącym jej pracownikami) koszty poniesione przez nich z tytułu przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia w związku z udziałem w posiedzeniach rady, odbywających się poza miejscem zamieszkania tych osób (w miejscowości, w której znajduje się siedziba spółki, lub poza nią). Zwrot następuje na podstawie przedłożonych przez członków rady rachunków, biletów, faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów.
Czy jako płatnik PIT spółka może stosować zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof dla zwrotu kosztów podróży służbowych?
Świadczenia pracownicze

Wykorzystywanie służbowych telefonów do celów prywatnych – czy powstaje przychód

Marcin Szymankiewicz
2020-06-04
Spółka udostępnia pracownikom służbowe telefony komórkowe. Ponosi miesięczną, stałą opłatę za abonament, niezależną od liczby wykonanych połączeń, wysłanych wiadomości SMS lub MMS, a także transferu danych sieci komórkowej (umowa z operatorem nie określa stawki za minutę połączenia, wysłanie wiadomości ani jednostkę transferu danych). Zasady korzystania z telefonów służbowych zostały określone w umowach o pracę. Przydzielony telefon powinien być wykorzystywany jedynie do celów służbowych, używanie go w celach prywatnych może mieć wyłącznie incydentalny i marginalny charakter. Powierzone pracownikom telefony stanowią narzędzie pracy, a celem ich przekazania jest należyte wykonywanie obowiązków zleconych przez spółkę.
Czy incydentalne korzystanie z telefonu służbowego w celach prywatnych powoduje powstanie u pracownika przychodu ze stosunku pracy, a tym samym obowiązek pobrania przez spółkę zaliczki na PIT?
Tarcza antykryzysowa 2.0

Nowa ulga w ZUS i PIT dla pracowników „infrastruktury krytycznej”

Renata Majewska
2020-04-21
Świadczenia przyznane na zakwaterowanie i wyżywienie pracowników tzw. infrastruktury krytycznej są wolne do składek oraz podatku dochodowego.
Świadczenia pracownicze

Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z zfśs wypoczynku dziecka pracownika

Marcin Szymankiewicz
2020-03-11
Pracownik spółki zamierza skorzystać z dofinansowania z zfśs wypoczynku dziecka w wieku 15 lat. Złożył wniosek o dofinansowanie i przedstawił fakturę za usługę turystyczną, z której wynika, że w styczniu 2020 był z dzieckiem we Włoszech w ramach wypoczynku wykupionego w biurze podróży i zorganizowanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie organizacji wypoczynku.
Drogą e-mailową pracownik uściślił, że wypoczynek obejmował jego pobyt i pobyt dziecka pod jego opieką jako rodzica. Organizator zapewnił dojazd, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę rezydenta i miejscowych pilotów oraz przygotował program.
Czy spółka przy wypłacie pracownikowi dofinansowania może zastosować zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a updof, jeśli w dokumencie potwierdzającym zakup usługi turystycznej bezpośrednio nie wskazano żadnej z form wypoczynku wymienionych w ustawie (takich jak wczasy, kolonie, obozy), a wypoczynek nie został zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży?
Świadczenia pracownicze

Oskładkowanie i opodatkowanie zwrotu kosztów wizy i przyjazdu do Polski pracowników z Ukrainy

Krzysztof Tandecki
2020-02-06
Firma chce zatrudnić kilku pracowników z Ukrainy. Ich warunkiem jest jednak, żeby przyszły pracodawca sfinansował wizę i podróż. Firma zgodziła się, ale tylko tym osobom, które zatrudni.
Czy jeśli firma zwróci im te koszty już po podjęciu zatrudnienia, będzie musiała odprowadzić od nich składki na ubezpieczenia pracownicze? A co byłoby, gdyby dopłaciła im również do kosztów noclegu w Polsce przed podpisaniem umów o pracę?

Czy przy rocznej umowie zlecenia od miesięcznych wypłat do 200 zł trzeba pobrać zryczałtowany PIT

Krzysztof Hałub
2019-11-18
Spółka zawarła z kilkoma osobami (niebędącymi jej pracownikami) umowy zlecenia na okres od 1.01.2019 do 31.12.2019, w których określono miesięczną kwotę wynagrodzenia poniżej 200 zł. Płatność z tych umów następuje co miesiąc. Umowy nie podlegają oskładkowaniu.
Czy spółka słusznie pobiera zryczałtowany PIT, nie uwzględniając kosztów uzyskania przychodów?
Świadczenia pracownicze

Bony na posiłki profilaktyczne pomniejszają limit „zerowego PIT” zleceniobiorcy

Renata Majewska
2019-11-18
Spółka udostępnia uprawnionym pracownikom i zleceniobiorcom, w tym mającym poniżej 26 lat, posiłki profilaktyczne. Niektórym z nich jednak – ze względu na warunki pracy – wydaje bony na te posiłki przygotowywane przez firmę kateringową.
Czy wartość przekazywanych posiłków oraz bonów (miesięcznie ok. 500 zł/os.) zmniejsza limit „zerowego PIT” pracobiorców? Od wszystkich uprawnionych spółka dostała w sierpniu 2019 pisemne oświadczenia o stosowaniu tej ulgi podczas ostatnich 5 mies. 2019.
Świadczenia pracownicze

Ulga „zerowy PIT” nie obejmuje zasiłków

Krzysztof Tandecki
2019-10-08
Zatrudniamy 24-letniego pracownika, który złożył wniosek o stosowanie „zerowego PIT”. Dostarczył zwolnienie lekarskie na 12 dni. Za pierwsze 4 dni dostanie wynagrodzenie chorobowe, a za resztę przysługuje mu zasiłek chorobowy.
Czy od tych świadczeń również nie pobiera się zaliczki na PIT?
Świadczenia pracownicze

Wpływ zapomogi losowej na limit ulgi „zerowy PIT”

Renata Majewska
2019-10-08
Spółka tworząca zfśs przyznała z jego środków zapomogę losową 15 tys. zł brutto zleceniobiorcy, który poniósł znaczne straty materialne w wyniku pożaru domu. Regulamin socjalny nie przewiduje, by zleceniobiorcy byli uprawnieni do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, jednak komisja socjalna uzasadniła decyzję nadzwyczajną tragedią, jaka dotknęła rodzinę zleceniobiorcy. Nie ukończył on 26 lat, a w sierpniu złożył oświadczenie o stosowaniu „zerowego PIT” do końca 2019 (spółka uwzględnia je od września).
Czy zapomoga wpływa na limit tej ulgi?
Świadczenia pracownicze

Sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
2019-09-10
Jeden z pracowników spółki, zatrudniony na stanowisku kierowniczym, przed rozpoczęciem studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie zwrócił się do prezesa zarządu o zgodę na podjęcie studiów i refundację 50% czesnego. Prezes umieścił na podaniu pracownika adnotację „Wyrażam zgodę”. Między pracownikiem a spółką nie została jednak zawarta umowa szkoleniowa, nie wystawiono też pracownikowi skierowania na studia podyplomowe.
Czy kwota dofinansowania (opłacenie połowy faktury za naukę) podlega zwolnieniu z PIT, czy też spółka powinna pobrać i odprowadzić do US zaliczkę na ten podatek?
Świadczenia pracownicze

Koszty uzyskania i ulga miesięczna przy wypłacie pensji byłym pracownikom

Krzysztof Hałub
2019-08-07
Od wypłacanego byłym zatrudnionym dodatkowego wynagrodzenia, należnego z tytułu rozwiązanego stosunku pracy, były pracodawca – jako płatnik – powinien obliczyć i pobrać zaliczkę na PIT z zastosowaniem miesięcznych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz pomniejszyć zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.
Świadczenia pracownicze

Przejazdy taksówką na koszt pracodawcy – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Krzysztof Hałub
2019-07-02
Finansowanie przez pracodawcę przejazdów pracownika taksówką w związku z realizacją zadań służbowych nie powoduje powstania u niego przychodu ze stosunku pracy.
Świadczenia pracownicze

Zwrot do ZUS nienależnego zasiłku – czy u pracownika powstaje przychód opodatkowany PIT

Anna Koleśnik
2019-06-05
Kontrola ZUS stwierdziła, że spółka wypłaciła pracownicy zbyt wysoki zasiłek chorobowy i macierzyński za okres od września 2016 do grudnia 2017. Nadpłata powstała z winy pracownika biura rachunkowego, który źle wyliczył podstawę zasiłku i jego wysokość. Spółka pod koniec 2018 zwróciła nadpłacony zasiłek do ZUS, rezygnując z dochodzenia go od pracownicy.
Czy w związku z tym po stronie zatrudnionej powstał przychód opodatkowany PIT, który spółka powinna była wykazać w informacji PIT-11? Czy należało skorygować PIT-11 za lata 2016 i 2017, w których wypłacono zawyżony zasiłek?
Świadczenia pracownicze

Korekta nienależnej składki zdrowotnej bez wpływu na PIT-11

Aleksander Woźniak
2019-06-05
Firma zawarła w 2017 umowę ze zleceniobiorcą, który – jak poinformował – wykonywał już zlecenie u innego podmiotu i uzyskiwał tam dochód powyżej minimalnego wynagrodzenia. Dlatego firma odprowadziła za niego do ZUS tylko składkę zdrowotną. W 2019 ZUS poinformował ją o obowiązku korekty, bo – jak się okazało – zleceniobiorca był studentem. To oznacza, że zaliczka na PIT została w 2017 niesłusznie pomniejszona o składkę zdrowotną.
Czy po korekcie składki firma powinna dopłacić podatek za 2017 i skorygować PIT-11 wystawiony zleceniobiorcy za ten rok, czy też dopłatę podatku należy ująć w PIT-11 za 2019?
Świadczenia pracownicze

Imienne karty rabatowe dla pracowników – obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
2019-05-09
Spółka zajmuje się handlem detalicznym. Utworzyła program rabatowy skierowany do szerokiego kręgu osób, obejmującego osoby trzecie i pracowników spółki. Polega on na przyznaniu 15% rabatu na zakup towarów w sklepach spółki po okazaniu w momencie zakupu imiennej karty rabatowej, wystawionej na osobę trzecią lub pracownika.
Czy w związku z tym u pracowników powstaje przychód opodatkowany PIT, a na spółce ciążą obowiązki płatnika tego podatku?
Świadczenia pracownicze

Udzielenie zniżki na zakup usług przez pracowników – czy powstaje przychód

Marcin Szymankiewicz
2019-03-06
Biuro podróży umożliwia pracownikom zakup swoich usług z procentową zniżką (jej wysokość zależy od stażu pracy). Zgodnie z regulaminem uprawnieni do zniżek na imprezy turystyczne są wyłącznie pracownicy biura zatrudnieni na umowę o pracę od co najmniej 6 mies. Zniżka – udzielana na wniosek zatrudnionego – obejmuje jego, osobę towarzyszącą (np. małżonka) oraz dzieci.
Czy pracodawca powinien pobierać zaliczkę na PIT od kwoty udzielonej zniżki?
Świadczenia pracownicze

Zwrot zleceniobiorcy należności za używanie prywatnego auta do celów służbowych w kwocie poniżej 200 zł – jaki podatek

Mariusz Sobkowiak
2019-03-06
Zatrudnialiśmy zleceniobiorcę w okresie od listopada 2018 do lutego 2019 i wypłacaliśmy mu wynagrodzenie powyżej 200 zł za każdy miesiąc. W lutym przedstawił nam ewidencję przebiegu pojazdu, gdyż wykorzystywał prywatny samochód do realizacji zadań z umowy zlecenia (zawarliśmy z nim w tym przedmiocie umowę odrębną od zlecenia). Z ewidencji wynikało, że zwrot za używanie pojazdu wyniósł poniżej 200 zł. Zwrot i wynagrodzenie z umowy zlecenia wypłaciliśmy osobno.
Czy od kwoty zwrotu powinniśmy odprowadzić taki podatek, jak od przychodów do 200 zł, tj. zryczałtowany, czy jak od umowy zlecenia (koszty 20% i zaliczka wg stawki 18%)? Czy przy przelewie podatku podać symbol formularza PIT-8AR, czy PIT-4R?
Świadczenia pracownicze

Upominek dla pracownika odchodzącego na emeryturę – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Anna Koleśnik
2019-02-12
Pracownikowi spółki przechodzącemu na emeryturę wręczono upominek rzeczowy ufundowany przez spółkę z jej środków obrotowych.
Czy w związku z tym na spółce ciążą obowiązki płatnika PIT?
Świadczenia pracownicze

Zwrot kosztów dojazdu taksówką na lotnisko w celu odbycia podróży służbowej – czy u pracownika powstaje przychód

Krzysztof Hałub
2019-01-11
Pracownikom udającym się w zagraniczną podróż służbową spółka pokrywa koszty dojazdu taksówką z miejsca zamieszkania na lotnisko lub dworzec w tej samej miejscowości.
Czy świadczenie to jest wolne od PIT jako zwrot kosztów podróży służbowej?
Świadczenia pracownicze

Polisa wykupiona dla pracownika w związku z podróżą służbową – czy powstaje przychód opodatkowany PIT

Marcin Sądej Krzysztof Hałub
2018-12-13
Spółka podjęła decyzję o zakupie polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia pracownika udającego się w dłuższą podróż służbową do USA.
Czy wartość tej polisy należy doliczyć do przychodu pracownika i pobrać zaliczkę na PIT?
Świadczenia pracownicze

Wydatki poniesione za cudzoziemca na legalizację jego pobytu i pracy w Polsce – skutki w PIT

Krzysztof Hałub
2018-11-16
Opłacone przez zatrudniającego koszty legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców-zleceniobiorców trzeba doliczyć do ich przychodu jako nieodpłatne świadczenie objęte podatkiem dochodowym.
Świadczenia pracownicze

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
2018-11-16
Spółka z o.o. wypłaca pracownikom ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej, w formie ryczałtu, w stałej kwocie, po zakończonym kwartale, zgodnie z art. 237 9 § 3 Kp. Regulamin bhp określa wykaz stanowisk, na których dopuszcza się pranie i konserwację odzieży roboczej przez pracowników we własnym zakresie. Odzież jest dostarczana przez pracodawcę, który ustala kwotę ekwiwalentu na dany rok kalendarzowy w jednakowej wysokości, niezależnie od wysokości wydatków poniesionych przez pracowników i podaje im do wiadomości w formie komunikatu.
Czy ekwiwalent ten stanowi dla pracowników przychód, od którego należy pobrać zaliczkę na PIT?
Świadczenia pracownicze

Sauna dla pracowników a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
2018-10-10
Czy pracownikom korzystającym nieodpłatnie z sauny w siedzibie spółki należy przypisać przychód z pracy, a w konsekwencji obliczyć i pobrać zaliczkę na PIT?
Spółka nie monitoruje, którzy pracownicy korzystają z sauny i ile czasu tam spędzają. Służy ona utrzymaniu ich w odpowiedniej kondycji psychofizycznej, co przekłada się na zmniejszenie podatności na choroby i stres, a w efekcie na lepszą wydajność pracy.
Świadczenia pracownicze

Koszty ze stosunku pracy – albo zryczałtowane, albo faktycznie poniesione

Krzysztof Hałub
2018-10-10
Przychód z pracy można pomniejszyć albo o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, albo o faktycznie poniesione wydatki na dojazdy do pracy. Nie można natomiast przyjąć za kilka miesięcy kosztów zryczałtowanych, a za pozostałą część roku – faktycznie poniesionych.
Świadczenia pracownicze

Ryczałt za nocleg za granicą nie może być niższy od określonego w rozporządzeniu

Renata Majewska
2018-09-11
Osoba fizyczna zakłada firmę transportową o profilu transport krajowy i zagraniczny. W umowach o pracę z kierowcami chciałaby ustalić ryczałt 50 euro za dobę w podróży zagranicznej (w skład wchodziłby ryczałt za nocleg i dieta). Diety krajowe rozliczałaby na podstawie rozporządzenia o podróżach służbowych. Ryczałt wypłacałaby wraz z wynagrodzeniem po kursie z dnia poprzedzającego dzień wypłaty.
Czy to prawidłowe rozwiązanie?
Świadczenia pracownicze

Czy trzeba potrącić PIT od zagranicznej wycieczki integracyjnej sfinansowana z zfśs

Marcin Sądej
2018-09-11
Zorganizowanie i sfinansowanie w całości lub części ze środków zfśs wycieczki zagranicznej dla pracowników i ich rodzin nie powoduje powstania u nich przychodu ze stosunku pracy.
Świadczenia pracownicze

Mieszkanie służbowe członka zarządu – skutki w PIT

Marcin Sądej
2018-08-10
Nieodpłatne udostępnienie lokalu mieszkalnego członkowi zarządu powoduje powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń w ramach działalności wykonywanej osobiście.
Świadczenia pracownicze

Opodatkowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Marcin Sądej
2018-08-10
Czy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacony pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę korzysta ze zwolnienia od PIT?
Pracownik przez długi czas był na zwolnieniu lekarskim. Został zwolniony za porozumieniem stron zaraz po powrocie do pracy.
Świadczenia pracownicze

Ćwiczenia na firmowej siłowni bez obciążeń PIT

Marcin Sądej
2018-07-03
Nieodpłatne korzystanie z zakładowej siłowni nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy, nawet jeśli pracodawca wie, kto i ile czasu tam spędził.
Świadczenia pracownicze

Zatrudnianie cudzoziemców – skutki w PIT

Marcin Sądej
2018-06-04
Polska firma planuje zatrudnienie cudzoziemców na umowy cywilnoprawne, a także umowy o pracę.
Jakie będą jej obowiązki jako płatnika PIT?
Świadczenia pracownicze

Składka członkowska zapłacona za doradcę podatkowego przychodem z pracy

Marcin Sądej
2018-06-04
Doradca podatkowy, który otrzyma od swego pracodawcy zwrot równowartości składki członkowskiej zapłaconej na rzecz samorządu zawodowego, uzyskuje przychód z pracy objęty PIT.
Świadczenia pracownicze

Zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS w części należnej od pracownika – skutki w PIT

Krzysztof Hałub Marcin Sądej
2018-05-14
ZUS w trakcie kontroli w firmie stwierdził, że pracownicy firmy wykonywali na jej rzecz prace jako zleceniobiorcy innego przedsiębiorcy. Zakwestionował oskładkowanie ich z umów zlecenia, uznając, że do zapłaty składek zobowiązany był pracodawca.
Pracodawca opłacił zaległe składki także w części, w której powinny być finansowane przez pracowników, gdyż ci nie zgodzili się na ich pokrycie, poza tym wielu z nich już nie pracuje w firmie.
Czy składki przekazane do ZUS – w części, która powinna być pokryta przez pracowników, a nie została przez nich zwrócona – są ich przychodem, od którego trzeba pobrać zaliczki na PIT?
Świadczenia pracownicze

PIT od wartości szkolenia członka rady nadzorczej

Krzysztof Hałub
2018-05-14
Czy opłata za szkolenie członka rady nadzorczej, sfinansowana przez spółkę, stanowi dla niego przychód z nieodpłatnych świadczeń objęty PIT?
Świadczenia pracownicze

Zakwaterowanie i przejazdy oddelegowanego pracownika wolne od PIT

Marcin Sądej
2018-04-13
Równowartość wydatków poniesionych przez pracodawcę na zapewnienie pracownikowi bezpłatnego przejazdu na miejsce świadczenia pracy znajdujące się za granicą oraz zakwaterowania nie jest przychodem z nieodpłatnych świadczeń.
Świadczenia pracownicze

Dojazdy do pracy i noclegi zleceniobiorców na koszt zleceniodawcy – czy powstaje przychód

Marcin Sądej
2018-03-13
Wartość zapewnionego zleceniobiorcom zakwaterowania i transportu stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, od którego trzeba pobrać zaliczkę na PIT.
Świadczenia pracownicze

Świadczenie urlopowe należy się także w okresie wypowiedzenia

Renata Majewska
2018-03-13
Pracownik firmy zatrudniającej 17 osób zwalnia się z pracy, pozostając od grudnia 2017 na 3-miesięcznym wypowiedzeniu złożonym z własnej inicjatywy. Od początku grudnia był też na urlopie wypoczynkowym, który skończy dopiero w połowie lutego 2018 (miał dużo zaległego urlopu). Za poprzedni rok kalendarzowy dostał już świadczenie urlopowe, lecz złożył wniosek o kolejne takie świadczenie, za 2018.
Czy pracodawca musi mu je wypłacić, skoro jest w trakcie wymówienia i sam odchodzi z pracy?
Świadczenia pracownicze

Bezpłatne posiłki zapewnione przez pracodawcę – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Marcin Szymankiewicz
2018-02-13
Spółka z o.o. prowadzi ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy. Zatrudnia m.in. osoby odpowiedzialne za zarządzanie nim, utrzymanie czystości, obsługę gości, a także pracowników kuchni i technologów żywienia. W okresach obłożenia zdarza się, że ulegają wydłużeniu standardowe godziny pracy pracowników i nakładane są na nich dodatkowe obowiązki (np. pracownicy recepcji pomagają w kuchni lub jako kelnerzy). Ciągła dyspozycyjność załogi na terenie ośrodka umożliwia natychmiastowe zaspakajanie potrzeb pracodawcy.
Aby zachować jakość i efektywność świadczonych usług, spółka umożliwiła wszystkim pracownikom korzystanie w czasie pracy z bezpłatnych posiłków przygotowywanych w ośrodku, udostępnianych w bufecie samoobsługowym. Pracownikom rezygnującym z posiłków nie przysługuje ekwiwalent. Ilość i rodzaj posiłków faktycznie spożytych przez poszczególnych pracowników nie są monitorowane z uwagi na brak obiektywnej możliwości prowadzenia takiej kontroli przez spółkę.
Czy wartość pieniężna bezpłatnych posiłków zapewnianych pracownikom stanowi dla nich przychód, od którego należy pobrać zaliczkę na PIT?
Świadczenia pracownicze

Badania lekarskie i szkolenia bhp zleceniobiorców bez PIT

Renata Majewska
2018-02-13
Zleceniobiorców zatrudnianych do „cięższych” zadań spółka kieruje na wstępne badania lekarskie i szkolenia bhp, pokrywając ich koszty. W umowach zlecenia zawiera wówczas klauzule zobowiązujące wykonawców do poddania się tym badaniom i odbycia szkoleń.
Czy wartość tych badań i szkoleń jest przychodem zleceniobiorców z działalności wykonywanej osobiście i podlega PIT?
Świadczenia pracownicze

Udział w firmowej drużynie sportowej nie powoduje powstania przychodu

Anna Koleśnik
2017-10-11
Czy wydatki, jakie spółka ponosi na zakładową drużynę piłkarską (wynajem hali sportowej, zakup strojów sportowych, przejazdy na zawody itp.), należy doliczyć do przychodów pracowników-zawodników i potrącić zaliczkę na PIT?
Świadczenia pracownicze

Rzekome transfery pracowników skutkują zaległościami w PIT i ZUS

Aleksander Woźniak
2017-10-11
Niejedna firma padła ofiarą nieuczciwych podmiotów oferujących fikcyjne usługi outsourcingowe. Wśród oszukanych są też biura rachunkowe, co może dziwić, bo teoretycznie powinno być im łatwiej wykryć oszustwa.
Świadczenia pracownicze

Dofinansowanie ze środków zfśs do wypoczynku dzieci i młodzieży – warunki zwolnienia z PIT

Marcin Szymankiewicz
2017-09-11
Spółka dofinansowuje z zfśs wypoczynek dzieci pracowników. Pracownicy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania, przedstawiają faktury lub rachunki dokumentujące wypoczynek dzieci w formie wczasów, obozów itd.
Często z dokumentów tych nie wynika, by organizatorami wypoczynku były podmioty prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie. Są to faktury wystawione przez podmioty występujące jako firmy handlowo-usługowe, prowadzące działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Czy słusznie uważamy, że wartość dofinansowania nie jest w takim przypadku objęta zwolnieniem z PIT?
Świadczenia pracownicze

Pracownikowi wysłanemu na studia należą się płatne urlopy

Renata Majewska
2017-09-11
Spółka zamierza wyrazić zgodę na podnoszenie przez pracownika kwalifikacji na studiach II stopnia na kierunku marketing, zawierając z nim stosowną umowę.
Czy taka umowa powinna być sporządzona na piśmie? Jakie obowiązki spoczywają wówczas na pracodawcy? Czy musi pokrywać pełne lub choćby częściowe koszty nauki (czesne), wydatki na przejazdy, noclegi i wyżywienie?
Świadczenia pracownicze

Próbowanie potraw przez personel kuchni a przychody ze stosunku pracy

Marcin Szymankiewicz
2017-08-04
Spółka prowadzi restauracje. Personel zatrudniony w kuchni nie korzysta z wyżywienia, jednak przygotowując posiłki, kucharz musi je próbować. Czy uzyskuje przez to dodatkowy przychód ze stosunku pracy, objęty PIT?
Świadczenia pracownicze

Zwrot kosztów używania prywatnych samochodów pracownika i wspólnika na cele służbowe – skutki w PIT i ZUS

Edyta Głębicka
2017-06-12
Pracownicy spółki z o.o., wykonując zadania służbowe, będą używać swoich prywatnych samochodów. Z tej racji będą otrzymywać zwrot ponoszonych wydatków (w formie ryczałtu bądź tzw. kilometrówki). Także jeden z udziałowców załatwia sprawy firmowe, używając własnego samochodu i spółka chce mu zwracać koszty.
Czy otrzymany zwrot wydatków będzie przychodem tych osób?
Świadczenia pracownicze

Refundacja zakupu okularów jako przychód pracownika

Ryszard Kubacki
2017-05-10
Pracownik – w związku z pogorszeniem się wzroku – poprosił o skierowanie na badania przed upływem terminu badania okresowego wskazanego przez lekarza.
Czy jeśli okulista potwierdzi pogorszenie się wzroku i konieczność wymiany okularów, to refundacja zakupu okularów będzie przychodem pracownika podlegającym PIT?
Świadczenia pracownicze

Sfinansowanie okularów dla pracownika – oskładkowanie

Andrzej Radzisław
2017-05-10
Pracownik zatrudniony jako grafik komputerowy przedstawił zaświadczenie od okulisty o konieczności używania szkieł korekcyjnych. W przepisach płacowych firmy jest zapis, że pracodawca dofinansowuje szkła do 350 zł. Zaświadczenie nie zostało jednak wydane w trakcie badań okresowych (pracownik sam, bez skierowania pracodawcy udał się do okulisty).
Czy kwota dofinansowania będzie zwolniona ze składek społecznych i zdrowotnych?
Świadczenia pracownicze

Abonament medyczny dla pracownika – kiedy naliczyć PIT i składki ZUS

Krzysztof Hałub
2017-04-19
Jeśli pracodawca pokrywa koszt abonamentu medycznego w części stanowiącej zapłatę za świadczenia z zakresu medycyny pracy i profilaktycznej opieki zdrowotnej, to u pracownika nie powstaje przychód do opodatkowania z tego tytułu.
Sfinansowanie (w całości lub części) świadczeń medycznych w pozostałym zakresie oznacza konieczność pobrania zaliczki na PIT
Świadczenia pracownicze

Świadczenie urlopowe za urlop na przełomie roku

Renata Majewska
2017-02-14
Firma zatrudniająca 16 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wypłaca im świadczenia urlopowe w wysokości ustawowych odpisów na zfśs. Pracownik (zatrudniony na pełnym etacie w normalnych warunkach) był na urlopie wypoczynkowym od 23.12.2016 do 15.01.2017, czyli łącznie ponad 3 tygodnie.
Jak obliczyć należne mu świadczenie urlopowe – biorąc pod uwagę zeszłoroczne odpisy czy obecne, za 2017?
Świadczenia pracownicze

Karty podarunkowe dla pracowników

Ryszard Kubacki
2017-01-10
Z okazji jubileuszu swojej działalności spółka zamierza obdarować pracowników kartami podarunkowymi uprawniającymi do zakupów w określonych sieciach handlowych. Karty nie są wynagrodzeniem za wykonaną pracę, a ich wartość (200–600 zł) będzie uzależniona od stażu pracy pracownika.
Czy karty te będą nieodpłatnym świadczeniem ze stosunku pracy, od którego spółka jako płatnik ma obowiązek obliczyć i pobrać zaliczki na PIT?
Świadczenia pracownicze

Służbowa komórka wykorzystywana do prywatnych rozmów – czy powstaje przychód

Grzegorz Gębka
2016-12-15
Czy pracownicy korzystający z komórkowych telefonów służbowych również w celach prywatnych uzyskają przychód do opodatkowania?
Jeśli tak, jak go obliczyć, skoro umowa z operatorem zakłada, że rozmowy w ramach abonamentu i korzystanie z internetu są nielimitowane?
Świadczenia pracownicze

Posiłki dla pracowników a przychód ze stosunku pracy

Grzegorz Gębka
2016-11-15
Spółka zapewnia wszystkim pracownikom obiady w czasie pracy. Posiłki dostarcza firma zewnętrzna, a pracownik według swojego uznania może skorzystać z tej oferty bądź nie. Dania podawane są w formie szwedzkiego stołu dla całej grupy pracowników, nie indywidualnie. Nie da się więc ściśle ustalić, kto ile zjadł i wypił.
Czy korzystanie z takich świadczeń powoduje powstanie przychodu u pracownika? Nie są to posiłki profilaktyczne, do których zapewnienia spółka byłaby zobowiązana przepisami bhp.
Świadczenia pracownicze

„Dodatek delegacyjny” dla pracownika zwolniony od PIT

Ryszard Kubacki
2016-11-15
Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług na rzecz podmiotów z siedzibą poza Polską. Wymaga to obecności pracowników spółki w miejscu realizacji projektów, nieraz przez kilka, kilkanaście miesięcy. Spółka przyznaje oddelegowanym tzw. dodatek delegacyjny, którego celem jest pokrycie dodatkowych wydatków związanych ze zmianą miejsca wykonywania pracy.
Czy korzysta on ze zwolnienia od PIT?
Świadczenia pracownicze

Brak pisemnej umowy szkoleniowej a prawo pracownika do ulgi podatkowej i składkowej

Renata Majewska
2016-09-15
Prezes spółki wyraził zgodę na wysłanie pracownika na I rok studiów marketingowych 2016/2017, za dofinansowaniem 80% czesnego, płatnym na konto uczelni. Strony nie spisały umowy o podnoszenie kwalifikacji za zgodą pracodawcy. Dopłatę do czesnego za I semestr spółka ma przelać do końca września 2016. Prezes nakazał, aby nie potrącać od niej składek ani PIT.
Czy ma rację, skoro brak jest pisemnej umowy szkoleniowej?
Świadczenia pracownicze

Czy okazjonalny prezent to przychód pracownika

Grzegorz Gębka
2016-08-15
Z okazji urodzin pracowników, przejścia na emeryturę, urodzenia dziecka itp. pracodawca funduje drobne, zwyczajowo przyjęte upominki rzeczowe (np. kwiaty, czekoladki, długopisy).
Czy ich wartość trzeba doliczyć do przychodów z pracy?
Świadczenia pracownicze

Po jakim kursie przeliczyć zagraniczne wydatki podróżującego pracownika, pokryte z jego środków

Renata Majewska
2016-05-08
Spółka na podstawie regulaminu wynagradzania stosuje wprost rozporządzenie o podróżach służbowych. Pracowników wysyłanych w zagraniczne delegacje wyposaża w firmowe karty, dzięki czemu pokrywają wydatki służbowe bezpośrednio ze środków pracodawcy. Jednak czasami występuje konieczność dokonania zapłaty bezpośrednio przez zatrudnionego – prywatną kartą bankową lub przelewem z osobistego konta. Rozliczając te wydatki, spółka zwraca je w rzeczywistej wysokości, czyli przeliczone na złote po średnim kursie banku, w którym pracownik wykonał daną transakcję (wynikającym z załączonego przez niego potwierdzenia przelewu lub wyciągu z karty płatniczej). W ten sposób odzyskuje on pełną kwotę poniesionych w delegacji wydatków.
Czy ta metoda rozliczenia stron jest prawidłowa, skoro rozporządzenie o podróżach służbowych nakazuje przeliczać zaliczkę na poczet zagranicznego wyjazdu na podstawie średniego kursu z dnia jej wypłaty?
Świadczenia pracownicze

Zwracane pracownikom koszty wyjazdów służbowych nie podlegają PIT ani ZUS

Renata Majewska
2016-05-08
Pracownicy mobilni (handlowcy wykonujący pracę na terenie 1 bądź 2 województw) ponoszą wydatki na „obsługę” swoich miejsc pracy, które pracodawca im refunduje, np. koszty paliwa do służbowych samochodów, opłaty przejazdowe lub za parking. Wydatki te opłacają firmową kartą albo własną gotówką, którą pracodawca im zwraca po przedstawieniu faktury/rachunku.
Czy taki zwrot kosztów jest objęty PIT oraz składkami ZUS?
Świadczenia pracownicze

Dodatek za rozłąkę – kiedy bez ZUS

Magdalena Januszewska
2016-02-18
Świadczenie wypłacane pracownikom czasowo przeniesionym do pracy za granicą jako rekompensata za przebywanie poza domem – w limitach określonych w rozporządzeniu MPiPS – nie jest oskładkowane.
Świadczenia pracownicze

Zakwaterowanie oddelegowanych pracowników – podstawa wymiaru składek ZUS

Radosław Michał Stępień
2016-01-15
Jeden z moich klientów wygrał duży przetarg na wykonanie usług w miejscowości odległej od siedziby firmy o ponad 300 km. Z tego powodu część pracowników musi na pół roku być oddelegowana do tego zadania. Czy koszty zakwaterowania ich w hotelu ponoszone przez pracodawcę zwiększają podstawę wymiaru składek ZUS?
Świadczenia pracownicze

Karty na posiłki profilaktyczne a składki ZUS

Magdalena Januszewska
2015-12-15
Pracodawca nie musi samodzielnie wydawać napojów i posiłków zgodnie z przepisami bhp, aby skorzystać z wyłączenia ich wartości z podstawy wymiaru składek.
Świadczenia pracownicze

Impreza rekreacyjna dla pracowników sfinansowana ze środków zfśs

Katarzyna Chłond
2015-11-15
Spółka planuje zimową imprezę rekreacyjno-sportową dla pracowników, której celem jest również integracja kadry (m.in. zawody narciarskie i zabawy na świeżym powietrzu, np. turniej saneczkarski, zawody w jeździe na łyżwach). Ponieważ impreza potrwa 2 dni i będzie miała charakter wyjazdowy, pracownikom zostaną zapewnione noclegi i posiłki w hotelu. Zaproszeni zostaną wszyscy pracownicy.
Czy taki wyjazd można sfinansować ze środków zfśs?
Czy pracownicy uzyskają przychód z tytułu udziału w imprezie, a jeśli tak, to czy będzie on wolny od PIT?
Świadczenia pracownicze

Dowóz pracowników do pracy

Magdalena Januszewska
2015-09-15
Przedsiębiorca dowozi pracowników do pracy busami. Uprawnienie do korzystania z dowozu przysługuje na podstawie regulaminów pracy i wynagradzania. Pracownik pisemnie oświadcza wolę korzystania z dowozu bądź rezygnacji z niego.Wartość świadczenia jest zmienna i zależy od liczby przejeżdżanych przez pracownika kilometrów, wysokości faktury wystawianej przez przewoźnika i liczby pracowników korzystających z dowozu w danym miesiącu.
Czy to świadczenie niepieniężne jest wyłączone z podstawy wymiaru składek?
Świadczenia pracownicze

Udział w wycieczce finansowanej przez pracodawcę nie skutkuje powstaniem przychodu

Renata Majewska
2015-08-15
Spółka organizuje jednodniowe wycieczki krajoznawczo-integracyjne, w których biorą udział pracownicy wraz z rodzinami, a także inne osoby współpracujące z firmą (zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła).
Czy osiągają oni z tego tytułu przychód, od którego trzeba odprowadzić zaliczki na PIT i składki ZUS?
Odpłatność dla organizatora określona jest ryczałtowo (nie da się ustalić, kto i z ilu atrakcji skorzystał, kto ile zjadł i wypił).
Świadczenia pracownicze

Nie każde świadczenie urlopowe jest wolne od składek

Anna Koleśnik
2015-07-15
Pracodawca zatrudniający ponad 20 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty i nietworzący zfśs, postanowił wypłacić im świadczenie urlopowe w kwocie wynikającej z ustawy o zfśs.
Czy jest ono opodatkowane i oskładkowane?
Świadczenia pracownicze

Opłacanie składek za doradcę podatkowego

Tomasz Krywan
2015-06-15
Biuro rachunkowe zamierza opłacać składki na samorząd zawodowy oraz składkę ubezpieczenia OC za doradcę podatkowego, którego chce zatrudnić.
Czy doradca podatkowy osiągnie z tego tytułu opodatkowany przychód? Co ze składkami ZUS?
Świadczenia pracownicze

Opłacanie inżynierowi budowlanemu składek na samorząd zawodowy

Tomasz Krywan
2015-05-15
Spółka opłaca pracownikowi, będącemu inżynierem budowlanym, składki w izbie okręgowej.
Czy z tego tytułu powinna doliczać mu przychód do opodatkowania i oskładkowania?
Świadczenia pracownicze

Nagrody dla pracowników, zleceniobiorców i samozatrudnionych

Ewelina Majewska-Howis
2015-05-15
Spółka zamierza wdrożyć program motywacyjny dla działu sprzedaży. Pracownicy zaangażowani bezpośrednio w kontakty z klientami będą otrzymywać punkty za efektywność, kalkulowane zgodnie z regulaminem programu.
Na koniec każdego kwartału najefektywniejsi dostaną nagrody pieniężne lub rzeczowe o różnej wartości. W dziale sprzedaży pracują ludzie zatrudnieni na umowy o pracę, jak i zleceniobiorcy oraz osoby samozatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą.
Czy od wartości nagród należy odprowadzić zaliczkę na PIT oraz składki ZUS?
Świadczenia pracownicze

Ulga na zorganizowany wypoczynek dziecka

Renata Majewska
2015-05-15
Pracownik złożył wniosek o dopłatę ze środków zfśs do zorganizowanego wypoczynku córki, która w trakcie dotowanego obozu ukończy 18 lat. Obóz ma trwać od 4 do 18 lipca, a 18 lat córka ukończy 10 lipca. Dofinansowanie wyniesie 100% kosztów wypoczynku (2100 zł), zostanie wpłacone przez pracodawcę na konto organizatora obozu.
Czy będzie wolne od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 78 updof?
Świadczenia pracownicze

Zleceniobiorca na szkoleniu

Magdalena Januszewska
2015-04-15
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zleceniobiorców nie korzystają ze zwolnienia od składkowania.
Świadczenia pracownicze

Prawo do zakupu usług ze zniżką

Renata Majewska
2015-03-15
Spółka planuje przyznać pracownikom dodatkowe świadczenia finansowane ze środków obrotowych, z których będą oni mogli korzystać po preferencyjnych cenach (np. zajęcia rekreacyjno-sportowe, opieka medyczna). Czy należy od tego opłacać składki ZUS i podatek?
Świadczenia Socjalne

Pokrycie kosztów aplikacji a zwolnienie podatkowe i składkowe

Renata Majewska
2015-02-15
Kancelaria radców prawnych zatrudnia na stanowisku asystenta prawnego pracownika robiącego równolegle aplikację radcowską. Do jego obowiązków należy m.in. świadczenie bieżącej pomocy prawnej na rzecz klientów kancelarii pod nadzorem radców prawnych, zastępowanie ich przed różnymi organami, inne czynności pomocnicze.
Kancelaria nawiązała z tą osobą umowę o szkolenie za zgodą pracodawcy, zobowiązując się do pokrywania mu 50% opłaty rocznej za aplikację odbywaną w okręgowej izbie radców prawnych. Czy takie dofinansowanie podlega PIT oraz składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
Świadczenia Socjalne

Karty przedpłacone sfinansowane ze środków zfśs

Renata Majewska
2015-01-15
W okresie przedświątecznych zakupów pracodawca przekazał pracownikom tzw. karty przedpłacone zasilane ze środków zfśs (przy czym pracownicy o większym dochodzie na członka rodziny otrzymali karty na mniejsze kwoty). Uprawniają one do bezgotówkowego zakupu w wybranych sklepach, do wysokości salda na specjalnym rachunku, zasilanym przed użyciem karty.
Czy takie świadczenie jest objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 67 updof i jest wolne od składek ZUS?
Świadczenia Socjalne

Karty multisport to świadczenia rzeczowe

Renata Majewska
2015-01-15
W styczniu spółka przekaże pracownikom karty multisport, uprawniające do korzystania z usług sportowo rekreacyjnych (siłowni, zajęć fitness, basenu, sal sportowych). Płacą za nie od 10 do 50% ceny (w zależności od dochodu przypadającego na członka rodziny), a reszta jest pokrywana z zfśs.
Czy karta to "znak uprawniający do wymiany na towary lub usługi" i należy ją opodatkować, czy można zastosować zwolnienie podatkowe do kwoty 380 zł rocznie na jednego zatrudnionego? Co ze składkami ZUS?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....