Pracownicy - Składki ZUS

Składki ZUS

Umowa o pracę i zlecenie w innej firmie – skutki w zakresie składek ZUS

Magdalena Januszewska
2020-10-05
Wykonywanie zlecenia na rzecz innego podmiotu, a także prowadzenie działalności gospodarczej przez pracownika nie rodzą skutków składkowych dla pracodawcy.
Składki ZUS

Jakie składki płacić za zleceniobiorcę, który zawiesił własny biznes

Krzysztof Tandecki
2020-09-08
Spółka chce od września 2020 podpisać umowę zlecenia z osobą, która dotąd prowadziła indywidualną działalność gospodarczą, ale ją zawiesiła.
Czy za taką osobę należy naliczać składki na ogólnych zasadach dotyczących zleceniobiorców?
Składki ZUS

Odprawa dla prezesa wolna od składek ZUS

Krzysztof Tandecki
2020-09-08
Rekompensata pieniężna wypłacana zarządzającemu z tytułu rozwiązania kontraktu menedżerskiego nie podlega oskładkowaniu. Inaczej jest z odszkodowaniem za zakaz konkurencji.
Składki ZUS

Zmiana etatu nie wpływa na podstawę składek z urlopu wychowawczego

Krzysztof Tandecki
2020-08-05
Czy podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym ustala się z jego oskładkowanych zarobków za ostatnie 12 mies., nawet gdy w tym czasie zmienił się jego wymiar czasu pracy?
Składki ZUS

Oskładkowanie wynagrodzenia i odprawy z kontraktu menedżerskiego

Magdalena Januszewska
2020-03-11
Jeśli kontrakt menedżerski i umowa o pracę trwały jednocześnie, należy odprowadzić składki od sumy wynagrodzeń. Nie trzeba natomiast ich płacić od odprawy wypłacanej w związku z rozwiązaniem umowy o zarządzanie spółką, nawet jeśli były prezes pozostanie zatrudniony na etacie.
Składki ZUS

Małżonek zatrudniony na etacie jako zastępca notarialny jest osobą współpracującą

Magdalena Januszewska
2020-02-06
Nawet jeśli przepisy narzucają zatrudnienie na umowę o pracę, nie wyklucza to ubezpieczenia społecznego członka rodziny jako osoby współpracującej przy działalności gospodarczej.
Składki ZUS

Podwójna wypłata z umowy zlecenia to podwójny limit składki chorobowej

Krzysztof Tandecki
2019-12-10
Spółka zatrudniła menedżera na kontrakt menedżerski od 5.11.2019. Wynagrodzenie za listopad w wysokości 12 600 zł zostało mu wypłacone na początku grudnia. Pod koniec grudnia dostanie natomiast pensję za ten miesiąc – 14 000 zł.
Czy opłacając składki ZUS za grudzień, należy ograniczyć podstawę wymiaru składki chorobowej do 11 912,50 zł?
Składki ZUS

Łatwiej o A1 dla cudzoziemca

Krzysztof Tandecki
2019-11-18
Rozpatrując możliwość kontynuowania ubezpieczeń w Polsce przez okres delegowania pracownika z państwa trzeciego do innego kraju UE, ZUS nie powinien badać ośrodka interesów życiowych tej osoby.
Składki ZUS

Oskładkowanie zlecenia na mycie okien

Magdalena Januszewska
2019-10-08
Zleceniobiorcę trzeba zgłosić do ubezpieczeń od dnia określonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania, choćby nie otrzymał on w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia.

Czy trzeba odprowadzać składkę zdrowotną za ucznia-praktykanta pobierającego stypendium

Magdalena Januszewska
2019-09-10
Dla ucznia odbywającego praktyki zawodowe stypendium jest tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. Status członka rodziny nie eliminuje obowiązku ubezpieczeniowego. W przypadku konkretnej osoby może się jednak okazać, że nie trzeba płacić składki z tego tytułu.

Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim – zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP

2019-09-10
Pracownica będzie wkrótce korzystała z urlopu rodzicielskiego i złożyła wniosek o łączenie pracy na 1/2 etatu z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego. Będzie otrzymywała wynagrodzenie odpowiednio zmniejszone do wielkości etatu, tj. w wysokości 2300 zł, a z umowy zlecenia –15 zł/godz. Ponadto pracodawca chce z nią podpisać dodatkową umowę zlecenia na inny rodzaj prac.
Czy jest zwolniony z opłacania za nią składek na FP i FGŚP? Jeśli tak, to do kiedy będzie przysługiwało zwolnienie i do jakich kwot się ono odnosi?
Składki ZUS

Nowa składka na SFWON nie zmieniła zasad rozliczenia u pracodawców niepobierających dofinansowania z PFRON

Krzysztof Tandecki
2019-08-07
Obsługuję księgowo małą spółkę cywilną, która zatrudnia kilka osób. Podobno od stycznia 2019 należy odprowadzać nową składkę na niepełnosprawnych.
Czy to prawda? Jak ją rozliczać? Czy muszę sporządzić korekty i dopłacić składki od stycznia br.?
Składki ZUS

Jakie składki ZUS przy zatrudnieniu na dwóch zleceniach podczas urlopu bezpłatnego

Renata Majewska
2019-07-02
Pracownik jest zatrudniony na cały etat w spółce, w której od 1.06.2019 wziął urlop bezpłatny. Jednocześnie pracuje w niej na umowę zlecenia, też od 1.06.2019. Podpisał równocześnie, także od tej daty, umowę zlecenia z inną firmą – z tego tytułu opłacany jest pełny ZUS i ubezpieczenie zdrowotne (wynagrodzenie 5 tys. zł brutto miesięcznie).
Czy spółka może go zgłosić w ZUS tylko do ubezpieczenia zdrowotnego?
Składki ZUS

Żona na zleceniu nie jest osobą współpracującą

Krzysztof Tandecki
2019-05-09
Jestem księgową. Prowadzę – na podstawie umowy zlecenia – rozliczenia z fiskusem i ZUS indywidualnego przedsiębiorcy (usługi informatyczne). W czerwcu bierzemy ślub, lecz nadal zamierzam na zlecenie wykonywać ww. usługi na rzecz firmy męża.
Czy w związku z tym powinnam być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych jako osoba współpracująca?
Składki ZUS

Zlecenie wykonane przez przedsiębiorcę z ulgą „na start” bez dodatkowych składek

2019-04-03
Spółka chce powierzyć usługę sprzątania pomieszczeń biurowych na podstawie umowy zlecenia osobie, która prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie. Dopiero ją rozpoczęła i jest uprawniona do tzw. ulgi na start, czyli nie płaci składek. Podobno podpisanie zlecenia z taką osobą może być ryzykowne, bo ZUS uznaje, że w tej sytuacji składki trzeba opłacać od umowy zlecenia. Czy to prawda?
Składki ZUS

Współpraca przy działalności małżonka i etat w jego firmie – od czego naliczać składki ZUS

Magdalena Januszewska
2019-03-06
Wysokie zarobki żony zatrudnionej przez męża-przedsiębiorcę nie uzasadniają ubezpieczania jej z tytułu umowy o pracę.
Składki ZUS

Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika na urlopie wychowawczym

Renata Majewska
2019-02-12
W 2019 obowiązuje nowe ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych za pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego.
Składki ZUS

Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy kilku zleceniach oraz zleceniu i działalności gospodarczej

Renata Majewska
2019-01-11
Wzrost w 2019 minimalnej pensji do 2250 zł oznacza również podwyższenie do tego poziomu kwot wynagrodzenia istotnych przy ustalaniu, czy składki na ubezpieczenia społeczne należy opłacić od wszystkich zbiegających się tytułów do ubezpieczeń, czy tylko od jednego z nich.
Składki ZUS

Czy można nie płacić składek ZUS za cudzoziemca spoza UE

Magdalena Januszewska
2018-12-13
Zdaniem ZUS pracujących w Polsce obcokrajowców z państw spoza UE trzeba tutaj ubezpieczać nawet wtedy, gdy ich pobyt nie ma stałego charakteru. Na odmienną ocenę można liczyć dopiero w sądzie.
Składki ZUS

Rozdzielność majątkowa nie pomoże w traktowaniu męża jak pracownika w firmie żony

Magdalena Januszewska
2018-09-11
Małżonek przedsiębiorcy zatrudniony na umowę o pracę zawsze będzie uznawany przez ZUS za osobę współpracującą.
Składki ZUS

Urlop rodzicielski łączony z pracą w obniżonym wymiarze – zwolnienie od składek na FP i FGŚP

Andrzej Radzisław
2018-09-11
Zatrudniona przez nas pracownica od 24 września będzie łączyć przebywanie na urlopie rodzicielskim z pracą w obniżonym wymiarze czasu pracy.
Czy należy uznać, że powróciła do pracy i tym samym nie powinny być za nią opłacane składki na FP i FGŚP? Czy zwolnienie od tych składek będzie obowiązywać od 1.10.2018? Jakie dokumenty rozliczeniowe złożyć do ZUS?
Składki ZUS

Zwrot byłemu pracownikowi nadpłaconych składek społecznych – rozliczenie z ZUS i US

Andrzej Radzisław
2018-08-10
W grudniu 2017 pracownik przekroczył 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W tym czasie na umowę o pracę pracował w naszej firmie oraz w innych miejscach. Z końcem roku zwolnił się i od 1.01.2018 wykonuje u nas umowę zlecenia, z której podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, bo równocześnie w innej firmie nadal ma umowę o pracę.
Ostatnio dostaliśmy z ZUS pismo, z którego wynika, że musimy poprawić raporty ZUS RCA i DRA za grudzień, tj. miesiąc, w którym doszło do przekroczenia limitu składek.
W jaki sposób zwrócić byłemu pracownikowi nadpłacone składki? Czy kwotę zwrotu trzeba doliczyć do bieżącego wynagrodzenia ze zlecenia i od łącznej kwoty naliczyć podatek? Czy od zwracanej kwoty powinny być naliczone składki?
Składki ZUS

Oskładkowanie wynagrodzenia za nadgodziny i ekwiwalentu za urlop wypłacanych byłemu pracownikowi na mocy ugody

Andrzej Radzisław
2018-07-03
Na podstawie zawartej ugody byłemu pracownikowi będziemy wypłacać wynagrodzenie za nadgodziny i ekwiwalent za urlop.
Czy od takich wypłat powinny być naliczane składki społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, czy też można uznać, że jest to rekompensata z tytułu rozwiązania umowy i składek nie naliczać?
Składki ZUS

Wypłata rekompensaty przed rozwiązaniem umowy o pracę

Magdalena Januszewska
2018-05-14
Związek z ustaniem stosunku pracy, a nie data wypłaty rekompensaty decyduje o zwolnieniu jej z oskładkowania.
Składki ZUS

Przekwalifikowanie zlecenia na umowę o pracę – skutki w zakresie ZUS i PIT

Andrzej Radzisław
2018-04-13
zakwestionowana i uznana za umowę o pracę. Była zawarta z osobą, za którą opłacano tylko składkę zdrowotną. Po otrzymaniu decyzji prezes uznał, że nie będzie się odwoływać do sądu.
Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS?
Składki ZUS

Składki za zleceniobiorcę zatrudnionego na dwie umowy zlecenia

Andrzej Radzisław
2018-03-13
Firma zatrudnia zleceniobiorcę (na umowę zlecenia) i opłaca za niego składki społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. W marcu zamierza z tą samą osobą zawrzeć dodatkową umowę zlecenia.
Czy jest to dopuszczalne? Do jakich ubezpieczeń z drugiej umowy zgłosić zleceniobiorcę, jeżeli z pierwszej jego wynagrodzenie jest wyższe od minimalnego? Jakie dokumenty złożyć do ZUS?
Składki ZUS

Zlecenie i umowa o pracę w spółkach powiązanych

Magdalena Januszewska
2018-02-13
Trzeba zapłacić składki od zlecenia, gdy zatrudniony w innym podmiocie nie osiąga minimalnego wynagrodzenia. Jeśli je osiąga, ubezpieczenia społeczne ze zlecenia są dobrowolne.
Składki ZUS

Składki za pracownicę na urlopie wychowawczym

Andrzej Radzisław
2018-02-13
Pracownica od 19.02.2018 będzie przebywała na urlopie wychowawczym. Od jakiej podstawy powinny być za nią naliczane składki społeczne i zdrowotne?
Jest zatrudniona na umowę o pracę na 1/2 etatu z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1300 zł, a bezpośrednio przed przejściem na urlop wychowawczy przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.
Składki ZUS

Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej wolny od składek

Krzysztof Hałub
2017-11-17
Czy wypłacany członkom rady nadzorczej (RN) spółki zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rady należy wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?
Prawo pracy

„Dyscyplinarka” za jednorazową absencję w pracy

Magdalena Januszewska
2017-11-14
Nie każda nieobecność osoby pracującej w zadaniowym czasie pracy uzasadnia natychmiastowe rozwiązanie z nią umowy.
Składki ZUS

Sąd może skorygować wysokość pensji nowo zatrudnionego prezesa rodzinnej firmy

Magdalena Januszewska
2017-11-14
Wolno miarkować ustalone w umowie wynagrodzenie o pracę, jeśli jest wygórowane i służy uzyskaniu wysokich świadczeń z ZUS.
Składki ZUS

Angaż studenta na umowę zlecenia i o dzieło – zwolnienie od składek

Ewa Markiewicz
2017-10-11
Przedsiębiorca w okresie przedświątecznym chciałby zatrudnić osoby do pomocy w ramach umowy zlecenia albo o dzieło, najlepiej studentów z uwagi na zwolnienie z opłacania składek ZUS.
Czy za takie osoby trzeba płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne?
Składki ZUS

Składki ZUS po przywróceniu pracownika do pracy

Andrzej Radzisław
2017-05-10
W jaki sposób rozliczyć składki społeczne i zdrowotne za pracownika, który na podstawie wyroku sądu został przywrócony do pracy i będzie mu wypłacane wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy? Czy od kwoty tego wynagrodzenia powinny być naliczane składki?
Dokumenty ZUS

Zgłoszenie do ubezpieczeń przy zawieraniu kilku zleceń pod rząd

Andrzej Radzisław
2017-05-10
Spółka zawiera z tym samym zleceniobiorcą kilka umów zleceń. Po wygaśnięciu jednej umowy bez dnia przerwy jest zawierana kolejna. Zleceniobiorca z każdej z nich podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.
Z jakimi datami należy zgłosić/wyrejestrować zleceniobiorcę? Czy po zakończeniu każdej umowy powinno następować wyrejestrowanie i ponowne zgłoszenie?
Z jakim kodem (04 11/30 00) należy wykazać składki, gdy wynagrodzenie z pierwszej umowy zostało wypłacone w okresie trwania drugiej?
Składki ZUS

Zwolnienie lekarskie zleceniobiorcy

Andrzej Radzisław
2017-04-19
Kobieta (zatrudniona na cały etat w innej firmie) wykonująca u nas umowę zlecenia, z której jest odprowadzana tylko składka zdrowotna, poinformowała nas, że od 9.03.2017 jest na zwolnieniu lekarskim i będzie na nim do porodu.
Czy powinna zostać wyrejestrowana z ubezpieczeń ze zlecenia? Czy do nas też powinna dostarczać zwolnienia lekarskie?
Składki ZUS

Dzieło ze zleceniodawcą – czy jest oskładkowane

Magdalena Januszewska
2017-02-14
Przy obliczaniu składek nie sumuje się przychodów z umów zlecenia i umowy o dzieło zawartych z tym samym podmiotem.
Składki ZUS

Nieobjęte ZUS wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie uchwały

Magdalena Januszewska
2017-02-14
Za reprezentację i prowadzenie spraw spółki można pobierać honoraria wyłącznie na podstawie uchwały wspólników. Nie podlegają one wtedy oskładkowaniu.
Składki ZUS

Pakiet ubezpieczeniowy dla delegowanych pracowników bez obciążeń ZUS i PIT

Magdalena Januszewska
2017-01-18
Wartość ubezpieczenia kosztów leczenia oraz assistance nie jest wliczana do podstawy wymiaru składek, bo nie stanowi przychodu opodatkowanego PIT.
Składki ZUS

Odszkodowanie za wycofanie dochodzonego roszczenia – czy jest oskładkowane

Magdalena Januszewska
2017-01-10
Od odszkodowania wypłaconego pracownikowi w zamian za wycofanie pozwu trzeba zapłacić składki ZUS.
Składki ZUS

Zatrudnienie na zlecenie emeryta będącego etatowym pracownikiem w innej firmie

Ewa Lewandowska
2017-01-10
Czy ZUS słusznie zakwestionował niezgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych, chociaż jest on pracownikiem innej firmy (zatrudnionym na część etatu) i ma status emeryta? ZUS twierdzi, że zgłoszenie zleceniobiorcy jest obowiązkowe, ponieważ jego wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe od minimalnego.
Czy rzeczywiście zmiany w oskładkowaniu zatrudnienia na podstawie kilku umów zlecenia, które weszły w życie w 2016, objęły również zleceniobiorców-emerytów?
Składki ZUS

Kwestionowanie zagranicznych okresów ubezpieczenia przez ZUS

Magdalena Januszewska
2016-12-15
ZUS ma ustalić, czy dana osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu w danym państwie członkowskim UE, a nie, czy ważny jest stosunek prawny będący podstawą objęcia jej tym ubezpieczeniem.
Składki ZUS

Umowa z matką-emerytką bez wynagrodzenia i składek

Magdalena Januszewska
2016-11-15
Nie ma obowiązków składkowych z tytułu nieodpłatnego zlecenia. Potwierdzają to interpretacje ZUS.
Składki ZUS

Oskładkowanie kwartalnego zlecenia stanowiącego kolejną taką umowę

Magdalena Januszewska
2016-10-14
Dla ustalenia obowiązków ubezpieczeniowych zleceniobiorcy data wypłaty wynagrodzenia jest ważniejsza niż to, jakiego okresu ono dotyczy.
Składki ZUS

Zlecenie dla emeryta – ze składkami czy bez

Magdalena Januszewska
2016-07-13
Zleceniodawca zapłaci składki społeczne za emeryta pracującego jednocześnie w innej firmie, jeśli zarabia on tam mniej niż wynosi wynagrodzenie minimalne.
Składki ZUS

Zlecenie dla ucznia

Magdalena Januszewska
2016-07-13
Nie trzeba płacić składek od zlecenia zawartego z uczniem, który przygotowuje się do zawodu, o ile jest ono wykonywane na rzecz innego podmiotu niż pracodawca.
Składki ZUS

Dwa zlecenia – jakie składki

Magdalena Januszewska
2016-06-06
Osiągnięcie minimalnego wynagrodzenia ze zlecenia eliminuje konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z kolejnych zleceń.
Składki ZUS

Opłacanie składek za zleceniobiorców będących emerytami i rencistami

Andrzej Radzisław
2016-04-15
Zgodnie z interpretacją przyjętą przez ZUS, od 1.01.2016 zatrudniając na zlecenie emeryta, który gdzie indziej pracuje na umowę o pracę, trzeba obowiązkowo odprowadzić za niego składki społeczne, o ile na etacie (albo z innego zlecenia) nie uzyskuje on co najmniej 1850 zł.
Składki ZUS

Składka chorobowa od wypłaty za miesiąc, w którym zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniu

Magdalena Januszewska
2016-03-16
Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego w trakcie trwania zlecenia powoduje, że może powstać obowiązek zapłaty składek od wynagrodzenia za czas, w którym nie nastąpiło jeszcze zgłoszenie do tego ubezpieczenia.
Składki ZUS

Student z Ukrainy pracujący na zlecenie a składka zdrowotna

Magdalena Januszewska
2016-01-15
Przedsiębiorca planuje zatrudnić na umowę zlecenia studentów z Ukrainy do 26. roku życia. Czy należy traktować ich tak jak polskich studentów, tj. nie ma obowiązku opłacania za nich składki na ubezpieczenie zdrowotne?
Składki ZUS

Zatrudnienie absolwenta na praktykę

Andrzej Radzisław
2015-12-15
Atrakcyjną formą zapewnienia sobie personelu może być przyjęcie danej osoby na praktykę absolwencką. Praktykant nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu.
Składki ZUS

Czy trzeba płacić składki ZUS z kontraktu, gdy menedżer ma własną firmę

Magdalena Januszewska
2015-12-15
Prowadzenie własnej firmy i zawarcie kontraktu menedżerskiego oznacza zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. Wysoko wynagradzany menedżer ma wybór, czy składki na te ubezpieczenia będą płacone z tytułu kontraktu, czy z działalności gospodarczej.
Składki ZUS

Dodatek zarządczy za okres choroby pracownika w postawie wymiaru składek

Magdalena Januszewska
2015-11-15
Uznaniowość składnika wynagrodzenia należnego za czas choroby może uniemożliwić wyłączenie go z podstawy wymiaru składek.
Składki ZUS

Zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie - jakie składki ZUS

Andrzej Radzisław
2015-11-15
Pracodawca, który zdecyduje się zatrudnić na umowę cywilnoprawną (zlecenia lub o dzieło) własnego pracownika, od wypłacanego mu przychodu nalicza wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wyjątek dotyczy osób na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i pobierających zasiłek macierzyński.
Składki ZUS

Umowa zlecenia z uczniem i studentem

Andrzej Radzisław
2015-10-15
Zatrudniając na zlecenie ucznia lub studenta można sporo zaoszczędzić, bo z tytułu umowy zlecenia nie podlega on ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu.
Składki ZUS

Nieodpłatne zlecenie bez składek ZUS

Magdalena Januszewska
2015-10-15
Nie trzeba płacić składek, gdy umowa nie przewiduje wynagrodzenia.
Składki ZUS

I pracownik, i przedsiębiorca

Magdalena Januszewska
2015-09-15
Można wykonywać usługi na rzecz pracodawcy w ramach działalności gospodarczej. Nie wpływa to na podstawę wymiaru składek z umowy o pracę.
Składki ZUS

Umowa zlecenia ze studiującym obcokrajowcem

Magdalena Januszewska
2015-09-15
Firma planuje zatrudnienie na zlecenie studentów z Ukrainy w wieku do 26 lat.
Czy - podobnie jak za polskich studentów - nie ma obowiązku odprowadzania za nich składek społecznych?
Składki ZUS

Syn wspólnika zatrudniony w spółce jawnej

Maria Brzezińska
2015-07-15
Od lipca tego roku w spółce jawnej zostanie zatrudniony syn wspólnika na umowę o pracę na stanowisku kierowcy.
Czy powinniśmy zgłosić go do ubezpieczeń jako pracownika, czy jako osobę współpracującą? Wspólnik mieszka z synem pod tym samym adresem i prowadzą wspólne gospodarstwo.
Składki ZUS

Sposób liczenia terminu zgłoszenia do ZUS

Maria Brzezińska
2015-07-15
Jak liczyć 7-dniowy termin na zgłoszenie nowo zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń społecznych?
Składki ZUS

Za chorującego zwalnianego trzeba przekazać do ZUS zaświadczenie ZUS Z-3

Renata Majewska
2015-06-15
Stosunek pracy uległ rozwiązaniu 30.04.2015 r., w wyniku trzymiesięcznego wypowiedzenia. Kilka dni przed tym terminem osoba zwalniana przeszła na długotrwałe zwolnienie lekarskie, z prawem do zasiłku chorobowego.
Jakie obowiązki ma w związku z tym pracodawca, który w 2015 r. był płatnikiem zasiłków dla załogi?
Składki ZUS

Zamieszkanie ważniejsze od zameldowania

Magdalena Januszewska
2015-06-15
Wspólne zameldowanie nie oznacza automatycznie posiadania statusu osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
Składki ZUS

Odszkodowanie za likwidację stanowiska pracy

Magdalena Januszewska
2015-05-15
Koniecznym warunkiem wyłączenia świadczenia odszkodowawczego z podstawy wymiaru składek jest bezpośredni związek pomiędzy jego wypłatą a rozwiązaniem stosunku pracy.
Składki ZUS

Członek rady nadzorczej na zleceniu

Magdalena Januszewska
2015-04-15
Członkowie rady nadzorczej (RN) spółki sprawują funkcję za wynagrodzeniem na podstawie umów zlecenia. Są jednocześnie pracownikami spółki, więc dotychczas byli oskładkowani ze zlecenia. Od 1.01.2015 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby, które są członkami RN wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji (art. 6 ust. 1 pkt 22 usus).
Jak zatem powinni teraz być ubezpieczeni członkowie RN w spółce? Czy powinni płacić tylko składki: emerytalną, rentową i zdrowotną?
Składki ZUS

Kiedy naliczać składkę na FP za zleceniobiorców

Andrzej Radzisław
2015-04-15
Składka na FP nie jest opłacana za wszystkie zatrudnione osoby. O tym, czy jest należna decyduje to, czy dana osoba obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym i czy jej podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przeliczeniu na miesiąc jest równa co najmniej minimalnemu albo 80% tego wynagrodzenia w I roku pracy.
Składki ZUS

Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP po urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Andrzej Radzisław
2015-04-15
ZUS wskazał, kiedy przysługuje zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP w stosunku do osób powracających do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem oraz za zatrudnionych bezrobotnych.
Składki ZUS

Małżeństwo w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Magdalena Januszewska
2015-03-15
Żona wspólnika-prezesa zarządu spółki z o.o., zatrudniona na umowęo pracę, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
Składki ZUS

Jest współpraca, nie ma wspólnego gospodarstwa domowego

Magdalena Januszewska
2015-03-15
Łatwiej udowodnić odrębność rodzin niż brak współdziałania przy prowadzeniu firmy.
Składki ZUS

Zgłoszenie zatrudnionego brata jako członka rodziny

Maria Brzezińska
2015-02-15
Pracownica złożyła wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, swojego brata, który ukończył 26 lat i jeszcze studiuje, a został wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. Czy możemy przesłać takie zgłoszenie?
Składki ZUS

Wspólny adres, ale bez współpracy

Magdalena Januszewska
2015-02-15
Zamieszkiwanie dorosłego dziecka z rodzicami nie może być automatycznie uznane za pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym.
Składki ZUS

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem

Magdalena Januszewska
2015-01-15
Jeśli pracownik przebywa na urlopie rodzicielskim, zawarta z nim umowa o dzieło nie jest oskładkowana.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....