Pracownicy - prawo pracy

Prawo pracy

Odszkodowanie przyznane przez sąd za nieprawidłowe zwolnienie z pracy nie podlega limitowi ze specustawy

Renata Majewska
2020-10-05
Pod koniec września 2020 spółka wypłaciła odszkodowanie za nieprawidłowe zwolnienie z pracy, za wypowiedzeniem, pracownika zatrudnionego na stałe i pozostającego w wieku przedemerytalnym, w wysokości 33 tys. zł brutto (za 3 mies.). Tymczasem od 24.06.2020 na podstawie specustawy obowiązuje ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań związanych z rozwiązaniem stosunku pracy do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 26 tys. zł brutto.
Czy słusznie nie obniżyliśmy wypłaconego odszkodowania do wskazanego limitu? Przysługiwało ono z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, dokonanego ponad rok temu.
Prawo pracy

Zasady obliczania wynagrodzenia za dodatkowy urlop pracownika tymczasowego

Jadwiga Sztabińska
2020-10-05
Jak ustalać wynagrodzenie za dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego, który ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym?
Prawo pracy

Wydanie świadectwa pracy – najwcześniej w dniu ustania zatrudnienia

Renata Majewska
2020-09-08
Umowa o pracę z pracownikiem z Ukrainy ulegnie rozwiązaniu w wyniku 3-miesięcznego wypowiedzenia, ostatniego dnia września. Od 21.09.2020 do 30.09.2020 odbierze on urlop wypoczynkowy. Chce wyjechać z Polski w sobotę wieczorem 26.09.2020 i prosi o rozliczenie się z nim do tego czasu. Wynagrodzenie mogę mu wypłacić wcześniej. A co ze świadectwem pracy – czy można je wydać w sobotę 26 września, skoro obejmuje okres do końca tego miesiąca?
Prawo pracy

Zawieszenie zfśs tylko do końca stanu epidemii

Renata Majewska
2020-08-05
Spółka zatrudniająca 70 osób (nie działa u niej żaden związek zawodowy) szykuje się do zawieszenia obowiązku dokonywania odpisów socjalnych w trakcie stanu epidemii, zgodnie z nowym art. 15ge specustawy. Rozumiem, że wystarczy, jeśli prezes spółki obwieści swoją decyzję i poda datę, od kiedy obowiązuje zawieszenie. Czy okres tego zawieszenia może wykroczyć poza okres epidemii, czy też po zniesieniu tego stanu pracownik będzie mógł wnioskować o wypłatę świadczeń socjalnych?
Prawo pracy

Podczas pandemii wypowiedzenia lepiej nie wysyłać pocztą

Renata Majewska
2020-07-02
Z powodu pandemii koronawirusa spółka musi zwolnić z pracy za wypowiedzeniem dwóch pracowników wykonujących pracę zdalną w swoich domach.
Jak doręczyć im wypowiedzenia? Prawdopodobnie zostali uprzedzeni o możliwości straty posady i nie wpuszczą delegacji wysłanej przez spółkę. Wymówienie wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru też będzie nieskuteczne. Jak zatem przekazać im wypowiedzenia, by były skutecznie i prawidłowe?
Koronawirus

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia, gdy pracownik pobierał zasiłek opiekuńczy przez wszystkie dni robocze w miesiącu

Izabela Nowacka
2020-05-18
Mamy wątpliwości co do sposobu rozliczenia za miesiąc, w którym pracownik przebywał przez cały miesiąc na dodatkowym zasiłku opiekuńczym, ale w oświadczeniu wymienił okresy przypadające w dni dla niego robocze, pomijając weekendy czy święta.
Czy oprócz zasiłku przysługuje mu wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej?
Prawo pracy

Biuro rachunkowe może stosować równoważny system czasu pracy

Jadwiga Sztabińska
2020-05-13
System ten pozwala wydłużyć dniówkę do 12 godz. w dni, w których jest to konieczne. Jednak wymaga jednocześnie równoważenia nadwyżki ponad 8 godz. krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektóre inne dni albo dniami wolnymi od pracy.
Prawo pracy

Jak wyłonić reprezentację pracowników do porozumienia w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy

Magdalena Januszewska
2020-05-13
Spółka chce skorzystać z możliwości, jakie daje tarcza antykryzysowa i wprowadzić obniżenie wymiaru czasu pracy z dofinansowaniem wynagrodzeń. Nie działają u niej związki zawodowe.
W jaki sposób może zawrzeć porozumienie z przedstawicielami pracowników? W tej chwili połowa załogi pracuje zdalnie i się nie spotyka. Czy mogą być to ci sami pracownicy, którzy uczestniczyli przy wyborze dotyczącym PPK, skoro przepis mówi, że porozumienie może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez nich uprzednio do innych celów przewidzianych prawie pracy?
Koronawirus

Wybór pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy

Krzysztof Tandecki
2020-04-22
Wdrażając rozwiązania tarczy antykryzysowej, pracodawca powinien stosować obiektywne kryteria wyboru pracowników, których obejmie przestój lub obniżka etatów.
Prawo pracy

Czasowa zmiana miejsca pracy niepełnosprawnego – tylko za jego zgodą

Renata Majewska
2020-03-20
Z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca chce – na podstawie art. 42 § 4 Kp – czasowo powierzyć inne obowiązki pracownikowi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Po zmianie swoje zadania wykonywałby on w tej samej miejscowości, ale pod innym adresem niż określony w umowie o pracę.
Czy zgodnie z przywołanym przepisem wystarczy wydać mu polecenie, czy jednak należy uzyskać jego zgodę?
Prawo pracy

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa pracodawca

Renata Majewska
2020-03-20
Po zamknięciu szkół i przedszkoli oraz ogłoszeniu zagrożenia epidemicznego spółka handlowa wdraża pracę zdalną w jak najszerszym zakresie. Do wytypowanych do niej pracowników prezes skieruje pisemne polecenia realizacji zadań w domach – na razie przez 3 tyg., z ewentualnością przedłużenia tego okresu w razie pogłębienia się kryzysu.
Czy w tym piśmie możemy zobowiązać zatrudnionych do pozostawania w dyspozycji e-mailowej i telefonicznej w godzinach pracy oraz do przesyłania bieżących raportów, jakie zadania danego dnia wykonali?
Prawo pracy

Zwrot przez pracownika kosztów kursu – wyłącznie po pisemnym zobowiązaniu

Renata Majewska
2020-03-11
Prezes spółki zapisał pracownika na drogie szkolenie, nie informując go o tym. Kilka dni później pracownik złożył 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę. Spółka chce obciążyć go kosztami kursu, jeśli nie uda się ich odzyskać.
Czy ma do tego prawo, skoro pracownik nie podpisał żadnego dokumentu związanego z tym szkoleniem, a nawet nie wiedział o skierowaniu go na nie?
Prawo pracy

Odroczony urlop rodzicielski – także na wniosek sprzed porodu

Renata Majewska
2020-03-11
Pracownica 2 lata temu, jeszcze przed porodem, złożyła wniosek o urlop macierzyński w pełnym wymiarze (z tytułu urodzenia jednego dziecka) oraz o 8 tyg. rodzicielskiego zaraz po zakończeniu tego pierwszego urlopu, na podstawie art. 1821a § 1 Kp. Teraz zgłosiła wniosek o 8 tyg. tzw. odroczonego urlopu rodzicielskiego.
Czy spełnia ustawowe warunki, skoro pierwszy wniosek o część urlopu rodzicielskiego odebranego bezpośrednio po macierzyńskim przekazała przed datą porodu? Jeśli tak, to czy wymagać od ojca oświadczenia o niekorzystaniu z rodzicielskiego, aby się nie okazało, że wykorzystał resztę tego urlopu u swojego pracodawcy?
Prawo pracy

Orzeczenie lekarskie w aktach pracownika – oryginał czy kopia

Magdalena Januszewska
2020-02-06
Prowadzimy dokumentację pracowniczą w formie papierowej. Pracownicy przedkładają orzeczenia lekarskie od lekarzy medycyny pracy po skierowaniu przez pracodawcę na badania.
Czy to prawda, że nie można wówczas przyjąć oryginału orzeczenia, należy je skserować i złożyć do akt kopię?
Prawo pracy

Kiedy przesunięcie terminu wypłaty wymusza zmianę umowy o pracę

2019-12-10
W umowie pracownika znajduje się zapis, że wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane do końca miesiąca, za który przysługuje. Jest przygotowywany regulamin pracy zakładający przesunięcie tego terminu na 10. dzień następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Czy ta zmiana wymaga modyfikacji umowy o pracę?
Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń egzekucyjnych w ostatnim kwartale 2019

Renata Majewska
2019-10-08
Od października wzrosły minima pozostawiane pracownikom-dłużnikom, którzy nie podlegają uldze „zerowy PIT”.
Prawo pracy

Czy świadczenie urlopowe przysługuje także przy zaległym urlopie

Jadwiga Sztabińska
2019-09-10
Nasza firma wypłaca świadczenia urlopowe. W regulaminie nie ma zapisów o tym, czy w 14 dniach urlopowych, których wykorzystanie jest konieczne do uzyskania świadczenia, muszą być tylko dni z bieżącego urlopu, czy mogą być też z zaległego.
Czy w takim razie świadczenie trzeba wypłacić, jeśli pracownik realizuje wyłącznie urlop zaległy?

Regularnie wypłacana premia uznaniowa zwiększa odprawę emerytalną

Renata Majewska
2019-09-10
Pracownica od 22.02.2017 do 19.09.2017 przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 20.09.2017 do 5.10.2017 na zaległym urlopie wypoczynkowym. Następnie 6.10.2017 rozwiązała umowę o pracę z własnej inicjatywy, z powodu przejścia na emeryturę. Przysługiwały jej wówczas płaca zasadnicza w stałej stawce miesięcznej 2500 zł brutto oraz miesięczne premie uznaniowe. Poprzednia księgowa obliczyła jej odprawę emerytalną tylko w kwocie 2500 zł brutto, pomijając premie. Nie cofnęła się do wcześniejszych miesięcy poprzedzających ustanie zatrudnienia, kiedy zatrudniona uzyskiwała premie (w grudniu 2016, styczniu i lutym 2017 łącznie 700 zł). Podczas kontroli inspektor pracy podważył takie postępowanie. Ocenił premie jako regularne, zwyczajowo wypłacane wszystkim pracownikom i zakwalifikował jako roszczeniowe, nakazując przyjmować je do podstawy urlopowej jako składnik zmienny.
Czy należy wypłacić różnicę po takim czasie? Co z odsetkami?
Prawo pracy

Prawo do świadczenia urlopowego weryfikowane na ostatni dzień przed wypoczynkiem

Renata Majewska
2019-08-07
Przedsiębiorstwo zatrudniające 45 osób wypłaca świadczenia urlopowe. Jeden z zatrudnionych na pełnym etacie wziął urlop wypoczynkowy od 17.06.2019 do 30.06.2019. Świadczenie urlopowe dostał w piątek 14.06.2019. Dopiero pod koniec czerwca 2019 dowiedzieliśmy się o obniżeniu mu wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu, począwszy od 1.07.2019.
Czy można domagać się od niego zwrotu połowy świadczenia, skoro jest ono proporcjonalne do wymiaru czasu pracy? A może istotne jest, że pracownik przeszedł na 1/2 etatu już po zakończeniu wypoczynku? Jeśli nie odda połowy świadczenia, to czy należy od niej odprowadzić składki społeczne i zdrowotne?
Prawo pracy

Mimo kontynuacji zatrudnienia trzeba założyć nową teczkę personalną

Renata Majewska
2019-08-07
Jeśli po 31.12.2018 zakończy się umowa o pracę zawarta przed tą datą i od następnego dnia strony nawiążą kolejny stosunek pracy, pracodawca musi założyć nowe akta osobowe – wynika z interpretacji MRPiPS z 9.05.2019.
Prawo pracy

Trudno uniknąć wstępnego szkolenia bhp przy zmianie miejsca pracy

Renata Majewska
2019-07-02
Osoba zatrudniona na stanowisku biurowym odeszła z pracy na mocy porozumienia stron. U dotychczasowego pracodawcy przeszła wstępne szkolenie bhp i okresowe, a kolejne wyznaczono na czerwiec 2023.
Czy w nowym miejscu pracy znowu musi odbyć stanowiskowe szkolenie bhp? Dawny pracodawca nie ma nic wspólnego z nowym (nie dochodzi do przejęcia zakładu pracy).
Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy po zmianie wielkości etatu i ustaniu zatrudnienia w trakcie roku

Jadwiga Sztabińska
2019-07-02
Pracownik jest uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W styczniu i lutym był zatrudniony na cały etat, od 1 marca – na 4/5 etatu, a od 1 czerwca – na 1/2. Jego umowa o pracę zakończy się 31.07.2019.
Ile należy mu się urlopu do tego dnia?
Prawo pracy

Konsekwencje zawarcia nowej umowy o pracę z emerytem

Renata Majewska
2019-06-05
Pracownica nabywa prawo do emerytury od 30.07.2019. Planuje rozwiązać stosunek pracy 29.07.2019 na mocy porozumienia stron i od następnego dnia (tj. od 30.07.2019) ponownie się zatrudnić u tego samego pracodawcy, by odebrać urlop wypoczynkowy z tytułu poprzedniego angażu.
Czy taki sposób postępowania gwarantuje jej wypłatę emerytury?
Prawo pracy

Badania okresowe podczas przebywania na zasiłku opiekuńczym

Renata Majewska
2019-05-09
Pracownik był do 10.04.2019 na zasiłku opiekuńczym (miał chorą żonę), tymczasem 5.04.2019 upłynęła ważność jego okresowych badań lekarskich. Już wcześniej pracodawca umówił go na 8.04.2019 na wizytę lekarską.
Czy tego dnia mógł on zrobić wyznaczone badania, czy też powinien był zaczekać do końca zwolnienia lekarskiego? Czy za czas badań lekarskich poza godzinami pracy przysługuje wynagrodzenie? Jeśli zostanie wypłacone, to czy nie będzie problemu z zasiłkiem za ten dzień?
Prawo pracy

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego pracownika

Renata Majewska
2019-05-09
Osoba pracująca w firmie bez przerwy od 1.01.2008 przy zatrudnianiu przedstawiła orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej. W 2009 (po roku pracy) skorzystała z pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych. W czerwcu ubiegłego roku utraciła swój specjalny status na rzecz niepełnosprawności lekkiej, jednak niedawno przedstawiła kolejne orzeczenie przywracające jej niepełnosprawność umiarkowaną od 6.03.2019.
Czy musi jeszcze raz odczekać rok, by nabyć prawo do urlopu dodatkowego? Jeśli nie, to jaki wymiar urlopu dodatkowego przysługuje jej za 2019?
Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z chorującym emerytem

Renata Majewska
2019-04-03
20.03.2019 pracownik-emeryt przekroczy 182 dni okresu zasiłkowego.
Czy następnego dnia można mu wręczyć pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na mocy art. 53 Kp, mimo że nadal będzie na zwolnieniu lekarskim?
Prawo pracy

Obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń bhp pracowników biurowych

Renata Majewska
2019-04-03
Przedsiębiorca zatrudniający 46 pracowników zajmuje się produkcją mebli.
Czy osoby zatrudnione w dziale administracji musi kierować regularnie na szkolenia okresowe bhp? Jeśli tak, to czy może je przeprowadzać sam pracodawca?
Prawo pracy

Kiedy pracodawca przekazuje informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

Renata Majewska
2019-04-03
Niedawno na emeryturę odszedł pracownik zatrudniony w spółce od 1995.
Czy to prawda, że każdej osobie zwalnianej po 31.12.2018 trzeba wydawać (wraz ze świadectwem pracy) informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej? Jaki jest sens wzywać starsze osoby, by za 50 lat przyszły odebrać swoje teczki personalne?
Prawo pracy

Zmiana sposobu wypłaty pensji a konieczność aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia

Renata Majewska
2019-03-06
Pracodawca zatrudnia 36 pracowników, nie wprowadził regulaminów pracy i wynagradzania. Przeglądam dokumenty kadrowe pod kątem ich zgodności ze zmienionymi od 1.01.2019 przepisami prawa pracy. Zauważyłam, że nie zaktualizowano pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia w związku z nowym sposobem wypłaty wynagrodzenia – na konto bankowe pracownika. Czy było to konieczne?
Prawo pracy

Wniosek pracownika o gotówkową wypłatę wynagrodzenia wysłany e-mailem

Renata Majewska
2019-03-06
Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie – drogą e-mailową – o chęci dalszego pobierania wynagrodzenia do rąk własnych (gotówką).
Czy jest ono ważne, czy też dla swojej ważności powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Prawo pracy

Przetwarzanie przez pracodawców danych o powszechnym obowiązku obrony

Renata Majewska
2019-03-01
Mam wątpliwość co do możliwości przetwarzania przez zakład pracy danych zatrudnionych dotyczących powszechnego obowiązku obrony. Z wzoru kwestionariusza osobowego dla pracownika, zamieszczonego na stronie internetowej resortu pracy, zniknęły informacje nt. służby wojskowej. Także z nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej wynika, że w części B akt osobowych nie należy już gromadzić oświadczeń i dokumentów o wykonywaniu przez zatrudnionego w trakcie stosunku pracy powszechnego obowiązku obrony.
Czy rzeczywiście od 1.01.2019 nie wolno już przetwarzać tych informacji (jak wynikałoby z niektórych artykułów w prasie fachowej)?
Prawo pracy

Obowiązki pracodawcy przechowującego akta pracownicze

Renata Majewska
2019-01-11
Czy istnieją minimalne wymagania techniczne (co do pomieszczeń, instalacji itp.) i organizacyjne, które musi spełniać pracodawca samodzielnie przechowujący papierową dokumentację pracowniczą?
Prawo pracy

Kiedy ZUS może zakwestionować wynagrodzenie pracownika

Magdalena Januszewska
2019-01-11
ZUS ma prawo negować wysokość płacy, jeżeli wynika ona z umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zawartej z zamiarem obejścia prawa.
Należy rozróżnić, czy wynagrodzenie jest kwestionowane na gruncie prawa pracy, czy ubezpieczeń społecznych.
Prawo pracy

Sporadyczna jazda samochodem w czasie pracy może wymagać szerszych badań lekarskich

Renata Majewska
2018-12-13
Spółka zamierza zatrudnić na umowę o pracę stacjonarnego przedstawiciela handlowego (w wieku 25 lat). Zasadniczo ma on sprzedawać produkty w siedzibie firmy, jednak okazjonalnie (kilka razy w miesiącu) będzie przewoził towar samochodem do klientów. W tym celu podpisano z nim umowę o używanie prywatnego auta do celów służbowych.
Czy trzeba go skierować na dodatkowe badania lekarskie?
Prawo pracy

Zwolnienie opiekuńcze w każdym miejscu pracy

Renata Majewska
2018-11-16
Pracownica zatrudniona na pół etatu złożyła wniosek o udzielenie jej dnia opieki nad dzieckiem do 14 lat. Spytała jednocześnie, czy ma takie uprawnienie w drugim zakładzie pracy, w którym też ma umowę o pracę na pół etatu. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?
Prawo pracy

Zwrot dofinansowania kształcenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Renata Majewska
2018-11-16
Pracownik podpisał umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach za zgodą pracodawcy. Z umowy wynika, że jeśli w ciągu 3 lat od ukończenia nauki odejdzie z pracy za wypowiedzeniem albo porozumieniem stron, ma obowiązek zwrócić pracodawcy odpowiednią część kosztów nauki, jakie ten pokrył (w sumie było to 20 tys. zł). Wkrótce po obronie pracy magisterskiej (we wrześniu 2018) zatrudniony złożył propozycję rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia, na co pracodawca przystał. Strony rozstały się polubownie z końcem września 2018, zaraz potem pracodawca zażądał zwrotu wydatków na studia, lecz były pracownik odmówił, powołując się na Kp.
Czy miał do tego prawo?
Prawo pracy

Błędy przy księgowaniu to jeszcze nie rażące niedbalstwo uzasadniające natychmiastowe zwolnienie

Aleksander Woźniak
2018-09-11
Nie można dyscyplinarnie zwolnić księgowej, która wprawdzie popełniła błędy – co dotkliwie godziło w dobrą markę biura rachunkowego – ale nie robiła tego umyślnie ani z powodu rażącego niedbalstwa.
Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem oczekującym na świadczenie rehabilitacyjne może być ryzykowne

Magdalena Januszewska
2018-09-11
Pracownica 1.12.2016 została zatrudniona na okres próbny. Potem podpisano z nią jeszcze 2 umowy na czas określony – na maksymalny dopuszczalny okres 33 mies. Pracownica często korzysta ze zwolnień lekarskich, co utrudnia organizowanie pracy. W styczniu 2018 uległa wypadkowi w drodze z pracy, a następnie dostarczyła zwolnienie lekarskie z powodu choroby niezwiązanej z wypadkiem. Mija jej maksymalny okres zasiłku chorobowego, więc wystąpiła do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne, które zapewne zostanie jej przyznane. Pracownica uskarża się na stan zdrowia i na to, że nie może wykonywać z tego powodu pracy. Chce zaraz po zakończeniu ostatniego zwolnienia lekarskiego wziąć urlop wypoczynkowy – do czasu orzeczenia lekarskiego na potrzeby świadczenia rehabilitacyjnego.
Czy pracodawca powinien udzielić tego urlopu? W jaki sposób ją zwolnić z pracy? Pracownicy nie reprezentuje organizacja związkowa.
Prawo pracy

Ciężarna zastępczyni skutecznie chroniona przed zwolnieniem z pracy

Renata Majewska
2018-08-10
Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym, z którego wróci za rok. Na czas jej nieobecności spółka zatrudniła na zastępstwo kobietę, która właśnie poinformowała o swojej ciąży.
Czy wolno wypowiedzieć jej teraz umowę na zastępstwo?
Prawo pracy

Staż do „starych” umów okresowych należy liczyć od nowa

Renata Majewska
2018-07-03
Spółka podpisała umowę o pracę na czas określony od 1.05.2011 do 30.04.2021 z klauzulą dopuszczającą jej wcześniejsze rozwiązanie z 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Teraz chcemy wręczyć wymówienie, ale nie wiemy jakie. Są różne opinie na ten temat. Według jednych sumuje się okresy zatrudnienia przypadające przed i od 22.02.2016, a inni twierdzą, że staż na poczet długości wypowiedzenia biegnie od nowa.
Która opcja jest prawidłowa?
Prawo pracy

Proporcjonalny urlop w razie zmiany pracodawcy

Renata Majewska
2018-06-04
Spółka zatrudniła pracownicę na 7/8 etatu na okres od 7.05.2018 do 6.08.2018. Z racji wykształcenia i poprzednich okresów pracy ma ona prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Pod koniec maja doniosła ostatnie świadectwo pracy, według którego z tytułu pełnowymiarowego zatrudnienia od 1.12.2017 do 5.05.2018 otrzymała 9 dni urlopu wypoczynkowego (uważam, że powinna dostać 11 dni).
Czy trzeba jej udzielić tych dodatkowych 2 dni urlopu? Ile dni urlopu przysługuje jej z racji zatrudnienia w spółce?
Prawo pracy

Ograniczona władza rodzicielska nie pozbawia „opieki” nad dzieckiem

Renata Majewska
2018-05-14
Pracownica o skomplikowanej sytuacji rodzinnej złożyła wniosek o 2 dni opieki nad 6-letnim dzieckiem. Dziewczynka pozostaje pod prawną opieką dziadków ze strony ojca, bo jej rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską. Ojciec nie pracuje, a matka (czyli pracownica) opiekuje się dzieckiem – zgodnie z orzeczeniem sądu – co drugi tydzień od czwartku do niedzieli.
Czy pracodawca musi jej udzielić wolnego?
Prawo pracy

Pobyt w areszcie śledczym to usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Magdalena Januszewska
2018-05-14
Pracownik nie stawił się do pracy i nie poinformował o przyczynie nieobecności. Podjęliśmy działania w celu ustalenia przyczyny, jednak jego matka (wskazana jako osoba do kontaktu w razie potrzeby) nie udzieliła informacji. Sam pracownik nie odbierał telefonu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że popełnił przestępstwo. Kilka dni później do pracodawcy wpłynęło zawiadomienie z sądu rejonowego, informujące o tymczasowym aresztowaniu pracownika na 3 mies.
W jaki sposób rozwiązać z nim umowę o pracę? Jak potraktować taką nieobecność i co z wynagrodzeniem?
Prawo pracy

Czy pracodawca może przeglądać osobiste pliki pracownika na firmowym komputerze

Renata Majewska
2018-04-13
Niemal wszyscy pracownicy administracyjni spółki pracują przy komputerach. Czy można zabronić im wykorzystywania służbowego sprzętu do celów prywatnych?
Jeśli nie, to czy pracodawca może przeglądać wszystkie pliki i korespondencję na firmowych komputerach?
Prawo pracy

Dyżur z natychmiastowym stawiennictwem uznawany za czas pracy

Renata Majewska
2018-04-13
Spółka, zajmująca się usuwaniem skutków kolizji drogowych, zobowiązuje większość pracowników do pełnienia w wyznaczonym czasie dyżurów telefonicznych, z obowiązkiem natychmiastowego stawiennictwa na wezwanie w miejscu pracy – w ciągu 10 min. Zgodnie z obowiązującym w firmie regulaminem wynagradzania za sam taki dyżur domowy nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że nastąpiło świadczenie pracy.
Czy jest to prawidłowe rozwiązanie, skoro zatrudniony musi być dyspozycyjny wobec zakładu pracy nawet we własnym mieszkaniu?
Prawo pracy

Informację o warunkach zatrudnienia należy aktualizować na bieżąco

Renata Majewska
2018-04-13
W firmie liczącej 17 pracowników informacje o warunkach zatrudnienia stanowią załączniki do umów o pracę. Podano w nich wszystkie wymiary urlopu wypoczynkowego i długości wypowiedzenia, jakie występują w Kp, a ponadto normy dobowe i tygodniowe czasu pracy oraz częstotliwość wypłaty wynagrodzenia. Zdaniem pracodawcy taka uniwersalna, kompleksowa informacja jest dopuszczalna i pozwala uniknąć konieczności jej aktualizacji w razie zmiany wymiaru urlopu lub wypowiedzenia przysługującego danemu pracownikowi.
Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?
Prawo pracy

Jak dokumentować zagraniczny staż pracy

Paweł Ziółkowski
2018-03-13
Firma przyjęła pracownika, który wcześniej pracował za granicą.
Czy zagraniczny staż pracy liczy się do stażu polskiego? Jak udokumentować okresy pracy za granicą? Czy zagraniczne dokumenty muszą być tłumaczone?
Prawo pracy

Czy można ustalić grafik na dany tydzień tak, aby pracownik pracował ponad 48 godz.

Renata Ziólkowska
2018-03-13
Z uwagi na zwiększoną ilość obowiązków w pewnych miesiącach niektórzy pracownicy muszą pracować powyżej 48 godz. w danym tygodniu.
Czy jest możliwe, żeby pracownik świadczył pracę dłużej?
Prawo pracy

Zatrudnienie ciężarnej wydłuża się niekiedy do dnia porodu

Renata Majewska
2018-02-13
Okresowa umowa o pracę zatrudnionej na pełnym etacie miała ulec rozwiązaniu 30.12.2017. Tego dnia (niedziela) kobieta przyszła do pracy i poinformowała, że jest w ciąży. Zaświadczenia od lekarza nie przyniosła.
Czy pracodawca ma obowiązek przedłużenia jej zatrudnienia, a jeśli tak – to do kiedy i na jakiej podstawie? Jak formalnie załatwić przedłużenie angażu? Co trzeba przekazać do ZUS, gdy kobieta dostarczy ew. zwolnienie lekarskie? Firma nie jest płatnikiem zasiłków dla swojej załogi.
Prawo pracy

Czy trzeba utworzyć zfśs po zatrudnieniu 50. pracownika

Renata Ziólkowska
2017-11-17
Rozliczana przez nas spółka z o.o. rekrutuje pracowników. Wszystko wskazuje na to, że stan zatrudnienia w listopadzie 2017 przekroczy 50 osób.
Czy oznacza to konieczność utworzenia zfśs?
Prawo pracy

Pracownika udającego się na urlop po długiej chorobie lepiej skierować do lekarza

Renata Majewska
2017-11-14
Pracownik miał wrócić do pracy 4.12.2017 po długiej (ponad 6-miesięcznej) chorobie, jednak za pośrednictwem poczty przysłał wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego zaraz po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.
Pracodawca chce przychylić się do tej prośby, ale czy wcześniej nie powinien go wysłać na badania kontrolne?
Prawo pracy

Informacja o porozumieniu przenoszącym urlop w świadectwie pracy

Renata Majewska
2017-10-11
Pracownik, uprawniony do 26 dni roboczych kolejnego urlopu wypoczynkowego rocznie, był zatrudniony od 1.01.2017 do 31.08.2017 na czas określony, a od 1.09.2017 na nieokreślony. Złożył wniosek o wydanie świadectwa pracy po pierwszym angażu. W 2017 jeszcze nie korzystał z urlopu. Podpisaliśmy z nim porozumienie o przeniesieniu odbioru urlopu podczas stałej umowy o pracę.
Gdzie w świadectwie pracy trzeba zamieścić informację o tym porozumieniu? Czy jako liczbę dni urlopu wpisuję się tam 0? Kiedy należało zawrzeć porozumienie – z datą wystawienia świadectwa pracy czy wcześniejszą?
Prawo pracy

Wykorzystanie zaległego urlopu bez akceptacji pracodawcy

Renata Majewska
2017-10-11
Spółka przechodzi reorganizację i w związku z tym prezes odwołał urlopy wszystkich menedżerów średniego i najwyższego szczebla. Jeden z kierowników ma 10 dni zaległego urlopu i zgodnie z ustaleniami miał go rozpocząć 25.09.2017. Poinformował, że nawet jeśli nie uzyska zgody na rozpoczęcie urlopu w ustalonym terminie, to i tak uda się na wypoczynek.
Czy ma takie prawo?
Prawo pracy

Niewybredne żarty kolegów jako szykany w pracy

Magdalena Januszewska
2017-09-11
Zachowanie można uznać za mobbing także wówczas, gdy mobber nie miał złych zamiarów.
Prawo pracy

Proporcjonalny urlop w kolejnej pracy na okres próbny

Renata Majewska
2017-09-11
Osoba przyjmowana do pracy w spółce podjęła pierwszą pracę bezpośrednio po ukończeniu technikum (w grudniu 2016), która trwała 4 miesiące. Teraz spółka (jako nowy pracodawca) zatrudnia ją na okres próbny od 1.08.2017 do 30.09.2017.
Jak obliczyć wymiar urlopu i jak go udzielić? W spółce nie ma zakładowej organizacji związkowej i nie jest tworzony plan urlopów.
Prawo pracy

Przesunięcie urlopu dopuszczalne tylko wyjątkowo

Renata Majewska
2017-08-04
Osoba zatrudniona w spółce handlowej na umowę na czas nieokreślony zaproponowała rozstanie za porozumieniem stron. Prezes, który pokładał duże nadzieje we współpracy z tym pracownikiem, odmówił. Pracownik złożył 3-miesięczne wypowiedzenie, które upłynie 31.08.2017. Zgodnie z planem urlopów miał on się udać na 2-tygodniowy wypoczynek w II połowie lipca 2017. Prezes „po złości” odwołał jego urlop.
Moim zdaniem nie jest to zgodne z prawem. Czy mam rację? Z tego, co wiem, zatrudniony opłacił już rodzinne wczasy za granicą. Jakie konsekwencje grożą pracodawcy za odwołanie z urlopu sprzeczne z przepisami?
Prawo pracy

Lista obecności pracowników – czy jest konieczna

Renata Majewska
2017-08-04
Spółka zatrudnia 23 pracowników.
Czy trzeba prowadzić dla nich listy obecności? Wprawdzie spółka ma taki dokument, ale zatrudnieni zaniedbują jego wypełnianie.
Jeśli nie ma obowiązku prowadzenia listy, to jakie rozwiązanie można zastosować w zamian?
Prawo pracy

Urlop wychowawczy chroni przed przedawnieniem urlopu wypoczynkowego

Renata Majewska
2017-08-04
1.11.2012 zatrudniliśmy pracownicę uprawnioną do kolejnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. Od 23.11.2012 do 24.02.2014 przebywała ona na zwolnieniu lekarskim i zasiłku macierzyńskim, a bezpośrednio po nim do 19.05.2016 – na urlopie wychowawczym. Od 20.05.2016 do 18.05.2017 znowu pobierała zasiłek macierzyński. Do chwili powrotu do pracy (maj 2017) nie wykorzystała ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego za wskazane okresy.
W jakiej wysokości przysługuje jej urlop wypoczynkowy za poszczególne lata i czy nie uległ on w części przedawnieniu?
Prawo pracy

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego po roku pracy

Renata Majewska
2017-07-17
Firma zatrudniała na zlecenie od 1.11.2014 do 31.12.2016 osobę, która dopiero 15.03.2016 przedstawiła orzeczenie z 19.02.2016, ustalając u niej umiarkowany stopień niepełnosprawności. Od 1.01.2017 osobę tę przyjęto na stałą umowę o pracę.
Od kiedy pracownikowi przysługuje pierwszy dodatkowy urlop wypoczynkowy?
Prawo pracy

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy już od daty wręczenia wymówienia

Renata Majewska
2017-07-17
Firma dała 19.06.2017 miesięczne wypowiedzenie pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas określony. Czy wypowiedzenie biegnie już od tej daty, czy dopiero od 1.07.2017 do 31.07.2017, a w konsekwencji, czy osobę tę wolno było zwolnić z obowiązku świadczenia pracy już od 19.06.2017?
Czy w piśmie wypowiadającym umowę okresową trzeba podawać przyczynę rozstania?
Prawo pracy

Czy pracownikowi w wieku przedemerytalnym można obniżyć odprawę

Renata Majewska
2017-06-12
odprawy w kwocie 500% miesięcznego wynagrodzenia pracownikom przechodzącym na emeryturę lub rentę, którzy przepracowali w niej ponad 25 lat. Przywiej ten przewidują umowy o pracę. Z powodu kłopotów finansowych firma musi zredukować te świadczenia do poziomu określonego w Kp (miesięczne wynagrodzenie). Teraz szykuje wypowiedzenia zmieniające dla pracowników z propozycją tej obniżki.
Czy można je wręczyć osobom pozostającym pod ochroną przedemerytalną?
Prawo pracy

Sprostowanie błędu w świadectwie pracy

Renata Majewska
2017-04-19
Ostatniego dnia stycznia 2017 firma zakończyła współpracę z długoletnim pracownikiem. Wręczono mu też tego dnia świadectwo pracy. Na początku marca były pracodawca zorientował się, że w dokumencie jest błąd – został podany zbyt krótki okres zatrudnienia w firmie. Z byłym pracownikiem nie ma żadnego kontaktu, podobno wyjechał za granicę. Rozporządzenie o świadectwie pracy nic nie mówi nt. poprawienia pomyłki popełnionej przez pracodawcę.
Co zrobić w takim przypadku?
Prawo pracy

Świadectwo pracy za umowy okresowe zakończone w 2016 – do końca czerwca 2017

Renata Majewska
2017-03-16
Pracownik od 10.02.2014 do 9.02.2015 oraz od 10.02.2015 do 9.01.2017 był zatrudniony na podstawie umów o pracę na czas określony. Od 10.01.2017 pracodawca podpisał z nim umowę na czas nieokreślony.
Do kiedy powinien wystawić świadectwo pracy za wskazane angaże okresowe?
Prawo pracy

Najniższa pensja w I roku pracy – zmiana umowy o pracę

Renata Majewska
2017-01-18
Umowa o pracę osoby w jej I roku pracy w rubryce „wynagrodzenia” mówi o „najniższej krajowej w wysokości 80% płacy minimalnej”.
Czy skoro od nowego roku trzeba jej płacić pełne minimalne wynagrodzenie, należy zmienić angaż? A jeśli tak, jak to ma wyglądać od strony formalnej (treść korekty, od kiedy obowiązuje)?
Prawo pracy

Rezygnacja z tworzenia zfśs przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 50 pracowników

Renata Ziólkowska
2017-01-10
Stan zatrudnienia w naszej firmie przekroczył 20 osób (ale wciąż jest poniżej 50). Nie chcemy tworzyć zfśs.
Czy w związku z tym musimy podejmować jakieś czynności?
Prawo pracy

Dokumenty egzekucyjne najlepiej przechowywać w osobnej teczce

Renata Majewska
2017-01-10
Wszystkie dokumenty dotyczące obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia gromadzimy w osobnej teczce danego pracownika. Niektóre teczki są naprawdę obszerne, obejmują korespondencję z organami egzekucyjnymi. Podczas niedawnej kontroli inspektor pracy polecił, by papiery te trzymać w części B akt osobowych.
Czy miał rację?
Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia powinien być udzielony na konkretne dni

Renata Majewska
2017-01-10
Pracodawca rozstaje się z pracownikiem za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Zgodnie z pisemnym wypowiedzeniem zatrudniony został zobowiązany do odbioru reszty urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni podczas wypowiedzenia, a potem do jego końca jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Po 4 dniach urlopu wypoczynkowego zachorował i niedyspozycja trwała 2 tygodnie. Gdy minęło wymówienie, przysłał wniosek o wypłatę ekwiwalentu za 10 dni niewykorzystanego urlopu. Uzasadniał, że pracodawca nie wskazał konkretnie dni odbioru urlopu wypoczynkowego, choroba przerwała ten urlop, a strony nie wynegocjowały zgodnie z przepisami kolejnego terminu wykorzystania wypoczynku. A skoro tak, to po zakończeniu choroby pracownik pozostawał zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, a nie na urlopie.
Co robić?
Prawo pracy

Wynagrodzenie za czas nieobecności związanej z badaniami kontrolnymi

Renata Majewska
2016-12-15
Pracownik wracający do pracy po 3-miesięcznej chorobie dostał skierowanie na wykonanie badań kontrolnych w podmiocie medycznym (medycyna pracy), z którym firma podpisała umowę. Jeszcze tego samego dnia poinformował, że w tym tygodniu i następnym nie stawi się do pracy, bo najbliższy wolny termin badań przypada dopiero za 2 tyg.
Jak zakwalifikować taką absencję zatrudnionego (prawie pół miesiąca) i czy pracodawca musi za nią wypłacić wynagrodzenie? Jeśli tak, to jakie?
Prawo pracy

Wymuszenie odbioru zaległego urlopu po 30 września

Renata Majewska
2016-10-14
Pracodawca ustala terminy urlopów w porozumieniu z pracownikami, kierując się ich preferencjami i potrzebami firmy. Z jednym z zatrudnionych ustalił, że wykorzysta on 10 dni urlopu wypoczynkowego za 2016 od poniedziałku 26.09.2016. Jednak tuż przed tym terminem pracownik oświadczył, że rezygnuje z tych planów, a urlop rozpocznie w okresie świątecznym. Pracodawca wezwał go na piśmie do jak najszybszego wspólnego wyznaczenia kolejnego okresu urlopu, ale pracownik nie zajął stanowiska.
Co robić? Jakie kary wolno zastosować?
Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy dla osoby z krótkim stażem

Magdalena Januszewska
2016-10-14
Pracownik był zatrudniony w firmie od 13.05.2016 do 14.08.2016. Nie została z nim zawarta kolejna umowa. Ukończył studia wyższe w 2006, a w czasie nauki pracował 3-krotnie na kilkumiesięczne umowy o pracę (łącznie przez 8 miesięcy). W latach 2012–2013 pracował za granicą i przedstawił dokument zaświadczający, że w tym okresie wykonywał pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (przez 18 miesięcy).
W jakim wymiarze przysługuje mu urlop wypoczynkowy i ile nabył u pracodawcy dni urlopu wypoczynkowego, za które należało zapłacić ekwiwalent?
Prawo pracy

Ile trwa wypowiedzenie wysłane pocztą

Renata Majewska
2016-10-14
Firma zatrudnia pracownika z Ukrainy. 30.09.2016 minęło 3 lata jego pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Strony nigdy wcześniej nie współpracowały. Jednak 20.09.2016 pracownik wyjechał do siebie do domu i nie daje znaku życia. 25.09.2016 wysłano mu więc listem poleconym wypowiedzenie umowy o pracę; pracodawca nie chciał mimo wszystko zastosować „dyscyplinarki”.
Jaki okres wypowiedzenia mu przysługuje: 1- czy już 3-miesięczny? Od kiedy biegnie wypowiedzenie przesłane pocztą i jak w tym przypadku ustalić datę rozwiązania umowy o pracę?
Prawo pracy

Zasady rozliczania zaległych urlopów

Renata Majewska
2016-09-15
Urlopu wypoczynkowego za 2015 pracodawca powinien udzielić najpóźniej 30.09.2016. Wystarczy, że tego dnia pracownik rozpocznie korzystanie z zaległego urlopu.
Prawo pracy

Czy można zrobić korektę zfśs, przesyłając drugą ratę odpisów

Renata Majewska
2016-09-15
Już po wysłaniu pierwszej raty środków na wyodrębniony rachunek zfśs firma dokonała nieplanowanych redukcji grupowych tak, że średnioroczne zatrudnienie zmniejszyło się z 50,25 etatu do 40 etatów przeliczeniowych zatrudnionych w normalnych warunkach.
Czy przelewając drugą turę środków socjalnych, można uwzględnić tę korektę, tzn. obliczyć wysokość całorocznych odpisów z uwzględnieniem cięć kadrowych i na tej podstawie ustalić drugą ratę odpisów?
Prawo pracy

Skutki nieprawidłowego pouczenia pracownika o odwołaniu do sądu pracy

Magdalena Januszewska
2016-09-15
Błędne pouczenie zwalnianego pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy uzasadnia jedynie przywrócenie terminu do tego odwołania, a nie roszczenia o odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy.
Prawo pracy

Przymusowy urlop wypoczynkowy podczas wypowiedzenia

Renata Majewska
2016-08-15
Pracownik 16.06.2016 złożył wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. Skończy się ono 30.09.2016.
Czy pracodawca może mu udzielić jednostronnie, podczas biegnącego wymówienia, urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy na poszukiwanie pracy? Jeśli tak, to czy ma prawo nakazać mu odebranie całego niewykorzystanego urlopu tak, aby zaoszczędzić na ekwiwalencie za urlop?
Prawo pracy

Przerwanie urlopu pracownika – jakie skutki

Renata Ziólkowska
2016-08-15
Pracownik biura rachunkowego złożył wniosek o urlop w sierpniu. Pracodawca wyraził zgodę, ale jednocześnie poinformował go o planach klienta dotyczących połączenia spółek i o ew. konieczności przyjazdu do firmy w czasie urlopu.
Czy i na jakich zasadach można wezwać pracownika do pracy podczas urlopu?
Prawo pracy

Przesunięcie terminu urlopu przez pracodawcę

Renata Ziólkowska
2016-07-13
Pracodawca ustalił plan urlopowy. Niestety, okazało się, że trzeba go zmienić. Część pracowników wnioskuje o zmiany, a niektóre chce wymóc pracodawca.
Czy ma takie prawo?
Prawo pracy

Umowy zawarte w czasie ciąży na celowniku ZUS

Renata Ziólkowska
2016-06-06
Zatrudniliśmy w biurze pracownicę w 3. miesiącu ciąży. Przepracowała u nas 3 miesiące, po czym poszła na zwolnienie lekarskie. Teraz jest na urlopie rodzicielskim. ZUS, który przeprowadził u nas kontrolę, uznał, że pracownica nie podlegała składkom, więc nie ma prawa do zasiłku.
Czy ZUS miał prawo uznać, że pracownik nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne?
Prawo pracy

Ile zwolnienia na dzieci u kolejnego pracodawcy

Renata Majewska
2016-04-15
Od 1.04.2016 zatrudniliśmy pracownika na ¾ etatu. Wcześniej pracował na ½ etatu i w 2016 zdecydował się na godzinowy wymiar tzw. zwolnienia na dzieci. Przed odejściem z dotychczasowej firmy wykorzystał w 2016 już 3 godziny takiego zwolnienia od pracy.
Ile z tego zwolnienia będzie mu przysługiwać u nas?
Prawo pracy

Akta osobowe dostosowane do zmienionych przepisów

Renata Majewska
2016-03-16
W konsekwencji wejścia w życie od 2.01.2016 i 22.02.2016 nowelizacji Kp dotyczących uprawnień rodzicielskich pracowników i terminowych umów o pracę zmienił się sposób prowadzenia teczek personalnych pracowników.
Prawo pracy

Od kiedy liczyć bieg 33 miesięcy zatrudnienia na czas określony

Renata Majewska
2016-03-15
Spółka 29.02.2016 podpisała z pracownikiem pierwszą umowę o pracę na czas określony 12 miesięcy. Datę rozpoczęcia świadczenia pracy strony ustaliły na 1.04.2016, a zakończenia – na 1.03.2017.
Od kiedy liczyć bieg 33 miesięcy wyznaczających maksymalny limit czasu trwania zatrudnienia okresowego tej osoby? Od lutego czy kwietnia 2016?
Prawo pracy

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy płatne jak urlop

Magdalena Januszewska
2016-01-15
Wypowiadam umowę o pracę pracownikowi, który ma ruchome składniki wynagrodzenia. Chcę go jednocześnie zwolnić z obowiązku świadczenia pracy. Jak obliczyć wynagrodzenie?
Prawo pracy

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Magdalena Januszewska
2015-12-15
Po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę przestaje wiązać umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawarta z poprzednim pracodawcą.
Prawo pracy

Zasiłek macierzyński przy umowie na czas określony

Ewa Markiewicz
2015-11-15
W mojej kilkuosobowej firmie jedna z pracownic pod koniec października 2015 r. przedłożyła zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że jest na początku trzeciego miesiąca ciąży. Dodam, że jest zatrudniona na podstawie terminowej umowy o pracę, która formalnie wygasa z końcem roku. Tak zostało ustalone w umowie, ale nie mam pewności, czy w tej sytuacji jest ona wiążąca. Wiem, że przepisy chronią kobiety w ciąży przed zwolnieniem z pracy, ale nie w każdym przypadku.
Czy pracownica może skorzystać z urlopu macierzyńskiego, a potem wychowawczego? Co ze składkami ZUS za te okresy? Jakie ciążą na mnie wobec niej obowiązki?
Prawo pracy

Jak uwolnić się od zfśs

Paweł Ziółkowski
2015-10-15
Spółka z o.o. zatrudnia ok. 50 pracowników. Czy może zrezygnować z tworzenia zfśs?
Prawo pracy

Dodatkowe zatrudnienie w trakcie urlopu wychowawczego

Ewa Markiewicz
2015-10-15
Jedna z pracownic zatrudnionych na pełny etat przebywa na urlopie wychowawczym od ponad 2 lat. Pracodawca przypadkowo dowiedział się, że postanowiła podjąć zatrudnienie w drugiej firmie jeszcze w trakcie urlopu, udzielonego jej w celu umożliwienia sprawowania opieki nad dzieckiem.Czy podczas urlopu wychowawczego można podejmować jakąkolwiek pracę i to bez powiadomienia o tym pracodawcy?
Czy z tego powodu pracodawca może rozwiązać umowę o pracę?
Prawo pracy

Pracownik w wieku przedemerytalnym szczególnie chroniony

Renata Majewska
2015-08-15
Pracodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zatrudnia elektryka samochodowego, który jest w wieku przedemerytalnym (a także 5 innych pracowników). Chce całkowicie zmienić profil działalności (na sklep internetowy) i pracownik z takimi kwalifikacjami nie będzie już potrzebny.
Czy i jak można go zwolnić z pracy?
Prawo pracy

Co z zfśs po likwidacji zakładu pracy

Joanna Lewczuk
2015-07-15
Pracodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą postanowił o jej likwidacji i dał z tego powodu wypowiedzenia wszystkim 5 pracownikom. Wypowiedzenia upłynęły 31.05.2015 r., ale na ten dzień przedsiębiorcy zostały jeszcze pieniądze na wyodrębnionym rachunku bankowym zfśs.
Co ma z nimi zrobić, aby być w zgodzie z prawem?
Prawo pracy

Kontrolne badanie lekarskie między długą chorobą a wypoczynkiem

Renata Majewska
2015-06-15
Pracownik poinformował o powrocie do pracy po przewlekłej chorobie, podczas której niemal wyczerpał okres zasiłkowy. Bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim zamierza wykorzystać cały zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy, co łącznie daje 52 dni robocze (ponad dwa miesiące kalendarzowe). Pracodawca chce mu iść na rękę i zaakceptować wniosek.
Czy przed rozpoczęciem wypoczynku trzeba go wysłać na kontrolne badania lekarskie, zgodnie z art. 229 § 2 Kp?
Prawo pracy

Bez zerwania współpracy nie ma odprawy

Renata Majewska
2015-06-15
Pracownik ustalił prawo do emerytury i zaczął ją pobierać podczas trwającego zatrudnienia. Zwrócił się do pracodawcy o wypłatę odprawy emerytalnej? Czy ma do niej prawo?
Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę ze zwolnieniem z obowiązku jej świadczenia

Magdalena Januszewska
2015-05-15
Firma zatrudniła pracownika na okres próbny - na 3 miesiące. Szybko okazało się, że nie nadaje się do pracy. Postanowiono się z nim rozstać, a ponadto zwolnić z obowiązku świadczenia pracy do końca okresu wypowiedzenia.
Czy w wypadku umowy na okres próbny takie działania są możliwe?
Prawo pracy

Zwiększenie rocznego limitu nadgodzin

Magdalena Januszewska
2015-04-15
Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób i ma regulamin pracy. Nie wiąże go układ zbiorowy pracy. Chce wprowadzić wyższy niż wynikający z Kp limit nadgodzin.
Jak może to zrobić i jaka jest maksymalna liczba nadgodzin na rok?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....