Pracownicy - Dokumenty ZUS

Dokumenty ZUS

Pełnomocnictwo w ZUS po wyrejestrowaniu płatnika i ponowne zgłoszenie płatnika drogą elektroniczną

Mariusz Sobkowiak
2020-08-05
Nasza fundacja została zgłoszona do ZUS w 2019 na formularzu ZUS ZPA. Złożyliśmy bezterminowe pełnomocnictwo ZUS PEL dla prezesa, wybierając na formularzu upoważnienie do „załatwiania spraw za pośrednictwem platformy PUE ZUS”. Fundację wyrejestrowaliśmy z ZUS pod koniec 2019, a od połowy 2020 zatrudniamy zleceniobiorcę i ponownie będziemy zgłaszać organizację na ZUS ZPA.
Czy pełnomocnictwo złożone w ZUS pozostaje ważne po wyrejestrowaniu płatnika i czy pełnomocnik może w związku z tym złożyć zgłoszenie ZUS ZPA drogą elektroniczną przez swój profil w PUE ZUS, czy też konieczne jest ponowne złożenie pełnomocnictwa do ZUS?
Dokumenty ZUS

Jak raportować do ZUS wpłaty na PPK

Krzysztof Tandecki
2019-11-18
Do końca roku kwoty wpłat na plan kapitałowy należy wykazywać w imiennym raporcie ZUS RCA w polu 27, przeznaczonym do wpisywania składek na Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).
Dokumenty ZUS

Powtórzone raporty w komplecie korygującym w PUE ZUS

Mariusz Sobkowiak
2019-06-05
Zorientowaliśmy się, że nie wykazaliśmy zleceniobiorcy w dokumentach rozliczeniowych za 2 mies. Za styczeń i luty składaliśmy ZUS DRA, wykazując dwóch ubezpieczonych (zamiast trzech), i ZUS RZA z dwoma ubezpieczonymi. Dziś próbowaliśmy złożyć korektę DRA za 2 mies. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Kreator przy obsłudze rozliczenia tworzy nam od razu cały komplet dokumentów rozliczeniowych ZUS (DRA i RZA), podczas gdy złożone do tej pory RZA są prawidłowe, trzeba jedynie dodać raport za jedną osobę.
W czasie tworzenia korekty DRA „ręcznie”, by nie generować kompletu, i przy dodawaniu „ręcznie” RZA za brakującą osobę w trybie złożenia, a nie korekty, pojawia się błąd krytyczny przy RZA – istnieje już raport o takim identyfikatorze. Nie zmienimy numeru raportu na 02, gdyż nie jest to korekta. Nie mogąc dodać brakującego RZA za jedną osobę, postanowiliśmy jednak złożyć komplet DRA i RZA przez kreator, ale wtedy pojawił się błąd o kodzie 69003501 W komplecie korygującym znajdują się powtórzone raporty (chodzi o raporty za dwie pozostałe osoby). Nie możemy więc złożyć RZA za jedną osobę „ręcznie” ani całego kompletu, korzystając z kreatora – w obu przypadkach pojawiają się błędy. Status po weryfikacji w drugim przypadku jest „OK”, jednak błąd się wyświetlił i wolimy go nie ignorować. Jak postąpić w tej sytuacji?
Dokumenty ZUS

Zmiany w drukach ubezpieczeniowych od 1.01.2019

Renata Majewska
2019-01-11
Od nowego roku płatnikom składek przybyło obowiązków informacyjnych wobec ZUS. Będą składać więcej formularzy za zatrudniane osoby.
Dokumenty ZUS

Problemy z wysyłką ZUS ZWUA za zleceniobiorcę przez PUE ZUS

Mariusz Sobkowiak
2019-01-03
Czy wyrejestrowując z ubezpieczeń zleceniobiorcę zatrudnionego do 31.12.2018, muszę wypełniać blok V formularza ZUS ZWUA? Jeśli tak, to w jaki sposób? Z informacji na stronie ZUS wynika, że nie, jednak pole 01 wypełnia się automatycznie i w dodatku nie można wysłać tak wypełnionego dokumentu, gdyż pojawia się komunikat o błędzie.
Dokumenty ZUS

Korekta nienależnie opłaconej składki zdrowotnej z umowy o dzieło

Andrzej Radzisław
2018-10-10
Podczas audytu wewnętrznego w spółce stwierdzono, że w 2016 osoba, z którą była zawarta umowa o dzieło, została zgłoszona do ubezpieczeń jako zleceniobiorca i była za nią opłacana składka zdrowotna. Zgłoszenie zostało przekazane do ZUS dzień przed wypłaceniem jej należnego wynagrodzenia, a wyrejestrowanie nastąpiło z dniem następnym.
Czy w takim przypadku spółka powinna złożyć korektę? Jak rozliczyć to podatkowo? Osoba ta już się przecież rozliczyła z podatku za 2016.
Dokumenty ZUS

Późniejsze zgłoszenie zleceniobiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Andrzej Radzisław
2018-06-04
Od 1.01.2018 zleceniobiorca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych bez ubezpieczenia chorobowego. Od 1.03.2018 wyraził chęć podlegania także ubezpieczeniu chorobowemu. Rachunek za luty złożył z opóźnieniem i wynagrodzenie za ten miesiąc zostało mu wypłacone 22 marca, natomiast wynagrodzenie za marzec – na początku kwietnia.
Za marzec złożyliśmy za niego raport ZUS RCA z kodem 30 00 xx i od wypłaconego wynagrodzenia naliczyliśmy składki społeczne (bez chorobowej) oraz zdrowotną, złożyliśmy także ZUS RCA z kodem 04 11 xx z zerową podstawą wymiaru i kwotą składek.
Czy postąpiliśmy prawidłowo?
Dokumenty ZUS

Zgłoszenie do ZUS zatrudnionego rolnika, który ma ubezpieczenie w KRUS

Andrzej Radzisław
2017-11-17
Spółka zamierza zatrudnić rolnika, który jest właścicielem gospodarstwa rolnego ubezpieczonym w KRUS. Nie jest emerytem ani rencistą. Jak postąpić w przypadku zawarcia z nim umowy o pracę bądź zlecenia, tzn. jakie składki należy za niego odprowadzić i z jakim kodem zgłosić do ubezpieczeń?
Dokumenty ZUS

Zatrudnienie emeryta – obowiązki wobec ZUS

Ewa Markiewicz
2017-11-17
Firma chce zatrudnić emeryta, który pobiera świadczenie emerytalne ze Stanów Zjednoczonych.
Czy zawierając z nim umowę zlecenia lub o dzieło, trzeba zgłaszać go do ZUS?
Dokumenty ZUS

Przekwalifikowanie zlecenia na umowę o pracę – korekta dokumentów złożonych do ZUS

Andrzej Radzisław
2017-09-11
Spółka przez 2 lata (2014–2015) zatrudniała zleceniobiorcę, który ze zlecenia został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Po zakończeniu umowy osoba ta poprosiła o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W związku z odmową wystąpiła z takim roszczeniem do sądu. W sierpniu 2017 zapadł wyrok zasądzający na jej rzecz ekwiwalent. Sąd stwierdził, że zatrudnienie miało cechy stosunku pracy, a nie umowy zlecenia. Po analizie spółka uznała, że nie będzie składać apelacji od wyroku.
Czy powinna złożyć do ZUS korektę dokumentów, czy też nie jest ona potrzebna, bo za zleceniobiorcę były opłacane wszystkie składki (takie jak należne za pracownika).
Dokumenty ZUS

Oskładkowanie dwóch umów zlecenia z jednym zleceniobiorcą

Andrzej Radzisław
2017-08-04
Z osobą, która zawarła z nami umowę zlecenia, ma zostać zawarta kolejna taka umowa. W jej ramach osoba ta będzie wykonywała obowiązki pracownicy, która urodziła dziecko i przez rok nie będzie pracowała.
Do jakich ubezpieczeń należy ją zgłosić z drugiej umowy? Czy składki społeczne powinny być opłacane od obu umów, jeżeli z pierwszej wynagrodzenie wynosi 2500 zł miesięcznie? Czy ZUS może drugą umowę zakwestionować i zażądać składek? Jakie dokumenty złożyć do ZUS?
Dokumenty ZUS

Wynagrodzenie wykazane w ZUS RCA wyższe niż za poprzedni miesiąc – błędy weryfikacji

Joanna Lewczuk
2017-07-17
Pracownik zatrudniony od 22.05.2017 w raporcie ZUS RCA za maj ma wykazaną podstawę wymiaru składek 415,45 zł. Za czerwiec, za cały miesiąc, podstawa wynosi 2000 zł. Weryfikacja raportu czerwcowego wykazała kilka błędów (m.in. „Dla danego ubezpieczonego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykazana w dokumencie różni się od podstawy wymiaru wykazanej w ostatnim komplecie dokumentów za poprzedni miesiąc. Sprawdź, czy wpisana podstawa jest poprawna”).
Dlaczego te błędy się pojawiły? Co mogliśmy zrobić źle?
Dokumenty ZUS

Wyrównanie wynagrodzenia – skutki w zakresie ZUS i PIT

Andrzej Radzisław
2017-07-17
Pracownik od stycznia 2017 otrzymał podwyżkę 100 zł. Przez pomyłkę wynagrodzenie za styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj zostało mu wypłacone bez podwyżki. W czerwcu otrzymał wyrównanie.
Czy powinniśmy przekazać korektę dokumentów za okres od stycznia do maja? Czy w takim przypadku ZUS uzna, że zaniżyliśmy składki, a US, że zaniżyliśmy podatek?
Dokumenty ZUS

Zerowy raport ZUS RCA za osobę na zasiłku macierzyńskim, która nie pobierała świadczenia

Andrzej Radzisław
2017-06-12
Zarówno wynagrodzenia, jak i zasiłki wypłacamy pracownikom do 10. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku osób pobierających zasiłek macierzyński nie składaliśmy raportu RCA z kodem 12 40 00, gdy w danym miesiącu przebywały one na urlopie macierzyńskim, jednak zasiłek nie został im wypłacony. Przykładowo gdy kobieta urodziła dziecko 20 marca, ale w marcu zasiłek nie był jej wypłacany, za marzec nie był również składany raport RCA z kodem 12 40 00.
Czy raport zerowy jest konieczny? Czy musimy złożyć korektę?
Dokumenty ZUS

Dwie kartoteki ubezpieczonego o statusie „Potwierdzona w ZUS”

Joanna Lewczuk
2017-04-19
Po pierwszym pobraniu danych z ZUS w „Rejestrze ubezpieczonych” dla jednego z pracowników istnieją 2 kartoteki o statusie „Potwierdzony”. Wcześniej ubezpieczony miał jedną kartotekę, druga pojawiła się po aktualizacji danych. Mimo wielu prób nie mogę ich połączyć, przez co nie da się wysłać dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Cały czas wyświetla się błąd krytyczny.
Jak poradzić sobie z tym problemem?
Dokumenty ZUS

Pobieranie danych z ZUS – dane do uwierzytelnienia

Joanna Lewczuk
2017-03-16
Gdy pobieram elektronicznie dane z ZUS, w oknie, w którym podpisuję oświadczenie, muszę czasem wpisać kwotę wykazaną w jakiejś deklaracji rozliczeniowej, a czasem nie ma takiej potrzeby.
Od czego to zależy?
Dokumenty ZUS

Kod tytułu ubezpieczenia w raporcie ZUS RCA po ustaniu zatrudnienia

Joanna Lewczuk
2017-02-14
Po aktualizacji danych płatnika (w ramach Interaktywnego Płatnika Plus) mam problem z wysłaniem dokumentów rozliczeniowych za styczeń 2017. Wszystko zrobiłam jak miesiąc wcześniej. Wówczas nie było żadnych problemów, teraz w raporcie ZUS RCA wyświetla się błąd krytyczny – „Dla ubezpieczonego brak zgłoszenia z podanym kodem tytułu ubezpieczenia”. Sprawdziliśmy na ZUS ZUA i na pewno kod tytułu ubezpieczenia jest poprawny, tzn. 01 10 0 0. Pracownik ten został wyrejestrowany od 18.12.2016. W styczniu miał wypłacone wynagrodzenie za grudzień 2016.
Co może być przyczyną błędu? Co należy zrobić, aby wysłać dokumenty do ZUS?
Dokumenty ZUS

Nieudana korekta składki na FP w deklaracji rozliczeniowej

Joanna Lewczuk
2017-02-14
Zrobiłam korektę deklaracji rozliczeniowej za październik 2014. Korekta dotyczy jedynie składki na FP. Weryfikacja zestawu, który składa się tylko z ZUS DRA korygującej, zgłasza błąd „Brak raportu za ubezpieczonego zgłoszonego przez płatnika” i program wyświetla kilka nazwisk, w tym nazwiska pracowników, którzy już nie pracują w firmie.
Co może być przyczyną wystąpienia tego błędu? Przecież nie koryguję danych ubezpieczonych, tylko składkę na FP w deklaracji rozliczeniowej.
Dokumenty ZUS

Problem z korektą deklaracji rozliczeniowych w Programie Płatnik

Joanna Lewczuk
2017-01-18
Muszę skorygować deklaracje ZUS DRA za poszczególne miesiące od lipca 2013 do marca 2015. Przygotowałam już deklaracje rozliczeniowe korygujące (ZUS DRA) z identyfikatorem 02, a dwie deklaracje z identyfikatorem 03, ponieważ kiedyś były już składane korekty za te miesiące. Po ich weryfikacji program wyświetla błąd krytyczny o numerze 66004001 „Brak kompletu rozliczeniowego z ZUS za podany okres. Wyniki weryfikacji i wyliczeń bez tych danych mogą być błędne”. Dodam, że przed zrobieniem korekt pobrałam aktualne dane i komponenty. Aktualizacje pobierałam kilkakrotnie, zamykałam program, restartowałam komputer, lecz problem nie zniknął.
Co trzeba zrobić, aby ten błąd już się nie pojawiał i abym mogła wysłać dokumenty korygujące?
Dokumenty ZUS

Zmiana nazwiska pracownika w Programie Płatnik

Joanna Lewczuk
2016-12-15
Pracownica zmieniła nazwisko, ale jeszcze oficjalnie nie poinformowała o tym pracodawcy. Interaktywny Płatnik Plus „widzi” ją już z nowym nazwiskiem, w związku z czym nie mogę wysłać kompletu dokumentów rozliczeniowych z raportem z jej dotychczasowym nazwiskiem. W raporcie ZUS RCA zmieniłam nazwisko na nowe, co pozwoliło na wysłanie dokumentów rozliczeniowych. Chcąc poinformować ZUS o zmianie nazwiska ubezpieczonej, utworzyłam dokument ZUS ZIUA. Jego weryfikacja zgłasza błąd krytyczny informujący, że dane ubezpieczonej w bloku III i IV są identyczne.
Czy w sytuacji, gdy Interaktywny Płatnik Plus zmienił już dane pracownicy w kartotece ubezpieczonej, nie składa się ZUS ZIUA?
Dokumenty ZUS

Problem z wyliczeniem składki zdrowotnej w raporcie ZUS RCA

Joanna Lewczuk
2016-08-15
Byłemu pracownikowi (dotychczasowy kod tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0) zatrudnionemu do 30.06.2016 i wyrejestrowanemu z ubezpieczeń 1.07.2016, w lipcu 2016 została wypłacona premia za II kwartał. Sporządziłam raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 0 0. Wpisałam właściwe podstawy wymiaru składek i kliknęłam „Wylicz”. Program wyliczył składki, jednak zdrowotną wpisał w pole dotyczące finansowania tej składki przez płatnika, co nie jest w przypadku pracownika (byłego pracownika) poprawne.
Zmianę można wprowadzić ręcznie, ale czy program działa prawidłowo?
Dokumenty ZUS

EKUZ na czas delegacji pracownika

Renata Ziólkowska
2016-08-15
Prowadzimy biuro rachunkowe blisko niemieckiej granicy. Zagraniczna spółka planuje utworzyć spółkę zależną w Polsce i zlecić nam obsługę księgową. Będzie się to jednak wiązało z wyjazdami do centrali rozliczanymi w ramach podróży służbowych.
Czy w takim przypadku pracownik powinien mieć EKUZ?
Dokumenty ZUS

Błędy informujące o różnicy podstaw wymiaru składek w stosunku do miesiąca poprzedniego

Joanna Lewczuk
2016-07-13
Od kwietnia do czerwca 2016 spółka zatrudniała zleceniobiorcę. Jego wynagrodzenie wynosiło 3000 zł miesięcznie. Jednak zgodnie z umową wynagrodzenie za cały okres zlecenia zostało wypłacone w czerwcu. Za kwiecień i maj 2016 przekazaliśmy do ZUS zerowe raporty ZUS RCA. Po sporządzeniu raportu za czerwiec 2016, w którym została wykazana kwota 9000 zł, i po jego weryfikacji program Płatnik zgłosił błędy: 69004501, 69004503, 69004504. Informują one o różnicy podstaw wymiaru składek w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Kwoty są prawidłowe, co więc zrobić, aby w przyszłości te błędy nie wystąpiły?
Dokumenty ZUS

Dwa różne błędy informujące o przekroczeniu 30-krotności podstawy wymiaru składek

Joanna Lewczuk
2016-07-13
Sporządziłam dokumenty rozliczeniowe za czerwiec 2016. W przypadku raportu ZUS RCA weryfikacja pozycji raportów dla 2 ubezpieczonych wykazuje błędy informujące o przekroczeniu przez nich 30-krotności. Dla jednego z ubezpieczonych weryfikacja pozycji raportu wykazuje błąd zwykły 69004903, dla drugiego – błąd krytyczny 69004901.
Czy tak być powinno, czy jest to błąd programu Płatnik?
Dokumenty ZUS

Nieaktywna opcja

Joanna Lewczuk
2016-06-06
Muszę skorygować wysłane do ZUS dokumenty rozliczeniowe za kilka okresów. ZUS przesłał mi zamówione przeze mnie „paczki” kompletów rozliczeniowych za potrzebne okresy. Mam jednak problem przy sporządzaniu korekt raportów – nie mogę odznaczyć pracowników, których raportów nie koryguję; opcja „Nie wysyłaj” jest nieaktywna.
Co zrobić, aby można było wysłać tylko skorygowane raporty?
Czy trzeba wysłać ponownie cały zestaw, obejmujący wszystkich pracowników z uwzględnieniem korekt?
Dokumenty ZUS

Łączenie kartotek ubezpieczonych w programie Płatnik

Joanna Lewczuk
2016-06-06
Po pobraniu danych z ZUS program Płatnik wyświetlił mi komunikat: „W rejestrze ubezpieczonych występują kartoteki posiadające identyczne numery PESEL. Kartoteki te zostały oznaczone błędem krytycznym. Należy sprawdzić poprawność numerów PESEL w kartotekach. Dokumenty utworzone na podstawie kartotek posiadających błędy krytyczne nie zostaną wysłane do ZUS”. Sprawdziłam te kartoteki i okazało się, że dotyczą tej samej osoby.
Co mam zrobić w tej sytuacji?
Dokumenty ZUS

Pobieranie danych płatnika i ubezpieczonych w Interaktywnym Płatniku Plus

Joanna Lewczuk
2016-05-08
Otrzymaliśmy z ZUS informację, że możemy już pobierać dane z konta płatnika i kont ubezpieczonych.
W jaki sposób mamy je pobrać i jakie opcje zaznaczyć w programie Płatnik?
Dokumenty ZUS

Dwa raporty składkowe z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia

Joanna Lewczuk
2016-04-15
Kilka miesięcy temu za zleceniobiorcę przekazaliśmy do ZUS raport ZUS RZA zamiast ZUS RCA. Obecnie próbujemy to naprawić, ale po sporządzeniu zerowego ZUS RZA (z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 0 0) i właściwego ZUS RCA (z kodem 04 11 0 0) program zgłasza błąd krytyczny uniemożliwiający wysłanie dokumentów. Opis błędu informuje, że w komplecie dokumentów ubezpieczony nie może mieć wypełnionych kilku raportów składkowych.
Jak postąpić w tej sytuacji?
Dokumenty ZUS

Wyrejestrowanie spółki cywilnej jako płatnika składek ZUS

Barbara Staszyńska
2016-03-15
29.02.2016 zwolniono ostatniego pracownika spółki cywilnej, co zostało zgłoszone do ZUS na druku ZUS ZWUA. Wynagrodzenie za luty będzie wypłacone w marcu. Spółka planuje zatrudnienie nowych pracowników od połowy maja 2016.
Czy konieczne jest wyrejestrowanie spółki jako płatnika składek, a jeżeli tak, to z jaką datą?
Dokumenty ZUS

Wyrównania zasiłku macierzyńskiego – jaki kod świadczenia

Joanna Lewczuk
2016-03-15
Od stycznia 2016 spółka wypłaca wyrównania zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
jakim kodem należy wykazywać je w dokumentach rozliczeniowych?
Dokumenty ZUS

Błędy po dołączeniu dokumentów korygujących do korekty ZUS RCA

Joanna Lewczuk
2016-02-15
Dla jednego z pracowników, za którego przekazany był do ZUS błędny raport ZUS RCA (podstawy wymiaru składek były zawyżone), przygotowałam w programie Płatnik imienny raport korygujący. Weryfikacja pozycji raportu nie wykazała błędu. Dopiero po dołączeniu dokumentów korygujących (ZUS DRA i ZUS RCA) do zestawu i po jego zweryfikowaniu pojawiło się kilka błędów informujących, że podstawa wymiaru składek różni się od podstawy z poprzedniego kompletu.
Dlaczego te błędy się pojawiły i co w takim przypadku należy zrobić?
Dokumenty ZUS

Zmiana adresu pracownika w kartotece potwierdzonej przez ZUS

Joanna Lewczuk
2016-02-15
Pracownik poinformował mnie o nowym adresie zamieszkania. Chciałam tę zmianę wprowadzić w kartotece ubezpieczonego, po czym dokument informujący o zmianie adresu wysłać do ZUS. Niestety, obecnie nie mogę wprowadzić żadnej zmiany w kartotece.
Jak mam poinformować ZUS o nowym adresie pracownika?
Dokumenty ZUS

Korekta dokumentów rozliczeniowych – błąd informujący o braku kompletu pobranego z ZUS

Joanna Lewczuk
2016-01-15
W związku z błędem, jaki stwierdziłam w dokumentach rozliczeniowych za styczeń 2015, wykorzystując kreator tworzenia dokumentów rozliczeniowych, sporządziłam dokumenty rozliczeniowe korygujące. Utworzyłam je na podstawie dokumentów rozliczeniowych wysłanych do ZUS. Po wprowadzeniu zmian wykonałam weryfikację, która wykazała błąd 66004001Brak kompletu rozliczeniowego z ZUS za podany okres. Jest to błąd krytyczny uniemożliwiający wysyłkę dokumentów.
Dlaczego po weryfikacji pojawił się komunikat o braku kompletu pobranego z ZUS, jeśli w kreatorze wskazałam, że dokumenty mają być utworzone na podstawie dokumentów wysłanych do ZUS, a nie na podstawie kompletu pobranego z ZUS?
Dokumenty ZUS

Korekta dokumentów przekazanych do ZUS po stwierdzeniu wypadku przy pracy

Joanna Lewczuk
2015-11-15
Pracownik uległ wypadkowi i był niezdolny do pracy od 12.08.2015 do 31.10.2015 r. W listopadzie 2015 r. zakończyło się postępowanie powypadkowe, w tym badanie okoliczności wypadku i ustalanie, czy był to wypadek przy pracy. Z uwagi na trwające postępowanie wypłacono pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy za okres od 12.08.2015 do 13.09.2015 r., a następnie od 14.09.2015 do 31.10.2015 r. - zasiłek chorobowy. W sierpniu otrzymał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i wynagrodzenie za 11 dni pracy, we wrześniu - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i zasiłek chorobowy,w październiku - zasiłek chorobowy. Ponieważ postępowanie zakończyło się uznaniem, że był to wypadek przy pracy, w listopadzie wypłacono mu wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego do 100% podstawy i kwota ta została wykazana w raporcie ZUS RSA.
Czy powinniśmy także skorygować dokumenty przekazane do ZUS? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Dokumenty ZUS

Oznaczenie kolejności przetwarzania dokumentów wysłanych w zestawie

Joanna Lewczuk
2015-10-15
Spółka zatrudniła zleceniobiorcę na 2 krótkie umowy zlecenia: pierwsza na okres 3-4.09.2015 r., druga 7-9.09.2015 r. Dokumenty zgłoszeniowe ZUS ZUA oraz wyrejestrowujące ZUS ZWUA zostały przygotowane i dołączone do jednego zestawu dokumentów. We wszystkich wpisany jest kod tytułu ubezpieczenia 04 11 0 0. Weryfikacja tego zestawu wykazała jednak błąd krytyczny 65005801 Dokumenty zgłoszeniowe należy przekazywać w jednym zestawie i oznaczyć kolejność przetwarzania.
W jaki sposób mam oznaczyć kolejność przetwarzania tych dokumentów? Kartoteka tej osoby posiada status Potwierdzona w ZUS, ponieważ wykonywała już ona zlecenie dla spółki
Dokumenty ZUS

Jak wykazać nieobecność pracownika bez prawa do świadczenia chorobowego

Joanna Lewczuk
2015-10-15
Od 1.09.2015 r. firma zatrudnia pracownika, który 10 września dostarczył zwolnienie lekarskie wystawione na okres 10-20.09.2015 r. Z uwagi na brak wymaganego okresu ubezpieczenia chorobowego pracownik ten nie ma prawa do świadczenia chorobowego.
Jak w takiej sytuacji w raporcie ZUS RSA wykazać jego nieobecność?
Wynagrodzenie za wrzesień będzie mu wypłacone w październiku. Czy za wrzesień należy przesłać do ZUS raport ZUS RCA?
Dokumenty ZUS

Sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych po zmianie nazwiska pracownicy

Joanna Lewczuk
2015-10-15
Pracownica wyszła za mąż i zmieniła nazwisko. Sporządziłam dokument zmieniający dane identyfikacyjne ZUS ZIUA. Weryfikacja dokumentu wykazała błąd 61014914 oraz pojawiła się informacja, że do czasu potwierdzenia w rejestrze urzędowym PESEL należy posługiwać się dotychczasowymi danymi identyfikacyjnymi ubezpieczonej.
Mam w tej sytuacji wysłać przygotowany dokument czy go nie wysyłać?
Dokumenty ZUS

Komunikat: „Podstawa wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe różni się od podstawy z poprzedniego miesiąca”

Joanna Lewczuk
2015-09-15
Przygotowałam w programie Płatnik dokumenty rozliczeniowe za sierpień 2015 r. W przypadku niektórych pracowników pojawiły się błędy, dotyczące podstaw wymiaru składek, np. z opisem: "Podstawa wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe różni się od podstawy z poprzedniego miesiąca".
Błędy te dotyczą wszystkich podstaw wykazanych w raporcie, tzn. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Sprawdzałam wielokrotnie i podstawy te są poprawne.
Dlaczego pojawiają się te błędy?
Dokumenty ZUS

Błąd: Przekroczenie podstawy wymiaru

Joanna Lewczuk
2015-09-15
W trakcie sporządzania dokumentów rozliczeniowych za sierpień 2015 r. w przypadku jednego z pracowników weryfikacja pozycji raportu ZUS RCA wykazała błąd 69004901 "Z danych ubezpieczonego w ZUS wynika przekroczenie podstawy wymiaru". Sprawdziłam wszystkie dokumenty od stycznia 2015 r. - wynika z nich, że pracownik ten nie przekroczył jeszcze 30-krotności.
Co w tej sytuacji mam zrobić, jak wysłać raport do ZUS?
Dokumenty ZUS

Wycofanie tylko jednej pozycji raportu ZUS RSA

Joanna Lewczuk
2015-08-15
W komplecie dokumentów rozliczeniowych za grudzień 2014 r. za jednego z pracowników błędnie zostały sporządzone imienne raporty miesięczne. Do ZUS został przekazany za tego pracownika raport ZUS RCA oraz dwie pozycje raportu ZUS RSA. Raport ZUS RCA jest poprawnie sporządzony, natomiast w raporcie ZUS RSA nadmiarowo została wypełniona jedna pozycja, którą muszę wycofać.
Jakie raporty korygujące przekazać za tę osobę? Czy przekazać ponownie raport ZUS RCA i poprawiony raport ZUS RSA, czy raportu ZUS RCA nie należy przekazywać? Czy w raporcie ZUS RSA wyzerować nadmiarową pozycję?
Dokumenty ZUS

Komunikat: „W komplecie korygującym znajdują się powtórzone raporty”

Joanna Lewczuk
2015-08-15
Ponieważ w komplecie dokumentów rozliczeniowych za styczeń 2015 r. popełniliśmy błąd w imiennym raporcie miesięcznym za jednego z pracowników (wpisaliśmy błędną podstawę wymiaru składek), w programie Płatnik przygotowaliśmy korektę całego kompletu.
Weryfikacja zestawu dokumentów wykazała błąd: "W komplecie korygującym znajdują się powtórzone raporty".
Do tej pory, korygując raporty za jednego lub kilku pracowników, zawsze wysyłaliśmy w komplecie korygującym deklarację rozliczeniową ze wszystkimi imiennymi raportami miesięcznymi, nawet tymi, które nie były korygowane.
Czy to oznacza, że w komplecie korygującym nie możemy już wysyłać wszystkich raportów?
Dokumenty ZUS

Komunikat: „Dla ubezpieczonego brak zgłoszenia z podanym kodem tytułu”

Joanna Lewczuk
2015-07-15
Przy sporządzaniu imiennego raportu miesięcznego dla jednego z ubezpieczonych weryfikacja wykazała błąd informujący, że osoba nie została zgłoszona do ubezpieczeń. Sprawdziłam w dokumentach zgłoszeniowych, że zgłoszenie było wysłane.
Co może być przyczyną tego błędu?
Dokumenty ZUS

Komunikat: „Brak raportu za ubezpieczonego zgłoszonego przez płatnika”

2015-07-15
Sporządzając korektę dokumentów rozliczeniowych za wrzesień 2012 r., program Płatnik wykazał błąd informujący, że brak jest raportu za ubezpieczonego, który od 2015 r. nie jest już naszym pracownikiem.
Dlaczego taki błąd się pojawił?
Dokumenty ZUS

Status weryfikacji: „Błędy przetwarzania”

Joanna Lewczuk
2015-07-15
Sporządziłam dla ubezpieczonej i wysłałam do ZUS dokument zgłoszeniowy ZUS ZUA. Weryfikacja tego dokumentu nie wykazała żadnego błędu. Natomiast po pobraniu danych z ZUS pojawiła się informacja, że wystąpiły błędy przetwarzania.
Dlaczego poprawny dokument posiada informację o błędach przetwarzania?
Dokumenty ZUS

Problem z ponownym zgłoszeniem pracownicy, która w przerwie w zatrudnieniu zmieniła nazwisko

Joanna Lewczuk
2015-06-15
Jak zgłosić pracownicę, która była zatrudniona w naszej firmie do końca czerwca 2014 r., a od 4.06.2015 r. ponownie jest zatrudniona? W grudniu 2014 r. wyszła za mąż i zmieniła nazwisko.
Mamy problem ze sporządzeniem dokumentu zgłoszeniowego, ponieważ w kartotece ubezpieczonej jest poprzednie nazwisko, którego nie można zmienić, bo jej kartoteka jest potwierdzona w ZUS.
Dokumenty ZUS

Przerwy między umowami zlecenia ‒ wyrejestrowanie i ponowne zgłoszenie

Joanna Lewczuk
2015-06-15
Ze zleceniobiorcą zawieramy kolejne miesięczne umowy. Pierwsza zawarta była od 1 do 31.03.2015 r.; druga od 1 do 30.04.2015 r.; kolejna od 4 do 29.05.2015 r. Pomiędzy drugą i trzecią umową są trzy dni przerwy. Osoba ta podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, więc zgłoszona była na druku ZUS ZUA z kodem tytułu 04 11 0 0.Czy po wygaśnięciu drugiej umowy, zleceniobiorcę należy wyrejestrować (na druku ZUS ZWUA) i z tytułu trzeciej zgłosić ponownie (na druku ZUS ZUA)?
Dokumenty ZUS

Zmiana wymiaru czasu pracy po urlopie macierzyńskim w dokumentach ubezpieczeniowych

Joanna Lewczuk
2015-06-15
Pracownica (zgłoszona z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0), która obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim, od 15.06.2015 r., bezpośrednio po urlopie, wraca do pracy. Na jej wniosek dotychczasowy pełny wymiar czasu pracy zostanie obniżony do 7/8 etatu.
Czy w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy powinniśmy pracownicę wyrejestrować i ponownie zgłosić do ubezpieczeń? Jakie dokumenty rozliczeniowe złożyć za nią za czerwiec?
Dodam, że w czerwcu zostanie jej wypłacony zasiłek macierzyński za okres 1‒14 czerwca oraz wynagrodzenie za pracę za okres 15‒30 czerwca.
Dokumenty ZUS

Jak w raportach ZUS RSA wykazać urlop bezpłatny dłuższy niż miesiąc

Joanna Lewczuk
2015-06-15
Czy gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym dłużej niż miesiąc, cały okres tego urlopu można wykazać w jednym imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA?
Dokumenty ZUS

Rozwiązanie umowy po przejściu na emeryturę i ponowne zatrudnienie

Joanna Lewczuk
2015-05-15
Z pracownikiem, który przeszedł na emeryturę, rozwiązaliśmy stosunek pracy z dniem 31.03.2015 r. Od następnego dnia, czyli od 1 kwietnia zatrudniliśmy go ponownie, ale na innym stanowisku pracy.
Czy z tytułu dotychczasowej umowy należało tego pracownika wyrejestrować z ubezpieczeń, a następnie zgłosić z nowej umowy, czy też należało potraktować to jako ciągłość zatrudnienia?
Dokumenty ZUS

Korekta daty zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Joanna Lewczuk
2015-05-15
Na druku ZUS ZCNA zgłosiliśmy do ubezpieczenia zdrowotnego męża pracownicy jako członka rodziny. Po wysłaniu dokumentu do ZUS okazało się, że został on zgłoszony z błędną datą uzyskania uprawnień - od 1.03.2015 r. zamiast od 1.04.2015 r.
Jak skorygować ten błąd?
Dokumenty ZUS

Pensja „z dołu” wypłacona po ustaniu zatrudnienia

Joanna Lewczuk
2015-05-15
Pracownicy firmy otrzymują wynagrodzenie do 10. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Osobie, która była zatrudniona do 31.03.2015 r. wynagrodzenie za marzec zostało wypłacone 10 kwietnia. W imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za kwiecień 2015 r. został dla niej wpisany kod tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0, tzn. taki, z jakim była zgłoszona do ubezpieczeń.
Czy pomyłkę tę należy skorygować? Jeżeli tak, to jakie dokumenty sporządzić za tę osobę?
Dokumenty ZUS

Zasiłek macierzyński wypłacany przez dwóch pracodawców

Joanna Lewczuk
2015-04-15
Ubezpieczona, zatrudniona u dwóch pracodawców, obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Obaj pracodawcy wypłacają jej zasiłek macierzyński.
Który z nich i jakie dokumenty powinien za nią sporządzać z tego tytułu?
Dokumenty ZUS

Umowa o pracę bezpośrednio po zleceniu

Joanna Lewczuk
2015-04-15
Do końca kwietnia 2015 r. firma zatrudnia osobę na umowę zlecenia. Od 1.05.2015 r. będzie ją zatrudniać na umowę o pracę. Między umowami nie ma ani jednego dnia przerwy.
Czy począwszy od raportu ZUS RCA za maj można dla niej wpisywać kod tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0, zamiast dotychczasowego kodu 04 11 0 0, czy też o zmianie umowy i kodu należy poinformować ZUS w inny sposób?
Dokumenty ZUS

Czy za zleceniobiorcę, który nie uzyskał przychodu, należy złożyć raport?

Joanna Lewczuk
2015-03-15
Firma zawarła ze zleceniobiorcą umowę na okres od 2.03. do 30.06. 2015 r. W umowie zapisano, że wynagrodzenie za wykonywanie zlecenia wynosi 4000 zł miesięcznie. Wypłata wynagrodzeń następujez dołu po zakończeniu miesiąca. W związku z tym w marcu zleceniobiorcy nie wypłacono żadnej kwoty. Pierwszą wypłatę z tytułu umowy zlecenia otrzyma on dopiero w kwietniu.
Czy za marzec należy za tę osobę przekazać do ZUS imienny raport miesięczny ZUS RCA?
Dokumenty ZUS

Rozwiązanie umowy o pracę po urlopie wychowawczym

Joanna Lewczuk
2015-03-15
Jedna z pracownic, która obecnie przebywa na urlopie wychowawczym i której wkrótce urlop ten się kończy, poinformowała, że nie podejmie dalszej pracy. Ponieważ zostanie z nią rozwiązana umowa o pracę,z jakim kodem tytułu ubezpieczenia należy ją wyrejestrować - czy powinien to być kod 01 10 0 0, czy 12 11 0 0?
Dokumenty ZUS

Nagroda roczna wypłacona byłym pracownikom

Joanna Lewczuk
2015-02-15
W lutym 2015 r. pracownikom zostanie wypłacona nagroda roczna. Będzie wypłacona również pracownikom, z którymi rozwiązano już umowy o pracę oraz pracownikom, z którymi wkrótce umowy zostaną rozwiązane (ale jeszcze przed wypłatą nagrody).
Z jakim kodem tytułu ubezpieczenia powinniśmy rozliczyć składki za byłych pracowników; z kodem 01 10, 30 00 czy 50 00?
Dokumenty ZUS

Wysyłka dokumentów rozliczeniowych korygujących za kilka okresów rozliczeniowych

Joanna Lewczuk
2015-02-15
Otrzymałam z ZUS zawiadomienia o błędach w dokumentach rozliczeniowych; zawiadomienia dotyczą kilku okresów rozliczeniowych. Za wszystkie te okresy sporządziłam korekty dokumentów i próbowałam je wysłać z programu Płatnik w jednym zestawie. Niestety program nie pozwala mi wysłać wszystkich dokumentów razem.
Czy to oznacza, że muszę wysłać każdy okres oddzielnie?
Dokumenty ZUS

Umowa o pracę z byłym zleceniobiorcą

Iwona Orlik
2015-01-15
Firma zawarła umowę zlecenia na okres od 1 do 31.10.2014 r. z osobą, która była zatrudniona w innym zakładzie pracy. Zgłosiliśmy tego zleceniobiorcę do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 0 0, a po zakończeniu umowy wyrejestrowaliśmy go na druku ZUS ZWUA.
Od 1.11.2014 r. były zleceniobiorca został zatrudniony na umowę o pracę. Wynagrodzenie ze zlecenia (określone w umowie kwotowo) wypłacono tej osobie w listopadzie 2014 r.; w listopadzie zostało także wypłacone wynagrodzenie ze stosunku pracy.
Jakie imienne raporty miesięczne należało sporządzić za listopad 2014 r. za tę osobę? Czy powinien to być tylko raport ZUS RCA, w którym powinniśmy, jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, wykazać sumę wypłaconych kwot? Czy jednak powinniśmy sporządzić dwa raporty ZUS RCA oraz ZUS RZA?
Dokumenty ZUS

Jak skorygować pomyłkę w zgłoszeniu pracownika ‒ wykonawcy dzieła jako zleceniobiorcy

Iwona Orlik
2015-01-15
W listopadzie 2014 r. z pracownikiem, który od września 2014 r. przebywa na urlopie bezpłatnym, zawarto umowę o dzieło. Przez pomyłkę umowa ta została wprowadzona do systemu płacowego jako umowa zlecenie, a w konsekwencji osoba ją wykonująca została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.
Zgłoszenia dokonano na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 0 0, a składki rozliczono w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za listopad 2014 r.Jakie dokumenty należy przekazać do ZUS, aby skorygować błąd?
Dokumenty ZUS

Nagroda dla pracownika na urlopie bezpłatnym

Iwona Orlik
2015-01-15
Pracownik przez cały listopad 2014 r. przebywał na urlopie bezpłatnym. W listopadzie pracodawca wypłacił mu nagrodę za trzeci kwartał 2014 r. Jakie dokumenty należało sporządzić za tę osobę za listopad 2014 r.?
Czy można złożyć jednocześnie raport ZUS RSA, z którego wynika, że pracownik jest na urlopie bezpłatnym i raport ZUS RCA z rozliczonymi składkami?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....