Pracownicy

Świadczenia pracownicze

Czy przysługuje ryczałt za używanie prywatnego auta przy wykonywaniu pracy zdalnej

Jadwiga Sztabińska
2020-10-05
Jeśli pracując zdalnie z powodu pandemii COVID-19, pracownik w ogóle nie wykorzystuje swojego samochodu do celów służbowych, pracodawca nie musi mu wypłacać ryczałtu.
Świadczenia pracownicze

Pokrycie kosztów udziału w rozmowie kwalifikacyjnej – czy powstaje przychód

Edyta Głębicka
2020-10-05
Czy zwrot kosztów dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną i noclegu przez przedsiębiorcę przeprowadzającego rekrutację stanowi dla kandydatów do pracy przychód podlegający PIT?
Prawo pracy

Zasady obliczania wynagrodzenia za dodatkowy urlop pracownika tymczasowego

Jadwiga Sztabińska
2020-10-05
Jak ustalać wynagrodzenie za dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego, który ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym?
Prawo pracy

Odszkodowanie przyznane przez sąd za nieprawidłowe zwolnienie z pracy nie podlega limitowi ze specustawy

Renata Majewska
2020-10-05
Pod koniec września 2020 spółka wypłaciła odszkodowanie za nieprawidłowe zwolnienie z pracy, za wypowiedzeniem, pracownika zatrudnionego na stałe i pozostającego w wieku przedemerytalnym, w wysokości 33 tys. zł brutto (za 3 mies.). Tymczasem od 24.06.2020 na podstawie specustawy obowiązuje ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań związanych z rozwiązaniem stosunku pracy do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 26 tys. zł brutto.
Czy słusznie nie obniżyliśmy wypłaconego odszkodowania do wskazanego limitu? Przysługiwało ono z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, dokonanego ponad rok temu.
Wynagrodzenia

Przy egzekucji ze zleceń nie stosuje się podwyższonej kwoty wolnej

Jadwiga Sztabińska
2020-10-05
Zwiększona o 25% kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę dotyczy wyłącznie pracowników w rozumieniu Kp. Tak uważa resort sprawiedliwości.
Składki ZUS

Umowa o pracę i zlecenie w innej firmie – skutki w zakresie składek ZUS

Magdalena Januszewska
2020-10-05
Wykonywanie zlecenia na rzecz innego podmiotu, a także prowadzenie działalności gospodarczej przez pracownika nie rodzą skutków składkowych dla pracodawcy.
Wynagrodzenia

Przejście małżonka na urlop wychowawczy nie uzasadnia zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń

Renata Majewska
2020-09-08
Pracownik, którego wynagrodzenie zostało zajęte na poczet zaległych podatków, złożył wniosek o stosowanie większej kwoty wolnej na podstawie art. 52 tarczy 3.0. Uzasadnia to rozpoczęciem przez żonę urlopu wychowawczego, a więc utratą źródła dochodu ze stosunku pracy. Chce podniesienia kwoty wolnej o 50% – na żonę i małoletnią córkę.
Czy powinniśmy uwzględnić ten wniosek?
Składki ZUS

Jakie składki płacić za zleceniobiorcę, który zawiesił własny biznes

Krzysztof Tandecki
2020-09-08
Spółka chce od września 2020 podpisać umowę zlecenia z osobą, która dotąd prowadziła indywidualną działalność gospodarczą, ale ją zawiesiła.
Czy za taką osobę należy naliczać składki na ogólnych zasadach dotyczących zleceniobiorców?
Składki ZUS

Odprawa dla prezesa wolna od składek ZUS

Krzysztof Tandecki
2020-09-08
Rekompensata pieniężna wypłacana zarządzającemu z tytułu rozwiązania kontraktu menedżerskiego nie podlega oskładkowaniu. Inaczej jest z odszkodowaniem za zakaz konkurencji.
Świadczenia pracownicze

Podatki i składki, gdy pracownik jedzie własnym autem

Magdalena Januszewska
2020-09-08
W regulaminie wynagradzania spółki wprowadzono postanowienie, że zwrot kosztów używania do służbowych jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie zawartej z pracownikiem pisemnej umowy cywilnoprawnej o używanie pojazdu do celów służbowych. Takie umowy są zawierane i określają dodatkowe warunki zwrotu. Stawki wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Pracownicy rozliczają się ryczałtowo, a pracodawca wskazuje limity miesięczne dla każdego pracownika, w zależności od tego, do jakich celów służbowych używany jest prywatny samochód pracownika.
Czy tak określoną „kilometrówkę” należy wliczyć do dochodu pracownika i opodatkować oraz oskładkować?
Prawo pracy

Wydanie świadectwa pracy – najwcześniej w dniu ustania zatrudnienia

Renata Majewska
2020-09-08
Umowa o pracę z pracownikiem z Ukrainy ulegnie rozwiązaniu w wyniku 3-miesięcznego wypowiedzenia, ostatniego dnia września. Od 21.09.2020 do 30.09.2020 odbierze on urlop wypoczynkowy. Chce wyjechać z Polski w sobotę wieczorem 26.09.2020 i prosi o rozliczenie się z nim do tego czasu. Wynagrodzenie mogę mu wypłacić wcześniej. A co ze świadectwem pracy – czy można je wydać w sobotę 26 września, skoro obejmuje okres do końca tego miesiąca?
Wynagrodzenia

Egzekucja komornicza ze świadczenia socjalnego lub urlopowego

Jadwiga Sztabińska
2020-09-08
Czy pracodawca musi przekazać komornikowi przyznane pracownikowi świadczenie z zfśs albo świadczenie urlopowe?
Wynagrodzenia

Zmienione zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę

Renata Majewska
2020-08-05
Egzekucje z tej samej pensji, z których jedna opiewa na alimenty, trafiają do komornika, a nie według zasady pierwszeństwa zajęcia.
Składki ZUS

Zmiana etatu nie wpływa na podstawę składek z urlopu wychowawczego

Krzysztof Tandecki
2020-08-05
Czy podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym ustala się z jego oskładkowanych zarobków za ostatnie 12 mies., nawet gdy w tym czasie zmienił się jego wymiar czasu pracy?
Dokumenty ZUS

Pełnomocnictwo w ZUS po wyrejestrowaniu płatnika i ponowne zgłoszenie płatnika drogą elektroniczną

Mariusz Sobkowiak
2020-08-05
Nasza fundacja została zgłoszona do ZUS w 2019 na formularzu ZUS ZPA. Złożyliśmy bezterminowe pełnomocnictwo ZUS PEL dla prezesa, wybierając na formularzu upoważnienie do „załatwiania spraw za pośrednictwem platformy PUE ZUS”. Fundację wyrejestrowaliśmy z ZUS pod koniec 2019, a od połowy 2020 zatrudniamy zleceniobiorcę i ponownie będziemy zgłaszać organizację na ZUS ZPA.
Czy pełnomocnictwo złożone w ZUS pozostaje ważne po wyrejestrowaniu płatnika i czy pełnomocnik może w związku z tym złożyć zgłoszenie ZUS ZPA drogą elektroniczną przez swój profil w PUE ZUS, czy też konieczne jest ponowne złożenie pełnomocnictwa do ZUS?
Prawo pracy

Zawieszenie zfśs tylko do końca stanu epidemii

Renata Majewska
2020-08-05
Spółka zatrudniająca 70 osób (nie działa u niej żaden związek zawodowy) szykuje się do zawieszenia obowiązku dokonywania odpisów socjalnych w trakcie stanu epidemii, zgodnie z nowym art. 15ge specustawy. Rozumiem, że wystarczy, jeśli prezes spółki obwieści swoją decyzję i poda datę, od kiedy obowiązuje zawieszenie. Czy okres tego zawieszenia może wykroczyć poza okres epidemii, czy też po zniesieniu tego stanu pracownik będzie mógł wnioskować o wypłatę świadczeń socjalnych?
Zasiłki

Nie ma „zerowego PIT” od zasiłku

Krzysztof Tandecki
2020-08-05
Spółka zatrudnia pracownika, który ma 25 lat. Nie pobiera od jego wynagrodzenia zaliczki na podatek. W czerwcu i lipcu pracownik był na zwolnieniu lekarskim. Za część czerwca otrzymał wynagrodzenie za pracę, potem uzyskał prawo – na przełomie czerwca i lipca – do wynagrodzenia chorobowego za 33 dni, a następnie do zasiłku chorobowego. Jako firma zatrudniająca 26 osób spółka wypłaca mu zasiłek.
Jak rozliczyć podatkowo-składkowo przychody tego pracownika?
Zasiłki

Rozstrzyganie zbiegów egzekucji do zasiłków – nowe zasady

Renata Majewska
2020-08-05
Zbiegi do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, powstałe po 30.07.2020 i prowadzone tytułem alimentów, zawsze „wygrywa” komornik, choćby zajęcie nadesłał jako drugi.
Wynagrodzenia

Obniżka pensji u innego pracodawcy uzasadnia wyższą kwotę wolną od potrąceń

Renata Majewska
2020-07-02
Nasz długoletni pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy jako informatyk, dorabia u innego pracodawcy (1/3 etatu) za naszą zgodą. Jego wynagrodzenie zostało objęte egzekucją tytułem zaległego kredytu bankowego.
Wskazał naszą firmę jako właściwą do stosowania kwoty wolnej od obowiązkowych potrąceń, drugi pracodawca stosuje zatem jedynie maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia. Niedawno informatyk poinformował nas pisemnie, że drugi pracodawca z powodu pandemii obniżył mu pensję na czas przestoju ekonomicznego i w związku z tym nasz pracownik wnioskuje o podwyższenie kwoty wolnej na dwoje małoletnich dzieci, które ma na utrzymaniu.
Czy musimy respektować ten dokument (czyli podwyższyć kwotę wolną), skoro cięcia płacowe wdrożył inny pracodawca, w dodatku niestosujący kwoty wolnej w potrąceniach z pensji tego pracownika? Pracownik korzysta z podstawowych kosztów uzyskania przychodów, złożył PIT-2, ma 30 lat i nie należy jeszcze do PPK, a jego pensja u nas wynosi 5600 zł netto.
Czy zwiększenie kwoty wolnej następuje na wniosek zainteresowanego, czy też pracodawca ma obowiązek o tym poinformować wszystkich pracowników-dłużników?
Świadczenia pracownicze

Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie rady nadzorczej – jednak bez PIT

Anna Koleśnik
2020-07-02
Spółka zwraca członkom rady nadzorczej (niebędącym jej pracownikami) koszty poniesione przez nich z tytułu przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia w związku z udziałem w posiedzeniach rady, odbywających się poza miejscem zamieszkania tych osób (w miejscowości, w której znajduje się siedziba spółki, lub poza nią). Zwrot następuje na podstawie przedłożonych przez członków rady rachunków, biletów, faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów.
Czy jako płatnik PIT spółka może stosować zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof dla zwrotu kosztów podróży służbowych?
Prawo pracy

Podczas pandemii wypowiedzenia lepiej nie wysyłać pocztą

Renata Majewska
2020-07-02
Z powodu pandemii koronawirusa spółka musi zwolnić z pracy za wypowiedzeniem dwóch pracowników wykonujących pracę zdalną w swoich domach.
Jak doręczyć im wypowiedzenia? Prawdopodobnie zostali uprzedzeni o możliwości straty posady i nie wpuszczą delegacji wysłanej przez spółkę. Wymówienie wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru też będzie nieskuteczne. Jak zatem przekazać im wypowiedzenia, by były skutecznie i prawidłowe?
Zasiłki

Obniżka etatu oznacza też zwykle niższy zasiłek

Krzysztof Tandecki
2020-07-02
Zmniejszenie wymiaru czasu pracy zazwyczaj oznacza, że zasiłek chorobowy czy macierzyński będzie ustalony od niższej podstawy. W mniejszej kwocie zostanie uwzględnione nie tylko wynagrodzenie, ale też premie kwartalne czy roczne.
Koronawirus

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wydłużony do 12.07.2020

Renata Majewska
2020-06-30
Rodzice otrzymają świadczenie należne w razie zamknięcia placówek, do których uczęszcza dziecko do 8 lat.
Świadczenia pracownicze

Wykorzystywanie służbowych telefonów do celów prywatnych – czy powstaje przychód

Marcin Szymankiewicz
2020-06-04
Spółka udostępnia pracownikom służbowe telefony komórkowe. Ponosi miesięczną, stałą opłatę za abonament, niezależną od liczby wykonanych połączeń, wysłanych wiadomości SMS lub MMS, a także transferu danych sieci komórkowej (umowa z operatorem nie określa stawki za minutę połączenia, wysłanie wiadomości ani jednostkę transferu danych). Zasady korzystania z telefonów służbowych zostały określone w umowach o pracę. Przydzielony telefon powinien być wykorzystywany jedynie do celów służbowych, używanie go w celach prywatnych może mieć wyłącznie incydentalny i marginalny charakter. Powierzone pracownikom telefony stanowią narzędzie pracy, a celem ich przekazania jest należyte wykonywanie obowiązków zleconych przez spółkę.
Czy incydentalne korzystanie z telefonu służbowego w celach prywatnych powoduje powstanie u pracownika przychodu ze stosunku pracy, a tym samym obowiązek pobrania przez spółkę zaliczki na PIT?
Zasiłki

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za dni wolne od pracy

Izabela Nowacka
2020-06-04
Czy osoba, która pracuje od poniedziałku do piątku, może wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do 8 lat (nieuczęszczające do przedszkola z powodu epidemii koronawirusa), podając ciągły okres opieki, włącznie z weekendami? Czy wtedy otrzyma zasiłek również za dni wolne od pracy, czy tylko za dni robocze?
Wynagrodzenia

Jak w praktyce stosować nowe kwoty wolne od potrąceń, podwyższone o 25%

Izabela Nowacka
2020-06-04
Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła zmiany w kwotach wolnych, stosowanych przy potrąceniach z wynagrodzenia na podstawie Kp. Kwoty te ulegają podwyższeniu, jeśli pracownik stracił na wynagrodzeniu z powodu koronawirusa albo członek jego rodziny został pozbawiony źródła dochodu. W konsekwencji w kieszeni dłużnika zostanie więcej pieniędzy kosztem wierzyciela.
Koronawirus

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia, gdy pracownik pobierał zasiłek opiekuńczy przez wszystkie dni robocze w miesiącu

Izabela Nowacka
2020-05-18
Mamy wątpliwości co do sposobu rozliczenia za miesiąc, w którym pracownik przebywał przez cały miesiąc na dodatkowym zasiłku opiekuńczym, ale w oświadczeniu wymienił okresy przypadające w dni dla niego robocze, pomijając weekendy czy święta.
Czy oprócz zasiłku przysługuje mu wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej?
Zasiłki

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego za miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego

Renata Tonder
2020-05-13
Pracownik był na zwolnieniu lekarskim w kwietniu 2020. W jednym z miesięcy okresu, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia za czas choroby, korzystał z urlopu wypoczynkowego.
Jak ustalić podstawę wymiaru chorobowego za miesiąc, w którym pracownik przez jego część korzystał z urlopu wypoczynkowego?
Prawo pracy

Jak wyłonić reprezentację pracowników do porozumienia w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy

Magdalena Januszewska
2020-05-13
Spółka chce skorzystać z możliwości, jakie daje tarcza antykryzysowa i wprowadzić obniżenie wymiaru czasu pracy z dofinansowaniem wynagrodzeń. Nie działają u niej związki zawodowe.
W jaki sposób może zawrzeć porozumienie z przedstawicielami pracowników? W tej chwili połowa załogi pracuje zdalnie i się nie spotyka. Czy mogą być to ci sami pracownicy, którzy uczestniczyli przy wyborze dotyczącym PPK, skoro przepis mówi, że porozumienie może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez nich uprzednio do innych celów przewidzianych prawie pracy?
Zasiłki

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracownicy wcześniej pobierającej zasiłek chorobowy

Renata Tonder
2020-05-13
Pracownica otrzymująca stały miesięczny przychód 3600 zł do 31.12.2019, a od stycznia 2020 – 4200 zł, w maju 2020 urodziła dziecko. Wcześniej chorowała od 12.11.2019 do 7.02.2020. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego ma prawo do premii kwartalnej, do której zgodnie z regulaminem premiowania nie zachowuje prawa za okresy pobierania zasiłków i która jest pomniejszana za okresy pobierania zasiłków.
Mamy problem z ustaleniem podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Czy w związku ze zmianą rodzaju zasiłku z chorobowego na macierzyński należy ją ustalić na nowo i przyjąć wynagrodzenie od stycznia 2020?
Prawo pracy

Biuro rachunkowe może stosować równoważny system czasu pracy

Jadwiga Sztabińska
2020-05-13
System ten pozwala wydłużyć dniówkę do 12 godz. w dni, w których jest to konieczne. Jednak wymaga jednocześnie równoważenia nadwyżki ponad 8 godz. krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektóre inne dni albo dniami wolnymi od pracy.
Koronawirus

Wybór pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy

Krzysztof Tandecki
2020-04-22
Wdrażając rozwiązania tarczy antykryzysowej, pracodawca powinien stosować obiektywne kryteria wyboru pracowników, których obejmie przestój lub obniżka etatów.
Tarcza antykryzysowa 2.0

Nowa ulga w ZUS i PIT dla pracowników „infrastruktury krytycznej”

Renata Majewska
2020-04-21
Świadczenia przyznane na zakwaterowanie i wyżywienie pracowników tzw. infrastruktury krytycznej są wolne do składek oraz podatku dochodowego.
Koronawirus

Świadczenie za kwarantannę graniczną – na podstawie oświadczenia pracownika

Renata Majewska
2020-04-19
Białorusin pracujący w polskiej spółce (zatrudniony na mocy pozwolenia na pracę sezonową) wracał 21.03.2020 z Białorusi po urlopie i na granicy dostał polecenie obowiązkowej 2-tygodniowej kwarantanny domowej.
Czy przysługuje mu za ten czas wynagrodzenie chorobowe (jeszcze z niego w tym roku nie korzystał), czy może jest to nieobecność usprawiedliwiona (NU) bez prawa do wynagrodzenia? Jak ten miesiąc rozliczyć na liście płac? Czy i gdzie to zgłosić? Jaki kod podać w dokumentach składanych do ZUS (czy 331)? Dodam, że firma jest płatnikiem zasiłków dla załogi, a wynagrodzenia płaci na bieżąco – do 28. dnia danego miesiąca.
Wynagrodzenia

Wyrównanie do płacy minimalnej pracownika otrzymującego wynagrodzenie akordowe

Izabela Nowacka
2020-04-17
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne akordowe oraz dodatek stażowy 350 zł zmniejszany proporcjonalnie za okresy niezdolności do pracy. W marcu 2020 był 3 dni na urlopie wypoczynkowym (24 godz., kwota 370,08 zł) oraz 5 dni roboczych na zwolnieniu lekarskim (wynagrodzenie chorobowe 339,41 zł). Przez resztę miesiąca pracował, w tym 8 godz. w ramach godzin dobowych nadliczbowych (za pracę w tym czasie zarobił 164 zł).
Jak rozliczyć marzec, w tym wynagrodzenie za nadgodziny? Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie do płacy minimalnej, jeżeli za czas przepracowany zarobił 1691,20 zł?
Wynagrodzenia

Potrącenia z trzynastej pensji i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych

Izabela Nowacka
2020-04-17
Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i nie złożył oświadczenia PIT-2. Jego wynagrodzenie netto miesięcznie wynosi 1584,90 zł i jest płatne na koniec każdego miesiąca. 31 marca było wypłacane wynagrodzenie oraz trzynasta pensja za 2019. Pracownik nabył do niej prawo w wysokości 1228,90 zł netto. Ma zajęcie komornicze alimentacyjne na sumę 1085 zł (końcowa kwota zadłużenia) oraz zajęcie z tytułu niespłaconego kredytu – 15 000 zł.
W jaki sposób prawidłowo dokonać potrącenia z tzw. trzynastki i wynagrodzenia w razie zbiegu różnych zajęć egzekucyjnych?
Koronawirus

Wypowiedzenie umowy o pracę osobie na zasiłku opiekuńczym

Izabela Nowacka
2020-04-09
Czy osobę przebywającą na zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem szkół z powodu epidemii koronawirusa można zwolnić z pracy? Czy jeżeli wróci do pracy po upływie okresu korzystania z zasiłku i otrzyma wypowiedzenie lub zostanie skierowana na urlop bezpłatny, może ew. starać się o kolejny zasiłek?
Prawo pracy

Czasowa zmiana miejsca pracy niepełnosprawnego – tylko za jego zgodą

Renata Majewska
2020-03-20
Z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca chce – na podstawie art. 42 § 4 Kp – czasowo powierzyć inne obowiązki pracownikowi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Po zmianie swoje zadania wykonywałby on w tej samej miejscowości, ale pod innym adresem niż określony w umowie o pracę.
Czy zgodnie z przywołanym przepisem wystarczy wydać mu polecenie, czy jednak należy uzyskać jego zgodę?
Prawo pracy

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa pracodawca

Renata Majewska
2020-03-20
Po zamknięciu szkół i przedszkoli oraz ogłoszeniu zagrożenia epidemicznego spółka handlowa wdraża pracę zdalną w jak najszerszym zakresie. Do wytypowanych do niej pracowników prezes skieruje pisemne polecenia realizacji zadań w domach – na razie przez 3 tyg., z ewentualnością przedłużenia tego okresu w razie pogłębienia się kryzysu.
Czy w tym piśmie możemy zobowiązać zatrudnionych do pozostawania w dyspozycji e-mailowej i telefonicznej w godzinach pracy oraz do przesyłania bieżących raportów, jakie zadania danego dnia wykonali?
Zasiłki

Wyższe zasiłki dla chorych dłużników od 1.03.2020

Renata Majewska
2020-03-11
Wzrosły kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, przysługujących m.in. pracownikom i zleceniobiorcom.
Świadczenia pracownicze

Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z zfśs wypoczynku dziecka pracownika

Marcin Szymankiewicz
2020-03-11
Pracownik spółki zamierza skorzystać z dofinansowania z zfśs wypoczynku dziecka w wieku 15 lat. Złożył wniosek o dofinansowanie i przedstawił fakturę za usługę turystyczną, z której wynika, że w styczniu 2020 był z dzieckiem we Włoszech w ramach wypoczynku wykupionego w biurze podróży i zorganizowanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie organizacji wypoczynku.
Drogą e-mailową pracownik uściślił, że wypoczynek obejmował jego pobyt i pobyt dziecka pod jego opieką jako rodzica. Organizator zapewnił dojazd, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę rezydenta i miejscowych pilotów oraz przygotował program.
Czy spółka przy wypłacie pracownikowi dofinansowania może zastosować zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a updof, jeśli w dokumencie potwierdzającym zakup usługi turystycznej bezpośrednio nie wskazano żadnej z form wypoczynku wymienionych w ustawie (takich jak wczasy, kolonie, obozy), a wypoczynek nie został zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży?
Składki ZUS

Oskładkowanie wynagrodzenia i odprawy z kontraktu menedżerskiego

Magdalena Januszewska
2020-03-11
Jeśli kontrakt menedżerski i umowa o pracę trwały jednocześnie, należy odprowadzić składki od sumy wynagrodzeń. Nie trzeba natomiast ich płacić od odprawy wypłacanej w związku z rozwiązaniem umowy o zarządzanie spółką, nawet jeśli były prezes pozostanie zatrudniony na etacie.
Prawo pracy

Zwrot przez pracownika kosztów kursu – wyłącznie po pisemnym zobowiązaniu

Renata Majewska
2020-03-11
Prezes spółki zapisał pracownika na drogie szkolenie, nie informując go o tym. Kilka dni później pracownik złożył 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę. Spółka chce obciążyć go kosztami kursu, jeśli nie uda się ich odzyskać.
Czy ma do tego prawo, skoro pracownik nie podpisał żadnego dokumentu związanego z tym szkoleniem, a nawet nie wiedział o skierowaniu go na nie?
Prawo pracy

Odroczony urlop rodzicielski – także na wniosek sprzed porodu

Renata Majewska
2020-03-11
Pracownica 2 lata temu, jeszcze przed porodem, złożyła wniosek o urlop macierzyński w pełnym wymiarze (z tytułu urodzenia jednego dziecka) oraz o 8 tyg. rodzicielskiego zaraz po zakończeniu tego pierwszego urlopu, na podstawie art. 1821a § 1 Kp. Teraz zgłosiła wniosek o 8 tyg. tzw. odroczonego urlopu rodzicielskiego.
Czy spełnia ustawowe warunki, skoro pierwszy wniosek o część urlopu rodzicielskiego odebranego bezpośrednio po macierzyńskim przekazała przed datą porodu? Jeśli tak, to czy wymagać od ojca oświadczenia o niekorzystaniu z rodzicielskiego, aby się nie okazało, że wykorzystał resztę tego urlopu u swojego pracodawcy?
Składki ZUS

Małżonek zatrudniony na etacie jako zastępca notarialny jest osobą współpracującą

Magdalena Januszewska
2020-02-06
Nawet jeśli przepisy narzucają zatrudnienie na umowę o pracę, nie wyklucza to ubezpieczenia społecznego członka rodziny jako osoby współpracującej przy działalności gospodarczej.
Prawo pracy

Orzeczenie lekarskie w aktach pracownika – oryginał czy kopia

Magdalena Januszewska
2020-02-06
Prowadzimy dokumentację pracowniczą w formie papierowej. Pracownicy przedkładają orzeczenia lekarskie od lekarzy medycyny pracy po skierowaniu przez pracodawcę na badania.
Czy to prawda, że nie można wówczas przyjąć oryginału orzeczenia, należy je skserować i złożyć do akt kopię?
Wynagrodzenia

Jak sporządzić listę płac za pracowników w 2020

Renata Majewska
2020-02-06
Przedstawiamy schemat rozliczania na liście płac pracowników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
Świadczenia pracownicze

Oskładkowanie i opodatkowanie zwrotu kosztów wizy i przyjazdu do Polski pracowników z Ukrainy

Krzysztof Tandecki
2020-02-06
Firma chce zatrudnić kilku pracowników z Ukrainy. Ich warunkiem jest jednak, żeby przyszły pracodawca sfinansował wizę i podróż. Firma zgodziła się, ale tylko tym osobom, które zatrudni.
Czy jeśli firma zwróci im te koszty już po podjęciu zatrudnienia, będzie musiała odprowadzić od nich składki na ubezpieczenia pracownicze? A co byłoby, gdyby dopłaciła im również do kosztów noclegu w Polsce przed podpisaniem umów o pracę?
Wynagrodzenia

Kwoty wolne od potrąceń z pensji w 2020

Renata Majewska
2020-01-15
W wyniku wzrostu minimalnej pensji (do 2600 zł) w 2020 wzrosły także kwoty wolne od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Są one różne w zależności od tego, czy pracownik-dłużnik płaci PIT, korzysta ze zwolnienia „zerowy PIT”, czy uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).
Zasiłki

Zasiłek chorobowy – kiedy pracownik nie ma do niego prawa

Renata Tonder
2020-01-15
Kilka rozliczanych przez nas firm od stycznia 2020 będzie mieć obowiązek wypłacania pracownikom zasiłków związanych z chorobą. Wiemy, że w niektórych sytuacjach taki zasiłek nie przysługuje. Prosimy o ich wskazanie i podanie podstaw prawnych, abyśmy wiedzieli, na co ew. zwrócić uwagę.
Wynagrodzenia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2020 – skutki dla pracodawców

2020-01-15
Od nowego roku pensja minimalna brutto wzrosła aż o 350 zł. Powoduje to podwyżkę wielu świadczeń ze stosunku pracy i wskaźników potrzebnych do sporządzenia listy płac.
Zasiłki

Zwolnienie lekarskie po urlopie wychowawczym – jak ustalić wysokość chorobowego

Renata Tonder
2020-01-15
Nasza pracownica (30 lat) była na urlopie wychowawczym od 1.01.2018 do 15.11.2019. Po nim nie wróciła jednak do pracy, ponieważ zachorowała i otrzymaliśmy jej zwolnienie lekarskie na okres od 4.11.2019 do 1.12.2019. Pracownica zgodnie z umową o pracę ma stały miesięczny przychód 4200 zł.
Czy po urlopie wychowawczym trwającym ponad rok, ustalając prawo do wynagrodzenia za czas choroby, trzeba było zastosować okres wyczekiwania? Za jaki okres pracownica miała prawo do tego wynagrodzenia i jak należało ustalić podstawę jego wymiaru?
Prawo pracy

Kiedy przesunięcie terminu wypłaty wymusza zmianę umowy o pracę

2019-12-10
W umowie pracownika znajduje się zapis, że wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane do końca miesiąca, za który przysługuje. Jest przygotowywany regulamin pracy zakładający przesunięcie tego terminu na 10. dzień następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Czy ta zmiana wymaga modyfikacji umowy o pracę?
Zasiłki

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownicy pobierającej wcześniej świadczenie rehabilitacyjne

Renata Tonder
2019-12-10
Pracownica korzystała ze świadczenia rehabilitacyjnego od 3.06.2019 do 31.08.2019. Ponownie zachorowała (zwolnienie lekarskie od 25.11.2019 do 8.12.2019) i ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby.
Czy powinniśmy ustalić nową podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

Wysokość zasiłku pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy

Renata Tonder
2019-12-10
Pracownik (32 lata) z powodu wypadku przy pracy stał się niezdolny do pracy od 12.08.2019 do 4.11.2019. Od 20.09.2019 do 12.10.2019 przebywał w szpitalu.
Jak obliczyć wysokość zasiłku?
Składki ZUS

Podwójna wypłata z umowy zlecenia to podwójny limit składki chorobowej

Krzysztof Tandecki
2019-12-10
Spółka zatrudniła menedżera na kontrakt menedżerski od 5.11.2019. Wynagrodzenie za listopad w wysokości 12 600 zł zostało mu wypłacone na początku grudnia. Pod koniec grudnia dostanie natomiast pensję za ten miesiąc – 14 000 zł.
Czy opłacając składki ZUS za grudzień, należy ograniczyć podstawę wymiaru składki chorobowej do 11 912,50 zł?
Świadczenia pracownicze

Bony na posiłki profilaktyczne pomniejszają limit „zerowego PIT” zleceniobiorcy

Renata Majewska
2019-11-18
Spółka udostępnia uprawnionym pracownikom i zleceniobiorcom, w tym mającym poniżej 26 lat, posiłki profilaktyczne. Niektórym z nich jednak – ze względu na warunki pracy – wydaje bony na te posiłki przygotowywane przez firmę kateringową.
Czy wartość przekazywanych posiłków oraz bonów (miesięcznie ok. 500 zł/os.) zmniejsza limit „zerowego PIT” pracobiorców? Od wszystkich uprawnionych spółka dostała w sierpniu 2019 pisemne oświadczenia o stosowaniu tej ulgi podczas ostatnich 5 mies. 2019.
Składki ZUS

Łatwiej o A1 dla cudzoziemca

Krzysztof Tandecki
2019-11-18
Rozpatrując możliwość kontynuowania ubezpieczeń w Polsce przez okres delegowania pracownika z państwa trzeciego do innego kraju UE, ZUS nie powinien badać ośrodka interesów życiowych tej osoby.
Dokumenty ZUS

Jak raportować do ZUS wpłaty na PPK

Krzysztof Tandecki
2019-11-18
Do końca roku kwoty wpłat na plan kapitałowy należy wykazywać w imiennym raporcie ZUS RCA w polu 27, przeznaczonym do wpisywania składek na Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

Czy przy rocznej umowie zlecenia od miesięcznych wypłat do 200 zł trzeba pobrać zryczałtowany PIT

Krzysztof Hałub
2019-11-18
Spółka zawarła z kilkoma osobami (niebędącymi jej pracownikami) umowy zlecenia na okres od 1.01.2019 do 31.12.2019, w których określono miesięczną kwotę wynagrodzenia poniżej 200 zł. Płatność z tych umów następuje co miesiąc. Umowy nie podlegają oskładkowaniu.
Czy spółka słusznie pobiera zryczałtowany PIT, nie uwzględniając kosztów uzyskania przychodów?
Zasiłki

Czy składnik roczny pensji wypłacony po ustaleniu prawa do zasiłku uwzględnia się w podstawie jego wymiaru

Renata Tonder
2019-11-18
Z powodu przejściowych kłopotów finansowych firmy dopiero we wrześniu 2019 pracownikom została wypłacona nagroda roczna za 2018. Jej wypłata następowała zawsze najpóźniej do końca stycznia danego roku za rok poprzedni.
Jakie są tego konsekwencje dla obliczania podstawy wymiaru zasiłków pracowników?

Prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy rodzice dziecka do 8 lat pracują w systemie zmianowym

Renata Tonder
2019-11-18
Pracownica sprawowała opiekę nad zdrowym 6-letnim synem przez 9 dni w listopadzie 2019. Jego ojciec nie mógł się nim zajmować, gdyż w tym czasie był w szpitalu. Opiekę nad dzieckiem rodzice sprawują zamiennie, pracując w systemie pracy zmianowej, na różnych zmianach.
Czy w tym przypadku pracownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego nad zdrowym synem?
Zasiłki

Uzupełnienie wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru zasiłków w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

Renata Tonder
2019-10-08
Pracownik zatrudniony od 3 lat we wrześniu 2019 sprawował opiekę nad chorą żoną. Otrzymuje wynagrodzenie zmienne. W maju 2019 miał obowiązek przepracować 21 dni, a przepracował 18, bo przez 2 dni był na urlopie wypoczynkowym, a 1 dzień miał nieobecność nieusprawiedliwioną. Jego przychód z tytułu zatrudnienia za maj 2019 łącznie z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy wyniósł 2648 zł.
W jakiej kwocie należało przyjąć wynagrodzenie za maj 2019 w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego pracownikowi we wrześniu 2019?
Świadczenia pracownicze

Ulga „zerowy PIT” nie obejmuje zasiłków

Krzysztof Tandecki
2019-10-08
Zatrudniamy 24-letniego pracownika, który złożył wniosek o stosowanie „zerowego PIT”. Dostarczył zwolnienie lekarskie na 12 dni. Za pierwsze 4 dni dostanie wynagrodzenie chorobowe, a za resztę przysługuje mu zasiłek chorobowy.
Czy od tych świadczeń również nie pobiera się zaliczki na PIT?
Składki ZUS

Oskładkowanie zlecenia na mycie okien

Magdalena Januszewska
2019-10-08
Zleceniobiorcę trzeba zgłosić do ubezpieczeń od dnia określonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania, choćby nie otrzymał on w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia.
Świadczenia pracownicze

Wpływ zapomogi losowej na limit ulgi „zerowy PIT”

Renata Majewska
2019-10-08
Spółka tworząca zfśs przyznała z jego środków zapomogę losową 15 tys. zł brutto zleceniobiorcy, który poniósł znaczne straty materialne w wyniku pożaru domu. Regulamin socjalny nie przewiduje, by zleceniobiorcy byli uprawnieni do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, jednak komisja socjalna uzasadniła decyzję nadzwyczajną tragedią, jaka dotknęła rodzinę zleceniobiorcy. Nie ukończył on 26 lat, a w sierpniu złożył oświadczenie o stosowaniu „zerowego PIT” do końca 2019 (spółka uwzględnia je od września).
Czy zapomoga wpływa na limit tej ulgi?
Prawo pracy

Kwoty wolne od potrąceń egzekucyjnych w ostatnim kwartale 2019

Renata Majewska
2019-10-08
Od października wzrosły minima pozostawiane pracownikom-dłużnikom, którzy nie podlegają uldze „zerowy PIT”.
Zasiłki

Okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe

Renata Tonder
2019-10-08
Pracownik w wieku 22 lat, zatrudniony od 1.09.2019, jest na zwolnieniu lekarskim od 25.09.2019 do 14.10.2019. W chwili powstania niezdolności do pracy z powodu choroby nie miał 30-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego.
Od kiedy należy mu wypłacić wynagrodzenie z tytułu choroby i jak liczyć limit wypłaty tego wynagrodzenia w 2019?
Zasiłki

Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia z przesuniętym terminem płatności

Renata Tonder
2019-10-08
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymuje również premię miesięczną, która zgodnie z regulaminem premiowania przysługuje jedynie za czas efektywnie przepracowany. Wynagrodzenie jest mu wypłacane za dany miesiąc do końca tego miesiąca, natomiast premia – do 10. dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje.
Jak prawidłowo wliczać ją do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

Czy okres pobierania zasiłku opiekuńczego jest wliczany do okresu zasiłkowego

Renata Tonder
2019-09-10
Pracownica sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem od 12.08.2019 do 23.08.2019 (12 dni). Do 11 sierpnia pobierała wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy nieprzerwanie od 1.03.2019 (164 dni).
Czy okres pobierania zasiłku opiekuńczego wlicza się do 182-dniowego okresu zasiłkowego?
Zasiłki

Okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego w przypadku pracownika na dwóch etatach

Renata Tonder
2019-09-10
Czy pracownikowi zatrudnionemu w spółce na umowę o pracę od 8.07.2019 słusznie wypłacono wynagrodzenie za czas choroby za okres od 22.07.2019 do 31.07.2019, jeżeli jest on zatrudniony jednocześnie w drugim zakładzie pracy i korzysta tam z urlopu bezpłatnego w 2019? Czy z tytułu zatrudnienia w spółce należało zastosować okres wyczekiwania?

Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim – zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP

2019-09-10
Pracownica będzie wkrótce korzystała z urlopu rodzicielskiego i złożyła wniosek o łączenie pracy na 1/2 etatu z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego. Będzie otrzymywała wynagrodzenie odpowiednio zmniejszone do wielkości etatu, tj. w wysokości 2300 zł, a z umowy zlecenia –15 zł/godz. Ponadto pracodawca chce z nią podpisać dodatkową umowę zlecenia na inny rodzaj prac.
Czy jest zwolniony z opłacania za nią składek na FP i FGŚP? Jeśli tak, to do kiedy będzie przysługiwało zwolnienie i do jakich kwot się ono odnosi?

Czy trzeba odprowadzać składkę zdrowotną za ucznia-praktykanta pobierającego stypendium

Magdalena Januszewska
2019-09-10
Dla ucznia odbywającego praktyki zawodowe stypendium jest tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. Status członka rodziny nie eliminuje obowiązku ubezpieczeniowego. W przypadku konkretnej osoby może się jednak okazać, że nie trzeba płacić składki z tego tytułu.
Świadczenia pracownicze

Sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
2019-09-10
Jeden z pracowników spółki, zatrudniony na stanowisku kierowniczym, przed rozpoczęciem studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie zwrócił się do prezesa zarządu o zgodę na podjęcie studiów i refundację 50% czesnego. Prezes umieścił na podaniu pracownika adnotację „Wyrażam zgodę”. Między pracownikiem a spółką nie została jednak zawarta umowa szkoleniowa, nie wystawiono też pracownikowi skierowania na studia podyplomowe.
Czy kwota dofinansowania (opłacenie połowy faktury za naukę) podlega zwolnieniu z PIT, czy też spółka powinna pobrać i odprowadzić do US zaliczkę na ten podatek?

Regularnie wypłacana premia uznaniowa zwiększa odprawę emerytalną

Renata Majewska
2019-09-10
Pracownica od 22.02.2017 do 19.09.2017 przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 20.09.2017 do 5.10.2017 na zaległym urlopie wypoczynkowym. Następnie 6.10.2017 rozwiązała umowę o pracę z własnej inicjatywy, z powodu przejścia na emeryturę. Przysługiwały jej wówczas płaca zasadnicza w stałej stawce miesięcznej 2500 zł brutto oraz miesięczne premie uznaniowe. Poprzednia księgowa obliczyła jej odprawę emerytalną tylko w kwocie 2500 zł brutto, pomijając premie. Nie cofnęła się do wcześniejszych miesięcy poprzedzających ustanie zatrudnienia, kiedy zatrudniona uzyskiwała premie (w grudniu 2016, styczniu i lutym 2017 łącznie 700 zł). Podczas kontroli inspektor pracy podważył takie postępowanie. Ocenił premie jako regularne, zwyczajowo wypłacane wszystkim pracownikom i zakwalifikował jako roszczeniowe, nakazując przyjmować je do podstawy urlopowej jako składnik zmienny.
Czy należy wypłacić różnicę po takim czasie? Co z odsetkami?
Prawo pracy

Czy świadczenie urlopowe przysługuje także przy zaległym urlopie

Jadwiga Sztabińska
2019-09-10
Nasza firma wypłaca świadczenia urlopowe. W regulaminie nie ma zapisów o tym, czy w 14 dniach urlopowych, których wykorzystanie jest konieczne do uzyskania świadczenia, muszą być tylko dni z bieżącego urlopu, czy mogą być też z zaległego.
Czy w takim razie świadczenie trzeba wypłacić, jeśli pracownik realizuje wyłącznie urlop zaległy?

Chory członek zarządu nie powinien pracować, nawet nieodpłatnie, bo traci prawo do zasiłku

Magdalena Januszewska
2019-09-10
Nieodpłatne wykonywanie czynności członka zarządu spółdzielni w czasie zasiłku chorobowego należnego z tytułu zatrudnienia to wykonywanie „pracy zarobkowej”, co oznacza utratę prawa do zasiłku.
Składki ZUS

Nowa składka na SFWON nie zmieniła zasad rozliczenia u pracodawców niepobierających dofinansowania z PFRON

Krzysztof Tandecki
2019-08-07
Obsługuję księgowo małą spółkę cywilną, która zatrudnia kilka osób. Podobno od stycznia 2019 należy odprowadzać nową składkę na niepełnosprawnych.
Czy to prawda? Jak ją rozliczać? Czy muszę sporządzić korekty i dopłacić składki od stycznia br.?
Zasiłki

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, gdy pracownik przebywał wcześniej na urlopie wychowawczym

Renata Tonder
2019-08-07
Nasza pracownica chorowała w lipcu 2019. W okresie 12 mies. poprzedzających chorobę przebywała na urlopie bezpłatnym przez 5 mies.
Czy w tym przypadku przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należało przyjąć wynagrodzenie określone w umowie o pracę, czy średnią z ostatnich 12 mies.? Jak podzielić sumę wynagrodzenia (przez 12 czy przez 7 – z uwagi na korzystanie z urlopu bezpłatnego)?
Prawo pracy

Mimo kontynuacji zatrudnienia trzeba założyć nową teczkę personalną

Renata Majewska
2019-08-07
Jeśli po 31.12.2018 zakończy się umowa o pracę zawarta przed tą datą i od następnego dnia strony nawiążą kolejny stosunek pracy, pracodawca musi założyć nowe akta osobowe – wynika z interpretacji MRPiPS z 9.05.2019.
Świadczenia pracownicze

Koszty uzyskania i ulga miesięczna przy wypłacie pensji byłym pracownikom

Krzysztof Hałub
2019-08-07
Od wypłacanego byłym zatrudnionym dodatkowego wynagrodzenia, należnego z tytułu rozwiązanego stosunku pracy, były pracodawca – jako płatnik – powinien obliczyć i pobrać zaliczkę na PIT z zastosowaniem miesięcznych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz pomniejszyć zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.
Prawo pracy

Prawo do świadczenia urlopowego weryfikowane na ostatni dzień przed wypoczynkiem

Renata Majewska
2019-08-07
Przedsiębiorstwo zatrudniające 45 osób wypłaca świadczenia urlopowe. Jeden z zatrudnionych na pełnym etacie wziął urlop wypoczynkowy od 17.06.2019 do 30.06.2019. Świadczenie urlopowe dostał w piątek 14.06.2019. Dopiero pod koniec czerwca 2019 dowiedzieliśmy się o obniżeniu mu wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu, począwszy od 1.07.2019.
Czy można domagać się od niego zwrotu połowy świadczenia, skoro jest ono proporcjonalne do wymiaru czasu pracy? A może istotne jest, że pracownik przeszedł na 1/2 etatu już po zakończeniu wypoczynku? Jeśli nie odda połowy świadczenia, to czy należy od niej odprowadzić składki społeczne i zdrowotne?
Zasiłki

Czy emeryt-zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego

Renata Tonder
2019-08-07
10.06.2019 zatrudniliśmy na umowę zlecenia emeryta. Z tytułu zatrudnienia w naszej firmie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i chorował od 8 do 12 lipca 2019.
Czy powinniśmy mu wypłacić zasiłek chorobowy?
Prawo pracy

Trudno uniknąć wstępnego szkolenia bhp przy zmianie miejsca pracy

Renata Majewska
2019-07-02
Osoba zatrudniona na stanowisku biurowym odeszła z pracy na mocy porozumienia stron. U dotychczasowego pracodawcy przeszła wstępne szkolenie bhp i okresowe, a kolejne wyznaczono na czerwiec 2023.
Czy w nowym miejscu pracy znowu musi odbyć stanowiskowe szkolenie bhp? Dawny pracodawca nie ma nic wspólnego z nowym (nie dochodzi do przejęcia zakładu pracy).
Zasiłki

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika zatrudnionego również na umowy zlecenia

Renata Tonder
2019-07-02
Z pracownicą zatrudnioną od 3 lat zawieramy dodatkowo umowy zlecenia na określony czas. Umowy takie były zawierane od 1.01.2018 do 31.03.2018 (600 zł), od 1.09.2018 do 31.10.2018 (400 zł), od 1.01.2019 do 28.02.2019 (500 zł) oraz od 1.04.2019 do 30.06.2019 (750 zł). Pracownica choruje w lipcu 2019.
W jaki sposób w podstawie wymiaru przysługującego jej wynagrodzenia za czas choroby uwzględnić wynagrodzenie z umowy zlecenia?
Składki ZUS

Jakie składki ZUS przy zatrudnieniu na dwóch zleceniach podczas urlopu bezpłatnego

Renata Majewska
2019-07-02
Pracownik jest zatrudniony na cały etat w spółce, w której od 1.06.2019 wziął urlop bezpłatny. Jednocześnie pracuje w niej na umowę zlecenia, też od 1.06.2019. Podpisał równocześnie, także od tej daty, umowę zlecenia z inną firmą – z tego tytułu opłacany jest pełny ZUS i ubezpieczenie zdrowotne (wynagrodzenie 5 tys. zł brutto miesięcznie).
Czy spółka może go zgłosić w ZUS tylko do ubezpieczenia zdrowotnego?
Świadczenia pracownicze

Przejazdy taksówką na koszt pracodawcy – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Krzysztof Hałub
2019-07-02
Finansowanie przez pracodawcę przejazdów pracownika taksówką w związku z realizacją zadań służbowych nie powoduje powstania u niego przychodu ze stosunku pracy.
Zasiłki

Zasiłek opiekuńczy na dziecko w szpitalu

Renata Tonder
2019-07-02
Wpłynęło do nas zwolnienie lekarskie pracownicy w związku opieką nad dzieckiem. Jest wystawione przez szpital (dziecko było w szpitalu, a pracownica tam się nim opiekowała). Kilka lat temu kontrola z ZUS zakwestionowała nam wypłatę zasiłku opiekuńczego w podobnym przypadku, argumentując, że 4-letnie dziecko ma w szpitalu zapewnioną opiekę, więc matce nie należał się zasiłek opiekuńczy. Obecne zwolnienie jest na dziecko w wieku 1,5 roku.
Czy matce dziecka do 2 lat należy się zasiłek opiekuńczy z powodu opieki nad nim w szpitalu?
Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy po zmianie wielkości etatu i ustaniu zatrudnienia w trakcie roku

Jadwiga Sztabińska
2019-07-02
Pracownik jest uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W styczniu i lutym był zatrudniony na cały etat, od 1 marca – na 4/5 etatu, a od 1 czerwca – na 1/2. Jego umowa o pracę zakończy się 31.07.2019.
Ile należy mu się urlopu do tego dnia?
Świadczenia pracownicze

Zwrot do ZUS nienależnego zasiłku – czy u pracownika powstaje przychód opodatkowany PIT

Anna Koleśnik
2019-06-05
Kontrola ZUS stwierdziła, że spółka wypłaciła pracownicy zbyt wysoki zasiłek chorobowy i macierzyński za okres od września 2016 do grudnia 2017. Nadpłata powstała z winy pracownika biura rachunkowego, który źle wyliczył podstawę zasiłku i jego wysokość. Spółka pod koniec 2018 zwróciła nadpłacony zasiłek do ZUS, rezygnując z dochodzenia go od pracownicy.
Czy w związku z tym po stronie zatrudnionej powstał przychód opodatkowany PIT, który spółka powinna była wykazać w informacji PIT-11? Czy należało skorygować PIT-11 za lata 2016 i 2017, w których wypłacono zawyżony zasiłek?
Świadczenia pracownicze

Korekta nienależnej składki zdrowotnej bez wpływu na PIT-11

Aleksander Woźniak
2019-06-05
Firma zawarła w 2017 umowę ze zleceniobiorcą, który – jak poinformował – wykonywał już zlecenie u innego podmiotu i uzyskiwał tam dochód powyżej minimalnego wynagrodzenia. Dlatego firma odprowadziła za niego do ZUS tylko składkę zdrowotną. W 2019 ZUS poinformował ją o obowiązku korekty, bo – jak się okazało – zleceniobiorca był studentem. To oznacza, że zaliczka na PIT została w 2017 niesłusznie pomniejszona o składkę zdrowotną.
Czy po korekcie składki firma powinna dopłacić podatek za 2017 i skorygować PIT-11 wystawiony zleceniobiorcy za ten rok, czy też dopłatę podatku należy ująć w PIT-11 za 2019?
Wynagrodzenia

Koszty pracownicze przy dwóch listach płac

Renata Majewska
2019-06-05
Pracodawca chce, aby co miesiąc dla pracownika sporządzać dwie listy płac – z rozliczeniem wynagrodzenia zasadniczego oraz premii za dobre wyniki.
Czy na obu listach należy odliczyć koszty uzyskania przychodów w wysokości 139,06 zł i ulgę miesięczną 46,33 zł? A co z zatrudnionym na dwóch umowach o pracę, w dwóch różnych firmach – czy obaj pracodawcy mogą stosować zryczałtowane koszty i ulgę miesięczną?
Dokumenty ZUS

Powtórzone raporty w komplecie korygującym w PUE ZUS

Mariusz Sobkowiak
2019-06-05
Zorientowaliśmy się, że nie wykazaliśmy zleceniobiorcy w dokumentach rozliczeniowych za 2 mies. Za styczeń i luty składaliśmy ZUS DRA, wykazując dwóch ubezpieczonych (zamiast trzech), i ZUS RZA z dwoma ubezpieczonymi. Dziś próbowaliśmy złożyć korektę DRA za 2 mies. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Kreator przy obsłudze rozliczenia tworzy nam od razu cały komplet dokumentów rozliczeniowych ZUS (DRA i RZA), podczas gdy złożone do tej pory RZA są prawidłowe, trzeba jedynie dodać raport za jedną osobę.
W czasie tworzenia korekty DRA „ręcznie”, by nie generować kompletu, i przy dodawaniu „ręcznie” RZA za brakującą osobę w trybie złożenia, a nie korekty, pojawia się błąd krytyczny przy RZA – istnieje już raport o takim identyfikatorze. Nie zmienimy numeru raportu na 02, gdyż nie jest to korekta. Nie mogąc dodać brakującego RZA za jedną osobę, postanowiliśmy jednak złożyć komplet DRA i RZA przez kreator, ale wtedy pojawił się błąd o kodzie 69003501 W komplecie korygującym znajdują się powtórzone raporty (chodzi o raporty za dwie pozostałe osoby). Nie możemy więc złożyć RZA za jedną osobę „ręcznie” ani całego kompletu, korzystając z kreatora – w obu przypadkach pojawiają się błędy. Status po weryfikacji w drugim przypadku jest „OK”, jednak błąd się wyświetlił i wolimy go nie ignorować. Jak postąpić w tej sytuacji?
Prawo pracy

Konsekwencje zawarcia nowej umowy o pracę z emerytem

Renata Majewska
2019-06-05
Pracownica nabywa prawo do emerytury od 30.07.2019. Planuje rozwiązać stosunek pracy 29.07.2019 na mocy porozumienia stron i od następnego dnia (tj. od 30.07.2019) ponownie się zatrudnić u tego samego pracodawcy, by odebrać urlop wypoczynkowy z tytułu poprzedniego angażu.
Czy taki sposób postępowania gwarantuje jej wypłatę emerytury?
Prawo pracy

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego pracownika

Renata Majewska
2019-05-09
Osoba pracująca w firmie bez przerwy od 1.01.2008 przy zatrudnianiu przedstawiła orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej. W 2009 (po roku pracy) skorzystała z pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych. W czerwcu ubiegłego roku utraciła swój specjalny status na rzecz niepełnosprawności lekkiej, jednak niedawno przedstawiła kolejne orzeczenie przywracające jej niepełnosprawność umiarkowaną od 6.03.2019.
Czy musi jeszcze raz odczekać rok, by nabyć prawo do urlopu dodatkowego? Jeśli nie, to jaki wymiar urlopu dodatkowego przysługuje jej za 2019?
Świadczenia pracownicze

Imienne karty rabatowe dla pracowników – obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
2019-05-09
Spółka zajmuje się handlem detalicznym. Utworzyła program rabatowy skierowany do szerokiego kręgu osób, obejmującego osoby trzecie i pracowników spółki. Polega on na przyznaniu 15% rabatu na zakup towarów w sklepach spółki po okazaniu w momencie zakupu imiennej karty rabatowej, wystawionej na osobę trzecią lub pracownika.
Czy w związku z tym u pracowników powstaje przychód opodatkowany PIT, a na spółce ciążą obowiązki płatnika tego podatku?
Zasiłki

Zasiłek opiekuńczy – jak liczyć limity

Krzysztof Tandecki
2019-05-09
Licznik dni, za które przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego, zaczyna biec na nowo od stycznia każdego roku. Obecnie jest on inny w przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Prawo pracy

Badania okresowe podczas przebywania na zasiłku opiekuńczym

Renata Majewska
2019-05-09
Pracownik był do 10.04.2019 na zasiłku opiekuńczym (miał chorą żonę), tymczasem 5.04.2019 upłynęła ważność jego okresowych badań lekarskich. Już wcześniej pracodawca umówił go na 8.04.2019 na wizytę lekarską.
Czy tego dnia mógł on zrobić wyznaczone badania, czy też powinien był zaczekać do końca zwolnienia lekarskiego? Czy za czas badań lekarskich poza godzinami pracy przysługuje wynagrodzenie? Jeśli zostanie wypłacone, to czy nie będzie problemu z zasiłkiem za ten dzień?
Składki ZUS

Żona na zleceniu nie jest osobą współpracującą

Krzysztof Tandecki
2019-05-09
Jestem księgową. Prowadzę – na podstawie umowy zlecenia – rozliczenia z fiskusem i ZUS indywidualnego przedsiębiorcy (usługi informatyczne). W czerwcu bierzemy ślub, lecz nadal zamierzam na zlecenie wykonywać ww. usługi na rzecz firmy męża.
Czy w związku z tym powinnam być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych jako osoba współpracująca?
Wynagrodzenia

W jaki sposób potwierdzać liczbę godzin pracy zleconej

Renata Majewska
2019-05-09
Mam wątpliwości co do obowiązującego od stycznia 2017 wymogu potwierdzania godzin wykonywania zleconych czynności na potrzeby minimalnej stawki godzinowej.
Czy wystarczy oświadczenie zleceniobiorcy, że w danym miesiącu przepracował 15 godz. (bez rozbicia na poszczególne dni), czy jednak trzeba sporządzać tzw. listy obecności, na których wykonawca na bieżąco wpisuje liczbę godzin? Czy dobrym rozwiązaniem jest zastrzeżenie w treści umowy zlecenia, że zleceniobiorca zobowiązuje się realizować zadania (np. sprzątanie pomieszczeń handlowych) przez 15 godz. w miesiącu?
Wynagrodzenia

Czy należy się pensja, gdy chory nie przepracował ani dnia, a „chorobowe” dostał tylko za część miesiąca

Renata Majewska
2019-04-03
Nowo zatrudnionemu pracownikowi (w pełnym wymiarze czasu pracy), wynagradzanemu wyłącznie minimalną stawką zasadniczą (2250 zł brutto), 1.02.2019 i 2.02.2019 przypadły ostatnie dni tzw. okresu wyczekiwania, a za okres od 3.02.2019 do 28.02.2019 pobierał on wynagrodzenie chorobowe (80% pensji).
Czy przysługuje mu wynagrodzenie za pracę w lutym? Program kadrowy wyliczył ponad 70 zł.
Prawo pracy

Kiedy pracodawca przekazuje informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

Renata Majewska
2019-04-03
Niedawno na emeryturę odszedł pracownik zatrudniony w spółce od 1995.
Czy to prawda, że każdej osobie zwalnianej po 31.12.2018 trzeba wydawać (wraz ze świadectwem pracy) informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej? Jaki jest sens wzywać starsze osoby, by za 50 lat przyszły odebrać swoje teczki personalne?
Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z chorującym emerytem

Renata Majewska
2019-04-03
20.03.2019 pracownik-emeryt przekroczy 182 dni okresu zasiłkowego.
Czy następnego dnia można mu wręczyć pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na mocy art. 53 Kp, mimo że nadal będzie na zwolnieniu lekarskim?
Prawo pracy

Obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń bhp pracowników biurowych

Renata Majewska
2019-04-03
Przedsiębiorca zatrudniający 46 pracowników zajmuje się produkcją mebli.
Czy osoby zatrudnione w dziale administracji musi kierować regularnie na szkolenia okresowe bhp? Jeśli tak, to czy może je przeprowadzać sam pracodawca?
Składki ZUS

Zlecenie wykonane przez przedsiębiorcę z ulgą „na start” bez dodatkowych składek

2019-04-03
Spółka chce powierzyć usługę sprzątania pomieszczeń biurowych na podstawie umowy zlecenia osobie, która prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie. Dopiero ją rozpoczęła i jest uprawniona do tzw. ulgi na start, czyli nie płaci składek. Podobno podpisanie zlecenia z taką osobą może być ryzykowne, bo ZUS uznaje, że w tej sytuacji składki trzeba opłacać od umowy zlecenia. Czy to prawda?
Wynagrodzenia

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop przy długiej chorobie

Renata Majewska
2019-04-03
Pracownik zatrudniony na pełnym etacie 1.02.2019 był na urlopie wypoczynkowym, a od 2.02.2019 do 28.02.2019 – na zwolnieniu lekarskim (pobierał wynagrodzenie chorobowe). Otrzymuje tylko pensję zasadniczą w stałej stawce miesięcznej 3200 brutto. Program płacowy obliczył, że za jeden dzień urlopu w lutym należy mu się ponad 300 zł. To chyba pomyłka?
Świadczenia pracownicze

Zwrot zleceniobiorcy należności za używanie prywatnego auta do celów służbowych w kwocie poniżej 200 zł – jaki podatek

Mariusz Sobkowiak
2019-03-06
Zatrudnialiśmy zleceniobiorcę w okresie od listopada 2018 do lutego 2019 i wypłacaliśmy mu wynagrodzenie powyżej 200 zł za każdy miesiąc. W lutym przedstawił nam ewidencję przebiegu pojazdu, gdyż wykorzystywał prywatny samochód do realizacji zadań z umowy zlecenia (zawarliśmy z nim w tym przedmiocie umowę odrębną od zlecenia). Z ewidencji wynikało, że zwrot za używanie pojazdu wyniósł poniżej 200 zł. Zwrot i wynagrodzenie z umowy zlecenia wypłaciliśmy osobno.
Czy od kwoty zwrotu powinniśmy odprowadzić taki podatek, jak od przychodów do 200 zł, tj. zryczałtowany, czy jak od umowy zlecenia (koszty 20% i zaliczka wg stawki 18%)? Czy przy przelewie podatku podać symbol formularza PIT-8AR, czy PIT-4R?
Zasiłki

Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków od 1.03.2019

Renata Majewska
2019-03-06
Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego wzrosły o wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.
Składki ZUS

Współpraca przy działalności małżonka i etat w jego firmie – od czego naliczać składki ZUS

Magdalena Januszewska
2019-03-06
Wysokie zarobki żony zatrudnionej przez męża-przedsiębiorcę nie uzasadniają ubezpieczania jej z tytułu umowy o pracę.
Prawo pracy

Wniosek pracownika o gotówkową wypłatę wynagrodzenia wysłany e-mailem

Renata Majewska
2019-03-06
Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie – drogą e-mailową – o chęci dalszego pobierania wynagrodzenia do rąk własnych (gotówką).
Czy jest ono ważne, czy też dla swojej ważności powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Świadczenia pracownicze

Udzielenie zniżki na zakup usług przez pracowników – czy powstaje przychód

Marcin Szymankiewicz
2019-03-06
Biuro podróży umożliwia pracownikom zakup swoich usług z procentową zniżką (jej wysokość zależy od stażu pracy). Zgodnie z regulaminem uprawnieni do zniżek na imprezy turystyczne są wyłącznie pracownicy biura zatrudnieni na umowę o pracę od co najmniej 6 mies. Zniżka – udzielana na wniosek zatrudnionego – obejmuje jego, osobę towarzyszącą (np. małżonka) oraz dzieci.
Czy pracodawca powinien pobierać zaliczkę na PIT od kwoty udzielonej zniżki?
Prawo pracy

Zmiana sposobu wypłaty pensji a konieczność aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia

Renata Majewska
2019-03-06
Pracodawca zatrudnia 36 pracowników, nie wprowadził regulaminów pracy i wynagradzania. Przeglądam dokumenty kadrowe pod kątem ich zgodności ze zmienionymi od 1.01.2019 przepisami prawa pracy. Zauważyłam, że nie zaktualizowano pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia w związku z nowym sposobem wypłaty wynagrodzenia – na konto bankowe pracownika. Czy było to konieczne?
Prawo pracy

Przetwarzanie przez pracodawców danych o powszechnym obowiązku obrony

Renata Majewska
2019-03-01
Mam wątpliwość co do możliwości przetwarzania przez zakład pracy danych zatrudnionych dotyczących powszechnego obowiązku obrony. Z wzoru kwestionariusza osobowego dla pracownika, zamieszczonego na stronie internetowej resortu pracy, zniknęły informacje nt. służby wojskowej. Także z nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej wynika, że w części B akt osobowych nie należy już gromadzić oświadczeń i dokumentów o wykonywaniu przez zatrudnionego w trakcie stosunku pracy powszechnego obowiązku obrony.
Czy rzeczywiście od 1.01.2019 nie wolno już przetwarzać tych informacji (jak wynikałoby z niektórych artykułów w prasie fachowej)?
Wynagrodzenia

Nowe zasady dokonywania potrąceń ze zlecenia

Renata Majewska
2019-02-12
Zmienione od 1.01.2019 przepisy o egzekucji z umów cywilnoprawnych budzą wiele wątpliwości. Jest też coraz więcej głosów za tym, by do zleceniobiorców-dłużników stosować jednak kwotę wolną.
Świadczenia pracownicze

Upominek dla pracownika odchodzącego na emeryturę – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Anna Koleśnik
2019-02-12
Pracownikowi spółki przechodzącemu na emeryturę wręczono upominek rzeczowy ufundowany przez spółkę z jej środków obrotowych.
Czy w związku z tym na spółce ciążą obowiązki płatnika PIT?
Składki ZUS

Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika na urlopie wychowawczym

Renata Majewska
2019-02-12
W 2019 obowiązuje nowe ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych za pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego.
Świadczenia pracownicze

Zwrot kosztów dojazdu taksówką na lotnisko w celu odbycia podróży służbowej – czy u pracownika powstaje przychód

Krzysztof Hałub
2019-01-11
Pracownikom udającym się w zagraniczną podróż służbową spółka pokrywa koszty dojazdu taksówką z miejsca zamieszkania na lotnisko lub dworzec w tej samej miejscowości.
Czy świadczenie to jest wolne od PIT jako zwrot kosztów podróży służbowej?
Składki ZUS

Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy kilku zleceniach oraz zleceniu i działalności gospodarczej

Renata Majewska
2019-01-11
Wzrost w 2019 minimalnej pensji do 2250 zł oznacza również podwyższenie do tego poziomu kwot wynagrodzenia istotnych przy ustalaniu, czy składki na ubezpieczenia społeczne należy opłacić od wszystkich zbiegających się tytułów do ubezpieczeń, czy tylko od jednego z nich.
Prawo pracy

Obowiązki pracodawcy przechowującego akta pracownicze

Renata Majewska
2019-01-11
Czy istnieją minimalne wymagania techniczne (co do pomieszczeń, instalacji itp.) i organizacyjne, które musi spełniać pracodawca samodzielnie przechowujący papierową dokumentację pracowniczą?
Prawo pracy

Kiedy ZUS może zakwestionować wynagrodzenie pracownika

Magdalena Januszewska
2019-01-11
ZUS ma prawo negować wysokość płacy, jeżeli wynika ona z umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zawartej z zamiarem obejścia prawa.
Należy rozróżnić, czy wynagrodzenie jest kwestionowane na gruncie prawa pracy, czy ubezpieczeń społecznych.
Dokumenty ZUS

Zmiany w drukach ubezpieczeniowych od 1.01.2019

Renata Majewska
2019-01-11
Od nowego roku płatnikom składek przybyło obowiązków informacyjnych wobec ZUS. Będą składać więcej formularzy za zatrudniane osoby.
Dokumenty ZUS

Problemy z wysyłką ZUS ZWUA za zleceniobiorcę przez PUE ZUS

Mariusz Sobkowiak
2019-01-03
Czy wyrejestrowując z ubezpieczeń zleceniobiorcę zatrudnionego do 31.12.2018, muszę wypełniać blok V formularza ZUS ZWUA? Jeśli tak, to w jaki sposób? Z informacji na stronie ZUS wynika, że nie, jednak pole 01 wypełnia się automatycznie i w dodatku nie można wysłać tak wypełnionego dokumentu, gdyż pojawia się komunikat o błędzie.
Składki ZUS

Czy można nie płacić składek ZUS za cudzoziemca spoza UE

Magdalena Januszewska
2018-12-13
Zdaniem ZUS pracujących w Polsce obcokrajowców z państw spoza UE trzeba tutaj ubezpieczać nawet wtedy, gdy ich pobyt nie ma stałego charakteru. Na odmienną ocenę można liczyć dopiero w sądzie.
Prawo pracy

Sporadyczna jazda samochodem w czasie pracy może wymagać szerszych badań lekarskich

Renata Majewska
2018-12-13
Spółka zamierza zatrudnić na umowę o pracę stacjonarnego przedstawiciela handlowego (w wieku 25 lat). Zasadniczo ma on sprzedawać produkty w siedzibie firmy, jednak okazjonalnie (kilka razy w miesiącu) będzie przewoził towar samochodem do klientów. W tym celu podpisano z nim umowę o używanie prywatnego auta do celów służbowych.
Czy trzeba go skierować na dodatkowe badania lekarskie?
Świadczenia pracownicze

Polisa wykupiona dla pracownika w związku z podróżą służbową – czy powstaje przychód opodatkowany PIT

Marcin Sądej Krzysztof Hałub
2018-12-13
Spółka podjęła decyzję o zakupie polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia pracownika udającego się w dłuższą podróż służbową do USA.
Czy wartość tej polisy należy doliczyć do przychodu pracownika i pobrać zaliczkę na PIT?
Wynagrodzenia

Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy w 2019 wyższa o złotówkę

Renata Majewska
2018-12-13
Od 1.01.2019 wzrasta minimalna stawka godzinowa osób wykonujących pracę na umowę zlecenia lub o oświadczenie usług (w tym samozatrudnionych) – z 13,70 do 14,70 zł (brutto).
Prawo pracy

Zwolnienie opiekuńcze w każdym miejscu pracy

Renata Majewska
2018-11-16
Pracownica zatrudniona na pół etatu złożyła wniosek o udzielenie jej dnia opieki nad dzieckiem do 14 lat. Spytała jednocześnie, czy ma takie uprawnienie w drugim zakładzie pracy, w którym też ma umowę o pracę na pół etatu. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?
Wynagrodzenia

Czy należy się wynagrodzenie, jeśli z powodu choroby pracownik świadczył pracę tylko przez 1 dzień

Renata Majewska
2018-11-16
Pracownik od 2.08.2018 do 31.08.2018 był na zwolnieniu lekarskim i pobierał zasiłek chorobowy. Przepracował tylko 1 dzień (1 sierpnia). Czy za ten dzień należało mu się wynagrodzenie, skoro z odpowiedniego rozporządzenia wynika, że nie? Dodam, że otrzymuje on pensję 3000 zł brutto miesięcznie.
Wynagrodzenia

Godziny nadliczbowe w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Andrzej Radzisław
2018-11-16
Wynagrodzenie pracownika wynosi 20 zł/godz. i jest wypłacane w terminie do 10. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pracownik pracuje w spółce od 1.03.2018, przez 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku. Za kwiecień i maj otrzymał dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (odpowiednio 300 i 200 zł). Co miesiąc otrzymuje dodatek stażowy w stałej wysokości 10% należnego mu wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku jest uzależniona od liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu.
Od 5.09.2018 do 14.09.2018 pracownik był chory i za ten okres wypłacono mu wynagrodzenie chorobowe. Nie jestem pewna, czy zostało ono prawidłowo obliczone. Proszę o informację, jak w opisanym przypadku należało ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i w jakiej wysokości pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za wrzesień.
Prawo pracy

Zwrot dofinansowania kształcenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Renata Majewska
2018-11-16
Pracownik podpisał umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach za zgodą pracodawcy. Z umowy wynika, że jeśli w ciągu 3 lat od ukończenia nauki odejdzie z pracy za wypowiedzeniem albo porozumieniem stron, ma obowiązek zwrócić pracodawcy odpowiednią część kosztów nauki, jakie ten pokrył (w sumie było to 20 tys. zł). Wkrótce po obronie pracy magisterskiej (we wrześniu 2018) zatrudniony złożył propozycję rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia, na co pracodawca przystał. Strony rozstały się polubownie z końcem września 2018, zaraz potem pracodawca zażądał zwrotu wydatków na studia, lecz były pracownik odmówił, powołując się na Kp.
Czy miał do tego prawo?
Świadczenia pracownicze

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
2018-11-16
Spółka z o.o. wypłaca pracownikom ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej, w formie ryczałtu, w stałej kwocie, po zakończonym kwartale, zgodnie z art. 237 9 § 3 Kp. Regulamin bhp określa wykaz stanowisk, na których dopuszcza się pranie i konserwację odzieży roboczej przez pracowników we własnym zakresie. Odzież jest dostarczana przez pracodawcę, który ustala kwotę ekwiwalentu na dany rok kalendarzowy w jednakowej wysokości, niezależnie od wysokości wydatków poniesionych przez pracowników i podaje im do wiadomości w formie komunikatu.
Czy ekwiwalent ten stanowi dla pracowników przychód, od którego należy pobrać zaliczkę na PIT?
Świadczenia pracownicze

Wydatki poniesione za cudzoziemca na legalizację jego pobytu i pracy w Polsce – skutki w PIT

Krzysztof Hałub
2018-11-16
Opłacone przez zatrudniającego koszty legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców-zleceniobiorców trzeba doliczyć do ich przychodu jako nieodpłatne świadczenie objęte podatkiem dochodowym.
Wynagrodzenia

Nie wszystkie dodatki za nadgodziny wchodzą do średniej urlopowej

Renata Majewska
2018-10-10
W przypadku osób wykonujących prace uzależnione od warunków atmosferycznych stosujemy 4-miesięczne okresy rozliczeniowe. Wynagrodzenie normalne za godziny nadliczbowe wypłacamy im co miesiąc, a dodatek z tytułu nadgodzin – na koniec 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego.
Czy taki dodatek stanowi podstawę wymiaru pensji za urlop wypoczynkowy, czy też należy go uznać za składnik wynagrodzenia za okres dłuższy niż miesiąc i wykluczyć z tej podstawy?
Dokumenty ZUS

Korekta nienależnie opłaconej składki zdrowotnej z umowy o dzieło

Andrzej Radzisław
2018-10-10
Podczas audytu wewnętrznego w spółce stwierdzono, że w 2016 osoba, z którą była zawarta umowa o dzieło, została zgłoszona do ubezpieczeń jako zleceniobiorca i była za nią opłacana składka zdrowotna. Zgłoszenie zostało przekazane do ZUS dzień przed wypłaceniem jej należnego wynagrodzenia, a wyrejestrowanie nastąpiło z dniem następnym.
Czy w takim przypadku spółka powinna złożyć korektę? Jak rozliczyć to podatkowo? Osoba ta już się przecież rozliczyła z podatku za 2016.
Świadczenia pracownicze

Koszty ze stosunku pracy – albo zryczałtowane, albo faktycznie poniesione

Krzysztof Hałub
2018-10-10
Przychód z pracy można pomniejszyć albo o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, albo o faktycznie poniesione wydatki na dojazdy do pracy. Nie można natomiast przyjąć za kilka miesięcy kosztów zryczałtowanych, a za pozostałą część roku – faktycznie poniesionych.
Świadczenia pracownicze

Sauna dla pracowników a obowiązki płatnika PIT

Marcin Szymankiewicz
2018-10-10
Czy pracownikom korzystającym nieodpłatnie z sauny w siedzibie spółki należy przypisać przychód z pracy, a w konsekwencji obliczyć i pobrać zaliczkę na PIT?
Spółka nie monitoruje, którzy pracownicy korzystają z sauny i ile czasu tam spędzają. Służy ona utrzymaniu ich w odpowiedniej kondycji psychofizycznej, co przekłada się na zmniejszenie podatności na choroby i stres, a w efekcie na lepszą wydajność pracy.
Zasiłki

Nowe zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego

Andrzej Radzisław
2018-10-10
Od 6.06.2018 rodzice, którzy opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, uzyskali nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego.
Świadczenia pracownicze

Ryczałt za nocleg za granicą nie może być niższy od określonego w rozporządzeniu

Renata Majewska
2018-09-11
Osoba fizyczna zakłada firmę transportową o profilu transport krajowy i zagraniczny. W umowach o pracę z kierowcami chciałaby ustalić ryczałt 50 euro za dobę w podróży zagranicznej (w skład wchodziłby ryczałt za nocleg i dieta). Diety krajowe rozliczałaby na podstawie rozporządzenia o podróżach służbowych. Ryczałt wypłacałaby wraz z wynagrodzeniem po kursie z dnia poprzedzającego dzień wypłaty.
Czy to prawidłowe rozwiązanie?
Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem oczekującym na świadczenie rehabilitacyjne może być ryzykowne

Magdalena Januszewska
2018-09-11
Pracownica 1.12.2016 została zatrudniona na okres próbny. Potem podpisano z nią jeszcze 2 umowy na czas określony – na maksymalny dopuszczalny okres 33 mies. Pracownica często korzysta ze zwolnień lekarskich, co utrudnia organizowanie pracy. W styczniu 2018 uległa wypadkowi w drodze z pracy, a następnie dostarczyła zwolnienie lekarskie z powodu choroby niezwiązanej z wypadkiem. Mija jej maksymalny okres zasiłku chorobowego, więc wystąpiła do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne, które zapewne zostanie jej przyznane. Pracownica uskarża się na stan zdrowia i na to, że nie może wykonywać z tego powodu pracy. Chce zaraz po zakończeniu ostatniego zwolnienia lekarskiego wziąć urlop wypoczynkowy – do czasu orzeczenia lekarskiego na potrzeby świadczenia rehabilitacyjnego.
Czy pracodawca powinien udzielić tego urlopu? W jaki sposób ją zwolnić z pracy? Pracownicy nie reprezentuje organizacja związkowa.
Prawo pracy

Błędy przy księgowaniu to jeszcze nie rażące niedbalstwo uzasadniające natychmiastowe zwolnienie

Aleksander Woźniak
2018-09-11
Nie można dyscyplinarnie zwolnić księgowej, która wprawdzie popełniła błędy – co dotkliwie godziło w dobrą markę biura rachunkowego – ale nie robiła tego umyślnie ani z powodu rażącego niedbalstwa.
Świadczenia pracownicze

Czy trzeba potrącić PIT od zagranicznej wycieczki integracyjnej sfinansowana z zfśs

Marcin Sądej
2018-09-11
Zorganizowanie i sfinansowanie w całości lub części ze środków zfśs wycieczki zagranicznej dla pracowników i ich rodzin nie powoduje powstania u nich przychodu ze stosunku pracy.
Składki ZUS

Rozdzielność majątkowa nie pomoże w traktowaniu męża jak pracownika w firmie żony

Magdalena Januszewska
2018-09-11
Małżonek przedsiębiorcy zatrudniony na umowę o pracę zawsze będzie uznawany przez ZUS za osobę współpracującą.
Składki ZUS

Urlop rodzicielski łączony z pracą w obniżonym wymiarze – zwolnienie od składek na FP i FGŚP

Andrzej Radzisław
2018-09-11
Zatrudniona przez nas pracownica od 24 września będzie łączyć przebywanie na urlopie rodzicielskim z pracą w obniżonym wymiarze czasu pracy.
Czy należy uznać, że powróciła do pracy i tym samym nie powinny być za nią opłacane składki na FP i FGŚP? Czy zwolnienie od tych składek będzie obowiązywać od 1.10.2018? Jakie dokumenty rozliczeniowe złożyć do ZUS?
Prawo pracy

Ciężarna zastępczyni skutecznie chroniona przed zwolnieniem z pracy

Renata Majewska
2018-08-10
Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym, z którego wróci za rok. Na czas jej nieobecności spółka zatrudniła na zastępstwo kobietę, która właśnie poinformowała o swojej ciąży.
Czy wolno wypowiedzieć jej teraz umowę na zastępstwo?
Składki ZUS

Zwrot byłemu pracownikowi nadpłaconych składek społecznych – rozliczenie z ZUS i US

Andrzej Radzisław
2018-08-10
W grudniu 2017 pracownik przekroczył 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W tym czasie na umowę o pracę pracował w naszej firmie oraz w innych miejscach. Z końcem roku zwolnił się i od 1.01.2018 wykonuje u nas umowę zlecenia, z której podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, bo równocześnie w innej firmie nadal ma umowę o pracę.
Ostatnio dostaliśmy z ZUS pismo, z którego wynika, że musimy poprawić raporty ZUS RCA i DRA za grudzień, tj. miesiąc, w którym doszło do przekroczenia limitu składek.
W jaki sposób zwrócić byłemu pracownikowi nadpłacone składki? Czy kwotę zwrotu trzeba doliczyć do bieżącego wynagrodzenia ze zlecenia i od łącznej kwoty naliczyć podatek? Czy od zwracanej kwoty powinny być naliczone składki?
Świadczenia pracownicze

Mieszkanie służbowe członka zarządu – skutki w PIT

Marcin Sądej
2018-08-10
Nieodpłatne udostępnienie lokalu mieszkalnego członkowi zarządu powoduje powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń w ramach działalności wykonywanej osobiście.
Świadczenia pracownicze

Opodatkowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Marcin Sądej
2018-08-10
Czy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacony pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę korzysta ze zwolnienia od PIT?
Pracownik przez długi czas był na zwolnieniu lekarskim. Został zwolniony za porozumieniem stron zaraz po powrocie do pracy.
Wynagrodzenia

Zmiana stałej stawki wynagrodzenia w trakcie miesiąca

Renata Majewska
2018-08-10
Pracownik zatrudniony na pełnym etacie w podstawowym systemie czasu pracy otrzymywał wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej 4 tys. zł brutto. Do 10.06.2018 był na zasiłku rehabilitacyjnym. Po powrocie zgodził się na obniżenie płacy na mocy porozumieniem stron do 3 tys. zł brutto miesięcznie, począwszy od 11.06.2018.
Mamy wątpliwości, czy dobrze wyliczyliśmy wynagrodzenie za czas przepracowany w tym miesiącu. Jak należało je obliczyć?
Świadczenia pracownicze

Ćwiczenia na firmowej siłowni bez obciążeń PIT

Marcin Sądej
2018-07-03
Nieodpłatne korzystanie z zakładowej siłowni nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy, nawet jeśli pracodawca wie, kto i ile czasu tam spędził.
Składki ZUS

Oskładkowanie wynagrodzenia za nadgodziny i ekwiwalentu za urlop wypłacanych byłemu pracownikowi na mocy ugody

Andrzej Radzisław
2018-07-03
Na podstawie zawartej ugody byłemu pracownikowi będziemy wypłacać wynagrodzenie za nadgodziny i ekwiwalent za urlop.
Czy od takich wypłat powinny być naliczane składki społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, czy też można uznać, że jest to rekompensata z tytułu rozwiązania umowy i składek nie naliczać?
Prawo pracy

Staż do „starych” umów okresowych należy liczyć od nowa

Renata Majewska
2018-07-03
Spółka podpisała umowę o pracę na czas określony od 1.05.2011 do 30.04.2021 z klauzulą dopuszczającą jej wcześniejsze rozwiązanie z 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Teraz chcemy wręczyć wymówienie, ale nie wiemy jakie. Są różne opinie na ten temat. Według jednych sumuje się okresy zatrudnienia przypadające przed i od 22.02.2016, a inni twierdzą, że staż na poczet długości wypowiedzenia biegnie od nowa.
Która opcja jest prawidłowa?
Zasiłki

Kiedy zleceniobiorcy należy się zasiłek chorobowy

Andrzej Radzisław
2018-07-03
Spółka zawarła umowę zlecenia na okres od 18.04.2018 do 31.12.2018 i zleceniobiorca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, a także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wynagrodzenie w wysokości 15 zł/godz. jest wypłacane do końca danego miesiąca po przedłożeniu rachunku przez zleceniobiorcę. W kwietniu wypłacono zleceniobiorcy wynagrodzenie za ten miesiąc w wysokości 1200 zł, a w maju za maj – 2400 zł. Zleceniobiorca przedłożył zwolnienie lekarskie ZLA na okres od 4 do 8 czerwca.
Czy należy mu się zasiłek chorobowy, a jeśli tak, to od jakiej podstawy go ustalić? Jakie dokumenty rozliczeniowe złożyć do ZUS?
Prawo pracy

Proporcjonalny urlop w razie zmiany pracodawcy

Renata Majewska
2018-06-04
Spółka zatrudniła pracownicę na 7/8 etatu na okres od 7.05.2018 do 6.08.2018. Z racji wykształcenia i poprzednich okresów pracy ma ona prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Pod koniec maja doniosła ostatnie świadectwo pracy, według którego z tytułu pełnowymiarowego zatrudnienia od 1.12.2017 do 5.05.2018 otrzymała 9 dni urlopu wypoczynkowego (uważam, że powinna dostać 11 dni).
Czy trzeba jej udzielić tych dodatkowych 2 dni urlopu? Ile dni urlopu przysługuje jej z racji zatrudnienia w spółce?
Zasiłki

Dodatek stażowy i motywacyjny w podstawie wymiaru zasiłku

Andrzej Radzisław
2018-06-04
Ciężarna pracownica od 12.03.2018 jest na zwolnieniu lekarskim. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatek stażowy, a do 31.07.2018 ma także przyznany dodatek motywacyjny. Ustaliliśmy podstawę wymiaru zasiłku z okresu marzec 2017 – luty 2018.
Czy ta podstawa powinna być stosowana także od 1.08.2018? Zakładamy, że wtedy pracownica będzie już przebywać na zasiłku macierzyńskim.
Świadczenia pracownicze

Składka członkowska zapłacona za doradcę podatkowego przychodem z pracy

Marcin Sądej
2018-06-04
Doradca podatkowy, który otrzyma od swego pracodawcy zwrot równowartości składki członkowskiej zapłaconej na rzecz samorządu zawodowego, uzyskuje przychód z pracy objęty PIT.
Świadczenia pracownicze

Zatrudnianie cudzoziemców – skutki w PIT

Marcin Sądej
2018-06-04
Polska firma planuje zatrudnienie cudzoziemców na umowy cywilnoprawne, a także umowy o pracę.
Jakie będą jej obowiązki jako płatnika PIT?
Dokumenty ZUS

Późniejsze zgłoszenie zleceniobiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Andrzej Radzisław
2018-06-04
Od 1.01.2018 zleceniobiorca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych bez ubezpieczenia chorobowego. Od 1.03.2018 wyraził chęć podlegania także ubezpieczeniu chorobowemu. Rachunek za luty złożył z opóźnieniem i wynagrodzenie za ten miesiąc zostało mu wypłacone 22 marca, natomiast wynagrodzenie za marzec – na początku kwietnia.
Za marzec złożyliśmy za niego raport ZUS RCA z kodem 30 00 xx i od wypłaconego wynagrodzenia naliczyliśmy składki społeczne (bez chorobowej) oraz zdrowotną, złożyliśmy także ZUS RCA z kodem 04 11 xx z zerową podstawą wymiaru i kwotą składek.
Czy postąpiliśmy prawidłowo?
Prawo pracy

Ograniczona władza rodzicielska nie pozbawia „opieki” nad dzieckiem

Renata Majewska
2018-05-14
Pracownica o skomplikowanej sytuacji rodzinnej złożyła wniosek o 2 dni opieki nad 6-letnim dzieckiem. Dziewczynka pozostaje pod prawną opieką dziadków ze strony ojca, bo jej rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską. Ojciec nie pracuje, a matka (czyli pracownica) opiekuje się dzieckiem – zgodnie z orzeczeniem sądu – co drugi tydzień od czwartku do niedzieli.
Czy pracodawca musi jej udzielić wolnego?
Prawo pracy

Pobyt w areszcie śledczym to usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Magdalena Januszewska
2018-05-14
Pracownik nie stawił się do pracy i nie poinformował o przyczynie nieobecności. Podjęliśmy działania w celu ustalenia przyczyny, jednak jego matka (wskazana jako osoba do kontaktu w razie potrzeby) nie udzieliła informacji. Sam pracownik nie odbierał telefonu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że popełnił przestępstwo. Kilka dni później do pracodawcy wpłynęło zawiadomienie z sądu rejonowego, informujące o tymczasowym aresztowaniu pracownika na 3 mies.
W jaki sposób rozwiązać z nim umowę o pracę? Jak potraktować taką nieobecność i co z wynagrodzeniem?
Świadczenia pracownicze

PIT od wartości szkolenia członka rady nadzorczej

Krzysztof Hałub
2018-05-14
Czy opłata za szkolenie członka rady nadzorczej, sfinansowana przez spółkę, stanowi dla niego przychód z nieodpłatnych świadczeń objęty PIT?
Świadczenia pracownicze

Zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS w części należnej od pracownika – skutki w PIT

Krzysztof Hałub Marcin Sądej
2018-05-14
ZUS w trakcie kontroli w firmie stwierdził, że pracownicy firmy wykonywali na jej rzecz prace jako zleceniobiorcy innego przedsiębiorcy. Zakwestionował oskładkowanie ich z umów zlecenia, uznając, że do zapłaty składek zobowiązany był pracodawca.
Pracodawca opłacił zaległe składki także w części, w której powinny być finansowane przez pracowników, gdyż ci nie zgodzili się na ich pokrycie, poza tym wielu z nich już nie pracuje w firmie.
Czy składki przekazane do ZUS – w części, która powinna być pokryta przez pracowników, a nie została przez nich zwrócona – są ich przychodem, od którego trzeba pobrać zaliczki na PIT?
Składki ZUS

Wypłata rekompensaty przed rozwiązaniem umowy o pracę

Magdalena Januszewska
2018-05-14
Związek z ustaniem stosunku pracy, a nie data wypłaty rekompensaty decyduje o zwolnieniu jej z oskładkowania.
Zasiłki

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy o krótkim stażu

Andrzej Radzisław
2018-05-14
Osoba zatrudniona od 1.02.2018 na umowę zlecenia (za wynagrodzeniem wg stawki godzinowej 18 zł) pod koniec lutego była 4 dni robocze na zwolnieniu lekarskim. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego obliczyliśmy następująco:
20 dni roboczych × 8 godz. × 18 zł/godz. = 2880 zł (wynagrodzenie za luty, gdyby osoba ta cały miesiąc pracowała),
2880 zł × 13,71% = 394,85 zł (składki społeczne),
2880 zł – 394,85 zł = 2485,15 zł (podstawa wymiaru zasiłku),
2485,15 zł : 30 dni × 4 dni chorobowego × 80% = 265,08 zł (zasiłek za 4 dni zwolnienia).
W drugim tygodniu marca osoba ta była kolejne 2 dni na zwolnieniu z tytułu opieki nad dzieckiem (pełne wynagrodzenie za ten miesiąc wynosiłoby: 21 dni roboczych × 8 godz. × 18 zł/godz. = 3024 zł).
Czy podstawę wymiaru zasiłku za marzec powinniśmy obliczyć identycznie jak w lutym, ale wychodząc od kwoty 3024 zł, czy też powinniśmy przyjąć podstawę z lutego?
Czy w celu obliczenia wysokości zasiłku podstawę tę – przy umowach zlecenia – trzeba dzielić przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu (np. luty ma 28 dni, więc dzieli się ją przez 28 i mnoży przez 4 dni zwolnienia), czy przez 30 – niezależnie od liczby dni w miesiącu?
Wynagrodzenia

Podwyższone koszty tylko na wniosek pracownika

Renata Majewska
2018-04-13
Po otrzymaniu PIT-11 za 2017 pracownica zgłosiła, że za poprzedni rok naliczano jej podstawowe zryczałtowane koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy – 111,25 zł miesięcznie, zamiast podwyższonych – 139,06 zł. Argumentowała, że w kwestionariuszu pracowniczym jako adres zamieszkania wskazała inne miasto niż to, w którym znajduje się siedziba pracodawcy.
Czy rzeczywiście wystarczy to do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów?
Składki ZUS

Przekwalifikowanie zlecenia na umowę o pracę – skutki w zakresie ZUS i PIT

Andrzej Radzisław
2018-04-13
zakwestionowana i uznana za umowę o pracę. Była zawarta z osobą, za którą opłacano tylko składkę zdrowotną. Po otrzymaniu decyzji prezes uznał, że nie będzie się odwoływać do sądu.
Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS?
Prawo pracy

Czy pracodawca może przeglądać osobiste pliki pracownika na firmowym komputerze

Renata Majewska
2018-04-13
Niemal wszyscy pracownicy administracyjni spółki pracują przy komputerach. Czy można zabronić im wykorzystywania służbowego sprzętu do celów prywatnych?
Jeśli nie, to czy pracodawca może przeglądać wszystkie pliki i korespondencję na firmowych komputerach?
Prawo pracy

Dyżur z natychmiastowym stawiennictwem uznawany za czas pracy

Renata Majewska
2018-04-13
Spółka, zajmująca się usuwaniem skutków kolizji drogowych, zobowiązuje większość pracowników do pełnienia w wyznaczonym czasie dyżurów telefonicznych, z obowiązkiem natychmiastowego stawiennictwa na wezwanie w miejscu pracy – w ciągu 10 min. Zgodnie z obowiązującym w firmie regulaminem wynagradzania za sam taki dyżur domowy nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że nastąpiło świadczenie pracy.
Czy jest to prawidłowe rozwiązanie, skoro zatrudniony musi być dyspozycyjny wobec zakładu pracy nawet we własnym mieszkaniu?
Prawo pracy

Informację o warunkach zatrudnienia należy aktualizować na bieżąco

Renata Majewska
2018-04-13
W firmie liczącej 17 pracowników informacje o warunkach zatrudnienia stanowią załączniki do umów o pracę. Podano w nich wszystkie wymiary urlopu wypoczynkowego i długości wypowiedzenia, jakie występują w Kp, a ponadto normy dobowe i tygodniowe czasu pracy oraz częstotliwość wypłaty wynagrodzenia. Zdaniem pracodawcy taka uniwersalna, kompleksowa informacja jest dopuszczalna i pozwala uniknąć konieczności jej aktualizacji w razie zmiany wymiaru urlopu lub wypowiedzenia przysługującego danemu pracownikowi.
Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?
Świadczenia pracownicze

Zakwaterowanie i przejazdy oddelegowanego pracownika wolne od PIT

Marcin Sądej
2018-04-13
Równowartość wydatków poniesionych przez pracodawcę na zapewnienie pracownikowi bezpłatnego przejazdu na miejsce świadczenia pracy znajdujące się za granicą oraz zakwaterowania nie jest przychodem z nieodpłatnych świadczeń.
Składki ZUS

Składki za zleceniobiorcę zatrudnionego na dwie umowy zlecenia

Andrzej Radzisław
2018-03-13
Firma zatrudnia zleceniobiorcę (na umowę zlecenia) i opłaca za niego składki społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. W marcu zamierza z tą samą osobą zawrzeć dodatkową umowę zlecenia.
Czy jest to dopuszczalne? Do jakich ubezpieczeń z drugiej umowy zgłosić zleceniobiorcę, jeżeli z pierwszej jego wynagrodzenie jest wyższe od minimalnego? Jakie dokumenty złożyć do ZUS?
Prawo pracy

Czy można ustalić grafik na dany tydzień tak, aby pracownik pracował ponad 48 godz.

Renata Ziólkowska
2018-03-13
Z uwagi na zwiększoną ilość obowiązków w pewnych miesiącach niektórzy pracownicy muszą pracować powyżej 48 godz. w danym tygodniu.
Czy jest możliwe, żeby pracownik świadczył pracę dłużej?
Prawo pracy

Jak dokumentować zagraniczny staż pracy

Paweł Ziółkowski
2018-03-13
Firma przyjęła pracownika, który wcześniej pracował za granicą.
Czy zagraniczny staż pracy liczy się do stażu polskiego? Jak udokumentować okresy pracy za granicą? Czy zagraniczne dokumenty muszą być tłumaczone?
Świadczenia pracownicze

Dojazdy do pracy i noclegi zleceniobiorców na koszt zleceniodawcy – czy powstaje przychód

Marcin Sądej
2018-03-13
Wartość zapewnionego zleceniobiorcom zakwaterowania i transportu stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, od którego trzeba pobrać zaliczkę na PIT.
Świadczenia pracownicze

Świadczenie urlopowe należy się także w okresie wypowiedzenia

Renata Majewska
2018-03-13
Pracownik firmy zatrudniającej 17 osób zwalnia się z pracy, pozostając od grudnia 2017 na 3-miesięcznym wypowiedzeniu złożonym z własnej inicjatywy. Od początku grudnia był też na urlopie wypoczynkowym, który skończy dopiero w połowie lutego 2018 (miał dużo zaległego urlopu). Za poprzedni rok kalendarzowy dostał już świadczenie urlopowe, lecz złożył wniosek o kolejne takie świadczenie, za 2018.
Czy pracodawca musi mu je wypłacić, skoro jest w trakcie wymówienia i sam odchodzi z pracy?
Zasiłki

Wyższe kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków

Renata Majewska
2018-03-13
Od 1.03.2018 wzrosły kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z zasiłków: z tytułu alimentów o ok. 15 zł, a z racji świadczeń niealimentacyjnych – o nieco ponad 22 zł. Nowe wskaźniki stosujemy do świadczeń należnych za okres od tej daty.
Wynagrodzenia

Podwyżka pensji w trakcie miesiąca i nieobecność w pracy – obliczenie wynagrodzenia

Renata Majewska
2018-03-13
Pracownik zatrudniony na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2200 zł miesięcznie, dodatek stażowy 12% stawki zasadniczej (nie jest on pomniejszany za czas choroby) i zmienne premie miesięczne. Od 19.01.2018, po ukończeniu przez niego kursu, na który wysłał go pracodawca, wynagrodzenie zasadnicze podwyższono o 20%, a więc do 2640 zł miesięcznie (pozostałe składniki płacy pozostały bez zmian). W miesiącu tym pracownik korzystał z odpłatnego zwolnienia lekarskiego (od 7 do 13 stycznia) oraz 2 dni urlopu bezpłatnego (25 i 26 stycznia).
Nie jestem pewna, czy dobrze obliczyłam wynagrodzenie za dni przepracowane w styczniu, proszę o podanie poprawnych wyliczeń. Dodam, że w firmie odbiór dnia wolnego za sobotę 6 stycznia został ustalony na piątek 12 stycznia.
Świadczenia pracownicze

Badania lekarskie i szkolenia bhp zleceniobiorców bez PIT

Renata Majewska
2018-02-13
Zleceniobiorców zatrudnianych do „cięższych” zadań spółka kieruje na wstępne badania lekarskie i szkolenia bhp, pokrywając ich koszty. W umowach zlecenia zawiera wówczas klauzule zobowiązujące wykonawców do poddania się tym badaniom i odbycia szkoleń.
Czy wartość tych badań i szkoleń jest przychodem zleceniobiorców z działalności wykonywanej osobiście i podlega PIT?
Prawo pracy

Zatrudnienie ciężarnej wydłuża się niekiedy do dnia porodu

Renata Majewska
2018-02-13
Okresowa umowa o pracę zatrudnionej na pełnym etacie miała ulec rozwiązaniu 30.12.2017. Tego dnia (niedziela) kobieta przyszła do pracy i poinformowała, że jest w ciąży. Zaświadczenia od lekarza nie przyniosła.
Czy pracodawca ma obowiązek przedłużenia jej zatrudnienia, a jeśli tak – to do kiedy i na jakiej podstawie? Jak formalnie załatwić przedłużenie angażu? Co trzeba przekazać do ZUS, gdy kobieta dostarczy ew. zwolnienie lekarskie? Firma nie jest płatnikiem zasiłków dla swojej załogi.
Świadczenia pracownicze

Bezpłatne posiłki zapewnione przez pracodawcę – czy trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Marcin Szymankiewicz
2018-02-13
Spółka z o.o. prowadzi ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy. Zatrudnia m.in. osoby odpowiedzialne za zarządzanie nim, utrzymanie czystości, obsługę gości, a także pracowników kuchni i technologów żywienia. W okresach obłożenia zdarza się, że ulegają wydłużeniu standardowe godziny pracy pracowników i nakładane są na nich dodatkowe obowiązki (np. pracownicy recepcji pomagają w kuchni lub jako kelnerzy). Ciągła dyspozycyjność załogi na terenie ośrodka umożliwia natychmiastowe zaspakajanie potrzeb pracodawcy.
Aby zachować jakość i efektywność świadczonych usług, spółka umożliwiła wszystkim pracownikom korzystanie w czasie pracy z bezpłatnych posiłków przygotowywanych w ośrodku, udostępnianych w bufecie samoobsługowym. Pracownikom rezygnującym z posiłków nie przysługuje ekwiwalent. Ilość i rodzaj posiłków faktycznie spożytych przez poszczególnych pracowników nie są monitorowane z uwagi na brak obiektywnej możliwości prowadzenia takiej kontroli przez spółkę.
Czy wartość pieniężna bezpłatnych posiłków zapewnianych pracownikom stanowi dla nich przychód, od którego należy pobrać zaliczkę na PIT?
Wynagrodzenia

Następna pensja może być pomniejszona tylko o faktyczną nadwyżkę wynagrodzenia

Renata Majewska
2018-02-13
Wynagrodzenie pracownicy zatrudnionej na pełnym etacie z minimalną pensją zostało wypłacone w piątek 29.12.2017, w kwocie 2000 zł brutto. Przyniosła ona 2.01.2018 zwolnienie lekarskie na okres od 30.12.2017 do 5.01.2018.
Czy o grudniową nadpłatę pensji należało obniżyć wynagrodzenie wypłacone jej na koniec stycznia, za ten miesiąc? Czy też – jak uważamy – w ogóle nie mamy tu do czynienia z nadwyżką płacy za grudzień, bo pracownica wypracowała pełny miesięczny wymiar czasu pracy w tym miesiącu, 30.12.2017 była sobota, a 31.12.2017 – niedziela. Wg rozkładu czasu pracy 30 i 31 grudnia były dla niej dniami wolnymi.
Składki ZUS

Składki za pracownicę na urlopie wychowawczym

Andrzej Radzisław
2018-02-13
Pracownica od 19.02.2018 będzie przebywała na urlopie wychowawczym. Od jakiej podstawy powinny być za nią naliczane składki społeczne i zdrowotne?
Jest zatrudniona na umowę o pracę na 1/2 etatu z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1300 zł, a bezpośrednio przed przejściem na urlop wychowawczy przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.
Składki ZUS

Zlecenie i umowa o pracę w spółkach powiązanych

Magdalena Januszewska
2018-02-13
Trzeba zapłacić składki od zlecenia, gdy zatrudniony w innym podmiocie nie osiąga minimalnego wynagrodzenia. Jeśli je osiąga, ubezpieczenia społeczne ze zlecenia są dobrowolne.
Dokumenty ZUS

Zatrudnienie emeryta – obowiązki wobec ZUS

Ewa Markiewicz
2017-11-17
Firma chce zatrudnić emeryta, który pobiera świadczenie emerytalne ze Stanów Zjednoczonych.
Czy zawierając z nim umowę zlecenia lub o dzieło, trzeba zgłaszać go do ZUS?
Dokumenty ZUS

Zgłoszenie do ZUS zatrudnionego rolnika, który ma ubezpieczenie w KRUS

Andrzej Radzisław
2017-11-17
Spółka zamierza zatrudnić rolnika, który jest właścicielem gospodarstwa rolnego ubezpieczonym w KRUS. Nie jest emerytem ani rencistą. Jak postąpić w przypadku zawarcia z nim umowy o pracę bądź zlecenia, tzn. jakie składki należy za niego odprowadzić i z jakim kodem zgłosić do ubezpieczeń?
Składki ZUS

Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej wolny od składek

Krzysztof Hałub
2017-11-17
Czy wypłacany członkom rady nadzorczej (RN) spółki zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rady należy wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?
Prawo pracy

Czy trzeba utworzyć zfśs po zatrudnieniu 50. pracownika

Renata Ziólkowska
2017-11-17
Rozliczana przez nas spółka z o.o. rekrutuje pracowników. Wszystko wskazuje na to, że stan zatrudnienia w listopadzie 2017 przekroczy 50 osób.
Czy oznacza to konieczność utworzenia zfśs?
Składki ZUS

Sąd może skorygować wysokość pensji nowo zatrudnionego prezesa rodzinnej firmy

Magdalena Januszewska
2017-11-14
Wolno miarkować ustalone w umowie wynagrodzenie o pracę, jeśli jest wygórowane i służy uzyskaniu wysokich świadczeń z ZUS.
Prawo pracy

„Dyscyplinarka” za jednorazową absencję w pracy

Magdalena Januszewska
2017-11-14
Nie każda nieobecność osoby pracującej w zadaniowym czasie pracy uzasadnia natychmiastowe rozwiązanie z nią umowy.
Prawo pracy

Pracownika udającego się na urlop po długiej chorobie lepiej skierować do lekarza

Renata Majewska
2017-11-14
Pracownik miał wrócić do pracy 4.12.2017 po długiej (ponad 6-miesięcznej) chorobie, jednak za pośrednictwem poczty przysłał wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego zaraz po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.
Pracodawca chce przychylić się do tej prośby, ale czy wcześniej nie powinien go wysłać na badania kontrolne?
Zasiłki

Jak obliczyć zasiłek macierzyński i wyrównanie za część miesiąca

Andrzej Radzisław
2017-11-14
Firma od 1.01.2017 zatrudnia na 1/2 etatu pracownicę, która otrzymuje połowę minimalnego wynagrodzenia (1000 zł brutto). Od 1 do 14 listopada była chora i za ten okres przysługuje jej zasiłek chorobowy, a od 15 listopada w związku z urodzeniem dziecka należy się jej zasiłek macierzyński.
Kobieta złożyła jednorazowy wniosek o cały urlop macierzyński i rodzicielski. W jakiej wysokości wypłacić jej ten zasiłek? Czy przysługuje jej podwyższenie zasiłku do wysokości świadczenia rodzicielskiego, jeżeli pracuje tylko w tej firmie? Jakie dokumenty rozliczeniowe należy złożyć do ZUS?
Składki ZUS

Angaż studenta na umowę zlecenia i o dzieło – zwolnienie od składek

Ewa Markiewicz
2017-10-11
Przedsiębiorca w okresie przedświątecznym chciałby zatrudnić osoby do pomocy w ramach umowy zlecenia albo o dzieło, najlepiej studentów z uwagi na zwolnienie z opłacania składek ZUS.
Czy za takie osoby trzeba płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne?
Prawo pracy

Informacja o porozumieniu przenoszącym urlop w świadectwie pracy

Renata Majewska
2017-10-11
Pracownik, uprawniony do 26 dni roboczych kolejnego urlopu wypoczynkowego rocznie, był zatrudniony od 1.01.2017 do 31.08.2017 na czas określony, a od 1.09.2017 na nieokreślony. Złożył wniosek o wydanie świadectwa pracy po pierwszym angażu. W 2017 jeszcze nie korzystał z urlopu. Podpisaliśmy z nim porozumienie o przeniesieniu odbioru urlopu podczas stałej umowy o pracę.
Gdzie w świadectwie pracy trzeba zamieścić informację o tym porozumieniu? Czy jako liczbę dni urlopu wpisuję się tam 0? Kiedy należało zawrzeć porozumienie – z datą wystawienia świadectwa pracy czy wcześniejszą?
Prawo pracy

Wykorzystanie zaległego urlopu bez akceptacji pracodawcy

Renata Majewska
2017-10-11
Spółka przechodzi reorganizację i w związku z tym prezes odwołał urlopy wszystkich menedżerów średniego i najwyższego szczebla. Jeden z kierowników ma 10 dni zaległego urlopu i zgodnie z ustaleniami miał go rozpocząć 25.09.2017. Poinformował, że nawet jeśli nie uzyska zgody na rozpoczęcie urlopu w ustalonym terminie, to i tak uda się na wypoczynek.
Czy ma takie prawo?
Świadczenia pracownicze

Udział w firmowej drużynie sportowej nie powoduje powstania przychodu

Anna Koleśnik
2017-10-11
Czy wydatki, jakie spółka ponosi na zakładową drużynę piłkarską (wynajem hali sportowej, zakup strojów sportowych, przejazdy na zawody itp.), należy doliczyć do przychodów pracowników-zawodników i potrącić zaliczkę na PIT?
Świadczenia pracownicze

Rzekome transfery pracowników skutkują zaległościami w PIT i ZUS

Aleksander Woźniak
2017-10-11
Niejedna firma padła ofiarą nieuczciwych podmiotów oferujących fikcyjne usługi outsourcingowe. Wśród oszukanych są też biura rachunkowe, co może dziwić, bo teoretycznie powinno być im łatwiej wykryć oszustwa.
Świadczenia pracownicze

Dofinansowanie ze środków zfśs do wypoczynku dzieci i młodzieży – warunki zwolnienia z PIT

Marcin Szymankiewicz
2017-09-11
Spółka dofinansowuje z zfśs wypoczynek dzieci pracowników. Pracownicy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania, przedstawiają faktury lub rachunki dokumentujące wypoczynek dzieci w formie wczasów, obozów itd.
Często z dokumentów tych nie wynika, by organizatorami wypoczynku były podmioty prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie. Są to faktury wystawione przez podmioty występujące jako firmy handlowo-usługowe, prowadzące działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Czy słusznie uważamy, że wartość dofinansowania nie jest w takim przypadku objęta zwolnieniem z PIT?
Świadczenia pracownicze

Pracownikowi wysłanemu na studia należą się płatne urlopy

Renata Majewska
2017-09-11
Spółka zamierza wyrazić zgodę na podnoszenie przez pracownika kwalifikacji na studiach II stopnia na kierunku marketing, zawierając z nim stosowną umowę.
Czy taka umowa powinna być sporządzona na piśmie? Jakie obowiązki spoczywają wówczas na pracodawcy? Czy musi pokrywać pełne lub choćby częściowe koszty nauki (czesne), wydatki na przejazdy, noclegi i wyżywienie?
Wynagrodzenia

Potrącenia tytułem niespłaconego kredytu z premii wypłaconej pracownikowi za ubiegły rok

Renata Majewska
2017-09-11
We wrześniu 2017 spółka z opóźnieniem wypłaci dodatkowe premie wynikowe za 2016 niektórym pracownikom działu sprzedaży. Są to wysokie kwoty, sięgające czasami nawet 25 tys. zł brutto na osobę. Pracodawca ma komornicze zajęcie wynagrodzenia za pracę jednego z beneficjentów takiego bonusa (zatrudnionego na pełny etat), tytułem zaległego kredytu bankowego na sumę 53 tys. zł.
Jak powinien postąpić, skoro we wrześniu oprócz wynagrodzenia zasadniczego (4896 zł netto) wypłaci pracownikowi-dłużnikowi premię 13 345 zł netto? Jak wyglądają w tym miesiącu potrącenia z wynagrodzenia za pracę? Ile kwot wolnych zastosować i czy w wysokości obowiązującej w 2017, czy może jeszcze w 2016?
Dokumenty ZUS

Przekwalifikowanie zlecenia na umowę o pracę – korekta dokumentów złożonych do ZUS

Andrzej Radzisław
2017-09-11
Spółka przez 2 lata (2014–2015) zatrudniała zleceniobiorcę, który ze zlecenia został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Po zakończeniu umowy osoba ta poprosiła o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W związku z odmową wystąpiła z takim roszczeniem do sądu. W sierpniu 2017 zapadł wyrok zasądzający na jej rzecz ekwiwalent. Sąd stwierdził, że zatrudnienie miało cechy stosunku pracy, a nie umowy zlecenia. Po analizie spółka uznała, że nie będzie składać apelacji od wyroku.
Czy powinna złożyć do ZUS korektę dokumentów, czy też nie jest ona potrzebna, bo za zleceniobiorcę były opłacane wszystkie składki (takie jak należne za pracownika).
Zasiłki

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłków po zmianie stanowiska i podwyżce pensji

Andrzej Radzisław
2017-09-11
Pracownicę zatrudniono na pełny etat z wynagrodzeniem 3000 zł brutto (wypłacane do 10. dnia danego miesiąca). Od 1.06.2017 awansowała, a jej wynagrodzenie wzrosło do 5000 zł. Od 11.08.2017 dostarczyła zwolnienie lekarskie i będzie otrzymywać wynagrodzenie chorobowe, a później zasiłek. W związku z tym, że jest w zagrożonej ciąży, prawdopodobnie do porodu będzie na zwolnieniu.
Od jakiej podstawy przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, a później macierzyński?
Prawo pracy

Proporcjonalny urlop w kolejnej pracy na okres próbny

Renata Majewska
2017-09-11
Osoba przyjmowana do pracy w spółce podjęła pierwszą pracę bezpośrednio po ukończeniu technikum (w grudniu 2016), która trwała 4 miesiące. Teraz spółka (jako nowy pracodawca) zatrudnia ją na okres próbny od 1.08.2017 do 30.09.2017.
Jak obliczyć wymiar urlopu i jak go udzielić? W spółce nie ma zakładowej organizacji związkowej i nie jest tworzony plan urlopów.
Prawo pracy

Niewybredne żarty kolegów jako szykany w pracy

Magdalena Januszewska
2017-09-11
Zachowanie można uznać za mobbing także wówczas, gdy mobber nie miał złych zamiarów.
Prawo pracy

Przesunięcie urlopu dopuszczalne tylko wyjątkowo

Renata Majewska
2017-08-04
Osoba zatrudniona w spółce handlowej na umowę na czas nieokreślony zaproponowała rozstanie za porozumieniem stron. Prezes, który pokładał duże nadzieje we współpracy z tym pracownikiem, odmówił. Pracownik złożył 3-miesięczne wypowiedzenie, które upłynie 31.08.2017. Zgodnie z planem urlopów miał on się udać na 2-tygodniowy wypoczynek w II połowie lipca 2017. Prezes „po złości” odwołał jego urlop.
Moim zdaniem nie jest to zgodne z prawem. Czy mam rację? Z tego, co wiem, zatrudniony opłacił już rodzinne wczasy za granicą. Jakie konsekwencje grożą pracodawcy za odwołanie z urlopu sprzeczne z przepisami?
Świadczenia pracownicze

Próbowanie potraw przez personel kuchni a przychody ze stosunku pracy

Marcin Szymankiewicz
2017-08-04
Spółka prowadzi restauracje. Personel zatrudniony w kuchni nie korzysta z wyżywienia, jednak przygotowując posiłki, kucharz musi je próbować. Czy uzyskuje przez to dodatkowy przychód ze stosunku pracy, objęty PIT?
Prawo pracy

Lista obecności pracowników – czy jest konieczna

Renata Majewska
2017-08-04
Spółka zatrudnia 23 pracowników.
Czy trzeba prowadzić dla nich listy obecności? Wprawdzie spółka ma taki dokument, ale zatrudnieni zaniedbują jego wypełnianie.
Jeśli nie ma obowiązku prowadzenia listy, to jakie rozwiązanie można zastosować w zamian?
Prawo pracy

Urlop wychowawczy chroni przed przedawnieniem urlopu wypoczynkowego

Renata Majewska
2017-08-04
1.11.2012 zatrudniliśmy pracownicę uprawnioną do kolejnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. Od 23.11.2012 do 24.02.2014 przebywała ona na zwolnieniu lekarskim i zasiłku macierzyńskim, a bezpośrednio po nim do 19.05.2016 – na urlopie wychowawczym. Od 20.05.2016 do 18.05.2017 znowu pobierała zasiłek macierzyński. Do chwili powrotu do pracy (maj 2017) nie wykorzystała ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego za wskazane okresy.
W jakiej wysokości przysługuje jej urlop wypoczynkowy za poszczególne lata i czy nie uległ on w części przedawnieniu?
Wynagrodzenia

Zwolnienie lekarskie w sobotę i niedzielę – wyrównanie do płacy minimalnej

Renata Majewska
2017-08-04
Zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w sobotę i niedzielę 1–2.07.2017 przebywał na płatnym zwolnieniu lekarskim (rozpoczętym w czerwcu), a resztę lipca przepracował (wszystkie dni robocze i cały rozkład czasu pracy). Wynagrodzenie w umowie o pracę jest określone w stałej stawce miesięcznej, w wysokości minimalnej płacy. Płatnikiem zasiłków jest ZUS.
Czy za lipiec należy mu wypłacić pełne wynagrodzenie za ten miesiąc?
Program kadrowo-placowy oblicza pomniejszenie za 2 dni z tytułu choroby, a potem wyrównanie do płacy minimalnej.
Dokumenty ZUS

Oskładkowanie dwóch umów zlecenia z jednym zleceniobiorcą

Andrzej Radzisław
2017-08-04
Z osobą, która zawarła z nami umowę zlecenia, ma zostać zawarta kolejna taka umowa. W jej ramach osoba ta będzie wykonywała obowiązki pracownicy, która urodziła dziecko i przez rok nie będzie pracowała.
Do jakich ubezpieczeń należy ją zgłosić z drugiej umowy? Czy składki społeczne powinny być opłacane od obu umów, jeżeli z pierwszej wynagrodzenie wynosi 2500 zł miesięcznie? Czy ZUS może drugą umowę zakwestionować i zażądać składek? Jakie dokumenty złożyć do ZUS?
Dokumenty ZUS

Wyrównanie wynagrodzenia – skutki w zakresie ZUS i PIT

Andrzej Radzisław
2017-07-17
Pracownik od stycznia 2017 otrzymał podwyżkę 100 zł. Przez pomyłkę wynagrodzenie za styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj zostało mu wypłacone bez podwyżki. W czerwcu otrzymał wyrównanie.
Czy powinniśmy przekazać korektę dokumentów za okres od stycznia do maja? Czy w takim przypadku ZUS uzna, że zaniżyliśmy składki, a US, że zaniżyliśmy podatek?
Prawo pracy

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego po roku pracy

Renata Majewska
2017-07-17
Firma zatrudniała na zlecenie od 1.11.2014 do 31.12.2016 osobę, która dopiero 15.03.2016 przedstawiła orzeczenie z 19.02.2016, ustalając u niej umiarkowany stopień niepełnosprawności. Od 1.01.2017 osobę tę przyjęto na stałą umowę o pracę.
Od kiedy pracownikowi przysługuje pierwszy dodatkowy urlop wypoczynkowy?
Prawo pracy

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy już od daty wręczenia wymówienia

Renata Majewska
2017-07-17
Firma dała 19.06.2017 miesięczne wypowiedzenie pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas określony. Czy wypowiedzenie biegnie już od tej daty, czy dopiero od 1.07.2017 do 31.07.2017, a w konsekwencji, czy osobę tę wolno było zwolnić z obowiązku świadczenia pracy już od 19.06.2017?
Czy w piśmie wypowiadającym umowę okresową trzeba podawać przyczynę rozstania?
Dokumenty ZUS

Wynagrodzenie wykazane w ZUS RCA wyższe niż za poprzedni miesiąc – błędy weryfikacji

Joanna Lewczuk
2017-07-17
Pracownik zatrudniony od 22.05.2017 w raporcie ZUS RCA za maj ma wykazaną podstawę wymiaru składek 415,45 zł. Za czerwiec, za cały miesiąc, podstawa wynosi 2000 zł. Weryfikacja raportu czerwcowego wykazała kilka błędów (m.in. „Dla danego ubezpieczonego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykazana w dokumencie różni się od podstawy wymiaru wykazanej w ostatnim komplecie dokumentów za poprzedni miesiąc. Sprawdź, czy wpisana podstawa jest poprawna”).
Dlaczego te błędy się pojawiły? Co mogliśmy zrobić źle?
Zasiłki

Jednoczesna egzekucja podatków z ekwiwalentu urlopowego i zasiłku

Renata Majewska
2017-07-17
Umowa o pracę pracownika zatrudnionego na pełny etat ulega rozwiązaniu z końcem lipca 2017, z upływem 3-miesięcznego wypowiedzenia. Najprawdopodobniej przez cały ten miesiąc będzie on przebywać na zasiłku chorobowym. Jego wynagrodzenie i zasiłki jeszcze w styczniu 2015 zajął naczelnik US tytułem zaległych podatków. Jak dokonać potrąceń egzekucyjnych w lipcu 2017, skoro pracownik dostanie w dniu wypłaty (tj. 31.07.2017) tylko zasiłek chorobowy za cały ten miesiąc (2166,90 zł brutto) i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (3822,95 zł brutto)?
Czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w ogóle podlega egzekucji, a jeśli tak, to na jakich zasadach?
Dokumenty ZUS

Zerowy raport ZUS RCA za osobę na zasiłku macierzyńskim, która nie pobierała świadczenia

Andrzej Radzisław
2017-06-12
Zarówno wynagrodzenia, jak i zasiłki wypłacamy pracownikom do 10. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku osób pobierających zasiłek macierzyński nie składaliśmy raportu RCA z kodem 12 40 00, gdy w danym miesiącu przebywały one na urlopie macierzyńskim, jednak zasiłek nie został im wypłacony. Przykładowo gdy kobieta urodziła dziecko 20 marca, ale w marcu zasiłek nie był jej wypłacany, za marzec nie był również składany raport RCA z kodem 12 40 00.
Czy raport zerowy jest konieczny? Czy musimy złożyć korektę?
Świadczenia pracownicze

Zwrot kosztów używania prywatnych samochodów pracownika i wspólnika na cele służbowe – skutki w PIT i ZUS

Edyta Głębicka
2017-06-12
Pracownicy spółki z o.o., wykonując zadania służbowe, będą używać swoich prywatnych samochodów. Z tej racji będą otrzymywać zwrot ponoszonych wydatków (w formie ryczałtu bądź tzw. kilometrówki). Także jeden z udziałowców załatwia sprawy firmowe, używając własnego samochodu i spółka chce mu zwracać koszty.
Czy otrzymany zwrot wydatków będzie przychodem tych osób?
Prawo pracy

Czy pracownikowi w wieku przedemerytalnym można obniżyć odprawę

Renata Majewska
2017-06-12
odprawy w kwocie 500% miesięcznego wynagrodzenia pracownikom przechodzącym na emeryturę lub rentę, którzy przepracowali w niej ponad 25 lat. Przywiej ten przewidują umowy o pracę. Z powodu kłopotów finansowych firma musi zredukować te świadczenia do poziomu określonego w Kp (miesięczne wynagrodzenie). Teraz szykuje wypowiedzenia zmieniające dla pracowników z propozycją tej obniżki.
Czy można je wręczyć osobom pozostającym pod ochroną przedemerytalną?
Dokumenty ZUS

Zgłoszenie do ubezpieczeń przy zawieraniu kilku zleceń pod rząd

Andrzej Radzisław
2017-05-10
Spółka zawiera z tym samym zleceniobiorcą kilka umów zleceń. Po wygaśnięciu jednej umowy bez dnia przerwy jest zawierana kolejna. Zleceniobiorca z każdej z nich podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.
Z jakimi datami należy zgłosić/wyrejestrować zleceniobiorcę? Czy po zakończeniu każdej umowy powinno następować wyrejestrowanie i ponowne zgłoszenie?
Z jakim kodem (04 11/30 00) należy wykazać składki, gdy wynagrodzenie z pierwszej umowy zostało wypłacone w okresie trwania drugiej?
Składki ZUS

Składki ZUS po przywróceniu pracownika do pracy

Andrzej Radzisław
2017-05-10
W jaki sposób rozliczyć składki społeczne i zdrowotne za pracownika, który na podstawie wyroku sądu został przywrócony do pracy i będzie mu wypłacane wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy? Czy od kwoty tego wynagrodzenia powinny być naliczane składki?
Świadczenia pracownicze

Refundacja zakupu okularów jako przychód pracownika

Ryszard Kubacki
2017-05-10
Pracownik – w związku z pogorszeniem się wzroku – poprosił o skierowanie na badania przed upływem terminu badania okresowego wskazanego przez lekarza.
Czy jeśli okulista potwierdzi pogorszenie się wzroku i konieczność wymiany okularów, to refundacja zakupu okularów będzie przychodem pracownika podlegającym PIT?
Świadczenia pracownicze

Sfinansowanie okularów dla pracownika – oskładkowanie

Andrzej Radzisław
2017-05-10
Pracownik zatrudniony jako grafik komputerowy przedstawił zaświadczenie od okulisty o konieczności używania szkieł korekcyjnych. W przepisach płacowych firmy jest zapis, że pracodawca dofinansowuje szkła do 350 zł. Zaświadczenie nie zostało jednak wydane w trakcie badań okresowych (pracownik sam, bez skierowania pracodawcy udał się do okulisty).
Czy kwota dofinansowania będzie zwolniona ze składek społecznych i zdrowotnych?
Wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie przy kilku usługach świadczonych równolegle

Renata Ziólkowska
2017-05-10
W ramach działalności gospodarczej świadczę usługi księgowo-doradcze. Nie zatrudniam pracowników ani nie zawieram umów zleceń. Dla klientów organizuję szkolenia za niewielką opłatą – ok. 50 zł/os. za spotkanie trwające 6 godz. W takim szkoleniu uczestniczy od 50 do 80 osób.
Jak to się ma do nowych przepisów o minimalnym wynagrodzeniu zleceniobiorców?
Świadczenia pracownicze

Abonament medyczny dla pracownika – kiedy naliczyć PIT i składki ZUS

Krzysztof Hałub
2017-04-19
Jeśli pracodawca pokrywa koszt abonamentu medycznego w części stanowiącej zapłatę za świadczenia z zakresu medycyny pracy i profilaktycznej opieki zdrowotnej, to u pracownika nie powstaje przychód do opodatkowania z tego tytułu.
Sfinansowanie (w całości lub części) świadczeń medycznych w pozostałym zakresie oznacza konieczność pobrania zaliczki na PIT
Wynagrodzenia

Indywidualnego rolnika nie wiąże stawka minimalna

Renata Majewska
2017-04-19
Osoba prowadząca dział specjalny produkcji rolnej zatrudnia od 3 do 5 robotników rolnych na umowy zlecenia.
Czy powinna im płacić minimalną stawkę 13 zł brutto za godzinę pracy i ewidencjonować ich czas pracy?
Składki ZUS

Zwolnienie lekarskie zleceniobiorcy

Andrzej Radzisław
2017-04-19
Kobieta (zatrudniona na cały etat w innej firmie) wykonująca u nas umowę zlecenia, z której jest odprowadzana tylko składka zdrowotna, poinformowała nas, że od 9.03.2017 jest na zwolnieniu lekarskim i będzie na nim do porodu.
Czy powinna zostać wyrejestrowana z ubezpieczeń ze zlecenia? Czy do nas też powinna dostarczać zwolnienia lekarskie?
Prawo pracy

Sprostowanie błędu w świadectwie pracy

Renata Majewska
2017-04-19
Ostatniego dnia stycznia 2017 firma zakończyła współpracę z długoletnim pracownikiem. Wręczono mu też tego dnia świadectwo pracy. Na początku marca były pracodawca zorientował się, że w dokumencie jest błąd – został podany zbyt krótki okres zatrudnienia w firmie. Z byłym pracownikiem nie ma żadnego kontaktu, podobno wyjechał za granicę. Rozporządzenie o świadectwie pracy nic nie mówi nt. poprawienia pomyłki popełnionej przez pracodawcę.
Co zrobić w takim przypadku?
Dokumenty ZUS

Dwie kartoteki ubezpieczonego o statusie „Potwierdzona w ZUS”

Joanna Lewczuk
2017-04-19
Po pierwszym pobraniu danych z ZUS w „Rejestrze ubezpieczonych” dla jednego z pracowników istnieją 2 kartoteki o statusie „Potwierdzony”. Wcześniej ubezpieczony miał jedną kartotekę, druga pojawiła się po aktualizacji danych. Mimo wielu prób nie mogę ich połączyć, przez co nie da się wysłać dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Cały czas wyświetla się błąd krytyczny.
Jak poradzić sobie z tym problemem?
Zasiłki

Wyższa kwota wolna przy potrąceniach z zasiłków pracownika-dłużnika

Renata Majewska
2017-03-17
Od 1.03.2017 znacznie wzrosła kwota wolna od potrąceń z zasiłków. Wynosi ona 500 zł miesięcznie.
Wynagrodzenia

Nie każde wyrównanie do najniższej pensji wyłączone z podstawy urlopowej

Renata Majewska
2017-03-16
Zgodnie z umową o pracę zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie 1750 zł brutto. Angaż nie podlegał aktualizacji i od 2016 pracownikowi wypłacane jest co miesiąc wyrównanie do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Czy wlicza się je do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?
Dokumenty ZUS

Pobieranie danych z ZUS – dane do uwierzytelnienia

Joanna Lewczuk
2017-03-16
Gdy pobieram elektronicznie dane z ZUS, w oknie, w którym podpisuję oświadczenie, muszę czasem wpisać kwotę wykazaną w jakiejś deklaracji rozliczeniowej, a czasem nie ma takiej potrzeby.
Od czego to zależy?
Prawo pracy

Świadectwo pracy za umowy okresowe zakończone w 2016 – do końca czerwca 2017

Renata Majewska
2017-03-16
Pracownik od 10.02.2014 do 9.02.2015 oraz od 10.02.2015 do 9.01.2017 był zatrudniony na podstawie umów o pracę na czas określony. Od 10.01.2017 pracodawca podpisał z nim umowę na czas nieokreślony.
Do kiedy powinien wystawić świadectwo pracy za wskazane angaże okresowe?
Wynagrodzenia

Wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcom w styczniu za pracę w grudniu

Renata Majewska
2017-02-14
Firma zatrudniająca zleceniobiorców (wykonujących pracę w jej siedzibie) wypłaca im wynagrodzenia w jednym i tym samym terminie co pracownikom – do 10. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. W umowach zlecenia brakuje postanowienia o tym, za jaki miesiąc i do kiedy przysługuje wynagrodzenie – jest tylko informacja, że ma ono wyłącznie charakter prowizyjny i jest wypłacane na podstawie miesięcznego rachunku.
Czy obliczając pensje należne wykonawcom cywilnym za grudzień 2016, płatne 10 stycznia, należało stosować minimalną stawkę 13 zł za godzinę świadczenia usługi?
Dokumenty ZUS

Kod tytułu ubezpieczenia w raporcie ZUS RCA po ustaniu zatrudnienia

Joanna Lewczuk
2017-02-14
Po aktualizacji danych płatnika (w ramach Interaktywnego Płatnika Plus) mam problem z wysłaniem dokumentów rozliczeniowych za styczeń 2017. Wszystko zrobiłam jak miesiąc wcześniej. Wówczas nie było żadnych problemów, teraz w raporcie ZUS RCA wyświetla się błąd krytyczny – „Dla ubezpieczonego brak zgłoszenia z podanym kodem tytułu ubezpieczenia”. Sprawdziliśmy na ZUS ZUA i na pewno kod tytułu ubezpieczenia jest poprawny, tzn. 01 10 0 0. Pracownik ten został wyrejestrowany od 18.12.2016. W styczniu miał wypłacone wynagrodzenie za grudzień 2016.
Co może być przyczyną błędu? Co należy zrobić, aby wysłać dokumenty do ZUS?
Dokumenty ZUS

Nieudana korekta składki na FP w deklaracji rozliczeniowej

Joanna Lewczuk
2017-02-14
Zrobiłam korektę deklaracji rozliczeniowej za październik 2014. Korekta dotyczy jedynie składki na FP. Weryfikacja zestawu, który składa się tylko z ZUS DRA korygującej, zgłasza błąd „Brak raportu za ubezpieczonego zgłoszonego przez płatnika” i program wyświetla kilka nazwisk, w tym nazwiska pracowników, którzy już nie pracują w firmie.
Co może być przyczyną wystąpienia tego błędu? Przecież nie koryguję danych ubezpieczonych, tylko składkę na FP w deklaracji rozliczeniowej.
Składki ZUS

Dzieło ze zleceniodawcą – czy jest oskładkowane

Magdalena Januszewska
2017-02-14
Przy obliczaniu składek nie sumuje się przychodów z umów zlecenia i umowy o dzieło zawartych z tym samym podmiotem.
Składki ZUS

Nieobjęte ZUS wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie uchwały

Magdalena Januszewska
2017-02-14
Za reprezentację i prowadzenie spraw spółki można pobierać honoraria wyłącznie na podstawie uchwały wspólników. Nie podlegają one wtedy oskładkowaniu.
Świadczenia pracownicze

Świadczenie urlopowe za urlop na przełomie roku

Renata Majewska
2017-02-14
Firma zatrudniająca 16 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wypłaca im świadczenia urlopowe w wysokości ustawowych odpisów na zfśs. Pracownik (zatrudniony na pełnym etacie w normalnych warunkach) był na urlopie wypoczynkowym od 23.12.2016 do 15.01.2017, czyli łącznie ponad 3 tygodnie.
Jak obliczyć należne mu świadczenie urlopowe – biorąc pod uwagę zeszłoroczne odpisy czy obecne, za 2017?
Wynagrodzenia

Do grudniowych wypłat stary współczynnik ekwiwalentu

Renata Majewska
2017-01-18
Firma wypłaca wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca, a więc za grudzień do 10 stycznia. Umowa o pracę zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy uległa rozwiązaniu 31.12.2016. Przysługuje mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który zostanie wypłacony 10 stycznia.
Który współczynnik ekwiwalentu wziąć pod uwagę do jego obliczenia – z 2016 (21) czy 2017 (20,83)?
Składki ZUS

Pakiet ubezpieczeniowy dla delegowanych pracowników bez obciążeń ZUS i PIT

Magdalena Januszewska
2017-01-18
Wartość ubezpieczenia kosztów leczenia oraz assistance nie jest wliczana do podstawy wymiaru składek, bo nie stanowi przychodu opodatkowanego PIT.
Dokumenty ZUS

Problem z korektą deklaracji rozliczeniowych w Programie Płatnik

Joanna Lewczuk
2017-01-18
Muszę skorygować deklaracje ZUS DRA za poszczególne miesiące od lipca 2013 do marca 2015. Przygotowałam już deklaracje rozliczeniowe korygujące (ZUS DRA) z identyfikatorem 02, a dwie deklaracje z identyfikatorem 03, ponieważ kiedyś były już składane korekty za te miesiące. Po ich weryfikacji program wyświetla błąd krytyczny o numerze 66004001 „Brak kompletu rozliczeniowego z ZUS za podany okres. Wyniki weryfikacji i wyliczeń bez tych danych mogą być błędne”. Dodam, że przed zrobieniem korekt pobrałam aktualne dane i komponenty. Aktualizacje pobierałam kilkakrotnie, zamykałam program, restartowałam komputer, lecz problem nie zniknął.
Co trzeba zrobić, aby ten błąd już się nie pojawiał i abym mogła wysłać dokumenty korygujące?
Prawo pracy

Najniższa pensja w I roku pracy – zmiana umowy o pracę

Renata Majewska
2017-01-18
Umowa o pracę osoby w jej I roku pracy w rubryce „wynagrodzenia” mówi o „najniższej krajowej w wysokości 80% płacy minimalnej”.
Czy skoro od nowego roku trzeba jej płacić pełne minimalne wynagrodzenie, należy zmienić angaż? A jeśli tak, jak to ma wyglądać od strony formalnej (treść korekty, od kiedy obowiązuje)?
Wynagrodzenia

Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy przed egzekucją

Renata Majewska
2017-01-18
Wynagrodzenie zleceniobiorców podlega znacznie słabszej ochronie, w tym przed egzekucją, niż wynagrodzenie wypłacane pracownikom.
Składki ZUS

Odszkodowanie za wycofanie dochodzonego roszczenia – czy jest oskładkowane

Magdalena Januszewska
2017-01-10
Od odszkodowania wypłaconego pracownikowi w zamian za wycofanie pozwu trzeba zapłacić składki ZUS.
Prawo pracy

Dokumenty egzekucyjne najlepiej przechowywać w osobnej teczce

Renata Majewska
2017-01-10
Wszystkie dokumenty dotyczące obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia gromadzimy w osobnej teczce danego pracownika. Niektóre teczki są naprawdę obszerne, obejmują korespondencję z organami egzekucyjnymi. Podczas niedawnej kontroli inspektor pracy polecił, by papiery te trzymać w części B akt osobowych.
Czy miał rację?
Prawo pracy

Rezygnacja z tworzenia zfśs przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 50 pracowników

Renata Ziólkowska
2017-01-10
Stan zatrudnienia w naszej firmie przekroczył 20 osób (ale wciąż jest poniżej 50). Nie chcemy tworzyć zfśs.
Czy w związku z tym musimy podejmować jakieś czynności?
Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia powinien być udzielony na konkretne dni

Renata Majewska
2017-01-10
Pracodawca rozstaje się z pracownikiem za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Zgodnie z pisemnym wypowiedzeniem zatrudniony został zobowiązany do odbioru reszty urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni podczas wypowiedzenia, a potem do jego końca jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Po 4 dniach urlopu wypoczynkowego zachorował i niedyspozycja trwała 2 tygodnie. Gdy minęło wymówienie, przysłał wniosek o wypłatę ekwiwalentu za 10 dni niewykorzystanego urlopu. Uzasadniał, że pracodawca nie wskazał konkretnie dni odbioru urlopu wypoczynkowego, choroba przerwała ten urlop, a strony nie wynegocjowały zgodnie z przepisami kolejnego terminu wykorzystania wypoczynku. A skoro tak, to po zakończeniu choroby pracownik pozostawał zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, a nie na urlopie.
Co robić?
Świadczenia pracownicze

Karty podarunkowe dla pracowników

Ryszard Kubacki
2017-01-10
Z okazji jubileuszu swojej działalności spółka zamierza obdarować pracowników kartami podarunkowymi uprawniającymi do zakupów w określonych sieciach handlowych. Karty nie są wynagrodzeniem za wykonaną pracę, a ich wartość (200–600 zł) będzie uzależniona od stażu pracy pracownika.
Czy karty te będą nieodpłatnym świadczeniem ze stosunku pracy, od którego spółka jako płatnik ma obowiązek obliczyć i pobrać zaliczki na PIT?
Składki ZUS

Zatrudnienie na zlecenie emeryta będącego etatowym pracownikiem w innej firmie

Ewa Lewandowska
2017-01-10
Czy ZUS słusznie zakwestionował niezgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych, chociaż jest on pracownikiem innej firmy (zatrudnionym na część etatu) i ma status emeryta? ZUS twierdzi, że zgłoszenie zleceniobiorcy jest obowiązkowe, ponieważ jego wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe od minimalnego.
Czy rzeczywiście zmiany w oskładkowaniu zatrudnienia na podstawie kilku umów zlecenia, które weszły w życie w 2016, objęły również zleceniobiorców-emerytów?
Wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie z umowy zlecenia a wadliwe wykonanie usługi

Renata Ziólkowska
2016-12-15
Do księgowania faktur „większych” klientów w naszym biurze zatrudniamy zleceniobiorców. Nad każdą ich grupą czuwa leader, który ocenia poprawność księgowań. Zdarzają się jednak błędy. Przykładowo w listopadzie jeden ze zleceniobiorców dokonywał księgowań przez 20 godz., z czego 80% okazało się wadliwe.
Jak w takiej sytuacji trzeba będzie postąpić w 2017, uwzględniając nowe przepisy o minimalnym wynagrodzeniu?
Wynagrodzenia

Wypłata minimalnej kwoty, gdy w danym miesiącu zleceniobiorca nie świadczy pracy

Renata Ziólkowska
2016-12-15
W naszym biurze zatrudniamy zleceniobiorcę. Swoje usługi świadczy on w razie potrzeby – zdarzają się miesiące, gdy umowa obowiązuje (zawieramy ją na rok), ale praca nie jest wykonywana.
Czy w takich miesiącach po nowym roku będziemy musieli wypłacać jakąś kwotę minimalną?
Świadczenia pracownicze

Służbowa komórka wykorzystywana do prywatnych rozmów – czy powstaje przychód

Grzegorz Gębka
2016-12-15
Czy pracownicy korzystający z komórkowych telefonów służbowych również w celach prywatnych uzyskają przychód do opodatkowania?
Jeśli tak, jak go obliczyć, skoro umowa z operatorem zakłada, że rozmowy w ramach abonamentu i korzystanie z internetu są nielimitowane?
Składki ZUS

Kwestionowanie zagranicznych okresów ubezpieczenia przez ZUS

Magdalena Januszewska
2016-12-15
ZUS ma ustalić, czy dana osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu w danym państwie członkowskim UE, a nie, czy ważny jest stosunek prawny będący podstawą objęcia jej tym ubezpieczeniem.
Dokumenty ZUS

Zmiana nazwiska pracownika w Programie Płatnik

Joanna Lewczuk
2016-12-15
Pracownica zmieniła nazwisko, ale jeszcze oficjalnie nie poinformowała o tym pracodawcy. Interaktywny Płatnik Plus „widzi” ją już z nowym nazwiskiem, w związku z czym nie mogę wysłać kompletu dokumentów rozliczeniowych z raportem z jej dotychczasowym nazwiskiem. W raporcie ZUS RCA zmieniłam nazwisko na nowe, co pozwoliło na wysłanie dokumentów rozliczeniowych. Chcąc poinformować ZUS o zmianie nazwiska ubezpieczonej, utworzyłam dokument ZUS ZIUA. Jego weryfikacja zgłasza błąd krytyczny informujący, że dane ubezpieczonej w bloku III i IV są identyczne.
Czy w sytuacji, gdy Interaktywny Płatnik Plus zmienił już dane pracownicy w kartotece ubezpieczonej, nie składa się ZUS ZIUA?
Prawo pracy

Wynagrodzenie za czas nieobecności związanej z badaniami kontrolnymi

Renata Majewska
2016-12-15
Pracownik wracający do pracy po 3-miesięcznej chorobie dostał skierowanie na wykonanie badań kontrolnych w podmiocie medycznym (medycyna pracy), z którym firma podpisała umowę. Jeszcze tego samego dnia poinformował, że w tym tygodniu i następnym nie stawi się do pracy, bo najbliższy wolny termin badań przypada dopiero za 2 tyg.
Jak zakwalifikować taką absencję zatrudnionego (prawie pół miesiąca) i czy pracodawca musi za nią wypłacić wynagrodzenie? Jeśli tak, to jakie?
Wynagrodzenia

Co to znaczy, że zleceniobiorca może przekazywać informacje o godzinach pracy w formie dokumentowej

Renata Ziólkowska
2016-12-15
Zleceniobiorcy zatrudnieni w kancelarii za swoje usługi uzyskują wynagrodzenie w kwocie przekraczającej 13 zł/godz. Już teraz spełnione są więc warunki dotyczące minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1.01.2017. Nowe przepisy wymagają przekazywania przez zleceniobiorcę informacji o godzinach pracy. Wspominają przy tym o możliwości przekazywania tej informacji w formie dokumentowej.
Jak ona wygląda?
Świadczenia pracownicze

„Dodatek delegacyjny” dla pracownika zwolniony od PIT

Ryszard Kubacki
2016-11-15
Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług na rzecz podmiotów z siedzibą poza Polską. Wymaga to obecności pracowników spółki w miejscu realizacji projektów, nieraz przez kilka, kilkanaście miesięcy. Spółka przyznaje oddelegowanym tzw. dodatek delegacyjny, którego celem jest pokrycie dodatkowych wydatków związanych ze zmianą miejsca wykonywania pracy.
Czy korzysta on ze zwolnienia od PIT?
Świadczenia pracownicze

Posiłki dla pracowników a przychód ze stosunku pracy

Grzegorz Gębka
2016-11-15
Spółka zapewnia wszystkim pracownikom obiady w czasie pracy. Posiłki dostarcza firma zewnętrzna, a pracownik według swojego uznania może skorzystać z tej oferty bądź nie. Dania podawane są w formie szwedzkiego stołu dla całej grupy pracowników, nie indywidualnie. Nie da się więc ściśle ustalić, kto ile zjadł i wypił.
Czy korzystanie z takich świadczeń powoduje powstanie przychodu u pracownika? Nie są to posiłki profilaktyczne, do których zapewnienia spółka byłaby zobowiązana przepisami bhp.
Składki ZUS

Umowa z matką-emerytką bez wynagrodzenia i składek

Magdalena Januszewska
2016-11-15
Nie ma obowiązków składkowych z tytułu nieodpłatnego zlecenia. Potwierdzają to interpretacje ZUS.
Wynagrodzenia

Skutki wzrostu minimalnej płacy w 2017

Renata Majewska
2016-11-15
Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę pełnoetatowych pracowników będzie w 2017 wyższe o 150 zł od dotychczasowego. Podwyżka ta wpływa na wysokość wielu świadczeń ze stosunku pracy i wskaźników potrzebnych do rozliczania listy płac.
Prawo pracy

Ile trwa wypowiedzenie wysłane pocztą

Renata Majewska
2016-10-14
Firma zatrudnia pracownika z Ukrainy. 30.09.2016 minęło 3 lata jego pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Strony nigdy wcześniej nie współpracowały. Jednak 20.09.2016 pracownik wyjechał do siebie do domu i nie daje znaku życia. 25.09.2016 wysłano mu więc listem poleconym wypowiedzenie umowy o pracę; pracodawca nie chciał mimo wszystko zastosować „dyscyplinarki”.
Jaki okres wypowiedzenia mu przysługuje: 1- czy już 3-miesięczny? Od kiedy biegnie wypowiedzenie przesłane pocztą i jak w tym przypadku ustalić datę rozwiązania umowy o pracę?
Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy dla osoby z krótkim stażem

Magdalena Januszewska
2016-10-14
Pracownik był zatrudniony w firmie od 13.05.2016 do 14.08.2016. Nie została z nim zawarta kolejna umowa. Ukończył studia wyższe w 2006, a w czasie nauki pracował 3-krotnie na kilkumiesięczne umowy o pracę (łącznie przez 8 miesięcy). W latach 2012–2013 pracował za granicą i przedstawił dokument zaświadczający, że w tym okresie wykonywał pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (przez 18 miesięcy).
W jakim wymiarze przysługuje mu urlop wypoczynkowy i ile nabył u pracodawcy dni urlopu wypoczynkowego, za które należało zapłacić ekwiwalent?
Składki ZUS

Oskładkowanie kwartalnego zlecenia stanowiącego kolejną taką umowę

Magdalena Januszewska
2016-10-14
Dla ustalenia obowiązków ubezpieczeniowych zleceniobiorcy data wypłaty wynagrodzenia jest ważniejsza niż to, jakiego okresu ono dotyczy.
Prawo pracy

Wymuszenie odbioru zaległego urlopu po 30 września

Renata Majewska
2016-10-14
Pracodawca ustala terminy urlopów w porozumieniu z pracownikami, kierując się ich preferencjami i potrzebami firmy. Z jednym z zatrudnionych ustalił, że wykorzysta on 10 dni urlopu wypoczynkowego za 2016 od poniedziałku 26.09.2016. Jednak tuż przed tym terminem pracownik oświadczył, że rezygnuje z tych planów, a urlop rozpocznie w okresie świątecznym. Pracodawca wezwał go na piśmie do jak najszybszego wspólnego wyznaczenia kolejnego okresu urlopu, ale pracownik nie zajął stanowiska.
Co robić? Jakie kary wolno zastosować?
Wynagrodzenia

Obniżka pensji – forma zmiany umowy o pracę

Renata Majewska
2016-10-14
Spółka chce okroić wynagrodzenie etatowego kierowcy zatrudnionego na stałą umowę o pracę od ponad 3 lat. Do tej pory otrzymywał pensję zasadniczą na poziomie pensji minimalnej oraz premię 200 zł i 10% prowizję. Jak najszybciej, a najlepiej od 1.11.2016 ma on pobierać wyłącznie płacę zasadniczą w wysokości minimalnej.
Jak załatwić tę sprawę? Czy wystarczy pisemny aneks do angażu? Jeśli tak, to jak ma on wyglądać i brzmieć? Zainteresowany zgadza się na cięcia.
Prawo pracy

Skutki nieprawidłowego pouczenia pracownika o odwołaniu do sądu pracy

Magdalena Januszewska
2016-09-15
Błędne pouczenie zwalnianego pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy uzasadnia jedynie przywrócenie terminu do tego odwołania, a nie roszczenia o odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy.
Prawo pracy

Czy można zrobić korektę zfśs, przesyłając drugą ratę odpisów

Renata Majewska
2016-09-15
Już po wysłaniu pierwszej raty środków na wyodrębniony rachunek zfśs firma dokonała nieplanowanych redukcji grupowych tak, że średnioroczne zatrudnienie zmniejszyło się z 50,25 etatu do 40 etatów przeliczeniowych zatrudnionych w normalnych warunkach.
Czy przelewając drugą turę środków socjalnych, można uwzględnić tę korektę, tzn. obliczyć wysokość całorocznych odpisów z uwzględnieniem cięć kadrowych i na tej podstawie ustalić drugą ratę odpisów?
Wynagrodzenia

Jakie potrącenia ze zlecenia po zakończeniu stosunku pracy

Renata Majewska
2016-09-15
Pracownik-dłużnik był jednocześnie zatrudniony w spółce na zlecenie. Z jego wynagrodzenia za pracę i za zlecenie spółka dokonywała potrąceń niealimentacyjnych na podstawie zajęcia wynagrodzenia za pracę i zasiłków, otrzymanego od komornika w styczniu 2014. Z wynagrodzenia za zlecenie robiła pełne potrącenia, ponieważ w ramach stosunku pracy zatrudniony dobrze zarabiał (5000 zł brutto miesięcznie). Z końcem sierpnia 2016 strony rozwiązały stosunek pracy za porozumieniem; wciąż jednak współpracują na podstawie zlecenia (do 31.01.2017).
Czy spółka ma dokonywać potrąceń z umowy zlecenia po ustaniu zatrudnienia? Jeśli tak, to w jakiej wysokości – pełnych czy też ograniczonych, zgodnie z Kp?
Prawo pracy

Zasady rozliczania zaległych urlopów

Renata Majewska
2016-09-15
Urlopu wypoczynkowego za 2015 pracodawca powinien udzielić najpóźniej 30.09.2016. Wystarczy, że tego dnia pracownik rozpocznie korzystanie z zaległego urlopu.
Świadczenia pracownicze

Brak pisemnej umowy szkoleniowej a prawo pracownika do ulgi podatkowej i składkowej

Renata Majewska
2016-09-15
Prezes spółki wyraził zgodę na wysłanie pracownika na I rok studiów marketingowych 2016/2017, za dofinansowaniem 80% czesnego, płatnym na konto uczelni. Strony nie spisały umowy o podnoszenie kwalifikacji za zgodą pracodawcy. Dopłatę do czesnego za I semestr spółka ma przelać do końca września 2016. Prezes nakazał, aby nie potrącać od niej składek ani PIT.
Czy ma rację, skoro brak jest pisemnej umowy szkoleniowej?
Wynagrodzenia

Potrącenia zaległych składek ZUS z nagrody i alimentów

Renata Majewska
2016-08-15
Pracownik dostaje wynagrodzenie za pracę w stałej stawce miesięcznej i co jakiś czas nagrody uznaniowe w różnych kwotach. 29.07.2016 pracodawca otrzymał od dyrektora oddziału ZUS zajęcie jego wynagrodzenia za pracę tytułem zaległych składek (z prowadzonej wcześniej przez tego pracownika działalności gospodarczej).
Jak dokonywać potrąceń z nagrody, skoro nie jest to świadczenie stałe i roszczeniowe? Czy należy ją przekazywać organowi egzekucyjnemu w całej kwocie netto? Pracownik-dłużnik, zatrudniony na ⅔ etatu, dostanie 24 sierpnia nagrodę w wysokości 743 zł netto i wynagrodzenie za ten miesiąc 1234 zł netto. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu 111,25 zł i złożył prawidłowo PIT-2, uprawniając zakład pracy do pomniejszania miesięcznych zaliczek PIT o 46,33 zł.
Czy potrącenia byłyby takie same, gdyby zajęcie dotyczyło alimentów?
Dokumenty ZUS

EKUZ na czas delegacji pracownika

Renata Ziólkowska
2016-08-15
Prowadzimy biuro rachunkowe blisko niemieckiej granicy. Zagraniczna spółka planuje utworzyć spółkę zależną w Polsce i zlecić nam obsługę księgową. Będzie się to jednak wiązało z wyjazdami do centrali rozliczanymi w ramach podróży służbowych.
Czy w takim przypadku pracownik powinien mieć EKUZ?
Dokumenty ZUS

Problem z wyliczeniem składki zdrowotnej w raporcie ZUS RCA

Joanna Lewczuk
2016-08-15
Byłemu pracownikowi (dotychczasowy kod tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0) zatrudnionemu do 30.06.2016 i wyrejestrowanemu z ubezpieczeń 1.07.2016, w lipcu 2016 została wypłacona premia za II kwartał. Sporządziłam raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 0 0. Wpisałam właściwe podstawy wymiaru składek i kliknęłam „Wylicz”. Program wyliczył składki, jednak zdrowotną wpisał w pole dotyczące finansowania tej składki przez płatnika, co nie jest w przypadku pracownika (byłego pracownika) poprawne.
Zmianę można wprowadzić ręcznie, ale czy program działa prawidłowo?
Świadczenia pracownicze

Czy okazjonalny prezent to przychód pracownika

Grzegorz Gębka
2016-08-15
Z okazji urodzin pracowników, przejścia na emeryturę, urodzenia dziecka itp. pracodawca funduje drobne, zwyczajowo przyjęte upominki rzeczowe (np. kwiaty, czekoladki, długopisy).
Czy ich wartość trzeba doliczyć do przychodów z pracy?
Prawo pracy

Przerwanie urlopu pracownika – jakie skutki

Renata Ziólkowska
2016-08-15
Pracownik biura rachunkowego złożył wniosek o urlop w sierpniu. Pracodawca wyraził zgodę, ale jednocześnie poinformował go o planach klienta dotyczących połączenia spółek i o ew. konieczności przyjazdu do firmy w czasie urlopu.
Czy i na jakich zasadach można wezwać pracownika do pracy podczas urlopu?
Prawo pracy

Przymusowy urlop wypoczynkowy podczas wypowiedzenia

Renata Majewska
2016-08-15
Pracownik 16.06.2016 złożył wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. Skończy się ono 30.09.2016.
Czy pracodawca może mu udzielić jednostronnie, podczas biegnącego wymówienia, urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy na poszukiwanie pracy? Jeśli tak, to czy ma prawo nakazać mu odebranie całego niewykorzystanego urlopu tak, aby zaoszczędzić na ekwiwalencie za urlop?
Dokumenty ZUS

Błędy informujące o różnicy podstaw wymiaru składek w stosunku do miesiąca poprzedniego

Joanna Lewczuk
2016-07-13
Od kwietnia do czerwca 2016 spółka zatrudniała zleceniobiorcę. Jego wynagrodzenie wynosiło 3000 zł miesięcznie. Jednak zgodnie z umową wynagrodzenie za cały okres zlecenia zostało wypłacone w czerwcu. Za kwiecień i maj 2016 przekazaliśmy do ZUS zerowe raporty ZUS RCA. Po sporządzeniu raportu za czerwiec 2016, w którym została wykazana kwota 9000 zł, i po jego weryfikacji program Płatnik zgłosił błędy: 69004501, 69004503, 69004504. Informują one o różnicy podstaw wymiaru składek w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Kwoty są prawidłowe, co więc zrobić, aby w przyszłości te błędy nie wystąpiły?
Dokumenty ZUS

Dwa różne błędy informujące o przekroczeniu 30-krotności podstawy wymiaru składek

Joanna Lewczuk
2016-07-13
Sporządziłam dokumenty rozliczeniowe za czerwiec 2016. W przypadku raportu ZUS RCA weryfikacja pozycji raportów dla 2 ubezpieczonych wykazuje błędy informujące o przekroczeniu przez nich 30-krotności. Dla jednego z ubezpieczonych weryfikacja pozycji raportu wykazuje błąd zwykły 69004903, dla drugiego – błąd krytyczny 69004901.
Czy tak być powinno, czy jest to błąd programu Płatnik?
Wynagrodzenia

Jednoczesne godziny nadliczbowe i praca nocna potrójnie opłacane

Renata Majewska
2016-07-13
Zgodnie z regulaminem pracy osoby zatrudnione w firmie pracują od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 15.30 (o skróconym o 30 min. czasie pracy zdecydował prezes). We wtorek w nocy pracownik został wezwany do naprawy systemu. Pracował od północy do 2.00 w nocy; była to praca nocna i równocześnie nadliczbowa.
Jak rozliczyć te 2 nadgodziny, skoro pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2000 zł brutto miesięcznie oraz dodatek motywacyjny wynoszący 20% stawki podstawowej?
Prawo pracy

Przesunięcie terminu urlopu przez pracodawcę

Renata Ziólkowska
2016-07-13
Pracodawca ustalił plan urlopowy. Niestety, okazało się, że trzeba go zmienić. Część pracowników wnioskuje o zmiany, a niektóre chce wymóc pracodawca.
Czy ma takie prawo?
Składki ZUS

Zlecenie dla emeryta – ze składkami czy bez

Magdalena Januszewska
2016-07-13
Zleceniodawca zapłaci składki społeczne za emeryta pracującego jednocześnie w innej firmie, jeśli zarabia on tam mniej niż wynosi wynagrodzenie minimalne.
Składki ZUS

Zlecenie dla ucznia

Magdalena Januszewska
2016-07-13
Nie trzeba płacić składek od zlecenia zawartego z uczniem, który przygotowuje się do zawodu, o ile jest ono wykonywane na rzecz innego podmiotu niż pracodawca.
Dokumenty ZUS

Łączenie kartotek ubezpieczonych w programie Płatnik

Joanna Lewczuk
2016-06-06
Po pobraniu danych z ZUS program Płatnik wyświetlił mi komunikat: „W rejestrze ubezpieczonych występują kartoteki posiadające identyczne numery PESEL. Kartoteki te zostały oznaczone błędem krytycznym. Należy sprawdzić poprawność numerów PESEL w kartotekach. Dokumenty utworzone na podstawie kartotek posiadających błędy krytyczne nie zostaną wysłane do ZUS”. Sprawdziłam te kartoteki i okazało się, że dotyczą tej samej osoby.
Co mam zrobić w tej sytuacji?
Wynagrodzenia

Jak dokonywać potrąceń niealimentacyjnych przy dwóch terminach wypłat w miesiącu

Renata Majewska
2016-06-06
Na początku maja 2016 pracodawca dostał od naczelnika US pismo o zajęciu wynagrodzenia za pracę tytułem zaległych podatków. Pracownika-dłużnika zatrudnia na ¾ etatu i wypłaca mu wynagrodzenie w 2 terminach. Przykładowo w maju zapłacił mu 10 maja premię za kwiecień – 436 zł netto i 27 maja wynagrodzenie zasadnicze za maj – 1435 zł netto.
Jak dokonywać w tym wypadku obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę – w obu terminach czy raz na miesiąc, np. przy wyższej wypłacie?
Składki ZUS

Dwa zlecenia – jakie składki

Magdalena Januszewska
2016-06-06
Osiągnięcie minimalnego wynagrodzenia ze zlecenia eliminuje konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z kolejnych zleceń.
Prawo pracy

Umowy zawarte w czasie ciąży na celowniku ZUS

Renata Ziólkowska
2016-06-06
Zatrudniliśmy w biurze pracownicę w 3. miesiącu ciąży. Przepracowała u nas 3 miesiące, po czym poszła na zwolnienie lekarskie. Teraz jest na urlopie rodzicielskim. ZUS, który przeprowadził u nas kontrolę, uznał, że pracownica nie podlegała składkom, więc nie ma prawa do zasiłku.
Czy ZUS miał prawo uznać, że pracownik nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne?
Dokumenty ZUS

Nieaktywna opcja

Joanna Lewczuk
2016-06-06
Muszę skorygować wysłane do ZUS dokumenty rozliczeniowe za kilka okresów. ZUS przesłał mi zamówione przeze mnie „paczki” kompletów rozliczeniowych za potrzebne okresy. Mam jednak problem przy sporządzaniu korekt raportów – nie mogę odznaczyć pracowników, których raportów nie koryguję; opcja „Nie wysyłaj” jest nieaktywna.
Co zrobić, aby można było wysłać tylko skorygowane raporty?
Czy trzeba wysłać ponownie cały zestaw, obejmujący wszystkich pracowników z uwzględnieniem korekt?
Świadczenia pracownicze

Zwracane pracownikom koszty wyjazdów służbowych nie podlegają PIT ani ZUS

Renata Majewska
2016-05-08
Pracownicy mobilni (handlowcy wykonujący pracę na terenie 1 bądź 2 województw) ponoszą wydatki na „obsługę” swoich miejsc pracy, które pracodawca im refunduje, np. koszty paliwa do służbowych samochodów, opłaty przejazdowe lub za parking. Wydatki te opłacają firmową kartą albo własną gotówką, którą pracodawca im zwraca po przedstawieniu faktury/rachunku.
Czy taki zwrot kosztów jest objęty PIT oraz składkami ZUS?
Świadczenia pracownicze

Po jakim kursie przeliczyć zagraniczne wydatki podróżującego pracownika, pokryte z jego środków

Renata Majewska
2016-05-08
Spółka na podstawie regulaminu wynagradzania stosuje wprost rozporządzenie o podróżach służbowych. Pracowników wysyłanych w zagraniczne delegacje wyposaża w firmowe karty, dzięki czemu pokrywają wydatki służbowe bezpośrednio ze środków pracodawcy. Jednak czasami występuje konieczność dokonania zapłaty bezpośrednio przez zatrudnionego – prywatną kartą bankową lub przelewem z osobistego konta. Rozliczając te wydatki, spółka zwraca je w rzeczywistej wysokości, czyli przeliczone na złote po średnim kursie banku, w którym pracownik wykonał daną transakcję (wynikającym z załączonego przez niego potwierdzenia przelewu lub wyciągu z karty płatniczej). W ten sposób odzyskuje on pełną kwotę poniesionych w delegacji wydatków.
Czy ta metoda rozliczenia stron jest prawidłowa, skoro rozporządzenie o podróżach służbowych nakazuje przeliczać zaliczkę na poczet zagranicznego wyjazdu na podstawie średniego kursu z dnia jej wypłaty?
Wynagrodzenia

Jak ustalić podstawę wymiaru odprawy rentowej

Renata Majewska
2016-05-08
Pracownik nabył prawo do odprawy rentowej 30.04.2016 na podstawie Kp. Bezpośrednio przed rozwiązaniem umowy o pracę w związku z przejściem na rentę (co nastąpiło właśnie 30.04.2016) dostawał zasiłek chorobowy przez 182 dni, a miesiąc przed ustaniem zatrudnienia nastąpiła podwyżka wynagrodzenia o 5%. Wcześniej otrzymywał pensję zasadniczą 1900 zł brutto miesięcznie i dodatek funkcyjny w wysokości 10% stawki zasadniczej.
Z jakiego okresu należy obliczyć podstawę odprawy?
Dokumenty ZUS

Pobieranie danych płatnika i ubezpieczonych w Interaktywnym Płatniku Plus

Joanna Lewczuk
2016-05-08
Otrzymaliśmy z ZUS informację, że możemy już pobierać dane z konta płatnika i kont ubezpieczonych.
W jaki sposób mamy je pobrać i jakie opcje zaznaczyć w programie Płatnik?
Dokumenty ZUS

Dwa raporty składkowe z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia

Joanna Lewczuk
2016-04-15
Kilka miesięcy temu za zleceniobiorcę przekazaliśmy do ZUS raport ZUS RZA zamiast ZUS RCA. Obecnie próbujemy to naprawić, ale po sporządzeniu zerowego ZUS RZA (z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 0 0) i właściwego ZUS RCA (z kodem 04 11 0 0) program zgłasza błąd krytyczny uniemożliwiający wysłanie dokumentów. Opis błędu informuje, że w komplecie dokumentów ubezpieczony nie może mieć wypełnionych kilku raportów składkowych.
Jak postąpić w tej sytuacji?
Składki ZUS

Opłacanie składek za zleceniobiorców będących emerytami i rencistami

Andrzej Radzisław
2016-04-15
Zgodnie z interpretacją przyjętą przez ZUS, od 1.01.2016 zatrudniając na zlecenie emeryta, który gdzie indziej pracuje na umowę o pracę, trzeba obowiązkowo odprowadzić za niego składki społeczne, o ile na etacie (albo z innego zlecenia) nie uzyskuje on co najmniej 1850 zł.
Prawo pracy

Ile zwolnienia na dzieci u kolejnego pracodawcy

Renata Majewska
2016-04-15
Od 1.04.2016 zatrudniliśmy pracownika na ¾ etatu. Wcześniej pracował na ½ etatu i w 2016 zdecydował się na godzinowy wymiar tzw. zwolnienia na dzieci. Przed odejściem z dotychczasowej firmy wykorzystał w 2016 już 3 godziny takiego zwolnienia od pracy.
Ile z tego zwolnienia będzie mu przysługiwać u nas?
Wynagrodzenia

Jak liczyć płacę urlopową po długiej chorobie

Renata Majewska
2016-04-15
W marcu 2016 pracownica wzięła 4 dni urlopu wypoczynkowego, podczas którego powinna przepracować 36 godzin. Otrzymuje pensję zasadniczą w stałej stawce miesięcznej 2000 zł i ruchome premie miesięczne, które zgodnie z regulaminem płacowym nie są pomniejszane za czas choroby. Od listopada 2015 do początku marca 2016 była na zwolnieniu lekarskim.
Jak w tym przypadku ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy? Czy składniki zmienne należy wziąć z miesięcy poprzedzających miesiąc, kiedy zaczęła się choroba?
Zasiłki

Pracownikowi-dłużnikowi zostawiamy większy zasiłek

Renata Majewska
2016-03-16
Od 1.03.2016 o 1,05 zł wzrosła kwota wolna, jaką muszą honorować pracodawcy dokonujący obowiązkowych potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Składki ZUS

Składka chorobowa od wypłaty za miesiąc, w którym zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniu

Magdalena Januszewska
2016-03-16
Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego w trakcie trwania zlecenia powoduje, że może powstać obowiązek zapłaty składek od wynagrodzenia za czas, w którym nie nastąpiło jeszcze zgłoszenie do tego ubezpieczenia.
Prawo pracy

Akta osobowe dostosowane do zmienionych przepisów

Renata Majewska
2016-03-16
W konsekwencji wejścia w życie od 2.01.2016 i 22.02.2016 nowelizacji Kp dotyczących uprawnień rodzicielskich pracowników i terminowych umów o pracę zmienił się sposób prowadzenia teczek personalnych pracowników.
Dokumenty ZUS

Wyrejestrowanie spółki cywilnej jako płatnika składek ZUS

Barbara Staszyńska
2016-03-15
29.02.2016 zwolniono ostatniego pracownika spółki cywilnej, co zostało zgłoszone do ZUS na druku ZUS ZWUA. Wynagrodzenie za luty będzie wypłacone w marcu. Spółka planuje zatrudnienie nowych pracowników od połowy maja 2016.
Czy konieczne jest wyrejestrowanie spółki jako płatnika składek, a jeżeli tak, to z jaką datą?
Dokumenty ZUS

Wyrównania zasiłku macierzyńskiego – jaki kod świadczenia

Joanna Lewczuk
2016-03-15
Od stycznia 2016 spółka wypłaca wyrównania zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
jakim kodem należy wykazywać je w dokumentach rozliczeniowych?
Prawo pracy

Od kiedy liczyć bieg 33 miesięcy zatrudnienia na czas określony

Renata Majewska
2016-03-15
Spółka 29.02.2016 podpisała z pracownikiem pierwszą umowę o pracę na czas określony 12 miesięcy. Datę rozpoczęcia świadczenia pracy strony ustaliły na 1.04.2016, a zakończenia – na 1.03.2017.
Od kiedy liczyć bieg 33 miesięcy wyznaczających maksymalny limit czasu trwania zatrudnienia okresowego tej osoby? Od lutego czy kwietnia 2016?
Świadczenia pracownicze

Dodatek za rozłąkę – kiedy bez ZUS

Magdalena Januszewska
2016-02-18
Świadczenie wypłacane pracownikom czasowo przeniesionym do pracy za granicą jako rekompensata za przebywanie poza domem – w limitach określonych w rozporządzeniu MPiPS – nie jest oskładkowane.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....