Pożyczka udzielona przez przedsiębiorcę z majątku osobistego: VAT, PCC i PIT

Mikołaj Przywara doradca podatkowy w J. Pustuł, M. Przywara Doradztwo Podatkowe s.c.

Indywidualny przedsiębiorca, czynny podatnik VAT, rozliczający się z PIT metodą liniową, ma 70% udziałów w spółce z o.o. Udzielił jej pożyczki z majątku osobistego (a nie z majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa).
Jakie są skutki pożyczki w VAT w zakresie stawki, a także reguł fakturowania i ujmowania odsetek w deklaracji VAT-7? Czy pożyczka podlega PCC? Jakie są skutki przychodu odsetkowego na gruncie PIT?

Incydentalna pożyczka, udzielona z majątku osobistego, nie podlega VAT, także wtedy, kiedy udziela jej osoba będąca czynnym podatnikiem tego podatku. Wiąże się to z tym, że – w zakresie transakcji dotyczących majątku osobistego – osoba fizyczna nie występuje w charakterze przedsiębiorcy, a więc podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

  • US – urząd skarbowy
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podobnie jest w przypadku, gdy podatnik VAT – poza zakresem działalności swojego przedsiębiorstwa – dokonuje jednorazowej sprzedaży składnika majątku osobistego, np. samochodu czy mieszkania.

W związku z tym bezprzedmiotowe byłyby rozważania nt. stawki VAT, obowiązku wystawiania faktur przy otrzymywaniu odsetek czy ujmowania odsetek w deklaracji VAT-7 albo VAT-7K. Ponieważ pożyczka, o której mowa w pytaniu, nie stanowi usługi objętej VAT, nie pociąga za sobą żadnych skutków na gruncie tego podatku.

Niezależnie od powyższego umowa pożyczki – co do zasady – podlega PCC, który obciąża pożyczkobiorcę. Jednak pożyczka udzielona spółce z o.o. przez jej wspólnika jest z tego podatku zwolniona na podstawie art. 9 pkt 10 lit. i ustawy o PCC.

Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu zwalnia się od podatku (...) pożyczki udzielane (...) przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej. Nie ma wątpliwości, że zwolnienie obejmuje nie tylko spółki akcyjne, zaciągające pożyczki od swoich akcjonariuszy, ale także spółki z o.o., zasilane kapitałem pożyczkowym przez udziałowców. Jest ono bezwarunkowe, a co za tym idzie pożyczkodawca (spółka z o.o.) nie ma obowiązku składania deklaracji PCC-3.

Jeśli chodzi o skutki wypłaty odsetek na gruncie PIT, to w przedstawionej w pytaniu sytuacji nie są one przychodem z działalności gospodarczej – z tego samego powodu, dla którego pożyczka nie podlega VAT, została bowiem udzielona z majątku prywatnego i nie jest związana z działalnością gospodarczą. Przychód odsetkowy powinien więc być zaliczony do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 pkt 7 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 updof.

Jednocześnie skoro odsetki od pożyczki są wypłacane podatnikowi bez związku z jego działalnością gospodarczą, podlegają opodatkowaniu wg stawki 19% – w myśl art. 30a ust. 1 pkt 1 updof. Jest to opodatkowanie zryczałtowane, co oznacza, że jego przedmiotem jest przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania, a ponadto takiego przychodu nie łączy się z przychodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (art. 30a ust. 6 i 7 updof).

Zryczałtowany podatek – równy 19% kwoty odsetek brutto – powinien być pobrany przez spółkę z o.o., która będzie działać w charakterze płatnika. Zgodnie z art. 41 ust. 4 updof pobór takiego podatku następuje przy każdorazowej wypłacie odsetek. Innymi słowy przy każdej wypłacie podatnik będzie otrzymywał 81% odsetek brutto, zaś pozostałe 19% zatrzyma spółka celem uregulowania zryczałtowanego PIT.

Spółka będzie zobowiązana do odprowadzania podatku na rachunek właściwego US do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wypłata odsetek i pobór podatku – na mocy art. 42 ust. 1 updof. Zgodnie z tym samym przepisem spółka powinna uiszczać podatek zryczałtowany na rachunek US właściwego ze względu na siedzibę spółki.

Funkcja płatnika, pełniona przez spółkę, będzie się wiązać z dodatkowym obowiązkiem – złożenia rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR). W myśl art. 42 ust. 1a updof deklaracja ta powinna być złożona za każdy rok kalendarzowy do końca stycznia roku następnego – do tego samego US, który jest właściwy do przyjmowania wpłat z tytułu zryczałtowanego podatku; jest to US właściwy ze względu na siedzibę płatnika, czyli spółki.

Deklaracja PIT-8AR ma charakter zbiorczy, a więc dotyczy łącznych kwot zryczałtowanego podatku, pobranego od wszystkich podatników, od których płatnik taki podatek pobiera. Spółka z o.o. nie będzie zobowiązana, a nawet nie będzie miała możliwości wysyłania indywidualnej informacji odnoszącej się do konkretnego pożyczkodawcy.

Powyższy mechanizm poboru podatku zryczałtowanego połączony jest z zasadą, że podatnik uzyskujący przychód odsetkowy nie musi go wykazywać w żadnej deklaracji. W szczególności nie musi go wykazywać w deklaracji rocznej. Wszystkie obowiązki administracyjne związane z uiszczaniem PIT od odsetek wypełnia płatnik będący pożyczkobiorcą.

Kwestia ujmowania odsetek w deklaracji rocznej podatnika-pożyczkodawcy pojawia się tylko wtedy, kiedy pożyczkobiorcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która nie może pełnić funkcji płatnika.

Więcej na temat: „VAT”
VAT

Przełomowe orzeczenie TSUE w sprawie momentu wykonania usługi budowlanej

Krzysztof Hałub Aleksander Woźniak
W przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych obowiązek podatkowy może – pod pewnymi warunkami – powstać dopiero z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Orzeczenie TSUE

Odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych w branży turystycznej

Krzysztof Hałub
Podatnik świadczący usługi turystyki może odliczać VAT zawarty w cenie nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych, refakturowanych następnie na rzecz innych podatników – wynika z wyroku TSUE z 2.05.2019 w sprawie Grupy Lotos (C-225/18).

W związku z tym orzeczeniem Ministerstwo Finansów wydało 27.05.2019 komunikat, w którym – biorąc pod uwagę przedstawione przez Trybunał wskazówki – stwierdziło, że prawo do odliczenia VAT naliczonego zależy od celu nabywanych usług noclegowych lub gastronomicznych.


VAT

Stawka VAT przy najmie lokalu mieszkalnego, w którym najemca zorganizował bursę

Iwona Czauderna
Podatnik (osoba fizyczna) wynajmuje lokal mieszkalny. Najemca otworzył w nim bursę – w wynajętym lokalu świadczy na rzecz szkół usługi, które w ustawie o VAT są określone jako usługi zakwaterowania, a nie wynajmu na cele mieszkaniowe.
Czy wynajem lokalu, przeznaczonego przez najemcę na cele mieszkalne uczniów (w ramach bursy), podlega zwolnieniu z VAT?

VAT

Nagrody pieniężne przeznaczone dla sprzedawców

Ryszard Kubacki
Spółka prowadzi hurtową sprzedaż materiałów budowlanych. W celu aktywizacji sprzedaży przewiduje nagrody pieniężne dla najlepszych przedstawicieli regionalnych (oddzielne podmioty, z którymi zawierane są umowy o pośrednictwo w sprzedaży).
Czy te nagrody będą podlegać VAT?

VAT

Spóźnione rozliczenie zakupu usług reklamowych z zagranicy

Edyta Głębicka
Przedsiębiorca (osoba fizyczna), niezarejestrowany jako czynny podatnik VAT (korzystający ze zwolnienia podmiotowego), prowadzący pkpir, kupił w 2018 usługi reklamowe z zagranicy – od podmiotów z Irlandii (Google, Facebook). Daty wystawionych przez nie faktur to 30.09.2018, 24.10.2018 i 31.10.2018. Kwoty są mało istotne, żadna nie przekracza 40 zł. Faktury nie zostały ujęte w rozliczeniach VAT i PIT.
Jak rozliczyć zakup tych usług, gdyby zdecydowano się na to teraz? Przedsiębiorca ma certyfikaty rezydencji podatkowej obu podmiotów.

VAT

Protokół zakończenia budowy ma znaczenie dla ustalenia momentu rozliczenia podatku

Przemysław Powierza
Po wielu latach sporu wyjaśniła się wreszcie rola protokołu odbioru prac przy rozliczeniu VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych. Może to być istotne także dla innych branż (np. IT), których specyfiką jest ustalenie wysokości wynagrodzenia dopiero po odbiorze przez zamawiającego wykonanych prac.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2.05.2019 r. wydał istotny nie tylko dla branży budowlanej wyrok w polskiej sprawie, rozstrzygając spór spółki Budimex S.A. z MF (C-224/18). Spółka zamierzała rozliczać VAT z tytułu wykonywanych usług budowlanych i budowlano-montażowych w dacie podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru prac. MF był tymczasem zdania[1], że data podpisania protokołu jest bez znaczenia, bo decyduje dzień rzeczywistego wykonania prac.


Podatki i prawo gospodarcze

Kserokopia faktury to nie duplikat

Ewelina Majewska-Howis
Kontrahent upomniał się o płatność za wykonaną usługę. Wówczas okazało się, że jego faktura nigdy do nas nie dotarła (wysłał ją na błędny adres). Poprosiliśmy o duplikat faktury, a kontrahent przysłał nam kserokopię oryginału z adnotacją „duplikat”.
Czy możemy potraktować tę kopię na równi z duplikatem?

Niestety, nie. Duplikat podlega ścisłym regulacjom prawnym, ponieważ ma taką samą moc jak faktura pierwotna. Prawidłowo wystawiony duplikat zawiera słowo „duplikat” oraz datę jego wystawienia.


Podatki i prawo gospodarcze

Rozliczenie transakcji jako WNT, gdy unijny kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE

Marcin Szymankiewicz
Spółka (zarejestrowany czynny podatnik VAT i podatnik VAT-UE) nabyła towary (podzespoły elektroniczne) w innym państwie UE, które w wyniku dostawy zostały przewiezione do Polski. Od unijnego kontrahenta (podatnika podatku od wartości dodanej) otrzymała fakturę potwierdzającą dostawę. Wystawiając ją, kontrahent nie posłużył się numerem VAT UE.
Czy mimo to spółka powinna rozliczyć WNT?

Interpretacja MF

Komornik sądowy nie jest już podatnikiem VAT

Krzysztof Hałub
W świetle przepisów obowiązujących od 1.01.2019 komornicy sądowi nie wykonują samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, a więc nie są podatnikami tego podatku.

VAT

Wybór zwolnienia podmiotowego przez podatnika świadczącego usługi organizacji kolonii i obozów

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie organizacji kolonii i obozów. W związku z tym korzysta z procedury opodatkowania marży.
Czy może wybrać zwolnienie podmiotowe? Jeżeli tak, to czy przy ustalaniu prawa do tego zwolnienia może brać pod uwagę tylko marżę?

VAT

Co z VAT od należności zapłaconych po przejściu z metody kasowej na zwolnienie podmiotowe

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i rozliczający podatek metodą kasową zamierza od czerwca wybrać zwolnienie podmiotowe z VAT (z uwagi na to, że jego sprzedaż za rok ubiegły zmieściła się w limicie 200 tys. zł). Po wyborze zwolnienia przez pewien czas będzie otrzymywał zapłatę należności za usługi wykonane przed rezygnacją z metody kasowej, opodatkowane 23% stawką VAT.
Jak traktować te płatności? Czy powinien rozliczyć od nich VAT?

Podatki i prawo gospodarcze

Skutki wystawienia duplikatu po upływie 90 dni od określonego na pierwotnej fakturze terminu płatności

Ewelina Majewska-Howis
W kwietniu otrzymaliśmy duplikat faktury z 2018 r. Kontrahent nie zmienił pierwotnego terminu płatności, który wynosił 7 dni od daty wystawienia tamtej faktury. Niestety, w lutym 2019 r. minął termin 90 dni od daty płatności. Faktura z oczywistych względów nie została wtedy zapłacona (nie dotarła do nas), natomiast płatność uregulowaliśmy drugiego dnia roboczego po otrzymaniu duplikatu.
Czy – z uwagi na przepisy o VAT dotyczące tzw. ulgi na złe długi – mamy obowiązek skorygować VAT naliczony w deklaracji za luty (in minus), a następnie za kwiecień (in plus)? VAT z duplikatu faktury odliczyliśmy w tej deklaracji.

Podatki i prawo gospodarcze

Skutki przedwczesnego wystawienia faktur zaliczkowych

Tomasz Krywan
Spółka wystawia faktury zaliczkowe przed otrzymaniem zaliczek. Najczęściej pieniądze wpływają w ciągu 30 dni od daty wystawienia takiej faktury, zdarza się jednak, że później.
Czy konieczne jest wówczas korygowanie wystawionych faktur zaliczkowych?

Podatki i prawo gospodarcze

Import usług montażu maszyn i linii produkcyjnych – rozliczenie VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka świadczy usługi montażu, instalowania linii i ciągów technologicznych w różnych krajach UE, często korzystając z usług miejscowych podwykonawców. Montowane linie produkcyjne są trwale związane z podłożem budynku, poprzez kotwienie i przykręcanie ich za pomocą śrub do posadzki lub fundamentów. Istnieje możliwość zdemontowania elementów linii, jednak część z nich ulegnie uszkodzeniu i nie będzie się nadawała do powtórnego montażu. Demontaż może naruszyć konstrukcję fundamentu lub budynku. Każda linia produkcyjna jest opisana w indywidualnej dokumentacji projektowej.
Czy miejscem świadczenia usług przez spółkę i jej podwykonawców jest miejsce położenia nieruchomości? Czy spółka powinna wykazać import usług z tytułu zakupu usług montażu od unijnych podwykonawców?

Podatki i prawo gospodarcze

Powstanie obowiązku podatkowego w VAT z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca 26.03.2019 r. zawarł z firmą energetyczną umowę o ustanowieniu służebności przesyłu, 28.03.2019 r. otrzymał zapłatę (przed terminem płatności, który w umowie wskazano na 10.04.2019 r.), a 4.04.2019 r. wystawił fakturę.
Kiedy powstał obowiązek podatkowy w VAT?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....