Pożyczka transgraniczna a MDR – czy powstaje obowiązek raportowania schematu podatkowego

Mateusz Kaczmarek doradca podatkowy

Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech (DE) udzieliła spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (PL) pożyczki w wysokości 100 tys. euro z przeznaczeniem na bieżące wydatki biznesowe pożyczkobiorcy. Pożyczka jest niezabezpieczona i oprocentowana 2% rocznie. Oprocentowanie zostanie dopisane do kwoty pożyczki w dniu zapłaty lub wypłacone pożyczkodawcy. Umowa może zostać wypowiedziana przez pożyczkodawcę m.in. z ważnych powodów lub powodów ustawowych. DE ma w kapitale PL 100% udziałów.
Czy mamy do czynienia ze schematem podatkowym (MDR)?

Umowa pożyczki (dalej umowa) spełnia kryterium uznania jej za „uzgodnienie” w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 16 Op, ponieważ PL jest podatnikiem. Spełnione jest również kryterium transgraniczne w rozumieniu art. 86a § 3 Op, gdyż spółki mają siedziby w dwóch różnych państwach UE, umowa dotyczy dwóch różnych państw UE (pożyczka z Niemiec do Polski), a jej treść nie dotyczy wyłącznie VAT, akcyzy lub cła.

 • Op – Ordynacja podatkowa
 • ustawa o PCC – ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Schematem podatkowym (sp) transgranicznym w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 Op nazywamy uzgodnienie, które spełnia kryterium transgraniczne oraz:

 • spełnia kryterium głównej korzyści i jednocześnie ma którąkolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych wskazanych w art. 86a § 1 pkt. 6 lit. a–h Op lub
 • ma szczególną cechę rozpoznawczą.

Kryterium głównej korzyści

Umowa nie spełnia kryterium głównej korzyści. Z jego spełnieniem mamy do czynienia, gdy na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia (por. art. 86a § 2 Op).

Korzyścią podatkową PL jest możliwość zaliczenia skapitalizowanych lub wypłacanych odsetek od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów oraz brak obowiązku podatkowego w PCC (por. art. 9 pkt. 10 lit. i ustawy o PCC). Trudno jednak uznać, że wskazane korzyści stanowią główną lub jedną z głównych korzyści PL z zawieranej umowy, bo w istocie ma ona tylko jedną korzyść, a mianowicie pozyskanie 100 tys. euro potrzebnych jej do finansowania działalności. Odnoszone korzyści podatkowe są w stosunku do niej niewspółmiernie niskie.

Poza tym zaciągnięcie pożyczki od innego podmiotu także wiązałoby się z prawem uznawania skapitalizowanych lub wypłacanych odsetek za koszty uzyskania przychodów, a w przypadku większości pożyczkodawców, takich jak banki i inne podmioty finansowe, również nie podlegałoby PCC (por. art. 2 pkt. 4 lit. b ustawy o PCC). Trudno więc także uznać, że PL może zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej.

Skoro uzgodnienie nie spełnia kryterium głównej korzyści, nie ma znaczenia ew. posiadanie przez umowę jednej z ogólnych cech rozpoznawczych (obie przesłanki istnienia sp muszą być spełnione łącznie).

Szczególna cecha rozpoznawcza

Zgodnie z art. 86a § 2 pkt 13 Op szczególna cecha rozpoznawcza występuje, gdy uzgodnienie spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • obejmuje ono podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi, a odbiorca płatności nie ma siedziby ani zarządu w żadnym z państw lub ma siedzibę bądź zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,
 • w odniesieniu do tego samego środka trwałego lub wnip dokonywane są odpisy amortyzacyjne w więcej niż jednym państwie,
 • ten sam dochód lub majątek korzysta z metod mających na celu unikanie podwójnego opodatkowania w więcej niż jednym państwie,
 • w ramach uzgodnienia dochodzi do przeniesienia aktywów i określone przez 2 państwa wynagrodzenie z tego tytułu dla celów podatkowych różni się co najmniej o 25%,
 • może skutkować obejściem obowiązku automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych lub wykorzystywać brak takich przepisów,
 • występuje nieprzejrzysta struktura własności prawnej lub trudny do ustalenia jest beneficjent rzeczywisty,
 • wykorzystuje wprowadzone jednostronnie w danym państwie uproszczenie w stosowaniu przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych z wyjątkiem tych, które zostały przewidziane przez Wytyczne OECD,
 • dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych,
 • pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do przeniesienia funkcji, ryzyka lub aktywów, jeżeli przewidywany roczny wynik finansowy podmiotu przenoszącego lub podmiotów przenoszących przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w 3-letnim okresie po tym przeniesieniu wyniósłby mniej niż 50% przewidywanego rocznego EBIT, gdyby nie dokonano przeniesienia.

Podane informacje nie wskazują, aby którykolwiek z ww. warunków był spełniony. Ostateczna ocena tej kwestii wymaga jednak wzięcia pod uwagę wszystkich okoliczności prawnych i biznesowych dotyczących spółek w odniesieniu do zawieranej umowy pożyczki.

Reasumując: umowa nie stanowi transgranicznego sp, o ile nie zachodzą inne okoliczności dotyczące spółek, powodujące spełnienie choćby jednego z warunków ogólnej cechy rozpoznawczej.

Schematy podatkowe inne niż transgraniczne

W myśl z art. 86a § 2 pkt 10 Op sp jest uzgodnienie, które:

 • spełnia kryterium głównej korzyści i ma ogólną cechę rozpoznawczą,
 • ma szczególną cechę rozpoznawczą lub
 • posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Z wcześniejszej analizy wynika, że umowa nie spełnia kryterium głównej korzyści, a także prawdopodobnie nie ma żadnej szczególnej cechy rozpoznawczej. Pozostaje więc rozpatrzenie jej pod kątem posiadania innej szczególnej cechy rozpoznawczej. Mówimy o takiej (zob. art. 86a § 2 pkt 1 Op), gdy uzgodnienie spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • ma na część odroczoną podatku dochodowego lub aktywa albo rezerwy z tytułu podatku odroczonego wpływ wynikający lub oczekiwany w związku z wykonaniem uzgodnienia u korzystającego, który jest istotny dla danej jednostki w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz przekracza w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 mln zł,
 • płatnik podatku dochodowego byłby zobowiązany do pobrania podatku przekraczającego w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 mln zł, jeżeli w odniesieniu do wypłat należności wynikających lub oczekiwanych w związku z wykonaniem uzgodnienia nie miałyby zastosowania właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnienia podatkowe,
 • dochody (przychody) podatnika niepodlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu wynikające lub oczekiwane w związku z wykonaniem uzgodnienia przekraczają łącznie w trakcie roku kalendarzowego kwotę 25 mln zł,
 • różnica pomiędzy polskim podatkiem dochodowym, który byłby należny w związku z wykonaniem uzgodnienia podmiotu nieposiadającego siedziby lub zarządu na terytorium Polski, gdyby był on podatnikiem podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a podlegającym faktycznej zapłacie podatkiem dochodowym w państwie siedziby lub zarządu tego podmiotu w związku z wykonaniem uzgodnienia, przekracza łącznie w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 mln zł.

Mając na uwadze, że pożyczka w wysokości 100 tys. euro oprocentowana 2% rocznie nie może realnie oddziaływać na którąkolwiek ze spółek w taki sposób, aby przekroczyć wskazane wyżej progi, z których najniższy wynosi 5 mln zł, uznać należy, że umowa nie ma żadnej z innych szczególnych cech rozpoznawczych.

Reasumując: umowa nie stanowi sp, o ile nie zachodzą inne okoliczności dotyczące spółek, a powodujące spełnienie choćby jednego z warunków ogólnej cechy rozpoznawczej.

A może element większej całości

Należy wziąć pod uwagę, że uzgodnienie, a w konsekwencji także sp, to czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności. Stąd – chociaż sama pożyczka udzielona PL przez DE – sp prawie na pewno nie jest, to może stanowić element takiego schematu. Może tak być, jeśli spółki planują przedsięwzięcie stanowiące większą całość, a pożyczka należy do jednej z wielu składających się na nie czynności. Przykładowo, zgodnie z umową, oprocentowanie może zostać dopisane do kwoty pożyczki w dniu jej spłaty, co sugeruje, że spółki mogą planować przyszłą spłatę w formie np. konwersji zobowiązania PL wobec DE na udziały tej pierwszej. Gdyby tak było, to powyższą analizę umowy pod kątem MDR (Mandatory Disclosure Rules) należałoby uznać za niewystarczającą, gdyż nie uwzględnia ona czynności, które są z umową powiązane i powinny wraz z nią podlegać analizie.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Kontakty z urzędami”
Kontakty z urzędem

Inspektor PIP może pozwać tylko o istnienie stosunku pracy

Składając pozew w imieniu pracownika, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy nie może żądać ustalenia treści stosunku pracy ani sposobu jego ustania.

Tak uznał SN w uchwale 3 sędziów Izby Pracy z 24.09.2020 (III PZP 1/20). Stwierdził, że na podstawie art. 631 Kpc inspektor pracy może wytaczać w imieniu zatrudnionych jedynie sprawy o istnienie stosunku pracy. Tego uprawnienia nie można natomiast rozszerzać na możliwość pozywania pracodawcy o ustalenie treści tego stosunku, m.in. stanowiska, wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia czy sposobu zakończenia zatrudnienia.

PFRON ma 5 lat na żądanie zwrotu dopłat do pensji

NSA uznał, że okres, w którym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może dochodzić od pracodawcy zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, wynosi 5, a nie 10 lat.

Tej drugiej wersji od lat trzymał się PFRON, choć nie miał do tego podstawy prawnej. Wyrok NSA z 10.09.2020 (I GSK 829/20) powinien zakończyć ten spór o okres przedawnienia.

Kontakty z urzędem

Kara dla doradcy za uporczywą odmowę okazania dokumentacji i unikanie kontaktu z organem podatkowym

Doradca podatkowy nie może ignorować wezwań organu do przedstawienia dokumentacji klienta i stawiennictwa w celu złożenia wyjaśnień, zwłaszcza gdy wie o toczącym się postępowaniu kontrolnym.

Doradca był pełnomocnikiem spółki, która zmieniła siedzibę w czasie, gdy prowadzono wobec niej kontrolę podatkową. W związku z tym naczelnik urzędu prowadzącego kontrolę zwrócił się do naczelnika drugiego urzędu (właściwego według nowej siedziby spółki) z prośbą o zebranie materiału dowodowego niezbędnego do przeprowadzenia kontroli.

CIT i PIT

Spór o ważność starych zezwoleń na działalność w SSE – in dubio pro tributario

W latach 2016 i 2017 straciły ważność zezwolenia strefowe wydane przed 2001, najczęściej na 15–20 lat. W konsekwencji tzw. starzy przedsiębiorcy strefowi w większości nie wykorzystali przysługującego im zwolnienia podatkowego. Walczą o prawo skorzystania z przedawnionego zwolnienia w sądach, a te coraz częściej przyznają im rację.

Przykładem jest nieprawomocny wyrok WSA w Rzeszowie z 2.06.2020 (I SA/Rz 233/20), w którym sąd wydał wyrok nie na podstawie analizy przepisów strefowych (stwierdzając, że rodzą duże trudności interpretacyjne), ale bazując na ogólnej zasadzie podatkowej wyrażonej w art. 2a Op: in dubio pro tributario.

Kontakty z urzędem

Pełnomocnik musi mieć adres elektroniczny, ale niekoniecznie ePUAP

Organ podatkowy nie może pozostawić odwołania bez rozpatrzenia tylko z tego powodu, że pełnomocnik podał w druku pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 swój adres e-mail, a nie adres ePUAP.

Zdaniem sądu MF nie był upoważniony, by we wzorze pełnomocnictwa PPS-1 wymagać od profesjonalnych pełnomocników podawania adresu elektronicznego w systemie teleinformatycznym organu podatkowego (np. ePUAP). To wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego i nie jest wiążące dla sądu – stwierdził NSA.

Kontakty z urzędem

Zapłata PIT wspólników z rachunku VAT spółki jawnej

Spółka jawna ma na rachunku VAT dość dużą kwotę. Czy z tego rachunku mogą zostać opłacone zaliczki na podatek dochodowy wspólników spółki, jeżeli przekraczają 1000 zł?

Co do zasady podatek może zapłacić wyłącznie podatnik. Istnieją jednak trzy wyjątki określone w art. 62b § 1 Op. Z przepisów tych wynika, że podatek może być zapłacony także przez:

Kontakty z urzędem

Nie można odwołać się od niedoręczonej decyzji

Pełnomocnik nie może domagać się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, jeżeli twierdzi zarazem, że decyzja nie została skutecznie doręczona.

Trzeba się zdecydować: albo decyzja została doręczona i chodzi tylko o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, albo nie znalazła się w ogóle w obrocie prawnym, a wtedy nie ma się od czego odwoływać. To wniosek z wyroku NSA z 27.02.2020 (I FSK 2241/19).

Wysyłanie pełnomocnictwa do złożenia ORD-IN – pocztą czy przez ePUAP

Prowadzę biuro rachunkowe. Jestem księgową, ale mam uprawnienia doradcy podatkowego. Klient poprosił mnie o wystąpienie w jego imieniu o interpretację indywidualną. Udzielił mi stosownego pełnomocnictwa w formie tradycyjnej, tj. papierowej z odręcznym podpisem.
Czy do wniosku ORD-IN, który złożę przez platformę ePUAP, mogę dołączyć skan tego pełnomocnictwa, czy też muszę oryginał wysłać pocztą do dyrektora KIS?

Można zeskanować pełnomocnictwo, podpisać skan profilem zaufanym i dołączyć do elektronicznie składanego wniosku ORD-IN.

Zgodnie z art. 3 pkt 13 Op dokumentem elektronicznym jest dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2019 poz. 700 i 730, dalej ustawa o informatyzacji), tj. stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.

Organ podatkowy nie wypowie się wiążąco na temat przechowywania dowodów księgowych

We wniosku o interpretację przepisów podatkowych nie należy pytać o sposób archiwizowania dokumentów, choćby miało to służyć dokumentowaniu wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Przechowywanie dowodów księgowych to domena prawa bilansowego, a nie podatkowego.

Kto i na jakich zasadach może otrzymać zaświadczenie z urzędu skarbowego

US – na wniosek przedsiębiorcy lub jego kontrahenta – może wydawać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o wysokości zaległości podatkowych zbywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o wielkości dochodu lub obrotu danego podmiotu (podatnika), a także o kondycji podatkowej kontrahenta/potencjalnego kredytobiorcy. Poniżej opisujemy zasady ich wydawania.
Kontakty z urzędem

Interpretacja indywidualna nie da odpowiedzi na pytanie o prawidłowe stosowanie przepisów MDR

Mimo niejasnych regulacji prawnych dotyczących raportowania schematów podatkowych KIS odmawia wydania interpretacji w tych sprawach. Trudno jednak zgodzić się z argumentacją przywoływaną przez ten organ.

Od 1.01.2019 niektóre podmioty (tzw. promotorzy, wspomagający i korzystający), wśród których są doradcy podatkowi, biura rachunkowe, a także przedsiębiorcy korzystający z szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej, zostały zobowiązane do przekazywania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych tzw. MDR (Mandatory Disclosure Rules).

Niestety, przepisy Op regulujące tę kwestię nie należą do prostych i zrozumiałych, o czym świadczy choćby wydanie przez MF ponad 100-stronicowych objaśnień do nich (objaśnienia podatkowe z 31.01.2019). Stąd wiele podmiotów stanęło przed problemem, czy zawierane przez nie transakcje podlegają raportowaniu.

Kontakty z urzędem

Oprocentowanie zwrotu VAT, gdy złożono autokorektę deklaracji po kontroli US

US wszczął kontrolę podatkową zadeklarowanego zwrotu VAT i jednocześnie przedłużył termin zwrotu. Kontrola wykazała błędy powodujące nieznaczne zmniejszenie kwoty zwrotu.
Czy jeśli po otrzymaniu protokołu kontroli podatnik złoży autokorektę deklaracji, będzie mu przysługiwało oprocentowanie zwrotu VAT dokonanego przez US po terminie wynikającym z deklaracji pierwotnej, czy może w ogóle oprocentowanie nie przysługuje?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT naczelnik US może przedłużyć termin zwrotu VAT, jeżeli jego zasadność wymaga dodatkowego zweryfikowania. Jeśli przeprowadzona weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, US wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Kontakty z urzędem

We wniosku o interpretację przepisów podatkowych trzeba pytać o konkrety

Wnioskując o wydanie interpretacji indywidualnej, należy ograniczyć się do opisania konkretnego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), a nie przedstawiać wiele różnych jego wariantów.
Kontakty z urzędem

Naczelnik UCS nie może ponownie rozpatrywać swojej decyzji, którą uchylił w wyniku odwołania

Czy naczelnik UCS – jako organ odwoławczy od własnej decyzji – mógł ją uchylić i przekazać sobie do ponownego rozpatrzenia?

Nie, ponieważ organ podatkowy nie może sam sobie przekazać sprawy, którą już się zajmuje. Przekazać sprawę można tylko innemu organowi.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej ustawa KAS) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Op, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe.

Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Kto jako pełnomocnik może reprezentować podatnika w postępowaniu podatkowym

Doradca podatkowy udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego księgowej klienta. Miała ona udać się do US w celu sfotografowania akt toczącego się postępowania podatkowego. US odmówił jej dostępu do akt sprawy, argumentując, że pełnomocnictwo zostało udzielone niezgodnie z prawem. Udostępnił akta dopiero, gdy zarząd klienta udzielił księgowej pełnomocnictwa bezpośrednio, jako swojemu pracownikowi. Przy okazji pouczył ją, że nawet prokurent klienta nie mógłby zostać uznany za uprawnionego, tylko ew. na mocy pełnomocnictwa wydanego w trybie przewidzianym w przepisach podatkowych, a nie jedynie na podstawie faktu bycia prokurentem.
Czy US miał rację?

Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucyjnych stanowi czynność doradztwa podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. z pkt 1 ustawy z 5.07.1996 o doradztwie podatkowym, DzU z 2019 poz. 283, dalej uodp).

Nie wszystkie czynności doradztwa podatkowego są zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów uprawnionych, ale te wymienione powyżej do takich właśnie należą (art. 2 ust. 2 uodp). Podmiotami uprawnionymi do ich zawodowego wykonywania są wyłącznie osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych oraz adwokaci i radcowie prawni (art. 2 ust. 3 uodp).

Kontakty z urzędem

Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne

Czy zajęcie zabezpieczające zmieni się w egzekucyjne, jeśli po uchyleniu decyzji o zabezpieczeniu przez 6 mies. nie wydano nowej, wydano jednak decyzję określającą zobowiązanie podatkowe?
Kontakty z urzędem

Blokada STIR a wyrejestrowanie podatnika VAT

Czy zablokowanie rachunku bankowego w ramach STIR oznacza automatyczne wyrejestrowanie firmy jako podatnika VAT?
Kontakty z urzędem

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego po zmianie siedziby fundacji

Pod koniec 2018 zmieniliśmy nazwę oraz siedzibę naszej fundacji (co do końca roku zostało ujawnione w KRS), w związku z czym zmienił się też US, któremu podlegamy.
Czy w deklaracji CIT-8 za 2018 (składanej pod koniec marca 2019) powinniśmy podać nową nazwę i aktualny adres, czy też dotychczasowe dane? Do którego US należy złożyć CIT-8?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....