„Postojowe” i dofinansowania dla przedsiębiorców i samozatrudnionych


Postojowe dla przedsiębiorców i samozatrudnionych to świadczenie, które ma przysługiwać z tytułu przestoju ekonomicznego spowodowanego koronawirusem. Dla przedsiębiorców przewidziano także dwie inne formy dofinansowania.

Zakłada je projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 poz. 374, w skrócie specustawa), a także niektórych innych ustaw.

Planowane są 3 formy wsparcia ekonomicznego (wszystkie dla osób fizycznych):

 • FP – Fundusz Pracy
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług

1) świadczenia postojowe; finansowane z FP, wypłacane przez ZUS, przewidziane dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowę cywilnoprawną,

2) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów – mają je dostawać przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, a o przyznaniu dofinansowania będą decydować starostowie,

3) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne – mają je dostawać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, a o przyznaniu dofinansowania również będą decydować starostowie.

Pożyczka od starosty

Oprócz tego starostowie mogliby udzielać jednorazowej pożyczki do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1.03.2020. Oprocentowanie pożyczki byłoby stałe i wynosiłoby w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Okres spłaty pożyczki nie mógłby być dłuższy niż 12 mies., z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 6 mies. od dnia udzielenia pożyczki.

Świadczenie postojowe

Pierwsze ze świadczeń, postojowe, ma wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 (a zatem 80% z 2600 zł, czyli 2080 zł). Nie będzie ono oskładkowane ani opodatkowane. Zostanie przyznane, pod warunkiem że dana osoba nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że postojowe będzie wypłacane osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, lecz z samego projektu nie wynika, by faktycznie musiała być ona prowadzona w pojedynkę.

Projekt zakłada bowiem, że świadczenie postojowe otrzymają osoby:

 • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie ustawy – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
 • wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną o świadczenie usług albo umowę o dzieło (w skrócie umowę cywilnoprawną).

Projekt nie wyklucza więc otrzymywania świadczenia postojowego przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki osobowej. Możliwe, że na dalszym etapie prac to się zmieni, podobnie jak i inne opisywane tu założenia.

Postojowe ma przysługiwać na wniosek, a warunki jego przyznania będą następujące:

 • w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego (przy umowie o dzieło), z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, trwającego nieprzerwanie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed miesiącem, w którym zostanie złożony wniosek,
 • przychód świadczeniobiorcy w rozumieniu updof, odpowiednio z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej albo z umowy cywilnoprawnej, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, nie będzie wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 (które wynosi 5227 zł, zatem 300% tej kwoty to 15 681 zł).

Wymóg ten nie dotyczyłby przedsiębiorców rozliczających się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej i korzystających zarazem ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (tzw. zwolnienie podmiotowe). Ze względu na brak możliwości zweryfikowania przychodu osiąganego przez te osoby, miałyby one prawo do świadczenia postojowego w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia w 2020 (zatem do 1300 zł).

Oprócz tego przewidziano odrębne wymogi dla osób prowadzących działalność gospodarczą i odrębne dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną.

Świadczeniobiorca prowadzący działalność gospodarczą dostałby świadczenie postojowe, pod warunkiem że:

 • nie zawiesił tej działalności, a przychód z niej w rozumieniu updof, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, będzie o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, lub
 • zawiesi/zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 1.02.2020 (w uzasadnieniu do projektu jest rozbieżność, ponieważ mowa o 1.03.2020).

Z kolei świadczeniobiorca wykonujący umowę cywilnoprawną dostałby świadczenie postojowe, pod warunkiem że:

 • zawarł umowę nie później niż 1.02.2020,
 • z tytułu tej umowy przysługuje mu wynagrodzenie nie niższe niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 (które wynosi 2600 zł).

Niezależnie od tego świadczeniobiorca wykonujący umowę zlecenia nie dostanie postojowego, jeżeli otrzyma/otrzymał pomoc na wypłatę wynagrodzeń w ramach rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

Projekt zakłada, że świadczenie postojowe jest jednorazowe, ale w razie braku poprawy sytuacji finansowej będzie można się ubiegać o nie po raz drugi. Wówczas pomoc w tej formie wyniesie łącznie 4160 zł (2 × 2080 zł).

ZUS ma wypłacać postojowe w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. ZUS będzie bowiem mógł badać prawidłowość zawartych umów cywilnoprawnych i odmówić wypłaty świadczenia, jeżeli umowa nie została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych mimo takiego obowiązku.

Dofinansowanie dla osób niezatrudniających pracowników

Druga forma wsparcia ma być skierowana do przedsiębiorców – osób fizycznych – którzy nie zatrudniają pracowników. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ma przysługiwać w razie spadku obrotów gospodarczych w następstwie koronawirusa. Przedsiębiorca miałby obowiązek prowadzenia działalności przez okres, na który otrzymałby dofinansowanie.

Definicja pracownika

Pracownikiem w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, która:

 • pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy lub
 • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie Kc stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo
 • która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną,

jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1.01.2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu z łącznymi obrotami w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Jeżeli spadek obrotów wyniesie co najmniej:

 • 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (czyli 1300 zł),
 • 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (czyli 1820 zł),
 • 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (czyli 2340 zł).

Dofinansowanie byłoby przyznawane na nie dłużej niż 6 mies. i wypłacane jednorazowo.

Przedsiębiorca musiałby zwrócić otrzymane dofinansowanie, jeżeli nie prowadziłby działalności gospodarczej przez okres, na który je otrzymał. Zwracałby je bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy składaliby wniosek o dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora tego urzędu.

We wniosku przedsiębiorca musiałby oświadczyć, że:

 • z powodu koronawirusa wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 30, 50 lub 80%,
 • nie ma przesłanek do ogłoszenia jego upadłości (chodzi o przesłanki, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego),
 • nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy,
 • przeznaczy dofinansowanie na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca musiałby też wskazać rodzaj i wysokość pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych, ponieważ samo dofinansowanie byłoby również formą takiej pomocy.

Dofinansowanie dla osób zatrudniających pracowników

O trzeciej formie wsparcia, podobnie jak o drugiej, mieliby również decydować starostowie.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne ma również przysługiwać przedsiębiorcom w razie spadku obrotów gospodarczych.

Przez spadek obrotów należy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 1.01.2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu z łącznymi obrotami w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Jeżeli spadek obrotów wyniesie co najmniej:

 • 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 1300 zł),
 • 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 1820 zł),
 • 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 2340 zł).

Dofinansowanie byłoby przyznawane na nie dłużej niż:

 • 6 mies. – dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa przedsiębiorców),
 • 3 mies. – dla średnich przedsiębiorców (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 3 Prawa przedsiębiorców).

Ma być ono wypłacane co miesiąc, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorcy składaliby wniosek o dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora tego urzędu.

We wniosku przedsiębiorca musiałby oświadczyć, że:

 • z powodu koronawirusa wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 30, 50 lub 80%,
 • nie ma przesłanek do ogłoszenia jego upadłości,
 • nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy,
 • ma status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • zatrudnia pracowników objętych wnioskiem.

Przedsiębiorca musiałby też wskazać rodzaj i wysokość pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych, ponieważ samo dofinansowanie byłoby również formą takiej pomocy.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus”
Koronawirus

Antykryzysowe zwolnienie od składek ZUS należnych za pracowników a koszty uzyskania przychodów

Anna Koleśnik
Jak po uzyskaniu zwolnienia z ZUS – w ramach tarczy antykryzysowej – rozliczyć w kosztach podatkowych wynagrodzenie brutto za miesiące objęte zwolnieniem oraz składki ZUS, które powinien opłacić pracodawca? Czy stanowią one koszty uzyskania przychodów, tak jak dotychczas?
Nieopłacone do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników i zleceniobiorców, a także członków rad nadzorczych (RN) spółek w części finansowanej przez płatnika składek nie są kosztami uzyskania przychodów. Natomiast wynagrodzenie brutto stanowi taki koszt – także, jak się wydaje, w części odpowiadającej składkom ZUS i składce zdrowotnej, które finansuje pracownik.

Koronawirus

Zasiłki opiekuńcze i wynagrodzenie przestojowe za czas niewykonywania pracy z powodu epidemii koronawirusa – zmiany wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej

Izabela Nowacka
Opisujemy zasady przyznawania świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracownikom, którzy zostali w domach, aby opiekować się młodszymi dziećmi w okresie zamknięcia placówek oświatowych czy też w czasie kwarantanny, a także zasady obliczania wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy z powodu zamknięcia zakładu pracy oraz udzielania pomocy państwa w razie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Od 12.03.2020 r. z powodu zagrożenia koronawirusem zostały zawieszone zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach, początkowo na 2 tyg. – do 25 marca, a następnie okres ten przedłużono do 10 kwietnia. Zamknięcie tych placówek oznacza dla pracowników rodziców konieczność zorganizowania opieki młodszym dzieciom, które zostają w domu.


Koronawirus

Badania wstępne i okresowe w czasie pandemii

Krzysztof Tandecki
Jeżeli pracownikowi skończy się ważność badań profilaktycznych, może je wykonać, gdy minie zagrożenie epidemiologiczne. Bez badań wstępnych i kontrolnych nadal nie wolno dopuścić do pracy, ale łatwiej je przeprowadzić.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) wprowadza na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kilka rozwiązań związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników.


Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa

Robert Woźniacki
W ramach tzw. tarczy antykryzysowej weszły w życie liczne zmiany m.in. w ustawach o podatku dochodowym i ustawie o VAT, a także w Ordynacji podatkowej w zakresie procedury i sporów z fiskusem.

Wprowadza je obowiązująca od 31.03.2020 r. ustawa z tego samego dnia, którą zmieniono ustawę z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej specustawa).


Koronawirus

ZUS odroczy składki bez dodatkowych opłat

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie składek albo rozłożenie ich na raty bez naliczania opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to tylko składek należnych od stycznia 2020.

Innym rodzajem pomocy jest umorzenie składek, ale nie wszyscy spełniają warunki do tej ulgi.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) uprawnia płatników składek, którzy z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa mają problem z uregulowaniem składek, do ubiegania się o ich odroczenie albo rozłożenie na raty na korzystnych zasadach. ZUS nie będzie bowiem naliczał przy umowach o te ulgi opłaty prolongacyjnej. To opłata doliczana zamiast odsetek w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania z ZUS umowy o odroczenie lub układu ratalnego.


Koronawirus

Antykryzysowe dopłaty do pensji zatrudnionych

Renata Majewska
Przedsiębiorcy, którzy z powodu COVID-19 mierzą się ze spadkiem obrotów, mogą uzyskać z FGŚP i FP dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom.

Przewiduje je jedna z pozycji rządowej tarczy antykryzysowej – ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568; większość jej przepisów weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2020).


Koronawirus

Jak w dobie pandemii sporządzać listę płac

Renata Majewska
Abolicja składkowa dla firm zatrudniających poniżej 10 osób, zwiększenie limitów zwolnień z podatku dla świadczeń socjalnych i przesunięcie terminu zapłaty PIT za pracowników to rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej, na które powinny zwrócić uwagę służby kadrowo-płacowe firm.

Wprowadziła je nowelizacja z 31.03.2020 r. wielu ustaw, w tym tzw. specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w przeważającej mierze weszła w życie z tą datą.


Koronawirus

Tarcza antykryzysowa – dla kogo zwolnienie ze składek ZUS na 3 mies.

Krzysztof Tandecki
Samozatrudniony oraz przedsiębiorca, który zgłasza do ubezpieczeń społecznych do 9 osób, nie muszą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za marzec, kwiecień i maj 2020. Warunkiem jest złożenie wniosku o zwolnienie z tego obowiązku.

Z ulgi skorzystają tylko ci przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1.02.2020. Te dwie grupy uprawnionych będą jednak musiały spełnić nieco inne warunki.


Koronawirus

Przesunięcie terminów sprawozdań finansowych

Ukazało się rozporządzenie MF z 31.03.2020 w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Koronawirus

Świadczenie za kwarantannę graniczną – na podstawie oświadczenia pracownika

Renata Majewska
Białorusin pracujący w polskiej spółce (zatrudniony na mocy pozwolenia na pracę sezonową) wracał 21.03.2020 z Białorusi po urlopie i na granicy dostał polecenie obowiązkowej 2-tygodniowej kwarantanny domowej.
Czy przysługuje mu za ten czas wynagrodzenie chorobowe (jeszcze z niego w tym roku nie korzystał), czy może jest to nieobecność usprawiedliwiona (NU) bez prawa do wynagrodzenia? Jak ten miesiąc rozliczyć na liście płac? Czy i gdzie to zgłosić? Jaki kod podać w dokumentach składanych do ZUS (czy 331)? Dodam, że firma jest płatnikiem zasiłków dla załogi, a wynagrodzenia płaci na bieżąco – do 28. dnia danego miesiąca.

Po zakończeniu kwarantanny obcokrajowiec powinien złożyć pracodawcy – w ciągu 3 dni roboczych – oświadczenie stanowiące podstawę przyznania prawa do świadczeń chorobowych. Za marzec 2020 należy w tym przypadku złożyć ZUS RCA, ujmując tylko wynagrodzenie za pracę za okres od 1.03.2020 do 20.03.2020 i ew. „zerowy” ZUS RSA z kodem 331 za okres od 21.03.2020 do 31.03.2020. Pełne wynagrodzenie chorobowe z racji kwarantanny trzeba wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych za kwiecień 2020.


Koronawirus

Więcej czasu na złożenie CIT-8 i zapłatę podatku

Krzysztof Hałub
Do 31.05.2020 przedłużono termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku przez podatników CIT. Podatnicy, którzy osiągali wyłącznie dochody zwolnione przedmiotowo z CIT albo u których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% łącznych przychodów, mają na to czas do 31.07.2020.

Wynika tak z rozporządzenia MF z 27.03.2020 w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (DzU poz. 542).


Koronawirus

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny w przypadku likwidacji lub zawieszenia działalności firmy

Krzysztof Tandecki
Osoba, która straci pracę albo zawiesi bądź zlikwiduje działalność, powinna pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym – swoim i członków rodziny. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii.

Jeśli pracownik, zleceniobiorca czy przedsiębiorca traci źródło zarobkowania, musi zostać wyrejestrowany z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. W tym samym terminie z ubezpieczenia zdrowotnego zostają też wyrejestrowane osoby, które zgłosił do tego ubezpieczenia jako członków swojej rodziny. W takiej sytuacji zarówno ubezpieczony, jak i członkowie jego rodziny mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej tylko przez 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.


Koronawirus

Wdrażanie PPK odłożone w czasie

Renata Majewska
Z powodu epidemii koronawirusa pracodawcy 50+ (spoza budżetówki) zyskają półroczne przesunięcie ostatecznych terminów na założenie u siebie pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

To jedno z rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej, czyli ustawy z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568). Większość jej przepisów, w tym te dotyczące PPK, weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2020.


Koronawirus

Uproszczony wniosek dla ubiegających się o odroczenie składek ZUS

ZUS zdecydował, że odroczenie płatności składek nie stanowi pomocy publicznej i przygotował uproszczony wniosek dla przedsiębiorców ubiegających się o tę formę wsparcia.

Uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.


Koronawirus

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa pracodawca

Renata Majewska
Po zamknięciu szkół i przedszkoli oraz ogłoszeniu zagrożenia epidemicznego spółka handlowa wdraża pracę zdalną w jak najszerszym zakresie. Do wytypowanych do niej pracowników prezes skieruje pisemne polecenia realizacji zadań w domach – na razie przez 3 tyg., z ewentualnością przedłużenia tego okresu w razie pogłębienia się kryzysu.
Czy w tym piśmie możemy zobowiązać zatrudnionych do pozostawania w dyspozycji e-mailowej i telefonicznej w godzinach pracy oraz do przesyłania bieżących raportów, jakie zadania danego dnia wykonali?

Pracodawca ma prawo żądać od „zdalnego” pracownika pozostawania w dyspozycji e-mailowej i telefonicznej w godzinach pracy pod warunkiem, że dostarczy mu służbowy komputer i telefon. Może też wymagać, aby codziennie komunikował mu wyniki pracy.


Koronawirus

Czasowa zmiana miejsca pracy niepełnosprawnego – tylko za jego zgodą

Renata Majewska
Z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca chce – na podstawie art. 42 § 4 Kp – czasowo powierzyć inne obowiązki pracownikowi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Po zmianie swoje zadania wykonywałby on w tej samej miejscowości, ale pod innym adresem niż określony w umowie o pracę.
Czy zgodnie z przywołanym przepisem wystarczy wydać mu polecenie, czy jednak należy uzyskać jego zgodę?

Nie można szybko przenieść niepełnosprawnego do innego miejsca pracy, choćby przejściowo, w trybie polecenia pracodawcy. Do tego potrzebna jest pisemna akceptacja pracownika, a więc zmiana angażu na mocy porozumienia stron (aneks) albo wypowiedzenia zmieniającego.


Koronawirus

ZUS odroczy składki przedsiębiorcom, którzy stracili wskutek epidemii

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie płatności składek albo o zawieszenie układów ratalnych. Na razie tylko za 3 mies.

Tak wynika z zarządzenia Prezesa ZUS z 17.03.2020. Na jego podstawie odroczeniem terminu płatności mogą być objęte składki za okres od lutego do kwietnia 2020. Nie ma znaczenia, że termin na uregulowanie składek za luty 2020 już minął (odpowiednio 10. lub 16. marca), a odroczenie może co do zasady dotyczyć tylko składek bieżących bądź przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. W obecnej, wyjątkowej sytuacji ZUS pominie ten warunek.


Koronawirus

Badania okresowe dopiero po pandemii

Krzysztof Tandecki
Pracownik, któremu skończy się ważność badań profilaktycznych, może je wykonać, gdy minie zagrożenie epidemiologiczne. Bez badań wstępnych i kontrolnych nadal nie wolno dopuścić do pracy.

Taki sposób postępowania zaproponował Główny Inspektor Pracy w skierowanym do jednostek Państwowej Inspekcji Pracy stanowisku z 16.03.2020 (GIP-GNN.50.2.2020.1).


Koronawirus

Pandemia a sprawozdanie finansowe

Rozprzestrzenianie się COVID-19 na całym świecie może potencjalnie wpłynąć na działalność firmy w 2020 r. Obecnie wpływ nie jest znany i dlatego nie został uwzględniony przy ocenie kontynuacji działalności.

Pandemia koronawirusa jest groźna nie tylko dla ludzi, wpływa na światowe rynki, w tym na stabilność kursów. Nie ma wątpliwości, że pandemia będzie miała konsekwencje makroekonomiczne, które w mniejszym lub większym stopniu wpłyną na działalność większości polskich przedsiębiorstw w 2020 r. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podpowiada, w jaki sposób w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 poinformować o zagrożeniach kontynuacji działalności jednostki.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....