Poprawki w CIT i PIT z mocą od 1.01.2018

Krzysztof Hałub

19.07.2018 weszła w życie nowelizacja updop i updof, która poprawiła kilka błędów w przepisach, i to z mocą wsteczną – od początku trwającego roku podatkowego.

Chodzi o ustawę z 15.06.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (poz. 1291).

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Zmieniła ona m.in. art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, tak by jego treść nie budziła wątpliwości, że wkłady pieniężne do spółek kapitałowych pozostały nadal nieopodatkowane.

Ustawa zmodyfikowała też konstrukcję (a przy okazji i nazwę) tzw. podatku minimalnego (PIT i CIT). Obecnie podatek od przychodów z budynków obejmuje – z mocą od 1.01.2018 – tylko te budynki (wymienione enumeratywnie w art. 24b ust. 1 updop i art. 30g ust. 1 updof), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze (np. leasingu). Jeżeli budynek został oddany do używania w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.

Ponadto na wszystkie budynki rozciągnięto zasadę, że nie podlegają opodatkowaniu, jeśli są wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika (dotychczas takim wyłączeniem były objęte tylko budynki biurowe).

Wprowadzono też możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku minimalnego, gdy jego kwota nie zostanie odliczona od CIT/PIT za dany rok podatkowy (co dotyczy już podatku za 2018). Warunkiem jest, by organ podatkowy nie stwierdził nieprawidłowości w:

  • wysokości zobowiązania podatkowego/straty w złożonym zeznaniu podatkowym oraz
  • podatku od przychodów z budynków,

zwłaszcza w kosztach finansowania dłużnego poniesionych w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku, jak również w innych przychodach i kosztach.

Większe zmiany w zakresie podatku minimalnego wejdą w życie od 1.01.2019 (opiszemy je szczegółowo w kolejnych numerach „RiP”).

W zakresie PIT rozszerzono i doprecyzowano katalog działalności uprawiających do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu (szerzej na ich temat piszemy w artykule Czy i w jakim zakresie księgowy może korzystać z praw autorskich na s. 58).

Inne ważne zmiany w updof dotyczą amortyzacji środków trwałych i wnip otrzymanych przez osoby fizyczne w spadku bądź darowiźnie. Od 1.01.2018 wyłączono możliwość dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych, jeżeli ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn (co jest regułą w przypadku przesunięć majątkowych między członkami rodziny).

W zakresie spadków ustawa przywróciła stan prawny sprzed 1.01.2018, natomiast w zakresie darowizn złagodziła skutki nowelizacji, umożliwiając amortyzację darowanych składników majątku, pod warunkiem że darczyńca naliczał od nich odpisy amortyzacyjne. Odpisy mają być naliczane od wartości wykazywanej przez darczyńcę z uwzględnieniem wysokości dokonanej przez niego amortyzacji (a nie jak do końca 2017 – od ich wartości rynkowej). Obowiązuje więc zasada kontynuacji amortyzacji.

Poprawiono również błąd w zakresie opodatkowania PIT dochodu ze zbycia akcji polskich spółek, otrzymywanych w ramach pakietów motywacyjnych.

Z poprawionego art. 24 ust. 11 updof (obowiązującego z mocą wsteczną od 1.01.2018) wynika, że odroczenie opodatkowania do momentu zbycia akcji dotyczy akcji spółek, których siedziba/zarząd znajduje się na terytorium państwa członkowskiego UE bądź EOG lub państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Początkowo przepis ten wymieniał jedynie państwa, z którymi Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania – w efekcie od 1.01.2018 odroczenie momentu opodatkowania nie dotyczyło polskich spółek.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....