Pomoc dla przedsiębiorców i pracowników podczas pandemii – tarcza antykryzysowa 3.0

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Przyznanie postojowego i pożyczki z FP szerszemu gronu przedsiębiorców, zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń dla dłużnika, którego rodzina została dotknięta bezrobociem w następstwie COVID-19, to najważniejsze propozycje pomocowe nowej tarczy antykryzysowej.

Wprowadza je ustawa z 14.05.2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, dalej tarcza 3.0), której większość przepisów weszła w życie następnego dnia po dacie jej ogłoszenia w DzU, tj. 16.05.2020.

Postojowe i mikropożyczka

  • FP – Fundusz Pracy
  • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • Kp – Kodeks pracy
  • RM – Rada Ministrów

Od 16.05.2020 świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą zgodnie z prawem przedsiębiorców i przepisów odrębnych, gdy rozpoczęła jej wykonywanie przed 1.04.2020, a nie przed 1.02.2020 – jak dotychczas (zmieniony art. 15zq ust. 4 ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 374, dalej specustawa).

Inne warunki otrzymania postojowego pozostały bez zmian. Więcej osób skorzysta więc z tej formy wsparcia, a ponadto zrównano prawa przedsiębiorców i wykonawców cywilnych, którym postojowe również się należy w razie zawarcia umowy zlecenia przed 1.04.2020.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy wykonywali działalność przed 1.04.2020, mogą się również obecnie ubiegać o jednorazową pożyczkę z FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (zmiana art. 15zzd ust. 1 specustawy). Wcześniej wsparcie było dostępne dla tych z nich, którzy prowadzili działalność przed 1.03.2020.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Tarcza 3.0 pozostawia po 24.05.2020 prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze do 14 dni dla ubezpieczonych i funkcjonariuszy zwolnionych od wykonywania pracy/służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – nad dzieckiem z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat/orzeczeniem o niepełnosprawności/orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek ma również przysługiwać w razie zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego nad nią sprawowania opieki. W tych przypadkach świadczenie należy się również wtedy, gdy – mimo otwarcia placówki oświatowej – z wyboru opiekuna dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna pozostaje w domu i nie korzystała z zajęć prowadzonych przez placówkę. Na analogicznych zasadach skorzystają z niego także rolnicy (zmienione art. 4 i art. 4a specustawy).

Obecnie nie ma jednak przepisów, które by przyznawały dodatkowy zasiłek opiekuńczy dzieciom zdrowym do lat 8. Zniknęła więc podstawa do dalszego przedłużania tego zasiłku mocą rozporządzeń RM.

Dodajmy, że rozporządzeniami RM z 14.05.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU poz. 855856) prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przedłużono do 14.06.2020. Rozporządzenie to weszło w życie przed tarczą 3.0. i zgodnie ze stanowiskiem MPiPS na jego podstawie dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal przysługuje opiekującym się dziećmi zdrowymi do lat 8.

Zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń

Jeżeli z powodu pandemii pracownikowi-dłużnikowi została obniżona pensja lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu, kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę (określone w art. 87[1] § 1 Kp) uległy od 16.05.2020 zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego ten pracownik ma na utrzymaniu. Przez członka rodziny rozumie się odpowiednio małżonka albo rodzica wspólnego dziecka oraz dziecko do 25 lat, a także dziecko starsze z orzeczeniem o niepełnosprawności, na które przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy określony w ustawie z 28.11.2003 o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2020 poz. 111) albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4.04.2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (DzU z 2017 poz. 2092). Przez dziecko rozumie się dziecko własne pracownika, współmałżonka oraz dziecko rodzica wspólnego dziecka. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego czy w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko (art. 52 tarczy 3.0).

Urlop naukowy dla prawników

Pracownikowi przysługuje jednorazowe prawo do urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego/adwokackiego (art. 34 ust. 3 ustawy z 6.07.1982 o radcach prawnych, DzU z 2020 poz. 75, art. 78c ust. 1 Prawa o adwokaturze z 26.05.1982, DzU z 2019 poz. 1513). Już na mocy tarczy antykryzysowej 1.0. pracownikowi, który złożył na czas wniosek o dopuszczenie egzaminu radcowskiego/adwokackiego wyznaczonego na 24.03.2020–27.03.2020, oraz spełnił warunki przystąpienia do niego, przysługiwał dodatkowy urlop bezpłatny w wymiarze 7 dni kalendarzowych na przygotowanie się do tych egzaminów (art. 31zi specustawy). Ci, którzy nie wyczerpali pełnej puli urlopu płatnego, zyskali od 16.05.2020 możliwość odebrania jego niewykorzystanej części, tak by łącznie nie przekroczył 30 dni kalendarzowych (nowy art. 31zi[1] specustawy).

Inne zmiany

Możliwość uzyskania dopłat z FGŚP z tytułu przestoju ekonomicznego i ograniczonego wymiaru czasu pracy straciły państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (korekta art. 15g specustawy).

Z mocą od 1.04.2020 w sprawach dotyczących udzielania wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy, o którym mowa w art. 15g i art. 15zzb–15zze specustawy (dofinansowanie z FP kosztów wynagrodzeń pracobiorców, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, mikropożyczka dla przedsiębiorców), w szczególności zawierania i zmiany umów, podpis zaufany oraz podpis osobisty uznaje się za równoważne co do skutków prawnych z podpisem własnoręcznym (art. 58 tarczy 3.0).

Za rok (od 17.05.2021) formularz zgłoszenia osoby objętej obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi do ubezpieczeń (ZUS ZUA) zyska nową rubrykę, przeznaczoną na informacje o wykonywanym zawodzie (art. 10 tarczy 3.0). Cel pozyskiwania takich danych przez ZUS ustawodawca uzasadnił potrzebami statystycznymi i monitoringu rynku pracy.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus - prawo pracy”
Koronawirus

Prawo zawieszenia obowiązków z zfśs z powodu koronawirusa – tarcza antykryzysowa 4.0

Jadwiga Sztabińska
Pracodawca będzie mógł zawiesić wykonywanie obowiązków socjalnych. Zawieszenie ma dotyczyć tworzenia lub funkcjonowania zfśs, dokonywania odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych.

Jego wprowadzenie będzie możliwe po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi, jeśli działają one u pracodawcy. Takie rozwiązanie przynosi tzw. tarcza antykryzysowa 4.0. Jest to nieformalna nazwa rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który będzie rozpatrywany przez Sejm 27.05.2020.


Koronawirus

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca podczas epidemii

Renata Majewska
Pracodawca, który w trakcie epidemii skieruje obcokrajowca do pracy zdalnej czy ograniczy mu wymiar czasu pracy, nie musi się starać o korektę zezwolenia na pracę ani o nowy dokument.

To najważniejsza zmiana, wprowadzona – w ramach kryzysowego pakietu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców podczas koronawirusa – ustawą z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, dalej tarcza 3.0). Zmodyfikowano dotyczące tej kwestii art. 15z–15z[9], art. 15zd i art. 15zzq ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374 ze zm., dalej specustawa).


Koronawirus

Kiedy wypłacić odprawę pieniężną pracownikowi zwalnianemu z powodu koronawirusa

Jadwiga Sztabińska
Pracodawca rozstaje się z pracownikami za wypowiedzeniem lub porozumieniem z powodu trudności ekonomicznych wywołanych koronawirusem.
Czy musi wypłacać odprawy pieniężne?

O tym, czy pracodawca musi wypłacić odprawę pieniężną (tzw. ekonomiczną), decyduje łączne spełnienie trzech warunków. Pierwszym z nich jest liczba pracowników, od której zależy obowiązek stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych (dalej uzg). Drugi warunek to przyczyna rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub porozumieniem. Trzeci stanowi natomiast wykorzystanie jednego z dwóch trybów zwolnień przewidzianych w uzg.


Prawo pracy

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa pracodawca

Renata Majewska
Po zamknięciu szkół i przedszkoli oraz ogłoszeniu zagrożenia epidemicznego spółka handlowa wdraża pracę zdalną w jak najszerszym zakresie. Do wytypowanych do niej pracowników prezes skieruje pisemne polecenia realizacji zadań w domach – na razie przez 3 tyg., z ewentualnością przedłużenia tego okresu w razie pogłębienia się kryzysu.
Czy w tym piśmie możemy zobowiązać zatrudnionych do pozostawania w dyspozycji e-mailowej i telefonicznej w godzinach pracy oraz do przesyłania bieżących raportów, jakie zadania danego dnia wykonali?

Pracodawca ma prawo żądać od „zdalnego” pracownika pozostawania w dyspozycji e-mailowej i telefonicznej w godzinach pracy pod warunkiem, że dostarczy mu służbowy komputer i telefon. Może też wymagać, aby codziennie komunikował mu wyniki pracy.


Prawo pracy

Czasowa zmiana miejsca pracy niepełnosprawnego – tylko za jego zgodą

Renata Majewska
Z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca chce – na podstawie art. 42 § 4 Kp – czasowo powierzyć inne obowiązki pracownikowi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Po zmianie swoje zadania wykonywałby on w tej samej miejscowości, ale pod innym adresem niż określony w umowie o pracę.
Czy zgodnie z przywołanym przepisem wystarczy wydać mu polecenie, czy jednak należy uzyskać jego zgodę?

Nie można szybko przenieść niepełnosprawnego do innego miejsca pracy, choćby przejściowo, w trybie polecenia pracodawcy. Do tego potrzebna jest pisemna akceptacja pracownika, a więc zmiana angażu na mocy porozumienia stron (aneks) albo wypowiedzenia zmieniającego.


Koronawirus

Przymusowy urlop wykluczony nawet w dobie pandemii

Renata Majewska
W związku z koronawirusem i ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego racjonalizujemy zatrudnienie (sieć punktów drogeryjnych). Kierujemy do pracy zdalnej każdego, kogo możemy, np. personel administracyjny. Do obsługi klientów salonów zostawiamy tylko niezbędnych pracowników, jednak i tak znacznie ograniczyliśmy pracę stacjonarną kasjerek. Niebawem do pracy wraca, z urlopu rodzicielskiego wziętego bezpośrednio po macierzyńskim, pracownica zatrudniona właśnie na stanowisku kasjerki. W obecnej sytuacji nie jest nam niezbędna w sklepie.
Czy mamy prawo wysłać ją odgórnie na urlop wypoczynkowy (ma do wykorzystania łącznie 56 dni), który i tak powinna odebrać po urlopach na dzieci? Jest to dla niej rozwiązanie korzystniejsze od pozostawania w stanie przestoju. Czy na urlop wypoczynkowy musi wyrazić zgodę?

Pracodawca nie może zmusić pracownicy do przejścia na urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim. W tym celu ona sama składa dobrowolnie wniosek o wypoczynek, który trzeba uhonorować.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....