Pomoc dla małych przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym pandemią – tarcza antykryzysowa 2.0

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Świadczenie postojowe, bezzwrotne dofinansowanie kosztów działalności i niskooprocentowana mikropożyczka to propozycje pomocowe tarczy antykryzysowej dla jednoosobowych firm.

Otrzyma je więcej przedsiębiorców, bo ostatecznie zrezygnowano z progu dochodowego przy świadczeniu postojowym i z wymogu zatrudniania pracowników przez ubieganie się o pożyczkę z FP.

Podstawą udzielenia pomocy jest ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa), zmieniona od 18.04.2020 na mocy ustawy z 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695, tzw. tarcza 2.0).

Świadczenie postojowe (ŚP) dla prowadzących działalność gospodarczą

 • FP – Fundusz Pracy
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • Kpc – Kodeks postępowania cywilnego
 • RM – Rada Ministrów
 • Pp – Prawo przedsiębiorców

Przysługuje osobie fizycznej prowadzącej pozarolniczą DG w rozumieniu Pp lub przepisów szczególnych (w tym wspólnikowi spółki cywilnej o statusie osoby fizycznej), która spełnia łącznie poniższe warunki (nowy art. 15zq specustawy):

1) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,

2) mieszka w Polsce oraz jest polskim obywatelem, obywatelem państwa UE, EFTA czy Szwajcarii mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu albo innego kraju, ale przebywającym w Polsce legalnie,

3) rozpoczęła wykonywanie DG przed 1.02.2020,

4) w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w tej działalności,

5) zrealizowała jeden ze scenariuszy:

a) nie zawiesiła DG, a przychód z niej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o ŚP spadł co najmniej o 15% w stosunku do osiągniętego jeszcze w poprzednim miesiącu (tarcza 2.0 wyeliminowała kolejny warunek odnoszący się do tego przychodu, który nie mógł przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (PMW) z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie ustawy emerytalnej, obowiązującego w dniu zgłoszenia wniosku; zakładając złożenie wniosku w kwietniu 2020, przychód z DG z marca nie mógł być wyższy niż 15 595,74 zł), albo

b) zawiesiła DG po 31.01.2020,

6) złożyła wniosek o ŚP do ZUS.

Z ustawy wynika, że wniosek taki należy złożyć najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu epidemii. Biorąc jednak pod uwagę, że warunek co do spadku przychodów i ich maksymalnej wysokości odnosi się do przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o ŚP, wskazane jest jak najszybsze jego składanie – koniecznie w miesiącu następnym po spełnieniu tego warunku. Zapis w ustawie, że przedsiębiorca ma na to czas do końca 3 mies. po ustaniu stanu epidemii, może wprowadzać w błąd, bo nie wiadomo, czy za miesiąc poprzedzający wniosek spełni on warunek odnoszący się do przychodów.

ŚP (pochodzące z zasobów FP) wynosi zasadniczo 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020, czyli 2080 zł, a dla osób rozliczających się według karty podatkowej i korzystających z tzw. zwolnienia podmiotowego od VAT (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) – 50% tej podstawy, czyli 1300 zł (jednocześnie do tej kategorii przedsiębiorców nie stosuje się wymogów pkt 3 oraz pkt. 5 lit. a i b powyżej).

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego ŚP przysługuje jedno świadczenie (nowy art. 15zr specustawy). Nie dokonuje się z niego egzekucji ani potrąceń. ŚP jest wypłacane najwyżej 3-krotnie.

Wniosek składa się drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikami), podając m.in. dane uprawnionego, informację o spadku przychodu i nieprzekroczeniu górnego pułapu przychodu oraz inne, niezbędne do ustalenia ŚP. ZUS wypłaca ŚP niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej wątpliwości, na rachunek płatniczy wnioskodawcy w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy.

Uwaga: wzory wniosków o ŚP dla osoby fizycznej prowadzącej DG i wykonawcy znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Odmowa przyznania wymaga decyzji ZUS, od której przysługuje odwołanie do sądu w trybie Kpc w ciągu miesiąca od jej doręczenia. Osoba, która otrzymała nienależne ŚP, musi je zwrócić łącznie z ustawowymi odsetkami cywilnymi (nowe art. 15zs–15zza specustawy).

Kolejne ŚP przyznaje ZUS na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy wykazującego, że sytuacja materialna podana w ostatnim wniosku nie uległa poprawie, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego ŚP.

Pani Anna (obywatelka polska zamieszkała w Gdyni) w sierpniu 2019 rozpoczęła wykonywanie DG (salon tatuażu), pozostając jednocześnie w zatrudnieniu pracowniczym na pełnym etacie. Z DG odprowadza jedynie składkę zdrowotną. Mimo epidemii koronawirusa nie zawiesiła jej prowadzenia. W lutym 2020 przychód z działalności wyniósł 5000 zł, a w marcu tylko 700 zł. W kwietniu 2020 pani Anna zamierza złożyć do ZUS wniosek o ŚP. Nie ma szans na jego uzyskanie, ponieważ podlega ubezpieczeniom społecznym nie tylko z DG, ale także z innego tytułu – ze stosunku pracy.

Pan Artur (zamieszkały w Krakowie obcokrajowiec mający w RP zezwolenie na pracę) 28.01.2020 otworzył kiosk drogeryjny w formie jednoosobowej DG. Oprócz tego jest plastykiem i świadczy w tym zakresie usługi (poza firmą) na podstawie umów o dzieło. W kwietniu 2020 chce zgłosić do ZUS wniosek o ŚP. Mimo epidemii koronawirusa nie zawiesił prowadzenia DG, w lutym 2020 uzyskał z niej przychód 3900 zł, a w marcu 2400 zł. Oprócz tego osiągnął „artystyczne” przychody z umów o dzieło odpowiednio 5700 i 6200 zł. Mimo wysokich zarobków z umów o dzieło ma prawo do ŚP, bo podlega ubezpieczeniom jedynie z DG i spełnia pozostałe wymogi (rozpoczęcie DG przed 1.02.2020, spadek obrotów marcowych względem lutowych o ponad 15% i jednocześnie nieprzekroczenie górnego pułapu przychodów 15 595,74 zł).

Pani Celina (mieszkająca w Warszawie obywatelka szwajcarska z prawem pobytu w Polsce) rozpoczęła DG w grudniu 2018 (klub fitness). Nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Mimo wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 nie zawiesiła DG. W lutym 2020 osiągnęła przychód 60 tys. zł, a w marcu 2020 – 20 tys. zł. W kwietniu 2020 zgłosiła w ZUS wniosek o ŚP. Nie dostanie go mimo znacznego spadku obrotów, ponieważ przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (w marcu) przekroczył dozwolony, maksymalny limit (15 595,74 zł).

Pan Dariusz (mieszkający w Zabrzu obywatel polski) 28.01.2020 rozpoczął DG opodatkowaną PIT w formie karty podatkowej. Korzysta ze zwolnienia podmiotowego od VAT. Nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Mimo epidemii nie zawiesił wykonywania DG. W kwietniu 2020 przekazał wniosek o ŚP. Ma do niego prawo, ale w niższej wysokości – 1300 zł (połowa płacy minimalnej).

Pani Tatiana (mieszkająca i przebywająca legalnie w Polsce obywatelka Ukrainy) w styczniu 2019 zaczęła DG jako wspólnik spółki cywilnej. Opłaca PIT w formie karty podatkowej. Nie korzysta ze zwolnienia z VAT i nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. W następstwie epidemii zawiesiła DG. W kwietniu 2020 zgłosiła do ZUS wniosek o ŚP. W marcu 2020 osiągnęła przychód z DG w wysokości 920 zł. Przysługuje jej ŚP w pełnej kwocie 2080 zł (80% minimalnej płacy).

Co się zmieniło

Zmiany wprowadzone przez tarczę 2.0 do świadczeń postojowych przysługujących indywidualnym przedsiębiorcom polegają na:

 • odstąpieniu od maksymalnego progu przychodów przedsiębiorcy kontynuującego DG mimo koronawirusa, uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
 • możliwości uzyskania ŚP 3-krotnie.

Nowe, korzystniejsze zasady weryfikacji (bez sprawdzania progu przychodów) ZUS będzie stosować już do wniosków o ŚP złożonych od 1.04.2020 (art. 111 tarczy 2.0).

Postojowe także dla wykonawców cywilnych

Świadczenie postojowe należy się również osobie zatrudnionej na umowę agencyjną, zlecenia lub inną o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, oraz o dzieło, jeżeli łącznie spełnia ww. warunki wskazane w pkt 1 i 2, a ponadto:

 • zawarła umowę cywilną przed 1.04.2020 (a nie przed 1.02.2020 jak dotychczas),
 • doszło do przestoju w działalności zamawiającego,
 • przychód z umowy cywilnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył limitu 15 595,74 zł,
 • płatnik złożył w jej imieniu do ZUS wniosek o ŚP.

I w tym przypadku specustawa stanowi, że wniosek może być złożony najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu epidemii. Ale podobnie jak w przypadku przedsiębiorców warunek dotyczący przychodów odnosi się do przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o ŚP, wskazane jest więc jak najszybsze jego składanie – koniecznie w miesiącu następnym po spełnieniu tego warunku.

ŚP dla wykonawcy wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia (2080 zł), ale – jeśli w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia wniosku osiągnął on przychody z umów cywilnych niższe od 50% minimalnej płacy (czyli od 1300 zł) – to równa się ono sumie przychodów z tych umów. W razie zbiegu prawa do kilku ŚP należy się jedno świadczenie.

We wniosku o ŚP za zleceniobiorcę czy wykonawcę dzieła podmiot zatrudniający określa: dane osoby uprawnionej, jej rachunek bankowy, dane zleceniodawcy i niezbędne do ustalenia prawa, a także załącza kopię umów cywilnych i oświadczenia potwierdzające:

 • niedojście do skutku z powodu COVID-19 lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności przez zamawiającego,
 • datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z racji tej umowy,
 • uzyskanie przez wykonawcę w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o ŚP przychodu z umowy cywilnej nie wyższego od 300% przeciętnej płacy obowiązującej w miesiącu przekazania wniosku, zakładając, że nastąpiło to w kwietniu 2020 – nie wyższego od 15 595,74 zł,
 • otrzymanie oświadczenia od osoby uprawnionej, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, oraz o wysokości przychodów osiągniętych z innych umów cywilnych.

Zasady przyznawania ŚP dla wykonawców są analogiczne jak w przypadku przedsiębiorców. Zleceniobiorca, dziełobiorca itd. również dostanie je maksymalnie 3-krotnie. Kolejne ŚP przyznaje ZUS na wniosek wykazujący, że sytuacja materialna opisana w ostatnim wniosku nie uległa poprawie, najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego ŚP.

W marcu 2020 pan Tadeusz (zleceniobiorca) zarobił 1300 zł na umowę zlecenia zawartą 1.02.2020 (poza DG) z firmą, która ma przestój od kwietnia i w związku z tym nie zleciła wykonawcy cywilnemu żadnych prac. Z umowy zlecenia podlega on ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. W kwietniu firma złożyła wniosek o postojowe dla zleceniobiorcy. Świadczenie mu nie przysługuje, ponieważ umowa zlecenia nie została zawarta przed 1.02.2020.

Co się zmieniło

Zmiany wprowadzone przez tarczę 2.0 w świadczeniach postojowych należnych wykonawcom cywilnym polegają na:

 • rozszerzeniu kręgu uprawnionych o osoby, które zawarły umowę cywilną przed 1.04.2020 (było przed 1.02.2020),
 • przyznaniu możliwości ubiegania się o ŚP 3-krotnie.

Nowe, korzystniejsze zasady będą stosowane już do wniosków o ŚP złożonych od 1.04.2020 (art. 111 tarczy 2.0).

Dofinansowanie kosztów firmy

Starosta może, na podstawie umowy, przyznać osobie fizycznej prowadzącej DG dofinansowanie z FP części kosztów jej wykonywania (nowy art. 15zzc specustawy), pod warunkiem że:

 • nie zatrudnia pracowników (przywołany przepis mówi o pracownikach, więc chodzi o stosunki pracy),
 • zanotowała spadek obrotów w wyniku szerzenia się COVID-19, czyli zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych kolejnych mies. kalendarzowych, przypadających między 2.01.2020 a dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku – w porównaniu z analogicznymi 2 kolejnymi mies. kalendarzowymi roku poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, gdy 2-miesięczny okres porównawczy zaczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego); musi zatem prowadzić DG od ponad roku,
 • złożyła wniosek o dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego dla miejsca prowadzenia DG w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez jego dyrektora.

Poziom wsparcia zależy od odnotowanego spadku obrotów. Jeżeli wynosi on co najmniej:

 • 30% – dopłata wynosi maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1300 zł),
 • 50% – dopłata wynosi maksymalnie 70% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1820 zł),
 • 80% – dopłata wynosi maksymalnie 90% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (2340 zł).

Pan Feliks prowadzi indywidualną DG od grudnia 2019. Z powodu COVID-19 zanotował spadek obrotów: w lutym 2020 przychody wyniosły 7000 zł, a w marcu – 2500 zł. Planuje zgłosić do PUP wniosek o dofinansowanie kosztów działalności. Wniosek zostanie rozpatrzony odmownie, bo pan Feliks nie wykaże spadku obrotów w porównaniu z lutym i marcem 2019 (ma zbyt krótki staż wykonywania DG).

We wniosku zainteresowany podaje numer rachunku bankowego oraz pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadcza m.in. że: wystąpił spadek obrotów wskutek epidemii koronawirusa, brak przesłanek do ogłoszenia jego upadłości z art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego, nie zalega z podatkami i składkami do końca III kwartału 2019, przeznaczy pomoc na sfinansowanie kosztów DG.

Wnioski o dofinansowanie kosztów DG można złożyć elektronicznie poprzez stronę internetową PUP bądź za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl.

Dofinansowanie przyznaje starosta, zgodnie z umową, na maksymalnie 3 mies.,przypadające od miesiąca złożenia wniosku. RM może w rozporządzeniu – biorąc pod uwagę czas trwania epidemii i jej skutki – przedłużyć okres jego wypłaty. Jest ono wypłacane w okresach miesięcznych. Od 18.04.2020 przedsiębiorca nie musi już przedstawiać co miesiąc przed jego wypłatą oświadczenia o wykonywaniu DG w danym miesiącu. Nie można uzyskać dofinansowania w części, w której te same koszty DG zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Przedsiębiorca musi prowadzić DG przez okres, w którym dostaje dofinansowanie, pod rygorem zwrotu otrzymanej pomocy bez odsetek, proporcjonalnie do okresu niewykonywania DG, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Zrezygnowano z nakazu wykonywania DG również w okresie bezpośrednio po zaprzestaniu pobierania dotacji, przez czas równy okresowi ich otrzymywania.

Co się zmieniło

Zmiany, jakie tarcza 2.0 wprowadziła w dofinansowaniach kosztów DG, polegają na:

 • uwolnieniu świadczeniobiorców od obowiązku składania co miesiąc, przed wypłatą dofinansowania, oświadczenia o prowadzenie DG w danym miesiącu,
 • rezygnacji z konieczności prowadzenia DG również po zaprzestaniu pobierania dotacji – przez czas równy okresowi ich otrzymywania (niedotrzymanie tego warunku skutkowało koniecznością zwrotu pieniędzy),
 • sprecyzowaniu, że dofinansowanie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, a nie od dnia jego zgłoszenia.

Obowiązują one z mocą wsteczną od 1.04.2020, jednak według przepisów przejściowych do dofinansowań udzielonych między 1.04.2020 a 17.04.2020 stosuje się nowe, korzystniejsze zasady (art. 118 pkt 6 w zw. z art. 110 tarczy 2.0).

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Starosta ma prawo udzielić jednorazowo z FP, na podstawie zawartej umowy, pożyczki do 5 tys. zł, ze stałym oprocentowaniem 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia DG (nowy art. 15zzd specustawy). Po zmianach wprowadzonych na mocy tarczy kryzysowej 2.0 mogą się o nią starać mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 Pp, którzy łącznie spełnią poniższe wymogi:

 • prowadzili DG przed 1.03.2020,
 • doznali negatywnych skutków epidemii,
 • złożyli wniosek o pożyczkę do PUP właściwego dla miejsca prowadzenia DG, po ogłoszeniu naboru przez jego dyrektora.

Nie muszą oni zatrudniać na 29.02.2020 pracowników (co przewidywały dotychczasowe przepisy) ani załączać do wniosku oświadczenia potwierdzającego ten fakt.

Uwaga: skorzystanie przez zainteresowanego z pożyczki nie zamyka drogi do ubiegania się o inne preferencje.

Beneficjent spłaca pożyczkę nie dłużej niż przez 12 mies., z karencją w spłacie kapitału i odsetek przez 3 mies. od dnia jej udzielenia. RM ma prawo przedłużyć w rozporządzeniu okres spłaty, mając na względzie długość trwania i skutki pandemii.

Czy to jest pomoc publiczna

Dofinansowanie kosztów działalności osoby prowadzącej pozarolniczą DG, niezatrudniającej pracowników, i pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców (odpowiednio art. 15zzc i art. 15zzd specustawy) kwalifikuje się do pomocy publicznej, mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji z 19.03.2020 – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (DzUrz UE C 91I z 20.03.2020).

Wnioski o pożyczkę można ew. złożyć bezpośrednio poprzez stronę internetową PUP albo za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

Mikroprzedsiębiorca, który przez 3 mies. od dnia przyznania pożyczki będzie prowadził DG, zyskuje umorzenie pożyczki wraz z odsetkami. We wniosku o umorzenie oświadcza on, że wykonywał DG przez wskazany okres. Odpadł zatem krytykowany wymóg niezmniejszenia stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar, przez 3 mies. od udzielania mikropożyczki, w porównaniu ze stanem z 29.02.2020.

Co się zmieniło

Nowe zasady rządzące mikropożyczkami, jakie przyniosła tarcza 2.0, to:

 • umożliwienie korzystania z pożyczek również samozatrudnionym, poprzez eliminację warunku zatrudniania pracowników na 29.02.2020,
 • rezygnacja z uzależnienia umorzenia pożyczki od wymogu zachowania przez 3 mies. od jej udzielenia stanu zatrudnienia (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) przynajmniej na tym samym poziomie, co stan z 29.02.2020,
 • zastąpienie ww. wymogu koniecznością prowadzenia DG przez 3 mies. od udzielenia pomocy.

Nowe korzystniejsze reguły stosuje się również do pożyczek udzielonych między 1.04.2020 a 17.04.2020 (art. 117 tarczy 2.0).

Zapisano też, że przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów updof i updop (nowy art. 15zzd ust. 10 specustawy).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Nowe artykuły na naszych stronach:
Koronawirus

Dalsze przedłużenie terminu zapłaty zaliczek na PIT i ryczałtu za pracowników

Pobrane w marcu, kwietniu i maju 2020 zaliczki na PIT i zryczałtowany podatek od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło, a także z praw autorskich i praw pokrewnych można będzie przekazać do US w późniejszym terminie.

Ulga ta dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z epidemią. Początkowo zaliczki za marzec i kwiecień miały być przez nich wpłacone w terminie przesuniętym tzw. tarczą antykryzysową (DzU poz. 568) – do 20.06.2020.


VAT

Można już używać wirtualnych kas rejestrujących

Tomasz Krywan
MF określił, które czynności mogą być ewidencjonowane za pomocą kas mających postać oprogramowania, a także wymogi, którym muszą sprostać takie kasy.

Obowiązujący od 1.05.2019 art. 111b ust. 1 ustawy o VAT przewiduje możliwość prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line, mających postać oprogramowania (nazywanych wirtualnymi kasami rejestrującymi), spełniających wymagania określone przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.


Koronawirus

Kolejne przedłużenie terminu składania informacji IFT-2R

MF przedłużył termin przesłania informacji o pobranym podatku u źródła od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (IFT-2R) – do końca 7. miesiąca roku następnego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 updop.


Koronawirus

Zwolnienie z opłacania składek ZUS a koszty płacy wykazywane w deklaracjach do PFRON

Mariusz Sobkowiak
Zatrudniamy dwóch pracowników z niepełnosprawnością. Otrzymujemy z PFRON dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Wysokość dofinansowania wiąże się m.in. z kosztami płacy, jakie ponosimy w związku z zatrudnieniem tych osób. Korzystając z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej, złożyliśmy do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie nas, jako płatnika, z obowiązku opłacania składek ZUS za 3 mies. Składki te są jednak wykazywane w comiesięcznych deklaracjach do ZUS, a wynagrodzenia pracowników brutto są pomniejszane o te składki.
Czy składki społeczne i zdrowotne (finansowane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę) za marzec–maj, które zostaną umorzone w związku ze złożeniem do ZUS wniosku RDZ, należy wliczać do kosztów płacy we wniosku Wn-D o dofinansowanie z PFRON, czy też nie?
Co w przypadku, jeśli ZUS nie uwzględni naszego wniosku o umorzenie i w lipcu (po podjęciu przez ZUS decyzji odmownej) zapłacimy składki ZUS za 3 minione miesiące? Czy składki za te 3 mies., które zapłacimy w lipcu, możemy wliczyć do kosztów płac we wniosku Wn-D za lipiec (i czy zostaną przez PFRON uznane za zapłacone terminowo)?

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Wycena

Wycena metodą praw własności udziałów w jednostce podporządkowanej

Radosław Ignatowski
Artykuł przybliża istotę metody praw własności, nazywanej niekiedy metodą „jednoliniowej konsolidacji”, procedury warunkujące jej zastosowanie, zakres podmiotowy oraz wymogi jej stosowania przez inwestorów przy sporządzaniu sprawozdań finansowych – zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych.

Za punkt wyjścia zostały przyjęte przepisy uor. Rozwiązania MSR/MSSF (dopuszczone do stosowania w UE) stanowią jedynie pomoc przy wyjaśnianiu zagadnienia.

W myśl uor przez „metodę praw własności” (MPW) rozumie się przyjętą przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora metodę wyceny udziałów w aktywach netto jednostki podporządkowanej (zależnej, współzależnej lub stowarzyszonej), z uwzględnieniem wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli, współkontroli bądź wywierania znaczącego wpływu.


Inwestycje w nieruchomości

O inwestycjach w nieruchomości raz jeszcze – głos w dyskusji (cz. II)

Stanisław Hońko
Ponieważ wydzielenie kategorii inwestycji w nieruchomości wzbudza w praktyce wiele wątpliwości, warto się zastanowić, jaki cel mógł przyświecać ich wyodrębnieniu.

Inwestycje w nieruchomości są prezentowane w bilansie w poz. A.IV „Inwestycje długoterminowe, nieruchomości” (zał. nr 1 i 5 do uor). Przed ich wprowadzeniem do uor były wykazywane w bilansie (i księgach) łącznie z nieruchomościami zaliczonymi do środków trwałych. Ich wprowadzenie jako odrębnej kategorii miało zapewne na celu zbliżenie polskich regulacji do MSR/MSSF, co – w gruncie rzeczy – było głównym celem nowelizacji uor w 2000 r. Można sądzić, że była to stosunkowo szybka reakcja na wydanie MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne (wydany w 2000 r. i od tego czasu kilkukrotnie zmieniany).


VAT

Świadczenia kompleksowe – opodatkowanie VAT

Aneta Szwęch
Ustalenie, czy dana transakcja składająca się z kilku elementów stanowi świadczenie kompleksowe (złożone), czy też poszczególne elementy są samodzielnymi świadczeniami, ma istotne znaczenie dla rozliczenia VAT, ponieważ to przedmiot opodatkowania (rodzaj towaru lub usługi) decyduje np. o zastosowaniu określonej stawki VAT czy o dacie powstania obowiązku podatkowego.

Na potrzeby VAT – co do zasady – każda transakcja powinna być uznawana za odrębną i niezależną czynność. Jeżeli jednak transakcja składa się z kilku elementów, tworzących jedno świadczenie w aspekcie ekonomicznym (świadczenie kompleksowe), to nie powinna być sztucznie rozdzielana w celu opodatkowania VAT.


CIT

Potrącanie kosztów uzyskania przychodów przez podatników CIT (cz. II) – moment potrącenia

Jarosław Sekita
W którym okresie rozliczeniowym dany koszt powinien być uwzględniony w rachunku podatkowym? Odpowiedź na to pytanie od lat budzi kontrowersje.

Jak stanowi art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Chociaż przepis odnosi się do potrącenia kosztów we właściwym roku podatkowym, to jest odpowiednio stosowany również przy poborze zaliczek na podatek (potrącenie kosztu następuje we właściwym okresie, za który obliczana jest zaliczka).


Rachunkowość

Ewidencja odszkodowania

Jak w państwowej jednostce budżetowej zaksięgować odszkodowania za szkody powstałe w majątku? Czy zapisów księgowych należy dokonać w momencie otrzymania decyzji odszkodowawczej, czy w momencie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela?

Jednostki budżetowe – jako wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a uor – są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie, z uwzględnieniem zasad szczególnych, dotyczących m.in. wyceny aktywów, zawartych w rozporządzeniu z 13.09.2017 r.

Z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g uor wynika, że do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych zalicza się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, m.in. koszty i przychody związane z odszkodowaniami.


Rachunkowość

Amortyzacja środków trwałych nabytych do produkcji wyrobów służących przeciwdziałaniu koronawirusowi

W ustawie nazywanej tarczą antykryzysową 2.0 (DzU 2020 r. poz. 568) przewidziano możliwość jednorazowego odpisania wartości początkowej środków trwałych nabytych w celu produkcji wyrobów (towarów) służących przeciwdziałaniu COVID-19.
Jak ująć w księgach rachunkowych amortyzację tego rodzaju obiektów?

Zanim odpowiemy na pytanie, celowe wydaje się uściślenie, o amortyzację jakich środków trwałych chodzi. Są to maszyny i urządzenia oraz narzędzia, przyrządy i wyposażenie (grupy 4–6 i 8 KŚT):


Rachunkowość

Amortyzacja środków trwałych w okresie bezczynności jednostki

Z uwagi na ograniczenia naszej działalności, wywołane zwalczaniem pandemii koronawirusa, już od kilku miesięcy mamy przestój. Środki trwałe stoją bezużyteczne, a ich amortyzacja pogłębia straty.
Czy dla celów bilansowych można zaniechać naliczania amortyzacji środków trwałych za okres ich przestoju?

Z uwagi na ograniczenia naszej działalności, wywołane zwalczaniem pandemii koronawirusa, już od kilku miesięcy mamy przestój. Środki trwałe stoją bezużyteczne, a ich amortyzacja pogłębia straty.

Czy dla celów bilansowych można zaniechać naliczania amortyzacji środków trwałych za okres ich przestoju?


Koronawirus

Zużycie materiałów służących do ochrony przed koronawirusem

Czy do materiałów zużywanych w celu ochrony przed koronawirusem – zważywszy, że są to koszty dodatkowe, normalnie nieponoszone – stosuje się szczególne zasady ujęcia (np. zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych)?

Nie. Są to koszty podstawowej działalności operacyjnej. Zużycie materiałów służących do ochrony przed koronawirusem ujmuje się w księgach według ogólnych zasad.


Rachunkowość

Księgowanie kosztów ochrony wstrzymanej budowy

Z uwagi na ograniczenia działalności, spowodowane epidemią koronawirusa, byliśmy zmuszeni wstrzymać zaawansowaną budowę pawilonu gastronomicznego. Przewidujemy, że także w pierwszych okresach po zniesieniu ograniczeń nie będzie nas stać na kontynuowanie budowy. Jej terenu pilnuje firma ochroniarska. Gdzie odnieść opłaty za ochronę – w koszty wytworzenia pawilonu (środki trwałe w budowie) czy w koszty bieżącej działalności?

Koszty ochrony wstrzymanej budowy nie zwiększają wartości budowanego obiektu.


Podatek od nieruchomości

Ujęcie zaległego podatku od nieruchomości w kosztach uzyskania przychodów

Aleksander Woźniak
W trakcie kontroli przeprowadzonej w styczniu 2020 r. okazało się, że spółka zaniżyła podatek od nieruchomości za poprzednie lata. Przyjęła bowiem zbyt niską wartość budowli. Spółka uregulowała tę zaległość. Niezależnie od tego w trakcie inwentaryzacji nieruchomości ujawniono budynek magazynowy. Jego brak w ewidencji wynikał z błędu popełnionego wcześniej przez pracownika spółki. Spółka zapłaciła także tę zaległość w podatku od nieruchomości.
W którym momencie ma prawo zaliczyć obie uregulowane zaległości do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych zaległy podatek od nieruchomości, wynikający z zaniżenia podstawy opodatkowania, jest kosztem uzyskania przychodów w tej samej dacie, w której stanowi koszt dla celów rachunkowych. Natomiast ujawnienie nieruchomości skutkuje korektą kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.


Biała lista

Sprawdzenie konta kontrahenta na „białej liście” a koszty uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. kupuje towary i usługi od kontrahentów (czynnych podatników VAT). Wartość tych transakcji, udokumentowanych fakturą, przekracza często 15 tys. zł. Od 1.01.2020 r. spółka ma obowiązek weryfikacji, czy rachunek bankowy, na który dokonuje zapłaty, znajduje się w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista).
Czy sprawdzenie w dniu przelewu rachunku, na jaki ma być zrealizowana zapłata, zachowuje ważność (dla zleconej płatności) również wtedy, gdy termin zapłaty jest odległy?

VAT

Zapłata z góry za uczestnictwo w zagranicznych targach branżowych wraz z odsetkami za opóźnienie – skutki w VAT

Edyta Głębicka
W październiku 2019 r. nasza firma otrzymała od kontrahenta z Belgii, posługującego się holenderskim numerem VAT, dwie faktury za kompleksową usługę uczestnictwa w targach branżowych w Niemczech, obejmującą m.in. zakup powierzchni wystawienniczej, zapewnienie sprzętu, pakiet digital. Targi odbywały się od 24.01.2020 do 26.01.2020 r., promowaliśmy na nich nasze produkty. Organizator usługi wystawił faktury bez podatku z dopiskiem reverse charge i powołał się na art. 44 dyrektywy 2006/122/WE. Były to faktury na przedpłaty. Obowiązek podatkowy od zakupionej usługi wykazaliśmy zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, tj. w dacie zapłaty za usługę (odpowiednio 17.12.2019 i 19.12.2019 r.).
Firma belgijska wykazała dodatkowo na swojej fakturze opłatę należną wówczas, gdybyśmy dokonali płatności po wyznaczonym terminie (30 dni od daty wystawienia faktury). Tak się zdarzyło, więc uwzględniliśmy tę opłatę i przekazaliśmy płatność w wyższej, wskazanej na fakturze kwocie.
Czy prawidłowo rozliczyliśmy usługę zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT oraz czy w podstawie opodatkowania powinniśmy uwzględnić także opłatę za opóźnioną płatność?

Koronawirus

Zwolnienie z opłacania składek ZUS a koszty płacy wykazywane w deklaracjach do PFRON

Mariusz Sobkowiak
Zatrudniamy dwóch pracowników z niepełnosprawnością. Otrzymujemy z PFRON dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Wysokość dofinansowania wiąże się m.in. z kosztami płacy, jakie ponosimy w związku z zatrudnieniem tych osób. Korzystając z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej, złożyliśmy do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie nas, jako płatnika, z obowiązku opłacania składek ZUS za 3 mies. Składki te są jednak wykazywane w comiesięcznych deklaracjach do ZUS, a wynagrodzenia pracowników brutto są pomniejszane o te składki.
Czy składki społeczne i zdrowotne (finansowane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę) za marzec–maj, które zostaną umorzone w związku ze złożeniem do ZUS wniosku RDZ, należy wliczać do kosztów płacy we wniosku Wn-D o dofinansowanie z PFRON, czy też nie?
Co w przypadku, jeśli ZUS nie uwzględni naszego wniosku o umorzenie i w lipcu (po podjęciu przez ZUS decyzji odmownej) zapłacimy składki ZUS za 3 minione miesiące? Czy składki za te 3 mies., które zapłacimy w lipcu, możemy wliczyć do kosztów płac we wniosku Wn-D za lipiec (i czy zostaną przez PFRON uznane za zapłacone terminowo)?

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Koronawirus

Dofinansowanie z FP lub z FGŚP do wynagrodzeń – czy wpływa na listę płac

Izabela Nowacka
Czy otrzymanie z FP lub z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS, na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, ma wpływ na obliczanie pensji i sporządzanie list płac?

Nie. Należności z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy są wynagrodzeniami niezależnie od źródła pochodzenia środków na nie. Jak wynika choćby z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy (z wyjątkami, o których mowa w rozdz. VIII), niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku zleceniobiorcy uczestnika PPK

Renata Majewska
Spółka ma obowiązek tworzyć PPK (od lipca 2019 r.). Na początku maja 2020 r. dostała zajęcie wierzytelności z umowy zlecenia i zasiłków tytułem niespłaconego kredytu osoby zatrudnionej na umowę zlecenia, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz jednocześnie przynależy do PPK. Pod koniec maja wypłacono jej 2900 zł brutto wynagrodzenia oraz 799 zł brutto zasiłku chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.
Jak należało dokonać w tym przypadku potrąceń? Czy kwotę wolną ustala się zleceniobiorcy identycznie jak pracownikowi? Zleceniobiorca został zatrudniony na okres od 1.10.2019 do 30.11.2020 r. za wynagrodzeniem 2900 zł brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy wyznaczona w umowie to 100 godz./mies.; zgłosił się on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a spółka odprowadza do PPK – za siebie i zleceniobiorcę – tylko wpłaty podstawowe.

Koronawirus

Kiedy wypłacić odprawę pieniężną pracownikowi zwalnianemu z powodu koronawirusa

Jadwiga Sztabińska
Pracodawca rozstaje się z pracownikami za wypowiedzeniem lub porozumieniem z powodu trudności ekonomicznych wywołanych koronawirusem.
Czy musi wypłacać odprawy pieniężne?

O tym, czy pracodawca musi wypłacić odprawę pieniężną (tzw. ekonomiczną), decyduje łączne spełnienie trzech warunków. Pierwszym z nich jest liczba pracowników, od której zależy obowiązek stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych (dalej uzg). Drugi warunek to przyczyna rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub porozumieniem. Trzeci stanowi natomiast wykorzystanie jednego z dwóch trybów zwolnień przewidzianych w uzg.


Co nowego w rachunkowości

 • COVID-19 a sprawozdawczość finansowa
 • MSSF w prawie UE
 • Nowelizacja MSSF 16 Leasing w związku z COVID-19
 • Raport nt. roli regulatorów giełdowych w rozwoju zrównoważonych finansów
 • Nowelizacja standardu dotyczącego badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Nowy MSUP 4400

Koronawirus

Zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone tarczami antykryzysowymi 2.0 i 3.0

Robert Woźniacki
Odwieszenie zawieszonych wcześniej terminów na złożenie odwołania do organu II instancji i skargi do sądu administracyjnego, nowe zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania to tylko niektóre zmiany wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii koronawirusa.

Wynikają one z dwóch ustaw z:

 • 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695), dalej tarcza 2.0,
 • 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875), dalej tarcza 3.0.

Koronawirus

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca podczas epidemii

Renata Majewska
Pracodawca, który w trakcie epidemii skieruje obcokrajowca do pracy zdalnej czy ograniczy mu wymiar czasu pracy, nie musi się starać o korektę zezwolenia na pracę ani o nowy dokument.

To najważniejsza zmiana, wprowadzona – w ramach kryzysowego pakietu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców podczas koronawirusa – ustawą z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875, dalej tarcza 3.0). Zmodyfikowano dotyczące tej kwestii art. 15z–15z[9], art. 15zd i art. 15zzq ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374 ze zm., dalej specustawa).


Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....