Pomoc dla małych przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym pandemią – tarcza antykryzysowa 2.0

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Świadczenie postojowe, bezzwrotne dofinansowanie kosztów działalności i niskooprocentowana mikropożyczka to propozycje pomocowe tarczy antykryzysowej dla jednoosobowych firm.

Otrzyma je więcej przedsiębiorców, bo ostatecznie zrezygnowano z progu dochodowego przy świadczeniu postojowym i z wymogu zatrudniania pracowników przez ubieganie się o pożyczkę z FP.

Podstawą udzielenia pomocy jest ustawa z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa), zmieniona od 18.04.2020 na mocy ustawy z 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695, tzw. tarcza 2.0).

Świadczenie postojowe (ŚP) dla prowadzących działalność gospodarczą

 • FP – Fundusz Pracy
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • Kpc – Kodeks postępowania cywilnego
 • RM – Rada Ministrów
 • Pp – Prawo przedsiębiorców

Przysługuje osobie fizycznej prowadzącej pozarolniczą DG w rozumieniu Pp lub przepisów szczególnych (w tym wspólnikowi spółki cywilnej o statusie osoby fizycznej), która spełnia łącznie poniższe warunki (nowy art. 15zq specustawy):

1) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,

2) mieszka w Polsce oraz jest polskim obywatelem, obywatelem państwa UE, EFTA czy Szwajcarii mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu albo innego kraju, ale przebywającym w Polsce legalnie,

3) rozpoczęła wykonywanie DG przed 1.02.2020,

4) w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w tej działalności,

5) zrealizowała jeden ze scenariuszy:

a) nie zawiesiła DG, a przychód z niej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o ŚP spadł co najmniej o 15% w stosunku do osiągniętego jeszcze w poprzednim miesiącu (tarcza 2.0 wyeliminowała kolejny warunek odnoszący się do tego przychodu, który nie mógł przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (PMW) z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie ustawy emerytalnej, obowiązującego w dniu zgłoszenia wniosku; zakładając złożenie wniosku w kwietniu 2020, przychód z DG z marca nie mógł być wyższy niż 15 595,74 zł), albo

b) zawiesiła DG po 31.01.2020,

6) złożyła wniosek o ŚP do ZUS.

Z ustawy wynika, że wniosek taki należy złożyć najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu epidemii. Biorąc jednak pod uwagę, że warunek co do spadku przychodów i ich maksymalnej wysokości odnosi się do przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o ŚP, wskazane jest jak najszybsze jego składanie – koniecznie w miesiącu następnym po spełnieniu tego warunku. Zapis w ustawie, że przedsiębiorca ma na to czas do końca 3 mies. po ustaniu stanu epidemii, może wprowadzać w błąd, bo nie wiadomo, czy za miesiąc poprzedzający wniosek spełni on warunek odnoszący się do przychodów.

ŚP (pochodzące z zasobów FP) wynosi zasadniczo 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020, czyli 2080 zł, a dla osób rozliczających się według karty podatkowej i korzystających z tzw. zwolnienia podmiotowego od VAT (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) – 50% tej podstawy, czyli 1300 zł (jednocześnie do tej kategorii przedsiębiorców nie stosuje się wymogów pkt 3 oraz pkt. 5 lit. a i b powyżej).

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego ŚP przysługuje jedno świadczenie (nowy art. 15zr specustawy). Nie dokonuje się z niego egzekucji ani potrąceń. ŚP jest wypłacane najwyżej 3-krotnie.

Wniosek składa się drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikami), podając m.in. dane uprawnionego, informację o spadku przychodu i nieprzekroczeniu górnego pułapu przychodu oraz inne, niezbędne do ustalenia ŚP. ZUS wypłaca ŚP niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej wątpliwości, na rachunek płatniczy wnioskodawcy w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy.

Uwaga: wzory wniosków o ŚP dla osoby fizycznej prowadzącej DG i wykonawcy znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Odmowa przyznania wymaga decyzji ZUS, od której przysługuje odwołanie do sądu w trybie Kpc w ciągu miesiąca od jej doręczenia. Osoba, która otrzymała nienależne ŚP, musi je zwrócić łącznie z ustawowymi odsetkami cywilnymi (nowe art. 15zs–15zza specustawy).

Kolejne ŚP przyznaje ZUS na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy wykazującego, że sytuacja materialna podana w ostatnim wniosku nie uległa poprawie, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego ŚP.

Pani Anna (obywatelka polska zamieszkała w Gdyni) w sierpniu 2019 rozpoczęła wykonywanie DG (salon tatuażu), pozostając jednocześnie w zatrudnieniu pracowniczym na pełnym etacie. Z DG odprowadza jedynie składkę zdrowotną. Mimo epidemii koronawirusa nie zawiesiła jej prowadzenia. W lutym 2020 przychód z działalności wyniósł 5000 zł, a w marcu tylko 700 zł. W kwietniu 2020 pani Anna zamierza złożyć do ZUS wniosek o ŚP. Nie ma szans na jego uzyskanie, ponieważ podlega ubezpieczeniom społecznym nie tylko z DG, ale także z innego tytułu – ze stosunku pracy.

Pan Artur (zamieszkały w Krakowie obcokrajowiec mający w RP zezwolenie na pracę) 28.01.2020 otworzył kiosk drogeryjny w formie jednoosobowej DG. Oprócz tego jest plastykiem i świadczy w tym zakresie usługi (poza firmą) na podstawie umów o dzieło. W kwietniu 2020 chce zgłosić do ZUS wniosek o ŚP. Mimo epidemii koronawirusa nie zawiesił prowadzenia DG, w lutym 2020 uzyskał z niej przychód 3900 zł, a w marcu 2400 zł. Oprócz tego osiągnął „artystyczne” przychody z umów o dzieło odpowiednio 5700 i 6200 zł. Mimo wysokich zarobków z umów o dzieło ma prawo do ŚP, bo podlega ubezpieczeniom jedynie z DG i spełnia pozostałe wymogi (rozpoczęcie DG przed 1.02.2020, spadek obrotów marcowych względem lutowych o ponad 15% i jednocześnie nieprzekroczenie górnego pułapu przychodów 15 595,74 zł).

Pani Celina (mieszkająca w Warszawie obywatelka szwajcarska z prawem pobytu w Polsce) rozpoczęła DG w grudniu 2018 (klub fitness). Nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Mimo wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 nie zawiesiła DG. W lutym 2020 osiągnęła przychód 60 tys. zł, a w marcu 2020 – 20 tys. zł. W kwietniu 2020 zgłosiła w ZUS wniosek o ŚP. Nie dostanie go mimo znacznego spadku obrotów, ponieważ przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (w marcu) przekroczył dozwolony, maksymalny limit (15 595,74 zł).

Pan Dariusz (mieszkający w Zabrzu obywatel polski) 28.01.2020 rozpoczął DG opodatkowaną PIT w formie karty podatkowej. Korzysta ze zwolnienia podmiotowego od VAT. Nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Mimo epidemii nie zawiesił wykonywania DG. W kwietniu 2020 przekazał wniosek o ŚP. Ma do niego prawo, ale w niższej wysokości – 1300 zł (połowa płacy minimalnej).

Pani Tatiana (mieszkająca i przebywająca legalnie w Polsce obywatelka Ukrainy) w styczniu 2019 zaczęła DG jako wspólnik spółki cywilnej. Opłaca PIT w formie karty podatkowej. Nie korzysta ze zwolnienia z VAT i nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. W następstwie epidemii zawiesiła DG. W kwietniu 2020 zgłosiła do ZUS wniosek o ŚP. W marcu 2020 osiągnęła przychód z DG w wysokości 920 zł. Przysługuje jej ŚP w pełnej kwocie 2080 zł (80% minimalnej płacy).

Co się zmieniło

Zmiany wprowadzone przez tarczę 2.0 do świadczeń postojowych przysługujących indywidualnym przedsiębiorcom polegają na:

 • odstąpieniu od maksymalnego progu przychodów przedsiębiorcy kontynuującego DG mimo koronawirusa, uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
 • możliwości uzyskania ŚP 3-krotnie.

Nowe, korzystniejsze zasady weryfikacji (bez sprawdzania progu przychodów) ZUS będzie stosować już do wniosków o ŚP złożonych od 1.04.2020 (art. 111 tarczy 2.0).

Postojowe także dla wykonawców cywilnych

Świadczenie postojowe należy się również osobie zatrudnionej na umowę agencyjną, zlecenia lub inną o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, oraz o dzieło, jeżeli łącznie spełnia ww. warunki wskazane w pkt 1 i 2, a ponadto:

 • zawarła umowę cywilną przed 1.04.2020 (a nie przed 1.02.2020 jak dotychczas),
 • doszło do przestoju w działalności zamawiającego,
 • przychód z umowy cywilnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył limitu 15 595,74 zł,
 • płatnik złożył w jej imieniu do ZUS wniosek o ŚP.

I w tym przypadku specustawa stanowi, że wniosek może być złożony najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu epidemii. Ale podobnie jak w przypadku przedsiębiorców warunek dotyczący przychodów odnosi się do przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o ŚP, wskazane jest więc jak najszybsze jego składanie – koniecznie w miesiącu następnym po spełnieniu tego warunku.

ŚP dla wykonawcy wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia (2080 zł), ale – jeśli w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia wniosku osiągnął on przychody z umów cywilnych niższe od 50% minimalnej płacy (czyli od 1300 zł) – to równa się ono sumie przychodów z tych umów. W razie zbiegu prawa do kilku ŚP należy się jedno świadczenie.

We wniosku o ŚP za zleceniobiorcę czy wykonawcę dzieła podmiot zatrudniający określa: dane osoby uprawnionej, jej rachunek bankowy, dane zleceniodawcy i niezbędne do ustalenia prawa, a także załącza kopię umów cywilnych i oświadczenia potwierdzające:

 • niedojście do skutku z powodu COVID-19 lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności przez zamawiającego,
 • datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z racji tej umowy,
 • uzyskanie przez wykonawcę w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o ŚP przychodu z umowy cywilnej nie wyższego od 300% przeciętnej płacy obowiązującej w miesiącu przekazania wniosku, zakładając, że nastąpiło to w kwietniu 2020 – nie wyższego od 15 595,74 zł,
 • otrzymanie oświadczenia od osoby uprawnionej, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, oraz o wysokości przychodów osiągniętych z innych umów cywilnych.

Zasady przyznawania ŚP dla wykonawców są analogiczne jak w przypadku przedsiębiorców. Zleceniobiorca, dziełobiorca itd. również dostanie je maksymalnie 3-krotnie. Kolejne ŚP przyznaje ZUS na wniosek wykazujący, że sytuacja materialna opisana w ostatnim wniosku nie uległa poprawie, najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego ŚP.

W marcu 2020 pan Tadeusz (zleceniobiorca) zarobił 1300 zł na umowę zlecenia zawartą 1.02.2020 (poza DG) z firmą, która ma przestój od kwietnia i w związku z tym nie zleciła wykonawcy cywilnemu żadnych prac. Z umowy zlecenia podlega on ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. W kwietniu firma złożyła wniosek o postojowe dla zleceniobiorcy. Świadczenie mu nie przysługuje, ponieważ umowa zlecenia nie została zawarta przed 1.02.2020.

Co się zmieniło

Zmiany wprowadzone przez tarczę 2.0 w świadczeniach postojowych należnych wykonawcom cywilnym polegają na:

 • rozszerzeniu kręgu uprawnionych o osoby, które zawarły umowę cywilną przed 1.04.2020 (było przed 1.02.2020),
 • przyznaniu możliwości ubiegania się o ŚP 3-krotnie.

Nowe, korzystniejsze zasady będą stosowane już do wniosków o ŚP złożonych od 1.04.2020 (art. 111 tarczy 2.0).

Dofinansowanie kosztów firmy

Starosta może, na podstawie umowy, przyznać osobie fizycznej prowadzącej DG dofinansowanie z FP części kosztów jej wykonywania (nowy art. 15zzc specustawy), pod warunkiem że:

 • nie zatrudnia pracowników (przywołany przepis mówi o pracownikach, więc chodzi o stosunki pracy),
 • zanotowała spadek obrotów w wyniku szerzenia się COVID-19, czyli zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych kolejnych mies. kalendarzowych, przypadających między 2.01.2020 a dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku – w porównaniu z analogicznymi 2 kolejnymi mies. kalendarzowymi roku poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, gdy 2-miesięczny okres porównawczy zaczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego); musi zatem prowadzić DG od ponad roku,
 • złożyła wniosek o dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego dla miejsca prowadzenia DG w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez jego dyrektora.

Poziom wsparcia zależy od odnotowanego spadku obrotów. Jeżeli wynosi on co najmniej:

 • 30% – dopłata wynosi maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1300 zł),
 • 50% – dopłata wynosi maksymalnie 70% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1820 zł),
 • 80% – dopłata wynosi maksymalnie 90% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (2340 zł).

Pan Feliks prowadzi indywidualną DG od grudnia 2019. Z powodu COVID-19 zanotował spadek obrotów: w lutym 2020 przychody wyniosły 7000 zł, a w marcu – 2500 zł. Planuje zgłosić do PUP wniosek o dofinansowanie kosztów działalności. Wniosek zostanie rozpatrzony odmownie, bo pan Feliks nie wykaże spadku obrotów w porównaniu z lutym i marcem 2019 (ma zbyt krótki staż wykonywania DG).

We wniosku zainteresowany podaje numer rachunku bankowego oraz pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadcza m.in. że: wystąpił spadek obrotów wskutek epidemii koronawirusa, brak przesłanek do ogłoszenia jego upadłości z art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego, nie zalega z podatkami i składkami do końca III kwartału 2019, przeznaczy pomoc na sfinansowanie kosztów DG.

Wnioski o dofinansowanie kosztów DG można złożyć elektronicznie poprzez stronę internetową PUP bądź za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl.

Dofinansowanie przyznaje starosta, zgodnie z umową, na maksymalnie 3 mies.,przypadające od miesiąca złożenia wniosku. RM może w rozporządzeniu – biorąc pod uwagę czas trwania epidemii i jej skutki – przedłużyć okres jego wypłaty. Jest ono wypłacane w okresach miesięcznych. Od 18.04.2020 przedsiębiorca nie musi już przedstawiać co miesiąc przed jego wypłatą oświadczenia o wykonywaniu DG w danym miesiącu. Nie można uzyskać dofinansowania w części, w której te same koszty DG zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Przedsiębiorca musi prowadzić DG przez okres, w którym dostaje dofinansowanie, pod rygorem zwrotu otrzymanej pomocy bez odsetek, proporcjonalnie do okresu niewykonywania DG, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Zrezygnowano z nakazu wykonywania DG również w okresie bezpośrednio po zaprzestaniu pobierania dotacji, przez czas równy okresowi ich otrzymywania.

Co się zmieniło

Zmiany, jakie tarcza 2.0 wprowadziła w dofinansowaniach kosztów DG, polegają na:

 • uwolnieniu świadczeniobiorców od obowiązku składania co miesiąc, przed wypłatą dofinansowania, oświadczenia o prowadzenie DG w danym miesiącu,
 • rezygnacji z konieczności prowadzenia DG również po zaprzestaniu pobierania dotacji – przez czas równy okresowi ich otrzymywania (niedotrzymanie tego warunku skutkowało koniecznością zwrotu pieniędzy),
 • sprecyzowaniu, że dofinansowanie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, a nie od dnia jego zgłoszenia.

Obowiązują one z mocą wsteczną od 1.04.2020, jednak według przepisów przejściowych do dofinansowań udzielonych między 1.04.2020 a 17.04.2020 stosuje się nowe, korzystniejsze zasady (art. 118 pkt 6 w zw. z art. 110 tarczy 2.0).

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Starosta ma prawo udzielić jednorazowo z FP, na podstawie zawartej umowy, pożyczki do 5 tys. zł, ze stałym oprocentowaniem 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia DG (nowy art. 15zzd specustawy). Po zmianach wprowadzonych na mocy tarczy kryzysowej 2.0 mogą się o nią starać mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 Pp, którzy łącznie spełnią poniższe wymogi:

 • prowadzili DG przed 1.03.2020,
 • doznali negatywnych skutków epidemii,
 • złożyli wniosek o pożyczkę do PUP właściwego dla miejsca prowadzenia DG, po ogłoszeniu naboru przez jego dyrektora.

Nie muszą oni zatrudniać na 29.02.2020 pracowników (co przewidywały dotychczasowe przepisy) ani załączać do wniosku oświadczenia potwierdzającego ten fakt.

Uwaga: skorzystanie przez zainteresowanego z pożyczki nie zamyka drogi do ubiegania się o inne preferencje.

Beneficjent spłaca pożyczkę nie dłużej niż przez 12 mies., z karencją w spłacie kapitału i odsetek przez 3 mies. od dnia jej udzielenia. RM ma prawo przedłużyć w rozporządzeniu okres spłaty, mając na względzie długość trwania i skutki pandemii.

Czy to jest pomoc publiczna

Dofinansowanie kosztów działalności osoby prowadzącej pozarolniczą DG, niezatrudniającej pracowników, i pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców (odpowiednio art. 15zzc i art. 15zzd specustawy) kwalifikuje się do pomocy publicznej, mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji z 19.03.2020 – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (DzUrz UE C 91I z 20.03.2020).

Wnioski o pożyczkę można ew. złożyć bezpośrednio poprzez stronę internetową PUP albo za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

Mikroprzedsiębiorca, który przez 3 mies. od dnia przyznania pożyczki będzie prowadził DG, zyskuje umorzenie pożyczki wraz z odsetkami. We wniosku o umorzenie oświadcza on, że wykonywał DG przez wskazany okres. Odpadł zatem krytykowany wymóg niezmniejszenia stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar, przez 3 mies. od udzielania mikropożyczki, w porównaniu ze stanem z 29.02.2020.

Co się zmieniło

Nowe zasady rządzące mikropożyczkami, jakie przyniosła tarcza 2.0, to:

 • umożliwienie korzystania z pożyczek również samozatrudnionym, poprzez eliminację warunku zatrudniania pracowników na 29.02.2020,
 • rezygnacja z uzależnienia umorzenia pożyczki od wymogu zachowania przez 3 mies. od jej udzielenia stanu zatrudnienia (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) przynajmniej na tym samym poziomie, co stan z 29.02.2020,
 • zastąpienie ww. wymogu koniecznością prowadzenia DG przez 3 mies. od udzielenia pomocy.

Nowe korzystniejsze reguły stosuje się również do pożyczek udzielonych między 1.04.2020 a 17.04.2020 (art. 117 tarczy 2.0).

Zapisano też, że przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów updof i updop (nowy art. 15zzd ust. 10 specustawy).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus - postojowe”
Koronawirus

Kolejna pomoc antykryzysowa dla niektórych płatników i pracodawców

Na dodatkowe świadczenie postojowe i abolicję składkową mogą liczyć przedsiębiorcy z szeroko pojętych branż turystycznej, rozrywkowej i transportowej, dotknięci skutkami pandemii.

Nowości wprowadziła Ustawa z 17.09.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1639). Wejdą w życie 1.10.2020.

Temat miesiąca

Tarcza 4.0 – korekty w pomocy dla przedsiębiorców i wykonawców cywilnych

Od 24.06.2020 także dorabiający przedsiębiorcy mogą się starać o świadczenie postojowe, a od 23.07.2020 zleceniobiorcy mogą sami składać o nie wnioski, gdy pracodawca odmówi ich złożenia. Przyznana mikropożyczka zostanie umorzona z urzędu, bez konieczności składania wniosku przez przedsiębiorcę.

To tylko niektóre zmiany wprowadzone ustawą z 19.06.2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (DzU poz. 1086, dalej tarcza 4.0). Większość jej przepisów weszła w życie 24.06.2020.

Koronawirus

„Postojowe” i dofinansowania dla przedsiębiorców i samozatrudnionych

Postojowe dla przedsiębiorców i samozatrudnionych to świadczenie, które ma przysługiwać z tytułu przestoju ekonomicznego spowodowanego koronawirusem. Dla przedsiębiorców przewidziano także dwie inne formy dofinansowania.

Zakłada je projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 poz. 374, w skrócie specustawa), a także niektórych innych ustaw.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....