Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, gdy pracownik przebywał wcześniej na urlopie wychowawczym

Renata Tonder

Nasza pracownica chorowała w lipcu 2019. W okresie 12 mies. poprzedzających chorobę przebywała na urlopie bezpłatnym przez 5 mies.
Czy w tym przypadku przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należało przyjąć wynagrodzenie określone w umowie o pracę, czy średnią z ostatnich 12 mies.? Jak podzielić sumę wynagrodzenia (przez 12 czy przez 7 – z uwagi na korzystanie z urlopu bezpłatnego)?

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi suma wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 mies. poprzedzających niezdolność do pracy z wyłączeniem wynagrodzenia za te miesiące, w których pracownica nie przepracowała co najmniej połowy obowiązującego ją czasu pracy z uwagi na korzystanie z urlopu bezpłatnego, po podzieleniu przez liczbę pozostałych miesięcy roku.

  • ustawa zasiłkowa – ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (także wynagrodzenia za czas choroby oraz pozostałych zasiłków) stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 12 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, albo – w niektórych przypadkach – za krótszy okres (art. 36 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej). Jeden z tych przypadków zachodzi, gdy z 12 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, należy wyłączyć wynagrodzenie za niektóre miesiące ze względu na to, że pracownik nie osiągnął w tych miesiącach wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych.

Gdy w okresie, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku, pracownik nie osiągnął wynagrodzenia z przyczyn usprawiedliwionych, to przy ustalaniu podstawy wymiaru:

  • wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy (art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy zasiłkowej),
  • przyjmuje się – po uzupełnieniu – wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy (art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy zasiłkowej).

Za usprawiedliwioną nieobecność w pracy uważa się przy tym np. przebywanie na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, nieobecność w pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem albo innym chorym członkiem rodziny, a także przebywanie na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym.

Jeżeli zatem w okresie, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku, pracownik był nieobecny w pracy ze względu na korzystanie z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego, wówczas do podstawy wymiaru należy przyjąć wynagrodzenie tylko za te miesiące, które pracownik przepracował w pełni, oraz te, w których przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od okresów, w których pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego. Korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego przez 4 mies. może oznaczać, że korzystał z niego np. przez cały luty, marzec, kwiecień i maj, a także że korzystał z tego urlopu np. w okresie od 12 lutego do 10 maja.

W lipcu 2019 pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby i była to jej pierwsza taka niezdolność do pracy w 2019. Do podstawy wymiaru przysługującego jej wynagrodzenia za czas choroby należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od lipca 2018 do czerwca 2019. W okresie od 1.02.2019 do 30.06.2019 pracownica przebywała na urlopie bezpłatnym. W związku z tym do podstawy wymiaru przysługującego jej wynagrodzenia w lipcu 2019 należy przyjąć wynagrodzenie za okres od lipca 2018 do stycznia 2019, podzielone przez 7 mies.

W lipcu 2019 pracownica sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem w wieku 9 lat. Do podstawy wymiaru przysługującego jej zasiłku opiekuńczego należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od lipca 2018 do czerwca 2019.

W okresie od 10.02.2019 do 10.06.2019 pracownica przebywała na urlopie bezpłatnym. W związku z udzieleniem tego urlopu w lutym 2019 miała obowiązek przepracować 22 dni, a przepracowała 7, tj. mniej niż połowę obowiązującego ją czasu pracy, w marcu, kwietniu i maju 2019 nie przepracowała ani jednego dnia, w czerwcu miała obowiązek przepracować 22 dni, a przepracowała 12, tj. co najmniej połowę obowiązującego ją czasu pracy.

Do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego jej w lipcu 2019 należy zatem przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od lipca 2018 do stycznia 2019 oraz uzupełnione wynagrodzenie za czerwiec 2019, w którym pracownica przepracowała co najmniej połowę obowiązującego ją czasu pracy, podzielone przez 8. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się wynagrodzenia za luty 2019, w którym pracownica przepracowała mniej niż połowę obowiązującego ją czasu pracy z uwagi na urlop bezpłatny oraz za miesiące marzec, kwiecień i maj 2019, w których przez cały miesiąc korzystała z urlopu bezpłatnego.

Jak wynika z powyższego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za 12 mies. poprzedzających okres, w którym powstało prawo do zasiłku, przez liczbę miesięcy, w których zostało osiągnięte, tj. z wyłączeniem miesięcy, w których pracownik nie osiągnął tego wynagrodzenia, bo nie przepracował z przyczyn usprawiedliwionych pełnego miesiąca kalendarzowego albo co najmniej jego połowy.

Należy przy tym dodać, że uzupełnienie wynagrodzenia zmiennego polega na obliczeniu wynagrodzenia, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc (art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy zasiłkowej).

Wynagrodzenie to ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w danym miesiącu – jeżeli przepracował choćby jeden dzień pracy.

W lipcu 2019 pracownica miała obowiązek przepracować 22 dni, a przepracowała 12 ze względu na korzystanie z urlopu bezpłatnego. Osiągnęła przychód 2600 zł. Uzupełnione wynagrodzenie za ten miesiąc wynosi 4113,16 zł (2600 zł × 13,71% = 356,46 zł, 2600 zł – 356,46 zł = 2243,54 zł, 2243,54 zł : 12 dni × 22 dni).

Uwaga: uzupełnienie wynagrodzenia przysługującego w stałej miesięcznej wysokości polega na przyjęciu do podstawy wymiaru wynagrodzenia pracownika określonego w umowie o pracę, tj. pełnego miesięcznego przychodu pomniejszonego o pełną miesięczną składkę na ubezpieczenia społeczne, która zostałaby potrącona, gdyby pracownik przepracował pełny miesiąc.

Pracownica, której stały miesięczny przychód określony w umowie o pracę wynosi 4200 zł, w lipcu 2019 miała obowiązek przepracować 22 dni, a przepracowała 12 ze względu na korzystanie z urlopu bezpłatnego. Uzupełnione wynagrodzenie za ten miesiąc wynosi 3624,20 zł (4200 zł × 13,71% = 575,80 zł, 4200 zł – 575,80 zł = 3624,20 zł).

Więcej na temat: „Zasiłki dla pracowników”
Zasiłki

Czy emeryt-zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego

Renata Tonder
10.06.2019 zatrudniliśmy na umowę zlecenia emeryta. Z tytułu zatrudnienia w naszej firmie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i chorował od 8 do 12 lipca 2019.
Czy powinniśmy mu wypłacić zasiłek chorobowy?

Zasiłki

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika zatrudnionego również na umowy zlecenia

Renata Tonder
Z pracownicą zatrudnioną od 3 lat zawieramy dodatkowo umowy zlecenia na określony czas. Umowy takie były zawierane od 1.01.2018 do 31.03.2018 (600 zł), od 1.09.2018 do 31.10.2018 (400 zł), od 1.01.2019 do 28.02.2019 (500 zł) oraz od 1.04.2019 do 30.06.2019 (750 zł). Pracownica choruje w lipcu 2019.
W jaki sposób w podstawie wymiaru przysługującego jej wynagrodzenia za czas choroby uwzględnić wynagrodzenie z umowy zlecenia?

Zasiłki

Zasiłek opiekuńczy na dziecko w szpitalu

Renata Tonder
Wpłynęło do nas zwolnienie lekarskie pracownicy w związku opieką nad dzieckiem. Jest wystawione przez szpital (dziecko było w szpitalu, a pracownica tam się nim opiekowała). Kilka lat temu kontrola z ZUS zakwestionowała nam wypłatę zasiłku opiekuńczego w podobnym przypadku, argumentując, że 4-letnie dziecko ma w szpitalu zapewnioną opiekę, więc matce nie należał się zasiłek opiekuńczy. Obecne zwolnienie jest na dziecko w wieku 1,5 roku.
Czy matce dziecka do 2 lat należy się zasiłek opiekuńczy z powodu opieki nad nim w szpitalu?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przedawnioną odprawę emerytalną wypłaca nowy pracodawca

Renata Majewska
Emeryt, zatrudniony w naszej spółce od 2008 r. na umowę o pracę, zapowiedział odejście z pracy w lipcu 2019 r. na mocy porozumienia stron, w związku z przejściem na emeryturę. Poinformował, że w 2000 r. stracił posadę na skutek likwidacji zakładu pracy, potem przez pół roku chorował i następnie od 2001 r. pobierał emeryturę bez względu na wiek, z tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej troski. Zapowiedział, że będzie się u nas starał o odprawę emerytalną, bo wcześniej jej nie otrzymał.
Czy spółka ma obowiązek wypłacić odprawę, skoro rozpoczął u nas pracę już jako emeryt? Czy nie powinien się o nią ubiegać u poprzedniego pracodawcy, który go zwolnił w 2000 r.? Co z zasadą jednorazowości odprawy?

Pracownik, który nabył prawo do odprawy emerytalnej w poprzednim miejscu pracy, ale jej nie dostał, i prawo to uległo przedawnieniu, może się ubiegać o wypłatę świadczenia u kolejnego pracodawcy, przechodząc na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na jedno z tych świadczeń, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli już wcześniej ją uzyskał, nie może ponownie nabyć do niej prawa (art. 921 Kp).


Księgi rachunkowe

Zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę – rozliczenie PIT i ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Na 30.11.2018 stan zatrudnienia w spółce z o.o. przekroczył 20 pracowników, więc w 2019 stała się ona płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. W maju spółka będzie po raz pierwszy wypłacać zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą chorobą jednego z zatrudnionych.
Jakie obowiązki ciążą na niej jako płatniku i jak ujmować wypłaty zasiłków w księgach rachunkowych?

Na 30.11.2018 stan zatrudnienia w spółce z o.o. przekroczył 20 pracowników, więc w 2019 stała się ona płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. W maju spółka będzie po raz pierwszy wypłacać zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą chorobą jednego z zatrudnionych.

Jakie obowiązki ciążą na niej jako płatniku i jak ujmować wypłaty zasiłków w księgach rachunkowych?

Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 oraz art. 47 ustawy zasiłkowej).

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, wypłacanych z ubezpieczenia wypadkowego, stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na to ubezpieczenie (art. 9 ust. 2 ustawy wypadkowej).


Zasiłki

Zasiłek opiekuńczy – jak liczyć limity

Krzysztof Tandecki
Licznik dni, za które przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego, zaczyna biec na nowo od stycznia każdego roku. Obecnie jest on inny w przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Zasiłki

Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków od 1.03.2019

Renata Majewska
Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego wzrosły o wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Obowiązki zleceniodawcy w związku z wypłatą zleceniobiorcy zasiłków chorobowego i macierzyńskiego

Marcin Szymankiewicz
Spółka zawarła z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (zamieszkałą w Polsce) umowę zlecenia na okres od 1.04.2018 do 31.03.2019 r. Na potrzeby ubezpieczeń społecznych zleceniobiorczyni złożyła spółce oświadczenie, w którym wniosła o ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także chorobowe. Na tej podstawie spółka zgłosiła ją w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, a także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (od 1.04.2018 r.). Od listopada 2018 r. zleceniobiorczyni przebywa na zasiłku chorobowym z tytułu niezdolności do pracy w okresie ciąży. Termin porodu przypada na styczeń 2019 r., w związku z czym będzie jej też przysługiwał zasiłek macierzyński, którego płatnikiem do 31.03.2019 r. będzie spółka.
Czy od tego zasiłku powinna naliczać i pobierać zaliczkę na PIT?

Nie. Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, zawartą w art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku oraz od których zaniechano poboru podatku.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).


Zasiłki

Nowe zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego

Andrzej Radzisław
Od 6.06.2018 rodzice, którzy opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, uzyskali nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego.

Od 6.06.2018 rodzice, którzy opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, uzyskali nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego.

Wprowadziła je ustawa z 10.05.2018 o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1076).


Zasiłki

Dłuższy okres opieki nad niepełnosprawnymi

Renata Majewska
Od 6.06.2018 pracujący rodzice mogą pobierać zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawne dzieci powyżej 14. roku życia przez okres do 30 dni w roku kalendarzowym.

Egzekucja

Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Renata Majewska
Od lipca 2018 obowiązują zmienione kwoty wolne od potrąceń z zasiłków. Będą co roku wzrastać od 1 marca o wskaźnik waloryzacji najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych (dotychczas były ustalane procentowo od tych świadczeń).

Zasiłki

Kiedy zleceniobiorcy należy się zasiłek chorobowy

Andrzej Radzisław
Spółka zawarła umowę zlecenia na okres od 18.04.2018 do 31.12.2018 i zleceniobiorca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, a także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wynagrodzenie w wysokości 15 zł/godz. jest wypłacane do końca danego miesiąca po przedłożeniu rachunku przez zleceniobiorcę. W kwietniu wypłacono zleceniobiorcy wynagrodzenie za ten miesiąc w wysokości 1200 zł, a w maju za maj – 2400 zł. Zleceniobiorca przedłożył zwolnienie lekarskie ZLA na okres od 4 do 8 czerwca.
Czy należy mu się zasiłek chorobowy, a jeśli tak, to od jakiej podstawy go ustalić? Jakie dokumenty rozliczeniowe złożyć do ZUS?

Zasiłki

Dodatek stażowy i motywacyjny w podstawie wymiaru zasiłku

Andrzej Radzisław
Ciężarna pracownica od 12.03.2018 jest na zwolnieniu lekarskim. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatek stażowy, a do 31.07.2018 ma także przyznany dodatek motywacyjny. Ustaliliśmy podstawę wymiaru zasiłku z okresu marzec 2017 – luty 2018.
Czy ta podstawa powinna być stosowana także od 1.08.2018? Zakładamy, że wtedy pracownica będzie już przebywać na zasiłku macierzyńskim.

Zasiłki

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy o krótkim stażu

Andrzej Radzisław
Osoba zatrudniona od 1.02.2018 na umowę zlecenia (za wynagrodzeniem wg stawki godzinowej 18 zł) pod koniec lutego była 4 dni robocze na zwolnieniu lekarskim. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego obliczyliśmy następująco:
20 dni roboczych × 8 godz. × 18 zł/godz. = 2880 zł (wynagrodzenie za luty, gdyby osoba ta cały miesiąc pracowała),
2880 zł × 13,71% = 394,85 zł (składki społeczne),
2880 zł – 394,85 zł = 2485,15 zł (podstawa wymiaru zasiłku),
2485,15 zł : 30 dni × 4 dni chorobowego × 80% = 265,08 zł (zasiłek za 4 dni zwolnienia).
W drugim tygodniu marca osoba ta była kolejne 2 dni na zwolnieniu z tytułu opieki nad dzieckiem (pełne wynagrodzenie za ten miesiąc wynosiłoby: 21 dni roboczych × 8 godz. × 18 zł/godz. = 3024 zł).
Czy podstawę wymiaru zasiłku za marzec powinniśmy obliczyć identycznie jak w lutym, ale wychodząc od kwoty 3024 zł, czy też powinniśmy przyjąć podstawę z lutego?
Czy w celu obliczenia wysokości zasiłku podstawę tę – przy umowach zlecenia – trzeba dzielić przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu (np. luty ma 28 dni, więc dzieli się ją przez 28 i mnoży przez 4 dni zwolnienia), czy przez 30 – niezależnie od liczby dni w miesiącu?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....