Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego za miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego

Renata Tonder

Pracownik był na zwolnieniu lekarskim w kwietniu 2020. W jednym z miesięcy okresu, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia za czas choroby, korzystał z urlopu wypoczynkowego.
Jak ustalić podstawę wymiaru chorobowego za miesiąc, w którym pracownik przez jego część korzystał z urlopu wypoczynkowego?

Należy zsumować wynagrodzenie za pracę z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy, ew. kwotę tę uzupełnić – o ile występują niżej podane okoliczności.

  • ustawa zasiłkowa – ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zasiłkowej w przypadku gdy do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie przepracował części obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy wskutek usprawiedliwionej nieobecności, wynagrodzenie to albo wyłącza się z podstawy wymiaru, albo przyjmuje, po uzupełnieniu (tj. w wysokości, jaką pracownik otrzymałby, gdyby przepracował pełny miesiąc).

Wyłączeniu podlega wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, zaś uzupełnieniu podlega wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

Zasadą jest, że jeżeli pracownik ma określone w umowie o pracę stałe miesięczne wynagrodzenie, wówczas uzupełnienie tego wynagrodzenia polega na przyjęciu do podstawy wymiaru tego przychodu po potrąceniu pełnej miesięcznej składki (13,71%), tak jakby pracownik przepracował cały miesiąc.

Natomiast uzupełnienie wynagrodzenia zmiennego polega na podzieleniu wynagrodzenia osiągniętego za dni przepracowane przez liczbę tych dni i pomnożeniu przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany w danym miesiącu przepracować.

Pracownica sprawowała osobistą opiekę nad chorym dzieckiem w kwietniu 2020. Otrzymuje zmienne wynagrodzenie. Do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego należy przyjąć wynagrodzenie z okresu od kwietnia 2019 do marca 2020. W sierpniu 2019 pracownica była obowiązana przepracować 21 dni, a przepracowała 14, ponieważ przez 7 dni sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem. Za przepracowane dni otrzymała przychód 2400 zł, a po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, wynoszących 329,04 zł (13,71% z 2400 zł), jej wynagrodzenie wyniosło 2070,96 zł. Wynagrodzenie za sierpień należy przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego w kwietniu 2020 w kwocie 3106,44 zł (2070,96 zł : 14 dni × 21 dni).

Uwaga: wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków, ponieważ jest to wynagrodzenie, od którego ustala się składkę na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe.

Gdy w miesiącu, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków, przez część miesiąca pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego, to jeżeli otrzymuje wynagrodzenie:

  • stałe – uzupełnienie wynagrodzenia polega na przyjęciu do podstawy wymiaru zasiłku wynagrodzenia miesięcznego określonego w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy,
  • zmienne – wynagrodzenie za pracę sumuje się z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy i podlega uzupełnieniu, z tym że dni urlopu wypoczynkowego są traktowane jak dni, w których pracownik wykonywał pracę.

Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy pracownik otrzymuje zarówno wynagrodzenie stałe, jak i zmienne (np. prowizję). Wówczas, jeżeli za część miesiąca otrzymał wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy obliczone łącznie ze zmiennym składnikiem wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika należy w całości potraktować jako wynagrodzenie zmienne, nawet gdy otrzymuje część wynagrodzenia w stałej wysokości, i uzupełnić za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy na zasadach ustalonych dla wynagrodzenia zmiennego.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy traktuje się jak wynagrodzenie za przepracowane dni.

Pracownica zatrudniona na pół etatu otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie 2000 zł oraz prowizję, której wysokość ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni nieobecności w pracy. Pracownica stała się niezdolna do pracy z powodu choroby w maju 2020 i przysługuje jej prawo do zasiłku chorobowego. Do podstawy jego wymiaru należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od maja 2019 do kwietnia 2020.

W lipcu 2019 pracownica:

  • przez 10 dni korzystała z urlopu wypoczynkowego i za ten okres otrzymała przychód z tytułu wynagrodzenia urlopowego 1200 zł, a po pomniejszeniu o kwotę potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne – 1035,48 zł (13,71% z przychodu 1200 zł, tj.
  • 164,52 zł),
  • pracowała przez 7 dni i otrzymała przychód za przepracowane dni w kwocie 700 zł – a po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – 604,03 zł (13,71% z 700 zł, tj. 95,97 zł) oraz przychód z tytułu prowizji w wysokości 300 zł – a po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – 258,87 zł (13,71% z 300 zł, tj. 41,13 zł),
  • w okresie od 15.07.2019 do 22.07.2019 była nieobecna w pracy, ponieważ sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem; w lipcu miała obowiązek przepracować 23 dni.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w maju 2020 wynagrodzenie za lipiec 2019 należy przyjąć po uzupełnieniu w następujący sposób:

  • zsumować wynagrodzenie za pracę (składnik stały i zmienny) z wynagrodzeniem za urlop wypoczynkowy i podzielić przez liczbę dni pracy oraz udzielonego urlopu wypoczynkowego (10 + 7 = 17),
  • następnie tak otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni, które pracownica była obowiązana przepracować w lipcu (23 dni).

Wynagrodzenie za lipiec należy zatem uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie 2568,40 zł [(604,03 zł + 258,87 zł + 1035,48 zł) : 17] × 23.

Nowe artykuły na naszych stronach:
Podatki 2021

Spółki jawne i komandytowe nowymi podatnikami CIT

Wskutek nowelizacji przepisów updop niektóre spółki jawne i wszystkie spółki komandytowe zostały zobligowane do rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiana zasad uznawania spółek osobowych za podatników CIT nastąpiła za sprawą ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Podatki 2021

Zryczałtowany CIT od dochodów spółek kapitałowych – podstawowe zasady

Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są osoby fizyczne, mogą od 1.01.2021 r. wybrać nowy reżim opodatkowania – ryczałt od dochodów (tzw. estoński CIT), dzięki któremu, jeśli poniosą nakłady inwestycyjne, nie zapłacą na bieżąco podatku od osiąganych, a niewypłaconych zysków.

Został on wprowadzony ustawą z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja). Przepisy umożliwiające wybór ryczałtu oraz określające reguły jego stosowania zamieszczono w nowym rozdz. 6b updop.

W niniejszym opracowaniu przybliżę podstawowe zasady korzystania z tej formy opodatkowania i alternatywę dla niej, jaką jest utworzenie funduszu inwestycyjnego. Jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach” – z uwagi na złożoność zagadnienia zostaną one przedstawione w kolejnych artykułach, na licznych przykładach, z uwzględnieniem objaśnień MF.

Podatki dochodowe

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r.

Od nowego roku weszło w życie wiele zmian w przepisach updof, dotyczących m.in. zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych, niektórych zwolnień od PIT, w tym rozszerzenia zakresu tzw. ulgi dla młodych, ograniczenia ulgi abolicyjnej.

„Podatek cukrowy” i od „małpek”

Od 1.01.2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące opłaty od środków spożywczych, czyli tzw. podatku cukrowego, oraz opłaty od napojów alkoholowych w małych formatach – do 300 ml (tzw. małpek).

Zostały wprowadzone ustawą z 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, której deklarowanym celem jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego właśnie promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Transakcje unijne

Stawka 0% VAT dla dostawy wewnątrzwspólnotowej – objaśnienia MF

MF wyjaśnił zasady dokumentowania WDT dla celów stosowania zerowej stawki – zgodnie z unijnym rozporządzeniem i ustawą o VAT.

Reguły dokumentowania wywozu towarów i ich dostarczenia do nabywcy na terytorium innego Państwa UE w ramach WDT regulują art. 42 ust. 3–5 i 11 ustawy o VAT, a od 1.01.2020 także przepisy rozporządzenia wykonawczego (282/2011) do dyrektywy. W „Objaśnieniach podatkowych z 17.12.2020 w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług” MF wskazał, jak interpretować ww. unormowania.

Koronawirus

Tarcza 6.0 – jaka pomoc dla przedsiębiorców z poszkodowanych branż

Mogą liczyć na poszerzone świadczenie postojowe oraz bezzwrotne dotacje na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Zmiany w tym zakresie wprowadza najnowsza nowelizacja specustawy – z 9.12.2020 – nazywana tarczą 6.0 (DzU poz. 2255). Oprócz tego przewiduje nowe dofinansowania pensji pracowników i zwolnienie ze składek ZUS (piszemy o tym na s. 3 i 9).

Ulga w ZUS

Abolicja składkowa tylko dla niektórych firm

Rozszerzenie zwolnienia z ZUS za lipiec–wrzesień oraz wprowadzenie nowego za listopad to efekt kolejnych przepisów antycovidowych.

Chodzi o nowelizację specustawy z 9.12.2020, tzw. tarczę 6.0 (DzU poz. 2255). Podobnie do ostatnich zmian tego typu oferuje ona pomoc branżową, czyli dla podmiotów najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa, m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub na FEP za pewne okresy, wykazane w złożonych deklaracjach rozliczeniowych. Większość zmian w tym zakresie weszła w życie 16.12.2020, a część – 30.12.2020.

Rachunkowość

Nieodpłatne otrzymanie żywności w księgach organizacji pozarządowej

Nasza fundacja, prowadząca bank żywności, zawarła umowę z miejscowym sklepem wielkopowierzchniowym (hipermarketem), sprzedawcą produktów spożywczych, dotyczącą nieodpłatnego przekazywania nam żywności nienadającej się do sprzedaży. Umowa została zawarta w ramach wywiązania się przez sklep wielkopowierzchniowy z obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
Czy żywność, otrzymywaną przez nas nieodpłatnie w ramach tej umowy, powinniśmy ewidencjonować, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (dalej ustawa) nakłada na niektórych dużych sprzedawców żywności (sklepy wielkopowierzchniowe), w których udział żywności w przychodach wynosi co najmniej 50%, obowiązek zawarcia z wybraną organizacją pozarządową umowy na nieodpłatne przekazywanie jej żywności nienadającej się do sprzedaży z powodu wad, jej wyglądu lub wyglądu opakowania albo której okres przydatności do spożycia lub trwałości jest bliski zakończenia.

Rachunkowość

Badanie sprawozdania finansowego za 2020 r.

Spółka z o.o. zatrudnia 42 pracowników. Na skutek pandemii przychody ze sprzedaży towarów i produktów zmalały i w 2020 r. wyniosły znacznie mniej niż równowartość złotowa 5 mln euro. Czy możemy odstąpić od ciążącego na nas dotychczas obowiązku poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

W myśl art. 64 ust. 1 pkt 4 uor obowiązek poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta spoczywa na jednostkach kontynuujących działalność, które w roku obrotowym poprzedzającym rok sprawozdawczy spełniły co najmniej dwa z trzech następujących warunków:

Rachunkowość

Zmniejszenie bezzwrotnego dofinansowania

W wyniku kontroli musimy zwrócić część dofinansowania wynagrodzeń otrzymanego od starosty jako bezzwrotne. Jak zaksięgować taką operację?

Wszelkie bezzwrotne dofinansowania działalności operacyjnej przez urzędy i instytucje państwowe lub samorządowe księguje się zazwyczaj następująco:

Podatki i prawo gospodarcze

Zobowiązanie uregulowane z opóźnieniem w trakcie roku – czy trzeba wykazywać w załączniku CIT-WZ

Spółka z o.o. miała zobowiązanie handlowe, dla którego 90. dzień od upływu terminu płatności minął w maju 2020 r. W związku z tym, że zobowiązanie to uregulowała dopiero we wrześniu, zwiększyła o jego kwotę dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki za maj 2020 r., a następnie zmniejszyła o tę samą kwotę dochód będący podstawą obliczenia zaliczki za wrzesień 2020 r.
Czy zobowiązanie to spółka powinna wykazać w zał. CIT-WZ do zeznania CIT-8 za 2020 r.?
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty wykonania członkom zarządu testów na koronawirusa

Spółka z o.o. poniosła koszty wykonania testów na obecność SARS-CoV-2 u członków zarządu.
Czy może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Podatki i prawo gospodarcze

Odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu dzierżawy a obowiązek wykazania przychodu z umorzenia zobowiązania

Spółka z o.o. dzierżawi lokal użytkowy od jednostki organizacyjnej miasta. Ponieważ jej płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi epidemii COVID-19, na mocy uchwały rady miasta wydzierżawiający odstąpił od dochodzenia od niej należności cywilnoprawnych z tytułu czynszu dzierżawnego za kwiecień i maj 2020 r.
Czy na skutek tego spółka uzyskała przychód do opodatkowania z tytułu umorzenia zobowiązania?

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a updop do przychodów podatkowych zalicza się m.in. wartość umorzonych zobowiązań.

Podatki i prawo gospodarcze

Czy od przedpłaty na poczet nieskonkretyzowanych dostaw trzeba naliczyć VAT

Spółka z o.o. jest producentem sprzętu i akcesoriów wędkarskich. Chce wprowadzić system przedpłat dla sklepów i hurtowni. Przed danym sezonem zamówień kontrahenci wpłacą na poczet przyszłych zamówień uzgodnioną kwotę, nie większą niż 20 tys. zł, otrzymując w zamian dodatkowy rabat. Przedpłata zostanie przypisana do kontrahenta w systemie sprzedażowym spółki. W momencie jej wpłaty nie będą znane rodzaj ani ilość towarów, które ostatecznie zamówi. Będą one konkretyzowane z chwilą złożenia zamówienia. Wtedy też odpowiednia kwota przedpłaty zostanie zaliczona na poczet ceny. Jeżeli dany kontrahent nie złoży zamówień o wartości równej co najmniej kwocie przedpłaty, nadwyżka przedpłaty nad wartością zamówień zostanie mu zwrócona.
Czy obowiązek podatkowy w VAT powstanie z chwilą wniesienia przedpłaty na poczet przyszłych nieskonkretyzowanych zamówień towarów, w odniesieniu do całej jej kwoty, czy też z chwilą złożenia przez kontrahenta konkretnego zamówienia w stosunku do odpowiedniej części przedpłaty zaliczonej na poczet ceny?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Praca zdalna podczas kwarantanny i izolacji

Czy pracownicy, którzy odbywają kwarantannę lub są w izolacji, mogą w tym czasie pracować zdalnie? Jakie warunki muszą być spełnione, aby było to zgodne z prawem?

Pracownicy i inni zatrudnieni (np. na umowach cywilnych) mogą świadczyć pracę zdalną podczas obowiązkowej kwarantanny i izolacji w warunkach domowych (dalej izolacja domowa) z powodu wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), który wywołuje chorobę COVID-19. Przepisy nie przewidują takiej możliwości podczas izolacji w izolatorium lub w szpitalu.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i ich wpływ na obowiązki zakładu pracy jako płatnika

Od 1.01.2021 r. Polska przeszła w stosunkach z kolejnymi krajami (m.in. z Belgią, Danią) z metody wyłączenia z progresją na metodę zaliczenia proporcjonalnego.

Czy ma to wpływ na pobór przez polskiego pracodawcę zaliczki na PIT od dochodów z pracy wykonywanej przez polskich pracowników za granicą?

Nie, zmiana metody unikania opodatkowania w relacjach podatkowych z danym krajem nie wpływa na pobór zaliczki od dochodów z pracy. Zasada pozostaje niezmienna: wynagrodzenie osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca jest wykonywana na terytorium innego kraju. Wtedy dochód może być opodatkowany zarówno w kraju, w którym praca jest wykonywana, jak i w państwie zamieszkania, czyli w Polsce, a podwójnemu opodatkowaniu zapobiegają mechanizmy przyjęte w bilateralnych umowach łączących poszczególne kraje.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zakwaterowanie pracowników – czy jest przychodem

Czy zakwaterowanie (nocleg) delegowanego pracownika poza miejscem jego zamieszkania leży w interesie pracownika, czy pracodawcy? Odpowiedź na to pytanie decyduje o kwalifikacji ponoszonych przez firmy wydatków na zapewnienie noclegów delegowanym w miejscu wykonywania przez nich pracy, jako przychodów tych pracowników, w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof, podlegających PIT.

Opisywany problem stanowi jaskrawy przykład, w jak trudnych i niestabilnych warunkach muszą funkcjonować polscy przedsiębiorcy. Stanowiska sądów i organów podatkowych w tej kwestii były (i są nadal) zmienne.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....