Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika zatrudnionego również na umowy zlecenia

Renata Tonder

Z pracownicą zatrudnioną od 3 lat zawieramy dodatkowo umowy zlecenia na określony czas. Umowy takie były zawierane od 1.01.2018 do 31.03.2018 (600 zł), od 1.09.2018 do 31.10.2018 (400 zł), od 1.01.2019 do 28.02.2019 (500 zł) oraz od 1.04.2019 do 30.06.2019 (750 zł). Pracownica choruje w lipcu 2019.
W jaki sposób w podstawie wymiaru przysługującego jej wynagrodzenia za czas choroby uwzględnić wynagrodzenie z umowy zlecenia?

W tym przypadku wynagrodzenie z tytułu dodatkowo zawartej umowy zlecenia niestety nie może zostać uwzględnione w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby.

 • Kp – Kodeks pracy
 • ustawa zasiłkowa – ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Podstawę tę (art. 92 Kp) ustala się na zasadach określonych dla zasiłku chorobowego. Stanowi ją przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 mies. poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy z powodu choroby (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Wynagrodzeniem uwzględnianym w podstawie wymiaru jest także wypłacone pracownikowi za ten okres wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, które traktuje się na równi z wynagrodzeniem ze stosunku pracy, jednak jest pewien warunek. Otóż do wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą stosuje się przepisy dotyczące składnika wynagrodzenia przysługującego do określonego terminu (art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Zatem wynagrodzenie to, jeżeli zostało wypłacone za okres, z którego wynagrodzenie przyjmowane jest do podstawy wymiaru zasiłku, powinno być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego z tytułu zatrudnienia tylko w czasie trwania takiej umowy. Należy je więc wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku przysługującego za okres po terminie, do którego umowa była zawarta.

Z pracownikiem zawarto umowę zlecenia na okres od 1.01.2019 do 31.03.2019. W kwietniu 2019 stał się niezdolny do pracy. Do podstawy wymiaru przysługującego mu wynagrodzenia za czas choroby należy przyjąć jedynie przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy o pracę wypłacone za okres od kwietnia 2018 do marca 2019. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się wynagrodzenia z ww. umowy zlecenia, ponieważ nie trwała ona w czasie niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby (została zakończona przed zachorowaniem).

Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby w okresie od 25.04.2019 do 10.05.2019. Pracodawca zawarł z nią dodatkowo umowę zlecenia na okres od 1.02.2019 do 30.04.2019. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od kwietnia 2018 do marca 2019. W podstawie tej za okres od 25.04.2019 do 30.04.2019 trzeba również uwzględnić wynagrodzenie ze zlecenia wypłacone pracownicy za luty i marzec 2019. Podstawę wymiaru chorobowego za okres od 1.05.2019 do 10.05.2019 należało ustalić ponownie, wyłączając z niej wynagrodzenie z umowy zlecenia.

W rozpatrywanym przypadku pracownica choruje w lipcu 2019, zatem podstawę wymiaru przysługującego jej wynagrodzenia za czas choroby stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od lipca 2018 do czerwca 2019. Wynagrodzenie wypłacone z tytułu wskazanych w pytaniu umów zlecenia nie może być uwzględnione w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby przysługującego pracownicy w lipcu 2019, ponieważ umowy te nie trwają w czasie, gdy jest ona chora (zakończyły się, zanim zaczęła się niezdolność do pracy w lipcu).

Uwaga: warto przypomnieć o zasadzie, zgodnie z którą jeżeli wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą stanowi podstawę wymiaru, to uwzględnia się je w tej podstawie w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania.

Pracownik otrzymuje zmienne wynagrodzenie. Dodatkowo pracodawca zawarł z nim umowę zlecenia na okres od 1.12.2018 do 31.12.2019. Od 22.05.2019 do 17.06.2019 pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby i ma z tego tytułu prawo do wynagrodzenia za czas choroby. Do podstawy jego wymiaru należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę wypłacone za okres od maja 2018 do kwietnia 2019 oraz wynagrodzenie ze zlecenia wypłacone za okres od grudnia 2018 do kwietnia 2019. W styczniu 2019 pracownik korzystał z opieki nad chorą żoną. W tym miesiącu miał przepracować 19 dni roboczych, a przepracował 14. Uzyskał przychód 3240 zł. Z umowy zlecenia otrzymał przychód w kwocie 460 zł. Wynagrodzenie za styczeń 2019, uwzględnione w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby przysługującego pracownikowi w maju i czerwcu 2019, wynosi 4191,23 zł i obliczone zostało następująco:

 • wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy o pracę:
  • 3240 zł × 13,71% = 444,20 zł,
  • 3240 zł – 444,20 zł = 2795,80 zł,
  • 2795,80 zł : 14 dni = 199,70 zł,
  • 199,70 zł × 19 dni = 3794,30 zł,
 • wynagrodzenie z umowy zlecenia:
  • 460 zł × 13,71% = 63,07 zł,
  • 460 zł – 63,07 zł = 396,93 zł.

Łącznie wynagrodzenie przyjęte do podstawy wymiaru to 4191,23 zł (3794,30 + 396,93).

Więcej na temat: „Zasiłki dla pracowników”
Zasiłki

Zasiłek opiekuńczy na dziecko w szpitalu

Renata Tonder
Wpłynęło do nas zwolnienie lekarskie pracownicy w związku opieką nad dzieckiem. Jest wystawione przez szpital (dziecko było w szpitalu, a pracownica tam się nim opiekowała). Kilka lat temu kontrola z ZUS zakwestionowała nam wypłatę zasiłku opiekuńczego w podobnym przypadku, argumentując, że 4-letnie dziecko ma w szpitalu zapewnioną opiekę, więc matce nie należał się zasiłek opiekuńczy. Obecne zwolnienie jest na dziecko w wieku 1,5 roku.
Czy matce dziecka do 2 lat należy się zasiłek opiekuńczy z powodu opieki nad nim w szpitalu?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przedawnioną odprawę emerytalną wypłaca nowy pracodawca

Renata Majewska
Emeryt, zatrudniony w naszej spółce od 2008 r. na umowę o pracę, zapowiedział odejście z pracy w lipcu 2019 r. na mocy porozumienia stron, w związku z przejściem na emeryturę. Poinformował, że w 2000 r. stracił posadę na skutek likwidacji zakładu pracy, potem przez pół roku chorował i następnie od 2001 r. pobierał emeryturę bez względu na wiek, z tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej troski. Zapowiedział, że będzie się u nas starał o odprawę emerytalną, bo wcześniej jej nie otrzymał.
Czy spółka ma obowiązek wypłacić odprawę, skoro rozpoczął u nas pracę już jako emeryt? Czy nie powinien się o nią ubiegać u poprzedniego pracodawcy, który go zwolnił w 2000 r.? Co z zasadą jednorazowości odprawy?

Pracownik, który nabył prawo do odprawy emerytalnej w poprzednim miejscu pracy, ale jej nie dostał, i prawo to uległo przedawnieniu, może się ubiegać o wypłatę świadczenia u kolejnego pracodawcy, przechodząc na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na jedno z tych świadczeń, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli już wcześniej ją uzyskał, nie może ponownie nabyć do niej prawa (art. 921 Kp).


Księgi rachunkowe

Zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę – rozliczenie PIT i ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Na 30.11.2018 stan zatrudnienia w spółce z o.o. przekroczył 20 pracowników, więc w 2019 stała się ona płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. W maju spółka będzie po raz pierwszy wypłacać zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą chorobą jednego z zatrudnionych.
Jakie obowiązki ciążą na niej jako płatniku i jak ujmować wypłaty zasiłków w księgach rachunkowych?

Na 30.11.2018 stan zatrudnienia w spółce z o.o. przekroczył 20 pracowników, więc w 2019 stała się ona płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. W maju spółka będzie po raz pierwszy wypłacać zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą chorobą jednego z zatrudnionych.

Jakie obowiązki ciążą na niej jako płatniku i jak ujmować wypłaty zasiłków w księgach rachunkowych?

Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 mies. kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 oraz art. 47 ustawy zasiłkowej).

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, wypłacanych z ubezpieczenia wypadkowego, stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na to ubezpieczenie (art. 9 ust. 2 ustawy wypadkowej).


Zasiłki

Zasiłek opiekuńczy – jak liczyć limity

Krzysztof Tandecki
Licznik dni, za które przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego, zaczyna biec na nowo od stycznia każdego roku. Obecnie jest on inny w przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Zasiłki

Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków od 1.03.2019

Renata Majewska
Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego wzrosły o wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Obowiązki zleceniodawcy w związku z wypłatą zleceniobiorcy zasiłków chorobowego i macierzyńskiego

Marcin Szymankiewicz
Spółka zawarła z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (zamieszkałą w Polsce) umowę zlecenia na okres od 1.04.2018 do 31.03.2019 r. Na potrzeby ubezpieczeń społecznych zleceniobiorczyni złożyła spółce oświadczenie, w którym wniosła o ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także chorobowe. Na tej podstawie spółka zgłosiła ją w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, a także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (od 1.04.2018 r.). Od listopada 2018 r. zleceniobiorczyni przebywa na zasiłku chorobowym z tytułu niezdolności do pracy w okresie ciąży. Termin porodu przypada na styczeń 2019 r., w związku z czym będzie jej też przysługiwał zasiłek macierzyński, którego płatnikiem do 31.03.2019 r. będzie spółka.
Czy od tego zasiłku powinna naliczać i pobierać zaliczkę na PIT?

Nie. Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, zawartą w art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku oraz od których zaniechano poboru podatku.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).


Zasiłki

Nowe zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego

Andrzej Radzisław
Od 6.06.2018 rodzice, którzy opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, uzyskali nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego.

Od 6.06.2018 rodzice, którzy opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, uzyskali nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego.

Wprowadziła je ustawa z 10.05.2018 o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1076).


Zasiłki

Dłuższy okres opieki nad niepełnosprawnymi

Renata Majewska
Od 6.06.2018 pracujący rodzice mogą pobierać zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawne dzieci powyżej 14. roku życia przez okres do 30 dni w roku kalendarzowym.

Egzekucja

Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Renata Majewska
Od lipca 2018 obowiązują zmienione kwoty wolne od potrąceń z zasiłków. Będą co roku wzrastać od 1 marca o wskaźnik waloryzacji najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych (dotychczas były ustalane procentowo od tych świadczeń).

Zasiłki

Kiedy zleceniobiorcy należy się zasiłek chorobowy

Andrzej Radzisław
Spółka zawarła umowę zlecenia na okres od 18.04.2018 do 31.12.2018 i zleceniobiorca został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, a także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wynagrodzenie w wysokości 15 zł/godz. jest wypłacane do końca danego miesiąca po przedłożeniu rachunku przez zleceniobiorcę. W kwietniu wypłacono zleceniobiorcy wynagrodzenie za ten miesiąc w wysokości 1200 zł, a w maju za maj – 2400 zł. Zleceniobiorca przedłożył zwolnienie lekarskie ZLA na okres od 4 do 8 czerwca.
Czy należy mu się zasiłek chorobowy, a jeśli tak, to od jakiej podstawy go ustalić? Jakie dokumenty rozliczeniowe złożyć do ZUS?

Zasiłki

Dodatek stażowy i motywacyjny w podstawie wymiaru zasiłku

Andrzej Radzisław
Ciężarna pracownica od 12.03.2018 jest na zwolnieniu lekarskim. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatek stażowy, a do 31.07.2018 ma także przyznany dodatek motywacyjny. Ustaliliśmy podstawę wymiaru zasiłku z okresu marzec 2017 – luty 2018.
Czy ta podstawa powinna być stosowana także od 1.08.2018? Zakładamy, że wtedy pracownica będzie już przebywać na zasiłku macierzyńskim.

Zasiłki

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy o krótkim stażu

Andrzej Radzisław
Osoba zatrudniona od 1.02.2018 na umowę zlecenia (za wynagrodzeniem wg stawki godzinowej 18 zł) pod koniec lutego była 4 dni robocze na zwolnieniu lekarskim. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego obliczyliśmy następująco:
20 dni roboczych × 8 godz. × 18 zł/godz. = 2880 zł (wynagrodzenie za luty, gdyby osoba ta cały miesiąc pracowała),
2880 zł × 13,71% = 394,85 zł (składki społeczne),
2880 zł – 394,85 zł = 2485,15 zł (podstawa wymiaru zasiłku),
2485,15 zł : 30 dni × 4 dni chorobowego × 80% = 265,08 zł (zasiłek za 4 dni zwolnienia).
W drugim tygodniu marca osoba ta była kolejne 2 dni na zwolnieniu z tytułu opieki nad dzieckiem (pełne wynagrodzenie za ten miesiąc wynosiłoby: 21 dni roboczych × 8 godz. × 18 zł/godz. = 3024 zł).
Czy podstawę wymiaru zasiłku za marzec powinniśmy obliczyć identycznie jak w lutym, ale wychodząc od kwoty 3024 zł, czy też powinniśmy przyjąć podstawę z lutego?
Czy w celu obliczenia wysokości zasiłku podstawę tę – przy umowach zlecenia – trzeba dzielić przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu (np. luty ma 28 dni, więc dzieli się ją przez 28 i mnoży przez 4 dni zwolnienia), czy przez 30 – niezależnie od liczby dni w miesiącu?

Zasiłki

Wyższe kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków

Renata Majewska
Od 1.03.2018 wzrosły kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z zasiłków: z tytułu alimentów o ok. 15 zł, a z racji świadczeń niealimentacyjnych – o nieco ponad 22 zł. Nowe wskaźniki stosujemy do świadczeń należnych za okres od tej daty.

Od 1.07.2017 obowiązują 2 kwoty wolne od obligatoryjnych potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z tytułu:

 • alimentów – 50% najniższej emerytury miesięcznie,
 • świadczeń niealimentacyjnych – 75% najniższej emerytury miesięcznie.

Dokumenty ZUS

Nowe formularze zasiłkowe

ZUS przygotował uproszczone wzory 9 formularzy zasiłkowych.

Są one dostępne od 27.10.2017. Jak zapewniono w komunikacie zamieszczonym 30.10.2017 na stronie internetowej ZUS, nowe formularze mają być łatwe do wypełnienia, a komunikaty i podpowiedzi zostały napisane prostym językiem.

Nowe druki to:


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....