Podstawa opodatkowania VAT usług wymiany walut

Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy

Spółka świadczy usługi informatyczne. Zamierza jednak także przeprowadzać z kontrahentami nieregularne transakcje wymiany EUR na PLN. Strony nie będą uiszczać żadnych prowizji/opłat za pośrednictwo. Jedyną płatnością będzie przelew określonej kwoty w EUR (podlegającej wymianie), a z drugiej strony – przelew kwoty w PLN przeliczonej wg średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w przededniu danej operacji. Na danej operacji wymiany waluty może powstać u spółki wynik (dodatni lub ujemny) z tytułu różnic między kursem wymiany EUR na PLN (tj. średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego wymianę a kursem, po którym spółka przeliczyła walutę EUR w chwili otrzymania tytułem należnego wynagrodzenia). Co będzie podstawą opodatkowania VAT opisanych usług?

Ustawa o VAT nie zawiera szczególnego przepisu, który określałby wprost podstawę opodatkowania usług polegających na wymianie walut. Należy zatem ustalić ją, kierując się zasadami ogólnymi.

  • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). W myśl art. 29a ust. 6 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje:

  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku,
  • koszty dodatkowe, jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Jako podstawę opodatkowania należy zatem przyjąć otrzymaną przez usługodawcę zapłatę, wynagrodzenie za świadczone usługi. W przypadku transakcji wymiany walut wynagrodzeniem podmiotu świadczącego takie usługi jest różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży waluty.

TSUE w wyroku z 14.07.1998 (C-172/96) stwierdził, że w odniesieniu do transakcji polegających na obrocie walutami podstawą opodatkowania jest wynik zrealizowany w danym okresie czasu.

Podkreślić należy, że transakcje wymiany walut są transakcjami na pieniądzach, tj. rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku, realizowanymi z wieloma podmiotami jednocześnie, co oznacza, że gdy w danym okresie dokonywane są setki podobnych transakcji, nie sposób ustalić, po jakiej cenie został zakupiony dany pieniądz i czy jego sprzedaż przyniosła zysk, czy stratę. Rozwiązanie przyjęte przez TSUE jest wówczas jedynym logicznym sposobem pozwalającym na określenie wielkości osiągniętego obrotu.

W opisanym przypadku z tytułu wymiany EUR na PLN żadna ze stron nie będzie uzyskiwać prowizji, opłat ani innego rodzaju wynagrodzenia. Jednak na operacji wymiany waluty może powstać u spółki dodatni wynik z tytułu różnic między kursem wymiany posiadanych EUR na PLN. Ten właśnie dodatni wynik (zysk) osiągnięty z tytułu danej transakcji wymiany, określany w momencie wymiany waluty, będzie stanowił podstawę opodatkowania, co potwierdza interpretacja KIS z 27.03.2018 (0112-KDIL1-3.4012.56.2018.2.PR).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....