Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. wybrało firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego (sf). W następnej kolejności jednostka powinna podpisać odpowiednią umowę z tą firmą. Spółka ma wieloosobowy zarząd, który podpisuje sf.
Czy umowę o badanie sf z firmą audytorską musi podpisać cały zarząd, czy też – jak w przypadku pozostałych umów – może to zrobić 2 członków zarządu lub członek zarządu i pełnomocnik ustanowiony w spółce (art. 205 ust. 1 Ksh)?

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sf dokonuje organ zatwierdzający sf jednostki, chyba że umowa, statut lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Nie może to być kierownik jednostki (art. 66 ust. 4 uor).

Natomiast umowę o badanie sf z firmą audytorską zawiera kierownik jednostki. Art. 17 ust. 1 Ksh stanowi przy tym, że jeżeli do dokonania czynności przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna.

Wyświetlono 26% treści artykułu

Więcej na temat: „Rewizja finansowa”
Audytor

Dokumentacja systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej (cz. I)

Antoni Kwasiborski
Każda firma audytorska jest zobowiązana do ustanowienia i wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz zapewnienia jego skutecznego działania. Artykuł przedstawia stojące przed nią zadania w tym zakresie.

Celem systemu wewnętrznej kontroli jakości (dalej swkj) jest uzyskanie wystarczającej pewności, że:

  • firma audytorska (dalej fa) i jej personel przestrzegają zawodowych standardów oraz obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych,
  • sprawozdania z wykonania usług, sporządzane przez działających w imieniu fa biegłych rewidentów – odpowiedzialnych za wykonanie zlecenia – są w danych okolicznościach odpowiednie.

Audytor

Sprawozdanie z badania w formie elektronicznej

Czy firma audytorska może przyjąć ogólną zasadę, że sprawozdanie z badania będzie w każdym przypadku sporządzane w formie elektronicznej?
Jak postąpić, jeżeli klient wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS chce otrzymać sprawozdanie z badania w formie papierowej?

Audytor

Badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego przez tego samego kluczowego biegłego rewidenta

Czy w świetle obowiązujących zasad etyki zawodowej, a dokładnie zagrożenia niezależności spowodowanego autokontrolą, dopuszczalne jest badanie przez tego samego kluczowego biegłego rewidenta sprawozdania finansowego jednostki dominującej grupy kapitałowej, kilku jednostek zależnych wchodzących w skład tej grupy, a następnie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy?

Komitet audytu

Komitety audytu – nie tylko sprawozdawczość i audyt

Artykuł omawia główne zadania komitetów audytu, działających w jednostkach zainteresowania publicznego.

Zasady i praktyka działalności komitetów audytu (KA) wchodzących w skład rad nadzorczych – pomimo niemal 9-letniego okresu ich funkcjonowania w Polsce – nadal wzbudzają wątpliwości i wywołują dyskusje zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków ładu korporacyjnego.

Z tym większym zainteresowaniem przeczytałem artykuł Piotra Rybickiego Funkcje komitetu audytu, w którym trafnie przedstawia on niektóre problemy związane z powoływaniem członków KA, komunikacją z kluczowymi interesariuszami wewnątrz jednostki i poza nią oraz praktycznym podejściem do realizacji zadań KA.


Rachunkowość

Badanie sprawozdania z działalności

Jesteśmy zobowiązani do sporządzania sprawozdania z działalności.
Czy podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta (firmę audytorską)? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Nadmieniamy, że nie sporządzamy oświadczenia nt. informacji niefinansowych.

Komitet audytu

Funkcje komitetu audytu

Piotr Rybicki
Artykuł przedstawia rolę komitetu audytu, powoływanego w jednostkach zainteresowania publicznego, status i skład tego komitetu, sposoby realizacji zadań oraz związane z tym problemy.

W połowie 2017 r. dotychczasowa ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie została zastąpiona ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej uobr). Przy okazji zaktualizowano przepisy nakładające na jednostki zainteresowania publicznego (jzp) obowiązek powoływania komitetów audytu oraz wyznaczające ich zadania.


Rachunkowość

Jeszcze raz o podpisywaniu umowy o badanie

W „Rachunkowości” nr 12/2017, w odpowiedzi na pytanie, czy umowę z firmą audytorską o badanie sf musi podpisać cały zarząd, czy też – jak w przypadku pozostałych umów – może to zrobić 2 członków zarządu lub członek zarządu i pełnomocnik ustanowiony w spółce (art. 205 ust. 1 Ksh), wyjaśniliśmy:

„Z art. 66 ust. 5 uor jednoznacznie wynika, że umowę o badanie podpisuje kierownik jednostki. Z kolei w myśl art. 3 ust. 1 pkt 6 uor przez kierownika jednostki rozumie się członka zarządu, a jeżeli organ zarządzający jest wieloosobowy – członków tego organu. Przez sformułowanie «członkowie organu zarządzającego» rozumie się wszystkich członków tego organu.


Kto w imieniu spółki kapitałowej zawiera umowę z audytorem – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Umowę o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską podpisuje kierownik jednostki. W przypadku wieloosobowego zarządu nie muszą to być wszyscy jego członkowie, a tylko uprawnieni do reprezentowania spółki zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami reprezentacji.

Rachunkowość

Obowiązek składania do US sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Czy jednostka – podatnik CIT – ma obowiązek, na podstawie art. 27 ust. 2 updop, złożyć do właściwego US wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym sprawozdanie biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w przypadku gdy – nie będąc jednostką zobowiązaną w myśl art. 64 uor do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu:
- ustala różnice kursowe zgodnie z przepisami o rachunkowości, w związku z czym jej sprawozdanie finansowe wymaga badania (zgodnie z art. 9b updop),
- poddaje swoje sprawozdanie finansowe dobrowolnemu badaniu.

Czy jednostka – podatnik CIT – ma obowiązek, na podstawie art. 27 ust. 2 updop, złożyć do właściwego US wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym sprawozdanie biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, w przypadku gdy – nie będąc jednostką zobowiązaną w myśl art. 64 uor do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu:

  • ustala różnice kursowe zgodnie z przepisami o rachunkowości, w związku z czym jej sprawozdanie finansowe wymaga badania (zgodnie z art. 9b updop),
  • poddaje swoje sprawozdanie finansowe dobrowolnemu badaniu.

Rachunkowość

Umowy o badanie

Po zmianie wprowadzonej ustawą z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej uobr) art. 67 ust. 5 uor brzmi: w przypadku badania ustawowego pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej 2-letnie okresy.
Na tym tle rodzą się następujące pytania:
1. Co rozumie się przez badania ustawowe? Uor ich nie definiuje. Czy dotyczą wszystkich jednostek podlegających obowiązkowi badania, czy tylko jednostek zainteresowania publicznego (jzp)?
Czy obejmują także badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (sf)?
2. Co rozumie się przez pierwszą umowę o badanie, jeżeli jednostka jest od lat corocznie badana?
3. Jeżeli w odniesieniu do jzp obowiązuje wymóg rotacji firmy audytorskiej po przeprowadzeniu przez nią ustawowego badania przez kolejnych 5 lat, to jaki jest cel przedłużania – po 4 latach współpracy z nią – umowy o 2 lata?
4. Od kiedy przepis ten wchodzi w życie? Czy powoduje zmianę już zawartych umów o badanie sf za 2017 r.?
5. Czy badanie przeprowadzone na podstawie umowy niespełniającej warunków art. 67 ust. 5 uor jest ważne?

Obowiązki firm audytorskich i biegłych rewidentów wykonujących ustawowe badania jednostek zainteresowania publicznego

Maciej Chorostkowski
Artykuł omawia najważniejsze przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014, dotyczące firm audytorskich i biegłych rewidentów, badających jzp.
  • wdraża do polskiego ustawodawstwa postanowienia dyrektywy 2006/43/WE z 17.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych, a zarazem aktualizuje dotychczasowe przepisy; regulacje te wiążą wszystkich biegłych rewidentów i wszystkie firmy audytorskie,
  • dostosowuje do polskich warunków niektóre przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego[2] (dalej rozporządzenie), skierowanego do biegłych rewidentów i firm audytorskich badających jzp.

Podatki i prawo gospodarcze

Zwrot kosztów badania sprawozdania finansowego

Aleksander Woźniak
Spółka dostała w 2017 r. od zagranicznej spółki matki zwrot kosztów badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Czy powinna potraktować go jako przychód bieżący? Czy może trzeba skorygować moment zaliczenia wydatku na badanie do kosztów podatkowych?

Tak, jest to przychód bieżący. Koszt badania sprawozdania finansowego (sf) obciąża wynik finansowy tego roku, w którym usługa została wykonana. Jeżeli zatem wydatek na badanie sf za 2014 r. został poniesiony w 2015 r., to powinien zostać odniesiony w ciężar kosztów 2015 r. (w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat jako „Koszty ogólnego zarządu”, w wariancie porównawczym jako „Usługi obce”).


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....