Podjęcie w trakcie roku zawieszonej działalności gospodarczej – prawo do ulgi mały ZUS

Barbara Staszyńska

Przedsiębiorca prowadzi firmę od czerwca 2016. Przez 2 lata (bez przerw) opłacał preferencyjne składki ZUS. Od 1.07.2018 zawiesił działalność, ale w kwietniu 2019 planuje ją podjąć. Nie złożył w styczniu zgłoszenia na tzw. mały ZUS.
Czy po podjęciu działalności będzie miał prawo do opłacania niższych składek?

Prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS jest uzależnione przede wszystkim od wielkości przychodów z działalności gospodarczej, jakie przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku.

Limit przychodów za 2018 wynosi 63 tys. zł (30-krotność najniższego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018).

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności przez cały rok, limit ustalają proporcjonalnie do liczby dni, tj. 63 000 : 365 × liczba dni prowadzenia działalności.

W opisanym przypadku limit wynosi więc 31 241,10 zł (63 000 : 365 × 181, po zaokrągleniu do pełnych groszy).

Przedsiębiorca musi także spełniać dodatkowe warunki.

Z pytania wynika, że spełnia on trzy z pięciu warunków, które uprawniają do skorzystania z małego ZUS:

 • nie ma prawa do opłacania preferencyjnych składek (wykorzystał już tę ulgę),
 • nie wykonywał w ramach działalności pracy na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony przed jej rozpoczęciem (korzystał z ulgi w postaci preferencyjnych składek, dla której jest to także warunek wykluczający),
 • prowadził działalność w 2018 przez co najmniej 60 dni (dokładnie przez 181 dni).

Jeżeli ponadto:

 • nie opłacał w 2018 podatku dochodowego w formie karty podatkowej, korzystając jednocześnie ze zwolnienia z VAT i
 • nie prowadził w 2018 działalności w innej formie (np. nie był wspólnikiem spółki jawnej, nie prowadził działalności jako twórca lub artysta),

to spełnia warunki do skorzystania z ulgi, o ile jego przychody z działalności gospodarczej w 2018 nie przekroczyły 31 241,10 zł.

Żeby z tej ulgi skorzystać, przedsiębiorca musi w terminie 7 dni od dnia wznowienia działalności złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 0590 (lub 0592, jeśli ma prawo do renty), np. jeżeli podejmie działalność od 1 kwietnia, zgłoszenie musi złożyć do 8 kwietnia, jeżeli od 4 kwietnia – do 11 kwietnia itd.

Następnie w terminie płatności składek za kwiecień, tj. do 10.05.2019, będzie zobowiązany złożyć ZUS DRA oraz deklarację ZUS DRA cz. II, którą należy wypełnić następująco:

 • w bloku I:
  • w poz. 1 – numer deklaracji, czyli 01,
  • w poz. 2 – rok, którego deklaracja dotyczy, czyli 2019,
 • blok II zawiera dane identyfikacyjne płatnika – wpisuje się je tu zgodnie z danymi podanymi w dokumencie ZFA,
 • w bloku III podaje się:
  • w poz. 1 – przychód za 2018; kwota przychodu z działalności gospodarczej ustalona zgodnie z przepisami updof; jeżeli przedsiębiorca rozlicza podatek w formie karty podatkowej – wartość sprzedaży z 2018 podlegającej opodatkowaniu VAT, bez kwoty tego podatku,
  • w poz. 2 – najniższą podstawę wymiaru na 2019.

Żeby wyliczyć najniższą podstawę wymiaru, jaka będzie obowiązywała przedsiębiorcę w 2019, należy obliczyć jego przeciętny miesięczny przychód z 2018 wg wzoru:

przychody za 2018 : 181 (liczba dni prowadzenia działalności) × 30 (średnia liczba dni w miesiącu),

a następnie pomnożyć go przez 0,5083, tj. współczynnik niezbędny do ustalenia najniższej podstawy wymiaru ogłoszony przez Prezesa ZUS na 2019.

Najniższa podstawa wymiaru składek w 2019 nie może być niższa niż 675 zł ani wyższa niż 2859 zł. Jeżeli ustalona wg wskazanego wzoru podstawa wymiaru okaże się niższa, to najniższą podstawę wymiaru dla przedsiębiorcy będzie stanowić kwota 675 zł.

Przyjmując, że przychody przedsiębiorcy z działalności w 2018 wyniosły 25 200 zł, najniższa podstawa wymiaru obowiązująca go w 2019 wyniosłaby 2123,07 (25 200 : 181 × 30 × 0,5083); kwotę przeciętnego przychodu miesięcznego oraz najniższej podstawy zaokrągla się do pełnych groszy od 0,5 gr – w górę, poniżej 0,5 gr – w dół.

DRA cz. II przedsiębiorca złoży tylko raz w roku – w maju 2019 – wskazując przychód za 2018 i najniższą podstawę wymiaru, która będzie go obowiązywała w 2019. Kolejne DRA cz. II złoży do 8.01.2020, wskazując przychody z działalności z 2019 oraz najniższą podstawę wymiaru na 2020 (oczywiście, o ile będzie spełniał warunki do ulgi i będzie chciał nadal z niej korzystać).

Więcej na temat: „ZUS - działalność”
ZUS przedsiębiorcy

Niezawinione opóźnienie w zapłacie nie może skutkować utratą ulgi abolicyjnej

Magdalena Januszewska
Układ ratalny to umowa cywilnoprawna. Jeśli zatem przedsiębiorca narusza wskazany w nim termin zapłaty, należy to oceniać w kategoriach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Może on zatem podnosić, że nie jest winny opóźnienia.

ZUS przedsiębiorcy

Wciąż można pozbyć się starego długu wobec ZUS

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorca, który otrzyma decyzję z naliczoną kwotą nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne za okres od 1.01.1999 do 28.02.2009, nadal może wnioskować o ich umorzenie na podstawie ustawy abolicyjnej.

Taką możliwość mają również spadkobiercy i osoby trzecie odpowiadające za dług przedsiębiorcy. Czas na złożenie wniosku to 12 mies. od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Ustawa z 9.11.2012 o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (DzU poz. 1551), nazywana ustawą abolicyjną, obowiązuje od 15.01.2013. Pozwoliła wielu przedsiębiorcom, a także ich spadkobiercom pozbyć się długu z tytułu nieopłaconych składek za okres od stycznia 1999 do końca lutego 2009.


Ulga „na start” a grunty rolne

Magdalena Januszewska
Posiadanie ziemi rolnej nie wyklucza zwolnienia z oskładkowania przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

Przystąpienie do spółki z byłym pracodawcą nie pozbawia prawa do ulgowych składek

Magdalena Januszewska
Były pracownik spółki cywilnej, a obecnie jej wspólnik, może korzystać z preferencji składkowych.

Strażak-biznesmen zwolniony od składek ZUS

Magdalena Januszewska
Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej prowadzący działalność gospodarczą nie musi od niej odprowadzać składek społecznych.

ZUS przedsiębiorcy

Wolny zawód a „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Prowadzenie działalności zarejestrowanej w CEIDG otwiera drogę do skorzystania z ulgowej podstawy wymiaru składek także w przypadku wolnych zawodów i twórców.

ZUS przedsiębiorcy

Abolicja długu wobec ZUS a prawo do świadczenia wypadkowego

Magdalena Januszewska
Płatnik, który ma zadłużenie składkowe, ale korzysta z abolicji lub zawarł układ ratalny, może pobierać zasiłek chorobowy – jednak dopiero, gdy zwróci dług.

ZUS przedsiębiorcy

Właściwe ustawodawstwo ustalają instytucje ubezpieczeniowe

Magdalena Januszewska
Ostateczne ustalenie właściwego ustawodawstwa przez państwo miejsca zamieszkania ubezpieczonego jest dla wszystkich wiążące. Ew. zmiana wymaga kolejnego porozumienia między instytucjami ubezpieczeniowymi państw UE.

ZUS przedsiębiorcy

Najpierw preferencja dla początkujących, potem „mały ZUS”

Magdalena Januszewska
Nie można płacić obniżonych składek uzależnionych od przychodu, dopóki przedsiębiorcy przysługuje prawo do ulgowej podstawy wymiaru dla startujących w biznesie (przez pierwsze 24 mies. prowadzenia działalności).

ZUS przedsiębiorcy

Świadczenie rodzicielskie a ZUS z własnej firmy

Magdalena Januszewska
Kto decyduje się na otworzenie firmy podczas pobierania tzw. Kosiniakowego, musi się liczyć z obciążeniem składkami.

ZUS przedsiębiorcy

Preferencyjny ZUS w razie współpracy z byłym wspólnikiem spółki cywilnej

Magdalena Januszewska
Uprzednie zatrudnienie w spółce cywilnej nie stoi na przeszkodzie do podjęcia współpracy w ramach działalności gospodarczej z jej byłym wspólnikiem. Można wówczas opłacać ulgowe składki.

Temat miesiąca

Niższe składki ZUS – ulga „na start”, preferencyjne składki i mały ZUS

Barbara Staszyńska
Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, przez jaki okres i na jakich warunkach.

Zmierzając do uproszczenia formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustawodawca wprowadził pewne udogodnienia także w zakresie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców. Obniżono obciążenia przedsiębiorców rozpoczynających działalność (dodając do obowiązujących wcześniej preferencyjnych składek ulgę „na start”) a także tych, którzy prowadzą ją dłużej, ale na skalę mikro (tzw. mały ZUS).


Cofnięcie zasiłku chorobowego skutkuje korektą składek

Magdalena Januszewska
Niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego przez przedsiębiorcę oznacza nie tylko utratę świadczenia, ale także konieczność opłacenia za ten okres pełnych należności ubezpieczeniowych.

ZUS przedsiębiorcy

Ulga „na start” w przypadku współpracy ze spółką powiązaną z byłym pracodawcą

Magdalena Januszewska
Powiązania osobowe nie muszą wykluczać prawa do nieopłacania składek społecznych (i zdrowotnej) przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....