Podjęcie w trakcie roku zawieszonej działalności gospodarczej – prawo do ulgi mały ZUS

Barbara Staszyńska

Przedsiębiorca prowadzi firmę od czerwca 2016. Przez 2 lata (bez przerw) opłacał preferencyjne składki ZUS. Od 1.07.2018 zawiesił działalność, ale w kwietniu 2019 planuje ją podjąć. Nie złożył w styczniu zgłoszenia na tzw. mały ZUS.
Czy po podjęciu działalności będzie miał prawo do opłacania niższych składek?

Prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS jest uzależnione przede wszystkim od wielkości przychodów z działalności gospodarczej, jakie przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku.

Limit przychodów za 2018 wynosi 63 tys. zł (30-krotność najniższego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018).

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności przez cały rok, limit ustalają proporcjonalnie do liczby dni, tj. 63 000 : 365 × liczba dni prowadzenia działalności.

W opisanym przypadku limit wynosi więc 31 241,10 zł (63 000 : 365 × 181, po zaokrągleniu do pełnych groszy).

Przedsiębiorca musi także spełniać dodatkowe warunki.

Z pytania wynika, że spełnia on trzy z pięciu warunków, które uprawniają do skorzystania z małego ZUS:

 • nie ma prawa do opłacania preferencyjnych składek (wykorzystał już tę ulgę),
 • nie wykonywał w ramach działalności pracy na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony przed jej rozpoczęciem (korzystał z ulgi w postaci preferencyjnych składek, dla której jest to także warunek wykluczający),
 • prowadził działalność w 2018 przez co najmniej 60 dni (dokładnie przez 181 dni).

Jeżeli ponadto:

 • nie opłacał w 2018 podatku dochodowego w formie karty podatkowej, korzystając jednocześnie ze zwolnienia z VAT i
 • nie prowadził w 2018 działalności w innej formie (np. nie był wspólnikiem spółki jawnej, nie prowadził działalności jako twórca lub artysta),

to spełnia warunki do skorzystania z ulgi, o ile jego przychody z działalności gospodarczej w 2018 nie przekroczyły 31 241,10 zł.

Żeby z tej ulgi skorzystać, przedsiębiorca musi w terminie 7 dni od dnia wznowienia działalności złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 0590 (lub 0592, jeśli ma prawo do renty), np. jeżeli podejmie działalność od 1 kwietnia, zgłoszenie musi złożyć do 8 kwietnia, jeżeli od 4 kwietnia – do 11 kwietnia itd.

Następnie w terminie płatności składek za kwiecień, tj. do 10.05.2019, będzie zobowiązany złożyć ZUS DRA oraz deklarację ZUS DRA cz. II, którą należy wypełnić następująco:

 • w bloku I:
  • w poz. 1 – numer deklaracji, czyli 01,
  • w poz. 2 – rok, którego deklaracja dotyczy, czyli 2019,
 • blok II zawiera dane identyfikacyjne płatnika – wpisuje się je tu zgodnie z danymi podanymi w dokumencie ZFA,
 • w bloku III podaje się:
  • w poz. 1 – przychód za 2018; kwota przychodu z działalności gospodarczej ustalona zgodnie z przepisami updof; jeżeli przedsiębiorca rozlicza podatek w formie karty podatkowej – wartość sprzedaży z 2018 podlegającej opodatkowaniu VAT, bez kwoty tego podatku,
  • w poz. 2 – najniższą podstawę wymiaru na 2019.

Żeby wyliczyć najniższą podstawę wymiaru, jaka będzie obowiązywała przedsiębiorcę w 2019, należy obliczyć jego przeciętny miesięczny przychód z 2018 wg wzoru:

przychody za 2018 : 181 (liczba dni prowadzenia działalności) × 30 (średnia liczba dni w miesiącu),

a następnie pomnożyć go przez 0,5083, tj. współczynnik niezbędny do ustalenia najniższej podstawy wymiaru ogłoszony przez Prezesa ZUS na 2019.

Najniższa podstawa wymiaru składek w 2019 nie może być niższa niż 675 zł ani wyższa niż 2859 zł. Jeżeli ustalona wg wskazanego wzoru podstawa wymiaru okaże się niższa, to najniższą podstawę wymiaru dla przedsiębiorcy będzie stanowić kwota 675 zł.

Przyjmując, że przychody przedsiębiorcy z działalności w 2018 wyniosły 25 200 zł, najniższa podstawa wymiaru obowiązująca go w 2019 wyniosłaby 2123,07 (25 200 : 181 × 30 × 0,5083); kwotę przeciętnego przychodu miesięcznego oraz najniższej podstawy zaokrągla się do pełnych groszy od 0,5 gr – w górę, poniżej 0,5 gr – w dół.

DRA cz. II przedsiębiorca złoży tylko raz w roku – w maju 2019 – wskazując przychód za 2018 i najniższą podstawę wymiaru, która będzie go obowiązywała w 2019. Kolejne DRA cz. II złoży do 8.01.2020, wskazując przychody z działalności z 2019 oraz najniższą podstawę wymiaru na 2020 (oczywiście, o ile będzie spełniał warunki do ulgi i będzie chciał nadal z niej korzystać).

Więcej na temat: „ZUS - działalność”
ZUS przedsiębiorcy

Świadczenie rodzicielskie a ZUS z własnej firmy

Magdalena Januszewska
Kto decyduje się na otworzenie firmy podczas pobierania tzw. Kosiniakowego, musi się liczyć z obciążeniem składkami.

ZUS przedsiębiorcy

Preferencyjny ZUS w razie współpracy z byłym wspólnikiem spółki cywilnej

Magdalena Januszewska
Uprzednie zatrudnienie w spółce cywilnej nie stoi na przeszkodzie do podjęcia współpracy w ramach działalności gospodarczej z jej byłym wspólnikiem. Można wówczas opłacać ulgowe składki.

Temat miesiąca

Niższe składki ZUS – ulga „na start”, preferencyjne składki i mały ZUS

Barbara Staszyńska
Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, przez jaki okres i na jakich warunkach.

Zmierzając do uproszczenia formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustawodawca wprowadził pewne udogodnienia także w zakresie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców. Obniżono obciążenia przedsiębiorców rozpoczynających działalność (dodając do obowiązujących wcześniej preferencyjnych składek ulgę „na start”) a także tych, którzy prowadzą ją dłużej, ale na skalę mikro (tzw. mały ZUS).


Cofnięcie zasiłku chorobowego skutkuje korektą składek

Magdalena Januszewska
Niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego przez przedsiębiorcę oznacza nie tylko utratę świadczenia, ale także konieczność opłacenia za ten okres pełnych należności ubezpieczeniowych.

ZUS przedsiębiorcy

Ulga „na start” w przypadku współpracy ze spółką powiązaną z byłym pracodawcą

Magdalena Januszewska
Powiązania osobowe nie muszą wykluczać prawa do nieopłacania składek społecznych (i zdrowotnej) przez pierwsze 6 mies. prowadzenia działalności gospodarczej.

ZUS przedsiębiorcy

Sąd może kwestionować podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy, który pobierał wysoki zasiłek

Magdalena Januszewska
Ustalając podleganie ubezpieczeniom ze spornego tytułu, sąd może jednocześnie weryfikować podstawę wymiaru składek.

ZUS przedsiębiorcy

Błędna kwota przychodów w DRA cz. II – sposób i skutki korekty

Barbara Staszyńska
Przedsiębiorca korzystający z tzw. małego ZUS pomylił się w DRA cz. II i podał niewłaściwą kwotę przychodów. Co robić?

ZUS przedsiębiorcy

Przedsiębiorca na „małym ZUS” a obowiązek składania deklaracji DRA

Barbara Staszyńska
Do końca grudnia 2018 przedsiębiorca był zwolniony z obowiązku składania deklaracji DRA co miesiąc. W styczniu 2019 zgłosił się z kodem 0590, żeby skorzystać z tzw. małego ZUS.
Czy nadal będzie zwolniony z comiesięcznego składania deklaracji?

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Skutki zapłaty składek ZUS z rachunku prywatnego zamiast firmowego

Mariusz Sobkowiak
Omyłkowo dokonano zapłaty składek ZUS – za pracowników zatrudnionych w spółce – z prywatnego rachunku bankowego osoby spoza spółki zamiast z konta firmy. W przelewie zleceniodawcą jest oczywiście osoba fizyczna.
Czy taki przelew, wykonany przez inny podmiot niż spółka, ZUS potraktuje jako prawidłowe wywiązanie się z obowiązku uregulowania należności?

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Nowa wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców w 2019

Krzysztof Hałub Barbara Staszyńska
Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą jest w 2019 o 22,38 zł wyższa niż w roku ubiegłym. Wzrosła też miesięczna kwota minimalnych standardowych składek społecznych (o nieco ponad 88 zł) i obliczanych od preferencyjnej podstawy wymiaru (o prawie 37 zł).

Suma wszystkich składek (społecznych, zdrowotnej i na FP) przedsiębiorcy naliczanych od standardowej podstawy wymiaru wynosi w 2019:

 • 1246,92 zł – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
 • 1316,97 zł – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

ZUS przedsiębiorcy

Podwyższając składki społeczne, zdrowotną można pozostawić bez zmian

Magdalena Januszewska
Podwyższenie podstawy wymiaru może dotyczyć tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie musi jednocześnie obejmować składek zdrowotnych.

Tak wynika z decyzji ZUS z 8.05.2018 (WPI/200000/43/527/2018).

Pani X, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, opłaca składki wyliczone od podstawy wymiaru nie niższej niż minimalna ogłaszana przez ZUS. Zamierza podwyższyć podstawę ubezpieczenia chorobowego, by zapewnić sobie w przyszłości wyższe świadczenia w związku z planowanym przejściem na zasiłek macierzyński.


ZUS przedsiębiorcy

Praca na Słowacji i działalność w Polsce – czy ZUS może zdecydować o obowiązku zapłaty składek

Magdalena Januszewska
Jeśli ZUS wie, że dana osoba jest zatrudniona za granicą, to nie może samodzielnie wydać decyzji o podleganiu ubezpieczeniom w Polsce.

Tak wynika z wyroku SN z 11.07.2018 (II UK 209/17). Pan X od 1.09.2007 prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. W 2010 zatrudnił się na umowę o pracę w kolejnych 2 słowackich firmach. Jako miejsce wykonywania pracy wskazano w nich terytorium Słowacji. X otrzymywał wynagrodzenie za pracę w kwotach 130–140 zł miesięcznie. Nie przedstawił w ZUS zaświadczenia ze słowackiej instytucji zabezpieczenia społecznego, potwierdzającego obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym na Słowacji. Spór dotyczył tego, gdzie po zatrudnieniu się na Słowacji pan X podlegał ubezpieczeniom i czy ZUS mógł samodzielnie to ustalać.


Dokumenty ZUS

Mały ZUS – jak wypełnić dokumenty rozliczeniowe

Do 11.02.2019 do ZUS zostaną złożone pierwsze dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2019, w których należy rozliczyć składki od indywidualnie ustalonej podstawy wymiaru, tzw. mały ZUS.

Z preferencyjnych składek na mały ZUS można przejść także w trakcie roku

Anna Koleśnik
Z wyjaśnień ZUS wynika, że przedsiębiorcy kończący w trakcie roku korzystanie ze starej ulgi składkowej polegającej na obliczaniu – przez 24 mies. działalności – składek społecznych od preferencyjnej podstawy wymiaru (30% minimalnego wynagrodzenia) od razu mogą być objęci tzw. małym ZUS. Nie muszą czekać do początku następnego roku.

Przedsiębiorcy, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł, mogą od 2019 skorzystać z obniżonych składek społecznych (tzw. małego ZUS), zależnych od wysokości uzyskiwanego przychodu.

Z przepisów wynika, że nowa ulgowa podstawa wymiaru składek jest ustalana na dany rok kalendarzowy. Na łamach „RiP” nr 10/2018 nasz ekspert pisał, że w związku z tym z ulgi nie można zacząć korzystać w trakcie roku, co powoduje, że osoby stosujące starą ulgę składkową, dla których 24-miesięczny okres korzystania z niej upłynie w trakcie roku, do końca tego roku będą musiały opłacać składki w standardowej wysokości, a na mały ZUS mogą przejść dopiero od początku następnego roku.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....