Podatki - VAT i akcyza

VAT

Oznaczanie w nowym pliku JPK_VAT części zużywanych do naprawy samochodów

Tomasz Krywan
2020-10-05
Przedsiębiorca prowadzi serwis samochodowy. W fakturach za naprawę w jednej pozycji wykazuje robociznę, zaś w pozostałych pozycjach – zużyte do naprawy części.
Czy pozycje dotyczące części samochodowych w nowym pliku JPK_VAT powinny być oznaczone symbolem GTU_07?
VAT

Opłaty za autostrady a import usług

Tomasz Krywan
2020-10-05
W trakcie zagranicznych podróży służbowych przedsiębiorca ponosi opłaty za przejazdy autostradami.
Czy w związku z tym powinien wykazywać import usług?
VAT

Usługa na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy świadczona przez podatnika zwolnionego z VAT

Piotr Kaim
2020-10-05
Indywidualny przedsiębiorca od kilku lat świadczy usługi szkoleniowe przez internet. Nie są one objęte żadnym zwolnieniem przedmiotowym, przewidzianym w ustawie o VAT. Przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia podmiotowego dla podatników o sprzedaży nieprzekraczającej 200 tys. zł rocznie. W IV kwartale 2020 zamierza wykonać usługę na rzecz przedsiębiorcy z innego kraju UE.
Czy wynagrodzenie za nią będzie brane pod uwagę przy ustalaniu, czy doszło do przekroczenia limitu 200 tys. zł?
VAT

Otrzymywanie płatności w systemie PayPal a rejestracja dla celów VAT UE

Piotr Kaim
2020-10-05
Indywidualny przedsiębiorca świadczy przez internet usługi na rzecz osób fizycznych z całego świata. Korzysta przy tym ze zwolnienia podmiotowego – dla podatników VAT wykazujących sprzedaż nieprzekraczającą 200 tys. zł rocznie. Od pewnego czasu płatność za usługi otrzymuje za pośrednictwem systemu PayPal, stworzonego przez spółkę z Luksemburga.
Czy korzystanie z PayPal jest równoznaczne z importem usług i wymaga rejestracji dla celów VAT UE? Jeżeli tak, to czy rejestracja ta nie jest przeszkodą do dalszego stosowania zwolnienia podmiotowego z VAT?
VAT

Opłata za anulowanie rezerwacji – czy podlega VAT

Marcin Szymankiewicz
2020-09-08
Spółka prowadzi działalność w zakresie zapewniania miejsc krótkoterminowego zakwaterowania. Klienci rezerwują wybrany przez siebie pokój lub apartament w określonym terminie, uiszczając na jej rzecz zaliczkę albo podając dane karty kredytowej lub płatniczej bądź dane do płatności wirtualnej, niezbędne do obciążenia stosowną kwotą. Zdarza się, że klienci rezygnują z rezerwacji lub jest ona anulowana przez spółkę, bo klient nie stawia się w określonym terminie w recepcji. Na opłatę za zbyt późne anulowanie rezerwacji/rezygnację z usługi zakwaterowania wystawiana jest nota księgowa (obciążeniowa).
Czy prawidłowo? Czy może opłaty te powinny być opodatkowane VAT i dokumentowane fakturą?
VAT

Konsultacje dietetyczne on-line zwolnione z VAT

Marcin Szymankiewicz
2020-09-08
Magister dietetyki od 2019 prowadzi działalność gospodarczą (PKD 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana). Od maja 2020 w związku z przedłużająca się epidemią COVID-19 rozpoczął udzielanie konsultacji dietetycznych za pośrednictwem internetu. Klientami są osoby z problemami zdrowotnymi (m.in. cukrzyca, niedoczynność tarczycy, zaburzenia odżywiania), a także chcące poprawić własne nawyki żywieniowe, a w efekcie stan zdrowia. Każda konsultacja jest udzielana konkretnemu pacjentowi na podstawie indywidualnego wywiadu medycznego przeprowadzonego on-line, polegającego na uzyskaniu od niego wszelkich niezbędnych informacji o stanie zdrowia. Następnie dietetyk opracowuje dla tego pacjenta dietę. Konsultacje odbywają się za pomocą czatu tekstowego, drogą e-mailową, w formie rozmowy lub wideorozmowy. Pacjent ma do wyboru albo jednorazową konsultację on-line, albo stałą opiekę medyczną na wybrany okres.
Czy te usługi podatnik prawidłowo traktuje jako zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT?
VAT

Rozliczanie faktur korygujących dotyczących usług zwolnionych z VAT

Marcin Szymankiewicz
2020-08-05
Spółka (czynny podatnik VAT) świadczy m.in. na rzecz innych firm usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego zwolnione z VAT. Dokumentuje je fakturami. Zdarza się, że wystawiona faktura wymaga skorygowania. Powodem może być np. błąd w kalkulacji należnego wynagrodzenia, odstąpienie klienta od umowy, udzielenie rabatu.
W jakim okresie spółka powinna ujmować w ewidencji i deklaracjach VAT faktury korygujące sprzedaż zwolnioną?
VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej na ponad 30 dni przed otrzymaniem zaliczki

Marcin Szymankiewicz
2020-08-05
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży kosmetyków. 12.06.2020 otrzymała fakturę zaliczkową (wystawioną 8 czerwca), dotyczącą zaliczki w wysokości 12 300 zł (w tym 2300 zł VAT) na poczet dostawy towarów. 23 lipca zapłaciła tę zaliczkę na rachunek bankowy kontrahenta (przelewem natychmiastowym).
Czy w deklaracji VAT-7 za czerwiec mogła odliczyć VAT z tej faktury?
VAT

Opodatkowanie VAT cesji praw do lokalu mieszkalnego

Krzysztof Hałub
2020-07-02
Jaką stawkę VAT należy stosować do cesji praw z umowy przedwstępnej i deweloperskiej lokalu mieszkalnego?
VAT

Nieodpłatne udostępnianie lokali pracownikom – opodatkowanie VAT

Marcin Szymankiewicz
2020-07-02
Spółka zatrudnia pracowników (także zleceniobiorców) spoza Polski, którym oferuje bezpłatne zakwaterowanie na cały czas trwania zatrudnienia (bez tego miałaby problemy z pozyskaniem pracowników).
W tym celu zawiera umowy najmu, a następnie wynajęte lokale (bądź domy) udostępnia nieodpłatnie pracownikom.
Czy spółka musi z tego tytułu naliczać należny VAT?
VAT

E-faktura przesłana do kontrahenta bez jego zgody

Tomasz Krywan
2020-07-02
Jeden z kontrahentów spółki bez konsultacji z nią zaczął przesyłać faktury elektroniczne drogą e-mailową, a nie – jak dotychczas – w formie papierowej.
Czy ma do tego prawo?
VAT

Jaka stawka VAT na sprzedaż produktów gastronomicznych na stacji paliw

Tomasz Krywan
2020-06-30
Czy od 1.07.2020 zmieniła się stawka VAT na takie produkty jak hot dog, zapiekanki, świeże kanapki oraz ciastka sprzedawane na stacjach paliw?

Czynności wykonywane na zlecenie powiatowego lekarza weterynarii bez VAT

Tomasz Krywan
2020-06-04
Lekarz weterynarii prowadzący własną klinikę (i z tego tytułu zarejestrowany jako czynny podatnik VAT) wykonuje niekiedy czynności na zlecenie powiatowego lekarza weterynarii.
Według jakiej stawki VAT są one opodatkowane?
VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego w WNT w przypadku wniesienia przedpłaty

Anna Koleśnik
2020-06-04
Spółka kupiła towary w Niemczech od tamtejszej firmy. Całą cenę sprzedaży zapłaciła po złożeniu zamówienia (18.03.2020). Faktura dokumentująca dostawę, wystawiona 30.03.2020, do spółki wpłynęła dopiero w czerwcu 2020. Pierwsza partia towaru została dostarczona do magazynu spółki w Polsce 30.04.2020, a kolejna – 3.06.2020. Dostawa odbywała się na warunkach ex works Incoterms 2010.
Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego WNT – z chwilą wystawienia faktury przez niemieckiego dostawcę czy w momencie dostarczenia towarów do spółki?
VAT

Odliczenie VAT przy zakupie upominków w postaci alkoholu

Tomasz Krywan
2020-05-13
Przedsiębiorca kupił butelki alkoholu na upominki dla kontrahentów.
Czy może odliczyć VAT z faktury za alkohol?
VAT

Termin wpłaty podatku z tytułu nietransakcyjnego WNT samochodu

Tomasz Krywan
2020-05-13
Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu samochodami kupił używany samochód osobowy w USA. Amerykański sprzedawca wystawił fakturę 18.12.2019 i w tym samym miesiącu polski przedsiębiorca ją zapłacił. Samochód po przywozie z USA do Europy został odprawiony w porcie w Hamburgu przez lokalnego przedstawiciela podatkowego i w Niemczech zapłacono także za niego cło. Ostatecznie przyjechał do Polski 7.03.2020. Akcyza została zapłacona w Polsce.
W jakim terminie należało złożyć deklarację VAT-23 i zapłacić VAT?
VAT

Odliczenie VAT z faktur VAT RR w przypadku potrąceń z należności przekazanej rolnikowi

Aneta Szwęch
2020-04-23
Skupujemy produkty rolne od rolników ryczałtowych i jako czynny podatnik VAT mamy z tego tytułu obowiązek wystawiania faktur VAT RR. Regulując należność przysługującą rolnikowi, dokonujemy różnego rodzaju potrąceń z tytułu jego zobowiązań.
Które potrącenia nie powodują utraty prawa do pełnego odliczenia VAT z wystawionej faktury VAT RR, a które to prawo ograniczają?
VAT

Zapłata faktury pro forma z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”

Tomasz Krywan
2020-04-17
Firma otrzymała od kontrahenta pro formę dotyczącą zakupu towarów z zał. nr 15 do ustawy o VAT z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”.
Czy trzeba ją opłacić w ten sposób?
VAT

Jak dla celów opodatkowania VAT obliczyć marżę przy sprzedaży używanego samochodu

Mateusz Kaczmarek
2020-04-17
Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu używanymi samochodami, nabywanymi m.in. na aukcjach internetowych. Z VAT rozlicza się na zasadach VAT marża (zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, nie korzystając z przewidzianej w art. 120 ust. 14 ustawy o VAT możliwości stosowania zasad ogólnych).
Aukcje prowadzone są przez ściśle ze sobą powiązane dwie spółki z o.o. – X i Y – przy czym pierwsza jest 100% udziałowcem drugiej. Obie występują na rynku pod wspólną marką. Wygrywający daną aukcję klient, taki jak spółka, otrzymuje fakturę pro forma wystawioną przez Y, dokumentującą całą kwotę należną, tj. cenę samochodu, opłatę aukcyjną i inne opłaty ściśle związane z zakupem. Zgodnie z informacją na pro formie może uregulować należność na konto którejkolwiek ze spółek (X lub Y).
Następnie otrzymuje fakturę wystawioną przez Y za samochód (wystawioną w systemie VAT marża) oraz odrębną fakturę od X za udział w aukcji i inne usługi związane z zakupem (wystawioną na ogólnych zasadach). Udział w aukcji oraz nabycie pozostałych usług to warunek konieczny nabycia samochodu.
Czy przy odsprzedaży tak nabytego samochodu spółka może ustalić podstawę opodatkowania VAT jako różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży samochodu a kwotą jego nabycia, obejmującą samochód, opłatę aukcyjną i inne usługi z tym nabyciem związane?
VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu zaliczki na usługi zakwaterowania

Marcin Szymankiewicz
2020-04-17
Spółka świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania w lokalach, opodatkowane 8% stawką VAT. Według PKWiU są to „usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania” (PKWiU 55.2). Często na ich poczet spółka otrzymuje zaliczki.
Czy powoduje to powstanie obowiązku podatkowego w VAT?
VAT

Składanie deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło połączenie spółek

Krzysztof Hałub
2020-03-11
W lutym 2020 połączyły się dwie spółki z o.o. Połączenie nastąpiło przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 Ksh) i zostało 13.02.2020, tj. w dniu połączenia, wpisa‑ ne do KRS.
Jak powinna w tym przypadku wyglądać deklaracja VAT-7 za luty? Czy składa ją tylko spółka przejmująca, ale uwzględnia w niej wszystkie zdarzenia w zakresie VAT, jakie wystąpiły u spółki przejmowanej? Co z fakturami wystawionymi przez kontrahentów na spółkę przejmowaną, które wpłynęły już po połączeniu spółek?
VAT

Zapłata za faktury na usługi budowlane wystawione przez podatnika zwolnionego od VAT

Tomasz Krywan
2020-03-11
Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą świadczy usługi szklarskie (PKD 23.12.Z i 43.34.Z) i korzysta ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT. Na potrzeby działalności używa konta osobistego (do którego nie ma wyodrębnionego rachunku VAT). Podpisał umowę z deweloperem na montaż szklanych kabin prysznicowych, a całkowita wartość usługi przekracza 15 tys. zł. Zlecone prace wykazane są w zał. nr 15 do ustawy o VAT (poz. 132). Przed rozpoczęciem prac przedsiębiorca wystawił fakturę pro forma na 50% ceny. Na wystawionych fakturach powinna być informacja o metodzie podzielonej płatności, ale odbiorca nie może jej zastosować, ponieważ wystawiający nie ma rachunku VAT i nie figuruje na „białej liście”.
Jak właściwie postąpić w tym przypadku?
VAT

Zawieszenie działalności gospodarczej przez podatnika wynajmującego „prywatnie” lokale na cele mieszkalne

Tomasz Krywan
2020-03-11
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą oraz wynajmuje „prywatnie” dwa mieszkania będące jej własnością. Zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej od 1.04.2020.
Jak wobec tego będzie wyglądać jej sytuacja jako podatnika VAT? Czy o zawieszeniu działalności powinna zawiadomić US?

Wznowienie działalności gospodarczej a kwartalne deklaracje VAT

Tomasz Krywan
2020-02-06
Osoba fizyczna zarejestrowana jako czynny podatnik VAT (mały podatnik stosujący kasową metodę rozliczenia i składający VAT-7K) została skreślona z rejestru podatników w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Teraz zamierza ją wznowić.
Czy nadal będzie mogła składać kwartalne deklaracje? Czy o odwieszeniu działalności powinna poinformować US, składając VAT-R, i czy ew. powinna tam poinformować o przejściu na miesięczny tryb rozliczeń?

Podzielona płatność w przypadku braku wystarczających środków na rachunku VAT

Tomasz Krywan
2020-02-06
Podatnik kupuje towary wymienione w zał. nr 15 do ustawy o VAT, niekiedy za kwoty przekraczające 15 tys. zł.
Czy w takich przypadkach ma obowiązek zapłaty za nie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), jeżeli nie ma wystarczających środków na rachunku VAT?
VAT

Zerowa stawka VAT na dostawę maszyny kontrahentowi unijnemu, który wywiózł ją poza terytorium UE

Marcin Szymankiewicz
2020-02-06
W listopadzie 2019 spółka sprzedała włoskiej firmie używaną maszynę. Wydano ją kontrahentowi w siedzibie spółki w Polsce. Z chwilą załadowania jej na samochód na nabywcę przeszło prawo do rozporządzania nią jak właściciel. Maszyna opuściła granice UE, a jej docelowym miejscem przeznaczenia były Indie. Załadunek i transport były w gestii włoskiego kontrahenta. Poniósł on też wszelkie koszty związane z eksportem. Zastosowano międzynarodowe warunki dostawy, tj. Incoterms 2010 (CFR). Transport (statkiem) rozpoczął się w polskim porcie morskim i miał nieprzerwany charakter. Procedura wywozu została również tam zainicjowana i zakończona. Zgłaszającym była polska agencja celna działająca na zlecenie i na rzecz firmy włoskiej. Ta ostatnia widnieje w dokumentach jako eksporter. W połowie grudnia 2019 agencja celna przekazała spółce komunikat elektroniczny IE-599, potwierdzający wywóz maszyny poza terytorium UE. Zawiera on dane potwierdzające tożsamość i identyfikujące towar będący przedmiotem umowy, a także NIP spółki jako sprzedającego oraz numer faktury przez nią wystawionej. Ponadto spółce przekazano kopię morskiego listu przewozowego (bill of lading). Na fakturze spółka wskazała stawkę VAT 0%.
Czy prawidłowo zakwalifikowała tę transakcję jako eksport (pośredni) opodatkowany zerową stawką?
VAT

Faktura na kwotę do 15 tys. zł z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” – czy konieczna jest zapłata z zastosowaniem MPP

Tomasz Krywan
2020-01-15
Przedsiębiorca otrzymał fakturę na 9500 zł brutto, zawierającą adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
Czy musi ją opłacić, stosując podzieloną płatność (MPP)?

Ostatnia deklaracja VAT składana przez podatnika rozliczającego się metodą kasową

Tomasz Krywan
2020-01-15
Przedsiębiorca rozliczający VAT metodą kasową zakończył działalność 31.12.2019 i zgłosił zaprzestanie jej wykonywania. Najprawdopodobniej w pierwszych miesiącach 2020 otrzyma zapłatę za ostatnie wystawione przed tą datą faktury na swoje usługi.
Czy ostatnią deklaracją VAT złożoną przez podatnika powinna być deklaracja VAT-7K za IV kwartał 2019, czy za I kwartał 2020?

Obowiązek wystawienia faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” na rzecz firmy zagranicznej

Tomasz Krywan
2020-01-15
Przedsiębiorca świadczy usługi budowlane słowackiej firmie, która nie jest zarejestrowana dla celów VAT w Polsce. Ponieważ są one wykonywane na terytorium Polski, przedsiębiorca wystawi fakturę z polskim VAT, na kwotę przekraczającą 15 tys. zł.
Czy faktura powinna być oznaczona adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”? Czy słowacka firma ma obowiązek opłacić ją w tej formie?
VAT

Dopuszczalność wystawiania faktur do paragonów bez NIP nabywcy od 1.01.2020

Tomasz Krywan
2019-12-10
Na żądanie osób prywatnych spółka z o.o. wystawia faktury do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy.
Czy w 2020 nadal będzie mogła wystawiać takie faktury?
VAT

Zakup towarów od małżonka uprawnia do odliczenia VAT

Krzysztof Hałub
2019-12-10
Żona, która na potrzeby własnej działalności kupuje warzywa i kwiaty od męża będącego rolnikiem ryczałtowym, prowadzącego gospodarstwo rolne należące do obojga małżonków, ma prawo do odliczenia VAT z wystawionych na niego faktur VAT RR.
VAT

VAT od usług księgowych na rzecz słowackiego klienta z branży budowlanej

Krzysztof Hałub
2019-12-10
Biuro rachunkowe, które świadczy swoje usługi słowackiemu przedsiębiorcy, ale zarejestrowanemu na VAT w Polsce w związku ze świadczeniem tu usług budowlanych, dokumentuje je fakturą bez VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Rozliczenie VAT w przypadku wydobycia i sprzedaży kryptowaluty

Marcin Szymankiewicz
2019-11-18
Spółka zamierza prowadzić platformę internetową (tzw. kopalnię), w ramach której będzie pozyskiwać („wydobywać”) kryptowaluty (np. Bitcoin), a następnie wymieniać je na inne bądź sprzedawać anonimowym (krajowym i zagranicznym nabywcom) na wirtualnej giełdzie wymiany kryptowalut.
Czy są to usługi zwolnione z VAT? W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania w celu ujęcia ich w deklaracji VAT?
Czy spółka może odliczać VAT od zakupów bezpośrednio związanych z wydobywaniem i sprzedażą kryptowaluty (w tym także od zakupu specjalnego sprzętu i oprogramowania komputerowego)?

Czy adnotację „mechanizm podzielonej płatności” można zamieszczać na wszystkich fakturach

Tomasz Krywan
2019-11-18
Od 1.11.2019 niektóre faktury trzeba oznaczać adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Aby nie narażać się na sankcje i jednocześnie wyłączyć konieczność oceny w każdym przypadku, czy istnieje obowiązek zamieszczenia takiej adnotacji, chcielibyśmy oznaczać w ten sposób wszystkie faktury (bez względu na ich wartość oraz na to, jakich towarów lub usług dotyczą).
Czy możliwe jest przyjęcie takiego rozwiązania?

Przesunięcie towarów z działalności męża do działalności żony – skutki w VAT

Krzysztof Hałub
2019-11-18
Choć nieodpłatne przekazanie towarów z firmy prowadzonej przez jednego małżonka do firmy drugiego małżonka jest czynnością podlegającą VAT, to jednak nie powinno być dokumentowane fakturą. Jeśli małżonek ją wystawił, to drugi nie ma prawa do odliczenia wykazanego w niej podatku.
VAT

Płatność za wynajem lokalu użytkowego na rachunek osoby fizycznej nieujawniony w wykazie podatników VAT

Tomasz Krywan
2019-11-18
Osoba fizyczna wynajmuje prywatnie dwa lokale użytkowe i jest z tego tytułu zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Nie prowadzi jednak działalności gospodarczej (nie jest przedsiębiorcą). W jej wpisie w wykazie podatników VAT nie ma informacji o numerze rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą, bo takiego nie posiada.
Czy płacąc jej czynsz za wynajem lokalu, spółka narazi się na ryzyko wyłączenia tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów?
VAT

Obsługa krótkich wyjazdów służbowych – czy podlega procedurze VAT marża

Mateusz Kaczmarek
2019-10-08
Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „usługi turystyczne”, co jest przyczyną sporów między podatnikami i organami podatkowymi, w sytuacjach gdy usługi związane z organizacją wyjazdów nie mają cech turystycznych w powszechnym tego słowa znaczeniu.
VAT

Rozliczanie VAT przy sprzedaży felg samochodowych

2019-10-08
Jak jest opodatkowana VAT działalność w zakresie sprzedaży felg samochodowych?

Przekazanie nieruchomości na rzecz wspólników likwidowanej spółki kapitałowej – co z VAT i CIT

Ryszard Kubacki Anna Koleśnik
2019-09-10
W związku z likwidacją spółki z o.o. zajmującej się obrotem nieruchomościami cały jej majątek (jedynie nieruchomości) zostanie przekazany przez likwidatora na rzecz wspólników likwidowanej spółki.
Czy to przekazanie będzie podlegało VAT? Czy spółka zostanie z tego tytułu obciążona podatkiem dochodowym?
VAT

Moment ujęcia w rozliczeniu VAT usług medycznych w ramach nadwykonań

Marcin Szymankiewicz
2019-09-10
Przychodnia lekarska – czynny podatnik VAT – świadczy m.in. usługi opieki medycznej na rzecz NFZ, objęte zwolnieniem z VAT. Zdarza się, że w ich ramach dochodzi do tzw. nadwykonań (ponad zakontraktowaną wartość świadczeń medycznych). Są to głównie usługi ratujące życie, ale zdarzają się także nadwykonania innych usług. Przychodnia na początku każdego roku podpisuje umowę z NFZ, w której zakontraktowany jest limit jednostek danego świadczenia na ten rok. Realizując usługi, nie ma pewności, czy NFZ ureguluje należność z tytułu nadwykonań. Mogą one nie zostać opłacone (Fundusz przedstawia propozycję ugody, na którą przychodnia może się nie zgodzić).
Czy usługi opieki medycznej świadczone w ramach nadwykonań powinny być ujęte w rozliczeniu VAT w dacie faktycznego ich wykonania (tzn. konieczna jest korekta rozliczenia wstecz), czy w dacie wystawienia faktury na NFZ, po uznaniu nadwykonanych usług?
VAT

Ujęcie usług finansowych w deklaracji VAT

Ewelina Majewska-Howis
2019-08-07
Spółka udziela podmiotom powiązanym oprocentowanych pożyczek. Noty odsetkowe wystawiane są kwartalnie.
W jaki sposób wykazać te noty w deklaracji VAT-7 (podatek rozliczany miesięcznie)?
VAT

Dokumenty potwierdzające WDT pobrane z portalu internetowego firmy spedycyjnej

Ewelina Majewska-Howis
2019-08-07
Spółka dokonuje licznych WDT. Transport najczęściej odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej, która udostępnia dane dotyczące przesyłki na swoim portalu (tzw. parcel tracking). Po wpisaniu numeru przesyłki istnieje możliwość wygenerowania automatycznego raportu zawierającego następujące informacje: data nadania i odbioru, adres i dane firmy odbierającej.
Czy taki raport (niezawierający podpisów, pieczątek ani innych danych autoryzacyjnych) może stanowić potwierdzenie WDT dla celów zastosowania zerowej stawki VAT?
VAT

Rozliczenie faktury korygującej do faktury „odwrotne obciążenie”

Tomasz Krywan
2019-08-07
W lipcu 2019 przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) wystawił fakturę korygującą zmniejszającą do faktury „odwrotne obciążenie” z grudnia 2018.
Czy w związku z tym powinien skorygować deklarację VAT-7 za grudzień 2018, czy uwzględnić tę fakturę w bieżącej deklaracji?
VAT

Odszkodowanie z tytułu likwidacji parkingu – czy podlega VAT

Ryszard Kubacki
2019-08-07
Spółka użytkuje parking samochodowy, który wybudowała na gruncie należącym do gminy. Gmina zaplanowała w tej samej lokalizacji inwestycję.
Czy odszkodowanie, które zostanie wypłacone przez gminę na rzecz spółki z tytułu likwidacji parkingu, będzie podlegało VAT?
VAT

Anulowanie faktury zaliczkowej, gdy nie doszło do wpłaty zaliczki

Krzysztof Hałub
2019-07-02
Nie jest możliwe anulowanie faktury zaliczkowej wystawionej – zgodnie z umową stron – przed dokonaniem wpłaty zaliczki, mimo że wpłata nie nastąpiła, a kontrahent odesłał fakturę.
VAT

Rozpoczęcie przez wynajmującego działalności gospodarczej w trakcie roku – limit zwolnienia podmiotowego z VAT

Tomasz Krywan
2019-07-02
Osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT wynajęła 25.01.2019 „prywatnie” mieszkanie (najem wyłącznie na cele mieszkaniowe). Od września zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Chce przy tym skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT (z uwagi na niewielkie obroty).
Jak obliczyć obowiązujący ją limit tego zwolnienia?
VAT

Usługi transportowe świadczone w sposób ciągły – rozliczenie VAT

Aleksander Woźniak
2019-07-02
Firma wykonuje usługi transportowe. Z niektórymi klientami zawiera kontrakty na cykliczny transport, na podstawie pojedynczych zleceń przewozowych. Zlecenia wpływają na bieżąco, zależnie od potrzeb kontrahenta. Ze względu na ich częstotliwość firma umawia się z nim, że wykonane usługi będą rozliczane co 45 dni. Tak też będzie płacone wynagrodzenie. Przewozy nie są takimi usługami jak najem czy dostawa prądu. Można określić, kiedy dany przewóz się zaczyna, a kiedy kończy. Są to więc świadczenia jednorazowe.
Czy mimo tego można je rozliczać dopiero po upływie okresu rozliczeniowego, czyli 45 dni?
VAT

Anulowanie faktury zaliczkowej po odstąpieniu od umowy i zwrocie zaliczki

Ewelina Majewska-Howis
2019-07-02
Po otrzymaniu zaliczki na poczet usługi wystawiliśmy fakturę zaliczkową. Zgodnie z umową kontrahent miał 14 dni na ew. odstąpienie od umowy bez utraty zaliczki (pobieramy wtedy opłatę administracyjną w wysokości 5%). Skorzystał z tego prawa i poprosił nas o anulowanie otrzymanej faktury oraz zwrot zaliczki.
W jaki sposób rozliczyć to podatkowo (w zakresie VAT)?
VAT

Nagrody pieniężne przeznaczone dla sprzedawców

Ryszard Kubacki
2019-06-05
Spółka prowadzi hurtową sprzedaż materiałów budowlanych. W celu aktywizacji sprzedaży przewiduje nagrody pieniężne dla najlepszych przedstawicieli regionalnych (oddzielne podmioty, z którymi zawierane są umowy o pośrednictwo w sprzedaży).
Czy te nagrody będą podlegać VAT?
VAT

Stawka VAT przy najmie lokalu mieszkalnego, w którym najemca zorganizował bursę

Iwona Czauderna
2019-06-05
Podatnik (osoba fizyczna) wynajmuje lokal mieszkalny. Najemca otworzył w nim bursę – w wynajętym lokalu świadczy na rzecz szkół usługi, które w ustawie o VAT są określone jako usługi zakwaterowania, a nie wynajmu na cele mieszkaniowe.
Czy wynajem lokalu, przeznaczonego przez najemcę na cele mieszkalne uczniów (w ramach bursy), podlega zwolnieniu z VAT?
VAT

Spóźnione rozliczenie zakupu usług reklamowych z zagranicy

Edyta Głębicka
2019-06-05
Przedsiębiorca (osoba fizyczna), niezarejestrowany jako czynny podatnik VAT (korzystający ze zwolnienia podmiotowego), prowadzący pkpir, kupił w 2018 usługi reklamowe z zagranicy – od podmiotów z Irlandii (Google, Facebook). Daty wystawionych przez nie faktur to 30.09.2018, 24.10.2018 i 31.10.2018. Kwoty są mało istotne, żadna nie przekracza 40 zł. Faktury nie zostały ujęte w rozliczeniach VAT i PIT.
Jak rozliczyć zakup tych usług, gdyby zdecydowano się na to teraz? Przedsiębiorca ma certyfikaty rezydencji podatkowej obu podmiotów.
VAT

Wydatki na autobusy i busy w firmie świadczącej usługi przewozu osób – VAT i koszty

Tomasz Krywan
2019-05-09
Klientem naszego biura rachunkowego jest firma świadcząca usługi przewozu osób.
Jak rozliczać VAT oraz koszty podatkowe w przypadku wydatków dotyczących autobusu, busa 8- i 10-osobowego oraz przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych?
VAT

Co z VAT od należności zapłaconych po przejściu z metody kasowej na zwolnienie podmiotowe

Tomasz Krywan
2019-05-09
Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i rozliczający podatek metodą kasową zamierza od czerwca wybrać zwolnienie podmiotowe z VAT (z uwagi na to, że jego sprzedaż za rok ubiegły zmieściła się w limicie 200 tys. zł). Po wyborze zwolnienia przez pewien czas będzie otrzymywał zapłatę należności za usługi wykonane przed rezygnacją z metody kasowej, opodatkowane 23% stawką VAT.
Jak traktować te płatności? Czy powinien rozliczyć od nich VAT?
VAT

Wybór zwolnienia podmiotowego przez podatnika świadczącego usługi organizacji kolonii i obozów

Tomasz Krywan
2019-05-09
Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie organizacji kolonii i obozów. W związku z tym korzysta z procedury opodatkowania marży.
Czy może wybrać zwolnienie podmiotowe? Jeżeli tak, to czy przy ustalaniu prawa do tego zwolnienia może brać pod uwagę tylko marżę?
VAT

Odliczenie VAT od rat leasingowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Krzysztof Hałub
2019-05-09
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) wziął w leasing samochód osobowy, który w trakcie 2017 i 2018 wykorzystywał na potrzeby firmy. Odliczał 50% VAT z faktur leasingowych. Od lutego 2019 zawiesił działalność, ale po kilku miesiącach planuje ją wznowić i nadal używać w jej ramach leasingowany pojazd.
Czy w okresie zawieszenia zachowuje prawo do odliczenia VAT?
VAT

Prawo do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu działalności gospodarczej

Ryszard Kubacki
2019-04-03
Przedsiębiorca do końca 2018 prowadził firmę handlową. Obecnie został wykreślony przez naczelnika US z rejestru podatników VAT. Okazało się, że ewidencje VAT z września ubiegłego roku zawierają błędy rachunkowe.
Czy przedsiębiorca ma prawo do korekty deklaracji VAT-7 za ten okres?
VAT

Odszkodowanie dla rolnika-podatnika VAT za grunt służący działalności gospodarczej

Aleksander Woźniak
2019-04-03
Wywłaszczenie za odszkodowaniem z gruntu związanego z prowadzonym gospodarstwem rolnym – działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT na zasadach ogólnych – podlega temu podatkowi.
VAT

Czy odszkodowanie za grunt wywłaszczony pod drogę jest objęte zwolnieniem z VAT

Tomasz Krywan
2019-04-03
Przedsiębiorca otrzymał odszkodowanie za grunt należący do jego firmy, który jest przeznaczony pod budowę drogi. Dla gruntu nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Czy w takim przypadku można zastosować zwolnienie z VAT?
VAT

Faktura za naprawę samochodu za granicą – rozliczenie VAT

Tomasz Krywan
2019-04-03
Spółka otrzymała fakturę za naprawę za granicą samochodu firmowego. Oprócz pozycji dotyczącej samej naprawy wyodrębniono na niej pozycje dotyczące wymienianych części.
Czy w takim razie oprócz importu usługi naprawy spółka powinna wykazać WNT części?
VAT

Przekazanie składnika majątku firmie małżonka – czy podlega VAT

Tomasz Krywan
2019-03-06
Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej prowadzą odrębne działalności gospodarcze i są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Jeden z nich chciałby przekazać urządzenie (kupione po zawarciu małżeństwa) drugiemu.
Czy w takim przypadku dojdzie do opodatkowanej VAT nieodpłatnej dostawy towarów?
VAT

Nieodpłatne wydanie materiałów reklamowych bez VAT

Marcin Szymankiewicz
2019-03-06
Spółka nieodpłatnie przekazuje kontrahentom drukowane materiały informacyjne i reklamowe (ulotki, broszury, katalogi, wzorniki, flagi reklamowe) dotyczące dystrybuowanych towarów, a także banery, tablice, standy reklamowe, opatrzone logo spółki.
Celem przekazania tych materiałów (zazwyczaj o wartości jednostkowej ponad 10 zł) jest informacja o towarach spółki, ich cechach jakościowych i użytkowych, zaletach technicznych oraz możliwościach zastosowania w różnych wariantach mebli i zabudowy wnętrz.
Dla kontrahentów nie mają one żadnej wartości użytkowej, nie stanowią także prezentów i nie mogą być uznane za próbki. Są przekazywane bez żadnych umów, w ilości zależnej od wartości obrotu z danym kontrahentem.
Czy ich nieodpłatne przekazanie, w związku z działalnością gospodarczą, podlega VAT?
VAT

Odliczenie VAT przy imporcie towaru otrzymanego nieodpłatnie

Tomasz Krywan
2019-03-06
Spółka otrzymała od chińskiego kontrahenta darmowe towary, od których zapłaciła VAT z tytułu importu.
Czy z otrzymanego od agencji celnej w formie elektronicznej poświadczonego zgłoszenia celnego (PZC) podatnik może odliczyć VAT? Jeżeli tak, to w której deklaracji VAT-7?
VAT

Stawka VAT na usługi projektowe z przeniesieniem praw autorskich

2019-02-12
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą świadczy usługi wykonywania projektów wnętrz. Projekty przekazuje klientom wraz z prawami autorskimi.
Czy do świadczonych usług może stosować stawkę VAT 8%?
VAT

Umorzenie wierzytelności – skutki w VAT

Krzysztof Hałub Marcin Sądej
2019-02-12
Jakie skutki w podatku od towarów i usług wystąpią – po stronie wierzyciela i dłużnika – w przypadku umorzenia wierzytelności (zwolnienia z długu)?
VAT

Czy przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe może mieć status rolnika ryczałtowego

Tomasz Krywan
2019-02-12
Osoba fizyczna wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą i ma w związku z tym obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Czy rozpoczynając działalność rolniczą, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od VAT przewidzianego dla rolników ryczałtowych?
VAT

Opodatkowanie dostawy używanych części samochodowych w procedurze VAT marża

Marcin Szymankiewicz
2019-02-12
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie recyklingu samochodów. Z pojazdów nabytych do recyklingu wymontowuje części zamienne w celu ich odsprzedaży.
Czy może zastosować do nich szczególną procedurę VAT marża, jeżeli samochody, z których je wymontowano, zostały nabyte od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
VAT

Dane rozwiązanej spółki cywilnej na fakturze wystawionej przez komornika – co z prawem do odliczenia VAT

Aleksander Kliszewski
2019-01-11
Przedsiębiorca nabył nieruchomość na licytacji komorniczej, a na fakturze wystawionej przez komornika sądowego jako sprzedawcę wskazano spółkę cywilną, która wcześniej została rozwiązana.
Czy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT, skoro sprzedawca wskazany na fakturze nie istniał w chwili nabycia?
VAT

Grunt przeznaczony pod inwestycję – zakup z VAT czy bez VAT

Paweł Ziółkowski
2019-01-11
Przedsiębiorca zamierza kupić grunt na potrzeby swojej działalności gospodarczej (działalność zwolniona z VAT, bez prawa do odliczenia). Grunt jest niezabudowany, ale zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod inwestycję.
Czy zakup będzie z VAT?
VAT

Kiedy nieruchomość komercyjną można nabyć bez VAT

Krzysztof Hałub
2019-01-11
MF wyjaśnił, kiedy zbycie nieruchomości generujących przychody z najmu dzierżawy czy leasingu może być zakwalifikowane jako wolne od VAT zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
VAT

Pożyczka udzielona przez przedsiębiorcę z majątku osobistego: VAT, PCC i PIT

Mikołaj Przywara
2018-12-13
Indywidualny przedsiębiorca, czynny podatnik VAT, rozliczający się z PIT metodą liniową, ma 70% udziałów w spółce z o.o. Udzielił jej pożyczki z majątku osobistego (a nie z majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa).
Jakie są skutki pożyczki w VAT w zakresie stawki, a także reguł fakturowania i ujmowania odsetek w deklaracji VAT-7? Czy pożyczka podlega PCC? Jakie są skutki przychodu odsetkowego na gruncie PIT?
VAT

Podstawa opodatkowania VAT usług wymiany walut

Marcin Szymankiewicz
2018-12-13
Spółka świadczy usługi informatyczne. Zamierza jednak także przeprowadzać z kontrahentami nieregularne transakcje wymiany EUR na PLN. Strony nie będą uiszczać żadnych prowizji/opłat za pośrednictwo. Jedyną płatnością będzie przelew określonej kwoty w EUR (podlegającej wymianie), a z drugiej strony – przelew kwoty w PLN przeliczonej wg średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w przededniu danej operacji. Na danej operacji wymiany waluty może powstać u spółki wynik (dodatni lub ujemny) z tytułu różnic między kursem wymiany EUR na PLN (tj. średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego wymianę a kursem, po którym spółka przeliczyła walutę EUR w chwili otrzymania tytułem należnego wynagrodzenia). Co będzie podstawą opodatkowania VAT opisanych usług?
VAT

Sprzedaż budynku wybudowanego na cudzym gruncie – czy korzysta ze zwolnienia z VAT

Ryszard Kubacki Krzysztof Hałub
2018-12-13
Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) kupił w 2000 murowany pawilon handlowy wybudowany na gruncie należącym do spółdzielni mieszkaniowej. Zakup nastąpił od innej osoby fizycznej, na podstawie umowy cywilnoprawnej (czyli bez VAT). Obecnie podatnik ma zamiar sprzedać budynek (nie jest właścicielem gruntu).
Jak przedstawia się sprawa z VAT? Czy można zastosować zwolnienie od tego podatku?
VAT

Handel przepracowanym olejem a zwolnienie podmiotowe z VAT

Tomasz Krywan
2018-12-13
Podatnik (osoba fizyczna) prowadzący warsztat samochodowy korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT do kwoty 200 tys. zł. Czy sprzedając przepracowany olej silnikowy, utraci prawo do tego zwolnienia?
VAT

Zakup usługi transportu importowanego towaru – rozliczenie VAT

Tomasz Krywan
2018-11-16
Na dokumencie importu towaru PZC są podane wartość celna i podstawa opodatkowania. Wartość celna to wartość towaru plus koszty transportu do granicy UE (031W) i od niej naliczane jest cło. Do podstawy opodatkowania wchodzi wartość celna plus cło plus opłaty transportowe od granicy UE do miejsca przeznaczenia (071V) i od sumy tych wartości naliczany jest VAT.
Czy w tym przypadku powinien być wykazany import usług?
VAT

Opodatkowanie sprzedaży z wykorzystaniem vouchera

Luiza Boczek
2018-11-16
Przedsiębiorca zamierza pośredniczyć w sprzedaży towarów i usług przez swoją stronę internetową, oferując nabywcom e-vouchery i karty podarunkowe (dalej e-vouchery). Towary i usługi, które można za nie nabyć, pochodzą od różnych dostawców. Za ich sprzedaż, promocję i e-marketing na swojej stronie internetowej przedsiębiorca ma otrzymywać prowizję. Wynagrodzenie będzie wypłacać sprzedawcy towaru lub usługi niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty od kupującego.
W jaki sposób opodatkować sprzedaż e-voucherów przez internet
VAT

Będąc rolnikiem ryczałtowym, nie można rozliczać VAT od usług rolniczych

Aleksander Woźniak
2018-11-16
Rolnik ryczałtowy nie może być jednocześnie podatnikiem VAT zwolnionym z tytułu sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności i podatnikiem VAT czynnym – w zakresie świadczenia usług rolniczych.
VAT

Sposób korekty błędnych danych nabywcy na fakturze

Marcin Szymankiewicz
2018-11-16
Spółka prowadzi sklep internetowy. Zdarza się, że na fakturze pomyłkowo zostaje wpisany niewłaściwy nabywca. Spółka wystawia wówczas fakturę korygującą „do zera” fakturę pierwotną, na rzecz „nabywcy” wadliwie wskazanego (i mu ją doręcza). Następnie wystawia nową fakturę już na właściwego nabywcę (data sprzedaży wg faktycznej daty sprzedaży towaru, data wystawienia wg daty wystawienia nowej faktury).
Czy postępuje prawidłowo?
VAT

Zwrot podatku – na rachunek VAT czy rachunek rozliczeniowy

Piotr Kaim
2018-11-16
Spółka zamierza ponieść znaczące nakłady inwestycyjne, co sprawi, że w jej rozliczeniach VAT pojawi się duża nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wobec tego złoży deklarację VAT-7, w której będzie wnioskować o zwrot VAT na rachunek bankowy.
Czy US może dokonać zwrotu podatku na rachunek VAT, a nie na zwykły rachunek rozliczeniowy?
VAT

Zwrot zapłaty w ramach split payment, która miała trafić na ror kontrahenta

Paweł Ziółkowski
2018-10-10
Firma dokonała płatności za fakturę w systemie split payment (kwota była znaczna). Okazało się, że kontrahent (osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą) nie ma rachunku bieżącego, a do celów działalności używa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ror). W efekcie nie ma także konta VAT – banki nie zakładają takiego konta do ror. Bank kontrahenta nie był w stanie zaksięgować wpłaty (brak rachunku VAT) i dokonał zwrotu kwoty na rachunek firmy. Mimo że kwota pierwotnie zeszła z rachunku bieżącego, zwrot został zaksięgowany na tym rachunku jedynie w kwocie netto – kwota podatku zasiliła rachunek VAT.
Czy bank postąpił prawidłowo? Jak wyjąć pieniądze, które niesłusznie zasiliły konto VAT?
VAT

Wynajem wspólnego lokalu małżonków – kto rozlicza VAT

Aleksander Woźniak
2018-10-10
Podatnikiem VAT może być tylko jeden z małżonków, nawet jeśli obrót gospodarczy dotyczy ich wspólnego majątku.
VAT

Jak ustalić miejsce opodatkowania VAT usługi magazynowania

Marcin Szymankiewicz
2018-10-10
Ustalenie, kto – sprzedawca czy nabywca – powinien rozliczyć VAT od transgranicznych usług magazynowania towarów, może sprawiać problem.
VAT

Stawka VAT na cesję praw do umowy deweloperskiej i ekspektatywę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Marcin Szymankiewicz
2018-09-11
Spółka zamierza sprzedawać mieszkania, a ściślej:
– cedować za opłatą prawa i obowiązki wynikające z umowy deweloperskiej (w sytuacji gdy nie doszło jeszcze do sprzedaży lokalu przez dewelopera i nie została ustanowiona odrębna własność lokali) oraz
– dokonywać sprzedaży ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego (gdy mimo faktycznej sprzedaży mieszkania sąd nie zdążył założyć dla niego księgi wieczystej).
Lokale, do których cedowane są prawa, spełniają definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i ich ew. dostawa korzystałaby z 8% stawki VAT.
Czy dla przeniesienia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej oraz dla sprzedaży ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego właściwa będzie też ta stawka?
VAT

Rozliczenie przez sprzedawcę faktury korygującej na plus w przypadku podwyższenia ceny

Marcin Szymankiewicz
2018-09-11
Czy po wystawieniu faktury korygującej na plus z racji podwyższenia ceny należny VAT rozlicza się na bieżąco w dacie wystawienia tej faktury, czy wstecz w dacie powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów lub usług, których cenę następnie podwyższono?
VAT

Odliczenie VAT przy zakupie towarów sprzedawanych za złotówkę

Marcin Szymankiewicz
2018-09-11
Spółka oferuje promocję skierowaną do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W przypadku zakupu jej wyrobów za określoną kwotę klient może nabyć inny towar po cenie znacznie niższej niż jego wartość rynkowa, np. za 1 zł (cena ta jest niższa od ceny zakupu towaru przez spółkę). Spółka sprzedaje ww. towary ze stawką 23% VAT.
Czy ma prawo do odliczenia VAT naliczonego przy ich zakupie?
VAT

Przyspieszony zwrot podatku na rachunek VAT

Aleksander Kliszewski
2018-08-10
Czy naczelnik US może przedłużyć 25-dniowy termin zwrotu podatku na rachunek VAT w przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności?
VAT

Korekta faktury po udzieleniu skonta

Marcin Szymankiewicz
2018-08-10
Spółka 10.05.2018 sprzedała towary firmie X za 123 000 zł (brutto, w tym 23 000 zł VAT). Sprzedaż tego samego dnia udokumentowała fakturą. Wynikający z niej VAT rozliczyła w całości w deklaracji VAT za maj.
Z racji wcześniejszej zapłaty (w terminie 5 dni od otrzymania faktury) nabywcy przysługiwał 3% rabat (skonto), wynoszący 3690 zł (123 000 zł × 3%). 14.05.2018 kontrahent zapłacił za fakturę 119 310 zł, uwzględniając kwotę skonta. W związku z tym spółka wystawiła fakturę korygującą, zmniejszającą podstawę opodatkowania (o 3000 zł) oraz VAT (o 690 zł).
Faktura ta została wysłana do kontrahenta, on ją odebrał, a spółka otrzymała potwierdzenie odbioru 12.06.2018. W deklaracji VAT za maj (tj. w miesiącu wystawienia korekty) pomniejszyła podstawę opodatkowania i VAT.
Czy takie rozliczenie skonta było prawidłowe?
VAT

Świadczenie usług pomiędzy uczestnikami konsorcjum a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
2018-08-10
Spółka z o.o. jest członkiem konsorcjum i głównym wykonawcą robót budowlanych dla inwestora. Za wykonywane usługi budowlane wystawia faktury liderowi konsorcjum.
Czy powinny to być faktury z odwrotnym obciążeniem?
VAT

Udzielenie rabatu pośredniego – moment korekty VAT u sprzedawcy

Krzysztof Hałub
2018-08-10
Spółka udziela tzw. rabatów pośrednich nabywcom, którzy kupują jej towary w hurtowni. Dokumentuje je notą księgową.
W którym momencie powinna pomniejszyć swoją sprzedaż i należny VAT? Z chwilą przyznania tego rabatu (wypłaty), wystawienia noty księgowej czy też otrzymania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę
VAT

Odliczenie VAT z faktur otrzymanych po likwidacji działalności

Tomasz Krywan
2018-08-10
Z końcem czerwca 2018 osoba fizyczna zlikwidowała działalność gospodarczą, w tym złożyła zgłoszenie VAT-Z. Na początku lipca 2018 otrzymała fakturę za prąd do wynajmowanego na potrzeby działalności gospodarczej biura.
Czy może odliczyć z niej VAT?
VAT

Wydanie za odpłatnością kopii danych osobowych na żądanie to opodatkowana usługa

Krzysztof Hałub
2018-07-03
Opłaty pobierane przez administratora danych osobowych na podstawie przepisów RODO za dostarczanie informacji dotyczących danych osobowych są objęte VAT wg stawki 23%.
VAT

Split payment a odwrotne obciążenie

Aleksander Kliszewski
2018-07-03
Czy mechanizm podzielonej płatności (split payment, MPP) dotyczy także transakcji objętych odwrotnym obciążeniem w VAT?
VAT

MPP w przypadku faktur zaliczkowych i pro forma

Aleksander Kliszewski
2018-07-03
Czy mechanizm podzielonej płatności (MPP) ma zastosowanie do każdego dokumentu zawierającego VAT, a więc także do faktur zaliczkowych lub pro forma?
VAT

VAT przy przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne

Anna Koleśnik
2018-07-03
Przedsiębiorca chce „wycofać” samochód osobowy z indywidualnej działalności gospodarczej i przekazać go na cele osobiste. Przy jego zakupie w 2016 odliczył połowę VAT.
W jakiej wysokości powinien naliczyć teraz ten podatek? Jak ustalić podstawę opodatkowania?
VAT

Zerowa stawka VAT na WDT gdy wywóz towaru jest potwierdzany dokumentem w PDF

Marcin Szymankiewicz
2018-07-03
Spółka sprzedaje towary do innych państw UE, rozliczając WDT. Na jej zlecenie są one przewożone transportem drogowym przez przewoźników lub spedytorów. Spółka wystawia dla kontrahentów faktury oraz dokumenty CMR (międzynarodowy list przewozowy). Planuje wdrożyć za zgodą klientów elektroniczne potwierdzanie CMR w postaci plików PDF.
Po załadunku samochodu przewoźnika będą wystawiane papierowe CMR, następnie skanowane i zapisywane w formacie PDF. Pliki będą wysyłane do odbiorcy przez zabezpieczone łącze. Kierowca będzie zabierać ze sobą papierowe kopie CMR – jedną przekaże przewoźnikowi, a drugą klientowi. Klient potwierdzi odbiór e-CMR i towaru przez postawienie znacznika (status) w systemie informatycznym przy danym unikatowym numerze tego pliku PDF.
Postawienie znacznika z podaniem daty będzie stanowić potwierdzenie danego CMR przez klienta. Prześle on przez bezpieczne łącze informację zwrotną o potwierdzeniu e-CMR do spółki. Ta będzie archiwizować wszystkie e-CMR i śledzić ich status w elektronicznym rejestrze. Czy CMR w postaci PDF umożliwia zastosowanie zerowej stawki VAT do WDT?
VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej na spółkę cywilną bez nazwisk wspólników

Tomasz Krywan
2018-07-03
Spółka cywilna otrzymała fakturę zakupową z samą tylko nazwą spółki (bez nazwisk wspólników).
Czy może odliczyć VAT z tej faktury?
VAT

Prywatny rachunek bankowy wyklucza stosowanie split payment

Aleksander Kliszewski
2018-06-04
Czy mechanizm podzielonej płatności obejmie podatników, którzy w działalności gospodarczej korzystają z prywatnego rachunku bankowego (oszczędnościowo-rozliczeniowego)?
VAT

Czy sprzedaż wysyłkowa do krajów UE korzysta ze zwolnienia z VAT bez limitu kwotowego

Mateusz Kaczmarek
2018-06-04
Przedsiębiorca zajmuje się handlem internetowym. Stosuje zwolnienie podmiotowe z uwagi na obrót nieprzekraczający 200 tys. zł rocznie. W tym roku wśród jego klientów pojawiły się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zamieszkałe w innych krajach UE. Sprzedaż na ich rzecz to tzw. sprzedaż wysyłkowa.
Czy wlicza się ją do limitu obrotu dla potrzeb stosowania zwolnienia podmiotowego?
VAT

Posiadanie dokumentacji jako warunek odliczenia VAT przy eksporcie usług

Marcin Szymankiewicz
2018-06-04
Spółka wykonała usługę doradczą (doradztwo informatyczne) na rzecz firmy ukraińskiej. Wystawiła fakturę, stosując mechanizm odwrotnego obciążenia (bez stawki i kwoty VAT), gdyż wystąpił tzw. eksport usług (miejsce ich świadczenia znajdowało się na Ukrainie, gdzie siedzibę działalności gospodarczej ma usługobiorca). Tego typu usługi są opodatkowane w Polsce 23% VAT. Przy ich świadczeniu spółka korzystała z pomocy firmy X, która wykonała część ekspertyzy. Otrzymała od niej fakturę z 23% VAT.
Czy może odliczyć ten podatek? Nie ma on związku ze sprzedażą opodatkowaną spółki, lecz tylko z eksportem usług.
VAT

Wynajem autobusu z kierowcą i bez – jaka stawka VAT

Marcin Szymankiewicz
2018-05-14
Spółka z o.o. zamierza rozszerzyć działalność o wynajem pojazdu (autobusu) z kierowcą lub bez kierowcy.
Jaka będzie właściwa stawka VAT dla takich usług? Czy taka sama stawka obowiązuje w przypadku wynajmu autobusu na rzecz własnych pracowników?
VAT

Śmierć podatnika a obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego dla celów VAT

Tomasz Krywan
2018-05-14
W kwietniu 2018 zmarła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca czynnym podatnikiem VAT.
Czy spadkobiercy tej osoby mają obowiązek sporządzić i opodatkować VAT remanent likwidacyjny po niej?
VAT

Złożenie deklaracji VAT na papierze zamiast elektronicznie

Aleksander Kliszewski
2018-05-14
Jakie są skutki złożenia deklaracji VAT-7 w formie papierowej zamiast elektronicznej?
Czy taka deklaracja będzie prawnie skuteczna?
VAT

Czy na fakturze trzeba podać nazwę i adres oddziału spółki

Marcin Szymankiewicz
2018-05-14
Spółka z o.o. posiada oddziały. Na wystawianych fakturach widnieje jej nazwa, adres oraz NIP, natomiast nie ma adresu danego oddziału wystawiającego fakturę (choć oddział ten uczestniczy w dostawie towaru lub świadczeniu usługi).
Czy tak wystawione faktury są prawidłowe?
VAT

Sprzedaż towarów wysyłanych do innego kraju niż siedziba nabywcy

Tomasz Krywan
2018-05-14
Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, sprzedającym swoje wyroby (tapicerkę jachtową) oraz towary (tkaniny) kontrahentom z UE i spoza UE. Zdarza się, że sprzedaje wyroby kontrahentowi:
– z Niemiec, lecz na jego prośbę tapicerka jest wysyłana do klienta z Rosji – czy jest to eksport, WDT, czy dostawa krajowa?
– z Niemiec i na jego prośbę tapicerka jest wysyłana do klienta z Francji – czy jest to WDT?
– z Norwegii, a na jego prośbę tapicerka jest wysyłana do klienta z Rosji – czy jest to eksport?
– z Norwegii, a na jego prośbę tapicerka jest wysyłana do kontrahenta z Francji – czy jest to eksport, WDT, czy dostawa krajowa?
Czy w ww. przypadkach ma znaczenie, kto płaci za transport?
Zdarza się, że tapicerka jest montowana na jachcie, np. w Niemczech, który później zostaje sprzedany do innego kraju (z UE lub spoza UE). Czy mamy wówczas do czynienia z uszlachetnieniem lub transakcją trójstronną?
VAT

Odliczenie VAT z faktury za naprawę samochodu opłaconej w kwocie netto przez zakład ubezpieczeń

Tomasz Krywan
2018-04-13
Przedsiębiorca ma samochód osobowy, od którego odlicza 50% VAT. Pojazd uległ wypadkowi. Podatnik zgłosił szkodę u ubezpieczyciela sprawcy wypadku i samochód został naprawiony w ramach OC sprawcy. Jednak ubezpieczyciel pokrył tylko kwotę netto faktury za naprawę – kwotę podatku musiał zapłacić poszkodowany.
Czy podatnik może odliczyć połowę VAT z tej faktury?
VAT

VAT od wynagrodzenia z umowy o wypożyczenie sprzętu i franczyzę

Marcin Szymankiewicz
2018-04-13
Spółka z o.o. udzieliła licencji przedsiębiorcy – osobie fizycznej – na świadczenie usług gastronomicznych na terenie Polski pod swoją marką. Zawarła z nim umowę franczyzy, na mocy której należy się jej ustalone wynagrodzenie. Dodatkowo strony zawarły umowę o odpłatne wypożyczenie sprzętu gastronomicznego (na czas oznaczony).
Czy spółka w wystawionych fakturach prawidłowo zastosowała 23% stawkę VAT do wynagrodzenia z obu umów?
VAT

Nieoprocentowana pożyczka nie wpływa na wskaźnik proporcji VAT

Marcin Sądej
2018-04-13
Czynności niepodlegające ustawie o VAT nie powinny być wliczane do obrotu służącego obliczeniu proporcji odliczenia VAT naliczonego.
VAT

Wywóz towarów do Stanów Zjednoczonych w celu ich sprzedaży z amerykańskiego magazynu

Tomasz Krywan
2018-04-13
Przedsiębiorca zamierza rozpocząć sprzedaż wyprodukowanych w Polsce towarów dla amerykańskich nabywców. Towary nie będą jednak dostarczane im z Polski, lecz z wynajętego w USA magazynu, do którego przedsiębiorca będzie je przemieszczał.
Czy w związku z tym powinien wykazywać eksport?
VAT

Wspólny zakup przez dwóch podatników a odliczenie VAT

Tomasz Krywan
2018-03-13
Dwaj przedsiębiorcy (zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT) chcą wspólnie kupić urządzenie, które po zakupie będzie stanowić ich współwłasność po połowie.
Czy sprzedawca powinien wystawić jedną, czy 2 faktury? Czy przedsiębiorcy będą mogli odliczyć VAT z otrzymanej wspólnie faktury?
VAT

Zwolnienie z VAT w przypadku podnajmu mieszkania przez spółkę

Marcin Sądej
2018-03-13
Spółka z o.o. wynajmuje lokale mieszkalne innej spółce, która udostępnia je swoim pracownikom wyłącznie na cele mieszkaniowe.
Czy wynajem ten jest objęty zwolnieniem z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT?
VAT

Otrzymanie wpłaty od niedoszłego nabywcy – czy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Tomasz Krywan
2018-03-13
Firma prowadzi działalność w zakresie sprzedaży surowców chemicznych, w tym za pośrednictwem sklepu internetowego. Część towarów (np. produkty niebezpieczne) może być nabywana jedynie przez przedsiębiorców (informuje o tym strona internetowa dotyczącej danego produktu). Zdarza się jednak, że towary zamawiają osoby prywatne. Właściciel firmy anuluje takie zakupy, a jeżeli niedoszły nabywca dokonał wpłaty na ich poczet – zwraca mu pieniądze.
Czy w tej sytuacji w związku z otrzymaniem wpłaty od osoby prywatnej powstaje obowiązek podatkowy w VAT?
VAT

Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej na małżonków

Marcin Sądej
2018-03-13
Można odliczyć cały VAT naliczony z faktury wystawionej na małżonków, gdy działalność gospodarczą prowadzi wyłącznie jeden z nich.
VAT na roboty budowlane

Stawka VAT przy przebudowie lokalu użytkowego na mieszkalny

Tomasz Krywan
2018-02-13
Firma budowlana otrzymała od właściciela lokalu zlecenie wykonania robót budowlanych mających na celu przekształcenie lokalu użytkowego w mieszkalny (o powierzchni mniejszej niż 150 m2).
Jaką stawkę VAT zastosować do takich usług?
VAT

Rejestracja osoby wspólnie prowadzącej gospodarstwo rolne jako podatnika VAT z tytułu działalności gospodarczej

Tomasz Krywan
2018-02-13
Małżonkowie prowadzą razem gospodarstwo rolne. Jako czynny podatnik VAT z tego tytułu zarejestrowany jest mąż. Żona chce rozpocząć nierolniczą działalność gospodarczą.
Czy może zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?
VAT

Jak rozliczać przemieszczenie towarów do oddziału przedsiębiorstwa w innym kraju UE

Konrad Piłat
2018-02-13
Polska spółka akcyjna tworzy zakład (oddział) w Hiszpanii. Chce przekazać tam towary importowane z Rosji. W wyniku przesunięcia towarów do oddziału nie występuje – w znaczeniu prawnym – sprzedaż. Część towarów będzie stanowiła pierwsze wyposażenie oddziału.
Czy takie przesunięcie podlega VAT? Jeśli tak, to jakie dokumenty powinny je potwierdzać i co jest podstawą opodatkowania?
VAT

Szkolenia coachingowe – zwolnienie podmiotowe z VAT

Tomasz Krywan
2017-11-17
Osoba fizyczna zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie szkoleń coachingowych.
Czy musi zarejestrować się jako podatnik VAT?
VAT

Tylko mieszkania korzystają z preferencyjnej stawki VAT

Konrad Piłat
2017-11-17
Sprzedaż apartamentu będącego lokalem użytkowym jest opodatkowana VAT wg stawki 23%.
VAT

Zagraniczne opłaty drogowe nieobjęte VAT w Polsce

Marcin Szymankiewicz
2017-11-17
Firma zajmująca się transportem drogowych otrzymała fakturę za korzystanie z płatnych dróg i autostrad za granicą.
Czy powinna rozliczyć VAT z tytułu importu usług?
VAT

Transport eksportowanych towarów przez podwykonawcę – jaka stawka VAT

Aleksander Kliszewski
2017-11-17
Firma świadczy usługi transportu towarów – w ramach ich eksportu z Polski do Rosji – na zlecenie innych firm transportowych, które przyjęły zlecenie od eksportera. Do tych usług stosowała dotąd stawkę 0% VAT.
Czy w związku z wyrokiem TSUE ws. C-288/16 konieczna jest korekta dotychczasowych rozliczeń i naliczenie VAT wg stawki 23%?
VAT

Wniesienie aportem prawa do nieodpłatnego używania gospodarstwa ogrodniczego

Ryszard Kubacki
2017-11-14
Podatnik prowadzący gospodarstwo ogrodnicze chce wnieść do spółki jawnej wkład w postaci prawa do nieodpłatnego używania, przez 2 lata, tego gospodarstwa.
Czy taki aport podlega VAT?
VAT

Zlecenie wykonania napraw gwarancyjnych a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
2017-11-14
Podatnik otrzymał od właściciela mieszkania zlecenie jego pomalowania. Udzielił 2-letniej gwarancji na wykonaną usługę. W związku z pojawieniem się przebarwień musi wykonać poprawki malarskie. Zlecił je innej firmie.
Czy wykonaną usługę powinna ona udokumentować fakturą z odwrotnym obciążeniem?
VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta niezarejestrowanego jako podatnik VAT

Tomasz Krywan
2017-11-14
Firma zleciła wykonanie usługi remontowej i od wykonawcy otrzymała fakturę z 23% VAT. Po sprawdzeniu okazało się, że wykonawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.
Czy mimo to firma może odliczyć VAT z tej faktury?
VAT

WNT towarów z Niemiec od szwajcarskiego dostawcy

Marcin Szymankiewicz
2017-11-14
Spółka z o.o. (podatnik VAT-UE) kupuje zegarki od kontrahenta ze Szwajcarii, na warunkach DDP (za transport odpowiada sprzedawca ze Szwajcarii). Kontrahent odpowiada również za importową odprawę celną towarów, która odbywa się w Niemczech. Szwajcar angażuje agencję celną z Niemiec (swojego przedstawiciela podatkowego), która dokonuje odprawy w jego imieniu. Następnie towary są wysyłane do Polski. Spółka nabywa prawo własności do nich na terytorium Polski. Dostawa jest dokumentowana fakturą wystawioną przez szwajcarskiego kontrahenta. Widnieje na niej jego numer VAT, nazwa, adres oraz niemiecki numer VAT-UE jego przedstawiciela podatkowego.
Czy spółka prawidłowo wykazuje WNT od dostawcy szwajcarskiego, ale pod niemieckim numerem VAT-UE przedstawiciela podatkowego?
VAT

Sprzedaż internetowa dla nabywców krajowych i zagranicznych – rozliczenie VAT

Łukasz Chłond
2017-10-11
Przedsiębiorca zamierza uruchomić sklep internetowy i wysyłać towary do klientów w Polsce oraz wybranych krajach UE. Zamówienia będą realizowane za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi podpisze odpowiednie umowy o współpracy. Płatności za zamówienia będą przyjmowane w formie przedpłaty na rachunek bankowy, przy użyciu usługi PayPal albo za pobraniem (tylko w Polsce).
Jak rozliczać VAT od takiej sprzedaży?
VAT

Cesja wierzytelności a obowiązek korekty odliczonego VAT przez dłużnika

Tomasz Krywan
2017-10-11
Ze względu na trudną sytuację finansową podatnik X nie zapłacił dotychczas za towary zakupione w maju 2017 od sprzedawcy Y. Na początku września 2017 X otrzymał od Y informację, że przysługująca mu wobec X wierzytelność została zbyta firmie Z.
Czy X będzie zobowiązany do korekty VAT odliczonego z faktury wystawionej przez Y ze względu na upływ 150 dni od daty terminu płatności?
VAT

Zakupy przed rejestracją do VAT uprawniają do odliczenia

Dominika Gałka
2017-10-11
Podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktur zakupowych otrzymanych przed zarejestrowaniem się jako podatnik VAT czynny. Potwierdzają to najnowsze interpretacje organów podatkowych.
VAT

Czy sprzedaż psa z hodowli jest objęta VAT

Aleksander Kliszewski
2017-10-11
Jeden z naszych klientów poza działalnością gospodarczą prowadzi hodowlę psów rasowych.
Czy sprzedaż szczeniaka podlega VAT, skoro wg definicji ustawowej towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, a przecież zwierzęta nie są rzeczami, lecz istotami żywymi?
VAT

Data dostawy na zbiorczej fakturze

Marcin Szymankiewicz
2017-09-11
Spółka produkuje elementy z tworzyw sztucznych i sprzedaje je polskim firmom, z którymi współpracuje na podstawie ramowych umów. Wysyłki elementów odbywają się kilka razy w ciągu dnia, przez 7 dni w tygodniu. Dotąd były na nie wystawiane odrębne faktury. Spółka zamierza teraz fakturować dostawy raz w miesiącu, na zakończenie miesiąca. Faktura będzie obejmować wszystkie dostawy z danego miesiąca na rzecz danego kontrahenta. Jako data sprzedaży zostanie na niej wskazany dzień ostatniej dostawy z danego miesiąca. Czy prawidłowo?
Niektóre faktury są wystawiane w euro. Czy do ich przeliczenia na złote spółka może stosować średni kurs NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający ostatni dzień miesiąca?
VAT

Montaż okien w innym państwie UE dla tamtejszego podatnika

Tomasz Krywan
2017-09-11
Firma budowlana zawarła z niemieckim przedsiębiorcą kontrakt, którego przedmiotem jest montaż okien w budynku mieszkalnym w Niemczech. Okna będzie kupowała w Polsce, a następnie transportowała je do Niemiec i tam montowała.
Czy powinna wykazać WDT, czy świadczenie usług poza terytorium Polski?
VAT

Skutki w VAT otrzymania rabatu pośredniego

Tomasz Krywan
2017-09-11
Polska spółka otrzymała notę księgową dokumentującą premię przyznaną przez producenta X (podmiot polski) za zakupy towarów tego producenta. Premia została udzielona z pominięciem dystrybutorów, od których spółka nabywała te towary.
Jak powinna potraktować otrzymaną premię dla celów VAT?
VAT

Zakup miejsc postojowych dla pracowników i klientów

Tomasz Krywan
2017-09-11
Podatnik VAT kupił miejsca postojowe przy budynku, w którym znajduje się jego biuro. Będą tam parkować samochody pracowników oraz klientów. Miejsca nie będą jednak przyporządkowane do konkretnych samochodów.
Czy podatnik ma prawo odliczyć cały VAT z faktury zakupu miejsc postojowych?
VAT

Rozliczenie korekty WNT spowodowanej pomyłką unijnego dostawcy

Tomasz Krywan
2017-08-04
W deklaracji VAT-7 za kwiecień 2017 podatnik wykazał WNT. Na początku lipca 2017 otrzymał od unijnego dostawcy fakturę korygującą ilość towarów.
Czy korektę WNT powinien rozliczyć wstecznie, czy w deklaracji VAT-7 za lipiec?
VAT

Wynajem „prywatny” u podatnika składającego deklaracje VAT

Tomasz Krywan
2017-08-04
Klient naszego biura z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Oprócz tego wynajmuje prywatne mieszkanie.
Czy wynajem mieszkania należy wykazywać w deklaracji VAT?
VAT

Zakup miejsc postojowych dla pracowników i klientów – odliczenie VAT

Tomasz Krywan
2017-08-04
Podatnik VAT kupił miejsca postojowe przy budynku, w którym znajduje się jego biuro. Będą tam parkować samochody pracowników oraz klientów. Miejsca nie będą jednak przyporządkowane do konkretnych samochodów.
Czy podatnik ma prawo odliczyć cały VAT z faktury zakupu miejsc postojowych?
VAT

Nielegalne gry na automacie z 23% VAT

2017-08-04
Prowadzę biuro rachunkowe. Klient – właściciel baru – ma automaty do gier hazardowych.
Czy taka działalność w zakresie urządzania gier hazardowych jest zwolniona z VAT? Jeśli nie, to jak ustalić podstawę opodatkowania?
Podatki

Odliczenie VAT z duplikatu faktury dotyczącego usługi sprzed 6 lub więcej lat

Tomasz Krywan
2017-07-17
W 2009 podatnik kupił program komputerowy na potrzeby prowadzonej działalności. Faktury dokumentującej ten zakup nigdy nie otrzymał, co stwierdził niedawno. Zwrócił się do sprzedawcy o wystawienie duplikatu i otrzymał go na początku 2017.
Czy może odliczyć VAT z tego duplikatu?
VAT

Jak udokumentować zapłatę za bon elektroniczny

Marcin Szymankiewicz
2017-07-17
Spółka sprzedaje towary za pośrednictwem sklepu internetowego i wysyła do klientów w Polsce. Oferuje też elektroniczne bony uprawniające do bezgotówkowego zakupu swoich towarów. Bon ma formę wygenerowanego indywidualnego kodu, niezwłocznie po dokonaniu zapłaty przesyłanego na adres e-mail klienta. Umożliwia zakup towarów po zalogowaniu się na stronie internetowej sklepu. W zamian za bon (o określonym terminie ważności – od 3 miesięcy do 5 lat) klient może kupić dowolny towar znajdujący się w asortymencie spółki (o wartości nieprzekraczającej wartości bonu).
Czy w momencie otrzymania przez spółkę zapłaty za elektroniczny bon powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT bądź paragonu?
VAT

Odliczenie VAT przy zakupie towarów z przeznaczeniem na darowiznę

Tomasz Krywan
2017-07-17
Spółka kupiła komputer z zamiarem przekazania go w darowiźnie do domu dziecka. Przy zakupie nie odliczyła VAT, nie naliczyła też VAT należnego przy przekazaniu.
Czy postąpiła prawidłowo?
VAT

Ujemny podatek należny a prawo do wnioskowania o skrócenie terminu zwrotu VAT do 25 dni

Tomasz Krywan
2017-07-17
Ze względu na ujęcie wielu faktur korygujących zmniejszających VAT oraz niewielką sprzedaż w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2017 podatnik wykaże ujemny VAT należny. W deklaracji tej będzie wykazany również VAT naliczony.
Czy podatnik może wykazać nadwyżkę VAT naliczonego nad ujemnym należnym do zwrotu? Czy może wnioskować o skrócenie terminu zwrotu do 25 dni?
VAT

Czy zagraniczną fakturę na rabat trzeba rozliczyć w deklaracji VAT

Edyta Głębicka
2017-07-17
Spółka otrzymała od unijnego kontrahenta fakturę, z której wynika, że obciążył ją z tytułu rabatu za zakupy poczynione u spółki w zeszłym roku. Potraktował zatem otrzymany rabat jako wynagrodzenie za świadczoną przez siebie usługę (premia pieniężna).
Czy w związku z tym spółka powinna wykazać import usług?
VAT

Miesiąc utraty prawa do kwartalnych rozliczeń VAT ze względu na przekroczenie limitu sprzedaży

Tomasz Krywan
2017-06-12
Od początku roku w spółce z o.o. będącej małym podatnikiem i składającej deklaracje kwartalne znacznie zwiększyła się sprzedaż. Przewidujemy, że w maju 2017 wartość sprzedaży przekroczy 5 157 000 zł.
Jeśli tak się stanie, to kiedy spółka będzie obowiązana do złożenia pierwszej deklaracji VAT-7?
VAT

Jedna refaktura zagraniczna na kilka usług wykonanych w różnych terminach

Edyta Głębicka
2017-06-12
Spółka współpracuje z firmą z UE, która świadczy dla niej usługi od ponad roku. Ta za granicą ponosi w związku z tymi pewne wydatki i niedawno zarządy obu firm ustaliły, że zagraniczny kontrahent obciąży polską spółkę kosztami niektórych usług transportowych, zakupionych od podmiotów trzecich. W ostatniej fakturze od kontrahenta poza jego usługą widnieje pozycja dotycząca przeniesienia na spółkę kosztów usług transportowych za maj, wrzesień i listopad 2016. W odniesieniu do każdej usługi podano jej datę oraz kwotę.
Jak rozliczyć tę fakturę dla potrzeb VAT?
VAT

Czy darowizna znaku towarowego jest objęta VAT

Ryszard Kubacki
2017-06-12
Osoba fizyczna wytworzyła znak towarowy w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Nie został on jeszcze zarejestrowany i wprowadzony do ewidencji wnip.
Czy przekazanie go w drodze umowy darowizny na rzecz spółki osobowej, której osoba ta będzie wspólnikiem, podlega VAT?
Odwrotne obciążenie VAT

Więcej niż jeden podwykonawca a odwrotne obciążenie VAT

Tomasz Krywan
2017-06-12
Firma A wykonała usługę budowlaną (wymienioną w zał. nr 14 do ustawy o VAT) na zlecenie firmy B. B nie wykonała jednak żadnych prac, była jedynie pośrednikiem i usługę tę refakturowała z marżą na firmę elektryczną C. C wykonała instalację i zamontowała wszystkie urządzenia elektryczne (PKWiU 43.21.10.1) na rzecz głównego wykonawcy, firmy D. Z kolei D wystawia fakturę za roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu (PKWiU 43.21.10.1) właścicielowi budynku, firmie E.
Które z tych usług objęte są odwrotnym obciążeniem, jeżeli wszystkie firmy są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT?
Odwrotne obciążenie VAT

Usługi pompowania betonu objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia

Tomasz Krywan
2017-05-10
Firma budowlana (zarejestrowana jako czynny podatnik VAT) świadczy na rzecz innych przedsiębiorców budowlanych jako podwykonawca m.in. usługi pompowania betonu (z samochodu specjalnego, tzw. gruszki, do wcześniej przygotowanego szalunku, fundamentów itp.).
Czy powinna dokumentować je fakturami bez VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”?
VAT

Zasady ustalania obowiązku podatkowego przy WDT

Edward Kosakowski
2017-05-10
Data wystawienia faktury dokumentującej dostawę wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku WDT – o ile nie zostanie ona wystawiona zbyt późno w stosunku do momentu dostawy towarów.
VAT

Nabycie towarów od unijnego kontrahenta zwolnionego od VAT

Edyta Głębicka
2017-05-10
Spółka kupiła towary od włoskiej firmy, która podała na fakturze swój numer VAT, ale nie zamieściła informacji, że to spółka powinna rozliczyć podatek. Faktura nie zawiera także podatku włoskiego. Włoska firma podała natomiast na tym dokumencie odwołanie do przepisu swojej ustawy o VAT i wyjaśniła, że zgodnie z nim jest ona we Włoszech zwolniona od VAT.
Jak postąpić w takiej sytuacji?
VAT

Wykreślenie „zawieszonego” przedsiębiorcy z rejestru podatników VAT a prawo do ulgi na złe długi

Tomasz Krywan
2017-05-10
Spółka chce skorzystać z ulgi w VAT na złe długi wobec kontrahenta (osoba fizyczna), który na początku lutego 2017 zawiesił działalność gospodarczą na 12 miesięcy.
Czy spółka ma prawo do ulgi?
VAT

Czy wykazać WNT w informacji podsumowującej, gdy unijny kontrahent nie poda numeru VAT-UE

Marcin Szymankiewicz
2017-04-19
Spółka kupuje towary w innych państwach UE od podatników podatku od wartości dodanej. Niektórzy kontrahenci unijni odmawiają wystawienia faktury bez VAT zawierającej numery VAT-UE, nabywcy (spółki) oraz dostawcy (tj. kontrahenta), mimo że są zarejestrowani dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zdarza się też, że nie są zarejestrowani dla tych celów. Zakupione towary są transportowane na rzecz spółki z innego państwa UE do Polski, a zatem spółka wykazuje WNT.
Czy prawidłowo? Jeżeli tak, to jak wykazać je w informacji podsumowującej VAT-UE? Bez numeru VAT-UE kontrahenta?
VAT

Zakup usługi w Wielkiej Brytanii od zwolnionego podatnika a import usług

Edyta Głębicka
2017-04-19
Podatnik zamówił w firmie z Wielkiej Brytanii usługę tłumaczenia dokumentów. Po jej wykonaniu otrzymał fakturę, ale bez numeru VAT usługodawcy. Ten poinformował, że korzysta ze zwolnienia z podatku od wartości dodanej i nie musiał się rejestrować. Z kolei podatnik nie zarejestrował się na VAT-UE, ponieważ zamówienie usługi było incydentalne i niezaplanowane.
Czy powinien wykazać import usług?
Odwrotne obciążenie VAT

Usługi dźwigowe a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
2017-04-19
Podatnik świadczy usługi dźwigiem, często jako podwykonawca.
Czy powinien stosować odwrotne obciążenie? Nie wszystkie te usługi dotyczą prac budowlanych.
VAT na roboty budowlane

Korekta rozliczenia zaliczki u podwykonawcy robót budowlanych

Edyta Głębicka
2017-04-19
W grudniu 2016 firma zawarła umowę na roboty budowlane, w ramach której działa jako podwykonawca głównego zleceniobiorcy. Dostała wtedy zaliczkę (36 900 zł) na 50% swojego wynagrodzenia. Wystawiła fakturę, opodatkowała zaliczkę 23% VAT i odprowadziła podatek do US. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o VAT od 1.01.2017 usługi firmy są objęte odwrotnym obciążeniem.
Jak powinna rozliczyć usługę po jej wykonaniu? Czy pojawi się problem w związku z tym, że zaliczka została zapłacona gotówką?
Odwrotne obciążenie VAT

Dostawy bram wraz z montażem a mechanizm odwrotnego obciążenia

Tomasz Krywan
2017-03-16
Podatnik montuje bramy garażowe, które kupuje od producenta. Do tej pory na fakturach wykazywał to świadczenie w jednej pozycji, jako dostawę plus montaż bramy garażowej.
Czy obecnie w przypadku gdy klientem jest firma budowlana, należy stosować odwrotne obciążenie, tzn. to kontrahent powinien naliczyć VAT od takiej transakcji?
VAT

Czy można anulować fakturę wystawioną na byłego pracownika, który jej nie zapłacił

Edyta Głębicka
2017-03-16
W zeszłym roku spółka wypowiedziała umowę o pracę osobie, która korzystała z samochodu służbowego. Zgodnie z regulaminem firma miała prawo obciążyć ją za używanie pojazdu, gdyby zwlekała z jego zwrotem. Tak się stało, więc naliczono wynagrodzenie za kilka dni zwłoki i wystawiono na byłego pracownika fakturę. Niestety, dotąd nie uregulował on tej faktury.
Czy w związku z tym spółka może ją anulować, czy raczej powinna wystawić fakturę korygującą? Co z VAT należnym?
VAT

Sposób rozliczenia faktur korygujących dostawę objętą odwrotnym obciążeniem

Marcin Szymankiewicz
2017-03-16
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) kupuje od firm krajowych (czynnych podatników VAT) wyroby stalowe i z metali kolorowych (wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT) objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia.
Zdarza się, że jej kontrahenci wystawiają faktury korygujące (na minus i plus), np. z powodu zawyżenia/zaniżenia obrotu na fakturze pierwotnej wskutek wskazania nieprawidłowej ilości towaru, błędu rachunkowego, nieprawidłowej stawki VAT (23% zamiast odwrotnego obciążenia), zwrotu towaru (ilość niezgodna z zamówieniem czy uznanie reklamacji jakościowej), udzielenia rabatu, obniżenia/podwyższenia ceny w wyniku ustaleń stron po dokonaniu transakcji.
Jak (w której deklaracji VAT-7) spółka powinna rozliczyć te korekty?
VAT

VAT na usługi transportu osób z Polski do Niemiec

Tomasz Krywan
2017-03-15
Polska firma transportowa otrzymała zlecenie przewiezienia pracowników niemieckiej firmy z Polski do Niemiec.
Jaką stawkę VAT zastosować do wykonanej usługi transportowej?
VAT

Deklaracje VAT składane przez nowego podatnika, wybierającego metodę kasową

Tomasz Krywan
2017-02-14
Osoba fizyczna planuje otworzyć działalność gospodarczą. Zarejestruje się jako czynny podatnik VAT.
Czy to prawda, że wybierając rozliczanie VAT metodą kasową, będzie musiała składać miesięczne deklaracje VAT-7?
VAT

Odliczenie VAT należnego z tytułu WNT wykazanego z ponad 3-miesięcznym opóźnieniem

Tomasz Krywan
2017-02-14
Spółka nie wykazała dotychczas VAT należnego z tytułu WNT, do którego doszło u niej we wrześniu 2016.
Czy wykazując to WNT wstecznie, w korekcie deklaracji VAT-7 za wrzesień 2016, może jednocześnie odliczyć VAT należny, traktując go jako podatek naliczony? Czy też VAT naliczony może wykazać jedynie w bieżącej deklaracji VAT?
VAT

Moment rozliczenia faktury korygującej zmniejszającej VAT

Edyta Głębicka
2017-02-14
Podatnik w 2016 wystawił 3 faktury korygujące zmniejszające VAT należny. Jedna z nich, dokumentująca rabat, została wystawiona pod koniec czerwca, ale z powodu opóźnień w wysyłce dotarła do kontrahenta 20 lipca. W tym samym dniu potwierdził on elektronicznie jej otrzymanie. Czy VAT należny można było obniżyć w deklaracji za czerwiec?
W drugim przypadku w październiku wystawiono fakturę dokumentującą zwrot towaru, a potwierdzenie jej otrzymania wpłynęło od kontrahenta dopiero 24 listopada. Ze strony internetowej Poczty Polskiej podatnik wydrukował jednak informację, że faktycznie kontrahent odebrał przesyłkę z korektą 14 października.
Czy korektę prawidłowo ujęto w deklaracji za październik?
Trzecia faktura została wystawiona w październiku z błędną stawką 23%. W tym samym miesiącu podatnik ją skorygował, wykazując stawkę ZW. Kontrahent potwierdził otrzymanie korekty 2 listopada (faktura była wysłana elektronicznie, ale jego firma była zamknięta w ostatnich dniach października i nie odebrano e-maila).
Kiedy należało ją ująć w rozliczeniach?
VAT

Nieskładanie informacji podsumowujących przesłanką wykreślenia z rejestru VAT-UE

Tomasz Krywan
2017-02-14
Przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT-UE incydentalnie świadczy usługi, które podlegają wykazaniu w informacjach podsumowujących VAT-UE. Zdarza się, że nie składa VAT-UE przez dłużej niż 3 miesiące.
Czy w związku z tym będzie wykreślany z rejestru podatników VAT-UE i będzie musiał ponownie składać zgłoszenia rejestracyjne?
VAT

Miejsce opodatkowania VAT usługi prawniczej

Marcin Szymankiewicz
2017-01-18
Do firmy (podatnik VAT z siedzibą w Polsce) świadczącej usługi prawnicze zgłosiła się spółka belgijska, która nie ma w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, ale zamierza w przyszłości prowadzić działalność w zakresie usług medycznych za pośrednictwem spółki zależnej. Firma prawnicza ma naświetlić zasady prawne prowadzenia działalności medycznej w Polsce.
Czy miejscem świadczenia usług prawniczych na rzecz spółek zagranicznych jest kraj siedziby kontrahenta, a tym samym nie podlegają one VAT w Polsce?
VAT na roboty budowlane

Kiedy firma działa w charakterze podwykonawcy robót budowlanych

Tomasz Krywan
2017-01-18
Kiedy należy przyjmować, że prowadzący firmę budowlaną świadczy usługi jako podwykonawca, a w związku z tym obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na usługobiorcy?
Odwrotne obciążenie VAT

Odwrotne obciążenie przy wykonywaniu robót budowlanych

Tomasz Krywan
2017-01-18
Rozliczam podatnika prowadzącego firmę budowlaną.
Czy odwrotne obciążenie powinien on stosować zawsze, gdy świadczy usługi dla firm?
VAT

Przenoszenie nadwyżki VAT powstałej ponad 5 lat temu

Marcin Szymankiewicz
2017-01-10
We wrześniu 2012 z uwagi na znaczne nakłady inwestycyjne spółka wykazała ok. 320 tys. zł nadwyżki VAT naliczonego nad należnym. Ta kwota była w okresie od września 2012 do grudnia 2017 przenoszona do rozliczenia na kolejne okresy rozliczeniowe i od ponad 5 lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Aktywność gospodarcza spółki jest mniejsza niż kiedyś i w związku z tym wykazywana od ponad 5 lat nadwyżka VAT, przenoszona do rozliczenia, zmniejsza się w bardzo wolnym tempie. Z końcem 2017 przedawniło się zobowiązanie podatkowe za grudzień 2012.
Czy spółka w 2018 nadal może przenosić nadwyżkę na kolejne okresy, ew. wystąpić o jej zwrot na rachunek bankowy?
Odwrotne obciążenie VAT

Podwykonawstwo zastępcze a odwrotne obciążenie

Tomasz Krywan
2017-01-10
Firma budowlana (A) była głównym wykonawcą inwestycji polegającej na budowie domów szeregowych (inwestorem była firma deweloperska). Przy wykonywaniu prac A korzystała z usług podwykonawców, którzy wystawiali jej faktury z odwrotnym obciążeniem.
Po odbiorze robót okazało się, że konieczne jest wykonanie poprawek w ramach gwarancji. Firma A bezskuteczne wzywała do usunięcia wad odpowiedzialnego za to podwykonawcę. Ostatecznie wykonanie poprawek zleciła firmie (B).
Czy zrealizowaną usługę B powinna udokumentować fakturą z odwrotnym obciążeniem?
VAT

Sprzedaż nieprzekraczająca 200 tys. zł u czynnego podatnika VAT – czy konieczna jest rezygnacja ze zwolnienia

Tomasz Krywan
2017-01-10
Czynny podatnik VAT w ubiegłym roku osiągnął sprzedaż nieprzekraczającą 200 tys. zł. Czy w 2018 jest automatycznie zwolniony z VAT i powinien złożyć rezygnację ze zwolnienia?
Czy taką rezygnację można złożyć w trakcie roku?
VAT

Zakup usługi szkolenia zagranicznego – czy to import usług

Tomasz Krywan
2017-01-10
Spółka otrzymała od niemieckiej firmy fakturę za szkolenie pracownika. Odbyło się ono w Niemczech.
Czy powinna rozliczyć import usług?
VAT

Wymiana i montaż markiz w budynkach mieszkalnych objęte 8% VAT

Ryszard Kubacki
2017-01-10
Firma remontowo-budowlana świadczy m.in. usługi wymiany i montażu markiz w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Są to usługi instalacyjno-budowlane, modernizacyjne i termomodernizacyjne, polegające na trwałej instalacji w ścianach budynku zewnętrznych rolet okiennych, drzwiowych, markiz, a także na ich wymianie na nowe. W efekcie wykonywanych usług obiekt zyskuje nowe parametry użytkowe, techniczne i estetyczne.
Czy można do nich zastosować 8% stawkę VAT?
Odwrotne obciążenie VAT

Sprzedaż sprzętu elektronicznego z odwrotnym obciążeniem

Edyta Głębicka
2016-12-15
Spółka przygotowuje na zamówienie firmy leasingowej ofertę sprzedaży sprzętu komputerowego, na którym będzie zainstalowane opracowane przez nią oprogramowanie. Łączna kwota zamówienia opiewa na ok. 60 tys. zł. Dostawy nastąpią w grudniu 2016.
Czy fakturę należy wystawić na wartość netto, bez VAT? Jak sformułować na niej informację o odwrotnym obciążeniu?
VAT

Opodatkowanie VAT najmu długoterminowego samochodu osobowego za granicą

Marcin Szymankiewicz
2016-12-15
Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (zarejestrowana jako czynny podatnik VAT) zawarła z niemiecką firmą umowę najmu długoterminowego samochodu osobowego (na 12 miesięcy). Auto zostało oddane do użytku na terenie Niemiec w siedzibie niemieckiego kontrahenta. Nie ma on w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, a spółka nie prowadzi działalności poza Polską.
Czy w związku z zawarciem takiej umowy spółka powinna wykazać import usług?
VAT

Prawo do odliczenia VAT z faktury za nocleg i sprzątanie

Tomasz Krywan
2016-12-15
Spółka wynajęła na tydzień mieszkanie dla pracownika przebywającego w podróży służbowej. Od wynajmującego otrzymała fakturę zawierającą 2 pozycje – nocleg (stawka 8%) oraz sprzątanie (23%).
Czy spółka może odliczyć VAT w części dotyczącej sprzątania ?
VAT

Opodatkowanie i udokumentowanie usług wymiany okien na terenie Belgii

Ryszard Kubacki
2016-12-15
Podatnik świadczył usługę wymiany okien, rolet zewnętrznych oraz szyb w budynku (firmowym) w Belgii.
Jaką stawkę VAT powinien zastosować na fakturze?
VAT

Zwolnienie podmiotowe dla podatnika sprzedającego sztuczną biżuterię

Tomasz Krywan
2016-12-15
Osoba fizyczna zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i sprzedaży sztucznej biżuterii.
Czy musi rejestrować się jako podatnik VAT?
VAT

Koszty wykonania zastępczego własnym sumptem a VAT

Ryszard Kubacki
2016-11-15
Spółka będąca generalnym wykonawcą robót budowlanych korzysta z usług podwykonawców. Zastrzega sobie prawo do obciążenia ich kosztami wykonania zastępczego (własnymi siłami) naprawy usterek po zakończeniu projektu budowlanego. Jeżeli podwykonawca uchyla się od naprawy stwierdzonych protokolarnie usterek/wad, do których usunięcia zobowiązuje go umowa ze spółką, ta nakłada na podwykonawcę kary umowne.
Czy podlegają one VAT?
VAT

Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu za wynagrodzeniem podlega VAT

Iwona Czauderna
2016-11-15
Spółka wynajmuje m.in. lokal użytkowy na podstawie umowy zawartej na 5 lat i wystawia z tego tytułu faktury najemcy. Po 3 latach najemca wystąpił o wcześniejsze rozwiązanie umowy. Strony zawarły porozumienie, na mocy którego umowa została rozwiązana. Tytułem strat i utraconych korzyści z powodu rozwiązania umowy najemca zobowiązał się do zapłaty określonej kwoty, która jest niższa niż suma opłat czynszowych należnych spółce do końca okresu jej trwania.
Czy w świetle przepisów o VAT kwotę otrzymaną przez spółkę z racji wcześniejszego rozwiązania umowy najmu należy traktować jako odszkodowanie pieniężne niepodlegające VAT, czy też stanowi ona wynagrodzenie za świadczenie usługi opodatkowanej VAT?
VAT

Kurs przeliczeniowy przy imporcie usług

Tomasz Krywan
2016-11-15
Spółka nabyła usługę od zagranicznego kontrahenta. Została ona wykonana 4.10.2016, jednak fakturę kontrahent wystawił już 21.09.2016. Spółka opłaciła ją 6.10.2016.
Czy ustalając podstawę opodatkowania importu usług, należy przyjąć kurs euro z 20.09.2016, czy 3.10.2016?
VAT

Stawka VAT dla wynajmu powierzchni na cele reklamowe

Ryszard Kubacki
2016-11-15
Właściciel warsztatu wynajmuje powierzchnie na cele reklamowe – udostępnia na ogrodzeniu miejsca na baner informacyjno-reklamowy.
Jaka powinna być stawka VAT na taką usługę?
VAT

Opodatkowanie usług montażu regałów świadczonych w Niemczech

Tomasz Krywan
2016-11-15
Podatnik nawiązał współpracę z niemiecką firmą, będzie montował regały w halach na terenie Niemiec.
Czy w związku z tym ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT-UE? Czy powinien naliczać VAT na wystawianych fakturach dokumentujących usługi montażu regałów?
VAT

Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Europejskiego Funduszu Społecznego a zwolnienie z VAT

Edyta Głębicka
2016-11-15
Firma zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem wysokospecjalistycznego oprogramowania na potrzeby przedsiębiorców i osób wykonujących określone profesje. Przeprowadza także szkolenia z zakresu oprogramowania, w tym na zlecenia pracodawców szkoli ich pracowników. Zdarza się, że choć za przeprowadzone szkolenia płaci przedsiębiorca, to korzysta on z dofinansowania zewnętrznego, m.in. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, wykorzystywanych w różnych programach ramowych.
Z jaką stawką VAT powinny być fakturowane te szkolenia, jeżeli firma wie, że występuje takie dofinansowanie? Czy powinna uzyskać od klientów jakieś potwierdzenie tego faktu? Co zrobić, gdy wystawiono już fakturę ze stawką 23% VAT?
VAT

Montaż mebli kuchennych – sprzedaż towarów czy modernizacja mieszkania

Konrad Piłat
2016-10-14
W sprawie stawki VAT na usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu mebli kuchennych NSA wydał uchwałę, a MF wyraził swoje stanowisko w interpretacji ogólnej. Do sądów wciąż jednak trafiają sprawy dotyczące tego zagadnienia.
VAT

Opodatkowanie VAT kwoty otrzymanej jako wadium w przetargu

Tomasz Krywan
2016-10-14
Spółka ogłosiła przetarg na sprzedaż nieruchomości w trybie negocjacji. Oferenci musieli wpłacić wadium przed przystąpieniem do negocjacji. Z podmiotem, który zaproponował najwyższą cenę, podpisano protokół z zakończenia negocjacji. Określono w nim cenę sprzedaży i zaznaczono, że wpłacone wadium zostanie zaliczone na jej poczet, wyznaczono również datę podpisania umowy przedwstępnej.
Kiedy należy opodatkować VAT kwotę wpłaconą jako wadium?
VAT

Prawo do odliczenia VAT z biletu kolejowego

Tomasz Krywan
2016-10-14
Podatnik często kupuje kilka biletów kolejowych z wyprzedzeniem.
Kiedy można odliczać VAT z takich biletów? W miesiącu zakupu czy przejazdu?
Odwrotne obciążenie VAT

Odwrotne obciążenie VAT przy nabyciu notebooków i smartfonów

Marcin Szymankiewicz
2016-09-15
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) nabywa fabrycznie nowe notebooki i smartfony na podstawie pojedynczych „niezależnych” zamówień od 1 dostawcy (czynnego podatnika VAT). Każde zamówienie jest dokumentowane odrębną fakturą wystawioną przez sprzedawcę z 23% VAT. Na dostawę sprzętu nie są zawierane umowy. Przykładowo przy zapotrzebowaniu na 3 notebooki składane jest zamówienie na ten sprzęt (które nie przekracza kwoty 20 tys. zł), towar dostarczony jest w 1 dostawie. Za tydzień okazuje się, że trzeba zamówić dla innej osoby w firmie smartfon oraz kolejny notebook – znowu składane jest zamówienie (nieprzekraczające 20 tys. zł), towar dostarczony jest w kolejnej dostawie itd.
Czy transakcje te powinny być rozliczone przez spółkę na zasadzie odwrotnego obciążenia (reverse charge), czy też prawidłowe jest rozliczenie VAT przed dostawcę sprzętu (wystawienie faktury z 23% VAT)?
VAT

Wywozowy Dokument Towarzyszący a stawka 0% na eksport towarów

Edyta Głębicka
2016-09-15
W kwietniu spółka dokonała eksportu towarów. Wykazaliśmy już go ze stawką 0% VAT, ale nabraliśmy obecnie wątpliwości, czy nie uczyniliśmy tego przedwcześnie, na podstawie pierwszego dokumentu, z którego wynikało, że towary zostały objęte procedurą wywozu.
Jeżeli urzędem wywozu był UC w Niemczech, to czy Wywozowy Dokument Towarzyszący, który eksporter otrzymuje najszybciej, mógł być potwierdzeniem wywozu i pozwalał zastosować stawkę 0% dla eksportu?
VAT

Zbycie własnych wierzytelności bez VAT

Tomasz Krywan
2016-09-15
Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT ma kilka nieuregulowanych przez kontrahentów wierzytelności.
Czy sprzedając je, powinien wystawić fakturę z naliczonym VAT?
VAT

Wydawanie voucherów – czy podlega VAT

Tomasz Krywan
2016-08-15
Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż promocyjną swoich towarów. W ramach promocji jego klienci otrzymują vouchery uprawniające do bezpłatnych posiłków w restauracji, z którą zawarł umowę.
Czy wydawanie voucherów klientom podlega VAT?
Odwrotne obciążenie VAT

Odwrotne obciążenie przy dostawie przemysłowych komputerów mobilnych

Marcin Szymankiewicz
2016-08-15
Spółka sprzedaje i serwisuje przemysłowe komputery mobilne o masie do 1 kg (PKWiU 26.20.11.0). Jedne z nich mają wygląd terminalu (ekran z klawiaturą), inne telefonu komórkowego czy tabletu. Mają wszystkie typowe dla komputerów elementy: procesor, pamięć ulotną i trwałą, wyświetlacz ciekłokrystaliczny (3–5 cali), klawiaturę, akumulator i system operacyjny. Ponadto są wyposażane w czytniki kodów kreskowych, kart zbliżeniowych, kamery itp. Mają zakres pracy w temperaturach od –20 do +50°C i w wilgotności 5–95%, normę szczelności od IP 40 do IP 67 oraz są zaprojektowane tak, że wytrzymują upadki na beton z wysokości od 1,5 do 2 m. Są one nabywane wyłącznie przez firmy i instytucje (nie zaś osoby prywatne), z przeznaczeniem do użytku służbowego.
Czy dostawy tych urządzeń nabywcom będącym czynnymi podatnikami VAT są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia?
Podatki

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu dla celów VAT w przypadku samochodów demonstracyjnych

Iwona Czauderna
2016-08-15
Spółka prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów osobowych. Niektóre pojazdy przeznaczone do odprzedaży są udostępniane klientom jako samochody do jazd testowych (demonstracyjnych). Wykorzystanie pojazdów demonstracyjnych jest uregulowane w akcie wewnętrznym (porozumienie, regulamin) w taki sposób, aby wyłączyć ich użytek na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Czy aby odliczyć w pełni VAT od wydatków związanych z tymi samochodami, spółka musi prowadzić ewidencję przebiegu, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT?
VAT

Opodatkowanie zaliczki na poczet WDT

Edyta Głębicka
2016-08-15
Wystawiamy fakturę zaliczkową na WDT, aby na tej podstawie klient dokonał przedpłaty.
Czy taką fakturę ujmujemy w rejestrze i deklaracji VAT w miesiącu wystawienia z podatkiem 23%, skoro nie mamy jeszcze potwierdzenia wywozu?
VAT

NIP z prefiksem można stosować także na fakturach dokumentujących sprzedaż krajową

Anna Koleśnik
2016-07-13
Mamy klienta, u którego spora część obrotu to transakcje wewnątrzwspólnotowe. Jego program do fakturowania automatycznie umieszcza na wystawianych fakturach NIP poprzedzony kodem PL.
Czy prawidłowe jest posługiwanie się takim numerem także na fakturach dokumentujących sprzedaż krajową?
VAT

Zwolnienie podmiotowe dla biegłego rewidenta

Tomasz Krywan
2016-07-13
Czy biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT?
VAT

Faktura dokumentująca przedpłatę – czy powstaje obowiązek podatkowy w WNT

Edward Kosakowski
2016-07-13
Spółka w maju wpłaciła całą kwotę należności na poczet WNT. 19.05.2016 otrzymała fakturę od unijnego kontrahenta potwierdzającą tę przedpłatę. Towar został jej dostarczony dopiero 2 czerwca. Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT?
VAT

Obrona dobrego imienia a naliczony VAT

Piotr Kaim
2016-07-13
Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność w branży budowlanej. Po zakończeniu jednego ze zleceń jego kontrahent udzielił 2 wywiadów w lokalnej prasie, w których stwierdził, że jakość wykonanych robót była niska, co miało go narazić na dodatkowe, niezaplanowane koszty. Przedsiębiorca złożył wówczas pozew do sądu o ochronę dóbr osobistych. Ostatecznie sprawa została rozstrzygnięta w drodze ugody pozasądowej. Przy jej zawieraniu, a także w poprzedzającym ją postępowaniu sądowym przedsiębiorca był reprezentowany przez kancelarię adwokacką. Ta wystawiła fakturę za swoje usługi.
Czy przedsiębiorca ma prawo odliczyć z niej VAT?
VAT

Korzystanie z autostrad za granicą to nie import usług

Marcin Szymankiewicz
2016-07-13
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT i podatnik VAT-UE) świadczy usługi transportu drogowego. Ponosi za granicą opłaty drogowe m.in. z tytułu korzystania z płatnych autostrad, tuneli bądź mostów. Czy słusznie nie wykazuje ich jako importu usług?
VAT

Duplikat e-faktury w formie papierowej

Tomasz Krywan
2016-06-06
Podatnik wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej, a następnie drukuje je w celu przechowywania.
Czy może na żądanie nabywcy wystawić duplikat e-faktury w formie papierowej?
VAT

Obciążanie nabywców usług transportowych opłatami za przestój

Tomasz Krywan
2016-06-06
Spółka świadczy usługi transportowe.
W jaki sposób powinna obciążać zleceniodawców kosztami przestoju pojazdów?
VAT

Fakturowanie usługi szkoleniowej wykonywanej w Polsce dla firmy zagranicznej

Tomasz Krywan
2016-06-06
Osoba fizyczna (zarejestrowana jako czynny podatnik VAT) prowadzi działalność szkoleniową. Do jednego z organizowanych szkoleń (w Poznaniu) swoich pracowników zgłosiła firma niemiecka.
Czy fakturę za szkolenie należy tej firmie wystawić bez VAT z dopiskiem „odwrotne obciążenie”?
VAT

Wprowadzenie prywatnego auta do firmy nie daje prawa do odliczenia VAT

Ryszard Kubacki
2016-06-06
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) w zeszłym roku kupił samochód osobowy, który wszedł do majątku prywatnego. Obecnie pojazd został wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy.
Czy podatnik ma prawo przynajmniej do częściowego odliczenia VAT z faktury dokumentującej nabycie auta?
VAT

Skonto można rozliczyć mimo braku faktury korygującej od unijnego kontrahenta

Konrad Piłat
2016-05-08
Bardzo często (szczególnie dostawcy w Niemiec) stosują wobec klientów rabaty w postaci skonta, tj. zmniejszenie ceny za wcześniejszą płatność. Informacja o skoncie zawarta jest jedynie w treści faktury. Nawet jeśli odbiorca z niego skorzysta (czyli zapłaci szybciej, ale z uwzględnieniem rabatu), to dostawcy nie wystawiają faktury korygującej ani żadnego innego dodatkowego dokumentu.
Jak w takich przypadkach określić wartość WNT? Przykładowo: faktura zakupu w ramach WNT wystawiona jest przez zagranicznego dostawcę 25 kwietnia, polski odbiorca ma możliwość skorzystania z 2% skonta w przypadku płatności w ciągu 10 dni i 2 maja dokonuje przelewu z uwzględnieniem skonta. Czy wówczas jako podstawę opodatkowania WNT w deklaracji VAT za kwiecień należy wykazać wartość faktury z uwzględnieniem skonta (ponieważ do dnia złożenia deklaracji VAT wiemy już, że z niego skorzystaliśmy)? Czy też w kwietniu powinniśmy wykazać WNT w pierwotnej wysokości wynikającej z faktury, a dopiero w rozliczeniu za maj (miesiąc płatności) obniżyć wartość WNT o wysokość zrealizowanego w tym miesiącu skonta?
VAT

Wydłużenie terminu płatności – czy trzeba wystawić fakturę korygującą

Tomasz Krywan
2016-05-08
Spółka wystawiła fakturę, wskazując na niej termin płatności. Przed upływem tego terminu nabywca wynegocjował jego przedłużenie.
Czy spółka ma obowiązek wystawić fakturę korygującą celem wskazania ostatecznego (zmienionego) terminu płatności?
Czy te usługi również objęte są zwolnieniem od VAT?
VAT

Rozliczenie VAT od sprzedaży elektrośmieci

Edyta Głębicka
2016-05-08
Podatnik prowadzący restaurację przechowuje żywność w dużych zamrażarkach i ladach chłodniczych. Jedna z zamrażarek uległa uszkodzeniu na tyle istotnemu, że naprawa trwałaby długo, a jej koszty mogłyby osiągnąć połowę ceny nowego sprzętu. Zdecydował się więc kupić nowe urządzenie, a stare i uszkodzone sprzedać firmie zajmującej się skupem takiego sprzętu i jego utylizacją.
Czy powinien wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem, skoro faktycznie zamrażarka nie była jeszcze złomem? Wartość sprzętu została ustalona według jego wagi.
VAT

Usługi pośrednictwa w odzyskaniu VAT – jaka stawka VAT

Tomasz Krywan
2016-05-08
Firma świadczy usługi pośrednictwa w odzyskiwaniu podatku VAT w innych państwach członkowskich UE.
Czy korzystają one ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT?
VAT

Czy otrzymując zaliczkę na poczet WDT, trzeba wystawić fakturę

Tomasz Krywan
2016-04-15
Na początku lutego 2016 niemiecka firma wpłaciła zaliczkę na poczet zakupu towaru, który zostanie jej wysłany w maju 2016.
Czy należało wystawić fakturę zaliczkową i w części przypadającej na tę zaliczkę wykazać WDT?
VAT

Obowiązek składania informacji VAT-26 po wykupie samochodu z leasingu

Tomasz Krywan
2016-04-15
Czy w związku z wykupem samochodu osobowego z leasingu należy złożyć aktualizację VAT-26?
Zmianie ulega numer rejestracyjny samochodu.
VAT

Termin rozliczenia faktury korygującej przez sprzedawcę w przypadku samofakturowania

Marcin Szymankiewicz
2016-04-15
Spółka X (czynny podatnik VAT) sprzedaje usługi spółce Y (też czynny podatnik VAT). Zgodnie z zawartym porozumieniem o samofakturowaniu faktury potwierdzające tę sprzedaż wystawia w formie elektronicznej nabywca - Y. Wystawia także faktury korygujące, m.in. w razie udzielenia rabatu przez sprzedawcę. Dokumenty te są przesyłane do sprzedawcy do akceptacji e-mailem, na bieżąco, niezwłocznie po ich wystawieniu (tego samego dnia). Akceptując fakturę elektroniczną, sprzedawca wysyła stosowną informację - zazwyczaj również tego samego dnia.
Czy wystawienie faktury korygującej przez Y w ramach samofakturowania, a następnie otrzymanie jej przez X do akceptacji spełnia wymogi dotyczące uzyskania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej in minus, a w związku z tym X ma prawo ujmować te faktury w rozliczeniu za miesiąc ich wystawienia?
VAT

Badania kliniczne prowadzone przez lekarza nie korzystają ze zwolnienia od VAT

Zofia Ruwnicka
2016-04-15
Lekarz specjalista w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie opieki medycznej zawarł umowę z firmą farmaceutyczną (sponsorem) o świadczenie usług medycznych związanych z badaniami klinicznymi. Przedmiotem umowy jest ocena skuteczności i tolerancji badanego leku u pacjentów z określonymi chorobami.
Czy te usługi również objęte są zwolnieniem od VAT?
VAT

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna rozliczana procedurą uproszczoną

Tomasz Krywan
2016-03-15
Podatnik wystawił fakturę zawierającą dodatkowe dane określone w art. 136 ust. 1 ustawy o VAT.
Jakie jeszcze obowiązki dokumentacyjne i ewidencyjne na nim ciążą? Czy będzie to opodatkowane VAT?
VAT

Finansowanie zakupu okularów dla pracownika – prawo do odliczenia VAT

Tomasz Krywan
2016-03-15
Czy pracodawca może odliczyć VAT z faktury za zakup okularów dla pracownika?
VAT

Najem zwolniony z VAT wpływa na limit zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców

Anna Koleśnik
2016-03-15
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, korzystając ze zwolnienia z VAT dla drobnych przedsiębiorców (z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży 150 000 zł). Jednocześnie uzyskuje przychody z prywatnego najmu 2 mieszkań (na cele mieszkalne), zwolnione z VAT.
Czy tę sprzedaż zwolnioną bierze się pod uwagę w celu ustalenia, czy nie została przekroczona kwota 150 000 zł?
VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez hotel za pobyt podczas szkolenia

Paweł Ziółkowski
2016-03-15
Zorganizowaliśmy szkolenie wyjazdowe dla pracowników naszego biura rachunkowego. Głównym kosztem były noclegi.
Czy z faktury wystawionej przez hotel możemy odliczyć VAT?
VAT

Zbycie udziałów w spółce – czy podlega VAT

Grzegorz Gębka
2016-02-15
Spółka (producent mebli) ma udziały w innej spółce, które kiedyś uzyskała w ramach rozliczenia z kontrahentem. W najbliższym czasie – w celu uzyskania dodatkowych środków – zamierza je zbyć.
Czy będzie to opodatkowane VAT?
VAT

Gadżety i próbki otrzymane przez fryzjera od dystrybutorów i wydawane klientom – skutki w VAT

Edyta Głębicka
2016-02-15
Podatniczka prowadzi salon fryzjerski. Kupując produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów niezbędne przy świadczeniu usług, otrzymuje od producentów i dystrybutorów próbki (różnej objętości), testery produktów, materiały informacyjne i ulotki, gratisy w postaci różnych gadżetów, w tym takie, które wykorzystuje w działalności (kubki, nożyczki, maszynki). Dostaje też tzw. szampony techniczne. Czasami rzeczy te przekazuje swoim klientom. Zdarza się, że na fakturach dystrybutorzy wpisują, że odpłatność za używanie otrzymanych przez nią materiałów promocyjnych jest zawarta w cenie produktów. Takie materiały (np. bransoletki) także wydaje klientom.
Jakie są tego skutki w VAT?
VAT

Parkowanie pojazdu służbowego pod domem a pełne odliczenie VAT

Grzegorz Gębka
2016-02-15
Spółka (podatnik VAT) posiada flotę pojazdów przeznaczonych wyłącznie do prowadzonej działalności (a nie do użytku prywatnego), co potwierdzają przepisy regulaminów wewnętrznych oraz umów zawieranych z pracownikami. Jednocześnie spółka nie dysponuje miejscami parkingowymi, dlatego każdy pracownik przechowuje auto w pobliżu miejsca zamieszkania. W US zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty, do każdego pojazdu prowadzona jest ewidencja przebiegu.
Czy spółka może odliczać 100% VAT?
VAT

Odliczenie VAT od towarów nabywanych w celu bezpłatnego przekazania pracownikom

Tomasz Krywan
2016-01-15
Spółka prowadząca działalność opodatkowaną VAT kupuje towary wręczane pracownikom jako nagrody rzeczowe (np. jako nagroda miesiąca, z okazji urodzin czy przejścia na emeryturę). Czy z faktur dokumentujących takie zakupy może odliczać VAT?
VAT

Zmiana US właściwego w sprawach VAT a obowiązek aktualizacji zgłoszenia VAT-R

Tomasz Krywan
2016-01-15
Dotychczas nasz klient rozliczał VAT w US właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności (sklep).
Czy w związku ze zmianą przepisów konieczna jest aktualizacja zgłoszenia VAT-R celem wskazania US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania?
VAT

Nagroda pieniężna – czy podlega VAT

Grzegorz Gębka
2016-01-15
Podatnik prowadzi akcję promocyjną, w ramach której przyznaje klientom punkty za nabycie towarów. Ci, którzy zbiorą ich najwięcej, otrzymają po zakończeniu promocji nagrody pieniężne.
Czy przekazywanie nagród w takiej formie podlega VAT?
VAT

Korekta VAT odliczonego przy adaptacji wynajmowanego pomieszczenia po zaprzestaniu najmu

Tomasz Krywan
2016-01-15
Od 2013 podatnik wynajmuje lokal na siedzibę firmy. Na początku wynajmu poniósł koszty jego adaptacji na biuro, od których odliczył VAT. Obecnie zamierza przenieść siedzibę do innego lokalu i rozwiązać dotychczasową umowę najmu. Czy konieczna będzie korekta odliczonego VAT?
VAT

Zwolnienie z VAT lokalu ujętego w likwidacyjnym spisie z natury

Grzegorz Gębka
2015-12-15
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) kupił lokal użytkowy, od którego odliczył VAT. Lokal był wykorzystywany wyłącznie pod usługi najmu opodatkowane VAT. Obecnie jego odpłatne zbycie jest zwolnione z VAT - minęły 2 lata po pierwszym zasiedleniu. Podatnik zamierza zakończyć działalność.
Czy lokal powinien być ujęty w spisie z natury i podlega VAT przy likwidacji działalności?
VAT

Niemieckie należności celne a podstawa opodatkowania WNT

Tomasz Krywan
2015-12-15
Polski podatnik kupuje towary z Chin, odprawa celna odbywa się w Hamburgu.
Czy należności celne płacone za pośrednictwem niemieckiego przedstawiciela należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT WNT towarów przemieszczanych z Niemiec do Polski?
VAT

Nakłady na nieruchomość uwzględnione w czynszu - jak liczyć VAT z tytułu dzierżawy

Ryszard Kubacki
2015-12-15
Wysokość czynszu należnego z tytułu dzierżawy będzie obniżana o określoną kwotę nakładów na nieruchomość, które ma ponieść dzierżawca.
Co będzie podstawą opodatkowania VAT z tytułu dzierżawy?
VAT

Rejestracja VAT-UE podatnika zwolnionego podmiotowo

Grzegorz Gębka
2015-11-15
Przedsiębiorca rozpoczyna działalność w zakresie handlu towarami. Jest zwolniony z VAT z uwagi na niski pułap obrotów. Część towarów chce nabyć w Niemczech od tamtejszych firm.
Czy ma obowiązek zarejestrować się na VAT-UE? Jeśli tak, to czyw dalszym ciągu będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego?
VAT

Jaka stawka dla WNT książek i kosztów ich wysyłki

Tomasz Krywan
2015-11-15
Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie książek oznaczonych symbolem ISBN jest WNT podlegającym VAT i jaką stawkę należy zastosować?
Czy tę samą stawkę należy przyjąć do kosztów wysyłki wykazanych w fakturze za książki?
VAT

Sprzedaż w procedurze marży maszyn kupionych bez VAT

Ryszard Kubacki
2015-11-15
Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne. W zeszłym roku zrezygnował ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawyo VAT (stał się czynnym podatnikiem VAT). Część maszyn rolniczych używanych w gospodarstwie kupił przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego w VAT - na umowy kupna-sprzedaży od osób fizycznych niebędących podatnikami VAT. Planuje sprzedaż niektórych z tych maszyn.
Czy możliwe jest tutaj opodatkowanie na zasadzie marży?
VAT

Czy jest VAT od odsetek cywilnych naliczonych za spóźnioną zapłatę

Grzegorz Gębka
2015-11-15
Sprzedano towar z terminem płatności 14 dni. Nabywca zapłacił dopiero po 4 miesiącach. Sprzedawca chce naliczyć mu odsetki od opóźnionej płatności.
Czy powinien opodatkować je VAT ze stawką właściwą dla sprzedanego towaru?
VAT

VAT na usługi kateringowe dla pracowników i podwykonawców

Marcin Szymankiewicz
2015-10-15
Spółka prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych. Dla osób pracujących na budowie (własnych pracowników, pracowników podwykonawców oraz jednoosobowych podmiotów gospodarczych) zamawia usługi kateringowe "dania obiadowe" (PKWiU 56.21.19). Obowiązek zapewnienia posiłków własnym pracownikom wynika z obowiązującego w spółce regulaminu, a pracownikom podwykonawcówi indywidualnym przedsiębiorcom - z zawartych umów. Spółka otrzymuje od firm kateringowych faktury ze stawką 8% VAT. Następnie na koniec każdego miesiąca rozlicza dostarczone posiłki, wystawiając podwykonawcom refaktury (nie doliczając żadnej marży).Czy postępuje prawidłowo:● odliczając VAT od usług kateringowych nabywanych dla własnych pracowników i podwykonawców?● stosując stawkę 8% VAT w refakturach za te usługi?
VAT

Wydanie majątku wspólnikowi spółki z o.o. w zamian za umorzone udziały a VAT

Tomasz Krywan
2015-10-15
Spółka z o.o. nabyła na podstawie umowy udziały od wspólnika w celu ich umorzenia. W zamian wspólnikowi zostaną przekazane środki trwałe spółki.
Czy spółka powinna opodatkować to przekazanie VAT?
VAT

Zawieszenie działalności gospodarczej a koszty leasingu

Tomasz Krywan
2015-10-15
Przedsiębiorca ma samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zamierza zawiesić działalność.
Czy będzie mógł odliczać VAT z faktur za raty leasingowe? Jeśli tak, to czy w okresie zawieszenia będzie musiał składać deklaracje VAT? Czy będzie możliwe zaliczanie rat leasingowych netto do kosztów uzyskania przychodów?
VAT

Odliczanie VAT od naprawy auta sprzedawanego w procedurze VAT marża

Tomasz Krywan
2015-10-15
Podatnik sprowadza z innych państw UE i sprzedaje używane samochody. Do opodatkowania ich sprzedaży stosuje procedurę marży.
Czy ma prawo odliczać VAT z faktur za takie koszty jak naprawa sprzedawanych samochodów, wymiana oleju, klocków hamulcowych, tłumaczenia czy wykonanie przeglądu?
VAT

WNT naczepy samochodowej

Tomasz Krywan
2015-09-15
Na początku sierpnia firma transportowa kupiła w Niemczech naczepę.
Jak rozliczyć WNT tej naczepy? Czy konieczna była wpłata podatku należnego w ciągu 14 dni?
VAT

Skutki rozwiązania umowy sprzedaży nieruchomości

Tomasz Krywan
2015-09-15
15.05.2015 r. przedsiębiorca sprzedał lokal użytkowy. Sprzedaż została udokumentowana wystawioną dzień później fakturą. Lokal wydano nabywcy. Ze względu na brak zapłaty 5.08.2015 r. strony rozwiązały przed notariuszem umowę sprzedaży.
Czy należy to potraktować jako zwrot towaru czy - ze względu na to, że nieruchomości nie można zwrócić (z taką spotkałam się opinią) - jako nową dostawę?
VAT

Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego w roku rozpoczęcia działalności

Tomasz Krywan
2015-09-15
Podatnik rozpoczął w lipcu 2015 r. działalność gospodarczą - wybrał zwolnienie z VAT dla drobnych przedsiębiorców. W sierpniu zrobił zakupy służące działalności gospodarczej i zdecydował, że chce być jednak czynnym podatnikiem i skorzystać z odliczenia. W tym samym miesiącu złożył VAT-R, rejestrując się jako czynny podatnik.
Czy jest to prawidłowe i czy może skorzystać z odliczenia?
VAT na roboty budowlane

Jaka stawka podatku dla zbycia prawa wieczystego użytkowania zabudowanego gruntu

Ryszard Kubacki
2015-09-15
Zauważyłem, że obecnie nie ma przepisu o stosowaniu stawki 8% VAT do prawa wieczystego użytkowania gruntu w przypadku dostawy budynków trwale związanych z gruntem objętych tą stawką.
Czy to oznacza, że prawo do gruntu jest opodatkowane 23% VAT?
VAT

Brak faktury a odliczenie VAT przy WNT własnych towarów

Łukasz Chłond
2015-09-15
Spółka kupuje towary od dostawcy spoza UE. Są one transportowane do portu w Niemczech, tam odprawiane i następnie przemieszczane do Polski, do zakładu produkcyjnego spółki. Spółka wykazuje WNT, a więc nalicza i odlicza VAT. Niestety, nie zawsze otrzymuje faktury od zagranicznego kontrahenta.
Czy brak faktury stanowi przeszkodę do odliczenia podatku naliczonego przy WNT?
VAT

Sprzedaż samochodu osobowego, przy zakupie którego odliczono tylko część VAT

Zofia Ruwnicka
2015-08-15
W maju 2014 r. podatnik kupił nowy samochód osobowy i w deklaracji VAT za ten miesiąc odliczył 50% podatku naliczonego z faktury, z uwagi na przeznaczenie auta do działalności "mieszanej" (do opodatkowanej VAT działalności gospodarczej i do celów niezwiązanych z tą działalnością). Obecnie planuje sprzedaż pojazdu.
Jak rozliczyć VAT od tej sprzedaży? Czy ze względu na częściowe odliczenie stosuje się zwolnienie z podatku?
VAT

Sprzedaż palet nieodebranych przez dostawców

Tomasz Krywan
2015-08-15
Podatnik otrzymuje towary na paletach, których dostawca nie odbiera i nie żąda ich zwrotu. Ponieważ palety zalegają w magazynie, podatnik zamierza je sprzedać osobie prywatnej.
Czy sprzedaż ta jest opodatkowana VAT i należy ją udokumentować fakturą?
VAT

Wynajem przez podatnika VAT mieszkania stanowiącego majątek wspólny małżonków

Tomasz Krywan
2015-08-15
Zgłosił się do nas klient rozpoczynający działalność gospodarczą. Chce się zarejestrować jako czynny podatnik VAT. Jednocześnie od kilku lat wynajmuje lokal mieszkalny (na cele mieszkalne).
Czy ten najem powinien być ujęty w składanych przez przedsiębiorcę deklaracjach VAT jako sprzedaż zwolniona, czy też w ogóle nie należy go ujmować?
Mieszkanie wchodzi w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, a stroną umowy najmu jest klient wraz z małżonką. Przy czym dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany) to on został zgłoszony jako podatnik.
VAT

Faktyczne transakcje z fikcyjnym kontrahentem - odliczenie VAT

Ryszard Kubacki
2015-08-15
Mamy klienta, który od kilku lat handluje zabawkami. Jest zarejestrowany w CEIDG i jako czynny podatnik VAT. W towar zaopatruje się u różnych dostawców. Każdego dostawcę przed rozpoczęciem współpracy weryfikuje w dostępnych rejestrach.Niedawno US wydał decyzję, w której określił mu odmiennie od zadeklarowanych kwoty VAT naliczonego. Okazało się, że jeden z kontrahentów nie był zarejestrowanym podmiotem gospodarczym, a na fakturach wykazywał dane innej firmy. Organ uznał, że w związku z tym klientowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT.
Jak bronić się przed takim zarzutem?
VAT

Nieodpłatne nabycie towarów od kontrahenta z UE oraz ich nieodpłatne przekazanie własnym klientom

Tomasz Krywan
2015-07-15
Podatnik otrzymuje od kontrahenta z Niemiec gadżety reklamowe w celu przekazania ich klientom i potencjalnym klientom (np. na targach).
Czy jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)? Czy z racji przekazywania gadżetów trzeba wykazywać podatek należny z tytułu nieodpłatnych dostaw?
VAT

Odliczenie VAT od wydatków na zakup i eksploatację wózka widłowego

Tomasz Krywan
2015-07-15
Podatnik planuje nabycie wózka widłowego z silnikiem spalinowym. Czy będzie mógł odliczyć w całości VAT z faktury dokumentującej ten zakup, a także VAT z faktur za paliwo i naprawy wózka?
Odwrotne obciążenie VAT

Zakup towarów w procedurze odwrotnego obciążenia a informacja podsumowująca

Tomasz Krywan
2015-07-15
Podatnik kupuje nieobrobione plastycznie aluminium i z tego tytułu jest zobowiązany do rozliczania VAT. Czy ma również obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-27?
VAT

Wynajem mieszkania firmie - jaka stawka VAT?

Anna Koleśnik
2015-06-15
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą posiada kilka lokali mieszkalnych, zakupionych na cele inwestycyjne, które wynajmuje różnym osobom - w tym firmom. Te udostępniają je jako mieszkania służbowe swoim pracownikom, oddelegowanym do pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, albo wynajmują podnajemcom.
Czy taki najem jest zwolniony z VAT?
VAT

Moment powstawania obowiązku podatkowego w VAT dla usług księgowych

Tomasz Krywan
2015-06-15
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług obsługi księgowej podmiotu gospodarczego?
VAT

Korekta faktury zaliczkowej wystawionej na kwotę wyższą od płatności końcowej

Tomasz Krywan
2015-06-15
Podatnik wystawił fakturę zaliczkową, dokumentującą zaliczkęw wysokości 3000 zł. Ostatecznie kwota zamówienia okazała się niższa i wyniesie na fakturze końcowej 2500 zł.
Jak to skorygować? Czy wystawić fakturę korygującą "zerującą" fakturę zaliczkową?
VAT

Zwrot towaru sprzedanego unijnemu odbiorcy

Tomasz Krywan
2015-05-15
Przedsiębiorca sprzedaje towary kontrahentom z innych krajów UE (jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ‒ WDT). Zdarza się, że towary te są zwracane.
Czy w związku z tym powinien wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)? Czy ma znaczenie, ile czasu upłynęło między sprzedażą a zwrotem?
VAT

Obciążanie usługobiorcy kosztami dojazdu do miejsca świadczenia usługi

Tomasz Krywan
2015-05-15
Rozliczam podatnika mającego firmę budowlaną, zdarza się, że dodatkowo obciąża on swoich klientów kosztami dojazdu samochodem, np. na budowę czy do sklepów po niezbędne materiały.
Jak dokumentować takie obciążenia - fakturą czy innym dokumentem?
VAT

Sprzedaż używanego auta, przy zakupie którego nie odliczano VAT

Ryszard Kubacki
2015-05-15
Zamierzam sprzedać samochód osobowy, dotychczas wykorzystywany w indywidualnej działalności gospodarczej. Został on zakupiony od osoby prywatnej w 2012 r. (bez VAT).
Czy jako czynny podatnik VAT przy sprzedaży muszę teraz odprowadzić 23% podatek?
VAT

Zakup złomu przez podatnika VAT zwolnionego

Tomasz Krywan
2015-04-15
Przedsiębiorca, niezarejestrowany jako podatnik VAT, kupił na potrzeby prowadzonej działalności złom. Otrzymał fakturę bez VAT z informacją, że jest zobowiązany do rozliczenia tego podatku.
Czy prawidłowo?
VAT

Jaki kurs waluty obcej zastosować do faktury korygującej

Zofia Ruwnicka
2015-04-15
Spółka zakupiła od firmy niemieckiej towary na cele inwestycyjne, co dokumentuje faktura z 8.01.2015 r. Jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). VAT należny od WNT został rozliczony w deklaracji VAT-7 za styczeń 2015 r. (zgodnie z datą faktury dostawcy) i jednocześnie odliczony jako kwota podatku naliczonego. 11.03.2015 r. spółka zwróciła część towarów i w tym dniu kontrahent zagraniczny wystawił fakturę korygującą. W obu fakturach (pierwotnej i korygującej) wartość towarów została określona w euro.
Jaki kurs waluty obcej zastosować dla celów korekty in minus kwot VAT należnego i naliczonego? Czy prawidłowy będzie kurs euro z daty wystawienia faktury korygującej?
VAT

Zwolnienie z VAT przy świadczeniu usług geodezyjnych

Tomasz Krywan
2015-04-15
Geodeta zatrudniony obecnie na umowę o pracę zamierza otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych.
Czy ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT?
VAT

Środek trwały w remanencie likwidacyjnym

Anna Koleśnik
2015-04-15
Wspólnicy spółki cywilnej (czynnego podatnika VAT) postanowili o jej rozwiązaniu. Mają na stanie środki trwałe (maszyny), zakupione przed sześcioma laty, których nie udało się sprzedać.
Czy trzeba od nich odprowadzić VAT? A jeśli tak, to od jakiej wartości?
VAT

Rozliczenie zakupu usług Google AdWords

Tomasz Krywan
2015-03-15
Spółka zarejestrowana jako czynny podatnik VAT zaczęła korzystać z Google AdWords. Jak rozliczyć VAT z tego tytułu? Wygenerowana przez Google AdWords faktura ma datę 30.01.2015 r., lecz znajduje się na niej informacja o płatności dokonanej 14.01.2015 r. na kwotę 277,40 zł.
VAT

Koszty wysyłki na fakturze zakupu

Tomasz Krywan
2015-03-15
Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, jest czynnym podatnikiem VAT. Na wystawianych fakturach i paragonach wyszczególnia koszty wysyłki towarów pocztą (ze zwolnieniem od podatku) lub kurierem (ze stawką 23%).
Czy postępuje prawidłowo?
VAT

WDT przez niezarejestrowanego podatnika

Anna Koleśnik
2015-02-15
Przed sprzedażą towaru i jego wywozem do innego kraju UE (na rzecz tamtejszego podatnika VAT UE), polski sprzedawca (czynny podatnik VAT) nie zarejestrował się jako podatnik VAT UE. Czy transakcja ta może być uznana za WDT i objęta zerową stawką VAT?
VAT

Opodatkowanie sprzedaży naczepy do Rumunii

Zofia Ruwnicka
2015-02-15
Polska firma sprzedała środek trwały (naczepę) do Rumunii. W jaki sposób powinniśmy rozliczyć tę transakcję w deklaracji VAT-7?
VAT

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

Marcin Szymankiewicz
2015-02-15
Spółka akcyjna nie otrzymała faktury dokumentującej usługi wykonane na jej rzecz w listopadzie 2014 r. (zaginęła na poczcie). Duplikat tej faktury otrzymała na początku grudnia.
Kiedy można odliczyć wykazany w niej VAT naliczony?
VAT

Decyduje moment otrzymania oryginału czy duplikatu

Marcin Szymankiewicz
2015-02-15
Listem poleconym spółka otrzymała fakturę na dostawę (co zostało udokumentowane w książce korespondencji), ale ta zaginęła, zanim skorzystano z prawa do odliczenia VAT. Spółka wystąpiła więc do dostawcy o wystawienie duplikatu. W rozliczeniu, za który okres można odliczyć VAT - otrzymania oryginału czy duplikatu faktury?
VAT

Kredyt kupiecki a obowiązek naliczenia VAT

Ryszard Kubacki
2015-01-15
Zgodnie z podpisaną umową wynagrodzenie za nabytą maszynę kontrahent ma opłacać ratalnie - w czterech równych transzach, płatnych po dostawie. Do każdej raty będą doliczane odsetki.
Czy powinny podlegać opodatkowaniu? Czy dokumentować ich wpłatę fakturą?
VAT

Zgoda na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu to usługa objęta VAT

Ryszard Kubacki
2015-01-15
Spółka ma zamiar zawrzeć z właścicielem lokalu aneks do umowy najmu, na podstawie którego za opłatą nastąpi natychmiastowe rozwiązanie umowy.
Czy opłata ta podlega VAT?
VAT

Odliczenie VAT z zaginionej faktury

Marcin Szymankiewicz
2015-01-15
W listopadzie 2014 r. firma otrzymała duplikat z 4.11.2014 r. faktury zakupu towarów handlowych. VAT naliczony wykazany w oryginale faktury z 14.01.2014 r., otrzymanej wraz z towarami 16.01.2014 r., został w całości odliczony w deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 r. W październiku 2014 r. stwierdziliśmy brak tej faktury i firma wystąpiła do sprzedawcy z wnioskiem o wystawienie duplikatu.
Jak należy postąpić po jego otrzymaniu? Czy korygować deklarację VAT-7, w której odliczony został VAT wynikający z oryginału?
VAT na roboty budowlane

Obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych

Zofia Ruwnicka
2015-01-15
Spółka świadczy usługi budowlane. Zleceniodawcami są przedsiębiorcy (podatnicy VAT), jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
Czy z tytułu wszystkich tych usług obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....