Podatki - CIT i PIT

CIT i PIT

Wydatki na rekrutację pracowników jako koszty podatkowe

Edyta Głębicka
2020-10-05
Spółka prowadzi postępowanie rekrutacyjne na stanowisko dla specjalisty. Kandydaci polecani przez firmę rekrutacyjną, jak również bezpośrednio przesyłający CV, mieszkają w różnych częściach Polski, zdarza się, że w oddalonych od siedziby spółki o setki kilometrów. Wytypowani potencjalni pracownicy, zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną, pytają o pokrycie kosztów przejazdu, a czasami nawet noclegu, jeżeli nie jest możliwy przyjazd w dniu spotkania. Ponieważ na niektórych kandydatach spółce bardzo zależy, jest gotowa ponieść takie koszty.
Czy może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Wydatki na wymianę części składowych środka trwałego – ujęcie w kosztach podatkowych

Marcin Szymankiewicz
2020-10-05
Spółka z o.o. wykorzystuje specjalistyczne maszyny, będące środkami trwałymi, od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Niedawno wymieniła niektóre zużyte części składowe tych maszyn. Wymiana nie spowodowała zmiany przeznaczenia i pełnionej funkcji, zwiększenia wydajności maszyny ani wzrostu wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia do używania. Wydatki na ten cel zostały księgowo zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Czy spółka może je jednorazowo zaliczyć do pośrednich kosztów uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Rozliczenie kosztów używania samochodów elektrycznych

Marcin Szymankiewicz
2020-10-05
Spółka z o.o. wykorzystuje w działalności samochody osobowe o napędzie elektrycznym – na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Auta są używane przez pracowników wyłącznie do celów służbowych (wykluczona jest możliwość prywatnego użytku). Dla każdego pojazdu spółka złożyła VAT-26 w US, prowadzi też ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie z przepisami o VAT, w celu wykluczenia wykorzystania do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Użytkując samochody, spółka ponosi następujące wydatki: miesięczne raty leasingowe, opłaty miesięczne za świadczone usługi relokacji samochodów, ładowanie, mycie, czyszczenie, ubezpieczenia OC, AC, NNW, usuwanie szkód komunikacyjnych, naprawy (w tym części zamienne), koszty eksploatacyjne (wymiany części) i administracyjne (np. rejestracji), abonament rtv (radio).
Czy ma prawo zaliczenia 100% tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Rozliczenie kosztów pośrednich w przypadku korzystania z ulgi IP BOX

Tomasz Buchard
2020-09-08
Przedsiębiorca (podatnik PIT), który tworzy programy komputerowe, chce skorzystać z ulgi IP Box. Poza kosztami bezpośrednio związanymi z wytworzeniem programu ponosi koszty pośrednie, takie jak koszty leasingu samochodu, najmu lokalu, materiałów biurowych. Służą one także działalności niezwiązanej z IP Box.
Czy je również można rozliczyć w ramach ulgi? Jeśli tak, to w jaki sposób?
CIT i PIT

Zapłata za wytworzenie dzieła nie musi być kosztem

Aleksander Woźniak
2020-09-08
Nie każda umowa o dzieło zawarta przez przedsiębiorcę ma związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
CIT i PIT

Spór o ważność starych zezwoleń na działalność w SSE – in dubio pro tributario

Ewelina Majewska-Howis
2020-09-08
W latach 2016 i 2017 straciły ważność zezwolenia strefowe wydane przed 2001, najczęściej na 15–20 lat. W konsekwencji tzw. starzy przedsiębiorcy strefowi w większości nie wykorzystali przysługującego im zwolnienia podatkowego. Walczą o prawo skorzystania z przedawnionego zwolnienia w sądach, a te coraz częściej przyznają im rację.
CIT

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na zakup materiałów marketingowych

Marcin Szymankiewicz
2020-08-05
Spółka z o.o. kupuje materiały marketingowe służące wsparciu sprzedaży. W momencie zakupu wprowadza je na stan magazynu, z którego następnie są stop‑ niowo wyprowadzane w miarę zużycia do akcji promocyjnych (jeszcze w tym samym roku lub w latach kolejnych po zakupie).
Od strony rachunkowej wydatki te obciążają konta wynikowe spółki w momencie zakupu (otrzymania faktury). Działania promocyjne, do których wykorzystywa‑ ne są materiały marketingowe, nie mają bezpośredniego powiązania ze sprzedażą (dystrybucją) konkretnych produktów spółki.
Czy prawidłowe jest ujęcie tych wydatków w kosztach uzyskania przychodów w momencie odniesienia ich w ciężar kont o charakterze wynikowym (moment ujęcia w księgach spółki), tj. w chwili ich zakupu i otrzymania faktury?
CIT

Zagraniczne zakupy a ulga na złe długi w CIT

Tomasz Krywan
2020-08-05
Spółka z o.o. zaopatruje się za granicą w materiały do produkcji. Zdarza się, że płaci za nie z dużym opóźnieniem, przekraczającym 90 dni.
Czy jest obowiązana do zwiększania podstawy opodatkowania CIT o wartość nieuregulowanych zobowiązań?
CIT i PIT

Samochód użyczony lub wynajęty przez spółkę jej udziałowcowi – jak ustalić przychód opodatkowany PIT

Aleksander Woźniak
2020-07-02
Pracownik, który korzysta ze służbowego samochodu do celów prywatnych, ma przychód w wysokości 250 lub 400 zł miesięcznie, w zależności od pojemności silnika.
Czy dotyczy to również udziałowca spółki, który nieodpłatnie lub za niską odpłatnością korzysta z jej samochodu? Czy on również ma przychód z nieodpłatnych świadczeń, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?
CIT i PIT

Wynagrodzenie dyrektora przedszkola finansowane dotacją objęte PIT

Aleksander Woźniak
2020-07-02
Przychody dyrektora prowadzącego niepubliczne przedszkole są przychodami z działalności gospodarczej.
CIT i PIT

Hodowla kotów rasowych jako działalność rolnicza

Krzysztof Hałub
2020-07-02
Czy dochód z hodowli kotów rasowych we własnym gospodarstwie rolnym jest dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej podlegającym PIT?
CIT i PIT

Korekta przychodów i kosztów po unieważnieniu umowy

Krzysztof Hałub
2020-07-02
Zarówno unieważnienie umowy sprzedaży z mocą wsteczną, jak i jej rozwiązanie z momentem zawarcia porozumienia stron, spowodowane problemami finansowymi kontrahenta i zaleganiem przez niego z zapłatą całej ceny, pozwala na bieżącą korektę przychodów (u sprzedawcy) i kosztów (u kupującego).
CIT i PIT

Kilka umów najmu tego samego samochodu a limit kosztów 150 tys. zł

Krzysztof Hałub
2020-06-04
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) zawarł umowę najmu krótkoterminowego samochodu osobowego. Nie wyklucza, że w przyszłości zawrze kolejne takie umowy, których przedmiotem może być ten sam lub inny samochód.
Czy kosztem podatkowym będzie w tym przypadku cały czynsz najmu? Zmieści się on w przewidzianym w przepisach podatkowych limicie 150 tys. zł. Czy podpisując kolejne umowy najmu krótkoterminowego, przedsiębiorca będzie mógł zaliczać czynsz do kosztów podatkowych w ramach limitu 150 tys. zł obowiązującego dla każdej umowy odrębnie?

Ulga w PIT tylko dla marynarza, który zapłacił podatek za granicą

Aleksander Woźniak
2020-06-04
„Ulga abolicyjna” nie przysługuje podatnikowi, który osiągnął dochód w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a zarazem nie zapłacił tam podatku od uzyskanych dochodów.
CIT

Wydanie majątku likwidowanej spółki bez niekorzystnych skutków w CIT

Anna Koleśnik
2020-06-04
Czy w związku z likwidacją spółki z o.o. i wydaniem jej udziałowcom składników majątku (nieruchomości, środków trwałych, udziałów i akcji) po stronie likwidowanej spółki powstanie przychód podatkowy, a tym samym obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
CIT i PIT

Zapłata za usługi biura rachunkowego w kontekście „białej listy”

Tomasz Buchard
2020-05-13
Po okresie zawieszenia zamierzam wznowić działalność biura rachunkowego. Prowadziłam ją wcześniej na niewielką skalę, więc wpłaty od klientów przyjmowałam na swój prywatny rachunek bankowy (nie zakładałam specjalnego rachunku związanego z działalnością gospodarczą).
Czy skoro będę czynnym podatnikiem VAT, muszę mieć teraz rachunek firmowy? Czy usługi świadczone przez biuro mogą być uznane za tzw. usługi ciągłe?
CIT i PIT

Jak poprawnie złożyć zawiadomienie ZAW-NR

Krzysztof Hałub
2020-05-13
Do którego US należy obecnie złożyć (w wydłużonym 14-dniowym terminie) formularz ZAW-NR informujący o zapłacie na rachunek spoza tzw. białej listy? Do właściwego dla podatnika czy dla kontrahenta (wystawcy faktury)? Czy w razie niedotrzymania terminu złożenia zawiadomienia można go przywrócić? Kto powinien złożyć ZAW-NR w przypadku spółek osobowych – spółka czy wspólnicy?
PIT

Sprzedaż 45 nieruchomości to działalność gospodarcza

Aleksander Woźniak
2020-04-17
O prowadzeniu działalności gospodarczej decydują obiektywne kryteria, a nie cel zakupu ani zamiar, który przyświecał podatnikowi.
PIT

50% koszty uzyskania przychodu a zwolnienie z podatku dla osób do 26 lat

Aleksander Woźniak
2020-04-17
Mam pytanie o odliczenie autorskich 50% kosztów uzyskania przychodów u osób do 26. roku życia – i to zarówno tych, które w 2019 złożyły płatnikowi oświadczenie, że ich przychody ze stosunku pracy lub ze zlecenia będą w okresie od 1.08.2019 do 31.12.2019 zwolnione z podatku, jak i tych, które go nie złożyły. Jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia, to pracodawca w PIT-11 za 2019 wykazał 50% koszty za okres 1.08.2019–31.12.2019.
Czy w PIT-37 można odliczyć od przychodu całość tych kosztów (oczywiście z uwzględnieniem limitu 85 528 zł)? Czy osoba, która nie złożyła oświadczenia, musi te koszty skorygować w PIT-37, bo ma je zawyżone? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Co w sytuacji, gdy taki pracownik złożył pracodawcy oświadczenie? W PIT-11 nie ma wykazanych 50% kosztów w odniesieniu do przychodów z okresu uprawniającego do ulgi. Czy taka osoba może je wykazać w PIT-37 jako koszty „statystyczne”? Jeśli tak, to na jakiej podstawie, skoro w PIT-11 ma wykazaną tylko kwotę 35 636,67 i nie wiadomo, do jakiej części tej kwoty przysługiwałyby jej autorskie 50% koszty?
CIT i PIT

Kwota rocznej korekty VAT od zakupów związanych z samochodem osobowym a koszty podatkowe

Tomasz Krywan
2020-04-17
Przedsiębiorca prowadzący działalność „mieszaną” (zwolnioną z VAT i opodatkowaną) używa samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy. Rozlicza się kwartalnie, więc roczną korektę VAT wykaże dopiero w deklaracji składanej w kwietniu 2020. Wiadomo już, że proporcja rzeczywista za 2019 będzie niższa od stosowanej w trakcie tego roku, a więc w ramach korekty rocznej zmniejszy się kwota odliczonego VAT.
Czy w części dotyczącej zakupów związanych z samochodem, zaliczając kwotę korekty do kosztów uzyskania przychodów, należy stosować ograniczenie kosztów do 75%?
CIT i PIT

Korekta dochodu spowodowana ulgą na złe długi w przypadku kwartalnych wpłat zaliczek i ryczałtu oraz zaliczek uproszczonych

Aneta Szwęch
2020-03-11
Prowadzę biuro rachunkowe, którego klientami są podatnicy CIT i PIT, w tym opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Mam wątpliwości związane ze stosowaniem nowych przepisów o zatorach płatniczych na etapie ustalania zaliczek na podatek oraz opłacania miesięcznego/kwartalnego ryczałtu. Kiedy powstaje obowiązek zmniejszenia lub zwiększenia dochodu/przychodu w trakcie roku podatkowego w związku z ulgą na złe długi w podatku dochodowym? Czy dotyczy wszystkich zaliczek na podatek, tj. „zwykłych” miesięcznych, kwartalnych i uproszczonych, a także zarówno miesięcznych, jak i kwartalnych wpłat ryczałtu?
CIT i PIT

Raz najem prywatny, raz działalność gospodarcza

Aleksander Woźniak
2020-03-11
Sporne jest, czy to podatnik sam decyduje, czy wynajmować swoją nieruchomość w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, czy w ramach zarządu majątkiem prywatnym, czy też o zakwalifikowaniu najmu do działalności gospodarczej decydują jedynie obiektywne kryteria, w tym zorganizowany charakter wynajmu, a nie wola ani zamiar wynajmującego.
CIT i PIT

Amortyzacja samochodu o wartości powyżej 15 tys. zł kupionego za gotówkę przez przedsiębiorcę działającego jako osoba prywatna

Krzysztof Hałub
2020-03-11
Indywidualny przedsiębiorca może kupić samochód do majątku osobistego, płacąc gotówką, a potem wprowadzić go do firmy i zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów.
PIT

Brak PIT-6 nie skutkuje niekorzystnym opodatkowaniem dochodów rolnika

Aleksander Woźniak
2020-02-06
Niezłożenie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej nie powoduje nieodwracalnej utraty prawa do rozliczenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej według norm szacunkowych.
CIT i PIT

Dopuszczalność ponownej płatności na rachunek z „białej listy”

Tomasz Krywan
2020-02-06
Przedsiębiorca przez pomyłkę opłacił fakturę za towary handlowe na kwotę ponad 15 tys. zł na rachunek, który nie jest wskazany na tzw. białej liście, i nie zgłosił tego do US w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.
Czy w celu uniknięcia sankcji w postaci wyłączenia wydatku z kosztów podatkowych może ponownie dokonać płatności (tym razem na prawidłowy rachunek, widniejący na białej liście)?
CIT i PIT

Płatności na rzecz rolników ryczałtowych na rachunki spoza „białej listy”

Tomasz Krywan
2020-02-06
Przedsiębiorca kupuje towary u rolników – ryczałtowych oraz zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT. Płaci za nie na rachunki bankowe, które nie zostały zgłoszone do US i nie widnieją na tzw. białej liście. Płatności te często przekraczają 15 tys. zł.
Czy od 1.01.2020 możliwe jest dokonywanie płatności na te rachunki? Czy kwoty opłacone w ten sposób mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Wyłączenie z kosztów płatności na rachunek spoza „białej listy” przy zapłacie w formie MPP

Tomasz Krywan
2020-01-15
Za dokonywanie płatności na rachunki spoza tzw. białej listy grozi obecnie wyłączenie wydatku z kosztów uzyskania przychodów.
Czy ryzyko to można wyłączyć, dokonując płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP)?

Płatności na indywidualne (wirtualne) rachunki bankowe a wyłączenie z kosztów podatkowych

Tomasz Krywan
2020-01-15
Spółka z o.o. opłaca faktury za energię elektryczną na przyznany jej przez zakład energetyczny indywidualny rachunek bankowy. Są to kwoty przekraczające 15 tys. zł miesięcznie.
Czy od 1.01.2020 może nadal dokonywać takich płatności bez ryzyka sankcji związanych z tym, że są to rachunki spoza tzw. białej listy?
CIT i PIT

Lokal spółki jawnej otrzymany w darowiźnie – czy amortyzacja jest kosztem u obdarowanego

Anna Koleśnik
2020-01-15
Osoba fizyczna rozpoczęła indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (pkpir). Do ewidencji środków trwałych firmy chce wprowadzić lokal użytkowy otrzymany w darowiźnie od ojca. Ten, będąc wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej, otrzymał od niej lokal w rozliczeniu (w ramach wypłaty zysku). Lokal był przez spółkę amortyzowany.
Czy odpisy naliczane przez obecnego właściciela będą dla niego kosztem podatkowym?
CIT i PIT

Zmiana roku podatkowego podatnika CIT

Marek Barowicz
2019-12-10
Większość podatników CIT jako swój rok podatkowy przyjmuje rok kalendarzowy. Niekiedy jednak dobrym rozwiązaniem może być zmiana okresu rozliczeniowego dla celów podatku dochodowego. Przyjrzyjmy się możliwościom i warunkom dokonania takiej zmiany.
CIT i PIT

Aport nieruchomości do spółki cywilnej małżonków – czy konieczna jest forma aktu notarialnego

Anna Koleśnik
2019-12-10
Małżonkowie chcą wnieść jako wkład do założonej przez siebie spółki cywilnej nieruchomość (budynek), stanowiącą ich współwłasność (objętą wspólnością majątkową małżeńską).
Czy aby wniesienie wkładu było skuteczne i w ramach spółki można było naliczać odpisy amortyzacyjne od tego budynku (zaliczane do kosztów uzyskania przychodów), musi być zachowana forma aktu notarialnego?
CIT i PIT

Moment sprawdzenia, czy płatność nastąpiła na rachunek wskazany na „białej liście” podatników VAT

Tomasz Krywan
2019-12-10
Spółka często zleca płatności z datą przyszłą. Czy również w takich przypadkach ocena, czy płatność została dokonana na rachunek wskazany na tzw. białej liście, powinna nastąpić na dzień zlecenia przelewu?

Konsekwencje niedotrzymania terminu zawiadomienia US o przerwie w działalności objętej kartą podatkową

Aleksander Woźniak
2019-11-18
Zawiadomienie o zakończeniu przerwy w działalności podlegającej opodatkowaniu w formie karty podatkowej należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień tego zakończenia.

Własne samochody wspólników używane w działalności spółki cywilnej – skutki w podatku dochodowym

Krzysztof Hałub
2019-11-18
Spółka cywilna ma dwóch wspólników. Każdy z nich wykorzystuje na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki własny samochód osobowy (którego współwłaścicielem jest małżonek wspólnika). Czy w związku z tym wspólnicy uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń?
Czy wydatki na eksploatację tych pojazdów (np. koszty zakupu paliwa, napraw i remontów, przeglądy techniczne), a także na ubezpieczenie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych? Jeśli tak, to czy każdy wspólnik uwzględnia tylko „własne” koszty, czy też koszty te podlegają sumowaniu i podziałowi proporcjonalnie do udziału w zysku spółki?

W wyniku intercyzy małżonek nie nabywa nieruchomości

Aleksander Woźniak
2019-11-18
Intercyzy nie można utożsamiać ze zbyciem ani z nabyciem poszczególnych składników majątku, ani też z nabyciem w nim udziałów.
CIT i PIT

Umorzone odsetki od zobowiązań jako przychód podatkowy dłużnika

Anna Koleśnik
2019-11-18
Spółka nie zapłaciła kontrahentowi za zakupione materiały. Otrzymała noty odsetkowe – w wysokości odsetek ustawowych – za nieterminowe płatności i ujęła je w księgach rachunkowych jako zwiększenie zobowiązań oraz koszt finansowy (niestanowiący kosztów podatkowych do momentu ich zapłaty). Obecnie podjęto negocjacje z wierzycielem w celu spłaty zadłużenia i całkowitego umorzenia odsetek.
Czy na skutek umorzenia powstanie u spółki przychód podatkowy?
CIT i PIT

Koszty wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych

Marek Barowicz
2019-10-08
Spółka z o.o. wystąpiła do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie VAT.
Czy poniesione w związku z tym wydatki (opłata administracyjna, koszty usługi doradczej) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Najem kilku lokali – jakie źródło przychodów

Aleksander Woźniak
2019-10-08
Profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły wynajem lokali, prowadzony na własny rachunek i własne ryzyko, jest działalnością gospodarczą w zakresie najmu lokali.
CIT i PIT

Czy korepetytor rozlicza PIT jak przedsiębiorca

Aleksander Woźniak
2019-10-08
Sporadyczne udzielanie korepetycji to nie działalność gospodarcza, tylko wykonywana osobiście.
CIT i PIT

Zakup wyposażenia i innych składników majątku firmy z dotacji Funduszu Pracy

Aleksander Woźniak
2019-10-08
Przedsiębiorca świadczy usługi doradcze. Wcześniej, będąc osobą bezrobotną, dostał z urzędu pracy dotację na podjęcie działalności gospodarczej (indywidualnej) – w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych, pozostających bez pracy w powiecie (...)”, dofinansowanego z funduszy europejskich. Dotacja została przyznana na podstawie art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia MRPiPS w sprawie dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca kupił za nią wyposażenie biura oraz środki trwałe (profesjonalny laptop za 5000 zł) i wnip (licencja na oprogramowanie za 7000 zł).
Czy zakupy te może zaliczyć w pkpir do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej?
CIT i PIT

Dochody z udziału w spółce cichej

Krzysztof Hałub
2019-10-08
Osoba fizyczna chce wnieść wkład pieniężny do spółki cichej.
Jak będą opodatkowane PIT przychody z udziału w zyskach tej spółki? Czy przedsiębiorca firmujący tę działalność uzyska przychód do opodatkowania w związku z wniesieniem wkładu?

Zwrot kosztów leczenia pracownika po wypadku – czy jest kosztem pracodawcy

Marcin Szymankiewicz
2019-09-10
Pracownik spółki z o.o. uległ wypadkowi przy pracy. ZUS orzekł na rzecz poszkodowanego rentę, a ten – na podstawie art. 444 i art. 445 Kc – wystąpił z roszczeniem do spółki o:
– zwrot kosztów leczenia, które było niezbędne w związku z wypadkiem przy pracy,
– przyznanie tzw. renty wyrównawczej stanowiącej różnicę pomiędzy świadczeniem przyznanym przez ZUS z tytułu renty a wynagrodzeniem, które mógłby uzyskać, gdyby jego dotychczasowe możliwości zarobkowania nie zostały ograniczone (całkowicie lub częściowo) wypadkiem przy pracy, – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę spowodowaną wypadkiem przy pracy.
Spółka zawarła z nim ugodę i na tej podstawie wypłaciła ww. świadczenia. Nieponiesienie tych wydatków narażałoby ją na spór sądowy, w związku z czym mogłaby ponieść jeszcze większe straty. Wypłata tych świadczeń służy też umacnianiu relacji z pracownikami pracującymi w warunkach zagrożenia zdrowia i życia – ma ich przekonać, że w podobnej sytuacji również nie zostaną pozbawieni należnych im świadczeń.
Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, w następstwie wypadku przy pracy, stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?

Ubezpieczenie samochodu osobowego – ujęcie w kosztach

Marcin Szymankiewicz
2019-09-10
Spółka z o.o. wykorzystuje w działalności samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Podpisała umowę ubezpieczenia tego pojazdu i zapłaciła składki: OC, AC i NNW. Wartość ubezpieczonego samochodu osobowego wynosi 250 tys. zł.
Czy spółka ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych całość wydatków na ubezpieczenie OC i NNW?
CIT i PIT

Wydatki na remonty środków trwałych jako koszty pośrednie

Ryszard Kubacki
2019-09-10
Spółka prowadzi działalność produkcyjną – z wykorzystaniem urządzeń i zespołów urządzeń produkcyjnych. Remonty główne linii produkcyjnych prowadzone są cyklicznie, zawsze pod koniec roku kalendarzowego. Zakres remontów rocznych jest zmienny i zależy od stanu technicznego poszczególnych urządzeń, tak więc dany wydatek na zakup części nie może być przypisany do konkretnego okresu.
W którym momencie, dla celów podatkowych, wydatki na zakup części zamiennych i składników mienia zużywanych w ramach remontu rocznego powinny być uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów? Czy powinien to być dzień dokonania zapisu w księgach rachunkowych?

Czy ekwiwalent za urlop zwiększa ulgę B+R

Anna Koleśnik
2019-09-10
Czy otrzymany przez pracownika ekwiwalent za niewykorzystany urlop stanowi koszt kwalifikowany objęty ulgą na działalność badawczo-rozwojową (B+R)?
CIT i PIT

Otrzymanie przez wspólnika udziału we własności nieruchomości zamiast wypłaty zysku

Ryszard Kubacki
2019-08-07
Wspólnicy spółki jawnej (osoby fizyczne) planują podjąć uchwałę o przeznaczeniu kapitału zapasowego do wypłaty zgodnie z ich udziałem w zysku. Zamiast wypłaty w formie pieniężnej spółka przeniesie na wspólników własność nieruchomości (w części 1/2 na rzecz każdego z nich). Nieruchomość stanowi środek trwały spółki, została zakupiona w trakcie jej działalności.
Czy otrzymanie przez wspólników udziału we własności nieruchomości w zamian za wypłatę zysku w formie pieniężnej spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w PIT?
CIT i PIT

Ustalenie statusu małego podatnika w celu zastosowania 9% stawki CIT

Anna Koleśnik
2019-08-07
Spółka z o.o. prowadzi hurtownię. Głównym jej dochodem jest zysk uzyskany z marży na sprzedaży. W 2018 osiągnęła obrót (sprzedaż) 4 631 448 zł plus VAT 812 042 zł, marża netto (zysk na tej sprzedaży) wyniosła 357 217 zł.
Czy przychodem spółki, uwzględnianym przy obliczaniu limitu małego podatnika (1,2 mln euro) w celu ustalenia prawa do 9% stawki CIT, jest sprzedaż (obrót), czy marża uzyskana z tej sprzedaży, stanowiąca zysk do opodatkowania?
CIT i PIT

Wysokość kosztu podatkowego z tytułu raty leasingu w przypadku cesji umowy

Marcin Szymankiewicz
2019-08-07
Spółka z o.o. zwarła umowę cesji leasingu operacyjnego samochodu osobowego, na mocy której odpłatnie wstąpiła w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy, przejmując wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy między nim i leasingodawcą. Wartość samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu wynosi 300 tys. zł. Nie jest to pojazd elektryczny. Scedowana umowa leasingowa została zawarta w październiku 2018.
Czy w związku z tym spółka może zaliczać raty leasingu w całości do kosztów uzyskania przychodów?
CIT

Różnice kursowe ustalane metodą bilansową ujmowane per saldo w przychodach/kosztach podatkowych

Anna Koleśnik
2019-07-02
Spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na potrzeby CIT ustala różnice kursowe metodą rachunkową (bilansową).
Czy jest uprawniona do rozliczenia tych różnic – dla celów podatkowych – poprzez wykazanie ich per saldo (ujęcie w kosztach/przychodach podatkowych wynikającej z ksiąg rachunkowych nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu)?
PIT

Ustalenie wartości początkowej auta wykupionego po leasingu

Krzysztof Hałub
2019-07-02
Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą chce wprowadzić do majątku firmy samochód osobowy stanowiący współwłasność majątkową małżeńską. Samochód był używany przez żonę przedsiębiorcy w jej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu. Po zakończeniu umowy w 2017 został wykupiony od leasingodawcy na fakturę za 1500 zł i przekazany do użytku prywatnego małżonków. Obecnie mąż chce używać go w swojej działalności jako środek trwały.
Czy wartość początkową samochodu może ustalić w wysokości jego wartości rynkowej (na podstawie średniej ceny rynkowej z ofert sprzedaży takiego samego samochodu i rocznika na rynku wtórnym), wynoszącej 46 tys. zł?
CIT

Kiedy podatek u źródła zapłacony z własnych środków może być kosztem podatkowym

Edyta Głębicka
2019-07-02
Spółka z o.o. kupuje od podmiotów zagranicznych usługi objęte w Polsce podatkiem dochodowym u źródła. Niekiedy musi z własnych środków zapłacić ten podatek, bo nie ma możliwości potrącenia go z wynagrodzenia kontrahenta.
Czy ma prawo zaliczyć go do kosztów podatkowych?
PIT

Świadczenie przez lekarza usług na rzecz szpitala-pracodawcy a podatek liniowy

Iwona Czauderna
2019-06-05
Lekarz zatrudniony na stanowisku starszego asystenta oddziału w szpitalu specjalistycznym świadczy w tym samym szpitalu, w ramach działalności gospodarczej, usługi polegające na sprawowaniu dyżurów lekarskich kontraktowych.
Czy może opodatkowywać swoją działalność podatkiem liniowym?
PIT

Koszty wynagrodzenia dyrektora przedszkola pokryte dotacją

Ryszard Kubacki
2019-06-05
Osoba fizyczna prowadzi (jako właściciel i dyrektor) niepubliczne przedszkole, którego działalność jest finansowana z opłat czesnego oraz dotacji z budżetu miasta.
Skoro jej wynagrodzenie jest pokryte z dotacji, to czy stanowi koszt podatkowy?
PIT

Potrącenie 100% kosztów używania samochodu osobowego u podatnika zwolnionego z VAT

Tomasz Krywan
2019-05-09
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.
Czy nie prowadząc ewidencji przebiegu dla samochodu osobowego, może całość kosztów jego używania (np. wydatki na paliwo, części zamienne, naprawy, opłaty za parkowanie) zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, czy też wydatki te będą kosztem podatkowym tylko w 75%?
CIT i PIT

Odliczenie wydatków na termomodernizację, finansowanych pożyczką z WFOŚiGW

2019-05-09
W ramach programu „Czyste Powietrze” osoba fizyczna otrzymała od wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska dotację oraz pożyczkę na wydatki związane z termomodernizacją, niepokryte dotacją.
Czy wydatki sfinansowane z pożyczki mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
CIT i PIT

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje w razie budowy budynku

Krzysztof Hałub
2019-05-09
Tylko już istniejące, a nie dopiero wznoszone budynki mieszkalne objęte są ulgą termomodernizacyjną.
CIT i PIT

Wierzytelność otrzymana w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki osobowej – czy jest przychodem

Ryszard Kubacki
2019-05-09
Czy otrzymanie wierzytelności, w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki jawnej, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego u byłego wspólnika (osoby fizycznej)? Może przychód ten powstanie w momencie spłaty wierzytelności?
PIT

Łączenie najmu z działalnością gospodarczą

Piotr Kaim
2019-04-03
Podatniczka prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług medycznych. Niezależnie od tego zamierza rozpocząć działalność w zakresie najmu pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych (będzie ich właścicielką).
Czy dochody z najmu mogą być potraktowane jak dochody z działalności gospodarczej i wykazywane łącznie z dochodami z usług medycznych? Wątpliwości wiążą się z pismem Ministerstwa Finansów z 21.01.1995 (PO 2/2-8010-02408/94), w którym udzielono odpowiedzi przeczącej.
PIT

Wypłata należności za udostępnienie przez osobę fizyczną witryn internetowych pod reklamy – pobór PIT

Marcin Szymankiewicz
2019-04-03
Spółka świadczy usługi umieszczania materiałów reklamowych klientów (reklamodawców) na stronach WWW. W tym celu nabywa – za wynagrodzeniem – „powierzchnię reklamową” od właścicieli witryn internetowych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych w Polsce i za granicą).
Czy w związku z tym ciążą na niej obowiązki płatnika PIT?
CIT

Prezenty dla pracowników nie na koszt firmy

Anna Koleśnik
2019-04-03
Pracodawca, który obdaruje pracownika z okazji jubileuszu firmy, nie zaliczy wydatku na zakup przedmiotu darowizny do kosztów uzyskania przychodów.
CIT

Różnice kursowe w przypadku równoczesnego podania na fakturze kwot w walucie obcej i w złotych

Anna Koleśnik
2019-04-03
Spółka z o.o. wystawia faktury (odbiorcom krajowym i zagranicznym), w których podaje wartość sprzedaży w euro i złotych (po przeliczeniu wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury) w celu ujęcia jej w księgach rachunkowych. Cenę sprzedaży uzgadnia z kontrahentami w euro i w takiej walucie uzyskuje zapłatę.
Czy w związku z tym powstają u niej podatkowe różnice kursowe?
CIT i PIT

Moment powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości

Anna Koleśnik
2019-04-03
Spółka buduje i sprzedaje lokale mieszkalne. Na poczet ceny sprzedaży pobiera zaliczkowe wpłaty, które niekiedy nie pokrywają całej należności za lokal. Spółka wystawia wówczas fakturę końcową.
Kiedy powstaje u niej przychód podatkowy – w momencie uzyskania wpłaty, wystawienia faktury końcowej czy w dacie podpisania aktu notarialnego (umowy przenoszącej własność nieruchomości)?
CIT i PIT

Zwrot zaliczki – czy powstają podatkowe różnice kursowe

Anna Koleśnik
2019-03-06
Spółka otrzymała od kontrahenta zaliczkę w euro na poczet przyszłej dostawy towarów. Niestety, dostawa z przyczyn obiektywnych nie mogła zostać zrealizowana i spółka zwróciła zaliczkę.
Zdarza się też, że spółka otrzymuje zwrot wpłaconych przez siebie zaliczek w walutach obcych na poczet przyszłych dostaw.
Czy w związku z tym powstają podatkowe różnice kursowe?
CIT

Zeznanie CIT-8 złożone na nieaktualnym formularzu – jak naprawić błąd

Mariusz Sobkowiak
2019-03-06
Złożyliśmy deklarację CIT-8 za 2018 na nieaktualnej wersji formularza (wersja 25).
Czy powinniśmy złożyć korektę na jego aktualnej wersji (26), czy też złożyć deklarację CIT-8 na wersji aktualnej w trybie „złożenie zeznania”, a nie korekty? Jeśli nowe zeznanie będziemy składać po terminie, to czy konieczne będzie złożenie tzw. czynnego żalu?
CIT

Koszty noclegów osób zatrudnionych na umowy zlecenia

Marcin Szymankiewicz
2019-03-06
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych na terenie całej Polski. Pracowników zatrudnia m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia). Pokrywa im koszty noclegów w obiektach hotelowych lub zakwaterowania w najmowanych mieszkaniach. Z umów zlecenia jednoznacznie wynika obowiązek pokrywania przez spółkę tych wydatków. Są one udokumentowane fakturami wystawianymi na spółkę lub zawartymi przez nią umowami najmu. Nie obciążają zleceniobiorców.
Czy stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Czy PCC pobrany przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową jest kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
2019-03-06
W lutym podjęto uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 w zw. z art. 563 oraz art. 581 Ksh. Zawarto także umowę spółki komandytowej będącej następcą prawnym przekształcanej spółki. Wspólnikami będą te same osoby – osoba fizyczna (przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe) i spółka z o.o. Notariusz pobrał PCC, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f w zw. z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC od wartości wkładów (rozumianych jako aktywa spółki) do spółki przekształconej, w części, która nie była uprzednio opodatkowana PCC. Podatek ten został wpłacony z rachunku spółki jawnej.
Czy stanowi on dla wspólników (proporcjonalnie do udziałów w zyskach spółki jawnej) koszt uzyskania przychodu?
CIT i PIT

Niezapłacone zobowiązania likwidowanej spółki nie są przychodem podatkowym

Anna Koleśnik
2019-02-12
W spółce z o.o. trwa postępowanie likwidacyjne. Jest prawdopodobne, że środki zgromadzone przez likwidatorów w ramach tego postępowania nie wystarczą na pokrycie jej wszystkich zobowiązań pieniężnych wobec kontrahentów. Na dzień zakończenia likwidacji w spółce mogą więc pozostać niespłacone nieprzedawnione zobowiązania.
Czy stanowią one przychód do opodatkowania CIT?
PIT

Przerwa w wynajmie a prawo do amortyzacji całej powierzchni nieruchomości

Aleksander Woźniak
2019-02-12
Podatnik PIT jest właścicielem budynku z lokalami przeznaczonymi wyłącznie na wynajem. Stara się znaleźć najemców na wszystkie lokale (poprzez banery, oferty w internecie, współpracę z biurami pośrednictwa nieruchomości), jednak część powierzchni ciągle pozostaje niewynajęta.
Czy mimo braku najemców na niektóre lokale może amortyzować dla celów podatkowych całość powierzchni przeznaczonej na wynajem, czy tylko tę część, która jest aktualnie wynajęta?
CIT i PIT

Użyczenie nieruchomości spółce jawnej przez wspólnika – czy powstaje przychód

Anna Koleśnik
2019-02-12
Wspólnikami spółki jawnej są dwie spokrewnione ze sobą osoby (ojciec i syn).
Jakie skutki w PIT będzie miało użyczenie spółce nieruchomości (lokal użytkowy) stanowiącej prywatną własność ojca?
Czy po stronie wspólników powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń do opodatkowania?
PIT

Wynagrodzenie byłego wspólnika z tytułu zakazu konkurencji jako koszt podatkowy

Marcin Sądej
2019-02-12
Wypłaty dla byłej wspólniczki na podstawie umowy o zakazie konkurencji to koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów.
PIT

Sprzedaż prywatnych nieruchomości – kiedy bez podatku

Mateusz Kaczmarek
2019-01-11
1.01.2019 weszły w życie istotne zmiany w zasadach opodatkowania PIT odpłatnego zbycia nieruchomości należących do majątku prywatnego. Co najważniejsze – na korzyść podatników.
PIT

Prawo do liniowej stawki w przypadku wykonywania działalności na rzecz pracodawcy

Aleksander Woźniak
2019-01-11
Podatnik PIT traci prawo do opodatkowania metodą liniową, tylko jeśli świadczy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy usługi odpowiadające czynnościom, które wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy. Muszą to być czynności tożsame, a nie takie, które pokrywają się tylko w części.
CIT i PIT

Wynagrodzenie za pracę małżonka jest kosztem firmy

Anna Koleśnik
2019-01-11
Od 1.01.2019 wynagrodzenie wypłacane małżonkowi i małoletnim dzieciom przedsiębiorcy, a w przypadku spółek – małżonkom i małoletnim dzieciom wspólników stanowi koszt uzyskania przychodów.
PIT

Podatek liniowy z działalności uniemożliwia wspólne rozliczenie z małżonkiem dochodów z pracy

Aleksander Woźniak
2018-12-13
Wybór podatku liniowego przekreśla prawo do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem nie tylko z dochodów z działalności gospodarczej, ale i z innych źródeł.
CIT

Jak rozliczyć stare straty podatkowe w zeznaniu za 2018

Edyta Głębicka
2018-12-13
W 2018 w spółce pozostały nierozliczone straty podatkowe z lat poprzednich. Dotąd nie wykazywała ona bieżącego dochodu, ale niewykluczone, że dochód się pojawi, najpóźniej na etapie rozliczenia rocznego. Prawdopodobnie spółka wykaże też wynik podatkowy w 2 źródłach przychodów (zyski kapitałowe i inne źródła), choć nie wiadomo jeszcze jaki.
Jaka jest możliwość uwzględnienia straty podatkowej sprzed 2018, zależnie od różnych konfiguracji bieżącego wyniku podatkowego?
PIT

Złożenie zeznania do 20 stycznia a obowiązek zapłaty grudniowej zaliczki na PIT i termin zwrotu nadpłaty

Aleksander Woźniak
2018-12-13
Czy przedsiębiorca, który do 20.01.2019 złoży zeznanie roczne za 2018, będzie mógł (jak w latach poprzednich) nie wpłacać zaliczki za grudzień 2018? Pytam, bo Sejm uchylił dotychczasowy przepis, który o tym mówił, ale nie wiem, czy zmiana będzie obowiązywać już w 2019.
Czy przedsiębiorca, który w styczniu 2019 złoży zeznanie roczne przez internet, wykazując w nim nadpłatę, dostanie zwrot podatku już po 45 dniach, jak wynika z innej zmiany uchwalonej przez Sejm?
CIT

Wydatki na domeny internetowe nie podlegają amortyzacji

Marcin Sądej
2018-11-16
Prawo do domen internetowych nie stanowi wnip, w związku z czym wydatki na ich nabycie powinny zostać uznane za pośrednie koszty uzyskania przychodów.
PIT

Przekazanie składnika majątku spółki osobowej wspólnikom – skutki w PIT

Anna Koleśnik
2018-11-16
W majątku spółki jawnej znajduje się samochód osobowy, który wspólnicy (osoby fizyczne) chcą wycofać ze spółki i przekazać (nieodpłatnie) do swego majątku osobistego.
Czy takie przekazanie spowoduje powstanie przychodu u wspólników?
CIT

Wydatki na alkohol serwowany podczas wyjazdu integracyjnego nie są kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
2018-11-16
Spółka z o.o. zorganizowała dla pracowników wyjazd integracyjno-szkoleniowy na Słowację, finansowany ze środków obrotowych. Wydatek na kompleksową usługę organizacji wyjazdu został udokumentowany fakturą. Na koszt usługi składają się m.in. transport, zakwaterowanie, wyżywienie, napoje, w tym alkoholowe, wynajem sali konferencyjnej wraz ze sprzętem, dodatkowe atrakcje (uroczysta kolacja, wycieczka). Celem wyjazdu jest podsumowanie roku finansowego spółki, zwiększenie motywacji do pracy oraz poprawa komunikacji interpersonalnej.
Czy poniesione wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów?
CIT

Sprzedaż przedsiębiorstwa i ujemna wartość firmy – skutki podatkowe

Ryszard Kubacki
2018-11-16
Sąd rejonowy ogłosił upadłość spółki, w związku z czym zapewne dojdzie do sprzedaży całości jej przedsiębiorstwa. Kwotę, którą prawdopodobnie będzie można otrzymać, oszacowano na ok. 400 tys. zł, tzn. poniżej wartości firmy.
Czy powstanie przychód podlegający CIT, jeżeli w wyniku sprzedaży całości przedsiębiorstwa zostanie ujawniona jego wartość ujemna?
CIT i PIT

Rabat pośredni wypłacany sklepom jako koszt uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2018-11-16
Spółka sprzedaje swoje produkty hurtowniom, a te sprzedają je sklepom detalicznym. Spółka nie dokonuje sprzedaży bezpośrednio do sklepów i nie wystawia im faktur. Jednak w razie spełnienia określonych umownie warunków dotyczących poziomu sprzedaży produktów spółki w danym okresie rozliczeniowym sklep otrzymuje bonus pieniężny, efektywnie zmniejszający cenę zakupu produktów (tzw. rabat pośredni). Kwota bonusu jest wypłacana sklepowi przez spółkę i dokumentowana notą księgową (uznaniową) wystawianą dla danego sklepu.
Czy taki rabat należy traktować jako zmniejszenie przychodów, czy jako koszt uzyskania przychodów?
CIT

Polisa OC członka zarządu nie jest kosztem

Anna Koleśnik
2018-10-10
Spółka opłaciła polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej (OC) członków zarządu (z tytułu uchybień, błędów i nieprawidłowych decyzji związanych z zarządzaniem spółką), pełniących funkcję na podstawie powołania.
Czy taki wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów spółki?
PIT

Akcja promocyjna i obowiązki płatnika PIT od nagród wydanych przedsiębiorcom

Marcin Sądej
2018-10-10
Jeżeli karty podarunkowe wydawane są klientowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na sprzedającym nie ciążą obowiązki płatnika PIT.
CIT

Jednorazowy odpis niskocennego składnika majątku a limit amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych

Agnieszka Kowalska Artur Kowalski
2018-10-10
Spółka z o.o. kupiła w sierpniu i we wrześniu kilka nowych urządzeń (grupa 8 KŚT) o wartości początkowej do 10 tys. zł.
Czy jednorazowe zaliczenie wydatków na ich zakup do kosztów podatkowych spowoduje zmniejszenie limitu jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych (100 tys. zł rocznie)?
CIT

Rozliczenie wydatków na dodatkową gwarancję sprzętu

Marcin Szymankiewicz
2018-10-10
Spółka z o.o. kupiła sprzęt elektroniczny (urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, komputery stacjonarne), który objęto dodatkową, 36-miesieczną gwarancją serwisową (usługą serwisową w miejscu instalacji). Kupiony sprzęt to środki trwałe.
Jak rozliczyć wydatki na nabycie tej gwarancji?
PIT

Przyspieszona amortyzacja wynajmowanego budynku mieszkalnego

Piotr Kaim
2018-10-10
Podatnik (osoba fizyczna) zamierza nabyć budynek mieszkalny, wybudowany przez dotychczasowego właściciela i używany wyłącznie do celów prywatnych (jako mieszkanie, od 2009). Następnie zamierza przeprowadzić niewielkie prace remontowe oraz adaptacyjne i wynająć mieszczące się w budynku lokale. Czy powinien amortyzować budynek wg standardowej stawki 1,5% rocznie, czy też może skorzystać z amortyzacji przyspieszonej dla budynków używanych?
Czy prawo do przyspieszonej amortyzacji zależy od formy działalności, tj. czy istnieje różnica między najmem w ramach działalności gospodarczej i tzw. najmem prywatnym?
CIT

Odsetki od kredytu kupieckiego jako koszty finansowania dłużnego

Krzysztof Hałub
2018-09-11
Czy odsetki płacone kontrahentowi z tytułu wydłużenia terminu płatności za sprzedane towary i usługi (do 90 dni) należy uznać za koszty finansowania dłużnego objęte ograniczeniami w zaliczaniu do kosztów podatkowych?
PIT

Przeniesienie praw i obowiązków w spółce osobowej a wystąpienie z niej – skutki w PIT

Aleksander Woźniak
2018-09-11
Wspólnik spółki komandytowej (osoba fizyczna) zamierza sprzedać swój udział innej osobie. Natomiast inny wspólnik zamierza z niej wystąpić.
Czy skutki podatkowe u obu będą takie same? Czy wspólnik występujący ze spółki może dostać nieruchomość o wartości przekraczającej jego udział w zyskach spółki i czy w związku z tym powstanie u niego przychód?
CIT i PIT

Wykup samochodu używanego na podstawie umowy leasingu a podatek dochodowy

Piotr Kaim
2018-09-11
Spółka używa samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Okres obowiązywania umowy leasingowej dobiega końca. Spółka chciałaby nadal korzystać z auta, więc planuje jego wykup. Ma do tego prawo po wniesieniu dodatkowej opłaty przewidzianej w umowie leasingu.
Jak ją rozliczyć na gruncie CIT?
CIT i PIT

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty adiacenckiej

Anna Koleśnik
2018-09-11
W 2016 spółka z o.o. kupiła grunty, które zakwalifikowała obecnie do towarów handlowych (są przeznaczone na sprzedaż). W związku ze wzrostem ich wartości, spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej przez gminę, w lipcu 2018 została wydana decyzja o naliczeniu opłaty adiacenckiej.
Jak rozliczyć taką opłatę w kosztach podatkowych spółki?
CIT

Zakup kosmetyków dla pracowników jako koszt uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2018-08-10
Spółka z o.o. uruchomiła kanał wideo służący do kontaktowania się przez wybranych pracowników z klientami (usługobiorcami). Zapewnia specjalne kosmetyki do makijażu (matujące skórę i tuszujące jej niedoskonałości), aby przed rozpoczęciem pracy pracownicy mogli poprawić swój wygląd i odpowiednio prezentować się na wizji. Kosmetyki znajdują się w firmie, w miejscu ogólnodostępnym dla osób biorących udział w transmisjach. Są używane tylko na potrzeby pracodawcy (makijaż jest zmywany po zakończeniu pracy).
Czy wydatki na ich zakup można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
CIT

Opodatkowanie działalności gospodarczej parafii

Mateusz Kaczmarek
2018-08-10
Parafia rozpoczęła działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług marketingowych na rzecz wydawcy kwartalnika – pisma o tematyce religijnej, o zasięgu ogólnopolskim, adresowanego głównie do osób związanych z Kościołem Katolickim. Osoba reprezentująca parafię (proboszcz) zawarła umowę z wydawcą, w której zobowiązała się podejmować stałe działania na rzecz zwiększania sprzedaży, za wynagrodzeniem (określonym jako procent od stopy wzrostu przychodów ze sprzedaży pisma). Realizacja tej umowy będzie stanowić znikomą część ogólnej działalności parafii. Nie wykonuje ona innej działalności o charakterze gospodarczym.
Czy parafia ma obowiązek prowadzenia księgowości dla celów podatkowych tylko w zakresie rozpoczętej działalności gospodarczej, czy w zakresie wszelkich jej spraw majątkowych, wliczając w to „tacę” i „kolędę”? Czy w związku z działalnością gospodarczą zobowiązana jest do płacenia podatków także, gdy przeznacza je w całości na typowo kościelną działalność?
PIT

Wynajem nieruchomości przez spółkę cywilną od wspólnika – koszty uzyskania przychodów

Anna Koleśnik
2018-08-10
Małżonkowie są wspólnikami spółki cywilnej. Jeden nich prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, w ramach której chce wynająć spółce lokal użytkowy należący do jego odrębnego majątku (między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa).
Czy płacony przez spółkę czynsz najmu stanowi dla małżonków koszt uzyskania przychodów, proporcjonalnie do przysługującego im udziału w zysku spółki?
CIT

Reklama na zagranicznych portalach internetowych – podatek u źródła

Marcin Szymankiewicz
2018-08-10
Spółka z o.o. kupuje przestrzeń reklamową na portalach internetowych od zagranicznych osób prawnych, niemających siedziby ani zarządu w Polsce. Nie umieszcza tam własnych reklam, lecz odsprzedaje miejsca reklamowe (po wyższych cenach) innym podmiotom. Wypłaca zagranicznym kontrahentom należność za zakupioną powierzchnię reklamową, natomiast sama otrzymuje zapłatę za powierzchnię odsprzedaną. Zagraniczni sprzedawcy nie dostarczają certyfikatów rezydencji podatkowej.
Czy od wypłacanej im należności spółka powinna pobrać podatek u źródła
CIT i PIT

Odszkodowanie dla byłego pracownika za niezasadne zwolnienie – czy jest kosztem pracodawcy

Krzysztof Hałub Marcin Sądej
2018-07-03
Spółka rozwiązała umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Pracownik odwołał się do sądu pracy, żądając uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia do pracy. Sąd skierował sprawę do mediacji. W wyniku ugody mediacyjnej spółka zobowiązała się wypłacić zwolnionemu równowartość kilkumiesięcznego wynagrodzenia brutto. Stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron.
Czy wypłacone na podstawie ugody wynagrodzenie stanowi koszt uzyskania przychodów?
CIT

Wypłata dywidendy a różnice kursowe

Anna Koleśnik
2018-07-03
Spółka z o.o. podjęła decyzję o wypłacie zysku zagranicznym wspólnikom. Wypłata ma nastąpić w euro, a ponieważ zysk był ustalony w złotych, dywidenda zostanie przeliczona na walutę obcą po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wypłaty.
Czy w związku z tym powstaną różnice kursowe, wpływające na dochód podatkowy?
PIT

Rozliczenie kosztów prowizji od kredytu na środek trwały i środki obrotowe

Marcin Sądej
2018-07-03
Przedsiębiorca prowadzący pkpir zaciągnął kredyt, który przeznaczył na modernizację wynajętego lokalu (inwestycja w obcym środku trwałym), a także zakup wyposażenia i towarów handlowych.
Jak w takim przypadku rozliczyć wartość prowizji za udzielenie kredytu oraz weryfikację zdolności kredytowej? Czy może być ona bezpośrednio odniesiona w ciężar kosztów podatkowych?
CIT

Koszt miesięcznej opłaty serwisowej w ramach leasingu auta

Marcin Szymankiewicz
2018-07-03
Spółka z o.o. jako korzystający zawarła umowę leasingu operacyjnego, na podstawie której użytkuje samochód osobowy. W ramach umowy ponosi na rzecz finansującego także miesięczne opłaty z tytułu usługi serwisowej (miesięczny ryczałt). W jej skład wchodzą m.in. takie czynności, jak: zawieranie umów ubezpieczenia, organizacja wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, przeglądów pojazdu, napraw serwisowych, wymiany opon, rozliczanie szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, zapewnienie pojazdu zastępczego.
Czy wydatki na ten cel w całości stanowią koszty uzyskania przychodów, bez konieczności stosowania ograniczeń wynikających z tzw. kilometrówki?
PIT

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych służących działalności gospodarczej – skutki w PIT

Piotr Kaim
2018-06-04
Indywidualny przedsiębiorca nabył na własność działkę gruntu, a następnie wzniósł na niej budynek mieszkalny, w którym otworzył hotel robotniczy. Nabycie działki nastąpiło w 2012, a zakończenie budowy – w 2013. W tym samym roku przedsiębiorca wprowadził budynek do ewidencji środków trwałych i uruchomił działalność hotelu robotniczego (grunt wprowadził do ewidencji w 2012). Obecnie zastanawia się nad sprzedażą działki wraz z budynkiem.
Czy sprzedaż ta będzie opodatkowana PIT na zasadach dotyczących działalności gospodarczej, czy też stosowanych przy odpłatnym zbyciu nieruchomości prywatnych? Czy przedsiębiorca będzie mógł uniknąć PIT zgodnie z „regułą 5 lat”, jeśli sprzedaż nastąpi w 2018?
CIT

Wydatki na najem mieszkań dla pracowników a koszty podatkowe

Marcin Sądej
2018-06-04
Wydatki ponoszone na zapłatę czynszu za mieszkania dla pracowników, pokrycie kosztów mediów, innych kosztów związanych z tymi lokalami mieszkalnymi, w tym ich wykończenia i wyposażenia, są dla pracodawcy kosztami uzyskania przychodów.
CIT

Strata spowodowana wyłudzeniem gdy trwa postępowanie w prokuraturze

Marcin Szymankiewicz
2018-06-04
Spółka z o.o. zamówiła towary handlowe (odzież) od firmy indonezyjskiej. Celnicy po otwarciu kontenera znaleźli zamiast odzieży ścinki poprodukcyjne. Nie mogąc się skontaktować z przedstawicielami kontrahenta, spółka zgłosiła sprawę na Policję. Prokuratura wszczęła dochodzenie, kwalifikując czyn jako doprowadzenie spółki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 198 tys. zł poprzez wprowadzenie w błąd co do posiadania i możliwości dostawy odzieży. Obecnie wydano postanowienie o zawieszeniu dochodzenia ze względu na konieczność wykonania czynności w ramach międzynarodowej pomocy prawnej.
Czy wobec braku winy i dopełnienia należytej staranności (spółka zweryfikowała kontrahenta przed podjęciem z nim współpracy) oraz posiadania dowodów jednoznacznie potwierdzających poniesienie szkody strata 198 tys. zł może być uznana za koszt podatkowy?
CIT

Zwrot wydatków na dojazdy na posiedzenia rady nadzorczej – czy jest kosztem

Anna Koleśnik
2018-05-14
Spółka zwraca członkom rady nadzorczej koszty ich dojazdów na posiedzenia tego organu.
Czy te wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
PIT

Opodatkowanie zagranicznego wspólnika spółki osobowej

Marcin Sądej
2018-05-14
Jednym ze wspólników spółki osobowej (spółka komandytowa) jest obcokrajowiec, będący rezydentem podatkowym Niemiec.
W jaki sposób opodatkowany jest jego udział w zysku spółki?
CIT i PIT

Zwrot nakładów na obcy środek trwały – korekta odpisów amortyzacyjnych

Marcin Sądej
2018-05-14
Spółka zawarła umowę najmu zabudowanej nieruchomości. Wynajmujący wyraził w niej zgodę na wykonanie przez spółkę prac adaptacyjnych, w tym o charakterze inwestycyjnym (rozbudowa), w celu przystosowania obiektów na potrzeby jej działalności. Czynsz najmu strony ustaliły w rynkowej wysokości, uwzględniającej stan nieruchomości po przeprowadzeniu inwestycji. Ponadto uzgodniono, że spółka otrzyma zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych od wynajmującego na koniec każdego przyjętego okresu rozliczeniowego, w stałej z góry ustalonej kwocie. Zwrot będzie następował aż do momentu całkowitego rozliczenia nakładów.
Kiedy spółka powinna skorygować wysokość zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wytworzonej inwestycji w obcym środku trwałym? Na bieżąco, w momencie otrzymania dopłaty, czy też konieczna jest wsteczna korekta rozliczeń od miesiąca, w którym spółka rozpocznie amortyzację inwestycji?
CIT i PIT

Ustalenie wartości transakcji z podmiotem powiązanym – z VAT czy bez

Anna Koleśnik
2018-05-14
Czy wartość transakcji dla potrzeb dokumentacji cen transferowych ze spółką powiązaną ustala się w kwotach brutto, czy netto?
CIT

Wynagrodzenia pracownicze jako koszty wdrożenia oprogramowania zwiększające wartość wnip

Łukasz Chłond
2018-05-14
Firma zawarła umowę na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem (system ERP). Dostawca usług IT zobowiązał się też zaplanować, przygotować i przeprowadzić proces wdrożenia systemu. Jest właścicielem autorskich praw majątkowych, a firmie udzieli licencji na korzystanie z tych praw. Licencja, po zakończeniu procesu wdrożenia, będzie amortyzowana jako wnip.
Firma oddelegowała kilku pracowników celem wsparcia dostawcy IT. Mają odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości, brać udział w konfigurowaniu komponentów systemu IT oraz testach. Jest to niezbędne do dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb i wymagań firmy. Zadania te zajmują pracownikom jedynie część czasu pracy, w pozostałym czasie wykonują codzienne obowiązki, wynikające z umowy o pracę. Zaangażowanie pracowników w proces wdrożenia, mierzone proporcją czasu pracy, jest zróżnicowane i wynosi od 10 do 40%.
Czy ich wynagrodzenia, wraz ze składkami, są bieżącym kosztem uzyskania przychodów (na zasadach przewidzianych w art. 15 ust. 4g i 4h updop), czy też oddelegowanie do zadań związanych z wdrożeniem systemu sprawia, że w odpowiedniej części powinny być wliczone do wartości początkowej licencji?
CIT i PIT

Ekspertyzy i opinie od podmiotu niebędącego jednostką naukową – czy są objęte ulgą B+R

Krzysztof Hałub
2018-04-13
W 2017 przedsiębiorca prowadzący działalność badawczo-rozwojową (B+R) poniósł wydatki na ekspertyzy i opinie sporządzone przez ekspertów (osoby fizyczne) na podstawie zawartych z nimi umów cywilnoprawnych.
Czy może je wykazać w zeznaniu rocznym jako tzw. koszty kwalifikowane objęte ulgą B+R?
CIT

Opłata za odrolnienie gruntu – czy powiększa jego wartość początkową

Anna Koleśnik
2018-04-13
Spółka z o.o. kupiła grunt rolny, który wprowadziła do ewidencji środków trwałych. Zamierza na nim wybudować budynek magazynowy. W związku z tym zobowiązała się do zapłaty opłaty rocznej z tytułu zmiany przeznaczenia gruntu i jego wyłączenia z produkcji rolnej. Kwota opłaty przekracza 10 tys. zł.
Czy w świetle przepisów updop zwiększa ona (jako ulepszenie) wartość początkową gruntu, na którym ma być realizowana inwestycja?
CIT i PIT

Wycena spółki osobowej nie na jej koszt

Krzysztof Hałub
2018-04-13
Jeden ze wspólników ma zamiar wystąpić ze spółki jawnej, zbywając swoje prawa oraz obowiązki w niej na rzecz osoby trzeciej. W związku z tym spółka zamówiła opinię określającą wartość rynkową jej przedsiębiorstwa. Opinia posłużyła wyłącznie wspólnikowi, który zbywał udział spółkowy, do negocjacji z potencjalnymi nabywcami. Faktura została wystawiona na spółkę i przez nią opłacona.
Czy kwota, na którą opiewała, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
CIT

Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu – data powstania przychodu

Marcin Szymankiewicz
2018-04-13
Spółka z o.o. jako wynajmujący zawarła z firmą X umowę najmu budynku na 15 lat od 1.05.2008. Ustalono, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron spółka ma prawo do odszkodowania w wysokości 50% kwoty czynszu, jaka pozostanie do zapłaty do końca obowiązywania umowy. Niedawno podpisano porozumienie, które rozwiązało umowę z dniem 30.04.2018. W jego wyniku firma X zapłaci odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu w terminie 60 dni od podpisania porozumienia.
Czy będzie ono jednorazowym przychodem podatkowym w dacie otrzymania, czy też przychód ten należy rozłożyć w czasie na okres do upływu pierwotnego terminu trwania umowy, czyli do 30.04.2023?
CIT

Czy dla pojazdów oddanych w najem trzeba prowadzić ewidencję przebiegu

Marcin Szymankiewicz
2018-03-13
Spółka zamierza prowadzić działalność w zakresie oddawania w najem samochodów osobowych. Niektóre auta pozyska na podstawie umów najmu lub leasingu. Część z nich to zabytkowe pojazdy, które spółka zamierza wynajmować wyłącznie w celach ekspozycyjnych – będą wykorzystywane przez kontrahentów w celach reklamowych m.in. podczas wydarzeń sportowych, kulturalnych i targów, natomiast nie będą służyć do transportu towarów ani przewozu osób.
Czy ustalając koszty uzyskania przychodów związane z używaniem tych pojazdów (np. czynsz najmu, utrzymanie pojazdu w okresie, gdy nie został wynajęty), należy stosować ograniczenia wynikające z tzw. kilometrówki oraz prowadzić ewidencję ich przebiegu?
PIT

Obliczanie zaliczek na PIT z działalności gospodarczej

Krzysztof Hałub
2018-03-13
Czy obliczając zaliczkę na PIT z działalności gospodarczej, można od 2018 uwzględniać pełną kwotę zmniejszającą podatek wynikającą ze skali podatkowej?
CIT

Wydatki na integrację pracowników i zleceniobiorców

Anna Koleśnik
2018-03-13
Spółka organizuje imprezę integracyjną, w której wezmą udział pracownicy wraz z osobami towarzyszącymi (członkami rodzin lub innymi bliskimi), a także osoby współpracujące na umowę zlecenie i podwykonawcy prowadzący działalność gospodarczą.
Czy wydatki na ten cel stanowią w całości koszty podatkowe?
CIT

Remont i modernizacja fontanny w dzierżawionej nieruchomości

Marcin Szymankiewicz
2018-03-13
Spółka z o.o. wydzierżawiła od gminy (na 10 lat) zabudowaną nieruchomość. W umowie zobowiązała się do inwestycji, bieżących napraw i konserwacji przedmiotu dzierżawy (co było warunkiem przystąpienia do przetargu). Zobowiązała się też do modernizacji położonej na nieruchomości fontanny i jej oświetlenia. Niektóre wydatki na fontannę mają charakter odtworzeniowy (przywracają pierwotny stan obiektu). Chodzi o remont części technologicznej, oczyszczenie rzeźb, uzupełnienie ubytków. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółka dla celów bilansowych rozlicza je w czasie trwania umowy dzierżawy. Czy powinna je tak rozliczać także dla celów podatkowych?
Dodatkowo spółka poniosła koszty modernizacji (m.in. budowy przyłącza kanalizacyjnego, instalacji oświetlenia, pomp, systemu sterowania dyszami) w wysokości ponad 10 tys. zł. Wydatki te uznano za inwestycję w obcym środku trwałym, przyjęto do używania i rozpoczęto amortyzację w miesiącu następnym. Czy prawidłowo?
PIT

Wydatki na leasingowane auto wykorzystywane także na potrzeby prywatne

Anna Koleśnik
2018-02-13
Czy osoba fizyczna użytkująca samochód osobowy wzięty w leasing operacyjny na potrzeby firmy i częściowo na potrzeby prywatne może zaliczać do kosztów podatkowych całość rat leasingowych? Co z wydatkami na eksploatację takiego samochodu (paliwo, ubezpieczenie)?
PIT

Działalność w zakresie hodowli koni – sposób opodatkowania

Tomasz Krywan
2018-02-13
Proszę o wyjaśnienie pewnej kwestii związanej z hodowlą koni w Polsce. Czy osoba mająca 7 koni powinna zarejestrować firmę i płacić podatki?
Nie ma ziemi, konie trzymałaby w pensjonacie.
PIT

PIT od sprzedaży prywatnego auta używanego na potrzeby działalności

Anna Koleśnik
2018-02-13
Przedsiębiorca wykorzystywał w działalności gospodarczej samochód osobowy kupiony na potrzeby prywatne. Auto nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy. Koszty używania samochodu ujmował w kosztach podatkowych do wysokości limitu „kilometrówki”.
Czy sprzedaż pojazdu spowoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej?
CIT i PIT

Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości należącej do spółki jawnej

Aleksander Kliszewski
2018-02-13
Czy na wspólnikach spółki jawnej (2 osoby fizyczne mające równe udziały), będącej właścicielem budynku centrum handlowego o wartości początkowej 19 mln zł, ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
CIT i PIT

Czynsz za mieszkanie – w kosztach firmy

Krzysztof Hałub
2018-02-13
Przedsiębiorca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu. Biurko, przy którym pracuje, regał na dokumenty i sprzęt biurowy zajmują część pokoju.
Czy może zaliczyć część wydatków na czynsz i dostawę mediów (prąd, ogrzewanie) do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności?
CIT i PIT

Niedobory inwentaryzacyjne w kosztach podatkowych

Ewelina Majewska-Howis
2017-11-17
Częstym problemem firm produkcyjnych czy handlowych są niedobory magazynowe wykazywane podczas okresowych inwentaryzacji. Z reguły są one spowodowane ubytkami naturalnymi bądź kradzieżą towarów. Samo stwierdzenie niedoborów nie upoważnia do uznania ich za koszty uzyskania przychodów.
CIT

Podatek u źródła od oprogramowania z Niemiec

Edyta Głębicka
2017-11-17
Polska spółka zamierza kupić od kontrahenta z Niemiec (odpowiednik polskiej spółki z o.o.) programy komputerowe wykorzystywane do zarządzania różnymi procesami, np. umowami z kontrahentami.
Czy wypłacając wynagrodzenie za to oprogramowanie, powinna pobrać podatek u źródła?
CIT

Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia – skutki dla spółki

Tomasz Krywan
2017-11-17
W spółce z o.o. funkcję członków zarządu sprawują nieodpłatnie jej wspólnicy.
Czy w związku z tym spółka uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń objęty CIT?
CIT

Odpisy aktualizujące należność od zagranicznego kontrahenta

Marcin Szymankiewicz
2017-11-17
Spółka z o.o. wykonała usługę na rzecz brytyjskiej spółki, dokumentując ją wystawioną 30.12.2015 fakturą na 17 200 zł (bez VAT, z uwagi na odwrotne obciążenie). Przychód w tej wysokości opodatkowała CIT. Dłużnik jedynie częściowo spłacił należność. E-mailowo deklarował spłatę reszty zadłużenia w ratach. 11.03.2016 polska spółka wezwała go do zapłaty pozostałej części należności, jednak już jej nie otrzymała. Z rejestru firm Wielkiej Brytanii wynika, że 10.01.2017 dłużnik został rozwiązany i wykreślony z właściwego rejestru. Przed tym dniem polska spółka nie wniosła pozwu o zapłatę. Od pozostałej do zapłaty należności dokonała odpisów aktualizujących. Wierzytelność nie uległa przedawnieniu.
Czy odpisy te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Podatek od wartości dodanej kosztem uzyskania przychodów

Anna Koleśnik
2017-11-14
Spółka jawna w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (opodatkowaną w Polsce) poniosła we Francji i w Belgii wydatki na zakup towarów i usług (niebędące WNT ani importem usług).
Czy stanowią one koszty uzyskania przychodów w kwocie brutto, wraz z francuskim/belgijskim podatkiem od wartości dodanej wykazanym w fakturach zakupu?
PIT

Wysokość przychodu ze sprzedaży podnajmowanego samochodu

Tomasz Krywan
2017-11-14
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (X) wzięła w lea- sing samochód ciężarowy. Następnie za zgodę leasingodawcy podnajęła ten samochód przedsiębiorcy (Y). W umowie podnajmu znajdował się zapis, że po 3 latach wynajmu Y kupi od X podnajmowany samochód (który w międzyczasie X wykupi z leasingu) za cenę pomniejszoną o sumę wpłaconych kwot czynszu najmu.
Czy X może wykazać przychód ze sprzedaży samochodu w wysokości obiegającej od jego wartości rynkowej?
PIT

Otrzymanie środków pieniężnych w wyniku obniżenia wartości wkładu w spółce komandytowej

Ryszard Kubacki
2017-11-14
Wspólnik spółki komandytowej wniósł do niej wkład rzeczowy (aport). Planuje wycofać część tego wkładu. Zwrot nastąpi w pieniądzu przez zmniejszenie przysługującego mu udziału kapitałowego w spółce.
Czy uzyska z tego tytułu przychód objęty PIT, czy też jest to dla niego operacja podatkowo neutralna?
CIT

Zakup biletów lotniczych przez pośrednika a podatek u źródła

Marcin Szymankiewicz
2017-11-14
Spółka z o.o. 8.08.2017 kupiła bilety lotnicze na trasę Warszawa – Londyn dla pracowników odbywających podróż służbową. Kupiono je w polskim biurze podróży, działającym jako pośrednik w sprzedaży biletów polskich i zagranicznych przewoźników. Na otrzymanej od biura fakturze obok podstawowych danych znajduje się dodatkowo informacja o trasie przelotu oraz nazwa zagranicznego przewoźnika.
Czy z racji zakupu biletów spółka była zobowiązana do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego US zryczałtowanego CIT u źródła?
CIT

Wydatki na utrzymanie gołębi jako koszty uzyskania przychodów

Marcin Szymankiewicz
2017-10-11
Spółka z o.o. będzie prowadzić tzw. wspólny gołębnik, do którego chętni mogą oddawać swoje drużyny gołębi. Ptaki mają uczestniczyć w organizowanych przez spółkę zawodach sportowych, tzw. lotach. Uczestnicy zawodów będą wnosić opłaty na poczet kosztów chowu gołębi i utrzymania gołębników oraz nagród dla właścicieli zwycięzców. Spółka nie zamierza finansować z nich wydatków związanych z posiadaniem własnych gołębi w gołębniku. W razie niedostarczenia gołębi i wycofania się z udziału w zawodach całość kwoty podlega zwrotowi.
Czy wydatki na paszę dla gołębi, opiekę weterynaryjną, utrzymanie gołębników, najem i dzierżawę infrastruktury oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania i trenowania gołębi, a także organizacji lotów są kosztami uzyskania przychodów spółki?
CIT

Korekta kosztów amortyzacji po otrzymaniu dotacji – w którym momencie

Anna Koleśnik
2017-10-11
W „RiP” nr 7/2017 przeczytałam, że korekty odpisów amortyzacyjnych (zmniejszenia kosztów) w przypadku otrzymania dotacji dokonuje się od miesiąca, w którym otrzymano zwrot wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Znane jest mi jednak stanowisko organów podatkowych, że korekta taka powinna nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano decyzję potwierdzającą przyznanie dotacji.
Które z tych stanowisk jest prawidłowe?
CIT

Organizacja bankietu to reprezentacja

Marcin Szymankiewicz
2017-10-11
Spółka z o.o. organizuje bankiet, na którym nastąpi podsumowanie wyników jej działalności oraz podziękowanie za współpracę kontrahentom i pracownikom. Celem bankietu jest umacnianie relacji biznesowych z kontrahentami, a także reklama spółki. Uczestnikami będą zaproszeni kontrahenci, pracownicy spółki (w ramach obowiązków służbowych) i inni goście (m.in. przedstawiciele samorządów i lokalnych mediów). Uroczystość rozpocznie się częścią oficjalną (przemówienie prezesa, podsumowanie osiągnięć, podziękowania), po niej nastąpi kolacja, a później część artystyczna (występ zespołu muzycznego) i rozrywkowa (impreza prowadzona przez didżeja).
Czy wydatki na organizację takiego bankietu są kosztami uzyskania przychodów?
PIT

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej z lokalami użytkowymi – czy podlega PIT

Mateusz Kaczmarek
2017-10-11
Podatnik (lekarz) 20 lat temu kupił niezabudowaną działkę, na której wybudował budynek. Parter przystosował na cele ośrodka zdrowia, w którym prowadził działalność leczniczą, natomiast I piętro do celów mieszkalnych. Podział ten nie był jednak stały, tzn. dowolnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami niektóre powierzchnie na parterze były używane do celów mieszkalnych i na odwrót, I piętro było niekiedy wykorzystywane na potrzeby ośrodka zdrowia. Na ogół na cele działalności podatnik wykorzystywał nieco ponad 50% powierzchni użytkowej budynku (adekwatnie do tego opłacał podatek od nieruchomości i naliczał amortyzację tej części budynku).
We wszystkich dokumentach (projekt, ewidencja gruntów i budynków, operat szacunkowy) budynek konsekwentnie nazywany jest „jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z częścią usługową”, a ponadto został wzniesiony na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zabudowy mieszkaniowej.
Czy jego sprzedaż w 2017 jest objęta PIT?
CIT

Czy zobowiązania niespłacone na dzień wykreślenia z KRS są przychodem spółki

Ryszard Kubacki
2017-09-11
Spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych w jej księgach nadal będą figurować nieuregulowane zobowiązania.
Czy wartość takich niespłaconych, nieprzedawnionych zobowiązań pozostałych na dzień wykreślenia spółki z KRS generuje przychód podlegający CIT?
CIT i PIT

Koszty dotyczące zakładowej drużyny sportowej

Tomasz Krywan
2017-09-11
Spółka finansuje koszty wyjazdów zakładowej drużyny piłkarskiej, która reprezentuje firmę w różnych turniejach.
Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Jednorazowa amortyzacja ulepszenia środka trwałego

Dominika Gałka
2017-09-11
Przedsiębiorca spełniający kryteria małego podatnika PIT w lutym 2017 kupił środek trwały (maszynę o wartości netto 80 tys. zł) i w ramach pomocy de minimis jednorazowo zamortyzował jej wartość. Ponieważ firma się rozwija, podatnik rozważa ulepszenie środka trwałego przez zakup nowocześniejszego systemu sterowania (o wartości netto 9 tys. zł).
Czy wartość ulepszenia zamortyzowanego środka trwałego również można ująć w kosztach uzyskania przychodu przez jednorazowy odpis amortyzacyjny?
CIT

Zbycie praw i obowiązków w spółce komandytowej ze stratą – skutki w CIT

Piotr Kaim
2017-09-11
Spółka z o.o. przystąpiła do spółki komandytowej (sp.k.) jako komandytariusz, wnosząc aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zcp). Obecnie wspólnicy spółki z o.o. planują jej likwidację. W związku z tym – dążąc do upłynnienia majątku – zamierza ona zbyć swoje prawa udziałowe w sp.k. W momencie wniesienia aportu podatkowa wartość zcp wynosiła ok. 1 mln zł. Cena zbycia praw udziałowych w sp.k. wyniesie ok. 300 tys. zł.
Czy zbycie pociągnie za sobą jakiekolwiek skutki podatkowe po stronie sp.k. albo jej wspólników (nie licząc zbywcy)? Czy spółka z o.o. będzie mogła wykazać stratę na zbyciu praw udziałowych w sp.k. (w wysokości ok. 700 tys. zł) zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 lub art. 15 ust. 1k pkt 2 updop?
CIT i PIT

Usługa ubezpieczenia transportowanych towarów a podatek u źródła

Tomasz Krywan
2017-08-04
Spółka zamówiła towary w Chinach i ubezpieczyła je na czas transportu do Polski. Ubezpieczycielem jest firma zagraniczna.
Czy spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła?
CIT

Towary przekazane jako próbki – ujęcie w kosztach

Marcin Szymankiewicz
2017-08-04
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży profesjonalnych środków czystości, czyściwa, maszyn i urządzeń sprzątających. Jej klientami są firmy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, spożywczej i medycznej. W ramach działań promocyjnych i marketingowych spółka przekazuje im nieodpłatnie próbki towarów ze swojej oferty. Przeprowadza także ich testy bezpośrednio na obiektach klientów (np. pokazy maszyn sprzątających), podczas których zużywane są jej produkty (pobierane z magazynu handlowego spółki).
Czy koszty nabycia towarów przekazanych nieodpłatnie klientom w formie próbek lub zużytych podczas testów i pokazów są kosztami uzyskania przychodów?
CIT

Modernizacja leasingowanego samochodu

Ryszard Kubacki
2017-08-04
Spółka zamierza wziąć w leasing operacyjny samochód osobowy i dokonać w nim modernizacji, tj. podnieść walory użytkowe pojazdu, zwiększając moc silnika.
Jakie będą tego skutki w CIT?
CIT

Moment powstania przychodu u komitenta

Marcin Szymankiewicz
2017-08-04
Spółka z o.o. jest producentem zabawek. Zamierza zawrzeć z innymi przedsiębiorcami umowy komisu. Będą oni sprzedawać zabawki dostarczone przez spółkę. Rozliczenia pomiędzy spółką (komitentem) i komisantami mają odbywać się co miesiąc na podstawie dowodów wydania towaru w danym miesiącu kalendarzowym.
Zapłata za dostarczony towar będzie wymagalna dopiero, jeśli zostanie on faktycznie sprzedany przez komisanta, co ma być ustalane na podstawie dostarczanego przez niego zestawienia sprzedaży za dany miesiąc (do 5. dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca). Spółka wystawi fakturę na towar sprzedany w danym miesiącu kalendarzowym przez komisanta z 14-dniowym terminem płatności.
W którym momencie uzyska przychód z tytułu realizacji umowy komisu?
PIT

Nagroda dla współpracownika będącego przedsiębiorcą – skutki podatkowe

Renata Ziólkowska
2017-08-04
Część współpracowników firmy działa na jej rzecz w ramach działalności gospodarczej. Otrzymują stałą kwotę miesięczną. Ostatnio jednemu z nich prezes postanowił przyznać nagrodę w wysokości kilku tysięcy złotych za szczególny wkład w działanie firmy.
Jak rozliczyć taką nagrodę? Czy trzeba wystawić PIT-8C?
CIT i PIT

Jednorazowa amortyzacja jako pomoc de minimis

Renata Ziólkowska
2017-07-17
W związku z wprowadzeniem obowiązków dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego musieliśmy zakupić nowe wersje programów księgowych. Okazało się, że wymaga to wymiany sprzętu komputerowego. Poniesione wydatki postanowiliśmy zamortyzować jednorazowo, ale tu pojawiła się wątpliwość: czy nie musimy uzyskać zgody naczelnika US, skoro jest to pomoc de minimis?
Czy w kolejnych latach nadal będziemy mogli korzystać z jednorazowej amortyzacji?
CIT i PIT

Dotacje na sfinansowanie środków trwałych i wnip – korekta kosztów podatkowych

Edward Kosakowski
2017-07-17
Dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem bądź wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wnip, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, są podatkowo neutralne.
PIT

Moment potrącenia wydatków na remont łazienki w warsztacie

Marcin Szymankiewicz
2017-07-17
Wśród środków trwałych sp. z o.o. znajduje się budynek warsztatu (oddany do użytku w 1994). W czerwcu 2017 spółka wyremontowała łazienkę, m.in. w związku ze słabym odpływem ścieków z instalacji wewnętrznej do głównych odpływów. Remont polegał na skuciu płytek z jednej ze ścian oraz z podłogi, rozebraniu pozostałych warstw podłogowych w zakresie niezbędnym do wymiany podejść odpływowych, wymianie tych podejść na nowe (z rur PCV), wykonaniu nowej instalacji wodociągowej z rur PP zgrzewanych oraz izolacji przeciwwodnej na podłodze i skutej ścianie, uzupełnieniu, naprawie i wyrównaniu tynków, obłożeniu skutej ściany płytkami o wymiarach i wzorze zbliżonym do dotychczasowego, a podłogi płytkami antypoślizgowymi oraz pomalowaniu farbą lateksową sufitu i ścian nad płytkami i farbą olejną drzwi z ościeżnicami oraz rur instalacyjnych.
Czy wydatki na ww. roboty budowlane można zakwalifikować jako remontowe i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
PIT

Opłata za przejęcie leasingu – rozliczenie w kosztach

Renata Ziólkowska
2017-07-17
Znajomy przedsiębiorcy zaproponował mu przejęcie swojej umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego.
Czy kwota odstępnego zapłacona dotychczasowemu leasingobiorcy jest kosztem uzyskania przychodu?
CIT

Wynajem samochodu w czasie zagranicznej podróży służbowej – podatek u źródła

Edyta Głębicka
2017-06-12
Pracownik spółki z o.o. udaje się w podróż służbową do Niemiec. Tam spotka się z kilkoma kontrahentami, w różnych miastach. Dostał zgodę na wynajęcie samochodu w Niemczech (faktura ma być wystawiona przez usługodawcę – niemiecką osobę prawną – na spółkę).
Czy płacąc za usługę wynajmu auta na rzecz firmy niemieckiej, spółka będzie mieć obowiązek pobrania podatku u źródła?
CIT

Wydatki na zakup noclegów dla oddelegowanych pracowników jako koszty spółki

Marcin Szymankiewicz
2017-06-12
Spółka wykonuje instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – od 2017 także za granicą (m.in. Francja, Holandia, Niemcy, Włochy). Oddelegowuje pracowników do pracy w tych krajach (nie są to podróże służbowe, pracownikom nie są wypłacane diety ani inne należności z tytułu takich podróży). W umowach o pracę jako miejsce pracy mają oni wskazane miejsce realizacji kontraktu za granicą. Umowy te zawierają też zobowiązanie pracodawcy do poniesienia kosztów zakwaterowania pracownika na podstawie przedłożonych przez niego rachunków i paragonów dokumentujących poniesione wydatki na noclegi w hotelach lub wynajem mieszkania u osób prywatnych.
Czy zakup noclegów dla oddelegowanych jest kosztem uzyskania przychodów spółki?
CIT

Wynagrodzenia wypłacane podwykonawcom za okres wypowiedzenia umów – czy są kosztami podatkowymi

Ryszard Kubacki
2017-06-12
Na początku bieżącego roku spółka z uwagi na zmianę branży podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z podwykonawcami. Umowy przewidywały 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Podwykonawcy nie świadczyli już na rzecz spółki usług w trakcie tego okresu. W tym czasie wystawiali jednak na nią faktury na wartości odpowiadające stałym miesięcznym kwotom wynagrodzenia, zgodnie z zapisami umownymi. Spółka opłaciła te faktury.
Czy zafakturowane kwoty stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów?
PIT

Wartość pracy wspólników spółki jawnej jako koszt uzyskania przychodów

Tomasz Krywan
2017-06-12
Jestem wspólnikiem spółki jawnej.
Czy w kosztach uzyskania przychodów z działalności spółki mogę uwzględniać wartość pracy pozostałych wspólników?
PIT

Pożyczka udzielona spółce jawnej przez jej wspólników – skutki w PIT i PCC

Edyta Głębicka
2017-05-10
Spółka jawna ma 3 wspólników (osoby fizyczne), którzy chcą udzielić jej wsparcia finansowego w postaci pożyczki. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy będzie to pożyczka oprocentowana, czy nieoprocentowana.
Jakie skutki podatkowe mogą się wiązać z jej udzieleniem?
PIT

Sprzedaż z zyskiem kilku samochodów w ciągu 7 lat to nie działalność gospodarcza

Aleksander Woźniak
2017-05-10
Sam zamiar osiągnięcia zysku nie świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej PIT. Musi mieć ona charakter zorganizowany i ciągły.
CIT

Czy umorzona pożyczka z WFOŚiGW jest przychodem firmy

Ryszard Kubacki
2017-05-10
Spółka z o.o. otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego. Pojazd został wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki i podlegał amortyzacji. Pożyczkę umorzono pod warunkiem przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia na zakup kolejnego samochodu specjalnego.
Czy kwota umorzonej pożyczki jest dla spółki przychodem podatkowym?
PIT

Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności – konsekwencje podatkowe

Edyta Głębicka
2017-05-10
Bezrobotny zakłada działalność gospodarczą (świadczenie usług dla ludności). Prawdopodobnie uzyska dotację z urzędu pracy na sfinansowanie pewnych kosztów z tym związanych.
Jakie są tego skutki podatkowe?
PIT

Nabycie nieruchomości w datio in solutum – skutki podatkowe

Edyta Głębicka
2017-04-19
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i spółka z o.o. zamierzają podpisać akt notarialny, na mocy którego osoba fizyczna nabędzie własność nieruchomości (wyodrębnionego lokalu mieszkalnego). Spółka kupiła ją w 2012; zaciągnęła od osoby fizycznej pożyczkę i teraz, wydając nieruchomość, chce uregulować dług. Spółka poinformowała, że transakcja ta będzie zwolniona od VAT. Wartość nieruchomości strony określiły w wysokości odpowiadającej niespłaconej na ten moment kwocie pożyczki wraz z naliczonymi i nieuregulowanymi odsetkami. Osoba fizyczna rozważa, czy powinna ją nabyć jako podmiot gospodarczy, czy jako osoba prywatna.
Jakie będą podatkowe skutki przy obu wariantach?
Czy w razie nabycia nieruchomości prywatnie można później przenieść ją do majątku firmy? Jakie skutki podatkowe wystąpią w razie sprzedaży nieruchomości po roku od nabycia, a jakie po 10 latach?
PIT

Nagroda dla przedsiębiorcy w konkursie a zryczałtowany PIT

Marcin Szymankiewicz
2017-04-19
Spółka organizuje konkursy w celu promowania swojej działalności. Uczestnicy, którzy zbiorą największą liczbę punktów za zakupy jej produktów i usług, otrzymają nagrody w postaci voucherów na zakupy produktów i usług innych podmiotów, wraz z odpowiednią kwotą na uiszczenie należnego od uczestnika zryczałtowanego PIT od wygranej. W konkursach biorą udział osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, ale spółka rozważa zmianę regulaminu, tak aby mogli do nich przystępować także przedsiębiorcy.
Czy od wartości przekazanych im nagród spółka również powinna pobierać zryczałtowany 10% PIT?
PIT

Opodatkowanie rolnika prowadzącego firmę

Tomasz Krywan
2017-03-16
Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT chciałby rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą.
Jak w takim przypadku należy rozliczać PIT oraz VAT?
CIT i PIT

Koszty ubezpieczenia AC samochodów osobowych wziętych w leasing

Anna Koleśnik
2017-03-16
Czy do samochodu osobowego w leasingu operacyjnym, o wartości przewyższającej 20 tys. euro, ma zastosowanie ograniczenie możliwości uznania za koszt podatkowy składek na ubezpieczenie auto-casco (AC)?
CIT i PIT

Samochód do firmy – na kredyt czy w leasingu

Tomasz Krywan
2017-03-16
Przedsiębiorca chce kupić na kredyt lub wziąć w leasing samochód osobowy o wartości ok. 200 tys. zł.
Która z tych opcji jest podatkowo korzystniejsza?
CIT i PIT

Różnice kursowe przy kompensacie

Anna Koleśnik
2017-03-16
Chciałabym zapytać o kompensatę faktur WDT i WNT.
Jeżeli mam fakturę zakupu i sprzedaży w walucie obcej, to jak należy policzyć podatkowe różnice kursowe? Czy takie powstaną?
CIT

Przyporządkowanie przychodów i kosztów przy długotrwałych usługach budowlanych

Edyta Głębicka
2017-03-16
Jak wykazywać przychody i koszty przy długoterminowych robotach budowlanych? To zagadnienie budzi w praktyce wiele wątpliwości.
CIT i PIT

Różnice od własnych środków pieniężnych – czy zwiększają wartość środka trwałego

Anna Koleśnik
2017-02-14
Podatnik kupił od polskiego kontrahenta maszynę (środek trwały), za którą zgodnie z umową zapłacił w walucie obcej (euro).
Czy różnice kursowe od własnych środków pieniężnych zwiększą wartość początkową maszyny? Jeśli tak, to czy również te naliczone od kwoty VAT? Różnice są rozliczane metodą podatkową.
PIT

Sprzedaż samochodu po wycofaniu z działalności

Grzegorz Gębka
2017-02-14
Do celów działalności gospodarczej podatnik kupił samochód osobowy, który wprowadził do ewidencji środków trwałych. Kilka lat później wycofał pojazd z firmy. Obecnie zamierza go sprzedać.
Czy cena sprzedaży będzie przychodem z działalności?
PIT

Jak liczyć podatek w razie sprzedaży licytacyjnej nieruchomości zakupionej za cenę znacznie niższą niż rynkowa

Edyta Głębicka
2017-02-14
Spółka z o.o. kupiła za 50 tys. zł od osoby fizycznej mieszkanie obciążone hipoteką. Sprzedawca zaciągnął kredyt, którego spłata została zabezpieczona na tej nieruchomości. Spółka stała się więc dłużnikiem rzeczowym banku. Mieszkanie było przez nią wynajmowane w celach zarobkowych. Jeżeli poprzedni właściciel zaprzestanie spłaty kredytu, dojdzie do licytacji komorniczej i spółka będzie musiała wydać mieszkanie.
Czy uzyska wówczas przychód ze sprzedaży nieruchomości? Jeśli tak, to co nim będzie, skoro kwota ze sprzedaży w pierwszej kolejności zaspokoi bank, a spółka otrzyma (w najlepszym razie) tylko resztę ceny? Jaki będzie koszt uzyskania przychodu?
CIT

Ujęcie kosztu pośredniego w razie braku faktury

Łukasz Walkiewicz
2017-01-18
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów pośrednich od lat rodzi wątpliwości. Powstają one m.in. gdy fakturę dokumentującą taki koszt podatnik otrzyma już po zakończeniu roku, w którym poniósł wydatek, zwłaszcza po zamknięciu ksiąg za ten rok.
Usdg, PIT, CIT

Wyłączenie płatności gotówkowych z kosztów podatkowych – przepisy przejściowe

Aleksander Kliszewski
2017-01-18
Jeżeli transakcja została zawarta w 2016, a płatność nastąpi w 2017, to czy dla uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów stosuje się limit w wysokości 15 tys. zł, czy 15 tys. euro?
PIT

Rozliczenie PIT od wynajmu nieruchomości użyczonej jednemu ze współwłaścicieli

Grzegorz Gębka
2017-01-18
Podatnik wraz z rodzeństwem otrzymał w spadku nieruchomość (lokal użytkowy). Znalazł się chętny na jego wynajęcie, przy czym pozostali współwłaściciele nie chcą zajmować się wynajmem ani czerpać z niego korzyści (mieszkają za granicą). Podatnik chce, aby bezpłatnie użyczyli mu lokal z możliwością jego wynajęcia. Czy w takim wypadku tylko on będzie zobowiązany rozliczać PIT od przychodów z najmu?
PIT

Amortyzacja po odkupieniu udziałów we własności budynku

Aleksander Woźniak
2017-01-18
Udziały w nieruchomości nie są odrębnym środkiem trwałych, więc ich nabycie nie uprawnia do wyboru stawki i metody amortyzacji.
CIT

Odszkodowanie za niewykonanie umowy opodatkowane CIT

Edyta Głębicka
2017-01-10
Spółka z o.o. zawarła umowę o inwestycję budowlaną – budowę nowego pieca w zakładzie produkcyjnym. Umowa przewiduje m.in. wypłatę odszkodowania dla spółki, jeżeli wykonawca nieprawidłowo wykona inwestycję, w szczególności opóźni się z przekazaniem poszczególnych etapów. Doszło do takiej sytuacji i spółka chce obciążyć go karą na podstawie noty obciążeniowej.
Czy otrzymana kwota będzie jej przychodem?
CIT i PIT

Utracone wadium – czy jest kosztem podatkowym

Anna Koleśnik
2017-01-10
Spółka wzięła udział w przetargu i go wygrała. Zamawiający – po przedłożeniu przez nią dodatkowego kosztorysu – stwierdził drobne (ale jego zdaniem istotne) rozbieżności w wymiarach zamawianego urządzenia w stosunku do wymogów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym odmówił podpisania umowy i zawiadomił spółkę o zatrzymaniu wadium.
Czy utracone wadium może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
PIT

Przekazanie podatnikowi informacji PIT-8C w formie elektronicznej

Marcin Szymankiewicz
2017-01-10
Spółka ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C w związku z wypłatami na rzecz osób fizycznych należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 updof (tj. przychodów z innych źródeł).
Czy skoro jest zobowiązana do przesłania tych informacji do US w formie elektronicznej, może je przekazać w tej postaci także podatnikowi?
PIT

Obowiązki płatnika związane z organizowaniem akcji promocyjnej

Marcin Szymankiewicz
2017-01-10
Spółka świadczy usługi organizacji i obsługi akcji promocyjnych, których celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. W ich ramach wydaje nagrody uczestnikom akcji, którzy dokonają zakupów produktów zleceniodawcy (klienta) o określonej w regulaminie wartości lub ilości. Nagrody są przekazywane klientowi, który następnie wydaje je zaproszonym do udziału w promocji sklepom, a dopiero sklepy wręczają je uczestnikom. Realizując promocję, spółka działa w imieniu własnym, ale na rzecz klienta. Ten ponosi ekonomiczny ciężar jej organizacji, w tym koszt nagród (jeden z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia należnego spółce od klienta).
Czy wydając uczestnikom promocji (nieprowadzącym działalności gospodarczej lub dokonującym zakupu promocyjnego poza tą działalnością) nagrody pieniężne w postaci bonów pieniężnych, spółka jest zobowiązana do poboru 10% zryczałtowanego PIT?
CIT i PIT

Zakup służbowych telefonów dla pracowników i właściciela firmy

Grzegorz Gębka
2016-12-15
Podatnik zatrudniający kilkanaście osób zamierza kupić dla siebie i wszystkich swoich pracowników jeżdżących w delegacje telefony służbowe. Umowa z operatorem zakłada, że rozmowy wykonywane w ramach kwoty abonamentu i korzystanie z internetu są nielimitowane. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracownicy będą wykorzystywać telefony również na potrzeby prywatne, jednak główny cel ich nabycia to realizacja zadań służbowych.
Czy można rozliczyć w kosztach firmy pełen wydatek na abonamenty?
CIT

Jak ująć w kosztach podatkowych opłatę za przedłużenie gwarancji na samochód

Edyta Głębicka
2016-12-15
Spółka z o.o. ma samochód osobowy. Został on wzięty w leasing operacyjny jako nowy, na gwarancji producenta. Umowa leasingu kończy się w kwietniu 2018, wtedy też kończy się gwarancja. Po zakończeniu umowy spółka zamierza „wykupić” auto, wprowadzić do ewidencji środków trwałych i używać w prowadzonej działalności. Obecnie jednak ma możliwość wykupienia przedłużenia umowy gwarancyjnej samochodu u producenta na kolejne 2 lata, a więc do kwietnia 2020.
Czy koszt związany z przedłużeniem gwarancji można uznać za koszt uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Różnice kursowe naliczone w trakcie budowy środka trwałego

Anna Koleśnik
2016-12-15
Spółka prowadząca księgi rachunkowe wytwarza środek trwały we własnym zakresie, kupując w tym celu towary i usługi od zagranicznych dostawców.
Czy naliczone, ale niezrealizowane jeszcze – do dnia przekazania tego środka trwałego do używania – różnice kursowe zwiększą jego wartość początkową? Spółka rozlicza różnice kursowe metodą podatkową.
CIT

Sankcyjna stawka CIT w cenach transakcyjnych

2016-12-15
Spółka z o.o. nie przedstawiła kontrolującym dokumentacji podatkowej wymaganej dla cen transakcyjnych.
Czy zgadzając się z ustaleniami kontroli i składając korektę zeznania, musi do różnicy między dochodem zadeklarowanym a określonym przez kontrolujących zastosować stawkę CIT w wysokości 50%?
CIT

Wydatek poniesiony na rzecz podwykonawcy za generalnego wykonawcę – czy jest kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
2016-12-15
Spółka akcyjna (inwestor) prawomocnym wyrokiem sądu została zobowiązana do zapłaty na rzecz podwykonawcy robót budowlanych kwoty należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania. Kwoty tej nie uiścił na rzecz podwykonawcy generalny wykonawca. Sąd stwierdził, że inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność za jej zapłatę z generalnym wykonawcą. Skoro ten upadł, inwestor rozpoczął faktyczną spłatę należności na podstawie ugody płatniczej, na mocy której zobowiązał się spłacić całość do końca 2017.
Czy wydatek poniesiony tytułem tej spłaty stanowi koszt uzyskania przychodu inwestora?
PIT

Ulepszenie spółdzielczego lokalu użytkowego

Anna Koleśnik
2016-11-15
Przedsiębiorca zakupił spółdzielczy lokal użytkowy w celu wykorzystania go w działalności gospodarczej (jako siedzibę firmy). Przed przyjęciem lokalu do używania poniósł wydatki na jego adaptację do własnych potrzeb (m.in. przebudowę ścianek działowych, montaż drzwi, klimatyzacji) w kwocie 30 000 zł.
Czy zwiększają one wartość początkową lokalu? Jak potraktować wydatek w postaci wpisowego do spółdzielni? Czy on też zwiększa wartość lokalu?
PIT

Zakup roweru a koszty działalności

Grzegorz Gębka
2016-11-15
Przedsiębiorca prowadzi sklep wysyłkowy. Kupił rower, z którego korzystają pracownicy wykonujący swoje obowiązki służbowe (np. przejazd na pocztę, do urzędu). Firma znajduje się w dużym mieście – przemieszczanie się autem zabiera wiele czasu, a rower to doskonała alternatywa.
Czy taki wydatek będzie kosztem działalności? Czy można odliczyć VAT?
CIT i PIT

Wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników

Tomasz Krywan
2016-11-15
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) organizuje dla swoich pracowników różnego rodzaju imprezy integracyjne (np. paintball, escape room, park linowy), których koszty finansuje ze środków obrotowych.
Czy są one kosztami uzyskania przychodów?
CIT

Kurs waluty właściwy do ustalenia różnic kursowych na rachunku bankowym

Edyta Głębicka
2016-11-15
Jak na potrzeby podatku dochodowego rozliczyć wpływ euro na rachunek bankowy spółki z o.o. prowadzony w euro (np. z pożyczki zagranicznej lub ze sprzedaży zagranicznej), a następnie zapłatę tymi samymi środkami za usługi zagraniczne lub np. spłatę kredytów walutowych w euro?
Najkorzystniejsze byłoby przyjęcie kursów historycznych, czyli po jakich środki zostały zaksięgowane, według metody FIFO. Czy taki sposób postępowania jest prawidłowy?
CIT i PIT

Odszkodowanie za śmierć pracownika kosztem podatkowym

Grzegorz Gębka
2016-10-14
Pracownik spółki z o.o. podczas świadczenia pracy uległ śmiertelnemu wypadkowi. Na mocy prawomocnego wyroku sądu cywilnego spółka wypłaciła rodzinie odszkodowanie i pokryła koszty pogrzebu.
Czy te wydatki można zaliczyć do kosztów działalności?
PIT

Korekta przychodu w związku z błędnym wystawieniem faktury przed 1.01.2016

Tomasz Krywan
2016-10-14
W październiku 2015 podatnik wykazał przychód ze sprzedaży towaru, do której w rzeczywistości nie doszło, tj. fakturę wystawiono pomyłkowo. Przychód z tej faktury został uwzględniony w pkpir za 2015 i zeznaniu PIT-36L za ten rok. Popełniony błąd podatnik uświadomił sobie dopiero we wrześniu 2016.
Czy korektę przychodu należy zrobić wstecznie, czy też na bieżąco?
CIT i PIT

Nieściągalna wierzytelność – koszt brutto czy netto

Edyta Głębicka
2016-10-14
To wątpliwość wielu przedsiębiorców, którzy walczą z niesolidnymi kontrahentami. Za sprawą niejednolitego orzecznictwa sądowego wciąż nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, choć przeważa wykładnia niekorzystna dla podatników.
PIT

Odsetki za opóźnienia płatności przez kontrahentów – źródło przychodu

2016-09-15
Część moich klientów nie realizuje płatności w terminie, na co nie zwracałem dotąd uwagi. Jednak gdy to przeanalizowałem, okazało się, że w skali roku należności z tytułu odsetek za zwłokę, które mógłbym uzyskać, dają całkiem sporą kwotę. Obecnie więc w sytuacji opóźnienia płatności naliczam odsetki.
Czy są one przychodem z działalności gospodarczej, czy też powinny być zakwalifikowane do innych źródeł (prowadzę pkpir)?
CIT i PIT

Korekta przychodów i kosztów wyrażonych w walucie obcej – jaki kurs waluty

Anna Koleśnik
2016-09-15
Jaki kurs waluty powinniśmy przyjąć – dla celów podatku dochodowego – do wyceny faktur korygujących wystawionych w walucie obcej, a rozliczanych na bieżąco (korekta niespowodowana błędem rachunkowym ani inną oczywistą omyłką)?
CIT i PIT

Ustalanie przychodów z najmu zaliczanego do działalności gospodarczej

Edward Kosakowski
2016-09-15
Ze względu na ciągły charakter usług najmu datę powstania przychodu z ich tytułu ustala się na zasadach szczególnych. Nie zmienia to faktu, że za przychody z najmu uważa się kwoty należne – identycznie jak ze świadczenia innych usług.
CIT i PIT

OC z polisy sprawcy wypadku – czy jest przychodem

Edward Kosakowski
2016-08-15
W wyniku stłuczki zniszczeniu uległ samochód stanowiący środek trwały. Nie był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym (AC), jednak przedsiębiorcy zostało wypłacone odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku, pokrywające koszty naprawy.
Czy kwota ta jest przychodem z działalności gospodarczej?
CIT i PIT

Zmiana nawierzchni parkingu – ulepszenie czy remont

Dominika Gałka
2016-08-15
Podatnik ma pawilon, w którym mieści się sklep wielobranżowy. Bezpośrednio przed wejściem znajduje się parking na kilka samochodów. Stanowi on odrębny środek trwały – został wybudowany 2 lata po zakończeniu budowy pawilonu, kiedy podatnik kupił grunt sąsiadujący z gruntem wcześniej zabudowanym. Nawierzchnia parkingu to tłuczeń wysypany ubitą ziemią. Podatnik planuje ułożyć w tym miejscu kostkę brukową.
Czy wydatki na nową nawierzchnię będą bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodu?
CIT i PIT

Powypadkowy remont auta objętego ubezpieczeniem assistance

Tomasz Krywan
2016-08-15
Przedsiębiorca ma samochód służbowy objęty ubezpieczeniem assistance (ASS).
Czy koszty jego remontu powypadkowego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
PIT

Diety podróżującego przedsiębiorcy jako koszt uzyskania

Tomasz Krywan
2016-07-13
Przedsiębiorca wyjeżdża w długie, zagraniczne podróże służbowe. Bywa, że trwają one przez większą część miesiąca.
Czy naliczone w związku z tym diety mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów klienta?
CIT i PIT

Utracona zaliczka nie jest kosztem podatkowym

Karol Różycki
2016-07-13
Przedsiębiorca wpłacił zaliczkę na poczet planowanej dostawy towarów. Kontrahent okazał się oszustem – „zniknął” wraz z pieniędzmi.
Czy utraconą zaliczkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
PIT

Przychód z tytułu ustanowienia przez przedsiębiorcę służebności przesyłu

Tomasz Krywan
2016-07-13
Osoba fizyczna prowadzi firmę budowlaną. Na działce wykorzystywanej w działalności gospodarczej ustanowiła służebność przesyłu (dla firmy energetycznej).
Czy uzyskany z tej racji przychód jest opodatkowany PIT jako przychód z działalności gospodarczej?
CIT

Korekty deklaracji CIT-8 – nadpłata w jednym roku, zaległość w kolejnym

Ryszard Kubacki
2016-07-13
Wskutek błędnego rozliczenia międzyokresowego kosztów spółka jest zmuszona do złożenia korekt deklaracji CIT-8 za lata 2013–2014. W rezultacie za 2013 powstała nadpłata, zaś za 2014 – zaległość podatkowa w tej samej wysokości.
Czy w takim przypadku trzeba uiścić odsetki za zwłokę?
CIT i PIT

Uproszczona ewidencja kosztów zakupu materiałów i towarów a ustalanie zaliczek na CIT i PIT

Edward Kosakowski
2016-06-06
Czy podatnicy CIT i PIT, prowadzący księgi rachunkowe i stosujący metodę odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień zakupu, dla potrzeb ustalenia podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy mają obowiązek korekty kosztów księgowych o wartość różnicy ich stanu ustalanego w drodze spisu z natury?
CIT

Środek trwały kupiony w 2015 na raty – czy konieczna korekta kosztów

Ryszard Kubacki
2016-06-06
Spółka nabyła i wprowadziła do swojej ewidencji w październiku 2015 środek trwały – linię produkcyjną. Dokonuje miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, począwszy od listopada 2015, ujmując je w swoich kosztach podatkowych. Terminy płatności dla sprzedawcy (w ratach) ustalono na poszczególne miesiące 2016 (maj, sierpień, grudzień).
Czy – uwzględniając art. 15b updop – spółka ma prawo zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów?
PIT

Skutki umorzenia części składek ZUS przedsiębiorcy

Tomasz Krywan
2016-06-06
Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ZUS umorzył część zaległych składek na ubezpieczenia społeczne wraz z odsetkami.
Czy z tego tytułu powstał przychód opodatkowany PIT?
PIT

Nieodliczony zwrot VAT z faktury VAT-RR – czy jest kosztem

Karol Różycki
2016-05-08
Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zryczałtowany zwrot podatku z faktury VAT-RR w sytuacji, gdy nie zostają spełnione warunki do zwiększenia kwoty VAT naliczonego o ten zwrot?
CIT i PIT

Kara umowna za nieprawidłowości w dokumentacji medycznej jako koszt podatkowy

Tomasz Krywan
2016-05-08
NFZ nałożył na spółkę jawną prowadzącą przychodnię karę umowną za nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej.
Czy można ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Zbycie nieruchomości uzyskanej wskutek rozszerzenia wspólności majątkowej – czy powstaje przychód

Grzegorz Gębka
2016-05-08
Podatnik kilkanaście lat temu (jeszcze jako kawaler) kupił nieruchomość. Początkowo stanowiła ona jego majątek odrębny. Obecnie chce ją włączyć do majątku wspólnego (jego i małżonki).
Czy gdy nieruchomość ta zostanie sprzedana przed upływem 5 lat od włączenia do majątku wspólnego, powstanie obowiązek zapłaty PIT?
PIT

Sprzedaż lokalu użytkowego po przekształceniu prawa spółdzielczego we własność a podatek dochodowy

Grzegorz Gębka
2016-04-15
Podatnik kilka lat temu nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, które w 2014 zostało przekształcone w pełną własność. Lokal do tej pory wynajmował poza działalnością (najem prywatny). Obecnie ma zamiar go sprzedać.
Jak ustalić termin nabycia nieruchomości - czy będzie to data, w której uzyskał spółdzielcze prawo do lokalu, czy moment uzyskania prawa własności?
PIT

Umowa najmu wspólnika ze spółką osobową - jak rozliczać koszty

Konrad Piłat
2016-04-15
Nasz klient planuje zostać komandytariuszem w spółce komandytowej. W majątku prywatnym ma dom jednorodzinny z garażem, który będzie ona od niego wynajmować.
Czy płacony mu przez spółkę czynsz za wynajem może być bez ograniczeń zaliczony do kosztów uzyskania przychodów przez wszystkich wspólników, w tym przez niego? Jak wyglądałoby to w przypadku innych spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej?
PIT

Wyrównanie szkody poniesionej przez klienta biura rachunkowego - skutki w PIT

Anna Koleśnik
2016-04-15
Odszkodowanie z polisy OC biura rachunkowego wypłacone przedsiębiorcy - osobie fizycznej - przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest przychodem z działalności gospodarczej i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.
PIT

Moment powstania przychodu ze sprzedaży udziałów/akcji u osoby fizycznej – zmiana od 1.01.20

Edward Kosakowski
2016-03-16
Przychód z odpłatnego zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych u podatników PIT powstaje na tych samych zasadach co u podatników CIT – zawsze w dacie przeniesienia na nabywcę własności tych udziałów/akcji.
CIT

Abonament medyczny dla zleceniobiorców jako koszt firmy

Grzegorz Gębka
2016-03-15
Czy abonament medyczny wykupiony dla członków zarządu, zleceniobiorców i wykonawców dzieła jest kosztem podatkowym spółki z o.o. niezatrudniającej pracowników?
CIT i PIT

Zapłata zaległej faktury przed złożeniem zeznania a zwiększenie kosztów podatkowych

Karol Różycki
2016-03-15
Podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów za 2015 z powodu niezapłacenia w terminie należności wynikającej z faktury.
Czy zapłata tej należności przed złożeniem zeznania za 2015 upoważnia go do korekty zwiększającej koszty za ten rok?
CIT i PIT

Nowe zasady korekty – czy stosować je do przychodów i kosztów za 2015

Karol Różycki
2016-03-15
Od 1.01.2016 określono reguły rozliczania faktur korygujących przychody i koszty podatkowe.
Czy w związku z art. 11 ustawy z 10.09.2015 (DzU poz. 1595), mówiącym o stosowaniu nowych przepisów do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzyskanych/ poniesionych przed 1.01.2016, przed złożeniem zeznania za 2015 należy skorygować zapisy księgi za ten rok, uwzględniając te nowe zasady?
CIT

Koszt podatku od nieruchomości dotyczący mieszkań niesprzedanych jeszcze przez dewelopera

Tomasz Krywan
2016-02-15
Spółka z o.o. prowadzi działalność deweloperską. W wybudowanym w ubiegłym roku budynku mieszkalnym ma do sprzedaży kilka mieszkań.
Czy podatek od nieruchomości dotyczący tych mieszkań może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów już teraz (z chwilą jego zapłaty), czy dopiero w momencie sprzedaży mieszkań?
CIT

Kara umowna za podjęcie działalności konkurencyjnej jako koszt podatkowy

Marcin Szymankiewicz
2016-02-15
Spółka z o.o. zobowiązała się do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec firmy X, a w razie naruszenia tego zobowiązania – do zapłaty na jej rzecz kary umownej. W styczniu 2016 po analizie biznesowej spółka zdecydowała o podjęciu działalności konkurencyjnej (wiążącej się z uzyskiwaniem przez nią przychodów opodatkowanych CIT) i zapłaciła karę umowną firmie X.
Czy może być ona zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
PIT

Sprzedaż w ramach działalności gospodarczej roślin pochodzących z własnej hodowli

Tomasz Krywan
2016-02-15
Osoba fizyczna prowadzi działalność rolniczą (uprawia kwiaty) oraz działalność gospodarczą (sklep).
Czy sprzedaż kwiatów z własnej uprawy w swoim sklepie jest objęta PIT? Czy przychody z tego tytułu należy ująć w pkpir?
PIT

Opodatkowanie transakcji na rynku Forex zawieranych w ramach działalności gospodarczej

Tomasz Krywan
2016-01-15
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza rozszerzyć ją o PKD 64.99.Z i handlować opcjami walutowymi na rynku Forex.
Czy osiągane z tego tytułu przychody będą dla niej przychodami z działalności gospodarczej, czy z praw majątkowych?
PIT

Nabycie obcego środka trwałego z własną inwestycją

Ryszard Kubacki
2016-01-15
Spółka jawna osób fizycznych poczyniła inwestycję w wynajmowanym lokalu. Została ona w części zamortyzowana jako inwestycja w obcym środku trwałym. Obecnie spółka chce nabyć ten lokal.
Czy niezamortyzowana wartość inwestycji będzie kosztem podatkowym w momencie nabycia lokalu?
CIT i PIT

Opłaty za parkingi i autostrady w „kilometrówce”

Tomasz Krywan
2016-01-15
Podatnik w prowadzonej działalności korzysta z wynajmowanych samochodów osobowych. Czy limit wydatków wynikający z ewidencji ich przebiegu dotyczy również opłat za parkingi oraz kosztów przejazdów autostradami?
CIT i PIT

Likwidacja korekty kosztów z tytułu przeterminowanych faktur, gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym

Edward Kosakowski
2016-01-15
Od 1.01.2016 uchylono przepisy updop dotyczące obowiązkowej korekty kosztów z tytułu nieterminowo opłaconych zobowiązań. Spółka z o.o. ma rok podatkowy inny niż kalendarzowy. Czy należy uznać, że obowiązek korekty kosztów został w tym przypadku zniesiony w trakcie roku podatkowego?
CIT i PIT

Utracona zaliczka jako koszt uzyskania przychodów

Tomasz Krywan
2015-12-15
Spółka z o.o. zamówiła w Chinach towary handlowe, za które wpłaciła zaliczkę w wysokości 20% ceny. Na zaliczkę otrzymała fakturę. Zanim jednak doszło do transakcji, chińska firma zbankrutowała i nie dostarczyła zamówienia.
Czy kwotę wpłaconą tytułem zaliczki można zaliczyć do kosztów podatkowych? Spółka raczej jej nie odzyska ani nie dostanie zamówionych towarów.
CIT i PIT

Jak rozliczyć czynsz inicjalny

Radosław Michał Stępień
2015-12-15
Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe - zamierza wziąć 2 maszyny w leasing operacyjny.
Opłaty wstępne dotyczące leasingu mogą być odniesione w koszty podatkowe jednorazowo czy trzeba je rozliczyć poprzez rozliczenie międzyokresowe kosztów?
CIT

Wynagrodzenie wypłacone podwykonawcy w okresie wypowiedzenia umowy - czy jest kosztem

Ryszard Kubacki
2015-12-15
Z uwagi na zmianę branży spółka podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z podwykonawcami. Umowy przewidywały 3-miesięczny okres wypowiedzenia. W jego trakcie podwykonawcy nie świadczyli już usług, wystawiali jednak na spółkę faktury z VAT na wartości odpowiadające stałym miesięcznym kwotom wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy. Spółka opłaciła te faktury.
Czy wydatki na ten cel są dla niej kosztami uzyskania przychodów?
CIT

Prace rozbiórkowe a wartość początkowa nowego obiektu

Ewelina Majewska-Howis
2015-11-15
Podatnik (spółka z o.o.) planuje rozbiórkę środka trwałego (budynku garażowego) na własnej działce. W to miejsce chce wybudować nowy obiekt, w którym będzie kontynuowana dotychczasowa działalność gospodarcza.
Czy wartość początkową nowego środka trwałego należy powiększyć o nakłady na wyburzenie starego?
CIT i PIT

Wydatek na opracowanie strony WWW przekraczający 3500 zł a amortyzacja

Tomasz Krywan
2015-11-15
Zleciliśmy opracowanie strony internetowej, za co zapłaciliśmy 7000 zł netto + VAT (1610 zł).
Kwotę netto możemy w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czy powinniśmy ją amortyzować jako wartość niematerialną i prawną?
PIT

Wydatki na garnitur dla przedsiębiorcy

Tomasz Krywan
2015-11-15
Czy zakup garnituru można uznać za koszt uzyskania przychodów osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą? Charakter wykonywanej działalności (prawnik) nakazuje używanie takiego stroju.
PIT

Odsetki za zwłokę w zapłacie - czy są kosztem

Tomasz Krywan
2015-11-15
Podatnik (osoba fizyczna) z opóźnieniem opłacił fakturę za dostawę towarów, w związku z czym dostawca naliczył odsetki za zwłokę.
Czy można je zaliczyć do kosztów podatkowych?
CIT i PIT

Zmiana leasingobiorcy - skutki w CIT i PIT

Anna Koleśnik
2015-10-15
Cesja umowy leasingu operacyjnego, czyli zmiana strony tej umowy bez zmiany pozostałych postanowień nie pozbawia nowego leasingobiorcy prawa do rozliczania opłat leasingowych na zasadach określonych w ustawach o podatku dochodowym.
PIT

Umorzenie udziałów w sp. z o.o. a przychód wspólników

Grzegorz Gębka
2015-10-15
W spółce z o.o. nastąpi umorzenie udziałów jednego ze wspólników bez wypłacenia mu wynagrodzenia. Wskutek tego pozostający w spółce wspólnicy (osoby fizyczne) uzyskają faktycznie większe uprawnienia, np. będzie im przysługiwać proporcjonalnie większa część majątku w razie likwidacji spółki.
Czy umorzenie udziałów wspólnika powoduje u pozostałych powstanie przychodu?
CIT

Składka członkowska z tytułu uczestnictwa w stowarzyszeniu

Marcin Szymankiewicz
2015-10-15
Spółka z o.o. prowadzi działalność w branży meblarskiej. Jest członkiem wspierającym stowarzyszenia mającego na celu m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, promowanie kontaktów handlowych, gospodarczych, społecznychi kulturalnych między krajami członkowskimi UE. Podmiot ten działa na podstawie Prawa o stowarzyszeniach.
Czy wpłacana na jego rzecz składka jest dla spółki kosztem uzyskania przychodów?
CIT

PCC jako koszt działalności

Grzegorz Gębka
2015-10-15
Spółka z o.o. nabyła lokal użytkowy, który zostanie wpisany do ewidencji środków trwałych. W związku z jego nabyciem zapłaciła PCC.
Czy jest on kosztem uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Czy zakup narzędzi może być kosztem biura rachunkowego

Paweł Ziółkowski
2015-10-15
Prowadząc biuro rachunkowe, jak przy każdej innej działalności, ponosi się różnego rodzaju wydatki. Część z nich ewidentnie ma związek z działalnością (np. koszt zakupu programu księgowego). Inne na pierwszy rzut oka mogą się wydawać mało typowe dla biura.
CIT i PIT

Czy właściciel jednoosobowej firmy może mieć trzy samochody

Paweł Ziółkowski
2015-09-15
Mamy klienta, który prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, nikogo nie zatrudnia, nie ma osób współpracujących. Na stanie firmy są natomiast 3 samochody.
Jakie jest ryzyko podważenia kosztów związanych z tymi pojazdami?
CIT

Odzyskanie elementów umorzonego środka trwałego

Piotr Kaim
2015-09-15
Spółka z o.o. używała i w pełni zamortyzowała środek trwały w postaci zestawu maszyn. Po zakończeniu okresu amortyzacji zestaw nie nadawał się do użytku, więc przeprowadzono jego fizyczną i księgową likwidację. Wcześniej stwierdzono, że jedna z maszyn wchodzących w skład zestawu może być nadal używana, więc jej nie zlikwidowano. Spółka wyceniła ją na nieco ponad 50 tys. zł i wprowadziła do magazynu.
Czy odzyskanie elementu w pełni umorzonego, a później zlikwidowanego środka trwałego prowadzi do powstania przychodu podatkowego?
PIT

Ryczałt także za nocleg w TIR-ze z leżanką

Radosław Michał Stępień
2015-09-15
Biuro rachunkowe prowadzi księgi firmy przewozowej, która świadczy usługi transportu międzynarodowego. Od samego początku jej istnienia każdy kierowca wyjeżdżający poza granice Polski otrzymuje ryczałt za noclegi. W trakcie kontroli podatkowej US zażądano od właścicielki firmy informacji, czy samochody, którymi jeżdżą kierowcy, mają w kabinie miejsce do spania. Oświadczyła ona, że tylko jeden z 12 samochodów nie ma takiego miejsca (leżanki), co zawarto w protokole pokontrolnym. Zasugerowano też, że koszty noclegów albo ryczałty za nie są kosztem dla firmy, jeśli transport odbywał się TIR-em wyposażonym w miejsce do leżenia.
Czy faktycznie należy skorygować koszty i złożyć korektę deklaracji podatkowych?
PIT

Zbycie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Ryszard Kubacki
2015-09-15
Nasz klient (wspólnik spółki cywilnej) jest właścicielem działki, na której znajduje się budynek mieszkalny (jest to jego majątek prywatny, niezwiązany z działalnością gospodarczą). Z powodu problemów administracyjnych postanowił samodzielnie wybudować na własny koszt sieć wodociągowo-kanalizacyjną. Sieć zostanie sprzedana przedsiębiorstwu zajmującemu się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.
Czy umowa ta będzie miała dla niego jakieś skutki w zakresie PIT?
CIT

Poręczenie wspólników a koszty spółki

Ryszard Kubacki
2015-09-15
Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt bankowy w celu utrzymania płynności finansowej. Kredyt poręczyli wspólnicy swoimi majątkami prywatnymi. Spółka wypłaci im wynagrodzenie za poręczenie. Będzie to jednorazowy wydatek.
Czy można uznać go za koszt uzyskania przychodów?
PIT

Rozliczenia podatkowe w razie prowadzenia przez rolnika pozarolniczej działalności gospodarczej

Tomasz Krywan
2015-08-15
Rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT chciałby rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą.
Czy istnieje taka możliwość? Jak w takim przypadku należy rozliczać PIT oraz VAT?
PIT

Amortyzacja samochodu otrzymanego w darowiźnie

Tomasz Krywan
2015-08-15
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dostała samochód w darowiźnie od brata.
Czy można zaliczyć ten samochód do środków trwałych i go amortyzować? Czy odpisy amortyzacyjne będą kosztami podatkowymi?
CIT

Refaktura kosztów energii a przychód wspólnoty mieszkaniowej

Ryszard Kubacki
2015-08-15
Wspólnota mieszkaniowa zawarła z dostawcą internetu umowę o pokrycie kosztów energii elektrycznej, którą ten zużywa w związku z funkcjonowaniem jego infrastruktury w budynku mieszkalnym. Płaci on z tego tytułu wspólnocie miesięcznie stałą kwotę (ryczałt). Dochody uzyskane z tej umowy wspólnota chce przeznaczyć w całości na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
Czy są one zwolnione z CIT?
PIT

Faktyczne transakcje z fikcyjnym kontrahentem ‒ koszty uzyskania przychodów

Ryszard Kubacki
2015-08-15
Firma, którą obsługujemy, działa na rynku od kilku lat. Do tej pory korzystała wyłącznie z dwóch dostawców paliw dla swojej floty pojazdów. Przy rozpoczęciu współpracy każdy z nich przedstawił dokumenty wskazujące, że działa legalnie.Niestety, po pewnym czasie okazało się, że jeden z nich wyłudzał VAT, a dokumenty były sfałszowane. Olej napędowy, który był tam zamawiany, pochodził z nielegalnych źródeł.Choć transakcje faktycznie miały miejsce i były opłacone przez podatnika w całości, kontrola skarbowa kwestionuje ujęcie wydatków na to paliwo w kosztach podatkowych.Jak się przed tym bronić?
PIT

Samochód osobowy będący środkiem trwałym i używany jednocześnie na cele osobiste przedsiębiorcy

Anna Koleśnik
2015-07-15
W ewidencji środków trwałych osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą figuruje samochód osobowy, z którego osoba ta korzysta także na cele osobiste (wyjazdy urlopowe, zakupy, dowóz dzieci do szkoły). Jest to jedyny samochód w tej rodzinie.
Czy organy podatkowe mogą zakwestionować amortyzację i rozliczenie w kosztach podatkowych wydatków na paliwo?
PIT

Czy nieodliczoną połowę VAT od wydatków samochodowych można ująć w kosztach

Ryszard Kubacki
2015-07-15
Przedsiębiorca posiada samochód osobowy (nie jest to żaden pojazd specjalny). Nie złożył informacji VAT-26 umożliwiającej odliczanie całego VAT i nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, bo niekiedy samochód wykorzystuje do celów prywatnych.Czy 50% VAT, którego nie może odliczać od zakupów związanych z używaniem tego auta, jest kosztem uzyskania przychodu?
PIT

Moment powstania przychodu z tytułu usług księgowych

Tomasz Krywan
2015-06-15
Prowadzę biuro rachunkowe. Kiedy prawidłowo powinnam wykazywać przychody z tytułu świadczenia usług księgowych?
CIT

Błędne określenie stanu zatrudnienia a korekta kosztów

Paweł Ziółkowski
2015-06-15
Tworzymy zfśs. Ustalając przeciętną, planowaną w danym roku kalendarzowym, liczbę zatrudnionych, popełniliśmy błąd, polegający na zawyżeniu prognozowanego stanu zatrudnienia.
Czy w związku z tym powinniśmy skorygować koszty uzyskania przychodów (CIT)?
PIT

Sprzedaż rozpoczętej budowy na gruncie w użytkowaniu wieczystym

Grzegorz Gębka
2015-06-15
W styczniu 2009 r. klient nabył prawo użytkowania wieczystego gruntu. Rozpoczął na nim budowę domu jednorodzinnego, jednak z powodów osobistych zdecydował się sprzedać działkę z niezakończoną budową.
Czy powinien zapłacić PIT od uzyskanego dochodu?
CIT i PIT

Ustalenie wartości początkowej gruntu i budynku

Tomasz Krywan
2015-05-15
Na potrzeby prowadzonej działalności podatnik kupił nieruchomość - grunt zabudowany budynkiem. W akcie notarialnym ceny budynku oraz gruntu nie zostały wyodrębnione.
W jaki sposób ustalić wartość początkową budynku i gruntu jako środków trwałych?
PIT

Rozliczenie wydatku na nabycie miejsca postojowego

Tomasz Krywan
2015-05-15
Przedsiębiorca kupił miejsce postojowe (udział w lokalu niemieszkalnym, tj. hali garażowej) w budynku, w którym mieści się jego biuro.
Czy poniesiony wydatek może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio, czy konieczna jest amortyzacja?
PIT

Hodowla koni sportowych jako działalność rolnicza

Luiza Boczek
2015-05-15
Klient (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) zamierza zająć się hodowlą koni sportowych. Posiada grunty powyżej 1 ha, które mogą stanowić gospodarstwo rolne.
Czy działalność ta będzie podlegać PIT?
CIT i PIT

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jako koszt uzyskania przychodu

Paulina Bielecka
2015-05-15
W firmie jest znaczna rotacja pracowników. Zdarza się, że pracownik nie wykorzystuje pełnego urlopu i pobiera w zamian należny ekwiwalent, który jest wypłacany przelewem na jego rachunek bankowy, zgodnie z regulaminem wynagradzania, do 10. dnia miesiąca następnego. Wypłatę tę firma zaliczała dotąd do kosztów uzyskania przychodu razem z pensją.
Mam wątpliwość czy prawidłowo - zwłaszcza gdy pracownik kończy pracę z końcem roku (ekwiwalent jest wypłacany do 10. stycznia następnego roku, ale zaliczany do kosztów podatkowych roku poprzedniego).
PIT

Odliczenie podatku od należności licencyjnych pobranego we Francji

Anna Koleśnik
2015-04-15
Spółka cywilna w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz firmy francuskiej. Są to należności licencyjne, więc we Francji strącany jest 10% podatek u źródła (polska spółka nie ma zakładu we Francji).
Czy można go uwzględnić przy rozliczeniu podatku dochodowego w Polsce? Obaj wspólnicy płacą podatek liniowy.
CIT i PIT

Wielkanocny wystrój biura a koszty podatkowe

Paweł Ziółkowski
2015-04-15
W związku z Wielkanocą zrobiliśmy w biurze świąteczną dekorację. Czy koszty takiego wystroju to koszty uzyskania przychodów?
CIT

Uregulowanie zobowiązania w formie niepieniężnej a powstanie przychodu

Ryszard Kubacki
2015-04-15
Spółka prowadzi działalność w branży budowlanej. Przez wzgląd na utratę płynności finansowej, za zgodą kontrahenta, uregulowała przysługującą mu wierzytelność "w naturze", wykonując określone prace.
Czy powinna wykazać przychód?
PIT

Jak ustalić dochód ze sprzedaży środka trwałego nieujętego w ewidencji

Anna Koleśnik
2015-04-15
Podatnik prowadzący pkpir na potrzeby działalności gospodarczej używa sprzęt komputerowy (laptop zakupiony ponad rok temu za 5300 zł), którego jednak nie wpisał do ewidencji środków trwałych (został on zakupiony przed założeniem firmy).
Czy sprzedając go, uzyska przychód z działalności gospodarczej i będzie zobligowany do zapłacenia podatku dochodowego?
PIT

Zwolnienie dla nagród wręczanych przez organizatora zawodów sportowych

Piotr Kaim
2015-04-15
Spółka jest organizatorem zawodów sportowych. W związku z tym pełni rolę płatnika 10% zryczałtowanego PIT, jaki jest pobierany od nagród przekraczających 760 zł. Zdarza się, że jeden zawodnik zdobywa kilka nagród za różne osiągnięcia, np. nagrodę za wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej, nagrodę dla najlepszego juniora, nagrodę publiczności itd.
Czy na potrzeby stosowania zwolnienia dla nagród do 760 zł poszczególne nagrody zdobyte przez tę samą osobę w ramach tych samych zawodów powinny być kumulowane?
Czy gdy nagroda przekracza limit zwolnienia, organizator zawodów powinien pobierać zryczałtowany podatek także wtedy, gdy zdobywcą nagrody jest osoba, która nie ma miejsca zamieszkania w Polsce?
CIT

Zaliczki na roboty budowlane a powstanie przychodu

Luiza Boczek
2015-03-15
Spółka z o.o. zawarła umowę o wybudowanie obiektu budowlanego. Na poczet wykonywanych usług wystawia faktury zaliczkowe. Z zapisów umowy wynika, że strony wyłączyły możliwość dokonywania odbiorów częściowych.
W jakim momencie powstaje przychód w spółce?
PIT

Odliczanie składek ZUS zapłaconych z tytułu prowadzenia firmy od dochodu i podatku z innych źródeł

Piotr Kaim
2015-03-15
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i płaci z tego tytułu obowiązkowe składki na własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W 2014 r. nie osiągnęła dochodu z tej działalności z uwagi na wysokie koszty. Osiągnęła za to dochody z innych źródeł (opodatkowane według skali).
Czy ma prawo do odliczenia - od podstawy opodatkowania - składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych z racji prowadzenia działalności gospodarczej, mimo że z tej działalności nie osiągnęła żadnego dochodu?Czy składki zdrowotne uiszczone z tytułu działalności gospodarczej mogą być odliczane od podatku należnego od dochodów z tą działalnością niezwiązanych?
PIT

Czy stratę można odliczać na bieżąco?

Ryszard Kubacki
2015-03-15
Spółka jawna (dwóch wspólników - osoby fizyczne) przez wzgląd na uzyskiwane obroty prowadzi księgi rachunkowe. W zeszłym roku każdy ze wspólników poniósł po blisko 100 000 zł straty z tej działalności.
Czy można ją odliczać już w trakcie obecnego roku podatkowego, przy obliczaniu wysokości zaliczek na podatek dochodowy?
CIT

Czy uproszczenia w rachunkowości mają wpływ na rozliczenie CIT

Anna Koleśnik
2015-02-15
Organy podatkowe twierdzą, że jednostka, która korzysta z uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych polegającego na odpisywaniu kupowanych materiałów na bieżąco w koszty, nie może uznać tych materiałów za koszt uzyskania przychodu przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.
PIT

Sprzedaż samochodu wykupionego po leasingu operacyjnym

Anna Koleśnik
2015-02-15
W ubiegłym roku klient wykupił samochód po leasingu operacyjnym. Używał go wcześniej w indywidualnej działalności gospodarczej, więc opłaty leasingowe i koszty eksploatacji pojazdu zaliczał do kosztów podatkowych. Samochód wykupił jako osoba prywatna (nie na firmę). Po wykupie nie wprowadzał go do ewidencji środków trwałych ani nie używał w działalności.
Czy obecnie sprzedając pojazd, uzyska przychód z działalności gospodarczej?
PIT

Amortyzacja obiektu w budowie

Anna Koleśnik
2015-02-15
Czy można wpisać do ewidencji środków trwałych i amortyzować nieukończony budynek użytkowy, który ‒ po uzyskaniu pozwolenia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na częściowe użytkowanie ‒ jest wykorzystywany przez osobę fizyczną do prowadzenia działalności gospodarczej?
CIT

Spłata wierzytelności przez faktora a obowiązek korekty kosztów

Łukasz Chłond
2015-01-15
Spółka kupuje towary służące działalności gospodarczej od dużych podmiotów. Najczęściej terminy zapłaty są dość krótkie (np. 14 lub 30 dni) i nie da się ich negocjować. Aby uniknąć problemów z płynnością finansową, podpisała z bankiem umowę faktoringu, której przedmiotem jest usługa finansowania przez bank wierzytelności handlowych przysługujących dostawcom. Termin spłaty zadłużenia wobec banku wynosi 120 dni od dnia uregulowania zobowiązania wobec dostawcy przez bank.Czy trzeba korygować koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15b updop?
PCC

PCC od umowy spółki cywilnej nie jest kosztem działalności gospodarczej

Anna Koleśnik
2015-01-15
W grudniu 2014 r. dwie osoby, chcące wspólnie prowadzić działalność gospodarczą, podpisały umowę spółki cywilnej i wniosły do niej tytułem wkładu pieniężnego po 50 tys. zł. Wspólnicy zapłacili od tego podatek od czynności cywilnoprawnych.
Czy jest on kosztem uzyskania przychodu?
PIT

Ujęcie w kosztach nieściągalnej wierzytelności z najmu po zmianie sposobu rozliczenia

Edyta Głębicka
2015-01-15
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie obsługi biurowej i księgowej podmiotów gospodarczych. Płacę podatek liniowy. Posiadam też kilka lokali mieszkalnych, przeznaczonych na wynajem. Przychody z najmu również rozliczałem w ramach działalności gospodarczej. Jednak dwa lata temu to zmieniłem i obecnie płacę od nich ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (nie są to już przychody z działalności gospodarczej).
Jeden z moich poprzednich najemców nie płacił czynszu przez kilka miesięcy, podjąłem kroki prawne i niedawno uzyskałem postanowienie komornika o nieściągalności długu. Zaistniała więc podstawa do uznania wartości wierzytelności za koszt podatkowy (wcześniej były to oczywiście przychody należne z działalności gospodarczej).
Czy mogę zaliczyć nieściągalne wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów?
PIT

Dla fiskusa liczy się tylko udział wspólnika w zyskach

Anna Koleśnik
2015-01-15
Przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej wspólnika z udziału w spółce osobowej ważna jest tylko wysokość jego prawa do udziału w zyskach. Nie ma znaczenia to, czy i w jakiej proporcji partycypuje on w stratach spółki.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....