Podatek u źródła od oprogramowania z Niemiec

Edyta Głębicka doradca podatkowy

Polska spółka zamierza kupić od kontrahenta z Niemiec (odpowiednik polskiej spółki z o.o.) programy komputerowe wykorzystywane do zarządzania różnymi procesami, np. umowami z kontrahentami.
Czy wypłacając wynagrodzenie za to oprogramowanie, powinna pobrać podatek u źródła?

Moim zdaniem nie, o ile uzyska od kontrahenta oryginał jego certyfikatu rezydencji podatkowej.

Podmioty nieposiadające w Polsce siedziby co do zasady objęte są u nas ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 updop podatek dochodowy od przychodów z praw autorskich i licencji, uzyskiwanych przez osoby o ograniczonym obowiązku podatkowym, pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Updop stosuje się jednak z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej upo). Odrębnie regulują one opodatkowanie tzw. należności licencyjnych.

Na początek trzeba więc ocenić, czy w opisanej sytuacji możemy w ogóle mówić o należnościach licencyjnych. Wiąże się to z wyjaśnieniem 2 kwestii – po pierwsze charakteru nabywanej licencji na oprogramowanie komputerowe, a po drugie znaczenia pojęcia „należności licencyjne” w świetle postanowień konkretnej upo.

Z orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych wynika, że w wielu przypadkach nie ma obowiązku poboru podatku u źródła od licencji/praw autorskich do programów komputerowych. W części upo prawa autorskie do programów komputerowych nie zostały bowiem wprost wymienione jako należności licencyjne. Są wówczas traktowane jak zyski przedsiębiorstw i opodatkowane wyłącznie za granicą – pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej kontrahenta. Brak certyfikatu oznacza konieczność pobrania 20% podatku w Polsce, ponieważ na gruncie updop prawa autorskie są rozumiane szerzej niż na gruncie niektórych upo.

Jeżeli upo z krajem kontrahenta przewiduje, że prawa do programów komputerowych są należnościami licencyjnymi, to posiadanie aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej kontrahenta upoważnia do pobrania podatku u źródła w niższej stawce niż 20% albo do zastosowania zwolnienia z CIT.

Należy jednak przeanalizować, czy polska firma:

  • jest tzw. końcowym użytkownikiem udzielonej licencji na oprogramowanie (tzn. używa jej wyłącznie na własne potrzeby) – jeżeli tak, to zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych i interpretacjami organów podatkowych nie wystąpi pobór podatku u źródła, ponieważ faktycznie nie jest udzielana licencja (tzw. end-user agreement lub end-user license),
  • ma prawo do udzielania sublicencji, modyfikowania licencji, wprowadzania zmian w oprogramowaniu – wtedy uznaje się, że podatek u źródła od należności dla kontrahenta co do zasady powinien być pobierany.

Art. 12 ust. 3 upo z Niemcami, definiując należności licencyjne, stanowi, że są to wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie, lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, lub za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

Pojęcie to obejmuje też wszelkiego rodzaju wypłaty za użytkowanie lub prawo do użytkowania nazwy, zdjęcia, lub innych podobnych praw osobistych oraz wypłaty otrzymywane jako wynagrodzenie za nagranie przez radio lub telewizję występów sportowców lub artystów.

W definicji tej nie zostały wskazane ani prawa do oprogramowania komputerowego, ani też prawa do jakiegokolwiek dzieła. Można więc wysnuć wniosek, że prawa związane z programami komputerowymi nie są należnościami licencyjnymi w rozumieniu tej umowy.

Takie też stanowisko zajął NSA, m.in. w wyrokach z 20.01.2016 (II FSK 2881/13, II FSK 2882/13, II FSK 2637/13, II FSK 2665/13, II FSK 2592/13, II FSK 2844/13).

Chodziło w nich o wynagrodzenie za oprogramowanie komputerowe, wypłacane zagranicznym firmom z Niemiec, Irlandii, USA i Wielkiej Brytanii przez spółki z grupy kapitałowej.

Pośrednik nie pobiera podatku u źródła

Dyrektor KIS w interpretacji z 31.07.2017 (0111-KDIB2-1.4010.111.2017.1.BJ) stwierdził, że podatnik, który jedynie pośredniczy w sprzedaży licencji na oprogramowanie komputerowe między zagranicznym producentem a odbiorcami z Polski (nie nabywając przy tym ani nie udzielając praw autorskich do tego oprogramowania, ani też nie mając prawa do użytkowania oprogramowania, jego zwielokrotniania i sprzedaży egzemplarzy, nie mogąc także wprowadzać zmian do oprogramowania, wydzierżawiać, wynajmować czy inaczej wykorzystywać), nie pobiera od przekazywanego producentowi wynagrodzenia podatku u źródła.

Organ uznał jednak równocześnie, że prawa do programu komputerowego można uznać za prawa autorskie do dzieła naukowego, a zatem co do zasady mieszczą się one w pojęciu należności licencyjnych zdefiniowanym w upo.

Ponieważ w analizowanej przez organ sprawie prawa i licencje przechodziły na ostatecznego nabywcę bezpośrednio od właściciela oprogramowania, polski podmiot jako pośrednik ich nie nabywał, to przekazując wynagrodzenie twórcy oprogramowania jako dystrybutor, nie musiał potrącać podatku u źródła.

Licencje dotyczyły zarówno programów wykorzystywanych na wewnętrzne potrzeby spółek, jak i odsprzedawanych na zasadzie sublicencji. Spółki posiadały certyfikaty rezydencji zagranicznych firm będących dostawcami oprogramowania.

Zdaniem NSA z samego faktu, iż program komputerowy jest utworem, nie wynika, że należności za jego użytkowanie można uznać za należności licencyjne jako dzieła literackie lub naukowe. Programy komputerowe nie stanowią podkategorii utworu literackiego lub naukowego, ale są dziełami rodzajowo odmiennymi. Nie ma znaczenia, że stosuje się do nich odpowiednio przepisy o prawach autorskich.

NSA zwrócił ponadto uwagę, że w niektórych umowach bilateralnych (np. z Kazachstanem i Portugalią) ustawodawca doprecyzował, że oprogramowanie komputerowe jako licencja jest objęte podatkiem u źródła.

Analogicznie NSA orzekł w wyroku z 13.01.2017 (II FSK 2677/13) ws. polskiej spółki, która odsprzedawała oprogramowanie komputerowe licencjonowane przez niemieckich kontrahentów. Polski podatnik nie miał prawa do modyfikowania programu, mógł go natomiast rozpowszechniać w tej samej formie i płacił niemieckim firmom wynagrodzenie. NSA uznał, że takie prawa nie są objęte polsko-niemiecką upo jako licencje.

Reasumując: w przypadku licencji na oprogramowanie komputerowe nabytej od kontrahenta z Niemiec, posiadając certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta, nie należy pobierać podatku u źródła. Upo z Niemcami nie wymienia bowiem takich praw wśród należności licencyjnych, objętych potencjalnie podatkiem u źródła. Dodatkowo polska firma będzie wykorzystywać oprogramowanie tylko na własne potrzeby.

Temat: „Podatek u źródła”
CIT i PIT

Płatności ponad 2 mln zł nieobjęte podatkiem u źródła do końca czerwca 2021

MF kolejny raz czasowo wyłączył obowiązek poboru podatku dochodowego u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł (w ramach tzw. procedury WHT refund), przy spełnieniu warunków niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wyłączenie obejmuje płatności transgraniczne (CIT i PIT) oraz krajowe dywidendy (CIT). Przepisy nakazujące pobór podatku weszły w życie 1.01.2019, jednak ich stosowanie odsunięto w czasie kolejnymi rozporządzeniami – najpierw do 1.07.2019, następnie do końca 2019 (tylko dla podatników CIT) a potem do końca czerwca i grudnia 2020 (dla podatników CIT i PIT).

Podatki i prawo gospodarcze

Wypłata zysku w formie rzeczowej wspólnikowi spółki jawnej – skutki w PIT

Spółka jawna prowadząca działalność deweloperską i mająca trzech wspólników będących osobami fizycznymi chciałaby jednemu z nich zamiast wypłaty zysku przekazać lokal użytkowy (pozostali wspólnicy mają mieć zysk wypłacony w formie pieniężnej).
Czy z tego tytułu u któregokolwiek wspólnika powstanie przychód podlegający PIT?

Na podstawie art. 52 § 1 Ksh wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Dopuszczalne jest przy tym, aby spółka jawna oraz wspólnicy skorzystali z instytucji świadczenia w miejsce wykonania (zob. art. 453 Kc) i zamiast wypłaty zysku w pieniądzu uzgodnili przekazanie składników majątku spółki, np. lokalu użytkowego.

Podatki i prawo gospodarcze

Podatek u źródła od zagranicznego zakładu polskiego rezydenta

Spółka ma w Niemczech zakład (w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), który na potrzeby swojej działalności kupuje tam usługi reklamowe i badania rynku. Płaci za nie spółka w Polsce, ale ostatecznie, wskutek rozrachunków wewnętrznych, wydatek ten obciąża koszty zakładu.
Czy mimo to należy przy przelewie potrącić w Polsce podatek u źródła? Jeśli tak, to czy wiadomo już, kiedy wejdą w życie zaostrzone przepisy o podatku u źródła, uchwalone w 2018 r.?

Jeżeli zakład wykonuje za granicą rzeczywistą działalność gospodarczą, a kupowane usługi służą tej działalności, to w Polsce nie powstaje obowiązek poboru podatku u źródła. Potwierdził to MF w interpretacji ogólnej z 15.04.2020 r. (SP4.8223.1.2020).

Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.

CIT i PIT

Płatności ponad 2 mln zł nieobjęte podatkiem u źródła do końca 2020

MF kolejny raz czasowo wyłączył obowiązek poboru podatku dochodowego u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł, przy spełnieniu warunków niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wyłączenie obejmuje płatności transgraniczne (CIT i PIT) oraz krajowe dywidendy (CIT). Przepisy nakazujące pobór podatku weszły w życie 1.01.2019, jednak ich stosowanie odsunięto w czasie kolejnymi rozporządzeniami MF – najpierw do 1.07.2019, następnie do końca 2019 (tylko dla podatników CIT) i do końca czerwca 2020 (dla podatników CIT i PIT).

Podatki i prawo gospodarcze

Opłaty licencyjne za korzystanie z systemu zarządzania przedsiębiorstwem – podatek u źródła i ujęcie w kosztach

Nasza firma wdrożyła system zarządzania przedsiębiorstwem (SAP).
Czy od licencji za prawo do korzystania z niego powinniśmy potrącać podatek u źródła? Czy opłaty za te licencje są w całości kosztem uzyskania przychodów?

Opłaty za prawo do korzystania z systemu zarządzania przedsiębiorstwem są w całości kosztem uzyskania przychodów. Nie ma do nich zastosowania limit, o którym mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop. Nie należy również potrącać od nich zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a updop.

CIT

Podatek u źródła zawsze płatny na indywidualny rachunek podatkowy płatnika

Nawet w przypadku, gdy przepisy o poborze i zapłacie CIT u źródła nakładają na płatnika obowiązek zapłaty pobranego podatku na rachunek bankowy US właściwego dla podatnika, powinien on wpłacić pobraną kwotę na swój mikrorachunek podatkowy.

Tak wynika z odpowiedzi MF z 6.02.2020 na interpelację poselską nr 1603 (DPP2.054.3.2020).

CIT i PIT

Płatności ponad 2 mln zł nieobjęte podatkiem u źródła do końca czerwca 2020

MF kolejny raz czasowo wyłączył obowiązek poboru podatku dochodowego u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł, przy spełnieniu warunków niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wyłączenie obejmuje płatności transgraniczne (CIT i PIT) oraz krajowe dywidendy (CIT). Przepisy nakazujące pobór podatku weszły w życie 1.01.2019, jednak ich stosowanie odsunięto w czasie do 1.07.2019 (na mocy rozporządzenia MF z 31.12.2018). Następnie rozporządzeniem z 27.06.2019 (DzU poz. 1203) MF zdecydował o kolejnym przesunięciu terminu ich stosowania, ale tylko dla podatników CIT – do końca 2019.

Podatki i prawo gospodarcze

Płatności dla polskiego oddziału zagranicznego banku a podatek u źródła

Zaciągnęliśmy kredyt bankowy w związku banków, z których jednym jest polski oddział banku z siedzibą we Francji. Agentem kredytu jest bank polski i na podstawie informacji od niego wiemy, jaka kwota wypłacanych przez nas odsetek przypada temu oddziałowi. Z naszych wyliczeń wynika, że pierwsza transza odsetek przypadająca na ten bank, jaką zapłacimy, przekroczy od razu 2 mln zł.
Czy w takim przypadku – po przekroczeniu kwoty 2 mln zł – nadal nie pojawi się podatek u źródła? Innymi słowy, czy w przypadku polskiego oddziału zagranicznej firmy, będącego jej zakładem w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, powinniśmy potrącić podatek u źródła od naszych wypłat, jeżeli posiadamy certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej firmy i oświadczenie, że należność jest przypisana do tego zakładu?
Podatki 2019

Nowe zasady poboru podatku dochodowego u źródła

W 2019 r. zaszły spore zmiany w zakresie poboru CIT i PIT u źródła. Firmy wypłacające na rzecz zagranicznych kontrahentów (nierezydentów) należności z tytułu nabycia określonych usług niematerialnych, mogą się posługiwać kopiami certyfikatów rezydencji, jednak tylko przy niewielkich wypłatach. Zmienił się również sposób poboru podatku w odniesieniu do krajowych i zagranicznych kontrahentów otrzymujących należności przekraczające rocznie próg 2 mln zł.

Zmiany zostały wprowadzone dwiema ustawami nowelizującymi z 23.10.2018 r.:

  • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
  • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
CIT i PIT

Nowe zasady poboru podatku u źródła odroczone

Od początku roku miały wejść w życie zmienione zasady poboru podatku dochodowego u źródła – zarówno przy transakcjach krajowych (np. wypłacie dywidend), jak i z zagranicznymi kontrahentami (m.in. przy usługach niematerialnych, należnościach licencyjnych) – od wypłat przekraczających rocznie 2 mln zł. Zostały one jednak częściowo odroczone.

Ustawą z 23.10.2018 nowelizującą updop i updof (DzU poz. 2193) wprowadzono zasadę, że płatnik może zastosować zwolnienie przewidziane w ustawie, ew. niższą niż ustawowa stawkę podatku lub nie pobrać podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo) tylko przy wypłatach należności na rzecz tego samego kontrahenta (podatnika CIT bądź PIT), nieprzekraczających w roku podatkowym (obowiązującym u płatnika) w sumie 2 mln zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę podatek jest obligatoryjnie pobierany wg stawki wynikającej z updop czy updof, chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności pozwalające na zastosowanie zwolnienia bądź preferencyjnego opodatkowania/niepobrania podatku zgodnie z upo, czyli płatnik:

  • uzyska opinię naczelnika US o stosowaniu zwolnienia, wydaną na swój wniosek lub wniosek zagranicznego podatnika (ten wyjątek dotyczy zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 3 – dla odsetek i należności licencyjnych, oraz art. 22 ust. 4 updop – dla dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych), albo
  • złoży naczelnikowi US oświadczenie o spełnieniu warunków do zastosowania preferencyjnego opodatkowania.
Podatki i prawo gospodarcze

Wymogi dotyczące certyfikatu rezydencji

Spółka otrzymała pożyczkę od niepowiązanej, zagranicznej osoby prawnej.
Jakie warunki powinien spełniać certyfikat rezydencji pożyczkodawcy, by spółka mogła pobrać podatek u źródła wg obniżonej stawki, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Czy okres ważności certyfikatu powinien obejmować datę zaciągnięcia pożyczki?
Kiedy należy taki certyfikat uzyskać?
Czy spółka może się posługiwać certyfikatem w formacie PDF, pobranym ze strony internetowej pożyczkodawcy?
Obowiązki płatników

Kopia certyfikatu rezydencji pozwoli nie pobrać podatku u źródła

Od 1.01.2019 płatnicy podatku dochodowego mogą posługiwać się kopiami certyfikatów rezydencji przy wypłacie należności na rzecz nierezydentów, jednak dotyczy to tylko wypłat do 10 tys. zł rocznie i wyłącznie z tytułu niektórych usług.
Podatki i prawo gospodarcze

Dostęp do portalu rekrutacyjnego i baz danych w internecie a obowiązek poboru podatku u źródła

Spółka korzysta z wielu baz danych, w których gromadzone są np. raporty o rynku różnych surowców i towarach, cenach, sytuacji na giełdach. W zamian płaci wynagrodzenie, często na rzecz podmiotów zagranicznych. Dane dostępne w bazach są identyczne dla różnych podmiotów, które wykupią dostęp. Informacje nie są tworzone na specjalne zamówienie spółki. Są przez nią wykorzystywane na własne potrzeby, do tworzenia wewnętrznych raportów, zestawień, analiz.
Spółka opłaca także subskrypcję za korzystanie z portalu rekrutacyjnego. Portal nie wykonuje na jej rzecz żadnych innych usług poza udostępnieniem „miejsca”. Spółka może tam zamieszczać własne materiały i ogłoszenia, zapoznawać się z materiałami/profilami zawodowymi innych użytkowników i ogłoszeniami osób poszukujących pracy, a także kontaktować się z nimi. Uzyskanie i utrzymywanie dostępu do portalu nie wiąże się z udzieleniem spółce przez właściciela serwisu jakiejkolwiek licencji.
Czy dokonując zapłaty za ww. usługi na rzecz podmiotów zagranicznych, spółka powinna pobrać podatek u źródła? Uzyskanie certyfikatów rezydencji podatkowej od wielu podmiotów jest właściwie niemożliwe, a zapłata z potrąceniem podatku nie wchodzi w rachubę.
CIT

Reklama na zagranicznych portalach internetowych – podatek u źródła

Spółka z o.o. kupuje przestrzeń reklamową na portalach internetowych od zagranicznych osób prawnych, niemających siedziby ani zarządu w Polsce. Nie umieszcza tam własnych reklam, lecz odsprzedaje miejsca reklamowe (po wyższych cenach) innym podmiotom. Wypłaca zagranicznym kontrahentom należność za zakupioną powierzchnię reklamową, natomiast sama otrzymuje zapłatę za powierzchnię odsprzedaną. Zagraniczni sprzedawcy nie dostarczają certyfikatów rezydencji podatkowej.
Czy od wypłacanej im należności spółka powinna pobrać podatek u źródła
Podatki i prawo gospodarcze

Koszty podróży służbowych – pobór podatku u źródła

Nasza firma prowadzi sprzedaż produktów dla klientów polskich i zagranicznych. Część pracowników podróżuje służbowo do innych krajów m.in. po to, by serwisować sprzedane produkty. W związku z podróżami ponosimy koszty zapewnienia noclegu, biletów lotniczych, a czasami wynajmu samochodów na miejscu (pracownik wynajmuje samochód na lotnisku i tam go oddaje).
Czy płacąc za ww. usługi, jesteśmy zobowiązani pobierać podatek u źródła?

Korzystanie z baz danych na własne potrzeby nie jest obciążone podatkiem u źródła

Jeżeli w ramach udostępnienia oprogramowania oraz baz danych nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich ani przekazania tych praw do używania, nie można mówić o należnościach licencyjnych. W konsekwencji nie wystąpi konieczność pobrania podatku u źródła.
CIT

Zakup biletów lotniczych przez pośrednika a podatek u źródła

Spółka z o.o. 8.08.2017 kupiła bilety lotnicze na trasę Warszawa – Londyn dla pracowników odbywających podróż służbową. Kupiono je w polskim biurze podróży, działającym jako pośrednik w sprzedaży biletów polskich i zagranicznych przewoźników. Na otrzymanej od biura fakturze obok podstawowych danych znajduje się dodatkowo informacja o trasie przelotu oraz nazwa zagranicznego przewoźnika.
Czy z racji zakupu biletów spółka była zobowiązana do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego US zryczałtowanego CIT u źródła?
Podatek dochodowy

Udogodnienia w zakresie amortyzacji i likwidacja podatku „u źródła” przy zakupie biletów lotniczych

12.08.2017 r. weszła w życie nowelizacja updof i updop[1] zezwalająca wszystkim przedsiębiorcom na jednorazowe odpisanie w koszty wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych do limitu 100 tys. zł rocznie. Prawo do dokonywania takich odpisów dotyczy także środków trwałych nabytych wcześniej, począwszy od 1.01.2017 r.
Nowelizacja przewiduje też niemal całkowitą likwidację podatku „u źródła” w stosunku do płatności za usługi świadczone na polskim rynku przez zagranicznych przewoźników lotniczych.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....