Pełnomocnik musi mieć adres elektroniczny, ale niekoniecznie ePUAP

Aleksander Woźniak

Organ podatkowy nie może pozostawić odwołania bez rozpatrzenia tylko z tego powodu, że pełnomocnik podał w druku pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 swój adres e-mail, a nie adres ePUAP.

Tak orzekł NSA w wyroku z 22.01.2020 (II FSK 533/18).

 • MF – Minister Finansów
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • Op – Ordynacja podatkowa

Zdaniem sądu MF nie był upoważniony, by we wzorze pełnomocnictwa PPS-1 wymagać od profesjonalnych pełnomocników podawania adresu elektronicznego w systemie teleinformatycznym organu podatkowego (np. ePUAP). To wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego i nie jest wiążące dla sądu – stwierdził NSA.

Chodziło o odwołanie wniesione przez pełnomocnika podatnika (radcę prawnego) od decyzji prezydenta miasta. Samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) postanowiło pozostawić je bez rozpoznania. Powodem było wskazanie przez radcę w formularzu pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) adresu e-mail, a nie adresu ePUAP.

WSA w Gliwicach uchylił postanowienie SKO. Stwierdził, że brak adresu elektronicznego w pełnomocnictwie szczególnym nie jest przeszkodą w prowadzeniu postępowania, a w szczególności w żadnej mierze nie niweczy skuteczności udzielonego pełnomocnictwa. Nie dotyczy bowiem istoty stosunku prawnego pełnomocnictwa, a tylko wiąże się z zasadą doręczania pism pełnomocnikom profesjonalnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przewidzianą w art. 144 § 5 Op). W istocie jest to ułatwienie dla organów podatkowych, które w jednym dokumencie otrzymują pełnomocnictwo oraz dane niezbędne do komunikowania się z pełnomocnikiem – wskazał sąd.

Podkreślił natomiast, że pozostawiając odwołanie bez rozpoznania, SKO odebrało podatnikowi prawo do załatwienia sprawy podatkowej dwa razy, zgodnie z zasadą dwuinstancyjności.

Zasady doręczeń

Wyrok ten utrzymał w mocy NSA. Przypomniał, że zgodnie z art. 144 § 2 Op jednym z możliwych sposobów doręczeń pism w postępowaniu podatkowym jest doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku doręczenie to następuje przez:

 • portal podatkowy lub
 • elektroniczną skrzynkę podawczą.

W przypadku profesjonalnych pełnomocników (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych) ustawodawca wskazał dwa sposoby doręczenia (art. 144 § 5 Op):

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • w siedzibie organu podatkowego.

Od doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej można odstąpić, gdy doręczenie to nie jest możliwe z powodu problemów technicznych (art. 144 § 3 Op). Wówczas doręczeń dokonuje się za pośrednictwem operatora pocztowego.

Co do zasady więc – stwierdził NSA – pisma dla podatników reprezentowanych przez profesjonalnych pełnomocników powinny być doręczane przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnik będący radcą prawnym, adwokatem lub doradcą podatkowym musi zatem mieć adres elektroniczny. Taki obowiązek nakłada na niego wspomniany art. 144 § 3 Op oraz art. 138c § 1 Op, zgodnie z którym w pełnomocnictwie dla adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego niezbędne jest wskazanie adresu elektronicznego tego pełnomocnika.

Adres elektroniczny i system teleinformatyczny

W Op nie zdefiniowano pojęcia adresu elektronicznego. Definicja ta znajduje się w art. 2 pkt 1 ustawy z 18.07.2020 o świadczeniu usług elektronicznych (DzU poz. 344). W świetle tego przepisu adres elektroniczny to oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Przez system teleinformatyczny należy rozumieć (zgodnie z art. 2 pkt 3) zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Systemem teleinformatycznym administracji podatkowej, służącym do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, jest portal podatkowy (zgodnie z art. 3 pkt 14 Op).

Dwa różne adresy

Sposób doręczania pism w postępowaniu podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej został uregulowany w art. 152a Op. Zgodnie z jego § 1 w celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ podatkowy przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające:

 • informację, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego,
 • wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma,
 • pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu podatkowego, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w sposób, o którym mowa w art. 20a ustawy z 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2020 poz. 346).

NSA podkreślił więc, że art. 152a § 1 Op odróżnia dwa adresy elektroniczne:

 • adres elektroniczny adresata,
 • adres elektroniczny w systemie teleinformatycznym organu podatkowego.

Nie muszą to być zatem – jak zauważył NSA – adresy tożsame, skoro pierwszy (adres elektroniczny adresata) służy do doręczenia zawiadomienia o wysłaniu pisma, a drugi (adres elektroniczny w systemie teleinformatycznym organu podatkowego) do odbioru pisma.

Zdaniem NSA potwierdza to również art. 152a § 1 pkt 2, który w zawiadomieniu o możliwości odbioru pisma w formie dokumentu elektronicznego nakazuje wskazać adres elektroniczny, pod którym adresat może odebrać pismo i potwierdzić jego odbiór.

Dopiero ten drugi adres jest jednoznacznie określony jako adres w systemie teleinformatycznym organu podatkowego. Organ nie tylko jest zobowiązany do podania tego drugiego adresu, ale także ma wskazać sposób identyfikacji adresata w systemie teleinformatycznym organu – podkreślił sąd.

Jakikolwiek elektroniczny NSA wskazał, że art. 152a Op odnosi się do wszystkich doręczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a więc dotyczy nie tylko doręczeń samym podatnikom (którym pisma są doręczane na podstawie art. 144a Op), ale również profesjonalnym pełnomocnikom.

Należy więc uznać – stwierdził NSA – że dla potrzeb doręczeń adres elektroniczny profesjonalnego pełnomocnika może istnieć w jakimkolwiek systemie umożliwiającym porozumiewanie się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Nie stoi temu na przeszkodzie – w ocenie sądu – treść wzoru pełnomocnictwa PPS-1, stanowiącego załącznik do rozporządzenia MF z 28.12.2015 w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (zU z 2018 poz. 974).

W wyjaśnieniu do rubryki 44 (obecnie 47 – przyp. red.) wskazano, że w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego adres elektroniczny oznacza adres elektroniczny w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy (np. ePUAP).

NSA zwrócił uwagę, że wzór pełnomocnictwa PPS-1 został opracowany przez MF na podstawie upoważnienia zawartego w art. 138j § 1 pkt 2 Op. Zgodnie z tym przepisem MF miał określić w rozporządzeniu wzór pełnomocnictwa szczególnego umożliwiający wskazanie zakresu pełnomocnictwa oraz dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, mając na celu uproszczenie zgłaszania pełnomocnictwa.

Upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia nie zawiera w swojej treści umocowania do zdefiniowania pojęcia adresu elektronicznego profesjonalnego pełnomocnika – zwrócił uwagę sąd kasacyjny. Uznał więc, że wskazując we wzorze pełnomocnictwa PPS-1, że ma to być adres elektroniczny w systemie teleinformatycznym organu podatkowego, MF wykroczył poza zakres upoważnienia ustawowego.

Nie jest to więc wiążące dla sądu – orzekł NSA, przywołując art. 178 w zw. z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Skoro ustawa nie definiuje adresu elektronicznego pełnomocnika, a przeciwnie, posługuje się przy określaniu sposobu doręczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej określeniami adres elektroniczny adresata i adres w systemie teleinformatycznym organu podatkowego, to minister nie był uprawniony do zawężenia pojęcia adresu elektronicznego adresata wyłącznie do adresu elektronicznego w systemie teleinformatycznym organu podatkowego – stwierdził NSA.

Dodał, że pojęcie adresu elektronicznego, o którym mowa w art. 138c § 1 Op, rozumianego jako każdy adres elektroniczny w dowolnym systemie teleinformatycznym, było już prezentowane m.in. w wyrokach z 15.05.2018 (II FSK 455/17) i 26.04.2018 (II FSK 3054/17).

Skoro więc w druku pełnomocnictwa PPS-1 radca prawny podał swój adres e-mail, umożliwiający doręczenie zawiadomienia (o którym mowa w art. 152a § 1 Op), to tym samym pełnomocnictwo spełniało wymogi formalne i brak było podstaw do pozostawienia odwołania bez rozpoznania – podsumował NSA.

Zaznaczył, że nie podziela tezy wyroku z 22.03.2017 (I GSK 166/17), z którego wynikało, że niewskazanie adresu elektronicznego pełnomocnika jest równoznaczne z wystąpieniem problemów technicznych uniemożliwiających organowi doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zdaniem NSA problem techniczny oznacza wadliwość działania systemu teleinformatycznego, a nie dotyczy działania osoby (adresata pism kierowanych przez organ). Problem techniczny, o którym mowa w art. 144 § 3 Op, nie może być utożsamiany z zaniechaniem wskazania czy zaniechaniem posiadania przez pełnomocnika strony adresu na ePUAP – stwierdził NSA.

Tym samym podzielił pogląd wyrażony wcześniej w wyrokach z 22.03.2019 (II FSK 937/17) i 26.04.2018 (II FSK 3054/17).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Kontakty z urzędami”
Kontakty z urzędem

Inspektor PIP może pozwać tylko o istnienie stosunku pracy

Składając pozew w imieniu pracownika, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy nie może żądać ustalenia treści stosunku pracy ani sposobu jego ustania.

Tak uznał SN w uchwale 3 sędziów Izby Pracy z 24.09.2020 (III PZP 1/20). Stwierdził, że na podstawie art. 631 Kpc inspektor pracy może wytaczać w imieniu zatrudnionych jedynie sprawy o istnienie stosunku pracy. Tego uprawnienia nie można natomiast rozszerzać na możliwość pozywania pracodawcy o ustalenie treści tego stosunku, m.in. stanowiska, wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia czy sposobu zakończenia zatrudnienia.

PFRON ma 5 lat na żądanie zwrotu dopłat do pensji

NSA uznał, że okres, w którym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może dochodzić od pracodawcy zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, wynosi 5, a nie 10 lat.

Tej drugiej wersji od lat trzymał się PFRON, choć nie miał do tego podstawy prawnej. Wyrok NSA z 10.09.2020 (I GSK 829/20) powinien zakończyć ten spór o okres przedawnienia.

Kontakty z urzędem

Kara dla doradcy za uporczywą odmowę okazania dokumentacji i unikanie kontaktu z organem podatkowym

Doradca podatkowy nie może ignorować wezwań organu do przedstawienia dokumentacji klienta i stawiennictwa w celu złożenia wyjaśnień, zwłaszcza gdy wie o toczącym się postępowaniu kontrolnym.

Doradca był pełnomocnikiem spółki, która zmieniła siedzibę w czasie, gdy prowadzono wobec niej kontrolę podatkową. W związku z tym naczelnik urzędu prowadzącego kontrolę zwrócił się do naczelnika drugiego urzędu (właściwego według nowej siedziby spółki) z prośbą o zebranie materiału dowodowego niezbędnego do przeprowadzenia kontroli.

CIT i PIT

Spór o ważność starych zezwoleń na działalność w SSE – in dubio pro tributario

W latach 2016 i 2017 straciły ważność zezwolenia strefowe wydane przed 2001, najczęściej na 15–20 lat. W konsekwencji tzw. starzy przedsiębiorcy strefowi w większości nie wykorzystali przysługującego im zwolnienia podatkowego. Walczą o prawo skorzystania z przedawnionego zwolnienia w sądach, a te coraz częściej przyznają im rację.

Przykładem jest nieprawomocny wyrok WSA w Rzeszowie z 2.06.2020 (I SA/Rz 233/20), w którym sąd wydał wyrok nie na podstawie analizy przepisów strefowych (stwierdzając, że rodzą duże trudności interpretacyjne), ale bazując na ogólnej zasadzie podatkowej wyrażonej w art. 2a Op: in dubio pro tributario.

Kontakty z urzędem

Zapłata PIT wspólników z rachunku VAT spółki jawnej

Spółka jawna ma na rachunku VAT dość dużą kwotę. Czy z tego rachunku mogą zostać opłacone zaliczki na podatek dochodowy wspólników spółki, jeżeli przekraczają 1000 zł?

Co do zasady podatek może zapłacić wyłącznie podatnik. Istnieją jednak trzy wyjątki określone w art. 62b § 1 Op. Z przepisów tych wynika, że podatek może być zapłacony także przez:

Kontakty z urzędem

Nie można odwołać się od niedoręczonej decyzji

Pełnomocnik nie może domagać się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, jeżeli twierdzi zarazem, że decyzja nie została skutecznie doręczona.

Trzeba się zdecydować: albo decyzja została doręczona i chodzi tylko o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, albo nie znalazła się w ogóle w obrocie prawnym, a wtedy nie ma się od czego odwoływać. To wniosek z wyroku NSA z 27.02.2020 (I FSK 2241/19).

Wysyłanie pełnomocnictwa do złożenia ORD-IN – pocztą czy przez ePUAP

Prowadzę biuro rachunkowe. Jestem księgową, ale mam uprawnienia doradcy podatkowego. Klient poprosił mnie o wystąpienie w jego imieniu o interpretację indywidualną. Udzielił mi stosownego pełnomocnictwa w formie tradycyjnej, tj. papierowej z odręcznym podpisem.
Czy do wniosku ORD-IN, który złożę przez platformę ePUAP, mogę dołączyć skan tego pełnomocnictwa, czy też muszę oryginał wysłać pocztą do dyrektora KIS?

Można zeskanować pełnomocnictwo, podpisać skan profilem zaufanym i dołączyć do elektronicznie składanego wniosku ORD-IN.

Zgodnie z art. 3 pkt 13 Op dokumentem elektronicznym jest dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2019 poz. 700 i 730, dalej ustawa o informatyzacji), tj. stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.

Organ podatkowy nie wypowie się wiążąco na temat przechowywania dowodów księgowych

We wniosku o interpretację przepisów podatkowych nie należy pytać o sposób archiwizowania dokumentów, choćby miało to służyć dokumentowaniu wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Przechowywanie dowodów księgowych to domena prawa bilansowego, a nie podatkowego.

Kto i na jakich zasadach może otrzymać zaświadczenie z urzędu skarbowego

US – na wniosek przedsiębiorcy lub jego kontrahenta – może wydawać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o wysokości zaległości podatkowych zbywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o wielkości dochodu lub obrotu danego podmiotu (podatnika), a także o kondycji podatkowej kontrahenta/potencjalnego kredytobiorcy. Poniżej opisujemy zasady ich wydawania.
Kontakty z urzędem

Interpretacja indywidualna nie da odpowiedzi na pytanie o prawidłowe stosowanie przepisów MDR

Mimo niejasnych regulacji prawnych dotyczących raportowania schematów podatkowych KIS odmawia wydania interpretacji w tych sprawach. Trudno jednak zgodzić się z argumentacją przywoływaną przez ten organ.

Od 1.01.2019 niektóre podmioty (tzw. promotorzy, wspomagający i korzystający), wśród których są doradcy podatkowi, biura rachunkowe, a także przedsiębiorcy korzystający z szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej, zostały zobowiązane do przekazywania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych tzw. MDR (Mandatory Disclosure Rules).

Niestety, przepisy Op regulujące tę kwestię nie należą do prostych i zrozumiałych, o czym świadczy choćby wydanie przez MF ponad 100-stronicowych objaśnień do nich (objaśnienia podatkowe z 31.01.2019). Stąd wiele podmiotów stanęło przed problemem, czy zawierane przez nie transakcje podlegają raportowaniu.

Kontakty z urzędem

Oprocentowanie zwrotu VAT, gdy złożono autokorektę deklaracji po kontroli US

US wszczął kontrolę podatkową zadeklarowanego zwrotu VAT i jednocześnie przedłużył termin zwrotu. Kontrola wykazała błędy powodujące nieznaczne zmniejszenie kwoty zwrotu.
Czy jeśli po otrzymaniu protokołu kontroli podatnik złoży autokorektę deklaracji, będzie mu przysługiwało oprocentowanie zwrotu VAT dokonanego przez US po terminie wynikającym z deklaracji pierwotnej, czy może w ogóle oprocentowanie nie przysługuje?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT naczelnik US może przedłużyć termin zwrotu VAT, jeżeli jego zasadność wymaga dodatkowego zweryfikowania. Jeśli przeprowadzona weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, US wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Kontakty z urzędem

We wniosku o interpretację przepisów podatkowych trzeba pytać o konkrety

Wnioskując o wydanie interpretacji indywidualnej, należy ograniczyć się do opisania konkretnego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), a nie przedstawiać wiele różnych jego wariantów.
Kontakty z urzędem

Pożyczka transgraniczna a MDR – czy powstaje obowiązek raportowania schematu podatkowego

Spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech (DE) udzieliła spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (PL) pożyczki w wysokości 100 tys. euro z przeznaczeniem na bieżące wydatki biznesowe pożyczkobiorcy. Pożyczka jest niezabezpieczona i oprocentowana 2% rocznie. Oprocentowanie zostanie dopisane do kwoty pożyczki w dniu zapłaty lub wypłacone pożyczkodawcy. Umowa może zostać wypowiedziana przez pożyczkodawcę m.in. z ważnych powodów lub powodów ustawowych. DE ma w kapitale PL 100% udziałów.
Czy mamy do czynienia ze schematem podatkowym (MDR)?
Kontakty z urzędem

Naczelnik UCS nie może ponownie rozpatrywać swojej decyzji, którą uchylił w wyniku odwołania

Czy naczelnik UCS – jako organ odwoławczy od własnej decyzji – mógł ją uchylić i przekazać sobie do ponownego rozpatrzenia?

Nie, ponieważ organ podatkowy nie może sam sobie przekazać sprawy, którą już się zajmuje. Przekazać sprawę można tylko innemu organowi.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej ustawa KAS) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Op, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe.

Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych

W wyniku nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zaszły istotne zmiany w przepisach regulujących tzw. raportowanie według krajów (country by country reporting, CbCR).

Kto jako pełnomocnik może reprezentować podatnika w postępowaniu podatkowym

Doradca podatkowy udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego księgowej klienta. Miała ona udać się do US w celu sfotografowania akt toczącego się postępowania podatkowego. US odmówił jej dostępu do akt sprawy, argumentując, że pełnomocnictwo zostało udzielone niezgodnie z prawem. Udostępnił akta dopiero, gdy zarząd klienta udzielił księgowej pełnomocnictwa bezpośrednio, jako swojemu pracownikowi. Przy okazji pouczył ją, że nawet prokurent klienta nie mógłby zostać uznany za uprawnionego, tylko ew. na mocy pełnomocnictwa wydanego w trybie przewidzianym w przepisach podatkowych, a nie jedynie na podstawie faktu bycia prokurentem.
Czy US miał rację?

Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucyjnych stanowi czynność doradztwa podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. z pkt 1 ustawy z 5.07.1996 o doradztwie podatkowym, DzU z 2019 poz. 283, dalej uodp).

Nie wszystkie czynności doradztwa podatkowego są zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów uprawnionych, ale te wymienione powyżej do takich właśnie należą (art. 2 ust. 2 uodp). Podmiotami uprawnionymi do ich zawodowego wykonywania są wyłącznie osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych oraz adwokaci i radcowie prawni (art. 2 ust. 3 uodp).

Kontakty z urzędem

Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne

Czy zajęcie zabezpieczające zmieni się w egzekucyjne, jeśli po uchyleniu decyzji o zabezpieczeniu przez 6 mies. nie wydano nowej, wydano jednak decyzję określającą zobowiązanie podatkowe?
Kontakty z urzędem

Blokada STIR a wyrejestrowanie podatnika VAT

Czy zablokowanie rachunku bankowego w ramach STIR oznacza automatyczne wyrejestrowanie firmy jako podatnika VAT?
Kontakty z urzędem

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego po zmianie siedziby fundacji

Pod koniec 2018 zmieniliśmy nazwę oraz siedzibę naszej fundacji (co do końca roku zostało ujawnione w KRS), w związku z czym zmienił się też US, któremu podlegamy.
Czy w deklaracji CIT-8 za 2018 (składanej pod koniec marca 2019) powinniśmy podać nową nazwę i aktualny adres, czy też dotychczasowe dane? Do którego US należy złożyć CIT-8?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....