Pełnomocnictwo w ZUS po wyrejestrowaniu płatnika i ponowne zgłoszenie płatnika drogą elektroniczną

Mariusz Sobkowiak certyfikowany specjalista ds. rachunkowości, księgowy w organizacji pozarządowej

Nasza fundacja została zgłoszona do ZUS w 2019 na formularzu ZUS ZPA. Złożyliśmy bezterminowe pełnomocnictwo ZUS PEL dla prezesa, wybierając na formularzu upoważnienie do „załatwiania spraw za pośrednictwem platformy PUE ZUS”. Fundację wyrejestrowaliśmy z ZUS pod koniec 2019, a od połowy 2020 zatrudniamy zleceniobiorcę i ponownie będziemy zgłaszać organizację na ZUS ZPA.
Czy pełnomocnictwo złożone w ZUS pozostaje ważne po wyrejestrowaniu płatnika i czy pełnomocnik może w związku z tym złożyć zgłoszenie ZUS ZPA drogą elektroniczną przez swój profil w PUE ZUS, czy też konieczne jest ponowne złożenie pełnomocnictwa do ZUS?
  • Kc – Kodeks cywilny

Pełnomocnictwo udzielone bezterminowo na druku ZUS PEL pozostaje w mocy również po wyrejestrowaniu płatnika, do momentu odwołania pełnomocnictwa (art. 101 § 1 Kc). Informacja ta jest zawarta także na druku ZUS PEL: Jeśli nie wpiszesz dat obowiązywania pełnomocnictwa, uznamy, że udzielasz go – od dnia jego dostarczenia do ZUS – do odwołania. Oznacza to, że pełnomocnik może reprezentować płatnika przed ZUS zgodnie z zakresem swojego pełnomocnictwa też po wyrejestrowaniu płatnika. Może to być np. związane z koniecznością skorygowania dokumentów ubezpieczeniowych już po wyrejestrowaniu lub z wszczęciem postępowania wyjaśniającego przez ZUS.

Również w przypadku ponownej rejestracji płatnika w ZUS nie ma konieczności powtórnego składania pełnomocnictwa, niezależnie od tego, jak długi był okres od wyrejestrowania do ponownej rejestracji, gdyż udzielone w przeszłości pełnomocnictwo nadal pozostaje w mocy. Pełnomocnik ma także dostęp do profilu płatnika w Portalu Usług Elektronicznych ZUS i może składać tą drogą dokumenty w jego imieniu, nawet po wyrejestrowaniu płatnika z ZUS (dokumenty będą mogły dotyczyć tylko okresu sprzed wyrejestrowania). Dlatego ważne jest, aby pamiętać o odwołaniu pełnomocnictwa, jeśli złożono je bezterminowo lub na okres dłuższy niż zarejestrowanie w ZUS, żeby dana osoba nie miała możliwości składania dokumentów w imieniu organizacji już po okresie zatrudnienia ostatniego pracownika.

Mimo pozostawania w mocy pełnomocnictwa pełnomocnik nie może jednak ponownie zgłosić płatnika do ZUS za pośrednictwem swojego konta w PUE. Choć pełnomocnik może sporządzić formularz zgłoszeniowy ZUS ZPA, bo ma dostęp do profilu płatnika i może wypełnić dokument, korzystając z elektronicznych wzorów na portalu PUE, to w momencie wysyłki pojawi się informacja o błędzie krytycznym: Dokumenty zgłoszenia płatnika ZUS ZPA i ZUS ZFA powinny być dostarczane do ZUS w formie papierowej (kod błędu 62000102). Dokumenty zgłoszeniowe płatnika ZUS ZPA (w przypadku osoby prawnej) i ZUS ZFA (w przypadku osoby fizycznej) muszą być obowiązkowo złożone do ZUS w formie papierowej. Elektronicznie, za pośrednictwem PUE, można złożyć jedynie korekty tych formularzy.

Podobny wyjątek występuje również w przypadku dokumentu ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek. Są to jedyne dokumenty składane do ZUS, których nie da się wysłać za pośrednictwem PUE. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby złożyć dokumenty zgłoszeniowe ZUS ZPA (w przypadku fundacji) w formie papierowej przez pełnomocnika. Jak była o tym mowa wcześniej, pełnomocnictwo składane na formularzu ZUS PEL pozostaje ważne również po wyrejestrowaniu płatnika z ZUS, więc pełnomocnik może dokonać ponownego zgłoszenia płatnika, składając dokument w wersji papierowej.

Należy mieć jednak na uwadze, że na druku ZUS PEL w części dotyczącej zakresu pełnomocnictwa można wybrać trzy możliwości: „jednorazowo do wykonania konkretnej czynności/załatwienia sprawy” oraz „do załatwiania spraw w ZUS” i „do załatwiania spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)”. Aby pełnomocnik mógł podpisywać dokumenty w formie papierowej, konieczne jest zaznaczenie opcji „do załatwiania spraw w ZUS” (aby miał też dostęp do PUE ZUS, należy zaznaczyć dwie możliwości, drugą i ostatnią). W przypadku fundacji wiadomo, że udzieliła dostępu do PUE ZUS, ale nie ma informacji o tym, czy również „do załatwiania spraw w ZUS”, co umożliwiłoby złożenie formularza zgłoszeniowego ZUS ZPA w formie papierowej przez pełnomocnika.

Podsumowując: pełnomocnictwo złożone do ZUS na druku ZUS PEL pozostaje w mocy również po wyrejestrowaniu płatnika, do momentu jego odwołania lub do upływu okresu, na który zostało udzielone. Ponowne zgłoszenie płatnika do ZUS przez pełnomocnika jest możliwe jednak tylko w formie tradycyjnej, papierowej jeżeli wynika to z zakresu pełnomocnictwa), nawet jeśli w pełnomocnictwie zaznaczono uprawnienie pełnomocnika do załatwiania spraw za pośrednictwem PUE ZUS.

Temat: „Fundacje i stowarzyszenia”
Rachunkowość fundacji i stowrzyszen

Ewidencja kosztów fundacji i stowarzyszeń

Przystępując do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności (tzw. merytorycznego) fundacje i stowarzyszenia muszą rozliczyć koszty między poszczególne działalności. Podział kosztów, zwłaszcza pośrednich, wpływa zarazem na kwalifikację działalności (statutowa odpłatna lub gospodarcza), z czym wiąże się opodatkowanie lub nieopodatkowanie jej wyniku.

W ciągu ostatnich 15 lat rachunkowość organizacji pozarządowych, którymi są głównie fundacje i stowarzyszenia, podlegała różnym regulacjom zawartym w uor, ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej udpp) oraz w rozporządzeniu MF, które zostało uchylone.

Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:

Podatki i prawo gospodarcze

Sprzedaż przez fundację darowanego budynku a prawo do zwolnienia z CIT

W 2017 r. fundacja otrzymała darowiznę w postaci własności budynku wraz z własnością działki, na której ten budynek wzniesiono. Wartość nieruchomości została uwzględniona w przychodach z 2017 r., a wykazany w tym samym roku dochód przeznaczono na cel statutowy fundacji, jakim jest działalność w zakresie dobroczynności. W efekcie, w 2017 r. fundacja skorzystała ze zwolnienia z CIT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Dochód objęty zwolnieniem nie został jeszcze wydatkowany na zadeklarowany cel statutowy, a w 2020 r. fundacja zamierza sprzedać otrzymaną nieruchomość.
Czy sprzedaż nieruchomości doprowadzi do utraty zwolnienia podatkowego, z którego fundacja skorzystała w roku jej otrzymania? Czy fundacja może skorzystać z takiego samego zwolnienia, jeżeli wykaże dodatkowy dochód w związku ze sprzedażą?

Sprzedaż nieruchomości nie powinna doprowadzić do utraty zwolnienia, z jakiego fundacja skorzystała w roku otrzymania darowizny (2017) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Ponadto, przy spełnieniu odpowiednich wymogów ustawowych dochód, jaki ew. powstanie na skutek sprzedaży nieruchomości, także może być objęty ww. zwolnieniem. Korzystanie ze zwolnienia w odniesieniu do dochodu ze sprzedaży nie budzi kontrowersji. Może je natomiast budzić kwestia zwolnienia dochodu, który się wiązał z otrzymaniem darowizny.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....