Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe

Za błąd odpowiada zarówno ubezpieczyciel, jak i właściciel biura rachunkowego

Aleksander Woźniak
2020-09-08
Za szkodę powstałą wskutek błędu biura rachunkowego odpowiadają w równej mierze ubezpieczyciel i właściciel biura, z tym że spełnienie świadczenia przez jednego z nich zwalnia drugiego z tego obowiązku.
Biuro rachunkowe

Zakupy do biura oraz sporadyczne wykonywanie usług to również działalność gospodarcza

Aleksander Woźniak
2020-08-05
ZUS nie może twierdzić, że właścicielka biura rachunkowego nie podlega ubezpieczeniom społecznym, skoro w innej sprawie domagał się zwrotu nienależnie pobranych zasiłków, dowodząc, że działalność gospodarcza była jednak prowadzona.
Biuro rachunkowe

Pakiet przewozowy nie mieści się w zakresie doradztwa podatkowego

Aleksander Woźniak
2020-06-04
Doradca podatkowy nie może reprezentować podatnika w sprawach dotyczących naruszenia przepisów pakietu przewozowego.

Umowa o świadczenie usług doradczych nie może być wypowiedziana znienacka

Aleksander Woźniak
2020-03-11
Klient, który wypowie umowę bez ważnego powodu i z naruszeniem umówionego terminu, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Szkoda odpowiada wysokości wynagrodzenia utraconego przez drugą stronę.

Księgowy może ostrzec klienta przed praniem brudnych pieniędzy

Paweł Ziółkowski
2020-01-15
Od 30.11.2019 zaszła zmiana w obowiązkach biur rachunkowych związanych ze zwalczaniem prania brudnych pieniędzy.

Biuro rachunkowe nie może odmówić wydania dokumentacji klienta

Aleksander Woźniak
2019-12-10
Za odmowę wydania organom podatkowym dokumentacji klienta grozi biuru rachunkowemu kara porządkowa, nawet jeśli klient nie zapłacił za wykonane usługi.
Biuro rachunkowe

Standardowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie chroni przed błędną poradą prawną

Aleksander Woźniak
2019-07-02
Ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje czynności zastrzeżonych dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów – przypomniał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w wyroku z 10.04.2019 (VIII Ga 277/18).
Biuro rachunkowe

Zarzuty niezadowolonego klienta nie mogą być ogólnikowe ani gołosłowne

Aleksander Woźniak
2019-06-05
Biuro rachunkowe nie zapłaci za wynagrodzenie swego następcy, który na nowo wprowadził dokumenty księgowe i złożył skorygowane deklaracje, jeżeli nie wiadomo, jakiego okresu one dotyczyły i z czego ta korekta wynikała.
Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentów księgowych w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec klienta

Aleksander Woźniak
2019-03-06
Organ egzekucyjny może żądać dokumentów księgowych od doradcy będącego pełnomocnikiem podatnika w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak żądane informacje muszą być niezbędne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
Biuro rachunkowe

Informowanie Szefa KAS o schematach podatkowych – obowiązki biura rachunkowego

2019-02-12
Czy biura rachunkowe muszą zgłaszać – w ramach nowej procedury informowania o schematach podatkowych – że klient wybiera ryczałt albo podatek liniowy lub że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?
Czy trzeba zawiadamiać o korzystaniu z ulgi na badania i rozwój lub z nowej ulgi patentowej IP Box? Co z pozostałymi ulgami, z których korzystają klienci biura, jak np. ulga prorodzinna, rehabilitacyjna? Czy biuro również musi o nich informować?

Usługi księgowe są usługami ciągłymi

Aleksander Woźniak
2019-01-11
Nie można samodzielnie decydować o momencie powstania przychodu ani pomijać żadnych wpłat klientów.
Biuro rachunkowe

Brak winy zwalnia właściciela biura z odpowiedzialności

Aleksander Woźniak
2018-12-13
Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za brak zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, jeżeli klient swoimi działaniami dąży do zachowania dotychczasowego statusu ubezpieczeniowego – wynika z wyroku SO w Olsztynie z 7.11.2018 (IX Ca 724/18).
Biuro rachunkowe

Kara za przywłaszczenie mienia klienta i podrabianie jego dokumentów

Aleksander Woźniak
2018-11-16
Pobranie od klienta kwot z tytułu zaliczek na podatek dochodowy i VAT i nieodprowadzenie ich na konto US to przywłaszczenie, a podpisywanie się za niego jego imieniem i nazwiskiem na deklaracjach podatkowych to podrabianie dokumentów. Oba czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat.
Biuro rachunkowe

Umowa o świadczenie usług księgowych zawarta z przyszłym przedsiębiorcą

Aleksander Woźniak
2018-10-10
Jeżeli klient biura rachunkowego ma dopiero zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, to podpisana z nim umowa jest umową z konsumentem. To zaś oznacza większe rygory związane z ochroną praw konsumenckich.

Księgowa działalność nieewidencjonowana

Paweł Ziółkowski Anna Koleśnik
2018-09-11
Jestem księgową i pracuję na etacie. Chcę rozpocząć po godzinach własną działalność – biuro rachunkowe.
Czy w początkowej fazie działalność taka może być prowadzone w ramach działalności nieewidencjonowanej? Czy PKD 69.20Z wyklucza prowadzenie działalności nieewidencjonowanej?

Czy i w jakim zakresie księgowy może korzystać z praw autorskich

Renata Ziólkowska
2018-08-10
Wzrost limitu kosztów autorskich od 1.01.2018 spowodował zwiększone zainteresowanie możliwością ich naliczania. Sprawdźmy zatem, jakie są możliwości zastosowania kosztów autorskich w biurze rachunkowym.
Biuro rachunkowe

Zakup sprzętu AGD i RTV przez biuro rachunkowe

Paweł Ziółkowski
2018-06-04
Wyposażenie biura rachunkowego to nie tylko komputery i regały na segregatory w miejscu pracy. Konieczne jest również wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Wydatki z tym związane stanowią co do zasady koszty uzyskania przychodów.
Biuro rachunkowe

Sądowy finał awantury w biurze rachunkowym

Aleksander Woźniak
2018-05-14
300 zł grzywny nałożył sąd na klienta biura rachunkowego za to, że krzyczał na właścicielkę biura, używał wobec niej obraźliwych słów, popychał ją i odmówił opuszczenia biura.
Biuro rachunkowe

Umowa ustna lub dorozumiana jest równie ważna jak pisemna

Aleksander Woźniak
2018-04-13
Wniosek o dofinansowanie nie jest częścią sprawozdania finansowego i jego przygotowanie nie mieści się w obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Kto się jednak podejmie jego sporządzenia, choćby w sposób dorozumiany, musi ponieść konsekwencje własnych zaniedbań.
Biuro rachunkowe

Księgowanie nie jest dziełem

Aleksander Woźniak
2018-03-13
Wykonywanie na zlecenie biura rachunkowego dużej liczby jednakowych, powtarzających się czynności, w długim okresie i w sposób ciągły, wskazuje na umowę zlecenia, a nie umowy o dzieło.
Biuro rachunkowe

Obowiązek wydania dokumentacji podatkowej klienta

Aleksander Woźniak
2017-10-11
Biuro rachunkowe musi udostępnić organom podatkowym dokumentację podatkową swojego klienta. Odmowa jest zagrożona karą do 2800 zł.
Biuro rachunkowe

Przesłuchanie doradcy podatkowego i właściciela biura rachunkowego oraz udostępnianie dokumentów klienta – zakres tajemnicy zawodowej

Aleksander Woźniak
2017-07-17
Czy zmiany dotyczące tajemnicy skarbowej (zapowiadane ujawnianie informacji o podatnikach niepłacących podatków i nieskładających deklaracji) wpłyną na zakres tajemnicy zawodowej doradców podatkowych i obowiązki informacyjne właścicieli biur rachunkowych?
Biuro rachunkowe

Czy biuro rachunkowe może reprezentować przedsiębiorcę w sporze sądowym z ZUS

Aleksander Woźniak
2017-06-12
Księgowy i doradca podatkowy mogą być pełnomocnikami procesowymi w sporze z ZUS tylko w tym zakresie, w którym stale obsługiwali klienta.
Biuro rachunkowe

Powiadomienie o miejscu prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych

Aleksander Woźniak
2017-05-10
Czy trzeba zgłosić, a jeśli tak, to komu i na jakim formularzu, miejsce prowadzenia dokumentacji rachunkowej (ksiąg rachunkowych) przedsiębiorcy? Moim zdaniem nie ma takiego formularza.
Biuro rachunkowe

Konflikt z biurem rachunkowym nie uzasadnia wstrzymania zapłaty

Aleksander Woźniak
2017-01-10
Klient biura rachunkowego nie może jednostronnie, według własnego uznania, odmówić zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi, nawet jeśli ma zastrzeżenia do ich jakości – wynika z wyroku SR Szczecin – Centrum w Szczecinie.
Biuro rachunkowe

Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS

Aleksander Woźniak
2016-12-15
Czy właściciel biura rachunkowego może odpowiadać karnie za niezłożenie do sądu sprawozdania finansowego klienta?
Biuro rachunkowe

Wynagrodzenie ze zlecenia liczone „od dokumentu”

Renata Ziólkowska
2016-11-15
W naszym biurze zatrudniamy kilku zleceniobiorców, którzy przyjeżdżają do pracy w miarę potrzeby, gdy „nie wyrabiamy się” z księgowaniami. Są wynagradzani od zaksięgowanego dokumentu.
Czy od przyszłego roku powinniśmy stosować stawki godzinowe, czy też wciąż będzie można zatrudniać księgowego na umowę zlecenia z wynagrodzeniem liczonym „od dokumentu”?
Biuro rachunkowe

Czy można zawrzeć umowę zlecenia w formie dokumentowej

Renata Ziólkowska
2016-11-15
Świadczymy usługi księgowości on-line, mamy klientów w całej Polsce. Niekiedy pojawia się konieczność osobistego działania z dala od naszej siedziby. Zawieramy w tym celu umowy zlecenia z osobami, które dają gwarancje wysokiej jakości usług. Są to przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z nami na podstawie faktury, ale czasem osoby, które nie wykonują działalności gospodarczej. Zachowanie formy pisemnej nastręcza pewnych trudności logistycznych.
Czy jest możliwe zawarcie umowy zlecenia bez podpisu zleceniobiorcy?
Biuro rachunkowe

Czy w 2017 wolno zawrzeć umowę zlecenia bez wynagrodzenia

Renata Ziólkowska
2016-11-15
Dla klientów naszego biura organizujemy szkolenia. Zdarza się, że niektórzy wykładowcy nie chcą zapłaty.
Czy po 31.12.2016 wciąż możliwe będzie zawieranie umów zlecenia bez wynagrodzenia?
Biuro rachunkowe

Informowanie klienta o godzinach pracy

Renata Ziólkowska
2016-11-15
Mam małe biuro rachunkowe, w ramach którego prowadzę kilkanaście pkpir (nie zatrudniam pracowników ani zleceniobiorców).
Czy po nowym roku będę musiała informować klientów o liczbie godzin pracy poświęconych na ich obsługę?
Biuro rachunkowe

Od doradcy można wymagać więcej niż od przeciętnego obywatela

Aleksander Woźniak
2016-10-14
Doradca podatkowy analizujący księgi rachunkowe nie może wykorzystywać zdobytej w ten sposób wiedzy do pomawiania osób zarządzających danym podmiotem.
Biuro rachunkowe

Wynagrodzenie za „urzędówkę” nie jest odszkodowaniem

Aleksander Woźniak
2016-09-15
Doradca podatkowy, który udzielił podatnikowi pomocy prawnej z urzędu, musi cierpliwie czekać na uprawomocnienie się wyroku i wypłatę przysługującego mu wynagrodzenia. Niczego nie wskóra, pozywając Skarb Państwa.
Biuro rachunkowe

Zapłata podatku za klienta przez biuro rachunkowe

Paweł Ziółkowski
2016-08-15
Zgłosił się do nas klient, który chce, żebyśmy nie tylko obliczali jego podatki, ale także je opłacali – twierdzi, że ma problem z wypełnianiem takich obowiązków.
Jak zawrzeć to w umowie i w jaki sposób się z niej wywiązywać?
Biuro rachunkowe

Niezłożenie VAT-UE przez przeoczenie nie jest wykroczeniem skarbowym

Aleksander Woźniak
2016-08-15
Wykroczenie polegające na niezłożeniu informacji podsumowującej w ustawowym terminie może zostać popełnione tylko z winy umyślnej. Trudno w zwykłym przeoczeniu pracownika dopatrzyć się zamiaru popełnienia czynu zabronionego przez doradcę podatkowego.
Biuro rachunkowe

Błąd błędowi nierówny

Aleksander Woźniak
2016-07-13
Przeoczenie popełnione przez biuro rachunkowe może mieć różne konsekwencje. Czasem jest to zwykła omyłka, wymagająca jedynie uregulowania zaległości, a czasem zaniedbanie, którego nie da się już naprawić, zwłaszcza gdy przyczynił się do niego sam klient.
Biuro rachunkowe

Księgowi muszą się doubezpieczać od odpowiedzialności cywilnej, doradcom podatkowym wystarczy jedna polisa

Aleksander Woźniak
2016-06-06
Deregulacja zawodów spowodowała zmiany w zakresie ubezpieczenia biur rachunkowych, z czego wielu ich właścicieli nie zdaje sobie sprawy. Są przekonani, że obowiązkowe OC chroni ich przed wszelkimi błędami zawodowymi. Nic bardziej mylnego.
Biuro rachunkowe

Zlecający obsługę księgową ma również obowiązki

Aleksander Woźniak
2016-05-08
Powierzenie obsługi finansowo-księgowej biuru rachunkowemu nie zwalnia klienta z obowiązku dbałości o własne interesy, w tym przekazywania biuru danych oraz dokumentów.
Biuro rachunkowe

Konkurencyjna działalność byłego pracownika może stać się przyczyną wielu sądowych sporów

Aleksander Woźniak
2016-04-15
Nie można kwestionować prawa byłego pracownika do własnej oceny zachowania byłego pracodawcy i własnych odczuć co do jego intencji. Co innego jednak stawianie zarzutów - te muszą mieć potwierdzenie w dowodach. W przeciwnym razie może dojść do naruszenia dóbr osobistych.
Biuro rachunkowe

Jak liczyć 3-letni okres przedawnienia względem ubezpieczyciela

Aleksander Woźniak
2016-03-16
Szkoda klienta biura rachunkowego powstaje dopiero z chwilą doręczenia mu decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w wyższej wysokości niż zadeklarowana. Wcześniej klient nie ma podstaw, by przypuszczać, że biuro nieprawidłowo go rozlicza.

Techniki wspomagające koncentrację (cz. 2)

Katarzyna Cyrulska
2016-02-18
Niedawno pisaliśmy, jak poprawić skupienie uwagi i przedstawiliśmy kilka technik podnoszących efektywność naszych działań.
Oto kolejne sposoby na lepszą i wydajniejszą pracę.
Biuro rachunkowe

Roszczenia z tytułu usług księgowych przedawniają się po 2 latach

Aleksander Woźniak
2016-02-18
Doradca podatkowy jako przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że jego roszczenia o zapłatę przedawnią się już po 2 latach. Nie należy umawiać się ustnie na wynagrodzenie za wykonane usługi, bo udowodnienie tego w sądzie może być niezwykle trudne.
Biuro rachunkowe

Szkodą są tylko odsetki od zaległości podatkowej

Aleksander Woźniak
2016-01-15
Nasze biuro rachunkowe ma wykupioną polisę OC. Doszło do zaniżenia podatku należnego.
Czy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci klientowi odszkodowanie w wysokości zaniżonego podatku, czy tylko odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej? Jeśli tylko w wysokości odsetek, kto ma uregulować zaległy podatek? Klient twierdzi, że powinno to zrobić biuro, jeżeli on sam nie otrzyma odszkodowania w spodziewanej wysokości.
Biuro rachunkowe

Techniki wspomagające koncentrację

Katarzyna Cyrulska
2015-12-15
Trudno o maksymalne skupienie przez 8 godzin pracy, 5 dni w tygodniu. Dlatego warto poznać sposoby, które pozwolą zapobiec deficytom uwagi w najmniej odpowiednim momencie, kiedy gonią terminy i nie można pozwolić sobie na rozluźnienie.
Biuro rachunkowe

Czy można wprowadzić

Paweł Ziółkowski
2015-12-15
Nasi klienci przyzwyczaili się już do tego, że w grudniu szybciej dostarczają wszystkie dokumenty, więc między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem praktycznie nic się nie dzieje w biurze. Oczywiście nie jest to czas bezczynności - kto nie wyrobi się z pracą, nadgania zaległości. Generalnie jednak pracownicy nie mają wtedy zbyt wiele pracy. Chcielibyśmy więc wprowadzić w te dni "nieobowiązkowy czas pracy": do biura przychodziłyby tylko te osoby, które by wyraziły taką chęć albo musiałyby się pojawić z innych względów (np. umówione spotkanie).
Jak formalnie to rozwiązać?
Biuro rachunkowe

Utrata zaufania do biura przyczyną nagłego wypowiedzenia umowy

Aleksander Woźniak
2015-11-15
Brak możliwości przesłania e-maila czy nawiązania jakiegokolwiek kontaktu z biurem rachunkowym mogą zrodzić u klienta przekonanie, że biuro podchodzi do niego z lekceważeniem czy unika współpracy.
W takiej sytuacji klient ma prawo zerwać umowę.
Biuro rachunkowe

Jak niewielkie zmiany w miejscu pracy mogą podnieść koncentrację i efektywność

Katarzyna Cyrulska
2015-11-15
Każdy czasami doświadcza rozkojarzenia, rozproszenia uwagi. To całkiem normalne. Warto jednak stosować zabiegi, które poprawiają koncentrację, a tym samym mogą mieć pozytywny wpływ na naszą pracę, na jej efektywność i jakość.
Biuro rachunkowe

Dokonywanie płatności za klienta a obowiązek rejestrowania przelewów

Renata Ziólkowska
2015-10-15
Nasz klient chciałby rozszerzyć zakres współpracy o wprowadzanie i wysyłanie w jego imieniu przelewów bankowych. Usługa byłaby świadczona w ten sposób, że pracownik biura rachunkowego otrzymałby imienny token, za pomocą którego mógłby logować się na rachunek bankowy klienta, a następnie wprowadzać płatności np. tytułem zaakceptowanych wcześniej przez niego faktur. Dla celów bezpieczeństwa i weryfikacji właściciel biura miałby drugi token, za pomocą którego mógłby sprawdzać wprowadzoną przez pracownika płatnośći dokonywać ostatecznej realizacji uprzednio wprowadzonego przelewu. Klient otrzymywałby co miesiąc zestawienie wykonanych przez biuro przelewów.
Czy w takiej sytuacji biuro rachunkowe stałoby się instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzyi czy byłoby zobowiązane do rejestrowania takich przelewów, gdyby ich wartość była wyższa niż 15 000 euro?
Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe nie odpowiada za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS

Aleksander Woźniak
2015-10-15
Spółka z o.o. nie złożyła do KRS sprawozdania finansowego za 2012 r. Jej prezes próbuje obarczyć odpowiedzialnością za to nasze biuro rachunkowe, które prowadziło księgi i sporządziło sprawozdanie za 2012 r.
Czy ma rację?
Biuro rachunkowe

Prośba o pomoc przy popełnianiu przestępstwa

Paweł Ziółkowski
2015-09-15
Klient zadał mi drogą e-mailową pytanie dotyczące fikcyjnego wystawienia faktury. Jak postępować w takich sytuacjach?
Biuro rachunkowe

Roszczeniowy klient - jak sobie z nim radzić

Paweł Ziółkowski
2015-08-15
Każdy, kto prowadzi działalność usługową wie, jak bardzo roszczeniowi potrafią być klienci - wielu z nich uważa, że jak płaci, to wymaga. Gdy wynagrodzenie rzeczywiście odpowiada wartości świadczonych usług, nikt raczej nie będzie protestował. Szkopuł jednak w tym, że dość często roszczeniowe podejście mają ci, co wynegocjowali najniższe stawki.
Biuro rachunkowe

Pokaż swoje biuro od najlepszej strony

Marcin Sypuła
2015-08-15
Internetowe strony-wizytówki z adresem, zakresem usług i cennikiem ma dziś prawie każde biuro rachunkowe i kancelaria podatkowa. Aby dotrzeć do potencjalnego klienta, trzeba się wyróżniać.
Biuro rachunkowe

Umowa z klientem - czego nie można w niej pominąć

Wiesława Moczydłowska
2015-07-15
Strony określają w umowie o świadczenie usług nie tylko ich zakres i wysokość wynagrodzenia, ale też wzajemne prawa i obowiązki, tryb zmiany zasad współpracy, sposób i termin wypowiedzenia.
Istotne jest zawarcie klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności odszkodowawczej i trybu postępowania w przypadku zdarzeń losowych.
Biuro rachunkowe

Jak zarządzać swoim czasem i obniżyć poziom stresu

Katarzyna Cyrulska
2015-06-15
Problem nadmiernego stresu w pracy i wypalenia zawodowego staje się coraz powszechniejszy w dzisiejszych czasach, dlatego warto przyjrzeć się sposobom na lepszą organizację pracy, a tym samym na obniżenie poziomu stresu.
Biuro rachunkowe

Biuro nie ma obowiązku pilnowania, czy klient jest wypłacalny

Radosław Michał Stępień
2015-06-15
Nasze biuro rachunkowe od kilku lat prowadzi księgi rachunkowe spółki z o.o., w której jeden ze wspólników nie jest uprawniony do jej reprezentacji. Obecnie wierzyciele spółki chcą skierować wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości spółki.
W tej sytuacji wspólnik ten żąda od naszego biura odszkodowania za brak nadzoru nad finansami spółki oraz za to, że nie poinformowaliśmy go o możliwej upadłości.
Czy faktycznie biuro rachunkowe ma takie obowiązki? Czy powinniśmy zgłosić wniosek o upadłość spółki?
Biuro rachunkowe

Ustal jasne zasady przekazywania dokumentów i informacji klientowi

Małgorzata Wojtyla
2015-05-15
Każda umowa zawarta przez biuro rachunkowe z klientem powinna precyzyjnie i szczegółowo określać obowiązki i zadania, jakie do wykonania przyjmuje biuro, a także sposoby i terminy ich realizacji - w tym w zakresie danych przekazywanych klientowi, niezbędnych mu m.in. do prawidłowego rozliczenia z US i ZUS.
Biuro rachunkowe

Jak rozmawiać z klientem ‒ tajniki skutecznej komunikacji (cz. 4)

Katarzyna Cyrulska
2015-05-15
Niektórzy doskonale dogadują się ze swoimi klientami i osobami, które chcą zaprosić do współpracy. To właśnie dzięki dobrej komunikacji, budując z nimi dobre relacje, zapewniają sukces sobie i swojej firmie. W czym tkwi tajemnica tego sukcesu?
Biuro rachunkowe

Jak rozmawiać z klientem ‒ tajniki skutecznej komunikacji (cz. 3)

Katarzyna Cyrulska
2015-04-15
Niektórzy doskonale dogadują się ze swoimi klientami i osobami, które chcą zaprosić do współpracy. To właśnie dzięki dobrej komunikacji, budując z nimi dobre relacje, zapewniają sukces sobie i swojej firmie.W czym tkwi tajemnica tego sukcesu?
Biuro rachunkowe

Pozyskaj klientów na Facebook`u

Marcin Sypuła
2015-04-15
Facebook jest najpopularniejszym portalem społecznościowym. W Polsce korzysta z niego ponad 13 milionów użytkowników. To bardzo liczna grupa potencjalnych klientów.
Biuro rachunkowe

Warto wypracować zasady dostarczania dokumentów i informacji

Małgorzata Wojtyla
2015-04-15
Jednym z podstawowych problemów w bieżącej pracy biura rachunkowego jest zapewnienie kompletności i terminowości dopływu do biura dokumentów oraz ich dobrej jakości.
Reguły współpracy powinny być określone w umowie, ale jak zrobić, by jej postanowienia nie stanowiły tylko zbioru życzeń i słusznych postulatów, lecz były rzeczywiście realizowane?
Biuro rachunkowe

Jak rozmawiać z klientem ‒ tajniki skutecznej komunikacji (cz. 2)

Katarzyna Cyrulska
2015-03-15
Niektórzy doskonale dogadują się ze swoimi klientami i osobami, które chcą zaprosić do współpracy. To właśnie dzięki dobrej komunikacji, budując z nimi dobre relacje, zapewniają sukces sobie i swojej firmie.
W czym tkwi tajemnica tego sukcesu?
Biuro rachunkowe

Pomóż internautom znaleźć Twoje biuro w sieci

Marcin Sypuła
2015-03-15
Internauci szukają informacji o produktach i usługach w wyszukiwarce Google, której udział w rynku wynosi ponad 90%. Jeśli Twoja strona docelowa www nie pojawia się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania, warto rozważyć skorzystanie z płatnej reklamy.
Biuro rachunkowe

Jakie obowiązki ciążą na biurach rachunkowych w zakresie ochrony danych osobowych

Karol Cieniak
2015-03-15
Biura rachunkowe przetwarzają dane osobowe własnych pracowników i klientów, a także pracowników tych klientów oraz osób korzystającychz usług klientów. Wiąże się to z koniecznością dopełnienia obowiązków określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
Biuro rachunkowe

Jak wybrać ubezpieczenie OC, by maksymalnie ograniczyć ryzyko?

Wiesława Moczydłowska
2015-02-15
Nowe rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przewiduje objęcie ubezpieczeniem jedynie takich czynności biura rachunkowego. Dlatego przy zawieraniu umowy rozważyć należy m.in. możliwość poszerzenia zakresu polisy i zniesienia regresu ubezpieczyciela, z uwagi na ograniczenia w wypłatach stosowane przez ubezpieczycieli w przypadku rażącego niedbalstwa.
Biuro rachunkowe

Jak rozmawiać z klientem ‒ tajniki skutecznej komunikacji (cz.1)

Katarzyna Cyrulska
2015-02-15
Niektórzy doskonale dogadują się ze swoimi klientami i osobami, które chcą zaprosić do współpracy. To właśnie dzięki dobrej komunikacji, budując z nimi dobre relacje, zapewniają sukces sobie i swojej firmie. W czym tkwi tajemnica tego sukcesu?
Biuro rachunkowe

Księgowość na odległość, czyli jak zdobyć klienta nie ze swojego terenu

Renata Ziólkowska
2015-02-15
Konkurencja na rynku zmusza do niekonwencjonalnych działań. Trzeba sięgnąć po narzędzia, które pozwolą zwiększyć zasięg działania, a tym samym pozyskać nowych klientów.
Biuro rachunkowe

Odpowiedzialność biura rachunkowego za księgowanie fałszywych faktur

Renata Ziólkowska
2015-01-15
Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ostatnio jeden z klientów przyniósł kilka faktur kosztowych, co do których mamy podejrzenia, że nie dokumentują one rzeczywistych transakcji gospodarczych - pewności jednak nie mamy.
Jaką odpowiedzialność będzie ponosiło biuro, jeżeli zaksięgujemy te faktury, a w trakcie kontroli okaże się, że były one "puste"?
Biuro rachunkowe

Skutki niewydania ksiąg wobec niezapłacenia należności przez klienta

Paweł Ziółkowski
2015-01-15
Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z klientów zalega mi z zapłatą za kilka miesięcy. Teraz zgłosił, że chce zabrać swoje dokumenty i księgi, które dla niego prowadzę.
Czy mogę zatrzymać je do czasu spłaty zadłużenia?
Biuro rachunkowe

Jak chronić informacje niejawne

Paweł Ziółkowski
2015-01-15
Każde przedsiębiorstwo ma swoje tajemnice i powinno je chronić. Wskazane są wszelkie środki ostrożności, a w szczególności zabezpieczenie przed ujawnianiem informacji przez pracowników.
Biuro rachunkowe

Jak zdobyć nowych klientów przez internet

Marcin Sypuła
2015-01-15
Wyświechtany, ale bardzo prawdziwy slogan mówi "Nie ma Cię w internecie, to nie istniejesz". Dotyczy to także prowadzonego biznesu. Prawie trzy czwarte społeczeństwa wykorzystuje internet do pozyskiwania informacji o produktach i usługach. To ogromna populacja potencjalnych klientów. Warto wykorzystać tę szansę.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....