Opodatkowanie sprzedaży z wykorzystaniem vouchera

Luiza Boczek doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego IUSTA

Przedsiębiorca zamierza pośredniczyć w sprzedaży towarów i usług przez swoją stronę internetową, oferując nabywcom e-vouchery i karty podarunkowe (dalej e-vouchery). Towary i usługi, które można za nie nabyć, pochodzą od różnych dostawców. Za ich sprzedaż, promocję i e-marketing na swojej stronie internetowej przedsiębiorca ma otrzymywać prowizję. Wynagrodzenie będzie wypłacać sprzedawcy towaru lub usługi niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty od kupującego.
W jaki sposób opodatkować sprzedaż e-voucherów przez internet

W opisanym modelu sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej można wyróżnić następujące etapy:

 • IS – izba skarbowa
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • zamówienie dokumentu w formie elektronicznej (e-voucher) przez kupującego na stronie internetowej,
 • otrzymanie przez właściciela strony internetowej zapłaty za e-voucher,
 • udostępnienie e-vouchera kupującemu przez stronę internetową,
 • otrzymanie przez sprzedawcę od przedsiębiorcy prowadzącego stronę internetową kwoty uzyskanej ze sprzedaży e-vouchera, pomniejszonej o prowizję,
 • realizacja e-vouchera przez kupującego u sprzedawcy towarów/usług.

Przyjrzyjmy się więc zasadom opodatkowania poszczególnych etapów transakcji.

Zamówienie e-vouchera przez kupującego

Na tym etapie nie występują skutki podatkowe u sprzedawcy towaru lub usługi i właściciela strony internetowej. Nie powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym ani obrót podlegający VAT.

Otrzymanie zapłaty za e-voucher i jego wydanie

Również w tym momencie nie powstaje przychód opodatkowany podatkiem dochodowym (ani po stronie właściciela strony internetowej/pośrednika, ani po stronie sprzedawcy towaru/usługi – w momencie otrzymania przez niego kwoty za udostępnienie e-vouchera pomniejszonej o prowizję pośrednika).

Wydanie e-vouchera nie jest równoznaczne z wydaniem towaru czy wykonaniem usługi. Poświadcza on jedynie uprawnienie posiadacza do nabycia w określonym terminie towaru/usługi. W świetle stanowiska organów podatkowych otrzymaną zapłatę za e-voucher sprzedawca powinien traktować jako zaliczkę na poczet przyszłych dostaw lub usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, wyłączoną z przychodów podatkowych na mocy art. 12 ust. 4 pkt 1 updop oraz 14 ust. 3 pkt 1 updof (zob. np. interpretacje KIS z 30.08.2018, 0113-KDIPT2-1.4011.409.2018.1.RK, i IS w Bydgoszczy z 27.02.2017, 0461-ITPB3.4510.693.2016.1.AK).

Jeśli chodzi o VAT, to opodatkowaniu nim podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami zaś – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

e-voucher nie mieści się więc w definicji towaru, lecz jest jedynie dokumentem uprawniającym do odbioru towarów/usług. Zastępuje środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary/usługi, natomiast wydanie e-vouchera następuje w zamian za wpłatę środków pieniężnych przez kupującego na rzecz właściciela strony internetowej. Jego sprzedaży nie można zatem utożsamiać z dostawą towarów podlegającą VAT (zob. interpretacja KIS z 27.04.2017, 2461-IBPP2.4512.41.2017.2.BW).

Wpłaty środków pieniężnych przez kupującego na rzecz właściciela strony internetowej/pośrednika, a w konsekwencji wydania e-vouchera nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością (zob. interpretacja IS w Warszawie z 28.09.2016, IPPP2/4512-498/16-4/DG).

Uiszczona przez klienta opłata za wydanie e-vouchera nie stanowi też zaliczki ani przedpłaty, o których mowa w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, gdyż nabywając e-voucher, wpłaca on odpowiednią kwotę za towar/usługę, które nie zostały z góry określone w sposób jednoznaczny. W momencie wydania e-vouchera nie wiadomo, z jakiego konkretnego świadczenia skorzysta jego posiadacz. Tym samym dokonana wpłata nie może być opodatkowana VAT, na mocy art. 19a ust. 8, z chwilą jej otrzymania (zob. interpretacja IS w Katowicach z 1.02.2016, IBPP2/4512-925/15/WN). 

Reasumując: wydanie e-voucherów za odpłatnością nie podlega VAT, bo nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, co potwierdza też interpretacja KIS z 14.05.2018 (0111-KDIB3-1.4012.67.2018.3.ICz).

Z tych samych względów nie powstaje też obowiązek podatkowy u sprzedawcy towaru/usługi w momencie otrzymania przez niego kwoty uzyskanej z udostępnienia e-voucherów, pomniejszonej o prowizję pośrednika (zob. pismo IS w Łodzi z 26.01.2016, IPTPP3/4512-545/15-2/MWj).

Skoro wydanie e-vouchera nie jest objęte VAT, nie stanowi też sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT. Nie podlega zatem ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej.

Realizacja e-vouchera przez kupującego

Dopiero na ostatnim etapie, tj. realizacji kuponów przez kupującego, mamy do czynienia ze sprzedażą towarów.

U sprzedawcy towarów/usług powstają przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż dochodzi do wydania rzeczy lub wykonania usługi (art. 12 ust. 3a updop oraz art. 14 ust. 1c updof).

Na tym etapie konkretyzuje się też obowiązek podatkowy w VAT. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT powstaje on z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Wydanie towarów lub wyświadczenie usługi za e-voucher podlega VAT na zasadach ogólnych wg stawek właściwych dla danego towaru/usługi. W dacie wydania towaru/wykonania usługi wystąpi obowiązek zaewidencjonowania transakcji w kasie fiskalnej.

W przypadku niezrealizowania e-vouchera w terminie u sprzedawcy towarów/usług nie powstaje obrót opodatkowany VAT. Dzień, w którym upłynął termin ważności e-vouchera, jest dniem, w którym sprzedawca uzyskuje podlegające opodatkowaniu przychody z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 12 ust. 3e updop oraz art. 14 ust. 1c updof (por. pismo KIS z 2.07.2018, 0114-KDIP2-2.4010.200.2018.1.SO).

Opodatkowanie prowizji właściciela strony internetowej

Właściciel strony internetowej pobiera prowizję z tytułu świadczenia usług pośrednictwa, którą powinien udokumentować fakturą wystawioną sprzedawcy towarów/usług. Nalicza ją od wartości e-voucherów zrealizowanych przez sprzedawcę.

Następnie dokonuje przelewu kwoty odpowiadającej wartości udostępnionych przez stronę internetową e-voucherów, pomniejszonej o wartość prowizji.

Świadczone przez właściciela strony usługi pośrednictwa nie zostały wymienione w ustawie o VAT ani w przepisach wykonawczych do niej jako zwolnione z opodatkowania, nie korzystają też z preferencyjnej stawki VAT. Podlegają opodatkowaniu stawką 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W momencie wystawienia faktury powstaje też przychód w podatku dochodowym z tytułu potrąconej prowizji (por. pismo KIS z 12.04.2018, 0111-KDIB1-1.4010.101.2018.2.BK).

Zmiany w opodatkowaniu VAT bonów towarowych

Dyrektywa Rady (UE) 1065/2016 z 27.06.2016, zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (DzUrz UE L 177 z 1.07.2016), wprowadziła nowe zasady opodatkowania voucherów, dzieląc je na bony:

 • jednego przeznaczenia (SPV), w przypadku których miejsce świadczenia oraz VAT należny od towarów/usług finansowanych bonem są znane już w chwili jego emisji,
 • różnego przeznaczenia (MPV), którymi można płacić za różne (różnie opodatkowane) towary/usługi.

Te pierwsze bony są opodatkowane VAT już w momencie ich sprzedaży (emisji), gdyż są traktowane na równi z przedpłatą, natomiast drugie – dopiero w momencie realizacji bonu (dostawy towaru/wykonania usługi). Państwa UE zostały zobowiązane do wdrożenia przepisów dyrektywy do końca 2018. Obecnie Parlament pracuje nad projektem ustawy dostosowującej do niej polskie przepisy o VAT (druk sejmowy nr 2904). Ustawa ta ma wejść w życie 1.01.2019.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....