Opodatkowanie sprzedaży z wykorzystaniem vouchera

Luiza Boczek doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego IUSTA

Przedsiębiorca zamierza pośredniczyć w sprzedaży towarów i usług przez swoją stronę internetową, oferując nabywcom e-vouchery i karty podarunkowe (dalej e-vouchery). Towary i usługi, które można za nie nabyć, pochodzą od różnych dostawców. Za ich sprzedaż, promocję i e-marketing na swojej stronie internetowej przedsiębiorca ma otrzymywać prowizję. Wynagrodzenie będzie wypłacać sprzedawcy towaru lub usługi niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty od kupującego.
W jaki sposób opodatkować sprzedaż e-voucherów przez internet

W opisanym modelu sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej można wyróżnić następujące etapy:

 • IS – izba skarbowa
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • zamówienie dokumentu w formie elektronicznej (e-voucher) przez kupującego na stronie internetowej,
 • otrzymanie przez właściciela strony internetowej zapłaty za e-voucher,
 • udostępnienie e-vouchera kupującemu przez stronę internetową,
 • otrzymanie przez sprzedawcę od przedsiębiorcy prowadzącego stronę internetową kwoty uzyskanej ze sprzedaży e-vouchera, pomniejszonej o prowizję,
 • realizacja e-vouchera przez kupującego u sprzedawcy towarów/usług.

Przyjrzyjmy się więc zasadom opodatkowania poszczególnych etapów transakcji.

Zamówienie e-vouchera przez kupującego

Na tym etapie nie występują skutki podatkowe u sprzedawcy towaru lub usługi i właściciela strony internetowej. Nie powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym ani obrót podlegający VAT.

Otrzymanie zapłaty za e-voucher i jego wydanie

Również w tym momencie nie powstaje przychód opodatkowany podatkiem dochodowym (ani po stronie właściciela strony internetowej/pośrednika, ani po stronie sprzedawcy towaru/usługi – w momencie otrzymania przez niego kwoty za udostępnienie e-vouchera pomniejszonej o prowizję pośrednika).

Wydanie e-vouchera nie jest równoznaczne z wydaniem towaru czy wykonaniem usługi. Poświadcza on jedynie uprawnienie posiadacza do nabycia w określonym terminie towaru/usługi. W świetle stanowiska organów podatkowych otrzymaną zapłatę za e-voucher sprzedawca powinien traktować jako zaliczkę na poczet przyszłych dostaw lub usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, wyłączoną z przychodów podatkowych na mocy art. 12 ust. 4 pkt 1 updop oraz 14 ust. 3 pkt 1 updof (zob. np. interpretacje KIS z 30.08.2018, 0113-KDIPT2-1.4011.409.2018.1.RK, i IS w Bydgoszczy z 27.02.2017, 0461-ITPB3.4510.693.2016.1.AK).

Jeśli chodzi o VAT, to opodatkowaniu nim podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami zaś – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

e-voucher nie mieści się więc w definicji towaru, lecz jest jedynie dokumentem uprawniającym do odbioru towarów/usług. Zastępuje środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary/usługi, natomiast wydanie e-vouchera następuje w zamian za wpłatę środków pieniężnych przez kupującego na rzecz właściciela strony internetowej. Jego sprzedaży nie można zatem utożsamiać z dostawą towarów podlegającą VAT (zob. interpretacja KIS z 27.04.2017, 2461-IBPP2.4512.41.2017.2.BW).

Wpłaty środków pieniężnych przez kupującego na rzecz właściciela strony internetowej/pośrednika, a w konsekwencji wydania e-vouchera nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością (zob. interpretacja IS w Warszawie z 28.09.2016, IPPP2/4512-498/16-4/DG).

Uiszczona przez klienta opłata za wydanie e-vouchera nie stanowi też zaliczki ani przedpłaty, o których mowa w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, gdyż nabywając e-voucher, wpłaca on odpowiednią kwotę za towar/usługę, które nie zostały z góry określone w sposób jednoznaczny. W momencie wydania e-vouchera nie wiadomo, z jakiego konkretnego świadczenia skorzysta jego posiadacz. Tym samym dokonana wpłata nie może być opodatkowana VAT, na mocy art. 19a ust. 8, z chwilą jej otrzymania (zob. interpretacja IS w Katowicach z 1.02.2016, IBPP2/4512-925/15/WN). 

Reasumując: wydanie e-voucherów za odpłatnością nie podlega VAT, bo nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, co potwierdza też interpretacja KIS z 14.05.2018 (0111-KDIB3-1.4012.67.2018.3.ICz).

Z tych samych względów nie powstaje też obowiązek podatkowy u sprzedawcy towaru/usługi w momencie otrzymania przez niego kwoty uzyskanej z udostępnienia e-voucherów, pomniejszonej o prowizję pośrednika (zob. pismo IS w Łodzi z 26.01.2016, IPTPP3/4512-545/15-2/MWj).

Skoro wydanie e-vouchera nie jest objęte VAT, nie stanowi też sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT. Nie podlega zatem ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej.

Realizacja e-vouchera przez kupującego

Dopiero na ostatnim etapie, tj. realizacji kuponów przez kupującego, mamy do czynienia ze sprzedażą towarów.

U sprzedawcy towarów/usług powstają przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż dochodzi do wydania rzeczy lub wykonania usługi (art. 12 ust. 3a updop oraz art. 14 ust. 1c updof).

Na tym etapie konkretyzuje się też obowiązek podatkowy w VAT. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT powstaje on z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Wydanie towarów lub wyświadczenie usługi za e-voucher podlega VAT na zasadach ogólnych wg stawek właściwych dla danego towaru/usługi. W dacie wydania towaru/wykonania usługi wystąpi obowiązek zaewidencjonowania transakcji w kasie fiskalnej.

W przypadku niezrealizowania e-vouchera w terminie u sprzedawcy towarów/usług nie powstaje obrót opodatkowany VAT. Dzień, w którym upłynął termin ważności e-vouchera, jest dniem, w którym sprzedawca uzyskuje podlegające opodatkowaniu przychody z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 12 ust. 3e updop oraz art. 14 ust. 1c updof (por. pismo KIS z 2.07.2018, 0114-KDIP2-2.4010.200.2018.1.SO).

Opodatkowanie prowizji właściciela strony internetowej

Właściciel strony internetowej pobiera prowizję z tytułu świadczenia usług pośrednictwa, którą powinien udokumentować fakturą wystawioną sprzedawcy towarów/usług. Nalicza ją od wartości e-voucherów zrealizowanych przez sprzedawcę.

Następnie dokonuje przelewu kwoty odpowiadającej wartości udostępnionych przez stronę internetową e-voucherów, pomniejszonej o wartość prowizji.

Świadczone przez właściciela strony usługi pośrednictwa nie zostały wymienione w ustawie o VAT ani w przepisach wykonawczych do niej jako zwolnione z opodatkowania, nie korzystają też z preferencyjnej stawki VAT. Podlegają opodatkowaniu stawką 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W momencie wystawienia faktury powstaje też przychód w podatku dochodowym z tytułu potrąconej prowizji (por. pismo KIS z 12.04.2018, 0111-KDIB1-1.4010.101.2018.2.BK).

Zmiany w opodatkowaniu VAT bonów towarowych

Dyrektywa Rady (UE) 1065/2016 z 27.06.2016, zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (DzUrz UE L 177 z 1.07.2016), wprowadziła nowe zasady opodatkowania voucherów, dzieląc je na bony:

 • jednego przeznaczenia (SPV), w przypadku których miejsce świadczenia oraz VAT należny od towarów/usług finansowanych bonem są znane już w chwili jego emisji,
 • różnego przeznaczenia (MPV), którymi można płacić za różne (różnie opodatkowane) towary/usługi.

Te pierwsze bony są opodatkowane VAT już w momencie ich sprzedaży (emisji), gdyż są traktowane na równi z przedpłatą, natomiast drugie – dopiero w momencie realizacji bonu (dostawy towaru/wykonania usługi). Państwa UE zostały zobowiązane do wdrożenia przepisów dyrektywy do końca 2018. Obecnie Parlament pracuje nad projektem ustawy dostosowującej do niej polskie przepisy o VAT (druk sejmowy nr 2904). Ustawa ta ma wejść w życie 1.01.2019.

Więcej na temat: „VAT”
Interpretacja MF

Komornik sądowy nie jest już podatnikiem VAT

Krzysztof Hałub
W świetle przepisów obowiązujących od 1.01.2019 komornicy sądowi nie wykonują samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, a więc nie są podatnikami tego podatku.

VAT

Wybór zwolnienia podmiotowego przez podatnika świadczącego usługi organizacji kolonii i obozów

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie organizacji kolonii i obozów. W związku z tym korzysta z procedury opodatkowania marży.
Czy może wybrać zwolnienie podmiotowe? Jeżeli tak, to czy przy ustalaniu prawa do tego zwolnienia może brać pod uwagę tylko marżę?

VAT

Co z VAT od należności zapłaconych po przejściu z metody kasowej na zwolnienie podmiotowe

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i rozliczający podatek metodą kasową zamierza od czerwca wybrać zwolnienie podmiotowe z VAT (z uwagi na to, że jego sprzedaż za rok ubiegły zmieściła się w limicie 200 tys. zł). Po wyborze zwolnienia przez pewien czas będzie otrzymywał zapłatę należności za usługi wykonane przed rezygnacją z metody kasowej, opodatkowane 23% stawką VAT.
Jak traktować te płatności? Czy powinien rozliczyć od nich VAT?

Podatki i prawo gospodarcze

Skutki wystawienia duplikatu po upływie 90 dni od określonego na pierwotnej fakturze terminu płatności

Ewelina Majewska-Howis
W kwietniu otrzymaliśmy duplikat faktury z 2018 r. Kontrahent nie zmienił pierwotnego terminu płatności, który wynosił 7 dni od daty wystawienia tamtej faktury. Niestety, w lutym 2019 r. minął termin 90 dni od daty płatności. Faktura z oczywistych względów nie została wtedy zapłacona (nie dotarła do nas), natomiast płatność uregulowaliśmy drugiego dnia roboczego po otrzymaniu duplikatu.
Czy – z uwagi na przepisy o VAT dotyczące tzw. ulgi na złe długi – mamy obowiązek skorygować VAT naliczony w deklaracji za luty (in minus), a następnie za kwiecień (in plus)? VAT z duplikatu faktury odliczyliśmy w tej deklaracji.

Podatki i prawo gospodarcze

Skutki przedwczesnego wystawienia faktur zaliczkowych

Tomasz Krywan
Spółka wystawia faktury zaliczkowe przed otrzymaniem zaliczek. Najczęściej pieniądze wpływają w ciągu 30 dni od daty wystawienia takiej faktury, zdarza się jednak, że później.
Czy konieczne jest wówczas korygowanie wystawionych faktur zaliczkowych?

Podatki i prawo gospodarcze

Import usług montażu maszyn i linii produkcyjnych – rozliczenie VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka świadczy usługi montażu, instalowania linii i ciągów technologicznych w różnych krajach UE, często korzystając z usług miejscowych podwykonawców. Montowane linie produkcyjne są trwale związane z podłożem budynku, poprzez kotwienie i przykręcanie ich za pomocą śrub do posadzki lub fundamentów. Istnieje możliwość zdemontowania elementów linii, jednak część z nich ulegnie uszkodzeniu i nie będzie się nadawała do powtórnego montażu. Demontaż może naruszyć konstrukcję fundamentu lub budynku. Każda linia produkcyjna jest opisana w indywidualnej dokumentacji projektowej.
Czy miejscem świadczenia usług przez spółkę i jej podwykonawców jest miejsce położenia nieruchomości? Czy spółka powinna wykazać import usług z tytułu zakupu usług montażu od unijnych podwykonawców?

Podatki i prawo gospodarcze

Powstanie obowiązku podatkowego w VAT z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca 26.03.2019 r. zawarł z firmą energetyczną umowę o ustanowieniu służebności przesyłu, 28.03.2019 r. otrzymał zapłatę (przed terminem płatności, który w umowie wskazano na 10.04.2019 r.), a 4.04.2019 r. wystawił fakturę.
Kiedy powstał obowiązek podatkowy w VAT?

Temat miesiąca

Jak rozliczyć VAT, gdy dochodzi do cesji umowy deweloperskiej

Konrad Piłat
Przeniesienie praw do nabycia lokalu mieszkalnego powoduje wiele pytań dotyczących zasad opodatkowania takiej transakcji podatkiem od towarów i usług. Część z nich w ostatnim czasie doczekała się rozstrzygnięcia przez orzecznictwo. Niestety, nie wszystkie.

Osoba fizyczna, która zawrze z deweloperem jedną umowę w celu zakupu mieszkania na potrzeby swoje i rodziny, nie działa w charakterze podatnika VAT. Nawet więc jeśli po pewnym czasie dokona cesji takiej umowy (np. zanim odbierze mieszkanie, uzna, że chce kupić dom), to otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie nie podlega VAT.

Zdarza się jednak, że zawierający umowę deweloperską działa w charakterze podatnika VAT. Tak będzie, gdy np. podpisuje ją z myślą, że w przyszłości sprzeda lokal albo że jeszcze przed oddaniem go do używania sceduje prawa z umowy deweloperskiej. Ma to dość skomplikowane konsekwencje w VAT. Najłatwiej wyjaśnić je na przykładzie.


VAT

Prawo do korekty deklaracji VAT-7 po zaprzestaniu działalności gospodarczej

Ryszard Kubacki
Przedsiębiorca do końca 2018 prowadził firmę handlową. Obecnie został wykreślony przez naczelnika US z rejestru podatników VAT. Okazało się, że ewidencje VAT z września ubiegłego roku zawierają błędy rachunkowe.
Czy przedsiębiorca ma prawo do korekty deklaracji VAT-7 za ten okres?

VAT

Czy odszkodowanie za grunt wywłaszczony pod drogę jest objęte zwolnieniem z VAT

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca otrzymał odszkodowanie za grunt należący do jego firmy, który jest przeznaczony pod budowę drogi. Dla gruntu nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Czy w takim przypadku można zastosować zwolnienie z VAT?

VAT

Odszkodowanie dla rolnika-podatnika VAT za grunt służący działalności gospodarczej

Aleksander Woźniak
Wywłaszczenie za odszkodowaniem z gruntu związanego z prowadzonym gospodarstwem rolnym – działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT na zasadach ogólnych – podlega temu podatkowi.

VAT

Nieodpłatne wydanie materiałów reklamowych bez VAT

Marcin Szymankiewicz
Spółka nieodpłatnie przekazuje kontrahentom drukowane materiały informacyjne i reklamowe (ulotki, broszury, katalogi, wzorniki, flagi reklamowe) dotyczące dystrybuowanych towarów, a także banery, tablice, standy reklamowe, opatrzone logo spółki.
Celem przekazania tych materiałów (zazwyczaj o wartości jednostkowej ponad 10 zł) jest informacja o towarach spółki, ich cechach jakościowych i użytkowych, zaletach technicznych oraz możliwościach zastosowania w różnych wariantach mebli i zabudowy wnętrz.
Dla kontrahentów nie mają one żadnej wartości użytkowej, nie stanowią także prezentów i nie mogą być uznane za próbki. Są przekazywane bez żadnych umów, w ilości zależnej od wartości obrotu z danym kontrahentem.
Czy ich nieodpłatne przekazanie, w związku z działalnością gospodarczą, podlega VAT?

Nie. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny,

VAT

Odliczenie VAT przy imporcie towaru otrzymanego nieodpłatnie

Tomasz Krywan
Spółka otrzymała od chińskiego kontrahenta darmowe towary, od których zapłaciła VAT z tytułu importu.
Czy z otrzymanego od agencji celnej w formie elektronicznej poświadczonego zgłoszenia celnego (PZC) podatnik może odliczyć VAT? Jeżeli tak, to w której deklaracji VAT-7?

VAT

Przekazanie składnika majątku firmie małżonka – czy podlega VAT

Tomasz Krywan
Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej prowadzą odrębne działalności gospodarcze i są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Jeden z nich chciałby przekazać urządzenie (kupione po zawarciu małżeństwa) drugiemu.
Czy w takim przypadku dojdzie do opodatkowanej VAT nieodpłatnej dostawy towarów?

Podatki i prawo gospodarcze

Czy odpłatne i nieodpłatne udostępnianie pracownikom pakietów medycznych podlega VAT

Tomasz Krywan
Spółka kupuje pakiety medyczne dla swoich pracowników. Niektórym są one udostępniane odpłatnie (za opłatą w wysokości ponoszonego przez spółkę kosztu), a innym nieodpłatnie.
Czy w takim przypadku dochodzi do świadczenia przez spółkę usług podlegających VAT?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....