Opodatkowanie sprzedaży naczepy do Rumunii

Zofia Ruwnicka

Polska firma sprzedała środek trwały (naczepę) do Rumunii. W jaki sposób powinniśmy rozliczyć tę transakcję w deklaracji VAT-7?

Jeżeli:

 • sprzedawca jest zarejestrowany jako podatnik VATUE,
 • nabywca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Rumunii (naczepa służy do jego działalności),
 • naczepa została przemieszczona (wywieziona) do Rumunii,

to transakcja ta ‒ zgodnie z art. 13 ust. 1‒2 ustawy o VAT - jest dostawą wewnątrzwspólnotową (WDT).

 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

W celu ustalenia statusu nabywcy należy uzyskać jego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany mu przez Rumunię, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej (RO).

Jeżeli podatnik posiada dowody jednoznacznie potwierdzające wywóz naczepy z Polski do innego państwa członkowskiego, dostawa ta opodatkowana jest 0% stawką VAT (art. 41 ust. 3 i art. 42 ust. 1, 3-4, 11 ustawy o VAT). Takimi dowodami są:

 • specyfikacja ładunku,
 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika odpowiedzialnego za wywóz towaru z Polski do Rumuni,
 • gdy towar wywozi bezpośrednio dostawca lub nabywca - dokument zawierający: dane dostawcy i nabywcy, adres, pod który towar jest przewożony (jeżeli jest inny niż siedziba nabywcy), określenie rodzaju towaru i ilości, potwierdzenie przyjęcia towaru przez nabywcę, rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym towar jest wywożony.

Dodatkowymi dowodami mogą być: korespondencja handlowa z klientem (w tym jego zamówienie), dokument potwierdzający zapłatę za towar, dokument ubezpieczenia transportowanego towaru itp.

WDT rozlicza się w deklaracji za okres rozliczeniowy (w opisywanym przypadku miesiąc), w którym powstał obowiązek podatkowy. Obowiązek ten powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano WDT (art. 20 ust. 1 ustawy o VAT).

Z tym że jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres podatnik nie uzyskał dokumentów wymaganych do zastosowania zerowej stawki VAT, nie wykazuje tej dostawy w ewidencji i deklaracji za ten okres. Wykazuje ją w ewidencji i deklaracji za kolejny, po następnym okresie rozliczeniowym, okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru w kraju (w przypadku naczepy 23%), jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji za ten okres nie posiada dowodów wymaganych do zastosowania zerowej stawki VAT (art. 42 ust. 12 pkt 2 ustawy o VAT).

Jeżeli więc podatnik nie posiada dowodów na dostarczenie towarów do nabywcy, to nie wykaże WDT ani w rozliczeniu za miesiąc dostawy (licząc go jako pierwszy), ani za kolejny (drugi) miesiąc, lecz dopiero za trzeci miesiąc wykazuje ją jako dostawę krajową.

Otrzymanie dowodów w późniejszym terminie upoważnia go do wykazania WDT ze stawką 0%, jednak w ewidencji i deklaracji za miesiąc, w którym dostawa ta została dokonana, co wymaga złożenia korekty deklaracji (oraz odpowiednio informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1), zgodnie
z art. 42 ust. 12a ustawy o VAT.

W grudniu 2014 r. podatnik dokonał WDT i wystawił fakturę, czyli w tym miesiącu powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dokumenty potwierdzające dostawę naczepy zgromadzi przed terminem do złożenia deklaracji VAT-7 za:

 • grudzień 2014 r. (do 26.01.2015 r., bo 25 .01.to niedziela) - to WDT ze stawką 0% wykazuje się w rozliczeniu za ten miesiąc (poz. 21 deklaracji VAT-7); nie mając dokumentów, dostawy tej nie wykazuje się w deklaracji,
 • styczeń 2015 r. (w okresie od 27.01. 2015 r. do 25.02.2015 r.), to WDT wykazuje się w deklaracji zgodnie z obowiązkiem podatkowym - przez korektę za grudzień 2014 r. Wymaga to też korekty informacji podsumowującej za grudzień 2014 r. Gdy dokumenty nie zostaną jeszcze zgromadzone, dostawy nie wykazuje się w deklaracji podatkowej,
 • luty 2015 r. (w okresie od 26.02.2015 r. do 25.03.2015 r.) - to WDT wykazuje się w deklaracji zgodnie z obowiązkiem podatkowym przez korektę VAT-7 za grudzień 2014 r. Odpowiednio koryguje się informację podsumowującą za grudzień 2014 r.

Jeżeli brak będzie dokumentów (do 25.03.), to w deklaracji za luty 2015 r. wykazuje dostawę towaru według stawki krajowej. Późniejsze otrzymanie dokumentów (po 25.03.) uprawnia do skorygowania deklaracji za luty (zmniejszenia sprzedaży krajowej i odpowiednio kwoty VAT) i jednocześnie deklaracji za grudzień 2014 r., w której ujmuje się WDT ze stawką 0% (zgodnie z datą dostawy). Dostawę tę wykazuje się również w informacji podsumowującej za grudzień 2014 r.

Gdyby naczepę sprzedano osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (niepodatnikowi), dostawę należy opodatkować jak sprzedaż krajową i ująć w deklaracji zgodnie z obowiązkiem podatkowym, czyli z chwilą dostawy towaru (art. 19a ust. 1). Wartość netto i kwotę VAT wykazuje się wówczas odpowiednio w poz. 19 i 20 deklaracji VAT-7. Nie ma tu znaczenia, że nabywcą jest obywatel z Rumunii i do tego kraju naczepa zostanie wywieziona (transakcja nie jest WDT).

Więcej na temat: „VAT”
Zmiana interpretacji

Nie tylko polski, ale też unijny VAT jest neutralny dla rozliczenia podatku dochodowego

Anna Koleśnik
Podatek od wartości dodanej zapłacony do zagranicznego US, a także naliczony przy zakupach w innych krajach UE nie jest odpowiednio przychodem ani kosztem uzyskania przychodów polskich przedsiębiorców – to najnowsze stanowisko organów podatkowych. Wcześniej przez lata twierdziły co innego, wbrew orzecznictwu sądów administracyjnych.

W myśl updop i updof do przychodów podatkowych nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług (VAT). Odpowiednio podatek naliczony (z pewnymi wyjątkami) nie jest kosztem uzyskania przychodów. Literalnie odczytując przepisy, organy podatkowe uważały jeszcze do niedawna, że wyłączenia te dotyczą tylko polskiego podatku od towarów i usług, który w ustawie o VAT jest zdefiniowany odrębnie od podatku od wartości dodanej obowiązującego w innych krajach UE (np. pisma KIS z 8.02.2019, 0111-KDIB1-1.4010.519.2018.2.SG, i 24.09.2018, KI0111-KDIB3-3.4018.5.2018.2.MS).


VAT

Obsługa krótkich wyjazdów służbowych – czy podlega procedurze VAT marża

Mateusz Kaczmarek
Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „usługi turystyczne”, co jest przyczyną sporów między podatnikami i organami podatkowymi, w sytuacjach gdy usługi związane z organizacją wyjazdów nie mają cech turystycznych w powszechnym tego słowa znaczeniu.

Zgodnie z art. 119 ust. 1–3 ustawy o VAT podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.


VAT

Rozliczanie VAT przy sprzedaży felg samochodowych

Jak jest opodatkowana VAT działalność w zakresie sprzedaży felg samochodowych?

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o VAT od 1.09.2019 podatnicy, których przedmiotem działalności gospodarczej jest m.in. handel felgami samochodowymi, nie mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego w VAT do limitu obrotów 200 tys. zł rocznie (przysługującego na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).


VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. II)

Tomasz Krywan
Nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z:

 • 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Większość tych, które będą stosowane w 2019 r., została omówiona w pierwszej części niniejszego artykułu[4], z wyjątkami dotyczącymi zmiany stawek VAT na gazety, książki i czasopisma, oraz wiążącej informacji stawkowej, które są opisane dalej.


Podatki i prawo gospodarcze

Jaka stawka VAT przy sprzedaży mieszkania wykorzystywanego na biuro spółki

Mateusz Kaczmarek
Spółka była właścicielką lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 130 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym w Warszawie. Lokal stanowił odrębną własność. Spółka użytkowała go wyłącznie na potrzeby własnej działalności gospodarczej (jako biuro), wprowadziła go do ewidencji środków trwałych i amortyzowała. Od wydatków bieżących związanych z lokalem był odliczany VAT, a kwoty netto księgowano w koszty uzyskania przychodów. Niedawno spółka sprzedała lokal. Sprzedaż podlegała VAT. Nabywcą jest czynny podatnik VAT, a nabycie nastąpiło w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
W prowadzonej dla lokalu księdze wieczystej jego przeznaczenie zostało oznaczone jako mieszkalne. Także z opisu lokalu w księdze wynika, że ma on charakter typowo mieszkalny. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się ten lokal, jako sposób korzystania wpisano „tereny mieszkaniowe”. Status budynku także oznaczono jako mieszkalny, podobnie jak status kilkudziesięciu wyodrębnionych w nim lokali (takich jak lokal spółki).
Jaka stawka VAT była właściwa dla opisanej transakcji?

Procedury

Nowy wykaz podatników VAT

Łukasz Chłond Krzysztof Hałub
Od 1.09.2019 działa jeden elektroniczny wykaz podatników VAT, udostępniony przez Szefa KAS. Ma on ułatwić przedsiębiorcom weryfikację kontrahentów.

VAT

Moment ujęcia w rozliczeniu VAT usług medycznych w ramach nadwykonań

Marcin Szymankiewicz
Przychodnia lekarska – czynny podatnik VAT – świadczy m.in. usługi opieki medycznej na rzecz NFZ, objęte zwolnieniem z VAT. Zdarza się, że w ich ramach dochodzi do tzw. nadwykonań (ponad zakontraktowaną wartość świadczeń medycznych). Są to głównie usługi ratujące życie, ale zdarzają się także nadwykonania innych usług. Przychodnia na początku każdego roku podpisuje umowę z NFZ, w której zakontraktowany jest limit jednostek danego świadczenia na ten rok. Realizując usługi, nie ma pewności, czy NFZ ureguluje należność z tytułu nadwykonań. Mogą one nie zostać opłacone (Fundusz przedstawia propozycję ugody, na którą przychodnia może się nie zgodzić).
Czy usługi opieki medycznej świadczone w ramach nadwykonań powinny być ujęte w rozliczeniu VAT w dacie faktycznego ich wykonania (tzn. konieczna jest korekta rozliczenia wstecz), czy w dacie wystawienia faktury na NFZ, po uznaniu nadwykonanych usług?

Przekazanie nieruchomości na rzecz wspólników likwidowanej spółki kapitałowej – co z VAT i CIT

Ryszard Kubacki Anna Koleśnik
W związku z likwidacją spółki z o.o. zajmującej się obrotem nieruchomościami cały jej majątek (jedynie nieruchomości) zostanie przekazany przez likwidatora na rzecz wspólników likwidowanej spółki.
Czy to przekazanie będzie podlegało VAT? Czy spółka zostanie z tego tytułu obciążona podatkiem dochodowym?

VAT

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. (cz. I)

Tomasz Krywan
Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, zakaz wystawiania faktur z NIP nabywcy do paragonów bez NIP, wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia i ograniczenie zwolnienia podmiotowego to tylko niektóre z licznych zmian przepisów ustawy o VAT, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

Nowości te wprowadzają dwie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 • z 4.07.2019 r. (dalej nowelizacja z 4.07.2019 r.),
 • z 9.08.2019 r. (dalej nowelizacja z 9.08.2019 r.).

Podatki i prawo gospodarcze

VAT od odszkodowania za przedłużające się prace budowlane

Marcin Szymankiewicz
Spółka i deweloper zawarli umowę przedwstępną sprzedaży i wykończenia lokalu niemieszkalnego. Spółka zawarła jednocześnie z inną firmą przedwstępną umowę najmu tego lokalu.
Umowa z deweloperem, przenosząca własność, miała być zawarta do końca stycznia 2019 r.
Inwestycja nie została jednak zrealizowana w terminie. Termin wydania lokalu zmieniono aneksem na 31.08.2019 r. Analogicznie zmieniono umowę najmu. Strony ustaliły, że deweloper od lutego 2019 r. do końca miesiąca, w którym podpisze akt notarialny przenoszący własność lokalu, będzie comiesięcznie wypłacał spółce równowartość miesięcznego czynszu najmu, w celu wynagrodzenia jej utraconych korzyści na skutek przesunięcia terminu świadczenia usług najmu (w zamian nie skorzysta ona z prawa odstąpienia od umowy i nie będzie żądać zapłaty kary przewidzianej w umowie przedwstępnej). Czy od otrzymanego od dewelopera odszkodowania spółka powinna odprowadzić VAT?

Zmiana prawa

Nowości w VAT od września 2019

Krzysztof Hałub
Nowa definicja pierwszego zasiedlenia, ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego i ułatwienia dla nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych to niektóre z licznych zmian w ustawie o VAT, wchodzących w życie od 1.09.2019.

VAT

Dokumenty potwierdzające WDT pobrane z portalu internetowego firmy spedycyjnej

Ewelina Majewska-Howis
Spółka dokonuje licznych WDT. Transport najczęściej odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej, która udostępnia dane dotyczące przesyłki na swoim portalu (tzw. parcel tracking). Po wpisaniu numeru przesyłki istnieje możliwość wygenerowania automatycznego raportu zawierającego następujące informacje: data nadania i odbioru, adres i dane firmy odbierającej.
Czy taki raport (niezawierający podpisów, pieczątek ani innych danych autoryzacyjnych) może stanowić potwierdzenie WDT dla celów zastosowania zerowej stawki VAT?

VAT

Rozliczenie faktury korygującej do faktury „odwrotne obciążenie”

Tomasz Krywan
W lipcu 2019 przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) wystawił fakturę korygującą zmniejszającą do faktury „odwrotne obciążenie” z grudnia 2018.
Czy w związku z tym powinien skorygować deklarację VAT-7 za grudzień 2018, czy uwzględnić tę fakturę w bieżącej deklaracji?

VAT

Ujęcie usług finansowych w deklaracji VAT

Ewelina Majewska-Howis
Spółka udziela podmiotom powiązanym oprocentowanych pożyczek. Noty odsetkowe wystawiane są kwartalnie.
W jaki sposób wykazać te noty w deklaracji VAT-7 (podatek rozliczany miesięcznie)?

VAT

Odszkodowanie z tytułu likwidacji parkingu – czy podlega VAT

Ryszard Kubacki
Spółka użytkuje parking samochodowy, który wybudowała na gruncie należącym do gminy. Gmina zaplanowała w tej samej lokalizacji inwestycję.
Czy odszkodowanie, które zostanie wypłacone przez gminę na rzecz spółki z tytułu likwidacji parkingu, będzie podlegało VAT?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....