Opodatkowanie najmu prywatnego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu


Podatnik (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą. Jako jeden z przedmiotów działalności w CEIDG wpisany jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). Działalność prowadzona jest na zasadach ogólnych – podatek liniowy. Podatnik ma nieruchomość prywatną, nieuwzględnioną w ewidencji środków trwałych firmy.
Czy jej wynajem może być opodatkowany ryczałtem?

Przychody z najmu i podnajmu traktowane są w sposób szczególny, gdyż mogą być zaliczane do 2 źródeł:

 • IS – izba skarbowa
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof,
 • źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof.

W pierwszym przypadku opodatkowane są na zasadach właściwych dla przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast w drugim mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych updof bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% (art. 1 pkt 2 uzpd).

Przychody z najmu i podnajmu stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej przede wszystkim, gdy:

 • chodzi o najem składników majątkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. środków trwałych) oraz
 • umowy najmu zawierane są w ramach działalności gospodarczej (w rozumieniu usdg).

W innych przypadkach są to przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof.

Może być tak, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wynajmu uzyskuje przychody z najmu zaliczane do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof, a więc takie, które mogą podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu. Potwierdziła to IS w Katowicach w interpretacji z 6.01.2014 (IBPBII/2/415-1044/13/HS): jeżeli (...) wnioskodawca będzie wynajmował nieruchomość mieszkalną, która nie jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą, i ponadto jeżeli umowa najmu tej nieruchomości zostanie zawarta poza prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością gospodarczą, to uzyskiwane z tego tytułu przychody mogą być kwalifikowane jako przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof, a zatem mogą podlegać opodatkowaniu według skali podatkowej albo zgodnie z wyborem wnioskodawcy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Takiego samego zdania była IS w Bydgoszczy w piśmie z 25.11.2015 (ITPB1/4511-932/15-2/AK): Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie „Najem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi” PKD 6820 Z. Wnioskodawca wynajmuje kamienicę na długi okres czasu na umowę najmu dla firmy. Dodatkowo wnioskodawca kupił apartament (...), który stanowi jego prywatny majątek, nie wprowadzony do działalności gospodarczej. Wynajmuje go okazjonalnie głównie dla wczasowiczów. Najem ten jest prowadzony poprzez umowę z biurem zakwaterowań. (...) W opisanych okolicznościach wnioskodawca, który wynajmuje 1 lokal – apartament stanowiący jego prywatny majątek – może zakwalifikować osiągany przychód do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof. Przychody z tego najmu (...) może wobec tego opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Zastrzec jednak należy, że traktowanie takich przychodów jako przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof, obarczone jest zwiększonym ryzykiem podatkowym. Prowadzenie przez osobę fizyczną działalności gospodarczej w zakresie wynajmu znacznie bowiem zwiększa prawdopodobieństwo uznania przez organy podatkowe, że w rzeczywistości osiągane przychody z wynajmu są przychodami z działalności gospodarczej. Jak czytamy w cytowanej interpretacji IS w Katowicach, organ wyjaśnia (...), że oparł swoje rozstrzygnięcie wyłącznie o przedstawione przez podatnika we wniosku zdarzenie przyszłe i przyjął argumenty podnoszone przez wnioskodawcę bez ich weryfikowania. (...) Nie można jednak wykluczyć, że naczelnik US, prowadząc w przyszłości ew. postępowanie podatkowe, po przeanalizowaniu całokształtu zebranego materiału dowodowego będzie mógł poczynić ustalenia prowadzące go do odmiennych wniosków niż zawarte w niniejszej interpretacji.

Przyporządkowanie najmu do właściwego źródła

Na kryteria zakwalifikowania najmu do 1 z 2 konkurencyjnych źródeł – działalność gospodarcza bądź najem wskazał NSA w wyroku z 5.04.2016 (II FSK 379/14). Czytamy w nim: Decydujący (...) dla tego rozróżnienia pomiędzy najmem rzeczy w ramach zarządu majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą (nazywanym także niekiedy mylnie „prywatnym” lub „osobistym”) a najmem rzeczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest zamiar samego podatnika. To on decyduje o tym, czy „powiązać” określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i oddać np. w najem. W niektórych przypadkach o tego rodzaju związaniu świadczyć będą obiektywne okoliczności, (...) np. amortyzowanie danego składnika majątku jako środka trwałego w ramach działalności gospodarczej wskazuje, że przychody z najmu należy zaliczyć do źródła przychodów z działalności gospodarczej niezależnie od stanowiska samego podatnika (por. wyrok NSA z 23.10.2013, w sprawie II FSK 2832/11) (...).

Przychody z obydwu analizowanych źródeł mają charakter zarobkowy, stały (ciągły), a także wymagają pewnej formy zorganizowania. Wobec braku zatem sformułowania przez ustawodawcę wyraźnych pozytywnych reguł klasyfikacji przychodów z najmu do 1 z 2 konkurencyjnych źródeł, decydujące znaczenie przyznać należy decyzji samego podatnika. Wymaga tego zasada określoności wynikająca z art. 217 Konstytucji RP, który wskazuje, jakie elementy musi określać ustawa, aby spełniała konstytucyjne wymogi nakładania podatków i innych danin publicznych.

Temat: „Ryczałt ewidencjonowany”
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt przy prowadzeniu indywidualnej działalności oraz dwóch spółek osobowych

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą indywidualnie i jest wspólnikiem w spółkach cywilnej oraz jawnej (innymi wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne). Czy we wszystkich trzech przypadkach może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Jak w takiej sytuacji obliczać limit opodatkowania w formie ryczałtu?

Z art. 6 ust. 4–6 uzpd wynika, że korzystanie w danym roku z opodatkowania w formie ryczałtu jest, co do zasady, możliwe tylko, jeżeli kwota przychodów uzyskanych w poprzednim roku przez podatnika lub spółkę (tj. spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych) nie przekroczyła równowartości 150 tys. euro. W 2020 ryczałt może płacić podatnik, którego przychody z 2019 nie przekroczyły 1 093 350 zł.


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Złe długi – zasady korekty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Aneta Szwęch
Od 1.01.2020 obowiązują przepisy wprowadzające zasady korygowania wyniku podatkowego w przypadku tzw. złych długów. Dotyczą one także wierzycieli i dłużników rozliczających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przepisy te zostały wprowadzone ustawą z 19.07.2019 o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (DzU poz. 1649). Mają zastosowanie do transakcji handlowych (co do zasady dostaw towarów i świadczenia usług między przedsiębiorcami), których termin zapłaty upływa po 31.12.2019.

Ponieważ w ryczałcie nie ustala się kosztów uzyskania przychodów, a podatek obliczany jest zasadniczo od przychodów, to skutki złego długu (u wierzyciela i dłużnika będącego „ryczałtowcem”) wywierają wpływ wyłącznie na przychody. Korekta – która jest prawem wierzyciela i obowiązkiem dłużnika – może nastąpić zarówno na etapie obliczania miesięcznego ryczałtu, jak i w zeznaniu podatkowym (PIT-28).


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wybór ryczałtu dla działalności indywidualnej przez wspólnika spółki, której przychody przekroczyły 250 tys. euro

Tomasz Krywan
Osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki jawnej i korzysta w związku z tym z opodatkowania podatkiem liniowym. Przychody spółki w 2018 wyniosły ok. 2 mln zł. Osoba ta w połowie roku zamierza rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą.
Czy będzie mogła wybrać jej opodatkowanie w formie ryczałtu?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Korekta przychodów nie przywróci utraconego prawa do ryczałtu

Aleksander Woźniak
Zmniejszenie przychodów w drodze korekty, która nastąpiła po upływie terminu złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, nie skutkuje przywróceniem prawa do rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tak wynika z wyroku NSA z 28.11.2018 (II FSK 3382/16).

Podatnik wg pierwotnej deklaracji PIT-28 uzyskał w 2014 przychód przekraczający ustawowy limit (obecnie jest to 250 tys. euro), co skutkowało utratą warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 1.01.2015 miał obowiązek zaprowadzenia właściwych ksiąg i opłacania PIT na ogólnych zasadach.


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zmiany w przepisach dotyczących ryczałtu ewidencjonowanego w 2019

Marcin Sądej Krzysztof Hałub
W ramach uproszczeń w przepisach podatkowych wprowadzono kilka zmian ułatwiających rozliczenia podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – i to zarówno z działalności gospodarczej, jak i z najmu składników prywatnego majątku.

Opisane poniżej zmiany wynikają z ustaw z:

 • 4.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2126),
 • 23.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2159),
 • 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244),
 • 9.11.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU poz. 2246).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Amortyzacja u ryczałtowca i po przejściu na ogólne zasady opodatkowania

Marcin Sądej
Podatnik korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego ma obowiązek ewidencjonowania oraz amortyzowania składników majątku trwałego, ale wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych nie stanowi dla niego kosztu uzyskania przychodów. Odpisy będą natomiast takim kosztem po zmianie formy opodatkowania na zasady ogólne – jednak tylko te dokonywane na bieżąco.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Różnice kursowe u ryczałtowca

Marcin Sądej
Przedsiębiorca prowadzi działalność usługową opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wykonuje także usługi na rzecz kontrahentów zagranicznych, w związku z czym otrzymuje zapłatę w walutach obcych (przeważnie w euro).
Czy w takim przypadku należy ustalać różnice kursowe? Jak je prawidłowo rozliczyć (wg jakiej stawki ryczałtu)?

Ryczałt ewidencjonowany

Limit 100 tys. zł dla przychodów z najmu u małżonków - jak liczyć

Krzysztof Hałub
O prawie do obniżonej stawki decydują łączne przychody małżonków korzystających z różnych form opodatkowania najmu.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Korekta przychodu nie przywróci utraconego prawa do ryczałtu

Aleksander Woźniak
Korekta przychodu dokonana w następnym lub kolejnym roku podatkowym nie może wpływać na ustalenie prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Kto w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnie przychód przekraczający ustawowy limit, musi założyć pkpir oraz płacić PIT na ogólnych zasadach.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zryczałtowane opodatkowanie przy obrocie kryptowalutami

Marcin Sądej
Czy przychody uzyskiwane z handlu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Nieodpłatne świadczenia u ryczałtowca

Aleksander Woźniak
Przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną 8,5% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wykorzystuje do niej pokój, który został mu użyczony.
Czy nieodpłatne użyczenie jest przychodem, a jeśli tak, to według jakiej stawki jest on opodatkowany? Czy również 8,5%?

Obrót kryptowalutami a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przychody uzyskiwane z handlu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt ewidencjonowany

Opłata recyklingowa od reklamówek u podatnika ryczałtu ewidencjonowanego

Anna Koleśnik
Przedsiębiorca prowadzi działalność usługową w zakresie handlu opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Czy pobieraną od kupujących opłatę recyklingową od toreb foliowych powinien uwzględnić po stronie przychodów objętych ryczałtem, mimo że ma ona niedefinitywny charakter, tzn. podlega wpłacie do budżetu państwa?

Tak. Od 1.01.2018 przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego pobierają opłatę recyklingową od lekkich torb na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczonych do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. Opłata stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na rachunek budżetu do 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana (art. 40c ustawy z 13.06.2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, DzU z 2018 poz. 150).


Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałtowe opodatkowanie przychodów serwisu komputerowego

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca prowadzący serwis komputerowy rozważa zmianę formy opodatkowania (obecnie jest to podatek liniowy) na ryczałt.
Czy taka zmiana jest możliwa, a jeżeli tak, jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do osiąganych przez niego przychodów?

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać m.in. podatnicy wymienieni w art. 8 ust. 1 uzpd. Wyłączenie nie dotyczy jednak podatników osiągających przychody ze świadczenia usług serwisów komputerowych, tj. klasyfikowanych na gruncie stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 w grupowaniu o symbolu 95.11.10.0 (obejmującym usługi naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych).


Ryczałt ewidencjonowany

Przychody z wynajmu objęte wyższym ryczałtem

Krzysztof Hałub
Osoby, które z tzw. prywatnego wynajmu uzyskają przychody przewyższające 100 tys. zł, od nadwyżki zapłacą zryczałtowany podatek wg stawki 12,5%.

W 2017 przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – o ile umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej – mogą być objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów na podstawie art. 6 ust. 1a uzpd. Stawka ryczałtu wynosi 8,5% przychodów, bez względu na ich wielkość (art. 12 ust. 3 pkt 1 lit. a uzpd).


Ryczałt ewidencjonowany

Wynajem lokalu użyczonego przez kontrahenta a korzystanie z ryczałtu

Tomasz Krywan
Przedsiębiorca (osoba fizyczna) korzysta z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeden z jego kontrahentów zaproponował, że w rozliczeniu za wierzytelność (w miejsce zapłaty za usługę) odda mu do użytkowania lokal, który przedsiębiorca będzie mógł wynajmować.
Czy przychody z wynajmu może on opodatkować w formie ryczałtu?

Ryczałt ewidencjonowany

Usługi transportowe w działalności – różne stawki ryczałtu

Grzegorz Gębka
Nasz klient prowadzi jednoosobową działalność w zakresie usług transportowych – wozi ładunki ciężarówką. Jeździ też taksówką osobową.
Czy z PIT może rozliczać się ryczałtem, stosując różne stawki do tych usług?

Ryczałt ewidencjonowany

Przychód ze sprzedaży składników majątku po likwidacji firmy

Ewa Hrebin
Podatnik ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w grudniu 2014 r. zlikwidował działalność gospodarczą. Pozostały mu na stanie niesprzedane towary i środek trwały (samochód dostawczy), na które teraz znalazł kupca.
Jak opodatkować ich sprzedaż?

"Ryczałtowiec" na dzień likwidacji działalności sporządza spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków (remanentem nie obejmuje się wyposażenia).


Ryczałt ewidencjonowany

Jak opodatkować odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu za najem mieszkania

Ryszard Kubacki
Nasz klient uzyskuje przychody z najmu prywatnego. Płaci z tego tytułu 8,5% ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Niekiedy najemcy płacą mu odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu.
Czy one także są opodatkowane ryczałtem?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....