Opodatkowanie działalności gospodarczej parafii

Mateusz Kaczmarek doradca podatkowy

Parafia rozpoczęła działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług marketingowych na rzecz wydawcy kwartalnika – pisma o tematyce religijnej, o zasięgu ogólnopolskim, adresowanego głównie do osób związanych z Kościołem Katolickim. Osoba reprezentująca parafię (proboszcz) zawarła umowę z wydawcą, w której zobowiązała się podejmować stałe działania na rzecz zwiększania sprzedaży, za wynagrodzeniem (określonym jako procent od stopy wzrostu przychodów ze sprzedaży pisma). Realizacja tej umowy będzie stanowić znikomą część ogólnej działalności parafii. Nie wykonuje ona innej działalności o charakterze gospodarczym.
Czy parafia ma obowiązek prowadzenia księgowości dla celów podatkowych tylko w zakresie rozpoczętej działalności gospodarczej, czy w zakresie wszelkich jej spraw majątkowych, wliczając w to „tacę” i „kolędę”? Czy w związku z działalnością gospodarczą zobowiązana jest do płacenia podatków także, gdy przeznacza je w całości na typowo kościelną działalność?

Stosunki prawne i majątkowe, a więc i podatkowe, pomiędzy Kościołem i Państwem reguluje ustawa z 13.05.1994 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2018 poz. 380, dalej uspk). W jej art. 3 przyjęto zasadę, że Kościół podlega polskiemu prawu powszechnemu, o ile uspk nie stanowi inaczej i o ile nie stoi ono w sprzeczności z zasadami wynikającymi z uspk.

 • IS – izba skarbowa
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Kościół Katolicki składa się z wielu podmiotów prawa (parafie, diecezje, metropolie itd., w sumie kilkadziesiąt rodzajów), które są ze sobą powiązane licznymi więzami wynikającymi z kościelnych praw i zwyczajów, ale z punktu widzenia państwa pozostają odrębnymi od siebie osobami prawnymi (art. 5 ust. 1 i art. 11 uspk), a w szczególności wzajemnie nie odpowiadają za swoje zobowiązania, tj. każda odpowiada wyłącznie za swoje własne. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 5 uspk osobą reprezentującą parafię jest proboszcz lub administrator parafii.

Zasadnicze cele działalności (cele statutowe) Kościoła dotyczą obszarów kultu religijnego, katechezy i szkolnictwa, duszpasterstwa, organizacji kościelnych i stowarzyszeń katolickich, misji charytatywno-opiekuńczych, budownictwa sakralnego, cmentarzy, chrześcijańskiej kultury i środków masowego przekazu (por. m.in. art. 15–51 uspk).

Kościelne osoby prawne mają zdolność prawną, w tym prawo nabywania, posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, nabywania i zbywania innych praw oraz zarządzania swoim majątkiem (art. 52 uspk).

Kluczowe przepisy podatkowe dotyczące Kościoła Katolickiego zostały zawarte w art. 55–56 uspk, które stanowią, że majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym, jednak kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej i w tym zakresie nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych.

Ponadto dochody z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz inwestycje sakralne, a także te remonty i inwestycje kościelne, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

Bez podatków od majątku

Kościelne osoby prawne korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości z wyjątkiem przypadków, gdy nieruchomości (lub ich części) są zajmowane na potrzeby działalności gospodarczej. Podobna zasada obowiązuje dla należności celnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej (także PCC – w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o PCC, zgodnie z którym zwrot „opłata skarbowa” użyty w przepisach w zakresie dotyczącym czynności cywilnoprawnych opodatkowanych PCC należy rozumieć jako „podatek od czynności cywilnoprawnych”). Nabywanie rzeczy i praw majątkowych – o ile nie są przeznaczone do działalności gospodarczej – przez kościelne osoby prawne co do zasady jest więc wolne od tych obciążeń.

Działalność gospodarcza parafii

Niewątpliwie działalność marketingowa jest działalnością gospodarczą. Jak wynika z pytania, ma ona charakter zorganizowany i ciągły, usługowy i zarobkowy, a tym samym spełnia definicję działalności gospodarczej zawartą w art. 3 Pp, zgodnie z którym działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Zabiegi marketingowe mające doprowadzić do wzrostu popytu na określony produkt, jeśli są świadczone na ww. warunkach, stanowią działalność gospodarczą bez względu na to, w jak bliskim związku pozostają ze statutową działalnością parafii i na co zostaną wydane zarobione na tej działalności pieniądze.

Prowadzenie księgowości

Przytoczone przepisy uspk wyraźnie wskazują, że niegospodarcza (statutowa) działalność Kościoła jest traktowana przez Państwo bardzo ulgowo, podczas gdy działalność stricte gospodarcza – nie aż w takim stopniu.

Przede wszystkim w zakresie tej pierwszej parafia jest zwolniona z podatku dochodowego i nie musi prowadzić ksiąg podatkowych – niegospodarczej działalności statutowej parafii, w tym „tacy” i „kolędy”, księgować nie trzeba.

Jednocześnie, ponieważ zwolnienie nie dotyczy działalności gospodarczej, mają do niej zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące. Art. 9 ust. 1 updop stanowi, że podatnicy, a więc i Parafia, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wnip informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Przepis ten odnosi się też do parafii, ale tylko w zakresie, w jakim prowadzi ona działalność gospodarczą. Także art. 3 pkt 4 Op odsyła do odrębnych przepisów dotyczących obowiązków podatników związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 uor kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób. Nie można interpretować tego przepisu w ten sposób, że kościelna osoba prawna ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmujących całokształt działalności (gospodarczej i niegospodarczej) tylko dlatego, że prowadzi (również) tę pierwszą.

W takim przypadku dyspozycja tej normy prawnej byłaby skrajnie nieproporcjonalna do zaistniałej przesłanki (działalność gospodarcza z reguły stanowi marginalną część całkowitej działalności kościelnych osób prawnych oraz ich majątku). Ponadto naruszałoby to art. 55 ust. 2 uspk, którego celem było uwolnienie kościelnych osób prawnych od obowiązków ewidencyjnych (księgowych) w zakresie, w jakim wykonywane przez nie czynności i posiadany majątek nie są związane z działalnością gospodarczą.

Natomiast przyjęcie interpretacji, że osoby te mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych jedynie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jest spójne z ww. przepisami uspk oraz updop.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4a updop wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych z niegospodarczej działalności statutowej. W tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Op.

Redakcja tego przepisu budzi wątpliwości, ponieważ w jednym szczególe odbiega od zapisu z art. 55 ust. 2 uspk. Posłużono się w nim bowiem terminem „niegospodarcza działalność statutowa”, a nie po prostu „działalność niegospodarcza”, jak w uspk, a to może sugerować, że zwolnienie z prowadzenia księgowości dotyczy nie działalności niegospodarczej Kościoła w ogóle, ale tylko tej, która dodatkowo jest działalnością statutową, przy czym ta ostatnia nie została zdefiniowana.

Przykładowo w interpretacji z 3.04.2018 (0114-KDIP2-1.4010.76.2018.1.BC) KIS uznała, że prowadząc działalność gospodarczą oraz działalność niegospodarczą, ale inną niż statutowa, kościelna osoba prawna będzie zobowiązana do prowadzenia w tym zakresie dokumentacji podatkowej (księgowości). Jedynie w przypadku niegospodarczej działalności statutowej nie będzie miała takiego obowiązku.

Z takim wnioskowaniem nie sposób się jednak zgodzić. Między updop a uspk istnieje oczywista kolizja, którą bez wątpienia należy rozstrzygnąć na korzyść tej ostatniej zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali.

Kwestia ta w opisanym przypadku nie ma najprawdopodobniej większego znaczenia, gdyż z pytania nie wynika, by parafia prowadziła niestandardową działalność, odbiegającą od zwykłej działalności Kościoła, którą można by było nazwać „niestatutową”.

Podsumowując: w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej parafia zobowiązana jest do prowadzenia księgowości wymaganej przez przepisy podatkowe oraz uor, natomiast w zakresie pozostałej działalności nie ma takiego obowiązku i jest związana wyłącznie wytycznymi kościelnymi (por. interpretacje IS w Poznaniu z 5.04.2016, ILPB4/4510-1-48/16-2/DS, oraz Katowicach z 9.06.2015, IBPBI/2/4510-231/15/MS, 22.10.2013, IBPBI/2/423-1001/13/PP, i 2.07.2012, IBPBI/2/423-349/12/CzP).

Podatki w działalności gospodarczej parafii

Wolne od CIT są dochody kościelnych osób prawnych, a także spółek, których udziałowcami są wyłącznie kościelne osoby prawne, z działalności niestatutowej, w tym zwłaszcza działalności gospodarczej, w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze (art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b oraz pkt 4b updop).

Występuje tu więc ponownie problem podziału działalności kościelnej nie tylko na gospodarczą i niegospodarczą, ale dodatkowo na niegospodarczą statutową, co nie znajduje pokrycia w uspk.

W przytoczonym przepisie updop brakuje ponadto jasnego wskazania w katalogu wydatków uprawniających do zwolnienia z CIT wydatków na remonty, podczas gdy uspk wymienia je wprost. Zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami wykładni prawa w razie kolizji updop z uspk wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść tej ostatniej.

Trzeba pamiętać, że ww. zwolnienie zostało dodatkowo uwarunkowane tym, by dochody:

 • nie pochodziły m.in. z produkcji elektroniki, paliwa, tytoniu (i wielu innych enumeratywnie wskazanych produktów) ani ze świadczenia usług leasingowych,
 • zostały faktycznie wydatkowane na wskazane w przepisie cele; w przypadku wydatkowania ich na inne cele powstaje obowiązek zapłaty podatku (art. 17 ust. 1a–1b updop).

W przepisach wskazano dodatkowo pewne kategorie wydatków, które mogą być pokryte z dochodów zwolnionych z CIT, choć tylko pośrednio służą wskazanym w przepisach celom – chodzi m.in. o nabywanie środków trwałych albo określonych papierów wartościowych (art. 17 ust. 1b i 1e updop).

Reasumując: dochody wydatkowane przez parafię na cele „zwykłej” działalności kościelnej korzystają co do zasady ze zwolnienia z CIT. Niemniej warto sprawdzać, czy określone zakupy korzystają z tego przywileju na podstawie uspk i updop, czy tylko tej pierwszej (w przypadku sprzeczności z updop pojawia się ryzyko sporu z organami podatkowymi i wskazane byłoby wystąpienie o indywidualną interpretację przepisów podatkowych).

W uspk brak jest wzmianki nt. podatku od towarów i usług, co oznacza, że w stosunku do kościelnych osób prawnych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy regulujące VAT. Art. 15 ust. 1–2 ustawy o VAT jednoznacznie przesądza, że parafia, wykonując działalność gospodarczą, staje się podatnikiem VAT i musi ten podatek odpowiednio ewidencjonować i rozliczać.

Mogą być wątpliwości, czy parafia staje się vatowcem tylko z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też całokształtu działalności (np. czy musi zapłacić VAT od sprzedaży działki budowlanej niezwiązanej z działalnością gospodarczą i nabytą przed jej rozpoczęciem?).

Uważam, że tylko te czynności podlegają VAT, które wykonywane są przez parafię działającą w charakterze podatnika, czyli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
CIT i PIT

Opłata recyklingowa za 2018 kosztem w 2019

Krzysztof Hałub
Do 15.03.2019 przedsiębiorcy po raz pierwszy wpłacą do budżetu nałożoną w ubiegłym roku opłatę recyklingową (od toreb foliowych). Stanowiła ona ich przychód w 2018, ale koszt podatkowy z tego tytułu powinni wykazać w bieżącym roku.

Zeznanie roczne

Spóźniony PIT małżonków nie udaremni wspólnego rozliczenia

Krzysztof Hałub
Od 2019 zniknął jeden z warunków preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci – złożenie zeznania rocznego w ustawowym terminie (30 kwietnia).

CIT

Koszty noclegów osób zatrudnionych na umowy zlecenia

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych na terenie całej Polski. Pracowników zatrudnia m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia). Pokrywa im koszty noclegów w obiektach hotelowych lub zakwaterowania w najmowanych mieszkaniach. Z umów zlecenia jednoznacznie wynika obowiązek pokrywania przez spółkę tych wydatków. Są one udokumentowane fakturami wystawianymi na spółkę lub zawartymi przez nią umowami najmu. Nie obciążają zleceniobiorców.
Czy stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?

CIT i PIT

Czy PCC pobrany przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową jest kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
W lutym podjęto uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 w zw. z art. 563 oraz art. 581 Ksh. Zawarto także umowę spółki komandytowej będącej następcą prawnym przekształcanej spółki. Wspólnikami będą te same osoby – osoba fizyczna (przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe) i spółka z o.o. Notariusz pobrał PCC, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f w zw. z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC od wartości wkładów (rozumianych jako aktywa spółki) do spółki przekształconej, w części, która nie była uprzednio opodatkowana PCC. Podatek ten został wpłacony z rachunku spółki jawnej.
Czy stanowi on dla wspólników (proporcjonalnie do udziałów w zyskach spółki jawnej) koszt uzyskania przychodu?

Rachunkowość

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania CIT a wynikiem brutto

Pozycja 2.6 dodatkowych informacji i objaśnień wg zał. nr 1 do uor „Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (od osób prawnych – przyp. red.) a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto” jest – jak wiadomo – jedynym elementem informacji dodatkowej, którego postać została ujednolicona (ustrukturyzowana).
Czy wszystkie jej pola wymagają wypełnienia?

Nie. Tę pozycję dodatkowych informacji i objaśnień wypełniają tylko podatnicy CIT. Jak obrazuje tabela, pola:

 • „Rok bieżący – wartość z zysków kapitałowych” i „Rok bieżący – wartość z innych źródeł przychodów”,
 • „Rok poprzedni”,

mają charakter opcjonalny, czyli nie są obowiązkowe. Od decyzji jednostki zależy, czy wypełni te pozycje, czy nie. Obowiązkowe jest tylko wypełnienie pól „Rok bieżący – wartość łączna” oraz „Rok bieżący – podstawa prawna”, jeśli dotyczą przychodów lub kosztów roku bieżącego opiewających na kwotę 20 tys. zł lub więcej. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dotyczące sporządzania e-sprawozdań finansowych, zamieszczonych na stronie internetowej www.mf.gov.pl.


Rachunkowość

Rozliczenie przez jednostki małe różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto

Jesteśmy spółką z o.o. zaliczoną do małych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Sporządzamy sprawozdanie finansowe (sf) zgodnie z zał. nr 5 do uor. Wykaz dodatkowych informacji i objaśnień zawartych w tym załączniku nie zobowiązuje nas do rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. Natomiast dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów struktura logiczna sf, a ściślej dodatkowych informacji i objaśnień, przewiduje w odniesieniu do jednostek małych przedstawianie w ustrukturyzowanej formie rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto.
Czy mamy zatem obowiązek przedstawiania tej informacji, a jeżeli tak – jaka jest tego podstawa prawna?

Istotnie, struktura logiczna sf sporządzanego zgodnie z zał. nr 5 do uor, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, przewiduje możliwość przedstawienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. Obowiązek taki dotyczy jednak tylko jednostek sporządzających sf zgodnie z zakresem informacyjnym określonym w zał. nr 1 do uor (poz. 2.6).


Preferencje w CIT i PIT

Nowe odliczenia od dochodu do opodatkowania

Aleksander Woźniak
W podatkach dochodowych pojawiły się nowe możliwości odliczeń od podstawy opodatkowania. Jedna z nich dotyczy darowizn rzeczowych na szkoły zawodowe, druga – kosztów przyłączenia aptek i punktów aptecznych do e-systemu.

Z drugiej ulgi można korzystać tylko w rozliczeniu za 2018, z pierwszej – począwszy od rozliczenia za 2019. Obie preferencje przewidziano zarówno dla podatników PIT, jak i CIT.

Darowizny dla publicznych placówek kształcenia zawodowego: Prawo do odliczania darowizn dla publicznych placówek prowadzących kształcenie zawodowe wprowadziła ustawa z 22.11.2018 o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2245).


Zwolnienia

Odszkodowania za zniszczenie składnika majątku firmy bez PIT i CIT

Anna Koleśnik
Wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkody w niebędącym samochodem osobowym środku trwałym od 1.01.2019 są przychodem wolnym od podatku, o ile zostaną przeznaczone na remont lub zastąpienie utraconego składnika nowym.

Zmianę taką wprowadziła nowelizacja updof i updop z 9.11.2018 (DzU poz. 2244).

Zwolnienie ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po 31.12.2018, również w odniesieniu do podatników CIT, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym (art. 39 ustawy nowelizującej). A zatem odszkodowania wypłacone w 2019 za szkody powstałe w 2018 nie są nim objęte.


PKWiU 2008 wciąż obowiązuje w podatkach

Do końca 2019 wydłużono stosowanie „starej” PKWiU 2008 do celów opodatkowania: VAT, PIT, CIT, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.


Exit tax

Więcej czasu na zapłatę podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków

Termin złożenia deklaracji na tzw. exit tax należny za miesiące od stycznia do maja 2019 został przedłużony do 7.07.2019. Najpóźniej tego dnia trzeba też będzie zapłacić podatek (PIT lub CIT) za te okresy.

Tak wynika z rozporządzenia MF z 31.01.2019 w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (DzU poz. 197).


CIT i PIT

Użyczenie nieruchomości spółce jawnej przez wspólnika – czy powstaje przychód

Anna Koleśnik
Wspólnikami spółki jawnej są dwie spokrewnione ze sobą osoby (ojciec i syn).
Jakie skutki w PIT będzie miało użyczenie spółce nieruchomości (lokal użytkowy) stanowiącej prywatną własność ojca?
Czy po stronie wspólników powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń do opodatkowania?

Do przychodów podatkowych zalicza się – na mocy art. 14 ust. 2 pkt 8 updof – wartość otrzymanych przez podatników PIT rzeczy lub praw, a także innych świadczeń:

 • w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie,
 • nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych.

Wycenia się je zgodnie z art. 11 ust. 2 i 2a updof.


PIT

Wynagrodzenie byłego wspólnika z tytułu zakazu konkurencji jako koszt podatkowy

Marcin Sądej
Wypłaty dla byłej wspólniczki na podstawie umowy o zakazie konkurencji to koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów.

Taki wniosek wynika z interpretacji KIS z 8.05.2018 (0114-KDIP3-1.4011.71.2018.1.KS1).

Podatnik podpisał umowę o zakazie konkurencji z byłą wspólniczką, w której zobowiązała się ona – przez 11 lat – nie prowadzić na terenie powiatu działalności konkurencyjnej, w tym nie świadczyć żadnych usług konkurencyjnych, oraz nie pełnić żadnych funkcji w konkurencyjnych przedsiębiorstwach. Nabrał wątpliwości, czy wynagrodzenie wypłacane byłej wspólniczce w ramach tej umowy może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.


CIT i PIT

Niezapłacone zobowiązania likwidowanej spółki nie są przychodem podatkowym

Anna Koleśnik
W spółce z o.o. trwa postępowanie likwidacyjne. Jest prawdopodobne, że środki zgromadzone przez likwidatorów w ramach tego postępowania nie wystarczą na pokrycie jej wszystkich zobowiązań pieniężnych wobec kontrahentów. Na dzień zakończenia likwidacji w spółce mogą więc pozostać niespłacone nieprzedawnione zobowiązania.
Czy stanowią one przychód do opodatkowania CIT?

Nie, co potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych.

Umorzone zobowiązania, w tym także z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z wyjątkiem umorzonych pożyczek z FP, stanowią przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 updop i art. 14 ust. 2 pkt 6 updof. Przychód ten powstaje w dacie umorzenia. W przypadku zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług (zawierających VAT) przychodem podatkowym jest pełna kwota zobowiązania, zawierająca również VAT (kwota brutto umorzonej wierzytelności). Nie ma znaczenia, czy dłużnik zaliczył to zobowiązanie do swoich kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto, czy brutto (wyrok WSA z 10.05.2017, I SA/Gd 345/17, interpretacja KIS z 31.05.2017, 0111-KDIB1-2.4010.99.2017.1.BG).


PIT

Przerwa w wynajmie a prawo do amortyzacji całej powierzchni nieruchomości

Aleksander Woźniak
Podatnik PIT jest właścicielem budynku z lokalami przeznaczonymi wyłącznie na wynajem. Stara się znaleźć najemców na wszystkie lokale (poprzez banery, oferty w internecie, współpracę z biurami pośrednictwa nieruchomości), jednak część powierzchni ciągle pozostaje niewynajęta.
Czy mimo braku najemców na niektóre lokale może amortyzować dla celów podatkowych całość powierzchni przeznaczonej na wynajem, czy tylko tę część, która jest aktualnie wynajęta?

Podatnik może amortyzować całość powierzchni przeznaczonej docelowo na wynajem. Mogłoby się wydawać, że przeszkodą jest tu art. 22f ust. 4 updof, jednak może być on interpretowany na 2 sposoby.

Wspomniany artykuł mówi, że jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej bądź wynajmowana lub wydzierżawiana, to odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w wysokości ustalonej od wartości początkowej nieruchomości (budynku) odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmowanej lub wydzierżawianej, do ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości, budynku lub lokalu.


Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów – obowiązki księgowe i skutki podatkowe

Ewa Hrebin
Od 1.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe uleg- ło z mocy prawa przekształceniu w prawo własności. Wiąże się to zarówno z obowiązkami w zakresie rachunkowości – o ile podmiot, który w ten sposób nabędzie własność gruntu, prowadzi księgi rachunkowe – jak i z obowiązkami podatkowymi – w zakresie VAT, CIT bądź PIT.

Przekształcenie z mocy prawa – następujące na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (znowelizowanej ustawą z 6.12.2018 r.) dotyczy jedynie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, do których ustanowiono prawo wieczystego użytkowania, niezależnie od tego, kto to prawo posiadał.

Grunty, do których prawo podlega przekształceniu, definiuje art. 1 ust. 2 ustawy z 20.07.2018 r. Są to nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 • mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....