Opłaty klimatyczne w księgach rachunkowych


W jaki sposób powinny być ujęte w księgach rachunkowych opłaty klimatyczne pobierane przez hotel na rzecz gminy?

Opłaty klimatyczne nazywane też taksami klimatycznymi obejmują 2 kategorie opłat – miejscową i uzdrowiskową. Obie zaliczane są do opłat lokalnych, które może wprowadzić rada gminy (art. 1 pkt 5 i 5a oraz art. 17 ust. 1 i 1a upol).

  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • upol – ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych (za każdą rozpoczętą dobę pobytu) w miejscowościach:

  • mających korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe,
  • znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Z kolei opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych (również za każdą rozpoczętą przez te osoby dobę pobytu) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska.

W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych przez pojęcie doby pobytu należy rozumieć dzień kalendarzowy, zaś same opłaty klimatyczne powinny być pobierane za każdy pełny dzień pobytu osoby fizycznej w miejscowości uzdrowiskowej (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z 27.04.2011, I SA/Bd 76/11). Od osób, od których pobrano opłatę uzdrowiskową, nie pobiera się już opłaty miejscowej. Ponadto opłat klimatycznych nie pobiera się od:

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego w Polsce (pod warunkiem wzajemności),
  • osób przebywających w szpitalach,
  • osób niewidomych i ich przewodników,
  • podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową (uzdrowiskową),
  • zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Opłaty klimatyczne – jako że są należne za każdy dzień pobytu, trwającego dłużej niż dobę – nie mogą być pobierane „z góry” za cały okres planowanego pobytu, w pierwszym jego dniu. Pod uwagę powinna być bowiem brana rzeczywista, a nie przewidywana (deklarowana) liczba dni pobytu (urlopu) określonej osoby fizycznej w danej miejscowości uzdrowiskowej. W praktyce opłaty klimatyczne są pobierane ostatniego dnia pobytu, za cały okres przebywania w określonej miejscowości (zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat klimatycznych określa uchwała rady gminy).

Opłaty klimatyczne mogą być w imieniu gminy pobierane – za wynagrodzeniem – przez inkasentów (tj. wskazane przez nią w uchwale osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które posiadają, zarządzają, prowadzą: ośrodki wypoczynkowe, hotele, motele, pensjonaty, domy wczasowe, domy wycieczkowe, domki letniskowe, ośrodki szkoleniowe, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, campingi, pola namiotowe, sanatoria oraz zakłady uzdrowiskowe). Ich otrzymanie powinno być potwierdzone pokwitowaniem lub – na zasadzie dobrowolności – paragonem fiskalnym, stanowiącym wydruk z kasy rejestrującej.

Na inkasentach ciąży obowiązek wpłaty we właściwym terminie pobranych opłat klimatycznych na rachunek bankowy gminy lub w jej kasie.

Pobór w imieniu gminy opłat klimatycznych, za który przysługuje wynagrodzenie prowizyjne (kalkulowane jako procent zainkasowanych i terminowo odprowadzonych na rzecz gminy kwot z tytułu ww. opłat), stanowi świadczenie usług na rzecz gminy i podlega VAT na zasadach ogólnych (VAT należy kalkulować metodą „w stu”). Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT przez świadczenie usług należy rozumieć świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu albo nakazem wynikającym z mocy prawa. Czynność tę inkasent będący podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług wypoczynkowych, turystycznych, szkoleniowych lub zdrowotnych powinien udokumentować fakturą VAT, wystawioną na rzecz organu administracji samorządowej.

Operacje gospodarcze związane z poborem i wpłatą opłat klimatycznych na rzecz gminy wymagają ujęcia w księgach rachunkowych wyznaczonego inkasenta tej opłaty (o ile prowadzi on księgi rachunkowe):

1. Zapłata przez osobę fizyczną (wczasowicza) opłaty klimatycznej

Wn konto 10 „Kasa” lub 24 „Pozostałe rozrachunki – pobrana opłata”

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki – zobowiązanie wobec gminy”

2. Rozliczenie z gminą wpływów z tytułu zainkasowanych opłat klimatycznych (po odliczeniu wynagrodzenia za inkaso)

Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki – pobrane opłaty”

Ma konto 10 „Kasa” lub 13 „Rachunki i kredyty bankowe”

3. Wystawienie faktury VAT na rzecz gminy z tytułu świadczenia na jej rzecz usługi inkasa opłat klimatycznych

Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki – zobowiązania wobec gminy”

Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (VAT).

Opłata klimatyczna jako koszt podróży służbowej

Opłata klimatyczna może stanowić uzasadniony wydatek poniesiony przez pracownika w ramach realizowanej przez niego podróży służbowej do miejscowości uzdrowiskowej w celach szkoleniowych (konieczny do wykonania zleconego mu przez pracodawcę określonego zadania służbowego).

Zwrot na rzecz pracownika kosztów opłaty klimatycznej wymaga ujęcia w ewidencji księgowej pracodawcy (firmy zlecającej pracownikowi odbycie podróży służbowej):

Wn konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”

Ma konto 10 „Kasa” lub 13 „Rachunki i kredyty bankowe”.

Z kolei rozliczenie przez pracodawcę kosztów poniesionej przez pracownika w ramach odbywanej przez niego podróży służbowej opłaty klimatycznej (na podstawie przedstawionego przez pracownika pokwitowania lub paragonu otrzymanego od inkasenta) przedstawia się następująco:

Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (podróże służbowe) lub odpowiednie konto zespołu 5

Ma konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”.

Więcej na temat: „Księgi rachunkowe”
Księgi rachunkowe

Trwałe odłączenie komponentów środka trwałego – ujęcie w księgach

Marek Barowicz
Często zdarza się, że komponenty środka trwałego są wymieniane, dołączane do niego lub odłączane i następnie likwidowane bądź sprzedawane. Przyjrzyjmy się księgowym skutkom takich operacji.

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów składek ZUS osoby współpracującej

Tomasz Krywan
Właściciel firmy (indywidualna działalność gospodarcza) zatrudnił na umowę o pracę swojego ojca. Obaj mają ten sam adres zamieszkania, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Składki ZUS w takim przypadku w całości pokrywa pracodawca.
Czy poprawne będzie ujęcie w kosztach działalności gospodarczej całości składek ZUS w kolumnie 13 pkpir?

Rachunkowość

Odpis nadpłat z tytułu dochodów budżetowych

Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Prosimy o wyjaśnienie, czy odpis nadpłaty dochodów budżetowych – zarówno dotyczącej dochodów roku bieżącego, jak i lat ubiegłych – należy ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na stronie Wn konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji ze stroną Ma konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Jak ująć odpis nadpłaty dochodów budżetowych z lat poprzednich, ujętych w roku przypisania na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Księgi rachunkowe

Jak złożyć w KRS sprawozdanie finansowe przekształconej spółki

Agnieszka Baklarz
Nasza spółka z o.o. 16.03.2019 została przekształcona w spółkę komandytową. Sporządziliśmy e-sprawozdanie finansowe spółki przekształconej, jednak nie wiemy, w jaki sposób (technicznie) złożyć je w repozytorium dokumentów finansowych KRS. Próbowaliśmy korzystać z opcji bezpłatnego zgłaszania, lecz wyświetlił się komunikat „Nie znaleziono KRS”.
Co robić w takim przypadku?

Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować fakturę na dostawę z transportem, gdy nabywca towarów na Allegro korzysta z pakietu Smart

Agnieszka Baklarz
Wykupiliśmy na portalu Allegro pakiet Smart (pakiet przesyłek do wykorzystania). Kupujemy tam towary do firmy. Na fakturze od sprzedawcy został wyszczególniony towar oraz usługa transportowa, której kosztów nie ponieśliśmy w związku z posiadanym pakietem Smart.
Jak zaksięgować taką fakturę? Czy koszty transportu netto przy usłudze Allegro Smart będą kosztem podatkowym, a jednocześnie „rabat” w kwocie brutto udzielony na usługę transportową będzie przychodem podatkowym? Czy zaksięgować tylko towar, a pominąć koszty transportu wykazane na fakturze?

Księga przychodów i rozchodów

Materiały zużyte przy świadczeniu usług weterynaryjnych – ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Leki, opatrunki, ubranka pooperacyjne, strzykawki i inne środki medyczne, a także karma dla zwierząt po operacji stanowią materiały podstawowe bądź pomocnicze i powinny być objęte spisem z natury.

Księgi rachunkowe

Deputaty pracownicze – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Mamy tu do czynienia z przekazaniem pracownikom świadczenia w naturze (wytwarzanych w firmie produktów) – tzw. deputatu – które jest elementem wynagrodzenia za pracę.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym urzędu gminy

Jesteśmy urzędem gminy. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Księgi rachunkowe

Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia za pracę – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
W związku z nadzwyczajną sytuacją pracownik zwrócił się do pracodawcy o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia.
Jakie są skutki (podatkowe i księgowe) wypłacenia mu takiej zaliczki?

Na wniosek pracownika pracodawca może przekazać mu zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie zaliczkowe) za dany okres (miesiąc). Wypłacona zaliczka pomniejsza przyszłe wynagrodzenie za dany miesiąc. Stanowi częściowe spełnienie przez pracodawcę świadczenia przed terminem jego wymagalności. Wypłacone pracownikom kwoty podlegają zarachowaniu na poczet wynagrodzenia należnego za okres obrachunkowy, a zasady ich rozliczeń powinny wynikać z zawartych z nimi umów o pracę (wyrok SN z 24.07.2001, I PKN 552/00).

Dla pracownika wynagrodzenie zaliczkowe jest przychodem ze stosunku pracy w dacie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji (art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 updof). Na pracodawcy ciąży – zgodnie z art. 31 updof – obowiązek pobrania od niego zaliczki na PIT (otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe, jak otrzymane wynagrodzenie – zob. interpretacja KIS z 17.05.2017, 0111-KDIB2-2.4011.33.2017.1.IN). Ponadto od wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet wynagrodzenia należy odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną oraz składki społeczne (w myśl art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej oraz art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 usus).


Nowe uproszczenia w rachunkowości

Od 1.01.2019 r. weszły w życie kolejne uproszczenia dotyczące ustawy o rachunkowości. Nie mogą być one jednak stosowane przy sporządzaniu w 2019 r. sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w 2018 r.

Wprowadza je art. 9 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Główne udogodnienia obejmują:

1. Podwyższenie progów pozwalających uznać jednostkę za małą. Wzrosły one o 50%: z 17 mln do 25,5 mln zł – w przypadku sumy bilansowej na koniec roku obrotowego, oraz z 34 mln do 51 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w roku obrotowym (bez mian pozostał próg przeciętnego zatrudnienia – 50 osób).


Księgi rachunkowe

Nowe uproszczenia w rachunkowości od 2019

Krzysztof Hałub
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

To jedna ze zmian w ramach pakietu uproszczeń dla przedsiębiorców, wprowadzanego ustawą z 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244). Ustawa ta zawiera także zmiany w uor.

Wśród nich jest właśnie skrócenie okresu przechowywania zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych. Należy je przechowywać co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zostały zatwierdzone.


Księgi rachunkowe

Jaka forma sprawozdania finansowego, gdy dzień bilansowy przypadł przed 1.10.2018

Anna Koleśnik
Rok obrotowy spółki z o.o. zakończył się 30.09.2018. Czy ma ona obowiązek sporządz enia sprawozdania finansowego (sf) w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF?

Rok obrotowy spółki z o.o. zakończył się 30.09.2018. Czy ma ona obowiązek sporządz enia sprawozdania finansowego (sf) w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF?

1.10.2018 weszły w życie przepisy nakładające obowiązek sporządzania sf w postaci elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców (wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, a także będących osobami fizycznymi prowadzącymi księgi rachunkowe) – w kwalifikowanej formie określonej przez MF.


Księgi rachunkowe

Odsetki od udziału kapitałowego wypłacane wspólnikom osobowych spółek handlowych – ujęcie księgowe

Marek Barowicz
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych wypłatę odsetek od udziału kapitałowego przysługujących wspólnikowi spółki jawnej?

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....