Opłaty klimatyczne w księgach rachunkowych


W jaki sposób powinny być ujęte w księgach rachunkowych opłaty klimatyczne pobierane przez hotel na rzecz gminy?

Opłaty klimatyczne nazywane też taksami klimatycznymi obejmują 2 kategorie opłat – miejscową i uzdrowiskową. Obie zaliczane są do opłat lokalnych, które może wprowadzić rada gminy (art. 1 pkt 5 i 5a oraz art. 17 ust. 1 i 1a upol).

  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • upol – ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych (za każdą rozpoczętą dobę pobytu) w miejscowościach:

  • mających korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe,
  • znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Z kolei opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych (również za każdą rozpoczętą przez te osoby dobę pobytu) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska.

W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych przez pojęcie doby pobytu należy rozumieć dzień kalendarzowy, zaś same opłaty klimatyczne powinny być pobierane za każdy pełny dzień pobytu osoby fizycznej w miejscowości uzdrowiskowej (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z 27.04.2011, I SA/Bd 76/11). Od osób, od których pobrano opłatę uzdrowiskową, nie pobiera się już opłaty miejscowej. Ponadto opłat klimatycznych nie pobiera się od:

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego w Polsce (pod warunkiem wzajemności),
  • osób przebywających w szpitalach,
  • osób niewidomych i ich przewodników,
  • podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową (uzdrowiskową),
  • zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Opłaty klimatyczne – jako że są należne za każdy dzień pobytu, trwającego dłużej niż dobę – nie mogą być pobierane „z góry” za cały okres planowanego pobytu, w pierwszym jego dniu. Pod uwagę powinna być bowiem brana rzeczywista, a nie przewidywana (deklarowana) liczba dni pobytu (urlopu) określonej osoby fizycznej w danej miejscowości uzdrowiskowej. W praktyce opłaty klimatyczne są pobierane ostatniego dnia pobytu, za cały okres przebywania w określonej miejscowości (zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat klimatycznych określa uchwała rady gminy).

Opłaty klimatyczne mogą być w imieniu gminy pobierane – za wynagrodzeniem – przez inkasentów (tj. wskazane przez nią w uchwale osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które posiadają, zarządzają, prowadzą: ośrodki wypoczynkowe, hotele, motele, pensjonaty, domy wczasowe, domy wycieczkowe, domki letniskowe, ośrodki szkoleniowe, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, campingi, pola namiotowe, sanatoria oraz zakłady uzdrowiskowe). Ich otrzymanie powinno być potwierdzone pokwitowaniem lub – na zasadzie dobrowolności – paragonem fiskalnym, stanowiącym wydruk z kasy rejestrującej.

Na inkasentach ciąży obowiązek wpłaty we właściwym terminie pobranych opłat klimatycznych na rachunek bankowy gminy lub w jej kasie.

Pobór w imieniu gminy opłat klimatycznych, za który przysługuje wynagrodzenie prowizyjne (kalkulowane jako procent zainkasowanych i terminowo odprowadzonych na rzecz gminy kwot z tytułu ww. opłat), stanowi świadczenie usług na rzecz gminy i podlega VAT na zasadach ogólnych (VAT należy kalkulować metodą „w stu”). Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT przez świadczenie usług należy rozumieć świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu albo nakazem wynikającym z mocy prawa. Czynność tę inkasent będący podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług wypoczynkowych, turystycznych, szkoleniowych lub zdrowotnych powinien udokumentować fakturą VAT, wystawioną na rzecz organu administracji samorządowej.

Operacje gospodarcze związane z poborem i wpłatą opłat klimatycznych na rzecz gminy wymagają ujęcia w księgach rachunkowych wyznaczonego inkasenta tej opłaty (o ile prowadzi on księgi rachunkowe):

1. Zapłata przez osobę fizyczną (wczasowicza) opłaty klimatycznej

Wn konto 10 „Kasa” lub 24 „Pozostałe rozrachunki – pobrana opłata”

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki – zobowiązanie wobec gminy”

2. Rozliczenie z gminą wpływów z tytułu zainkasowanych opłat klimatycznych (po odliczeniu wynagrodzenia za inkaso)

Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki – pobrane opłaty”

Ma konto 10 „Kasa” lub 13 „Rachunki i kredyty bankowe”

3. Wystawienie faktury VAT na rzecz gminy z tytułu świadczenia na jej rzecz usługi inkasa opłat klimatycznych

Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki – zobowiązania wobec gminy”

Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (VAT).

Opłata klimatyczna jako koszt podróży służbowej

Opłata klimatyczna może stanowić uzasadniony wydatek poniesiony przez pracownika w ramach realizowanej przez niego podróży służbowej do miejscowości uzdrowiskowej w celach szkoleniowych (konieczny do wykonania zleconego mu przez pracodawcę określonego zadania służbowego).

Zwrot na rzecz pracownika kosztów opłaty klimatycznej wymaga ujęcia w ewidencji księgowej pracodawcy (firmy zlecającej pracownikowi odbycie podróży służbowej):

Wn konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”

Ma konto 10 „Kasa” lub 13 „Rachunki i kredyty bankowe”.

Z kolei rozliczenie przez pracodawcę kosztów poniesionej przez pracownika w ramach odbywanej przez niego podróży służbowej opłaty klimatycznej (na podstawie przedstawionego przez pracownika pokwitowania lub paragonu otrzymanego od inkasenta) przedstawia się następująco:

Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (podróże służbowe) lub odpowiednie konto zespołu 5

Ma konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”.

Więcej na temat: „Księgi rachunkowe”
Księgi rachunkowe

Deputaty pracownicze – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Mamy tu do czynienia z przekazaniem pracownikom świadczenia w naturze (wytwarzanych w firmie produktów) – tzw. deputatu – które jest elementem wynagrodzenia za pracę.


Rachunkowość

Ewidencja księgowa nieruchomości, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków

Czy budynek, zaliczany w myśl przepisów podatkowych do tzw. budynków komercyjnych, od których nalicza się podatek od przychodów z budynków, powinien być wykazywany w księgach rachunkowych i bilansie jako inwestycja w nieruchomości?

Od 1.01.2018 r. updop i updof wprowadziły – odpowiednio – w art. 24b i art. 30g regulacje dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zostały zmodyfikowane od 1.01.2019 r.


Rachunkowość

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym urzędu gminy

Jesteśmy urzędem gminy. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Księgi rachunkowe

Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia za pracę – ujęcie podatkowe i księgowe

Marek Barowicz
W związku z nadzwyczajną sytuacją pracownik zwrócił się do pracodawcy o zaliczkową wypłatę wynagrodzenia.
Jakie są skutki (podatkowe i księgowe) wypłacenia mu takiej zaliczki?

Na wniosek pracownika pracodawca może przekazać mu zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie zaliczkowe) za dany okres (miesiąc). Wypłacona zaliczka pomniejsza przyszłe wynagrodzenie za dany miesiąc. Stanowi częściowe spełnienie przez pracodawcę świadczenia przed terminem jego wymagalności. Wypłacone pracownikom kwoty podlegają zarachowaniu na poczet wynagrodzenia należnego za okres obrachunkowy, a zasady ich rozliczeń powinny wynikać z zawartych z nimi umów o pracę (wyrok SN z 24.07.2001, I PKN 552/00).

Dla pracownika wynagrodzenie zaliczkowe jest przychodem ze stosunku pracy w dacie jego wypłaty lub postawienia do dyspozycji (art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 updof). Na pracodawcy ciąży – zgodnie z art. 31 updof – obowiązek pobrania od niego zaliczki na PIT (otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe, jak otrzymane wynagrodzenie – zob. interpretacja KIS z 17.05.2017, 0111-KDIB2-2.4011.33.2017.1.IN). Ponadto od wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet wynagrodzenia należy odprowadzić do ZUS składkę zdrowotną oraz składki społeczne (w myśl art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej oraz art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 usus).


Nowe uproszczenia w rachunkowości

Od 1.01.2019 r. weszły w życie kolejne uproszczenia dotyczące ustawy o rachunkowości. Nie mogą być one jednak stosowane przy sporządzaniu w 2019 r. sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w 2018 r.

Wprowadza je art. 9 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Główne udogodnienia obejmują:

1. Podwyższenie progów pozwalających uznać jednostkę za małą. Wzrosły one o 50%: z 17 mln do 25,5 mln zł – w przypadku sumy bilansowej na koniec roku obrotowego, oraz z 34 mln do 51 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w roku obrotowym (bez mian pozostał próg przeciętnego zatrudnienia – 50 osób).


Księgi rachunkowe

Nowe uproszczenia w rachunkowości od 2019

Krzysztof Hałub
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą przechowywane co najmniej przez 5 lat, a nie trwale – jak wynika z dotychczasowych przepisów.

To jedna ze zmian w ramach pakietu uproszczeń dla przedsiębiorców, wprowadzanego ustawą z 9.11.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244). Ustawa ta zawiera także zmiany w uor.

Wśród nich jest właśnie skrócenie okresu przechowywania zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych. Należy je przechowywać co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zostały zatwierdzone.


Księgi rachunkowe

Jaka forma sprawozdania finansowego, gdy dzień bilansowy przypadł przed 1.10.2018

Anna Koleśnik
Rok obrotowy spółki z o.o. zakończył się 30.09.2018. Czy ma ona obowiązek sporządz enia sprawozdania finansowego (sf) w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF?

Rok obrotowy spółki z o.o. zakończył się 30.09.2018. Czy ma ona obowiązek sporządz enia sprawozdania finansowego (sf) w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie określonym przez MF?

1.10.2018 weszły w życie przepisy nakładające obowiązek sporządzania sf w postaci elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców (wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, a także będących osobami fizycznymi prowadzącymi księgi rachunkowe) – w kwalifikowanej formie określonej przez MF.


Księgi rachunkowe

Odsetki od udziału kapitałowego wypłacane wspólnikom osobowych spółek handlowych – ujęcie księgowe

Marek Barowicz
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych wypłatę odsetek od udziału kapitałowego przysługujących wspólnikowi spółki jawnej?

Rachunkowość

Inwentaryzacja należności spornych i wątpliwych

W art. 26 ust. 1 pkt 3 uor, poświęconym inwentaryzacji, wskazano, że należności sporne i wątpliwe inwentaryzuje się drogą porównania danych (weryfikacji). Uor nie wyjaśnia, co to są należności sporne i wątpliwe. W art. 35b uor, dotyczącym odpisów aktualizujących należności, jest mowa m.in. o odpisach na należności: kwestionowane przez dłużników, od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz w stosunku do których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub układowe, od dłużników, których wniosek o ogłoszenie upadłości sąd oddalił z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania oraz z zapłatą których dłużnik zalega, a wg oceny jednostki ich spłata w umownej kwocie nie jest prawdopodobna.
Z przepisów o podatku dochodowym wynika z kolei, że nieściągalność należności uznaje się w szczególności za uprawdopodobnioną, gdy:
dłużnik zmarł, został wykreślony z CEIDG, postawiony w stan likwidacji lub upadłości,
zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, układowe lub ugodowe,
należność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
należność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego (art. 16 ust. 2 updop oraz art. 23 ust. 3 updof).
Co zatem rozumie się w uor przez należności sporne i wątpliwe? Czy dokonanie odpisu aktualizującego zwalnia od uzgodnienia należności z kontrahentami?

Rachunkowość

Zakup licencji w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej

Państwowa jednostka budżetowa prosi o wyjaśnienie, czy zakupione na okres roku licencje (np. na publikacje elektroniczne, programy antywirusowe) kwalifikować w księgach rachunkowych do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli w następnym roku, od tych samych kontrahentów, ponownie kupuje roczną licencję na aktualizację programów dotyczących publikacji i antywirusowych.

Rachunkowość

Ewidencja cła

Jak zaksięgować cło pobrane od importowanych materiałów? Materiały wyceniamy w cenach zakupu.
Czy cło wchodzi w zakres ceny zakupu, czy ceny nabycia?

Księgi rachunkowe

Księgowe ujęcie podatku od przychodów z budynków

Tadeusz Waślicki
Jak ujmować w księgach rachunkowych tzw. podatek minimalny (od nieruchomości komercyjnych)?
Spółka z o.o., której księgi prowadzę, ma kilka nieruchomości o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł. Moja wątpliwość wynika z tego, że muszę w księgach ująć zarówno zaliczkę na CIT, jak i podatek wynikający z posiadania nieruchomości.

Księgi rachunkowe

Rozliczenie usług w toku w jednostce prowadzącej konta kosztów według rodzaju wyłącznie w zespole 4

Tadeusz Waślicki
Spółka z o.o. świadczy trwające nie dłużej niż 6 mies. usługi budowlane (nie są one zaliczane do usług długoterminowych). Prowadzi także w niewielkim zakresie nieskomplikowaną produkcję, która często na dzień bilansowy nie jest zakończona. Niezakończone usługi budowlane – wycenione w odpowiednim procencie umówionej ceny, pomniejszonej o przeciętny zysk – księguje na dzień bilansowy zapisem: Wn konto 60, Ma konto 49. Podobnie ujmuje w księgach – wycenione wg cen sprzedaży netto pomniejszonych o przeciętny zysk – wyroby oraz produkcję w toku. Na dzień bilansowy saldo konta 49 przenoszone jest na wynik finansowy.
Czy w następnym roku obrotowym spółka powinna przenieść wartość usług niezakończonych z poprzedniego roku ponownie na konto 49? Jak rozliczyć i zaewidencjonować produkcję w toku na koniec okresu sprawozdawczego? Jak ustalić zmianę stanu produktów?
Spółka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie w zespole 4 „Koszty według rodzajów” oraz stosuje rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....