Opłaty klimatyczne w księgach rachunkowych


W jaki sposób powinny być ujęte w księgach rachunkowych opłaty klimatyczne pobierane przez hotel na rzecz gminy?

Opłaty klimatyczne nazywane też taksami klimatycznymi obejmują 2 kategorie opłat – miejscową i uzdrowiskową. Obie zaliczane są do opłat lokalnych, które może wprowadzić rada gminy (art. 1 pkt 5 i 5a oraz art. 17 ust. 1 i 1a upol).

  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • upol – ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych (za każdą rozpoczętą dobę pobytu) w miejscowościach:

  • mających korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe,
  • znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Z kolei opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych (również za każdą rozpoczętą przez te osoby dobę pobytu) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska.

W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych przez pojęcie doby pobytu należy rozumieć dzień kalendarzowy, zaś same opłaty klimatyczne powinny być pobierane za każdy pełny dzień pobytu osoby fizycznej w miejscowości uzdrowiskowej (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z 27.04.2011, I SA/Bd 76/11). Od osób, od których pobrano opłatę uzdrowiskową, nie pobiera się już opłaty miejscowej. Ponadto opłat klimatycznych nie pobiera się od:

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego w Polsce (pod warunkiem wzajemności),
  • osób przebywających w szpitalach,
  • osób niewidomych i ich przewodników,
  • podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową (uzdrowiskową),
  • zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Opłaty klimatyczne – jako że są należne za każdy dzień pobytu, trwającego dłużej niż dobę – nie mogą być pobierane „z góry” za cały okres planowanego pobytu, w pierwszym jego dniu. Pod uwagę powinna być bowiem brana rzeczywista, a nie przewidywana (deklarowana) liczba dni pobytu (urlopu) określonej osoby fizycznej w danej miejscowości uzdrowiskowej. W praktyce opłaty klimatyczne są pobierane ostatniego dnia pobytu, za cały okres przebywania w określonej miejscowości (zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat klimatycznych określa uchwała rady gminy).

Opłaty klimatyczne mogą być w imieniu gminy pobierane – za wynagrodzeniem – przez inkasentów (tj. wskazane przez nią w uchwale osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które posiadają, zarządzają, prowadzą: ośrodki wypoczynkowe, hotele, motele, pensjonaty, domy wczasowe, domy wycieczkowe, domki letniskowe, ośrodki szkoleniowe, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, campingi, pola namiotowe, sanatoria oraz zakłady uzdrowiskowe). Ich otrzymanie powinno być potwierdzone pokwitowaniem lub – na zasadzie dobrowolności – paragonem fiskalnym, stanowiącym wydruk z kasy rejestrującej.

Na inkasentach ciąży obowiązek wpłaty we właściwym terminie pobranych opłat klimatycznych na rachunek bankowy gminy lub w jej kasie.

Pobór w imieniu gminy opłat klimatycznych, za który przysługuje wynagrodzenie prowizyjne (kalkulowane jako procent zainkasowanych i terminowo odprowadzonych na rzecz gminy kwot z tytułu ww. opłat), stanowi świadczenie usług na rzecz gminy i podlega VAT na zasadach ogólnych (VAT należy kalkulować metodą „w stu”). Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT przez świadczenie usług należy rozumieć świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu albo nakazem wynikającym z mocy prawa. Czynność tę inkasent będący podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług wypoczynkowych, turystycznych, szkoleniowych lub zdrowotnych powinien udokumentować fakturą VAT, wystawioną na rzecz organu administracji samorządowej.

Operacje gospodarcze związane z poborem i wpłatą opłat klimatycznych na rzecz gminy wymagają ujęcia w księgach rachunkowych wyznaczonego inkasenta tej opłaty (o ile prowadzi on księgi rachunkowe):

1. Zapłata przez osobę fizyczną (wczasowicza) opłaty klimatycznej

Wn konto 10 „Kasa” lub 24 „Pozostałe rozrachunki – pobrana opłata”

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki – zobowiązanie wobec gminy”

2. Rozliczenie z gminą wpływów z tytułu zainkasowanych opłat klimatycznych (po odliczeniu wynagrodzenia za inkaso)

Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki – pobrane opłaty”

Ma konto 10 „Kasa” lub 13 „Rachunki i kredyty bankowe”

3. Wystawienie faktury VAT na rzecz gminy z tytułu świadczenia na jej rzecz usługi inkasa opłat klimatycznych

Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki – zobowiązania wobec gminy”

Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (VAT).

Opłata klimatyczna jako koszt podróży służbowej

Opłata klimatyczna może stanowić uzasadniony wydatek poniesiony przez pracownika w ramach realizowanej przez niego podróży służbowej do miejscowości uzdrowiskowej w celach szkoleniowych (konieczny do wykonania zleconego mu przez pracodawcę określonego zadania służbowego).

Zwrot na rzecz pracownika kosztów opłaty klimatycznej wymaga ujęcia w ewidencji księgowej pracodawcy (firmy zlecającej pracownikowi odbycie podróży służbowej):

Wn konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”

Ma konto 10 „Kasa” lub 13 „Rachunki i kredyty bankowe”.

Z kolei rozliczenie przez pracodawcę kosztów poniesionej przez pracownika w ramach odbywanej przez niego podróży służbowej opłaty klimatycznej (na podstawie przedstawionego przez pracownika pokwitowania lub paragonu otrzymanego od inkasenta) przedstawia się następująco:

Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (podróże służbowe) lub odpowiednie konto zespołu 5

Ma konto 23 „Rozrachunki z pracownikami”.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....