Opłata wstępna w rozliczeniach międzyokresowych czynnych – skutki bilansowe i podatkowe

Aneta Szwęch

Firma zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest maszyna produkcyjna. Ze względu na uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości umowa jest uznawana także dla celów bilansowych za leasing operacyjny. Na podstawie obowiązujących w firmie zasad (polityki) rachunkowości opłata wstępna jest rozliczana za pośrednictwem konta rozliczeń międzyokresowych czynnych.
Czy wobec takiego sposobu księgowego rozliczania opłaty wstępnej firma w tym samym czasie powinna kwalifikować miesięczne odpisy do kosztów podatkowych? Jak ująć opłatę wstępną w księgach rachunkowych i rozliczyć dla celów podatku dochodowego?

Opłata wstępna jest warunkiem zawarcia umowy leasingu operacyjnego i wydania przedmiotu leasingu.

Ewidencja księgowa

 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • uor – ustawa o rachunkowości
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Uor nie określa szczegółowo zasad ewidencjonowania oraz rozliczania tej opłaty. Zazwyczaj stanowi ona istotną część sumy opłat leasingowych i na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 uor – jako opłata dotycząca przyszłych okresów – jest odpisywana sukcesywnie w ciężar kosztów przez okres trwania umowy leasingu.

Szczegółowe rozwiązania określa KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa, który w pkt 5.1 i 5.3 stanowi, że opłatę wstępną rozlicza się przez okres leasingu metodą liniową i obciąża nią równomiernie, w jednakowej wysokości, koszty poszczególnych miesięcy lub kwartałów objętych okresem leasingu, co może wymagać dokonywania czynnych lub biernych rozliczeń międzyokresowych.

Korzystający (leasingobiorca) może stosować także inny sposób rozłożenia opłaty, jeśli lepiej odzwierciedla on rozkład, w okresie leasingu, korzyści czerpanych przez niego z przedmiotu umowy. Bezpośrednie stosowanie postanowień KSR 5 umożliwia jednostce art. 10 ust. 3 uor.

Opłatę wstępną można również odpisać jednorazowo w ciężar kosztów. Jednak może to nastąpić tylko wtedy, gdy taki sposób jej ujęcia w księgach nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki (art. 4 ust. 4 w zw. z ust. 1 uor).

Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego. Z umowy, zawartej na 3 lata, wynika opłata wstępna 66 420 zł (wartość netto + VAT = 54 000 zł + 12 420 zł).

Zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości w zakresie umów leasingu operacyjnego spółka stosuje KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa i opłaty wstępne rozlicza metodą liniową, obciążając nimi, w jednakowej wysokości, koszty poszczególnych miesięcy. Wobec tego wynik finansowy danego miesiąca obciąża opłata wstępna w wysokości 1500 zł (54 000 zł : 3 lata : 12 mies.).

Przedmiot umowy służy podstawowej działalności operacyjnej i wykonywanym przez spółkę czynnościom opodatkowanym VAT. Spółka ewidencjonuje koszty wyłącznie na kontach zespołu 4.

Księgowania:

1. Faktura zakupu – wstępna opłata leasingowa:

a) wartość netto

Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu” 66 420
Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 66 420

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce „Podatek naliczony i jego rozliczenie”) 12 420
Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 12 420

c) zarachowanie opłaty wstępnej do rozliczenia w czasie

Wn konto 40 „Usługi obce” (w analityce „Leasing operacyjny”) 54 000
Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu” 54 000

oraz równolegle

Wn konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 54 000
Ma konto 49 „Rozliczenie kosztów” 54 000

2. PK – opłata wstępna obciążająca wynik finansowy danego miesiąca

Wn konto 49 „Rozliczenie kosztów” 1 500
Ma konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1 500

Skutki w podatku dochodowym

Opłatę wstępną dotyczącą umowy leasingu operacyjnego zasadniczo zalicza się do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (dalej koszty pośrednie). Nie ma ona bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, wobec czego nie można jej przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek jej ponoszenie warunkuje uzyskanie przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 5c i 5d updof oraz art. 15 ust. 4d i 4e updop koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się przy tym dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Organy podatkowe od wielu lat przyjmowały, że moment zaliczenia kosztu pośredniego do kosztów uzyskania przychodów jest uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym. Jeśli więc wydatek był rozliczany w czasie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, to w taki sam sposób i w takiej samej wysokości powinien być uwzględniany w rachunku podatkowym. Tym samym moment odpisu kosztów w ewidencji rachunkowej w ciężar kont o charakterze wynikowym był uznawany za moment powstania kosztu podatkowego.

Ostatnio fiskus zmienił jednak – za sprawą orzecznictwa sądowego – dotychczasowe stanowisko. Sądy administracyjne od dłuższego czasu twierdziły bowiem, że moment ujęcia wydatku jako kosztu w księgach rachunkowych nie może przesądzać o momencie ujęcia go jako kosztu podatkowego.

Tak wynika np. z wyroku NSA z 6.12.2018 (II FSK 3437/16), który – odnosząc się m.in. do kosztów prenumeraty czasopism rozliczanych w czasie za pomocą czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów – wyjaśnił:

Brak (...) podstaw do uznania za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu dnia, w którym obciążono tym wydatkiem wynik finansowy spółki. (...) Wobec powyższego uznać należy, że faktyczna data dokonania zapisu w księgach rachunkowych nie może zmieniać kwalifikacji danego wydatku i wpływać na moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e updop. Nie jest ona bowiem datą ujęcia kosztu, a jedynie datą technicznego wprowadzenia informacji do systemu.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem sądów administracyjnych oraz organów podatkowych pośrednie koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane za pośrednictwem konta czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, powinny być ujęte w rachunku podatkowym w dacie poniesienia.

Dotyczy to wszystkich kosztów pośrednich wynikających ze zdarzeń, których skutek rozłożony jest w czasie, takich jak koszty: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat za użytkowanie wieczyste, prenumeraty czasopism czy opłat wstępnych przy umowie leasingu operacyjnego. Koszty te, zazwyczaj potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. polisą ubezpieczeniową, deklaracją podatkową czy fakturą), są najpierw ujmowane w księgach rachunkowych na kontach zespołu 6 w dacie zdarzenia, a następnie przeksięgowywane za dany okres (zwykle za dany miesiąc) w odpowiednich kwotach na konta wynikowe.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem – w zależności od tego, jakiego okresu dotyczą wymienione koszty pośrednie rozliczane za pomocą konta rozliczeń międzyokresowych czynnych – powinny być one zaliczone do kosztów podatkowych:

 • gdy odnoszą się wyłącznie do jednego roku podatkowego – w dacie poniesienia, tj. w dacie ujęcia w księgach rachunkowych na kontach zespołu 6,
 • gdy dotyczą w całości danego roku podatkowego, a zostały zaksięgowane w roku poprzedzającym ten rok podatkowy – w całości w roku, którego dotyczą,
 • gdy dotyczą okresu wykraczającego poza rok podatkowy:
  • w części, która odnosi się do danego roku podatkowego – w dacie zaksięgowania na kontach zespołu 6,
  • w części, która odnosi się do następnego roku podatkowego – na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych danego roku, tzn. na dzień wprowadzenia tej części kosztów do ksiąg rachunkowych kolejnego roku jako pozycja bilansu otwarcia

(zob. np. pisma KIS z 9.04.2019, IBPB-1-2/4510-237/15-2/PH, oraz 17.09.2019, 0111-KDIB1-1.4010.300.2019.1.SG).

Te ogólne zasady postępowania stosuje się także do opłaty wstępnej rozliczanej w czasie dla celów bilansowych, co potwierdza interpretacja KIS z 19.11.2019 (0111-KDIB1-2.4010.398.2019.1.MZA):

Wstępna opłata leasingowa, z uwagi na charakter opłaty samoistnej i bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorcy na zasadach przewidzianych dla tzw. kosztów pośrednich, tj. w dacie poniesienia.

(...) W zakresie wszelkich wydatków stanowiących na gruncie updop pośrednie koszty uzyskania przychodów, które w momencie poniesienia, dla celów księgowych, są ujmowane na innych kontach niż kosztowe (tj. nie są księgowane jako koszt), podatnik jest uprawniony do rozpoznania ich w kosztach podatkowych w dacie, pod którą dany wydatek zostanie ujęty w księgach rachunkowych bez względu na rodzaj konta, na jakim zostanie dokonany zapis księgowy, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W lutym 2020 spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest maszyna. Umowa leasingu dla celów podatkowych i bilansowych jest uznawana za leasing operacyjny. W tym samym miesiącu spółka otrzymała fakturę wystawioną 20.02.2020, z której wynika opłata wstępna 18 450 zł (wartość netto + VAT = 15 000 zł + 3450 zł).

Spółka ujęła opłatę wstępną w księgach rachunkowych pod datą 20.02.2020. Dla celów bilansowych opłata jest rozliczana w czasie za pośrednictwem konta zespołu 6. Dla celów podatku dochodowego została uznana w całości za koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia (20.02.2020).

Warto zwrócić uwagę, że jeżeli do zawarcia umowy leasingu oraz do zapłaty opłaty wstępnej doszło przed zakończeniem 2019 i także przed zakończeniem 2019 podatnik otrzymał fakturę dokumentującą opłatę wstępną, natomiast wydanie leasingobiorcy przedmiotu leasingu nastąpiło już w 2020, to opłata wstępna będzie kosztem podatkowym w 2019, mimo że przedmiot leasingu został wydany leasingobiorcy w 2020. Wskazuje na to interpretacja KIS z 4.12.2018 (0111-KDIB1-1.4010.503.2018.1.SG), w której organ, odnosząc się do analogicznego zdarzenia odpowiednio na przełomie 2018 i 2019, uznał, że opłata wstępna jako wydatek udokumentowany fakturą i opłacony w 2018 będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów inny niż bezpośrednio związany z przychodami i jako taki podlegający zaliczeniu do kosztów podatkowych w momencie jego poniesienia [który nastąpił w 2018 – przyp. aut.] zgodnie z art. 15 ust. 4d updop, niezależnie od tego, że przedmiot leasingu będzie wydany spółce w 2019.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Księgi rachunkowe”
Rachunkowość

Uproszczenia księgowe dla małych jednostek

Które jednostki małe mogą korzystać z uproszczeń polegających na: • rezygnacji z zachowania zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów oraz odstąpieniu od dokonywania odpisów aktualizujących – art. 7 ust. 2b uor,
• możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych według zasad określonych w przepisach podatkowych – art. 32 ust. 7 uor,
• nietworzeniu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników – art. 39 ust. 6 uor?

Księgi rachunkowe

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Spółka zamierza kupić spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Niewykluczone, że następnie – po dokonaniu nakładów na adaptację – lokal zostanie przez nią wynajęty.
Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Spółka korzysta z uproszczenia polegającego na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 32 ust. 7 uor).

Spółka zamierza kupić spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Niewykluczone, że następnie – po dokonaniu nakładów na adaptację – lokal zostanie przez nią wynajęty.

Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Spółka korzysta z uproszczenia polegającego na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 32 ust. 7 uor).

Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego zalicza się – zgodnie z art. 244 Kc – do ograniczonych praw rzeczowych, których cechą charakterystyczną jest, że są to prawa związane z rzeczą-nieruchomością (właścicielem budynku, w którym znajduje się lokal użytkowy, wykorzystywany na podstawie prawa spółdzielczego, pozostaje spółdzielnia).


Księgi rachunkowe

Sprzedaż towaru w promocji – podatki i ewidencja księgowa

Aneta Szwęch
Sprzedaż towarów po promocyjnej cenie (niższej od regularnej ceny stosowanej przez sprzedawcę, ceny rynkowej lub ceny zakupu) bądź wręcz za symboliczną złotówkę jest często stosowanym narzędziem marketingowym służącym pozyskaniu nowych klientów oraz zatrzymaniu dotychczasowych.
Przyjrzyjmy się, w jaki sposób rozliczyć ją dla celów VAT oraz podatku dochodowego, i jak ująć w księgach rachunkowych.

Rachunkowość

Elektroniczne uzgodnienie sald aktywów i pasywów

Agnieszka Baklarz
Jaką postać powinno przybrać i jak powinno przebiegać elektroniczne uzgodnienie sald? Czy wymagany jest elektroniczny podpis?

Księgi rachunkowe

Przelew z rachunku VAT na rachunek US w celu zapłaty zaliczki na CIT – sposób księgowania

Aneta Szwęch
Spółka oprócz rachunku rozliczeniowego w banku ma także rachunek VAT. Dotychczas dość często się zdarzało, że na rachunku VAT znajdowało się więcej środków niż na rachunku rozliczeniowym, ale spółka nie mogła ich rozchodować na cele inne niż związane z VAT.
Podobno pojawiła się możliwość regulowania z rachunku VAT zobowiązań publicznoprawnych innych niż VAT. Jak w takim razie będzie przebiegała np. zapłata zaliczki CIT z tego rachunku?
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?

Rachunkowość

Sprawdzenie dowodu księgowego (wyciągu bankowego) przez głównego księgowego

Kto (czy główny księgowy) sprawdza w gminnej jednostce budżetowej dowody księgowe mające postać wyciągów bankowych?

Rachunkowość

Ewidencja kosztów tłumaczeń i notarialnych poświadczeń podpisów

Jesteśmy jednostką budżetową. Jak ująć w ewidencji księgowej koszty wykonania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na potrzeby postępowania prokuratorskiego oraz notarialnych poświadczeń podpisów pism do ubezpieczycieli o wypłatę kwot gwarancyjnych? Tłumaczenie i poświadczenie podpisów dotyczy zadania, dla którego otwarty jest tytuł inwestycyjny.

Księgi rachunkowe

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności od dłużnika – ujęcie księgowe i podatkowe

Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe ma kilku kontrahentów, którzy uporczywie, mimo monitów, zwlekają z zapłatą za kupione towary i usługi. Zastanawia się nad obciążeniem ich – poza odsetkami za zwłokę – dodatkową rekompensatą o równowartości 40 euro za koszty odzyskiwania należności.
Jakie będą tego skutki podatkowe i bilansowe?

Wierzycielowi, który po spełnieniu swojego świadczenia nie otrzymał od dłużnika zapłaty w określonym umownie terminie, przysługuje, bez wezwania:

 • rekompensata za koszty odzyskiwania należności o równowartości 40 euro,
 • zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających równowartość 40 euro – gdy faktycznie poniesione koszty odzyskiwania należności przekraczają tę kwotę.

Rachunkowość

Jak liczyć wskaźnik rentowności sprzedaży

Mam wątpliwość, jak obliczyć jeden ze wskaźników finansowych stosowanych przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w corocznie zamieszczanych na łamach „Rachunkowości” wykazach sektorowych wskaźników finansowych.
Chodzi o wskaźnik rentowności sprzedaży. Komisja definiuje rentowność sprzedaży jako wynik ze sprzedaży × 100/przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Jak dokładnie rozumieć termin „wynik ze sprzedaży”? Czy chodzi o pozycję „Zysk (strata) ze sprzedaży” z (poz. F) rachunku zysków i strat, czy też o inną wielkość?

Rachunkowość

Sprawdzanie dowodów księgowych

Jednostka budżetowa otrzymała jednocześnie pierwotny dowód księgowy z błędną kwotą i jego korektę.
Czy oba dowody księgowe powinna sprawdzić pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zatwierdzić do wypłaty i ująć w księgach rachunkowych – wiedząc, że pierwotny dowód jest błędny? Czy też wystarczy wykonać te czynności tylko w odniesieniu do korekty dowodu księgowego?

Księgi rachunkowe

Korekta kosztów podatkowych po otrzymaniu i zwrocie dotacji

Krzysztof Hałub
Otrzymanie dotacji/refundacji wolnej od podatku dochodowego bądź niezaliczanej do przychodów podatkowych powoduje obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych części wydatków pokrytych tą dotacją (albo odpisów amortyzacyjnych, jeżeli jest ona przeznaczona na pokrycie ceny zakupu środków trwałych i wnip).

Rachunkowość

Ewidencja pracowniczych planów kapitałowych w księgach rachunkowych pracodawcy

Od 1.01.2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
W jaki sposób spółka z o.o. – jako pracodawca – powinna ujmować wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w swoich księgach rachunkowych?

Księgi rachunkowe

Trwałe odłączenie komponentów środka trwałego – ujęcie w księgach

Marek Barowicz
Często zdarza się, że komponenty środka trwałego są wymieniane, dołączane do niego lub odłączane i następnie likwidowane bądź sprzedawane. Przyjrzyjmy się księgowym skutkom takich operacji.

Księga przychodów i rozchodów

Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów składek ZUS osoby współpracującej

Tomasz Krywan
Właściciel firmy (indywidualna działalność gospodarcza) zatrudnił na umowę o pracę swojego ojca. Obaj mają ten sam adres zamieszkania, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Składki ZUS w takim przypadku w całości pokrywa pracodawca.
Czy poprawne będzie ujęcie w kosztach działalności gospodarczej całości składek ZUS w kolumnie 13 pkpir?

Rachunkowość

Odpis nadpłat z tytułu dochodów budżetowych

Jesteśmy państwową jednostką budżetową.
Prosimy o wyjaśnienie, czy odpis nadpłaty dochodów budżetowych – zarówno dotyczącej dochodów roku bieżącego, jak i lat ubiegłych – należy ująć w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na stronie Wn konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji ze stroną Ma konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Jak ująć odpis nadpłaty dochodów budżetowych z lat poprzednich, ujętych w roku przypisania na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Księgi rachunkowe

Jak złożyć w KRS sprawozdanie finansowe przekształconej spółki

Agnieszka Baklarz
Nasza spółka z o.o. 16.03.2019 została przekształcona w spółkę komandytową. Sporządziliśmy e-sprawozdanie finansowe spółki przekształconej, jednak nie wiemy, w jaki sposób (technicznie) złożyć je w repozytorium dokumentów finansowych KRS. Próbowaliśmy korzystać z opcji bezpłatnego zgłaszania, lecz wyświetlił się komunikat „Nie znaleziono KRS”.
Co robić w takim przypadku?

Księgi rachunkowe

Jak zaksięgować fakturę na dostawę z transportem, gdy nabywca towarów na Allegro korzysta z pakietu Smart

Agnieszka Baklarz
Wykupiliśmy na portalu Allegro pakiet Smart (pakiet przesyłek do wykorzystania). Kupujemy tam towary do firmy. Na fakturze od sprzedawcy został wyszczególniony towar oraz usługa transportowa, której kosztów nie ponieśliśmy w związku z posiadanym pakietem Smart.
Jak zaksięgować taką fakturę? Czy koszty transportu netto przy usłudze Allegro Smart będą kosztem podatkowym, a jednocześnie „rabat” w kwocie brutto udzielony na usługę transportową będzie przychodem podatkowym? Czy zaksięgować tylko towar, a pominąć koszty transportu wykazane na fakturze?

Księga przychodów i rozchodów

Materiały zużyte przy świadczeniu usług weterynaryjnych – ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Krzysztof Hałub
Leki, opatrunki, ubranka pooperacyjne, strzykawki i inne środki medyczne, a także karma dla zwierząt po operacji stanowią materiały podstawowe bądź pomocnicze i powinny być objęte spisem z natury.

Księgi rachunkowe

Deputaty pracownicze – ujęcie w księgach rachunkowych

Marek Barowicz
Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Jak zaksięgować przekazanie pracownikom firmy jej produktów jako bonusu motywacyjnego?

Mamy tu do czynienia z przekazaniem pracownikom świadczenia w naturze (wytwarzanych w firmie produktów) – tzw. deputatu – które jest elementem wynagrodzenia za pracę.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....