Opłata wstępna w rozliczeniach międzyokresowych czynnych – skutki bilansowe i podatkowe

Aneta Szwęch

Firma zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest maszyna produkcyjna. Ze względu na uproszczenia wynikające z ustawy o rachunkowości umowa jest uznawana także dla celów bilansowych za leasing operacyjny. Na podstawie obowiązujących w firmie zasad (polityki) rachunkowości opłata wstępna jest rozliczana za pośrednictwem konta rozliczeń międzyokresowych czynnych.
Czy wobec takiego sposobu księgowego rozliczania opłaty wstępnej firma w tym samym czasie powinna kwalifikować miesięczne odpisy do kosztów podatkowych? Jak ująć opłatę wstępną w księgach rachunkowych i rozliczyć dla celów podatku dochodowego?

Opłata wstępna jest warunkiem zawarcia umowy leasingu operacyjnego i wydania przedmiotu leasingu.

Ewidencja księgowa

 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • uor – ustawa o rachunkowości
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Uor nie określa szczegółowo zasad ewidencjonowania oraz rozliczania tej opłaty. Zazwyczaj stanowi ona istotną część sumy opłat leasingowych i na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 uor – jako opłata dotycząca przyszłych okresów – jest odpisywana sukcesywnie w ciężar kosztów przez okres trwania umowy leasingu.

Szczegółowe rozwiązania określa KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa, który w pkt 5.1 i 5.3 stanowi, że opłatę wstępną rozlicza się przez okres leasingu metodą liniową i obciąża nią równomiernie, w jednakowej wysokości, koszty poszczególnych miesięcy lub kwartałów objętych okresem leasingu, co może wymagać dokonywania czynnych lub biernych rozliczeń międzyokresowych.

Korzystający (leasingobiorca) może stosować także inny sposób rozłożenia opłaty, jeśli lepiej odzwierciedla on rozkład, w okresie leasingu, korzyści czerpanych przez niego z przedmiotu umowy. Bezpośrednie stosowanie postanowień KSR 5 umożliwia jednostce art. 10 ust. 3 uor.

Opłatę wstępną można również odpisać jednorazowo w ciężar kosztów. Jednak może to nastąpić tylko wtedy, gdy taki sposób jej ujęcia w księgach nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki (art. 4 ust. 4 w zw. z ust. 1 uor).

Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego. Z umowy, zawartej na 3 lata, wynika opłata wstępna 66 420 zł (wartość netto + VAT = 54 000 zł + 12 420 zł).

Zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości w zakresie umów leasingu operacyjnego spółka stosuje KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa i opłaty wstępne rozlicza metodą liniową, obciążając nimi, w jednakowej wysokości, koszty poszczególnych miesięcy. Wobec tego wynik finansowy danego miesiąca obciąża opłata wstępna w wysokości 1500 zł (54 000 zł : 3 lata : 12 mies.).

Przedmiot umowy służy podstawowej działalności operacyjnej i wykonywanym przez spółkę czynnościom opodatkowanym VAT. Spółka ewidencjonuje koszty wyłącznie na kontach zespołu 4.

Księgowania:

1. Faktura zakupu – wstępna opłata leasingowa:

a) wartość netto

Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu” 66 420
Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 66 420

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce „Podatek naliczony i jego rozliczenie”) 12 420
Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” 12 420

c) zarachowanie opłaty wstępnej do rozliczenia w czasie

Wn konto 40 „Usługi obce” (w analityce „Leasing operacyjny”) 54 000
Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu” 54 000

oraz równolegle

Wn konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 54 000
Ma konto 49 „Rozliczenie kosztów” 54 000

2. PK – opłata wstępna obciążająca wynik finansowy danego miesiąca

Wn konto 49 „Rozliczenie kosztów” 1 500
Ma konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1 500

Skutki w podatku dochodowym

Opłatę wstępną dotyczącą umowy leasingu operacyjnego zasadniczo zalicza się do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (dalej koszty pośrednie). Nie ma ona bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, wobec czego nie można jej przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek jej ponoszenie warunkuje uzyskanie przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 5c i 5d updof oraz art. 15 ust. 4d i 4e updop koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się przy tym dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Organy podatkowe od wielu lat przyjmowały, że moment zaliczenia kosztu pośredniego do kosztów uzyskania przychodów jest uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym. Jeśli więc wydatek był rozliczany w czasie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, to w taki sam sposób i w takiej samej wysokości powinien być uwzględniany w rachunku podatkowym. Tym samym moment odpisu kosztów w ewidencji rachunkowej w ciężar kont o charakterze wynikowym był uznawany za moment powstania kosztu podatkowego.

Ostatnio fiskus zmienił jednak – za sprawą orzecznictwa sądowego – dotychczasowe stanowisko. Sądy administracyjne od dłuższego czasu twierdziły bowiem, że moment ujęcia wydatku jako kosztu w księgach rachunkowych nie może przesądzać o momencie ujęcia go jako kosztu podatkowego.

Tak wynika np. z wyroku NSA z 6.12.2018 (II FSK 3437/16), który – odnosząc się m.in. do kosztów prenumeraty czasopism rozliczanych w czasie za pomocą czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów – wyjaśnił:

Brak (...) podstaw do uznania za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu dnia, w którym obciążono tym wydatkiem wynik finansowy spółki. (...) Wobec powyższego uznać należy, że faktyczna data dokonania zapisu w księgach rachunkowych nie może zmieniać kwalifikacji danego wydatku i wpływać na moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e updop. Nie jest ona bowiem datą ujęcia kosztu, a jedynie datą technicznego wprowadzenia informacji do systemu.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem sądów administracyjnych oraz organów podatkowych pośrednie koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane za pośrednictwem konta czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, powinny być ujęte w rachunku podatkowym w dacie poniesienia.

Dotyczy to wszystkich kosztów pośrednich wynikających ze zdarzeń, których skutek rozłożony jest w czasie, takich jak koszty: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat za użytkowanie wieczyste, prenumeraty czasopism czy opłat wstępnych przy umowie leasingu operacyjnego. Koszty te, zazwyczaj potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. polisą ubezpieczeniową, deklaracją podatkową czy fakturą), są najpierw ujmowane w księgach rachunkowych na kontach zespołu 6 w dacie zdarzenia, a następnie przeksięgowywane za dany okres (zwykle za dany miesiąc) w odpowiednich kwotach na konta wynikowe.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem – w zależności od tego, jakiego okresu dotyczą wymienione koszty pośrednie rozliczane za pomocą konta rozliczeń międzyokresowych czynnych – powinny być one zaliczone do kosztów podatkowych:

 • gdy odnoszą się wyłącznie do jednego roku podatkowego – w dacie poniesienia, tj. w dacie ujęcia w księgach rachunkowych na kontach zespołu 6,
 • gdy dotyczą w całości danego roku podatkowego, a zostały zaksięgowane w roku poprzedzającym ten rok podatkowy – w całości w roku, którego dotyczą,
 • gdy dotyczą okresu wykraczającego poza rok podatkowy:
  • w części, która odnosi się do danego roku podatkowego – w dacie zaksięgowania na kontach zespołu 6,
  • w części, która odnosi się do następnego roku podatkowego – na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych danego roku, tzn. na dzień wprowadzenia tej części kosztów do ksiąg rachunkowych kolejnego roku jako pozycja bilansu otwarcia

(zob. np. pisma KIS z 9.04.2019, IBPB-1-2/4510-237/15-2/PH, oraz 17.09.2019, 0111-KDIB1-1.4010.300.2019.1.SG).

Te ogólne zasady postępowania stosuje się także do opłaty wstępnej rozliczanej w czasie dla celów bilansowych, co potwierdza interpretacja KIS z 19.11.2019 (0111-KDIB1-2.4010.398.2019.1.MZA):

Wstępna opłata leasingowa, z uwagi na charakter opłaty samoistnej i bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorcy na zasadach przewidzianych dla tzw. kosztów pośrednich, tj. w dacie poniesienia.

(...) W zakresie wszelkich wydatków stanowiących na gruncie updop pośrednie koszty uzyskania przychodów, które w momencie poniesienia, dla celów księgowych, są ujmowane na innych kontach niż kosztowe (tj. nie są księgowane jako koszt), podatnik jest uprawniony do rozpoznania ich w kosztach podatkowych w dacie, pod którą dany wydatek zostanie ujęty w księgach rachunkowych bez względu na rodzaj konta, na jakim zostanie dokonany zapis księgowy, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W lutym 2020 spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest maszyna. Umowa leasingu dla celów podatkowych i bilansowych jest uznawana za leasing operacyjny. W tym samym miesiącu spółka otrzymała fakturę wystawioną 20.02.2020, z której wynika opłata wstępna 18 450 zł (wartość netto + VAT = 15 000 zł + 3450 zł).

Spółka ujęła opłatę wstępną w księgach rachunkowych pod datą 20.02.2020. Dla celów bilansowych opłata jest rozliczana w czasie za pośrednictwem konta zespołu 6. Dla celów podatku dochodowego została uznana w całości za koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia (20.02.2020).

Warto zwrócić uwagę, że jeżeli do zawarcia umowy leasingu oraz do zapłaty opłaty wstępnej doszło przed zakończeniem 2019 i także przed zakończeniem 2019 podatnik otrzymał fakturę dokumentującą opłatę wstępną, natomiast wydanie leasingobiorcy przedmiotu leasingu nastąpiło już w 2020, to opłata wstępna będzie kosztem podatkowym w 2019, mimo że przedmiot leasingu został wydany leasingobiorcy w 2020. Wskazuje na to interpretacja KIS z 4.12.2018 (0111-KDIB1-1.4010.503.2018.1.SG), w której organ, odnosząc się do analogicznego zdarzenia odpowiednio na przełomie 2018 i 2019, uznał, że opłata wstępna jako wydatek udokumentowany fakturą i opłacony w 2018 będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów inny niż bezpośrednio związany z przychodami i jako taki podlegający zaliczeniu do kosztów podatkowych w momencie jego poniesienia [który nastąpił w 2018 – przyp. aut.] zgodnie z art. 15 ust. 4d updop, niezależnie od tego, że przedmiot leasingu będzie wydany spółce w 2019.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Księgi rachunkowe”
Rachunkowość

Odliczenie straty podatkowej za 2020 r. spowodowanej pandemią COVID-19 – ujęcie w księgach rachunkowych

Jesteśmy spółką z o.o., której w myśl art. 38f updop przysługuje jednorazowe obniżenie dochodu za 2019 r. o stratę poniesioną w 2020 r. na skutek epidemii COVID-19. Nie mamy żadnych zaległości podatkowych, podatek dochodowy za 2019 r. został zapłacony. Natomiast za 2020 r. ponieśliśmy stratę spowodowaną pandemią COVID-19 (przychody za ten rok stanowiły 42% przychodów z 2019 r.). Zamierzamy złożyć korektę zeznania podatkowego za 2019 r.
Jak ująć w księgach rachunkowych odliczenie od dochodu osiągniętego w 2019 r. straty podatkowej poniesionej w 2020 r.? Dotychczas strata podatkowa mogła być potrącana tylko od dochodu osiągniętego w latach następnych.

Zgodnie z art. 38f updop stratę podatkową powstałą w związku z epidemią COVID-19, a więc za 2020 r., można odliczyć wstecznie – od dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym (2019). Jeżeli zatem spółka poniosła za 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej (i spełniła warunki określone w art. 38f), to jest uprawniona do rozliczenia tej straty z dochodem 2019 r. Ta szczególna możliwość dotyczy straty nieprzekraczającej 5 mln zł.

Rachunkowość

Nabycie przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT – wpływ na rachunkowość

Jesteśmy spółką komandytową, nasz rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Od 1.01.2021 r. weszły w życie przepisy, na podstawie których spółki komandytowe od 1.01.2021 lub od 1.05.2021 r. uzyskują status podatnika CIT, przy czym dano do wyboru różne opcje, jeśli chodzi o moment zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Jak powinniśmy postąpić, jeśli korzystamy z możliwości zmiany sposobu opodatkowania dopiero od 1.05.2021 r.?

Od 1.01.2021 r. obowiązuje ustawa z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja). Na jej mocy dochody spółek komandytowych, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, od 1.01.2021 lub od 1.05.2021 r. przestają podlegać opodatkowaniu na poziomie wspólników (PIT lub CIT zależnie od ich statusu podatkowego). Są opodatkowane na poziomie „spółki”, która staje się podatnikiem CIT (opodatkowanie CIT).

Rachunkowość

Nieodpłatne przekazanie żywności organizacji pozarządowej w księgach przedsiębiorstwa handlowego

Jesteśmy przedsiębiorstwem handlowym podlegającym obowiązkowi nieodpłatnego przekazywania organizacjom pozarządowym żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży, wynikającemu z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności[1]. Podpisaliśmy z organizacją pozarządową stosowną umowę, na podstawie której przekazujemy jej część żywności (np. kasze, makarony) nadającej się jeszcze do spożycia – termin ważności nie upłynął, ale jest bardzo krótki, ew. opakowania uległy uszkodzeniu, co uniemożliwia jej sprzedaż.
Jednocześnie – na podstawie ustawy (art. 5) – jesteśmy zobowiązani do naliczenia i uiszczenia opłaty od marnowanej żywności, tj. niszczonej wobec nieprzydatności.
Jak ująć w naszej ewidencji nieodpłatnie przekazywaną organizacji pozarządowej żywność, a także naliczenie opłaty za marnowanie żywności?

Nieodpłatne przekazanie – przez jednostkę zajmującą się handlem hurtowym lub detalicznym – nadających się do spożycia towarów spożywczych organizacjom pozarządowym, w których sprzedaż żywności stanowi co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży towarów, należałoby ująć w księgach rachunkowych następująco:

Rachunkowość

Jednostka mała a zasada ostrożności

Jesteśmy spółką komandytową, która w świetle uor jest jednostką małą, spełniającą warunki określone art. 7 ust. 2b. Tym samym jesteśmy uprawnieni do rezygnacji z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty i skutki innych zdarzeń.
Czy w zakres tego uprawnienia wchodzą wszystkie przewidziane w uor wymogi ostrożnej wyceny, czy tylko niektóre z nich? Nadmieniamy, że nie jesteśmy jednostką, o której mowa w art. 7 ust. 2c uor.

W rozdz. 1 uor są wymienione nadrzędne zasady rachunkowości. Jedną z nich jest zasada ostrożnej wyceny – ostrożności (art. 7). Polega ona na tym, że przyjmując założenie kontynuacji działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) – z uwzględnieniem ich realnej wartości możliwej do odzyskania na dzień wyceny (dzień bilansowy). Aktualizacji wyceny dokonuje się bez względu na jej skutki i wpływ na wynik finansowy. Przepisy uor, realizujące zasadę ostrożności, to głównie wymóg:

Rachunkowość

Ewidencja opłat od napojów zawierających dodatek substancji słodzących, kofeiny lub tauryny

Jakie jednostki są zobowiązane do naliczenia i uiszczania opłaty od słodzonych napojów – wytwórcy czy sprzedawcy? Jak ją zaksięgować?

Mocą art. 7 ustawy z 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów do ustawy o zdrowiu publicznym (dalej uzp) wprowadzono rozdz. 3a „Opłata od środków spożywczych”.

Rachunkowość

Wycena zapasu produktów

Zgodnie z art. 28 ust. 3 uor, jeżeli nie można ustalić kosztu wytworzenia produktu, wycenia się go według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku produktów w toku – także z uwzględnieniem stopnia ich przetworzenia.
Czy od dokonanej w powyższy sposób wyceny należy odjąć koszty:
1) będące konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych?
2) ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny?
3) magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów (o ile poniesienie tych kosztów nie jest niezbędne w procesie produkcji)?
4) sprzedaży produktów?

Wycena produktów gotowych zamiast po koszcie wytworzenia, w cenie sprzedaży netto pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto – co dopuszcza uor (art. 28 ust. 3) – stanowi odstępstwo od ogólnej zasady. Mogą ją, naszym zdaniem, stosować jednostki:

Rachunkowość

Dostawy niefakturowane – ujęcie w kosztach

Kupujemy części do naprawy samochodów na potrzeby własne. Przyjmujemy je do magazynu na podstawie dokumentu PZ oraz wydajemy do zużycia na podsta‑ wie dokumentu RW. Zdarza się, że faktura za zakup części nie dociera do nas i musimy się o nią upomnieć albo dociera z opóźnieniem, w następnym miesiącu lub jeszcze później. Cenę tych części znamy, gdyż sprzedawca wraz z dostawą wystawia dokument WZ, który ją zawiera.
Czy możemy ująć koszt zużycia części na podstawie RW, mimo że faktura zakupu dotrze i zostanie zaksięgowana w następnym miesiącu albo później?
Przyjmujemy też towary handlowe do magazynu na podstawie PZ i wydajemy do sprzedaży na podstawie WZ. Faktura zakupu tego towaru dociera z opóźnieniem. Czy możemy ująć koszt sprzedanych towarów w miesiącu ich sprzedaży?

Ani przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych (uor), ani przepisy o podatku dochodowym (updof, updop) nie zawierają warunku, że obciążenie kosztów zużyciem materiałów lub wartością zakupu bądź nabycia sprzedanych towarów może nastąpić tylko w razie nadejścia, względnie nadejścia i opłacenia w terminie faktur zakupu tych materiałów lub towarów.

Umowa o budowę

Oczekiwana strata na długotrwałej umowie budowlanej

W artykule omówiono zasady ustalania wyniku na niezakończonych długotrwałych umowach budowlanych oraz tworzenia rezerwy na oczekiwaną stratę, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19.

Osiągnięcie przez przedsiębiorstwo budowlano-montażowe (wykonawcę) oczekiwanego zysku na realizowanych przez siebie długotrwałych umowach (kontraktach) budowlanych jest obarczone istotnym ryzykiem.

Rachunkowość fundacji i stowrzyszeń

Ewidencja kosztów fundacji i stowarzyszeń

Przystępując do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności (tzw. merytorycznego) fundacje i stowarzyszenia muszą rozliczyć koszty między poszczególne działalności. Podział kosztów, zwłaszcza pośrednich, wpływa zarazem na kwalifikację działalności (statutowa odpłatna lub gospodarcza), z czym wiąże się opodatkowanie lub nieopodatkowanie jej wyniku.

W ciągu ostatnich 15 lat rachunkowość organizacji pozarządowych, którymi są głównie fundacje i stowarzyszenia, podlegała różnym regulacjom zawartym w uor, ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej udpp) oraz w rozporządzeniu MF, które zostało uchylone.

Restrukturyzacja

Postępowania restrukturyzacyjne przedsiębiorców

Artykuł przedstawia możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstw zgodnie z polskim porządkiem prawnym, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przepisami antykryzysowymi, zagadnienia związane z odzwierciedleniem postępowań restrukturyzacyjnych w księgach rachunkowych dłużnika oraz konsekwencje podatkowe ich otwarcia.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa ma za zadanie wspomóc przezwyciężenie trudności, których skutkiem jest brak środków do zapłaty wymagalnych zobowiązań i deficytowość, poprzez zastosowanie rozwiązań dopuszczonych prawem. Mowa przede wszystkim o restrukturyzacji naprawczej, której przedmiotem są przedsiębiorstwa odnotowujące słabe wyniki ekonomiczne, często zagrożone utratą płynności finansowej, prowadzącą do bankructwa.

Rachunkowość

Hipotetyczne koszty pozyskania kapitału – ujęcie w księgach rachunkowych

Nasza spółka z o.o., ustalając za lipiec 2020 r. zaliczkę na poczet CIT, skorzystała z uprawnienia zawartego w art. 15cb updop i zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów oprocentowanie części zysku netto za 2019 r., który w myśl uchwały zgromadzenia wspólników zasilił kapitał rezerwowy.
Jak zaksięgować to oprocentowanie?

Zgodnie z art. 15cb updop spółki kapitałowe i ska mogą uznać za koszt uzyskania przychodów hipotetyczne oprocentowanie:

Rachunkowość

Moment zaliczenia drogi dojazdowej do środków trwałych

Czy ujęcie środka trwałego w księgach rachunkowych na podstawie dokumentu OT, a nawet rozpoczęcie amortyzacji może nastąpić przed otrzymaniem (faktycznym wpływem do firmy) faktury zakupu tego środka trwałego?
Nasza firmia zleciła wykonanie drogi dojazdowej. W czerwcu podpisano protokół odbioru i rozpoczęto jej użytkowanie. Faktura wykonawcy wpłynęła na początku kolejnego miesiąca i została ujęta w rejestrze zakupu w lipcu.
Czy w księgach czerwca można ująć przyjęcie środka trwałego? Czy można dokonać odpisu amortyzacyjnego już w czerwcu?

Bazująca na uor definicja środka trwałego zawarta w pkt 3.1 KSR 11 Środki trwałe brzmi w skrócie następująco:

Rachunkowość

Księgowe ujęcie kontraktu terminowego

Spółka z o.o. 26.09.2019 r. zawarła z bankiem kontrakt forward[1] opiewający na 100 tys. euro z terminem realizacji 7.01.2020 r. po kursie wymiany 4,4070 PLN/EUR (spółka ma zamiar sprzedać 100 tys. euro). Wyciąg bankowy z 26.09.2019 r. nie zawiera zapisów nt. tej transakcji. Spółka zamieniła jednak kontrakt forward na swap[2] (opisany w wyciągu jako transakcja swap) i 22.10.2019 r. rozliczyła 100 tys. euro po kursie 4,3762 PLN/EUR. Na wyciągu walutowym z 22.10.2019 r. widnieje operacja KW 100 tys. euro przeliczona po kursie 4,3762 PLN/EUR, a na wyciągu złotówkowym z tą samą datą – KP 437 620 zł.
7.01.2020 r., tj. pod datą pierwotnie umówionego rozliczenia kontraktu forward, na wyciągach bankowych widnieją operacje na rachunku:
- walutowym – KP 100 tys. euro z opisem „waluta sprzedana forward 20191022 kurs 4,4070” (w opisie numer swap z 22.10.2019 r.) i odpowiednio
- złotówkowym – KW 440 700 zł KW 100 tys. euro z opisem „waluta zakupiona forward 20191022 kurs 4,4070” (w opisie numer forward z 26.09.2019 r.).
Spółka stosuje podatkową metodę wyceny różnic kursowych.
Jak ująć te transakcje w księgach rachunkowych? W którym momencie powstał koszt/przychód z tych transakcji? Czy już w październiku 2019 r., na dzień bilansowy 2019 r., czy dopiero w styczniu 2020 r.? Jak ustalić wysokość tego kosztu/przychodu? Czy – wobec skrócenia terminu kontraktu forward i wymiany waluty w październiku – kontrakt powinien być wykazany i wyceniony na koniec 2019 r. w bilansie? Czy rozliczając różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, uwzględnić oba kontrakty? Jeśli tak, to po jakim kursie?

Jednym z ryzyk działalności gospodarczej są niekorzystne zmiany kursu walutowego, co dotyczy np. spłaty zobowiązań wyrażonych w walucie obcej. Sposobem na neutralizację ryzyka może być zawarcie kontraktów terminowych zaliczanych do instrumentów finansowych. Szczegółowe zasady ewidencji instrumentów finansowych określa rozporządzenie MF. Jednostki małe niewymienione w art. 3 ust. 1e pkt 1–6 uor nie muszą jednak stosować jego przepisów.

Księgi rachunkowe

Nieodpłatne świadczenia – ujęcie w księgach rachunkowych

W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń otrzymanych przez spółkę z o.o.?

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 updop do przychodów osoby prawnej zalicza się m.in. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, oraz wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w nieodpłatny zarząd lub w używanie).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....