Opłata recyklingowa to koszt pośredni


Nowa opłata recyklingowa obciążająca sprzedaż plastikowych toreb na zakupy stanowi jednocześnie przychód, jak i koszt podatkowy. Zasadniczo powinna więc być neutralna dla przedsiębiorców. Szkopuł w tym, że przychód stanowi w roku, w którym została pobrana, a koszt dopiero w roku następnym – po wpłaceniu do budżetu państwa. Dodatkowo Ministerstwo Finansów uważa, że należy odprowadzić od niej 23% VAT.

Od 1.01.2018 prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego muszą pobierać od kupujących opłatę recyklingową za wydawane im lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w wysokości 20 gr za szt. Nie mogą oferować toreb za darmo, uiszczając opłatę we własnym zakresie. Nie ma natomiast przeszkód, by cenę torby ustalili w wysokości wyższej niż wynosi opłata recyklingowa.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Opłata ta została uregulowana w art. 40a–40e ustawy z 13.06.2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn. DzU z 2016 poz. 1863 ze zm.). Podlega wpłacie na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska do 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym ją pobrano.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 11 updop oraz art. 14 ust. 2 pkt 18 updof zalicza się ją do przychodów podatkowych przedsiębiorcy w momencie jej pobrania (sprzedaży torby). Jednocześnie zgodnie z art. 15 ust. 1aa updop oraz art. 22 ust. 1aa updof wniesiona opłata recyklingowa jest kosztem uzyskania przychodu.

Jeśli rok podatkowy przedsiębiorcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oznacza to, że kwota pobranej w danym roku opłaty, stanowiąca przychód tego roku, podlegający CIT lub PIT, będzie mogła być uznana za koszt uzyskania przychodu dopiero w roku następnym (po zapłacie).

Powstaje pytanie, czy jest to koszt bezpośrednio związany z przychodem, czy też tzw. koszt pośredni. W pierwszym przypadku u przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe zastosowanie miałyby art. 15 ust. 4b updop i art. 22 ust. 5a updof, nakazujące przyporządkowanie koszów bezpośrednich poniesionych po zakończeniu roku podatkowego, a przed sporządzeniem sprawozdania finansowego do przychodów roku minionego, co oznaczałoby możliwość ujęcia przychodu i kosztu podatkowego w tym samym roku podatkowym.

Mogłoby się wydawać, że skoro opłata recyklingowa jest ściśle związana ze sprzedażą toreb i stanowi przychód podatkowy, to jej zapłata ma bezpośredni związek z uzyskaniem przychodu przez przedsiębiorcę. Gdyby nie obowiązek pobrania i uiszczenia opłaty, nie powstałby przychód z tego tytułu.

Ministerstwo Finansów uważa jednak inaczej. W odpowiedzi na pytanie miesięcznika „Rachunkowość” wyjaśniło, że opłata recyklingowa nie stanowi kosztu bezpośrednio związanego z przychodami. Jednocześnie, zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym opłata recyklingowa uznawana jest za koszt uzyskania przychodów z chwilą jej wniesienia przez przedsiębiorcę. Zatem zaliczenie opłaty recyklingowej do kosztów uzyskania przychodów następuje w okresie rozliczeniowym, w którym opłata ta została wniesiona zgodnie z przepisami ustawy (...) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wynika z tego, że przedsiębiorca wykaże przychód do opodatkowania z tytułu opłaty recyklingowej w jednym roku podatkowym, natomiast koszt uzyskania przychodu (w tej samej wysokości) dopiero w roku kolejnym, w marcu, po uiszczeniu opłaty. W pierwszym roku obowiązywania tej opłaty budżet państwa uzyska więc dodatkowe wpływy z tego tytułu.

Fiskus zarobi także na VAT od opłaty recyklingowej. W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwo Finansów poinformowało, że opłata, będąca elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy i opodatkowana stawką 23% VAT. Argumentowano, że w innych państwach członkowskich podobne opłaty za torby z tworzyw sztucznych traktowane są na gruncie VAT w ten sam sposób.

Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega na ogólnych zasadach ewidencji w kasach rejestrujących – na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury) i liczba sprzedanych toreb, nie ma natomiast konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej.

Więcej na temat: „Podatki Dochodowe CIT i PIT”
Zeznanie roczne

Dłuższy termin na złożenie CIT-8 dla podatników ze skróconym rokiem podatkowym

Podatnicy CIT, których rok podatkowy rozpoczął się i zakończył w I połowie br., mają czas na złożenie zeznania rocznego (CIT-8 lub CIT-8AB) do końca października 2019.

CIT i PIT

Wierzytelność otrzymana w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki osobowej – czy jest przychodem

Ryszard Kubacki
Czy otrzymanie wierzytelności, w ramach podziału majątku rozwiązanej spółki jawnej, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego u byłego wspólnika (osoby fizycznej)? Może przychód ten powstanie w momencie spłaty wierzytelności?

CIT i PIT

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje w razie budowy budynku

Krzysztof Hałub
Tylko już istniejące, a nie dopiero wznoszone budynki mieszkalne objęte są ulgą termomodernizacyjną.

CIT i PIT

Odliczenie wydatków na termomodernizację, finansowanych pożyczką z WFOŚiGW

W ramach programu „Czyste Powietrze” osoba fizyczna otrzymała od wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska dotację oraz pożyczkę na wydatki związane z termomodernizacją, niepokryte dotacją.
Czy wydatki sfinansowane z pożyczki mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Podatki i prawo gospodarcze

Likwidacja nie w pełni umorzonych wartości niematerialnych i prawnych

Piotr Kaim
Pod koniec 2018 r. spółka z o.o. zakończyła prace rozwojowe, mające na celu produkcję i wprowadzenie na rynek nowego rodzaju zabawek dla dzieci. Uznała, że prace zakończyły się sukcesem, więc wydatki na ten cel zaliczono do wartości niematerialnych i prawnych (wnip). Już po uruchomieniu produkcji nowych zabawek spółka uznała, że ten projekt nie przyniesie spodziewanych korzyści, i postanowiła go zamknąć. W konsekwencji wykreśliła koszty prac rozwojowych z ewidencji środków trwałych i wnip.
Czy dopuszczalne jest zaliczenie niezamortyzowanej części kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych?

Tak. Przypomnijmy, że koszty prac rozwojowych to koszty działań zmierzających do stworzenia nowych produktów lub technologii. Tego typu koszty są zaliczane do wnip, o ile odnoszą się do prac zakończonych pozytywnym wynikiem. Szczegółowe warunki uznania ich za składniki wnip wskazano w art. 16b ust. 2 pkt 3 updop. Przyjmujemy, że spółka je spełniła.


Podatki i prawo gospodarcze

Sprzęt komputerowy wynajmowany od niemieckiej spółki – czy jest urządzeniem przemysłowym

Iwona Czauderna
Polska spółka wynajmuje od spółki niemieckiej sprzęt komputerowy, który służy do pracy biurowej.
Czy mamy tu do czynienia z urządzeniem przemysłowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop w zw. z art. 12 ust. 3 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo), a w konsekwencji czy polska spółka powinna pobrać od wynagrodzenia za najem podatek u źródła?

CIT i PIT

Opłata recyklingowa za 2018 kosztem w 2019

Krzysztof Hałub
Do 15.03.2019 przedsiębiorcy po raz pierwszy wpłacą do budżetu nałożoną w ubiegłym roku opłatę recyklingową (od toreb foliowych). Stanowiła ona ich przychód w 2018, ale koszt podatkowy z tego tytułu powinni wykazać w bieżącym roku.

Zeznanie roczne

Spóźniony PIT małżonków nie udaremni wspólnego rozliczenia

Krzysztof Hałub
Od 2019 zniknął jeden z warunków preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci – złożenie zeznania rocznego w ustawowym terminie (30 kwietnia).

CIT

Koszty noclegów osób zatrudnionych na umowy zlecenia

Marcin Szymankiewicz
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych na terenie całej Polski. Pracowników zatrudnia m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia). Pokrywa im koszty noclegów w obiektach hotelowych lub zakwaterowania w najmowanych mieszkaniach. Z umów zlecenia jednoznacznie wynika obowiązek pokrywania przez spółkę tych wydatków. Są one udokumentowane fakturami wystawianymi na spółkę lub zawartymi przez nią umowami najmu. Nie obciążają zleceniobiorców.
Czy stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów?

CIT i PIT

Czy PCC pobrany przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową jest kosztem podatkowym

Marcin Szymankiewicz
W lutym podjęto uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 w zw. z art. 563 oraz art. 581 Ksh. Zawarto także umowę spółki komandytowej będącej następcą prawnym przekształcanej spółki. Wspólnikami będą te same osoby – osoba fizyczna (przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe) i spółka z o.o. Notariusz pobrał PCC, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f w zw. z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC od wartości wkładów (rozumianych jako aktywa spółki) do spółki przekształconej, w części, która nie była uprzednio opodatkowana PCC. Podatek ten został wpłacony z rachunku spółki jawnej.
Czy stanowi on dla wspólników (proporcjonalnie do udziałów w zyskach spółki jawnej) koszt uzyskania przychodu?

Rachunkowość

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania CIT a wynikiem brutto

Pozycja 2.6 dodatkowych informacji i objaśnień wg zał. nr 1 do uor „Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (od osób prawnych – przyp. red.) a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto” jest – jak wiadomo – jedynym elementem informacji dodatkowej, którego postać została ujednolicona (ustrukturyzowana).
Czy wszystkie jej pola wymagają wypełnienia?

Nie. Tę pozycję dodatkowych informacji i objaśnień wypełniają tylko podatnicy CIT. Jak obrazuje tabela, pola:

  • „Rok bieżący – wartość z zysków kapitałowych” i „Rok bieżący – wartość z innych źródeł przychodów”,
  • „Rok poprzedni”,

mają charakter opcjonalny, czyli nie są obowiązkowe. Od decyzji jednostki zależy, czy wypełni te pozycje, czy nie. Obowiązkowe jest tylko wypełnienie pól „Rok bieżący – wartość łączna” oraz „Rok bieżący – podstawa prawna”, jeśli dotyczą przychodów lub kosztów roku bieżącego opiewających na kwotę 20 tys. zł lub więcej. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dotyczące sporządzania e-sprawozdań finansowych, zamieszczonych na stronie internetowej www.mf.gov.pl.


Rachunkowość

Rozliczenie przez jednostki małe różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto

Jesteśmy spółką z o.o. zaliczoną do małych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Sporządzamy sprawozdanie finansowe (sf) zgodnie z zał. nr 5 do uor. Wykaz dodatkowych informacji i objaśnień zawartych w tym załączniku nie zobowiązuje nas do rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. Natomiast dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów struktura logiczna sf, a ściślej dodatkowych informacji i objaśnień, przewiduje w odniesieniu do jednostek małych przedstawianie w ustrukturyzowanej formie rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto.
Czy mamy zatem obowiązek przedstawiania tej informacji, a jeżeli tak – jaka jest tego podstawa prawna?

Istotnie, struktura logiczna sf sporządzanego zgodnie z zał. nr 5 do uor, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, przewiduje możliwość przedstawienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto. Obowiązek taki dotyczy jednak tylko jednostek sporządzających sf zgodnie z zakresem informacyjnym określonym w zał. nr 1 do uor (poz. 2.6).


Preferencje w CIT i PIT

Nowe odliczenia od dochodu do opodatkowania

Aleksander Woźniak
W podatkach dochodowych pojawiły się nowe możliwości odliczeń od podstawy opodatkowania. Jedna z nich dotyczy darowizn rzeczowych na szkoły zawodowe, druga – kosztów przyłączenia aptek i punktów aptecznych do e-systemu.

Z drugiej ulgi można korzystać tylko w rozliczeniu za 2018, z pierwszej – począwszy od rozliczenia za 2019. Obie preferencje przewidziano zarówno dla podatników PIT, jak i CIT.

Darowizny dla publicznych placówek kształcenia zawodowego: Prawo do odliczania darowizn dla publicznych placówek prowadzących kształcenie zawodowe wprowadziła ustawa z 22.11.2018 o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2245).


Zwolnienia

Odszkodowania za zniszczenie składnika majątku firmy bez PIT i CIT

Anna Koleśnik
Wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkody w niebędącym samochodem osobowym środku trwałym od 1.01.2019 są przychodem wolnym od podatku, o ile zostaną przeznaczone na remont lub zastąpienie utraconego składnika nowym.

Zmianę taką wprowadziła nowelizacja updof i updop z 9.11.2018 (DzU poz. 2244).

Zwolnienie ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po 31.12.2018, również w odniesieniu do podatników CIT, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym (art. 39 ustawy nowelizującej). A zatem odszkodowania wypłacone w 2019 za szkody powstałe w 2018 nie są nim objęte.


PKWiU 2008 wciąż obowiązuje w podatkach

Do końca 2019 wydłużono stosowanie „starej” PKWiU 2008 do celów opodatkowania: VAT, PIT, CIT, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....