Opłata recyklingowa także od grubszych reklamówek

Magdalena Januszewska radca prawny

Od 1.09.2019 handlowcy odprowadzają opłatę recyklingową również od grubszych plastikowych toreb na zakupy. Nałożono też na nich obowiązek ewidencjonowania toreb, składania sprawozdań i wpisu do Bazy Danych o Odpadach.

Wynika to z ustawy z 19.07.2019 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1579).

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Przypomnijmy, że opłata recyklingowa obowiązuje od 1.01.2018. Obejmowała lekkie torby foliowe na zakupy o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów. Od 1.09.2019 jest pobierana także od pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału 50 mikrometrów i większej. Nadal ze zwolnienia korzystają bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywki), które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to zapobiegać marnowaniu żywności.

Przedsiębiorca może pobierać od nabywcy samą opłatę albo zwiększyć ją o cenę torby. Stawka opłaty nie wzrosła, nadal wynosi 20 gr (rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.08.2019 w sprawie stawki opłaty recyklingowej, DzU poz. 1639). Inspekcja handlowa za jej niepobieranie może nałożyć karę – od 500 zł do 20 tys. zł (jak dotychczas).

Zmiana dotyczy także sposobu rozliczania się. Dotychczas opłata była wnoszona do marszałka województwa rocznie, do 15 marca następnego roku. Tak będzie jeszcze w przypadku opłaty za 2019. Natomiast od 2020 należy ją odprowadzać kwartalnie, do 15. dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Umożliwi to wcześniejsze ujęcie opłaty w kosztach uzyskania przychodów (zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów stanowi ona koszt pośredni, potrącany w momencie jej wniesienia, przy czym do przychodów podatkowych jest zaliczana w momencie pobrania – art. 12 ust. 1 pkt 11 updop oraz art. 14 ust. 2 pkt 18 updof).

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby objęte opłatą recyklingową od 2020, musi prowadzić ewidencję (w formie elektronicznej lub papierowej) wskazującą liczbę nabytych i wydanych toreb. Jeśli ma np. kilka sklepów, to dla każdego z nich ewidencja ma być prowadzona oddzielnie. Należy ją przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Nowym obowiązkiem jest także składanie marszałkowi województwa sprawozdania nt. liczby nabytych i wydanych takich toreb – w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (nowy pkt 2a w art. 73 ust. 1 ustawy o odpadach). Od 2020 będzie to możliwe poprzez Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Pierwsze sprawozdanie należy złożyć już za 2019, na podstawie dostępnych dokumentów (np. faktur) potwierdzających nabycie toreb oraz wysokości pobranej opłaty recyklingowej.

Podmioty jeszcze niezarejestrowane w BDO muszą uzyskać do 31.12.2019 wpis (zarejestrowani powinni złożyć wniosek aktualizacyjny). Za brak wpisu grożą kary od 5 tys. zł do 1 mln zł

Nowe artykuły na naszych stronach:
VAT

Nowe zasady opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych

Łukasz Chłond
Od 1.07.2020 r. tzw. quick fixes, czyli cztery zmiany w unijnym VAT dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, zostały w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Nastąpiło to z opóźnieniem, ustawą z 28.05.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja).


VAT

Problemy związane ze stosowaniem nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan
Tak zwana nowa matryca stawek VAT miała uprościć rozliczenie tego podatku dzięki uporządkowaniu stosowanych stawek. Wyeliminowała wiele problemów, ale stała się też źródłem nowych wątpliwości.

Od 1.07.2020 r. obowiązują nowe (formalnie wprowadzone 1.11.2019 r.) przepisy dotyczące stawek VAT, w tym nowe brzmienie zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane stawkami 5 i 8%, oraz art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewidujący stosowanie stawki 8% dla wszelkich czynności wykonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej.


Rachunkowość

Błąd przy wysyłaniu sprawozdania za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Mariusz Sobkowiak
Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Próbowaliśmy przekazać nasze sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS, za pomocą urzędowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, jednak podczas próby wysyłki w czerwonym okienku pop-up pojawił się komunikat o treści „Wystąpił błąd” i „Sprawozdanie nie zostało wysłane”, lecz brak szczegółowych informacji, na czym ten błąd polega.
Co może powodować błąd i jak go usunąć?

W tym roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) w formie ustrukturyzowanej i przekazania go Szefowi KAS zamiast – jak dotychczas – bezpośrednio do US. Do tego celu służy aplikacja e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia zarówno sporządzanie, jak i wysyłkę sf w formie ustrukturyzowanej do Szefa KAS. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap i jest aktualizowana przez zespół informatyków Ministerstwa Finansów, dlatego co pewien czas pojawiają się jej nowe wersje[1]. Aktualizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz wyeliminowanie ew. błędów. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że błąd podczas wysyłki sf może być spowodowany następującymi przyczynami:


Objaśnienia MF

Podatkowe skutki działań podjętych w celu zwalczania koronawirusa

Krzysztof Hałub
Wydatki na zakup maseczek ochronnych i przyłbic dla pracowników czy sfinansowanie im testów na koronawirusa mogą być przez przedsiębiorców zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. Jednocześnie ich wartość nie stanowi przychodu pracowników.

Tak wynika z objaśnień podatkowych MF z 21.07.2020 w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Koronawirus

Dofinansowaniem kosztów działalności gospodarczej trzeba podzielić się z fiskusem

Anna Koleśnik
Dofinansowanie części kosztów działalności gospodarczej – przyznane przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – stanowi przychód z działalności gospodarczej objęty PIT.

Chodzi o jedno z rozwiązań osłonowych, przyznane ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa).


Wyjaśnienia MF

Brexit – skutki w CIT i PIT

Krzysztof Hałub
Bezumowne zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE będzie oznaczać utratę przywilejów w podatku dochodowym, przysługujących firmom i osobom fizycznym będącym tamtejszymi rezydentami.

Na skutki takiego stanu rzeczy wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z 30.07.2020 Brexit – Informacja o obowiązywaniu przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym i po jego zakończeniu, zamieszczonych na swojej stronie internetowej.


Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....