Opłacanie składek za zleceniobiorców będących emerytami i rencistami

Andrzej Radzisław radca prawny

Zgodnie z interpretacją przyjętą przez ZUS, od 1.01.2016 zatrudniając na zlecenie emeryta, który gdzie indziej pracuje na umowę o pracę, trzeba obowiązkowo odprowadzić za niego składki społeczne, o ile na etacie (albo z innego zlecenia) nie uzyskuje on co najmniej 1850 zł.
  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty, z tytułu wykonywanej umowy zlecenia obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym, tj. emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Dobrowolne z umowy zlecenia jest ubezpieczenie chorobowe, natomiast obowiązkowe - ubezpieczenie zdrowotne.

Angażując więc emeryta lub rencistę, płatnik musi pamiętać o tym, aby za niego opłacać składki. Fakt, że ta zatrudniona osoba otrzymuje już świadczenie z ZUS, nie zmienia sytuacji. Nie ma przy tym znaczenia, z jakiego systemu wypłacane jest świadczenie emerytalne/rentowe. W ten sam sposób są traktowani emeryci i renciści z systemu powszechnego (a więc ci, którym świadczenia wypłaca ZUS) i osoby otrzymujące świadczenie z KRUS czy "mundurowe".

Więcej niż 1 zlecenie

1.01.2016 zmieniły się przepisy dotyczące opłacania składek za osoby, które w tym samym okresie wykonują więcej niż 1 umowę zlecenia. Wcześniej w takim przypadku zleceniobiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym z pierwszej zawartej umowy, a z kolejnych ubezpieczenia były dla niego dobrowolne. Mógł również na bieżąco zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń i wybrać podleganie ubezpieczeniom z drugiej umowy zlecenia.

Dopuszczalne było, że ubezpieczony, który równocześnie wykonywał 2 umowy zlecenia i z pierwszej jego wynagrodzenie wynosiło np. 1000 zł miesięcznie, a z drugiej 2000 zł, obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegał z pierwszej umowy, a z drugiej tylko zdrowotnemu.

Najczęściej płatnik angażujący zleceniobiorcę, który już wykonywał 1 umowę zlecenia, z drugiej umowy zgłaszał go wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Na obowiązek ubezpieczeń nie wpływało to, jakie wynagrodzenie zleceniobiorca uzyskiwał z pierwszej umowy.

Stosownie do art. 9 ust. 2c usus w brzmieniu od 1.01.2016 osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 [zleceniobiorca], której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a [minimalne wynagrodzenie], spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, lub z innych tytułów osiąga kwotę określoną w art. 18 ust. 4 pkt 5a [minimalne wynagrodzenie].

W konsekwencji obecnie zleceniobiorca, który wykonuje 2 umowy i z każdej z nich otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego (w 2016 - 1850 zł) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlega z każdej z tych umów. Z kolejnej zawartej umowy nie podlega tym ubezpieczeniom, jeżeli z wcześniejszej lub wcześniejszych otrzymał wynagrodzenie równe co najmniej minimalnemu.

Ze znowelizowanych przepisów usus wynika, że płatnik, który zatrudnia zleceniobiorcę, powinien zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, chyba że ubezpieczony przedłoży mu dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek.

Te nowe zasady mają także zastosowanie do zleceniobiorców będących emerytami lub rencistami. O ile więc do końca ubiegłego roku zleceniobiorca emeryt lub rencista obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegał wyłącznie z 1 umowy, to od 1.01.2016 może podlegać nawet z kilku zleceń.

Zlecenie i etat w innej firmie

Zmiana dotyczy również opłacania składek za emerytów i rencistów, którzy jednocześnie w jednej firmie są pracownikami, a w innej wykonują umowę zlecenia. Do 31.12.2015 w takim przypadku emeryt lub rencista - bez względu na wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego z umowy o pracę - ze zlecenia nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Ubezpieczenia społeczne ze zlecenia były zawsze dla niego dobrowolne, dopóki pozostawał w stosunku pracy - bez znaczenia był wymiar czasu pracy, a także wysokość wynagrodzenia. Tak wynikało z art. 9 ust. 4a usus.

Od 1.01.2016 wspomniana regulacja ma nowe brzmienie. Zmiana polega na dodaniu odniesienia do ust. 2c, którego brzmienie zostało przywołane powyżej (odniesienie do ust. 4b istniało już wcześniej - dotyczy on umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz).

ZUS uznał, że w związku z tym emeryci i renciści powinni podlegać ubezpieczeniom na zasadach ogólnych. Zatem emeryt/rencista będący pracownikiem i dodatkowo wykonujący umowę zlecenia nie podlega z niej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, o ile jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy albo na część etatu, ale z wynagrodzeniem na poziomie co najmniej minimalnego.

Jeśli jego wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe, obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlega jednocześnie jako pracownik i zleceniobiorca.

Co mogą zrobić płatnicy i ubezpieczeni

Przyjęta przez ZUS interpretacja jest co najmniej dyskusyjna. Skoro ustawodawca pozostawił ust. 4a w art. 9 usus, to trudno zgodzić się z tym, aby emeryci i renciści mieli podlegać ubezpieczeniom społecznym na zasadach ogólnych. Gdyby taka była intencja ustawodawcy, to ust. 4a powinien zostać uchylony.

Trudno bowiem uznać, że racjonalny prawodawca pozostawiał niemający żadnego znaczenia przepis, z którego treści ma wynikać zasada ogólna, określona już w innych przepisach (ust. 1 i 1a).

W konsekwencji jedynie uchylenie tej regulacji (ust. 4a) spowodowałoby, że zarówno płatnicy, jak i ubezpieczeni nie mieliby wątpliwości, że zleceniobiorca emeryt/rencista podlega ubezpieczeniom społecznym na zasadach ogólnych.

Moim zdaniem pozostawienie tego przepisu i dodanie tylko kolejnego zastrzeżenia powinno być odczytywane w ten sposób, że emeryt/rencista pozostający w stosunku pracy z wykonywanej równocześnie umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym, a gdy nie jest pracownikiem, to w pełni ma do niego zastosowanie ust. 2c ustawy (mówiący o zasadach postępowania w razie zbiegu tytułów ubezpieczeń).

Interpretacja przyjęta przez ZUS skutkuje ponoszeniem przez zleceniodawców dodatkowych kosztów związanych ze składkami zatrudnionych emerytów/rencistów. Niższe wynagrodzenie pomniejszone o składki społeczne otrzymują również zleceniobiorcy.

Płatnik, który jest przedsiębiorcą, może wystąpić do ZUS o wydanie interpretacji w zakresie opłacania składek za zleceniobiorcę, który jest w opisanej sytuacji, i od niekorzystnego rozstrzygnięcia złożyć odwołanie do sądu.

Również sam ubezpieczony może wystąpić do ZUS o wydanie mu decyzji, wskazując, że nie zgadza się z tym, że na podstawie znowelizowanego ust. 4a powinien podlegać ubezpieczeniom ze zlecenia, gdy równocześnie jest pracownikiem. Od niekorzystniej dla siebie decyzji ZUS ma prawo odwołać się do sądu. W ten sposób stanowisko ZUS może być poddane kontroli sądowej. Jeżeli zostanie przez sąd zmienione, to płatnicy i ubezpieczeni odzyskają nienależnie uiszczone składki.

Art. 9 ust. 4a usus - stare i nowe brzmienie

Do 31.12.2015:

Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 4 [zleceniobiorcy], mający ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy z zastrzeżeniem ust. 4b.

Od 1.01.2016:

Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 4 [zleceniobiorcy], mający ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy z zastrzeżeniem ust. 2c i ust. 4b.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Składki ZUS - pracownicy”
Składki ZUS

Zmiana etatu nie wpływa na podstawę składek z urlopu wychowawczego

Krzysztof Tandecki
Czy podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym ustala się z jego oskładkowanych zarobków za ostatnie 12 mies., nawet gdy w tym czasie zmienił się jego wymiar czasu pracy?

Tak. Pracownik, który korzysta z urlopu wychowawczego, podlega w tym czasie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnemu – jeśli nie ma innych tytułów do tych ubezpieczeń ani prawa do emerytury lub renty. Składki na te ubezpieczenia finansuje budżet państwa, ale musi je naliczyć pracodawca – nawet ten, który zatrudnia tylko jedną osobę.


Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Zwrot wydatków na czasowe przeniesienie pracownika – bez składek ZUS i bez PIT

Renata Majewska
Po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii rozpoczęliś‑ my, w gdańskim oddziale firmy, produkcję podajników i dozowników na artykuły sanitarne. Wysłaliśmy tam na 3 mies. (od 1.05.2020 do 31.07.2020 r.) kierownika (zatrudnionego na umowę o pracę), którego stałym miejscem pracy jest Warszawa. Zastosowaliśmy tryb czasowego oddelegowania, określony w art. 42 § 4 Kp, czyli polecenie pracodawcy, któremu pracownik musi się podporządkować. Pokryliśmy mu oczywiście wszystkie kosz‑ ty przeniesienia do Gdańska wraz z rodziną (4 tys. zł) oraz przyznaliśmy zasiłek na zagospodarowanie w nowym miejscu zamieszkania, w kwocie 5 tys. zł.
Czy należności te podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu? Kierownik zarabia miesięcznie 9 tys. zł brutto.

Kwoty wypłacone pracownikowi z tytułu przeniesienia na 3 mies. do Gdańska nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nie należy też od nich pobierać zaliczki na PIT.


Koronawirus

Zwolnienie z opłacania składek ZUS a koszty płacy wykazywane w deklaracjach do PFRON

Mariusz Sobkowiak
Zatrudniamy dwóch pracowników z niepełnosprawnością. Otrzymujemy z PFRON dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Wysokość dofinansowania wiąże się m.in. z kosztami płacy, jakie ponosimy w związku z zatrudnieniem tych osób. Korzystając z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej, złożyliśmy do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie nas, jako płatnika, z obowiązku opłacania składek ZUS za 3 mies. Składki te są jednak wykazywane w comiesięcznych deklaracjach do ZUS, a wynagrodzenia pracowników brutto są pomniejszane o te składki.
Czy składki społeczne i zdrowotne (finansowane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę) za marzec–maj, które zostaną umorzone w związku ze złożeniem do ZUS wniosku RDZ, należy wliczać do kosztów płacy we wniosku Wn-D o dofinansowanie z PFRON, czy też nie?
Co w przypadku, jeśli ZUS nie uwzględni naszego wniosku o umorzenie i w lipcu (po podjęciu przez ZUS decyzji odmownej) zapłacimy składki ZUS za 3 minione miesiące? Czy składki za te 3 mies., które zapłacimy w lipcu, możemy wliczyć do kosztów płac we wniosku Wn-D za lipiec (i czy zostaną przez PFRON uznane za zapłacone terminowo)?

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Tarcza antykryzysowa 2.0

Nowa ulga w ZUS i PIT dla pracowników „infrastruktury krytycznej”

Renata Majewska
Świadczenia przyznane na zakwaterowanie i wyżywienie pracowników tzw. infrastruktury krytycznej są wolne do składek oraz podatku dochodowego.

Oprócz tego pracodawcy zarządzający infrastrukturą krytyczną mogą podczas zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zmienić im system lub rozkład czasu pracy, polecić nadgodziny, odmówić udzielania urlopu, przesunąć ich bądź odwołać, zobowiązać do pozostawania poza normalnymi godzinami roboczymi w gotowości do pracy albo do realizacji odpoczynku w zakładzie pracy bądź w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.


Tarcza antykryzysowa 2.0

Abolicja składkowa także dla średnich pracodawców

Renata Majewska
Tarcza antykryzysowa 2.0 znacznie rozszerzyła zakres 3-miesięcznego zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS. Objęło ono nowe grupy płatników. Jednak ci, którzy zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, nie zapłacą jedynie połowy należnych składek.

Wynika tak ze znowelizowanych od 18.04.2020 art. 31zo–31zx ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa). Zmiany wprowadziła ustawa z 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695, dalej tarcza antykryzysowa 2.0).


ZUS

Nowa składka wypadkowa nie dla każdej firmy

Krzysztof Tandecki
Od kwietnia trwa nowy rok składkowy dla ubezpieczenia wypadkowego. Część płatników będzie płacić składkę w nowej wysokości.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Odszkodowanie lojalnościowe dla byłego menedżera – wyjątkowo bez składek

Renata Majewska
Z końcem stycznia 2020 r. uległa rozwiązaniu umowa o świadczenie usług zarządzania z członkiem zarządu, do którego stosuje się tzw. nową ustawę kominową. Umowa gwarantuje mu odszkodowanie za zakaz konkurencji, wiążący po ustaniu zatrudnienia, płatne w sześciu miesięcznych ratach – po 9 tys. zł brutto. Na infolinii ZUS dowiedziałam się, że umowa ta podlega pełnym składkom. Potrąciłam je zatem z pierwszej raty rekompensaty, uregulowanej pod koniec lutego 2020 r. Jednak w marcu 2020 r. otrzymaliśmy z ZUS interpretację indywidualną zawierającą odpowiedź, że składki się nie należą. Przy okazji wypłaty kolejnej raty odszkodowania chcę poprawić ten błąd, ale nie wiem jak.
Co z zawyżonymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Jak dokonać kompleksowej korekty?

Koronawirus

ZUS nie zwolni z już opłaconych składek

Krzysztof Tandecki
Jeśli w związku z epidemią złożyłem wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za marzec–maj 2020, a ZUS na wydanie decyzji o uldze ma czas do końca czerwca, to czy mogę w tych miesiącach nie płacić składek? Czy też muszę je zapłacić, a potem zostaną umorzone? Co jeśli ich nie zapłacę, uznając, że wniosek zostanie przyjęty, a ostatecznie ZUS odmówi?

Wniosek ws. zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja 2020 (lub za mniej miesięcy z tego przedziału czasowego) należy złożyć w ZUS do 30.06.2020. Płatnik powinien też złożyć dokumenty rozliczeniowe za te miesiące, chyba że nie ma takiego obowiązku (jak np. osoba prowadząca jednoosobową działalność, opłacająca składki tylko za siebie od najniższej podstawy wymiaru).


Koronawirus

Antykryzysowe zwolnienie od składek ZUS należnych za pracowników a koszty uzyskania przychodów

Anna Koleśnik
Jak po uzyskaniu zwolnienia z ZUS – w ramach tarczy antykryzysowej – rozliczyć w kosztach podatkowych wynagrodzenie brutto za miesiące objęte zwolnieniem oraz składki ZUS, które powinien opłacić pracodawca? Czy stanowią one koszty uzyskania przychodów, tak jak dotychczas?

Nieopłacone do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników i zleceniobiorców, a także członków rad nadzorczych (RN) spółek w części finansowanej przez płatnika składek nie są kosztami uzyskania przychodów. Natomiast wynagrodzenie brutto stanowi taki koszt – także, jak się wydaje, w części odpowiadającej składkom ZUS i składce zdrowotnej, które finansuje pracownik.


Koronawirus

ZUS odroczy składki bez dodatkowych opłat

Krzysztof Tandecki
Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie składek albo rozłożenie ich na raty bez naliczania opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to tylko składek należnych od stycznia 2020.

Innym rodzajem pomocy jest umorzenie składek, ale nie wszyscy spełniają warunki do tej ulgi.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) uprawnia płatników składek, którzy z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa mają problem z uregulowaniem składek, do ubiegania się o ich odroczenie albo rozłożenie na raty na korzystnych zasadach. ZUS nie będzie bowiem naliczał przy umowach o te ulgi opłaty prolongacyjnej. To opłata doliczana zamiast odsetek w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania z ZUS umowy o odroczenie lub układu ratalnego.


Składki ZUS

Oskładkowanie wynagrodzenia i odprawy z kontraktu menedżerskiego

Magdalena Januszewska
Jeśli kontrakt menedżerski i umowa o pracę trwały jednocześnie, należy odprowadzić składki od sumy wynagrodzeń. Nie trzeba natomiast ich płacić od odprawy wypłacanej w związku z rozwiązaniem umowy o zarządzanie spółką, nawet jeśli były prezes pozostanie zatrudniony na etacie.

Dotyczyła ona spółki, która zawarła umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski) z prezesem. Wcześniej zatrudniała go na umowę o pracę jako dyrektora technicznego. Na czas trwania kontraktu nie rozwiązano umowy o pracę, a udzielono mu urlopu bezpłatnego.

W 2019 powołano nowego prezesa. Okres wypowiedzenia kontraktu poprzedniego prezesa kończył się z ostatnim dniem czerwca 2019. W lipcu miał on otrzymać odprawę.


Ubezpieczenia społeczne

W nowym roku wyższe składki z wychowawczego

Krzysztof Tandecki
Od stycznia 2020 wzrosły limity wyznaczające najniższą i najwyższą podstawę wymiaru składek za pracowników korzystających z urlopu wychowawczego.

Pracodawcy muszą zweryfikować, od jakiej podstawy opłacają składki na ubezpieczenia za osoby przebywające na urlopie wychowawczym. Choć pracodawca nie finansuje tych składek (pokrywa je budżet państwa), ma obowiązek prawidłowo je naliczać i wykazywać w dokumentach rozliczeniowych.

Dotyczy to każdej firmy – nawet tej, w której na urlopie wychowawczym przebywa jej jedyny pracownik.


Świadczenia pracownicze

Oskładkowanie i opodatkowanie zwrotu kosztów wizy i przyjazdu do Polski pracowników z Ukrainy

Krzysztof Tandecki
Firma chce zatrudnić kilku pracowników z Ukrainy. Ich warunkiem jest jednak, żeby przyszły pracodawca sfinansował wizę i podróż. Firma zgodziła się, ale tylko tym osobom, które zatrudni.
Czy jeśli firma zwróci im te koszty już po podjęciu zatrudnienia, będzie musiała odprowadzić od nich składki na ubezpieczenia pracownicze? A co byłoby, gdyby dopłaciła im również do kosztów noclegu w Polsce przed podpisaniem umów o pracę?

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jest przychód w rozumieniu updof z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 usus). Należy więc sięgnąć do przepisów podatkowych. Wskazują one, że przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności są to wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof).


Składki ZUS

Podwójna wypłata z umowy zlecenia to podwójny limit składki chorobowej

Krzysztof Tandecki
Spółka zatrudniła menedżera na kontrakt menedżerski od 5.11.2019. Wynagrodzenie za listopad w wysokości 12 600 zł zostało mu wypłacone na początku grudnia. Pod koniec grudnia dostanie natomiast pensję za ten miesiąc – 14 000 zł.
Czy opłacając składki ZUS za grudzień, należy ograniczyć podstawę wymiaru składki chorobowej do 11 912,50 zł?

Składki ZUS

Łatwiej o A1 dla cudzoziemca

Krzysztof Tandecki
Rozpatrując możliwość kontynuowania ubezpieczeń w Polsce przez okres delegowania pracownika z państwa trzeciego do innego kraju UE, ZUS nie powinien badać ośrodka interesów życiowych tej osoby.

Składki ZUS

Oskładkowanie zlecenia na mycie okien

Magdalena Januszewska
Zleceniobiorcę trzeba zgłosić do ubezpieczeń od dnia określonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania, choćby nie otrzymał on w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia.

Firma chce od października 2019 zatrudnić na umowę zlecenia osobę do mycia okien w biurze – wtedy, gdy są brudne, nie rzadziej niż co trzeci miesiąc. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w miesiącu, w którym okna zostaną umyte. Ze zlecenia w 2019 zleceniobiorca będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym w pełnym zakresie. W 2020 będzie zgłoszony tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych będzie dobrowolne).


Ubezpieczenia społeczne doktorantów od 1.10.2019 r.

Magdalena Januszewska
Uczestnicy szkół doktorskich, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020, są obowiązkowo ubezpieczeni społecznie. Stypendia doktoranckie otrzymywane przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia wcześniej, nadal nie będą oskładkowane.

Czy trzeba odprowadzać składkę zdrowotną za ucznia-praktykanta pobierającego stypendium

Magdalena Januszewska
Dla ucznia odbywającego praktyki zawodowe stypendium jest tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. Status członka rodziny nie eliminuje obowiązku ubezpieczeniowego. W przypadku konkretnej osoby może się jednak okazać, że nie trzeba płacić składki z tego tytułu.

Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim – zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP

Pracownica będzie wkrótce korzystała z urlopu rodzicielskiego i złożyła wniosek o łączenie pracy na 1/2 etatu z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego. Będzie otrzymywała wynagrodzenie odpowiednio zmniejszone do wielkości etatu, tj. w wysokości 2300 zł, a z umowy zlecenia –15 zł/godz. Ponadto pracodawca chce z nią podpisać dodatkową umowę zlecenia na inny rodzaj prac.
Czy jest zwolniony z opłacania za nią składek na FP i FGŚP? Jeśli tak, to do kiedy będzie przysługiwało zwolnienie i do jakich kwot się ono odnosi?

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS

Magdalena Januszewska
Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....