Ograniczenie kosztów najmu i leasingu samochodów osobowych w 2019


Od 1.01.2019 w przypadku leasingu, najmu lub dzierżawy auta o wartości przekraczającej 150 tys. zł kosztem podatkowym będzie wyłącznie część rat leasingowych (czynszu najmu) ustalona w proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości pojazdu.

Taką zmianę (nowy art. 23 ust. 1 pkt 47a updof i art. 16 ust. 1 pkt 49a updop) wprowadza ustawa z 23.10.2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Do tej pory opłaty te nie podlegały limitowaniu.

Wskazane ograniczenie odnosi się wyłącznie do samochodów wziętych w leasing po 31.12.2018. W myśl bowiem art. 8 ustawy nowelizującej do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego, zawartych przed 1.01.2019, stosuje się przepisy updof i updop w brzmieniu dotychczasowym, chyba że umowy te zostały zmienione lub odnowione w 2019 – wtedy zastosowanie mają znowelizowane przepisy (w tym także niektóre opisane poniżej).

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów przedstawianymi na łamach prasy co do zasady decydujący jest moment zawarcia (podpisania) umowy, a nie wydania samochodu.

Limit opłat za używanie auta

Limit kosztów opłat wynikających z umowy leasingu (a także najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze) obejmuje także naliczony VAT (w części, w jakiej nie podlega on odliczeniu), co wynika z art. 23 ust. 5a updof i art. 16 ust. 5a updop. Ograniczeniu nie podlegają opłaty z tytułu uiszczanych na rzecz leasingodawcy (wynajmującego) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego.

W przypadku umów leasingu spełniających definicję określoną w przepisach podatkowych (art. 23a pkt 1 updof, art. 17a pkt 1 updop) ograniczenie stosuje się wyłącznie do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego (nie dotyczy więc ono części odsetkowej).

Gdy umowa najmu, dzierżawy lub inna o podobnym charakterze została zawarta na okres krótszy niż 6 mies., za wartość samochodu uznaje się wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia (art. 16 ust. 1 pkt 5d updop). Ma to wyeliminować problem bieżącej wyceny auta przy krótkoterminowych umowach najmu.

Jeżeli przedmiotem umowy jest samochód będący pojazdem elektrycznym w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, opisany limit – na mocy art. 23 ust. 5e updof i art. 16 ust. 5e updop – wrasta ze 150 tys. do 225 tys. zł (przy czym nowy wyższy limit będzie mieć zastosowanie do pojazdów oddanych do używania od dnia następnego po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej ws. dopuszczalności przewidzianej w ww. regulacjach pomocy publicznej bądź stwierdzenia, że nie stanowią takiej pomocy).

Limit kosztów ubezpieczenia

Koszty składki na ubezpieczenie samochodu osobowego poniesione przez leasingobiorcę/najemcę także podlegają limitowaniu – na mocy art. 23 ust. 1 pkt 47 updof i art. 16 ust. 1 pkt 49 updop będą wyłączone z kosztów podatkowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Do tej pory limit wyznaczała proporcja 20 tys. euro do wartości samochodu. Jest to więc zmiana korzystna dla podatników.

Limit kosztów używania pojazdu

Od 1.01.2019 z kosztów podatkowych wyłączono również 25% kosztów używania wynajętego czy wziętego w leasing samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej – jeżeli samochód ten wykorzystywany jest również do celów niezwiązanych z tą działalnością (art. 23 ust. 1 pkt 46a updof, art. 16b ust. 1 pkt 51 updop). Potrącić będzie można zatem 75% tych kosztów.

Obecnie, w przypadku samochodów używanych na podstawie umów spełniających definicję leasingu określoną w updof i updop, koszty te nie są limitowane, a gdy auto jest używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy innej podobnej – podlegają ograniczeniu do wysokości limitu tzw. kilometrówki (wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu). Od 1.01.2019 nie będzie wymogu prowadzenia tej ewidencji w celu rozliczenia limitowanych wydatków w kosztach.

Jeżeli koszty eksploatacji samochodu zawarte są w opłacie (w tym czynszu) z tytułu umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej podobnej, opisane ograniczenie będzie stosowane do części opłaty obejmującej te koszty (art. 23 ust. 3b updof, art. 16b ust. 3b updop). Pozostała część opłaty będzie kosztem w pełnej wysokości.

Koszty eksploatacji to m.in. paliwo, naprawy, części. Limit obejmuje także kwotę nieodliczonego od nich VAT.

Samochód uznawany jest za wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w przypadku gdy podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT, a więc pozwalającej na odliczenie 100% VAT od wydatków samochodowych (chyba że nie ma obowiązku jej prowadzenia z innego powodu niż odliczanie jedynie 50% VAT naliczonego). Wynika to z art. 23 ust. 5f i 5g updof oraz art. 16 ust. 5f i 5g updop.

O innych ograniczeniach dotyczących kosztów używania i amortyzacji samochodów osobowych napiszemy w kolejnym numerze „RiP”.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....