Oferta wydawnicza Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zaawansowana rachunkowość finansowa z uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego


W podręczniku zostały omówione problemy związane z organizacją i polityką rachunkowości, prowadzeniem ksiąg rachunkowych, metodami wyceny wybranych składników aktywów i pasywów, sporządzaniem jednostkowych sprawozdań finansowych oraz podjęto próbę ich rozwiązania. Przykłady liczbowe przedstawiają sposób rozwiązywania złożonych zagadnień rachunkowości finansowej, a w wielu z nich także rozbieżności między ujęciem w rachunkowości finansowej a ujęciem w ewidencji podatkowej, możliwe do zastosowania uproszczenia w ewidencji oraz ich prezentacji w poszczególnych elementach jednostkowego sprawozdania finansowego.

Publikacja przeznaczona jest głównie dla osób kształcących się na kursie dla kandydatów na głównych księgowych. Zagadnienia poruszane w niej mogą zainteresować także osoby zajmujące się problemami rachunkowości i podatków w jednostkach gospodarczych.

Stan prawny: 1 września 2020 r.

Książka polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.


Autorzy: Jadwiga Godlewska, Teresa Fołta

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 536

ISBN: 978-83-7228-512-6

Cena: 98.00 zł (w tym 5% VAT)


Zaawansowana rachunkowość finansowa z uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Zaawansowana rachunkowość finansowa z uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego. Zbiór zadań
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Zaawansowana rachunkowość finansowa z uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego. Zbiór zadań


Niniejszy zbiór zadań jest przeznaczony na kurs dla kandydatów na głównych księgowych (III stopień certyfikacji zawodu księgowego), organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w ramach czterostopniowej ścieżki edukacyjnej. Jest on uzupełnieniem podręcznika Zaawansowana rachunkowość finansowa z uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego autorstwa Jadwigi Godlewskiej i Teresy Fołty. W przeważającej części zadania i rozwiązania zadań są przeznaczone dla jednostek, które nie mają prawa lub nie wybrały uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości dla jednostek mikro i małych.

Stan prawny: 1 września 2020 r.

Książka polecana na III stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.


Autorzy: Jadwiga Godlewska

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 240

ISBN: 978-83-7228-513-3

Cena: 55.00 zł (w tym 5% VAT)


Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami


Organizacja rachunku kosztów rozumianego jako proces identyfikacji, ewidencji, rozliczania i prezentacji informacji o kosztach oraz przychodach stanowi olbrzymie wyzwanie dla przedsiębiorstwa, szczególnie dla głównych księgowych. Wynika to z rosnących wymagań stawianych wobec rachunku kosztów, jako bazy informacyjnej, zarówno na potrzeby sprawozdawczości zewnętrznej, jak również dla celów sprawnego zarządzania. Ważne jest zatem poznanie wypracowanych i funkcjonujących w praktyce rozwiązań, pokazujących możliwości w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów.

Poszczególne części publikacji przedstawiają m.in.: przykładowe warianty ewidencji i rozliczania kosztów w powiązaniu z zasadami bieżącej i bilansowej wyceny zapasów produktów, wykorzystywanie rachunku kosztów zmiennych w procesie podejmowania decyzji zarządczych, zagadnienia dotyczące kosztu kapitału własnego i obcego, wpływ struktury kapitału na rentowność i ryzyko działalności przedsiębiorstwa.

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy kursu dla kandydatów na głównych księgowych. Jednakże może on zainteresować także szerszą grupę księgowych, szczególnie tych, którzy widzą potrzebę zmian w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów lub stają przed zadaniem organizacji rachunku kosztów w przedsiębiorstwie.

Książka polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.


Autorzy: Małgorzata Trentowska

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 316

ISBN: 978-83-7228-510-2

Cena: 73.00 zł (w tym 5% VAT)


Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Zbiór zadań z rachunku kosztów, podstaw rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Zbiór zadań z rachunku kosztów, podstaw rachunkowości zarządczej i zarządzania finansam


Zbiór zadań jest ważnym uzupełnieniem podręcznika autorstwa Małgorzaty Trentowskiej pt. Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, ponieważ obie te publikacje tworzą spójną całość. Zadania zostały opracowane z przeznaczeniem do rozwiązywania podczas zajęć na kursach dla głównych księgowych i stanowią praktyczną ilustrację zagadnień objętych programem kursu dla kandydatów na głównych księgowych.

Książka zawiera zadania i pytania testowe podzielone na trzy części dotyczące: rachunku kosztów (część I), podstaw rachunkowości zarządczej (część II) oraz podstaw zarządzania finansami (część III). Istotnym elementem książki są rozwiązania do zadań oraz odpowiedzi do pytań testowych, pomocne przy utrwalaniu materiału we własnym zakresie przez uczestników kursu.

Książka polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.


Autorzy: Małgorzata Trentowska

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 182

ISBN: 978-83-7228-511-9

Cena: 46.00 zł (w tym 5% VAT)


Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami


Książka ta została napisana z myślą o pracownikach służb księgowych, którzy poddadzą się procedurom certyfikacji zawodu księgowego i będą się ubiegać o certyfikat głównego księgowego. Treści w niej zawarte odpowiadają zakresowi tematycznemu modułu VII – Rachunek kosztów. Podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami – programu szkolenia przygotowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zgodnie z tytułem zawiera jedynie podstawowe zagadnienia z tego zakresu, które powinien znać główny księgowy.

Konstrukcja książki jest tak pomyślana, by ułatwić proces uczenia się. Każdy rozdział zawiera niezbędne minimum podstaw teoretycznych analizowanej tematyki, które następnie wyjaśniane są na konkretnych przykładach. Wskazana jest także literatura, w której czytelnik znajdzie poszerzenie analizowanego tematu.

Utrwaleniu wiadomości z tej książki służy publikacja „repetytorium i zadania”, stanowiąca uzupełnienie podręcznika.

Książka jest polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.


Autorzy: Sławomir Sojak

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 344

ISBN: 978-83-7228-501-0

Cena: 83.00 zł (w tym 5% VAT)


Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Repetytorium i zadania
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Repetytorium i zadania


Publikacja stanowi uzupełnienie podręcznika Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami (SKwP, Warszawa 2019). Jej głównym celem jest pomoc w utrwaleniu materiału teoretycznego wymaganego dla III stopnia systemu certyfikacji zawodu księgowego opracowanego przez SKwP – głównego księgowego. W repetytorium zachowano układ rozdziałów z podręcznika.

Do utrwalenia wiadomości służą zamieszczone na początku każdego rozdziału definicje podstawowych pojęć, pytania testowe oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Książka zawiera także rozwiązania pytań testowych oraz zadań z poszczególnych rozdziałów.

Książka jest polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.


Autorzy: Sławomir Sojak

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 178

ISBN: 978-83-7228-502-7

Cena: 50.00 zł (w tym 5% VAT)


Podstawy rachunkowości z elementami prawa podatkowego - ujęcie praktyczne


W niniejszej publikacji przedstawione zostały podstawowe zasady i metody rachunkowości, zasady sporządzania sprawozdań finansowych oraz praktyczne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem elementów prawa podatkowego. Wraz z omawianymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości zaprezentowane są typowe i powszechne w praktyce gospodarczej zagadnienia związane z ujmowaniem, dokumentowaniem i rozliczaniem podatku od towarów i usług (VAT). Omówione są również najważniejsze zagadnienia związane z obowiązkami płatnika w zakresie naliczanych wynagrodzeń (ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz obciążeniem wyniku finansowego podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Zagadnienia prezentowane w niniejszej książce są skorelowane, w zakresie doboru treści oraz uporządkowania prezentowanych zagadnień, z przygotowanym przez autorkę zbiorem zadań zatytułowanym Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z elementami prawa podatkowego – ujęcie praktyczne. Książka jest polecana na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, a adresowana jest zarówno do słuchaczy kursów realizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jak i studentów i słuchaczy różnych ekonomicznych kierunków studiów, a także innych osób zainteresowanych zdobyciem lub pogłębieniem wiedzy z zakresu rachunkowości.

Książka polecana na I stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.


Autorzy: Katarzyna Zasiewska

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 344

ISBN: 978-83-7228-506-5

Cena: 68.00 zł (w tym 5% VAT)


Podstawy rachunkowości z elementami prawa podatkowego - ujęcie praktyczne
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z elementami prawa podatkowego - ujęcie praktyczne
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z elementami prawa podatkowego - ujęcie praktyczne


Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o osobach, które są zainteresowane poznaniem podstawowych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w praktyce gospodarczej oraz procedur sporządzania sprawozdania finansowego. Zagadnienia z zakresu podstaw rachunkowości z elementami prawa podatkowego przedstawione są w formie zadań, pogrupowanych w uporządkowane i spójne bloki tematyczne. W celu zwiększenia praktycznej użyteczności zbioru, do treści wybranych zadań wprowadzone są przykładowe dokumenty (dowody księgowe) oraz uproszczone księgi pomocnicze (m.in. tabele amortyzacyjne, rejestry VAT, kartoteki). Zawarte w zbiorze zadania zostały podzielone na dwie części: część pierwsza obejmuje zadania do samodzielnego rozwiązywania, z kolei część druga – zadania z proponowanymi rozwiązaniami. Taki układ i forma publikacji mają na celu ułatwienie zdobycia i utrwalenia wiedzy z zakresu podstaw rachunkowości. Istotnym i integralnym elementem zbioru zadań jest załączony do niego „Wykaz kont księgi głównej dla celów szkoleniowych”, w związku z tym nazwy i symbole kont prezentowane są w sposób spójny i jednolity (zgodny z wykazem). Ponadto dobór treści oraz układ (struktura) niniejszego zbioru zadań są skorelowane z opracowaną przez autorkę książką wykładową Podstawy rachunkowości z elementami prawa podatkowego – ujęcie praktyczne. Zbiór zadań jest polecany na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, a jego zakres tematyczny jest dostosowany do programu kursu „Podstawy rachunkowości” prowadzonego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Książka polecana na I stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.


Autorzy: Katarzyna Zasiewska

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 292

ISBN: 978-83-7228-507-2

Cena: 78.00 zł (w tym 5% VAT)


Rachunkowość - podstawy


Podręcznik Rachunkowość – podstawy zapoznaje Czytelników z podstawami rachunkowości. Ideą i logiką systemu rachunkowości, najważniejszymi jej pojęciami, zasadami i regułami. Przedstawione w nim podstawy teoretyczne systemu rachunkowości zostały wzbogacone o rozwiązania praktyczne.

Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do osób, które podejmują naukę na kursie I-go stopnia certyfikacji zawodu księgowego w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej SKwP i obejmuje zakres materiału zgodny z programem nauczania modułu I „Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej”. Uwzględniając program tego modułu, treść podręcznika została podzielona na dziesięć rozdziałów ujmujących kolejno: organizację działalności gospodarczej; istotę, przedmiot, metody i zasady rachunkowości; charakterystykę i klasyfikację aktywów i pasywów przedsiębiorstwa; operacje gospodarcze; konta księgowe; ewidencję typowych operacji bilansowych oraz operacji wynikowych; ustalanie wyniku finansowego; ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego; organizację prac księgowych z wykorzystaniem techniki komputerowej.

W książce znajdują się liczne przykłady, rysunki, tabele oraz schematy. Przykłady ewidencyjne przedstawiają typowe księgowania operacji gospodarczych z wykorzystaniem wartości i schematów „teowych” kont księgowych. W zakresie sprawozdawczości posłużono się uproszczonymi wzorami bilansu oraz rachunku zysków i strat przewidzianymi dla małych jednostek.

Układ i zawartość merytoryczna podręcznika umożliwiają Czytelnikom również samodzielne jego studiowanie i opanowanie materiału. Z publikacji mogą korzystać także studenci uczelni kształcących na kierunkach ekonomicznych, gdyż zawarty w niej zakres materiału pokrywa się z programem nauczania podstaw rachunkowości.

Książka polecana na I stopień certyfikacji zawodu księgowego.


Autorzy: Józef Pfaff

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 212

ISBN: 978-83-7228-503-4

Cena: 55.00 zł (w tym 5% VAT)


Rachunkowość - podstawy
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Rachunkowość - podstawy. Zbiór zadań
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Rachunkowość - podstawy. Zbiór zadań


Niniejszy zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika Rachunkowość – podstawy. Jego treść została w pełni skorelowana z podręcznikiem oraz jest zgodna z programem nauczania modułu I „Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej”, w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej SKwP.

Zbiór zadań został podzielony na siedem rozdziałów zawierających zadania, pozwalające na nabycie praktycznych umiejętności w następujących obszarach tematycznych: klasyfikacja aktywów i pasywów, sporządzanie uproszczonego bilansu, wpływ operacji gospodarczych na bilans, ewidencja typowych operacji bilansowych oraz operacji wynikowych, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego.

Przykłady praktyczne bazują na typowych operacjach gospodarczych oraz sprawozdawczości małych przedsiębiorstw, co ułatwia zrozumienie i opanowanie materiału w pierwszej fazie poznawania systemu rachunkowości.

Publikacja zawiera zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, z podziałem na:

  • zadania z pełnym rozwiązaniem,
  • zadania do samodzielnego rozwiązania,
  • ćwiczenia.

W zbiorze zadań duży nacisk położono na udokumentowanie operacji gospodarczych, stąd w większości zadań odwołano się do dowodów księgowych, będących podstawą zapisów w księgach rachunkowych. W tym celu w końcowej części publikacji zamieszczono wykaz dowodów księgowych wraz z ich symbolami. Ponadto w załącznikach do książki zawarto, do wykorzystania w procesie dydaktycznym, wykaz kont stosowanych w zadaniach, wzory bilansu oraz rachunku zysków i strat przewidzianych ustawą o rachunkowości dla małych jednostek.

Książka polecana na I stopień certyfikacji zawodu księgowego.


Autorzy: Józef Pfaff

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 144

ISBN: 978-83-7228-504-1

Cena: 47.00 zł (w tym 5% VAT)


Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne


Niniejsza publikacja, dostarczając możliwie wszechstronnych informacji o rachunkowości finansowej, rachunku kosztów oraz sprawozdawczości finansowej, jest skierowana przede wszystkim do szerokiego kręgu praktyków rachunkowości – zarówno dążących do uzyskania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością (głównie samodzielnego księgowego), jak również chcących pogłębić i zaktualizować swą wiedzę. Tematyka książki oraz układ poszczególnych rozdziałów są dostosowane do programu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości. Zagadnienia prezentowane w niniejszej książce są skorelowane, w zakresie treści merytorycznych oraz struktury i uporządkowania prezentowanych zagadnień, z opracowanym przez autorki zbiorem zadań zatytułowanym Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne. Obie publikacje są kompatybilne i wzajemnie się uzupełniają.

Książka polecana na II stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.


Autorzy: Agnieszka Cicha, Katarzyna Zasiewska

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 398

ISBN: 978-83-7228-508-9

Cena: 89.00 zł (w tym 5% VAT)


Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne


Niniejszy zbiór zadań został opracowany z myślą o osobach dążących do pogłębienia i zaktualizowania wiedzy z rachunkowości. Poruszane w nim zagadnienia dotyczą praktycznych aspektów prowadzenia ksiąg rachunkowych, prezentując połączenie prawa bilansowego, m.in. z prawem podatkowym i handlowym. Szeroki zakres poruszanych w zbiorze zadań zagadnień został dostosowany do programu kursów dla samodzielnych księgowych (specjalistów ds. rachunkowości), organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w ramach czterostopniowej ścieżki edukacyjnej. Dobór treści merytorycznych oraz układ (struktura) niniejszego zbioru zadań są skorelowane i spójne z opracowaną przez autorki książką wykładową Rachunkowość dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne.

Książka polecana na II stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.


Autorzy: Agnieszka Cicha, Katarzyna Zasiewska

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 368

ISBN: 978-83-7228-509-6

Cena: 89.00 zł (w tym 5% VAT)


Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia


W książce Prawo gospodarcze autorka porusza zagadnienia związane z podejmowaniem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Omawia najważniejsze ustawy dotyczące tej działalności, w szczególności Prawo przedsiębiorców i inne ustawy wchodzące w skład tzw. Konstytucji biznesu. Ponadto wyjaśnia najważniejsze przepisy Kodeksu spółek handlowych w zakresie spółek osobowych i kapitałowych, informując o zasadach ich powstawania, funkcjonowania oraz przekształcania.


Autorzy: Maria Marek

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 52

ISBN: 978-83-7228-514-0

Cena: 14.00 zł (w tym 5% VAT)


Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Prawo cywilne. Wybrane zagadnienia
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Prawo cywilne. Wybrane zagadnienia


W książce zostały poruszone najważniejsze zagadnienia zawarte w Kodeksie cywilnym. Opisano w niej i wyjaśniono podstawowe pojęcia z części ogólnej Kodeksu cywilnego, z prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz ze spadków. Publikacja ta stanowi uzupełnienie wiedzy przekazywanej podczas wykładów z zakresu prawa cywilnego na kursach dla kandydatów na samodzielnych księgowych, a także pomaga uporządkować i usystematyzować nabytą w trakcie kursów wiedzę.

Stan prawny: 15 sierpnia 2020 r.


Autorzy: Maria Marek

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 42

ISBN: 978-83-7228-515-7

Cena: 13.00 zł (w tym 5% VAT)


Ustawa o rachunkowości - stan prawny na 1 września 2020 r.


Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, według stanu prawnego na 1 września 2020 roku.

Tekst został oparty na tekście jednolitym ogłoszonym w Dzienniku Ustaw z 2019 roku, poz. 351, ost. zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 568.

Książka jest polecana pracownikom służb finansowo-księgowych i biur rachunkowych.


Autorzy:

Wydawnictwo: Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP

Rok wydania: 2020

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron:

ISBN: 978-83-7228-516-4

Cena: 20.00 zł (w tym 5% VAT)


Ustawa o rachunkowości - stan prawny na 1 września 2020 r.
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....