Odszkodowanie za likwidację stanowiska pracy

Magdalena Januszewska radca prawny

Koniecznym warunkiem wyłączenia świadczenia odszkodowawczego z podstawy wymiaru składek jest bezpośredni związek pomiędzy jego wypłatą a rozwiązaniem stosunku pracy.
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Kp – Kodeks pracy

Pracodawca zlikwidował stanowisko i rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika. Nie było więc okresu wypowiedzenia, który w tym przypadku wyniósłby 3 miesiące. Z tego względu pracodawca wypłacił pracownikowi odszkodowanie w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia, jakie przysługiwałoby w okresie wypowiedzenia.

Czy od takiego umownego odszkodowania trzeba odprowadzić składki?

ZUS w Lublinie w decyzji z 20.02.2015 r. (WPI/200000/43/196/2015) uznał, że nie.

Wskazał, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia składkowego podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodne z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Z przepisu tego wynika, że wyłączeniu podlegają świadczenia przysługujące na podstawie przepisów prawa pracy, tj. Kp, ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jak i inne wypłacone pracownikowi z tytułu rozwiązania stosunku pracy odprawy, odszkodowania, rekompensaty, ustalone drogą dobrowolnych porozumień pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi, wynikające z układów zbiorowych pracy, a także ustalone na podstawie umowy z konkretnym pracownikiem.

Koniecznym warunkiem wyłączenia takiego świadczenia z podstawy wymiaru składek jest bezpośredni związek pomiędzy jego wypłatą a rozwiązaniem stosunku pracy. Wypłata odszkodowania w opisanej sytuacji, jako świadczenia wynikającego bezpośrednio z faktu rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy, nie jest oskładkowana.

Na marginesie, umowne odszkodowanie od pracodawcy będzie natomiast opodatkowane. Wynika to z tego, że - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 updof - wolne od podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, lub przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kp, z wyjątkiem m.in. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe (lit. g).

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....