Odsetki zwiększające wartość środka trwałego a limit 5% EBITDA dla usług niematerialnych

Przy obliczaniu limitu wydatków na usługi niematerialne, stanowiących koszty uzyskania przychodów na gruncie CIT, w kwocie odsetek nie uwzględnia się odsetek zwiększających wartość inwestycji.

Tak wynika z interpretacji KIS z 16.11.2018 (0111-KDIB2-1.4010.318.2018.1.MJ).

  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Limit, o którym mowa, został określony w art. 15e ust. 1 updop. W myśl tego przepisu podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:

  • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7,
  • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielone przez banki i skok, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze,

poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych bądź mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium tzw. raju podatkowego, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% tzw. podatkowej EBITDA, czyli kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a–16m, i odsetek.

Podatnik, który wystąpił o interpretację, był zdania, że użyte w przepisie pojęcie „odsetek” obejmuje również odsetki od pożyczek przeznaczonych na zakup/budowę środków trwałych naliczone do dnia ich oddania do używania. Skoro bowiem ustawodawca nie zdefiniował tego pojęcia, należy się odwołać do innych przepisów updop, w tym do art. 15c ust. 12 updop definiującego koszty finansowania dłużnego. Zgodnie z nim przez „odsetki” rozumie się również odsetki skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środka trwałego.

Z uwagi na zakaz przypisywania takim samym pojęciom, na gruncie aktu prawnego, innych znaczeń, należy uznać, że art. 15e ust. 1 updop również odwołuje się do odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych lub ujętych w wartości początkowej środka trwałego. Do obliczania wskaźnika EBITDA należy zatem brać pod uwagę również odsetki, które zwiększają wartość środka trwałego do momentu oddania inwestycji.

KIS nie podzieliła tego poglądu. Uznała, że zawarte w art. 15e ust. 1 updop pojęcie „odsetek” nie obejmuje odsetek zwiększających wartość środka trwałego, prowadziłoby to bowiem do podwójnego pomniejszenia sumy kosztów o te odsetki.

Jak czytamy w ww. piśmie, w art. 15e ust. 1 updop ustawodawca posłużył się pojęciem „odsetki”, nie wskazując w sposób jednoznaczny, jakiego rodzaju odsetki mieszczą się w tej kategorii. (…) Zauważyć należy, że skoro w art. 15e ust. (…) jako element kalkulacji kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych zostały wskazane zarówno odpisy amortyzacyjne zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, jak i odsetki, to zdaniem organu użyte w niniejszym przepisie pojęcie „odsetek” (…) należy rozumieć jako odsetki od pożyczek/kredytów związanych z nabyciem/wytworzeniem środków trwałych zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, a więc nieujęte w wartości początkowej tych środków trwałych.

Odmienna wykładnia omawianego przepisu poprowadziłaby bowiem do sytuacji, w której przy obliczaniu wskaźnika EBITDA suma kosztów uzyskania przychodów podlegałaby pomniejszeniu o sumę dokonanych w roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od wartości początkowych środków trwałych obejmujących również odsetki od pożyczek/kredytów naliczonych do dnia oddania tych środków trwałych do używania, a następnie pomniejszeniu o te same odsetki, co uznać należy za niedopuszczalne.

Powyższe pośrednio potwierdza brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 12 updop, z którego wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. odsetek od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Brak możliwości „bieżącego” rozliczenia jako koszt takich odsetek na podstawie ww. przepisu uniemożliwia również objęcie ich pojęciem odsetek, o którym mowa w art. 15e ust. 1 updop, które zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu powinny być zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....